FLOWTITE GRP systémy akumulačných
zásobníkov
na zadržiavanie a úpravu dažďovej vody
AMIANTIT
– úspešná skupina
AMITECH Germany
– kompetentnosť v GRP
Skupina AMIANTIT je medzinárodná dynamicky
rastúca spoločnosť ponúkajúca vysokokvalitné
potrubné systémy pre riešenia v oblasti vody,
kanalizácie, plynu, ropy a priemyslu spolu s
potrubnými technológiami a vodným hospodárstvom
po celom svete.
Spoločnosť AMITECH Germany GmbH vyrába
sklolaminátové potrubné systémy (GRP potrubné
systémy) použitím technológie navíjania FLOWTITE
od roku 1993. Tento princíp kontinuálnej nekonečnej
výroby dovoľuje výrobu rúr v štandardných dĺžkach
3, 6 a 12 metrov a v nominálnych veľkostiach od
DN 100 až po DN 4000.
Výrobná spoločnosť AMITECH Germany je súčasťou
skupiny AMIANTIT. S podporou technických a
finančných zdrojov skupiny spoločnosť AMITECH
Germany GmbH vyrába a distribuuje GRP potrubné
systémy pod obchodnými názvami FLOWTITE a AMIREN
hlavne pre západoeurópsky trh.
Vďaka skúsenostiam a oddanosti všetkých
zamestnancov a taktiež rozsiahlej ponuke produktov sa
spoločnosť AMIANTIT nachádza na poprednom mieste
na globálnom trhu. Z tohto dôvodu sa spoločnosť
usiluje o dosiahnutie vedúcej pozície na v rámci
medzinárodnom trhu v tomto sektore.
V reakcii na celosvetové výzvy spoločnosť v posledných
rokoch výrazne rozšírila svoje medzinárodné aktivity.
Dôležitou oblasťou je vývoj riešení potrubných
systémov pre rozličné použitie. Na základe vlastných
skúseností skupina AMIANTIT ponúka optimalizované
potrubné riešenia z rôznych materiálov. V závislosti na
požiadavkách zákazníka a krajine poskytujeme:
• potrubné systémy GRP (sklolaminátové potrubia
na báze polyesteru), vyrábané pomocou rozličných
výrobných metód pod názvami FLOWTITE, VECTUS
a AMIREN,
• potrubné systémy GRE (sklolaminát na báze
epoxidu) pod názvom AMIPOX,
• systémy DIP (rúry z tvárnej liatiny) pod názvom
SADIP,
• taktiež aj rúry vyrábané z betónu.
Spoločnosť tiež poskytuje služby pre vodné
hospodárstvo.
Použitie najnovších technológií stavia spoločnosť
AMITECH Germany GmbH do pozície, kde môže
ponúknuť svojim zákazníkom tie najlepšie produkty pre
každú aplikáciu. Desiatky rokov skúseností s rozličnými
projektmi potrubných systémov v mnohých krajinách
znamenajú, že spoločnosť sa stala odborníkom na
odvádzanie a manipuláciu s vodou a kanalizačné
systémy. Moderné a efektívne výrobné závody vyrábajú
produkty najvyššej kvality za priaznivú cenu. GRP
potrubné systémy od spoločnosti AMITECH Germany sú
vhodnou alternatívou tam, kde sa požaduje ekonomická
efektivita, spoľahlivosť a výhody v procese manipulácie.
GRP potrubné systémy
FLOWTITE
Značka FLOWTITE je na trhu a je medzinárodným
lídrom v oblasti GRP potrubných technológií od konca
šesťdesiatych rokov. GRP rúry sa vyrábajú metódou
kontinuálneho navíjania a sú k dispozícii v priemeroch
do 4 metrov, v závislosti na výrobnom závode. Tieto rúry
sú odolné voči korózii, sú ľahké s dobrou odolnosťou vo
vodných a kanalizačných systémoch. Taktiež sa s nimi
ľahko a jednoducho manipuluje a sú vyrábané podľa
noriem požadujúcich vysokú kvalitu.
Skupina AMIANTIT vyrába GRP potrubné systémy
FLOWTITE vo viacerých závodoch na mnohých miestach
na svete.
Obsah
1
Systémy na uskladnenie a úpravu dažďovej vody........................................................................................4
2
2.1
2.2
2.3
Akumulačný zásobník vyrobený z GRP.........................................................................................................5
Rúra akumulačného zásobníka..........................................................................................................................5
Kontrolný vlez s rebríkom...................................................................................................................................6
Statický výpočet podľa normy ATV-A 127.........................................................................................................6
3
3.1
3.2
3.3
Zásobník na uskladnenie dažďovej vody –
moderná alternatíva k nádržiam na zadržiavanie dažďovej vody (SWRB) . ...............................................7
Nádrže na zadržiavanie dažďovej vody - SWRT................................................................................................7
Radový systém nádrží........................................................................................................................................8
Rezervoáre na využitie dažďovej vody...............................................................................................................9
4
Zásobník GRP na uskladnenie kombinovanej vody –
moderná alternatíva k nádržiam na zachytávanie prepadu dažďovej vody (SWOB)................................ 10
4.1
Profily GRP rúr – špecifické nároky kombinovanej vody.................................................................................. 12
4.2Vypúšťanie dažďovej vody – prepad nádrže................................................................................................... 13
4.3
Systém zadržiavania znečisťujúcich látok........................................................................................................ 15
4.4
Prostriedky na čistenie akumulačného zásobníka........................................................................................... 16
4.5
Komora na reguláciu prietoku.......................................................................................................................... 17
4.6
Prečerpávacie stanice – čerpacia šachta a pneumatické systémy.................................................................. 18
Kaskádové zásobníky s možnosťou uskladnenia a prepadom riešenie akumulačných zásobníkov v svahoch......... 19
4.7
5
Vlastnosti – Výhody........................................................................................................................................20
Príloha.............................................................................................................................................................21
Návrh uskladňovacej kanalizácie.....................................................................................................................21
1Systémy na uskladnenie a úpravu dažďovej vody
Dnešné systémy odpadovej vody sa rozlišujú na
kombinované a oddelené systémy.
Kombinovaný systém zbiera odpadovú vodu a
povrchovú vodu do jednej kanalizácie. Požiadavky na
takéto akumulačné systémy sú popísané v pracovnom
liste ATV-A 128, ktorý určuje pravidlá pre klasifikáciu a
navrhovanie systémov na odvádzanie dažďovej vody v
zásobníkoch na kombinovanú vodu a tiež v pracovnom
liste ATV-M 176, ktorý uvádza vzorové konfigurácie.
Oddelený systém
má kanalizáciu na
odpadovú vodu a druhú
kanalizáciu na dažďovú
vodu umiestnenú
paralelne s tou prvou.
Systém odpadovej vody
je vystavený hlavne
každodenným výkyvom,
ktoré sú spôsobené
vypúšťaním odpadovej
vody z domácností a
podnikov. Avšak najväčšie
výkyvy sú následkom
dažďov. Krátke intervaly
sa striedajú s dlhými,
ktoré môžu trvať mnoho
dní a týždňov. Niekedy
sa vyžaduje, aby kanál
dažďovej vody spracoval
veľké množstvo vody
vo veľmi krátkom čase.
Z tohto dôvodu sa na
zabránenie povodní používajú nádrže na zadržiavanie
dažďovej vody. Ich funkciou je krátkodobé zadržanie
priameho prívodu povrchovej vody a jej následné
vypustenie do miestneho vodného toku s oneskorením a
regulovaným spôsobom. Hoci je možné použiť otvorené
nádrže, tie často nie sú praktickým riešením, obzvlášť v
zastavaných oblastiach. Tu sa žiadajú podzemné riešenia,
ako napríklad nádrž na zadržiavanie dažďovej vody (SWRT).
Na obmedzenie záťaže z prívalových dažďov v systéme
kanalizácie na kombinovanú vodu a tiež v aj v čističke
kanalizačnej vody sa používajú prepady dažďovej
vody, ktoré vypúšťajú prebytočnú dažďovú vodu do
drenážneho zariadenia, t.j. do susediaceho vodného
toku. V norme sú zmieňované nasledovné:
•
•
•
•
prepad dažďovej vody (SWO),
zberná nádrž (CB),
usadzovacia nádrž s prepadom (SBO),
nádrž na zadržiavanie dažďovej vody (SWRB).
Použitie určitého systému závisí na viacerých faktoroch.
Dôležitým faktorom je udržanie množstva znečisťujúcich
látok, ktoré sa dostávajú do kanalizačného objemu na
čo najnižšej úrovni. Znečisťujúce látky sú zadržiavané
mechanicky. Pomer, ktorým sa vypúšťaná voda mieša s
povrchovou vodou musí byť dostatočne vysoký. Navyše
sa sem pridáva proces usadzovania a bariéry, ako napr.
ponorné steny a zachytávacie systémy. Za predpokladu,
že sú splnené podmienky na vypustenie vody zo
systému kombinovanej vody, voda vyteká zo systému
a tým znižuje záťaž na zásobník kombinovanej vody.
Akumulačná komora môže byť tiež umiestnená pred
alebo za prepadom dažďovej vody (SWO). Tu hovoríme
o zbernej nádrži (CB) alebo sedimentačnej nádrži s
prepadom (SBO). Oba typy nádrží sú súhrnne nazývané
ako nádrže dažďovej vody s prepadom(SWOB).
Stretávame sa tiež s akumulačnými zásobníkmi v
systémoch kombinovanej vody. Tieto sa však odlišujú vo
funkcii, ktorú vykonávajú a tiež aj v konštrukcii.
kombinované systémy
oddelený systém
Nákres: Systémy odpadovej vody z obývanej oblasti do úpravne odpadovej vody
4
2
Akumulačný zásobník vyrobený z GRP
Funkciou rúry akumulačného zásobníka splaškovej
vody je poskytnutie určenej a požadovanej
akumulačnej kapacity. Čo sa týka objemu, ten závisí na
predpokladanom množstve prichádzajúcej vody a na
regulácii prietoku pri vypúšťaní. Po naplnení väčšinou
dažďová voda vyteká prostredníctvom prepadu. Úroveň
kontaminácie, ktorú prináša pritekajúca voda je rozličná.
systéme je špeciálne navrhnutý na uskutočnenie
sedimentácie. Dôsledkom znečisťujúcej zložky je, že
akumulačný systém tohto typu musí byť obzvlášť odolný
voči plynom obsahujúcim síru a tiež kyselinám
s hodnotou pH už od 2.
2.1 Rúra akumulačného zásobníka
Povrchová a dažďová voda, ktorá vstupuje do
systému prostredníctvom pouličných vpustí obsahuje
rôzne sedimenty, napr. piesok, kamienky a štrk. Tieto
sedimenty môžu byť zadržané vo vyššie umiestnených
usadzovacích nádobách, šachtách alebo korytách, skôr
než sa dostanú do akumulačných systémov.
Z ekonomického hľadiska sú najefektívnejšie veľké
priemery a dlhé rúry. Tie môžu byť zmontované extrémne
rýchlo a udržať veľké množstvo vody. Spájané sú
dvojitou pásovou spojkou (PN 1). GRP materiál má
vysokú pevnosť, čo umožňuje tenké steny rúry a tým
zníženie množstva vykopaného materiálu na minimum.
V závislosti od podmienok na mieste, hmotnosť rúr
všeobecne umožňuje, aby boli ukladané žeriavom alebo
bagrom.
Systém kombinovanej vody sa musí vyrovnávať tiež
s fekáliami z integrovanej kanalizácie. Inštalovanie
vyvýšených zadržiavacích systémov tu preto neprináša
žiadny úžitok. Akumulačný zásobník v kombinovanom
SN 2500
SN 5000
SN 10000
Nominálny
priemer rúry
DN
Vonkajší
priemer
OD
hmotnosť
kg/m
objem
m3/m
hmotnosť
kg/m
objem
m3/m
hmotnosť
kg/m
objem
m3/m
1000
1024,50
80,10
0,78
98,80
0,77
125,00
0,76
1100
1126,50
96,10
0,94
122,40
0,93
150,60
0,92
1200
1228,50
115,10
1,12
144,80
1,11
179,40
1,09
1300
1330,50
135,60
1,32
170,30
1,30
209,30
1,28
1400
1432,50
158,90
1,53
196,50
1,51
242,80
1,48
1500
1534,50
182,00
1,75
224,70
1,73
278,00
1,70
1600
1636,50
207,20
1,99
256,00
1,97
315,50
1,94
1700
1738,50
233,20
2,25
289,50
2,22
356,10
2,18
1800
1840,50
261,20
2,52
323,40
2,49
398,60
2,45
1900
1942,50
289,80
2,81
359,20
2,77
444,10
2,73
2000
2044,50
321,90
3,11
397,00
3,07
491,70
3,02
2100
2146,50
354,00
3,43
437,00
3,39
541,29
3,33
2200
2248,50
387,70
3,76
478,00
3,72
593,10
3,66
2300
2350,50
424,60
4,11
524,30
4,06
649,10
4,00
2400
2452,50
460,90
4,48
569,50
4,42
704,28
4,35
2500
2554,50
498,60
4,86
620,16
4,80
763,60
4,72
2600
2656,50
540,60
5,26
669,98
5,19
828,05
5,11
2700
2758,50
581,30
5,67
721,23
5,59
891,85
5,51
2800
2860,50
626,60
6,09
774,40
6,02
959,18
5,92
2900
2962,50
671,20
6,54
829,22
6,45
1027,26
6,35
3000
3064,50
716,20
7,04
885,94
6,91
1090,87
6,84
Tabuľka 1: Hmotnosť a akumulačný objem GRP rúr FLOWTITE vo vzťahu k priemeru a triede tuhosti
5
2.2 Kontrolný vlez s rebríkom
2.3 Statický výpočet podľa normy
ATV-A 127
Akumulačný zásobník je prístupný a je možné ho
prejsť a musí mať priemer minimálne 1 m. Na rúre sú
často tangenciálne vstupy, ktoré umožňujú prístup
do akumulačného zásobníka. Tieto otvory môžu byť
nakonfigurované s podestou alebo bez podesty.
Rúry akumulačného zásobníka FLOWTITE sú k dispozícii
v rôznych triedach tuhosti. Na požiadanie vám tiež
vypočítame potrebný profil rúry.
Pre tých, ktorí majú záujem o optimalizáciu ich inštalácie,
je k dispozícii na internete na adrese www.amitools.com
komplexný program pevnostného výpočtu.
Jednoducho sa zdarma prihlásite a program môžete
použiť kedykoľvek si želáte.
Pri počítaní s usadeninami sa odporúča vybavenie bez
podesty maximálne do nominálneho priemeru
DN 2000 mm s rovným rebríkom, nominálne priemery
nad túto hodnotu s uhlovým rebríkom. Výška medzi
spodnou priečkou a podlahou akumulačného potrubia
by nemala presiahnuť 0,30 m.
Nákres:
Tangenciálny vstup bez
podesty
Výkres: Zamedzenie vztlaku rúry použitím dodatočných opatrení
V porovnaní s napríklad oceľou vystuženými betónovými
rúrami je celková hmotnosť GRP rúr nízka. Aj napriek
hustote 1,8 g/cm3 materiál nepláva. Avšak v prípade, že
pokrytie zeminou nie je dostatočné a hladina spodnej
vody je vysoká ( pozri Tabuľka 2), zdvihnutiu rúry môže
byť zabránené použitím geomriežky a netkanej geotextílie.
Tu vám tiež môžeme poradiť, aké opatrenia potrebujete
prijať a poskytnúť vykonanie potrebných výpočtov.
Nákres:
Tangenciálny vstup s
podestou
DN
1000
h min (m) bezpečnostný koeficient
S = 1,1
0,75
1200
0,90
1400
1,05
1500
1,15
1600
1,20
1800
1,35
2000
1,50
2200
1,65
2400
1,80
2500
1,90
2600
2,00
2800
2,10
3000
2,30
Fotografia: GRP rúra akumulačného zásobníka s nominálnym priemerom Tabuľka 2: Minimálne pokrytie zeminou pre maximálnu hladinu
2900 mm s tangenciálnym vstupom bez podesty a s uhlovým rebríkom z podzemnej vody – bez dodatočných opatrení
nerezovej ocele
6
3
Zásobník na uskladnenie dažďovej vody – moderná alter
natíva k nádržiam na zadržiavanie dažďovej vody (SRWB)
Zásobníkové systémy na uskladnenie dažďovej vody
zbierajú vodu zo striech a povrchu z nepriepustných
povrchov. Ich účelom je dopravenie tohto množstva
vody s oneskorením buď do systému vypúšťania
dažďovej vody v oddelenom systéme alebo priamo do
existujúceho vodného toku. Akumulačné systémy sú
systémy nádrží, ktoré sa napĺňajú iba v prípade dažďa.
Za sucha sa vypúšťanie nevykonáva. V dôsledku toho sa
toto vypúšťanie prostredníctvom prepadu nepoužíva na
„samočistenie“. Usadeniny v zásobníku na uskladnenie
dažďovej vody sa väčšinou skladajú z minerálnych
usadenín. Tie voľne ležia v GRP rúre, sú spláchnuté
náporom dažďovej vody. Nie sú tu žiadne zúžené miesta
(vajcový profil, kosoštvorcový profil, suchý kanál, atď.).
3.1 Nádrže na zadržiavanie
dažďovej vody – SWRT
Tieto rúrové zásobníky sú ukladané ako jedno alebo
viacvetvové konfigurácie. Vybavenie reguláciou prietoku
je bežné pre všetky nádrže na zadržiavanie dažďovej
vody. Vo väčšine prípadov sú na mokrú inštaláciu.
Prepady s vyprázdňovacími hrádzami, ktoré vedú priamo
do vodného toku sú veľmi zriedkavé. Sú to väčšinou
núdzové prepady v uzavretom systéme.
Nákres: Nádoba na zadržiavanie dažďovej vody s integrovanými
vlezmi – uzatváracia doska so vstupom o svetlosti 300 mm,
zásobná rúra svetlosti 2800 mm, uzatváracia doska na výstupe
pripravená na systém regulácie prietoku (mokrá inštalácia) s
núdzovým vypúšťaním a núdzovým prepadom, tangenciálny
inšpekčný vlez s rebríkom
Fotografia: Integrovaný systém regulácie prietoku – mokrá inštalácia
Fotografia: Oddelený systém regulácie prietoku – polosuchá inštalácia
7
3.2 Radový systém nádrží
Radový systém nádrží poskytuje možnosti na rýchle
pokladanie systémov na zadržiavanie dažďovej vody na
rozsiahlych oblastiach. Môžu byť navzájom prepojené
dve, štyri alebo viac vetiev. Môžu byť prispôsobené
tak, aby vyhovovali prevažujúcemu terénu použitím
monolitických GRP komponentov (kolien). Malé „bariéry“
môžu byť použité na ich rovnomerné zaťažovanie
dažďovou vodou a kontinuálne preplachovanie.
Fotografia: Nádrž na zachytávanie dažďovej vody v Lübbenau,
objem 1200 m3, nominálny priemer 2500 mm
Výkres: Radový systém nádrží s oddelenou komorou na reguláciu prietoku
Fotografia: Zásobník na akumuláciu dažďovej vody s tromi vetvami.
Rúra GRP akumulačného zásobníka so svetlosťou 2500 mm
Fotografia: Nádrž na zadržiavanie dažďovej vody na letisku v
Gdansku, kapacita 4800 m3, nominálny priemer 2700 mm
8
3.3 Rezervoáre na využitie
dažďovej vody
Vo funkcii rezervoárov nádoby na dažďovú vodu
neobsahujú systém regulácie prietoku. Pritekajúca voda
je zadržiavaná a uskladnená na neskoršie použitie,
napríklad pri hasení požiarov alebo ako úžitková voda.
Okrem rúrových nádrží tieto systémy obsahujú aspoň
jednou inšpekčný vlez a v mnohých prípadoch aj kalovú
čerpaciu jamu. Prepad je ich súčasťou iba zriedkakedy.
Fotografie a výkres: Nádrž na požiarnu vodu s integrovanými vchodmi, vstupmi a výstupmi
9
4Zásobník GRP na uskladnenie kombinovanej vody –
moderná alternatíva k nádržiam na zachytávanie prepadu dažďovej vody (SWOB)
Akumulačný zásobník je špeciálnym typom nádrže na
zachytávanie prepadu (SWOB). Vo väčšine prípadov sa
skladá z akumulačnej rúry, komory na reguláciu prietoku
a šachty prepadu dažďovej vody. Z dôvodu odlišného
tvaru nádrže – namiesto bazéna (väčšinou okrúhleho
alebo hranatého) tu máme rúru – je tento zásobník
veľmi dlhý a úzky. Akumulačný zásobník s nadzemným
vyprázdňovaním (SSOD) vykonáva tú istú funkciu
ako zberný bazén. Pri začatí dažďa sú znečistené
potrubia spočiatku prepláchnuté. Tento počiatočný,
veľmi znečistený prúd vojde do nádrže. Po naplnení sa
voda začne odtekať cez prepad dažďovej vody. Týmto
spôsobom je vypúšťaná hlavne novo prichádzajúca
dažďová voda.
Fáza akumulácie vody je tiež sprevádzaná
sedimentáciou, t.j. klesaním ťažkej hmoty a stúpaním
ľahkých častí. Ponorená stena zadržuje túto rozptýlenú
hmotu a zabraňuje, aby tiekla do kanalizácie.
Druhá verzia, akumulačný zásobník s obráteným
vypúšťaním (SSID), nezakladá zadržiavanie znečistenia
na „zachytávaní“, ale takmer výhradne na usadzovaní.
Pri tomto princípe, ktorý vyplýva z princípu usadzovacej
nádrže s prepadom je dôležité, aby maximálny prípustný
prietok neprekročil 0,5 m/s. Okrem toho, objem
nahromadeného množstva musí byť zvýšený o 50%.
Výsledkom toho je, že tento akumulačný zásobník je
oveľa dlhší. Usadzovanie prebieha po dlhšej vzdialenosti
rúry nádrže. Kombinovaná voda je vyprázdňovaná na
dolnom konci, t.j. pred systémom regulácie prietoku.
Sedimentácia, t.j. usadzovanie nánosov v akumulačnom
zásobníku je proces, ktorý je vítaný a potrebný. Tieto
usadeniny musia byť opäť odstránené v období suchého
počasia. Znamená to, že nádrže s rovným dnom musia
byť vždy čistené. Na to slúži suchý odtok v hlavnej
časti akumulačného zásobníka . Jeho skombinovanie
s rúrou vyrobenou zo sklolaminátu (GRP) optimalizuje
vlastnosti prúdenia a následkom toho tiež aj vlastnosti
preplachovania.
Rúry s veľkým priemerom sú tiež čistené preplachom,
dokonca aj pri veľmi nízkom množstve vody a veľmi
malom sklone. Štúdie vykonávané počas mnohých rokov
priniesli hodnoty pre akumulačné kanály FLOWTITE,
ktoré sú také dobré, že prídavné čistiace príslušenstvo
alebo zúžené profily rúry so suchými kanálmi nie sú
potrebné. Hovoríme tu o samočistiacej vlastnosti GRP
akumulačného zásobníka. A aby sme mohli dosiahnuť
vhodné správanie, je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce
všeobecné podmienky.
Na mnohých miestach sa moderné akumulačné
zásobníky na kombinovanú vodu používajú namiesto
Fotografie: Rúra akumulačného zásobníka, nominálny priemer
2900 mm a šachty (odtok dažďovej vody, komora regulácie prietoku)
pre akumulačný zásobník v Hadermannsgrüne
10
klasických nádrží na zachytávanie prepadu dažďovej
vody (SWOB) vyrobených zo železobetónu. Pozostávajú
z nekorodujúcich GRP akumulačných rúr, ktoré
optimalizujú správanie sa pri preplachu.
Sú to kompaktné, prefabrikované zostavy, ktoré sú
jednotlivo urobené na mieru pre konkrétnu aplikáciu.
Sú vybavené rebríkmi, vlezmi s GRP kanálom, podestami
a tiež ďalšími zostavami.
Príruby, prípadne upínacie dosky umožňujú obsluhe
inštaláciu systému regulácie prietoku a iných
mechanizmov. Ochrana proti vztlaku a krycie dosky sú
bežne súčasťou dodávky.
Inšpekčné vlezy sú integrované v rúrach. Ako systémy
regulácie vypúšťania, tak i systémy regulácie prietoku sú
vyrobené z GRP.
Výkres: SKO – Akumulačný zásobník s vyvýšeným vypúšťaním, inštaláciou systém regulácie prietoku a kontrolnými otvormi
11
4.1 Profily GRP rúr – špecifické
nároky kombinovanej vody
Zatiaľ čo sa voda akumuluje, prietok v rúrovom
rezervoári je stále veľmi nízky, čím zabraňuje
preplachovaniu a usadeniny zostávajú v potrubí.
GRP rúra je charakteristická jej mimoriadnym správaním
sa pri preplachovaní. Zatiaľ čo akumulačný zásobník
pracuje v hlavnej časti, je možné využívať energiu vody
z vyprázdňovania za suchého počasia. V závislosti
od množstva vody, sklonu a priemeru rúry sa dno
akumulačného zásobníka po určitom čase prepláchne.
Graf č.1 ukazuje, ako sa akumulačné zásobníky
FLOWTITE správajú pri preplachovaní.
To znamená, že normálne je možné nakonfigurovať
akumulačný zásobník s kruhovou GRP rúrou, čo dáva
výhodu poskytnutia atraktívneho pomeru cena / výkon.
To optimalizuje použitie poskytnutej kapacity a zároveň
je možné cez rúru jednoducho prechádzať.
Fotografia: Výsledok „samočistenia“. Dno akumulačného zásobníka
GRP, nominálny priemer 2900 mm, vyčistené preplachom, okrúhly
profil bez suchého kanála, sklon 1 %, max. množstvo 10 l/s
Hoci GRP rúra akumulačného kanála s prídavným
suchým kanálom môže byť tvarovaná, toto je potrebné
využiť iba v prípade, ak je to absolútne nevyhnutné.
Tento návrh sa používa iba pri veľmi plytkom sklone – v
situáciách keď splachovací objem je mimo kapacít pre
preplach udávaných v Tabuľke 2. To je len vtedy, keď
je zúžený suchý kanál dočista opláchnutý a podesta
zostane po odstránení usadenín veľmi zašpinená. Bez
nezávislého čistenia je schodnosť veľmi zlá.
Kosoštvorcový profil s ktorým sa vo všeobecnosti
stretávame v akumulačných zásobníkoch tiež za
normálnych okolností v prípade GRP akumulačnom
zásobníku nie je potrebný . Aj napriek tomu, že poskytuje
dobrú priechodnosť, výhoda vypúšťania v suchom
počasí pri akumulačnom zásobníku GRP na čistenie
celej šírky podlahy už daná nie je.
Graf 1: Preplachové správanie akumulačného kanála FLOWTITE
Nákres: Vajcový profil
Suchý kanál
12
Kosoštvorcový profil
4.2 Vypúšťanie dažďovej vody –
prepad nádrže
Keď sa naplní komora rezervoára, mechanizmus prepadu
začne vyprázdňovať akumulačný zásobník. Prepad je
nainštalovaný nad alebo pod akumulačnou nádržou.
V závislosti na zvolenom systéme, či je to zberná alebo
usadzovacia nádrž s prepadom, jedná sa tu o SSOD, t.j.
akumulačnú nádrž s vyvýšeným vypúšťaním, alebo SSIV,
akumulačný zásobník s obráteným vypúšťaním.
Dôležitým parametrom je dĺžka vypúšťacej hrádze. Táto
musí byť zosúladená s predpokladaným maximálnym
množstvom dažďovej vody. Rýchlosť vypúšťania sa
pohybuje medzi menej ako 100 l/s až niekoľko 1000 l/s.
Všade kde je to možné, by voda mala odtekať pomocou
gravitácie (bez použitia tlaku) bez prebytočnej stojatej
vody. V prípade, že sa zvolí dlhá hrádza, výška prepadu
(h-BÜ) môže byť významne znížená. Na základe tohto sa
volí hrádza v dĺžke niekoľko metrov všade tam, kde je to
možné.
Najpoužívanejšou a tiež najjednoduchšou formou je
dlhá, rovná hrádza. Avšak sú aj hrádze, ktoré sú na
oboch stranách rovné, zahnuté, polkruhové a kruhové.
Kruhová hrádza je obzvlášť vhodná na prefabrikované
šachty z GPR. Keď voda tečie zvonka dnu, hovoríme o
kalichovom prítoku a keď tečie zvnútra von o centrálnom
prepade.
Šachtové štruktúry na vypúšťanie dažďovej vody sú
celé vyrobené z GRP. Plášť šachty je monolitický a
vyrobený z GRP. Podesty a kanály sú tiež vyrobené
z GRP segmentov alebo odliate použitím ľahčeného
betónu a následnou vrstvou GRP, aby boli odolné voči
korózii. Šachta sa na miesto montáže prepravuje spolu
Výkres: Vyprázdňovacia šachta s centrálnym prelivom
s rebríkom a všetkými potrebnými otvormi, prírubovými
spojmi a ostatnými výstupmi. Veko je integrálnou
súčasťou komponentu. Voliteľne môžu byť betónové
krycie dosky pokryté GRP. To poskytuje odolnosť
voči korózii a dlhú životnosť. Šachta s nominálnym
priemerom 3000 mm je skonštruovaná so „zníženou
hmotnosťou“. Keďže váži približne 5 t, môže byť
umiestnená rýpadlom.
13
Centrálny prepad
Jednou z často používaných možností vypúšťania je
systém s centrálnym prepadom. Je to prefabrikovaná
šachta s priebežnou rúrou/kanálom a na vrchu
namontovaným „prepadom“. Voda stúpa cez tento
centrálny prepad a potom sa vylieva cez okrúhlu hrádzu,
zbiera sa v obvodovej medzere a potom je odvádzaná z
oboch strán (pravej a ľavej) do vyprázdňovacej šachty.
V závislosti od priemeru, dĺžka priehrady je násobená
koeficientom Pí = 3,14.
V tom prípade ak
je priemer prepadu
2 m, priehrada s
obvodovou dĺžkou
nebude kratšia ako
6,28 m. Systém
tohto typu môže
byť integrovaný do
šachty s nominálnym
priemerom 3000 mm.
Poskytuje rovnaké
množstvo vypúšťanej
tekutiny a je výrazne
kompaktnejší ako
rovná, dlhá hrádza.
Fotografia: Odtok dažďovej vody s centrálnym prepadom.
Nominálny priemer 2900 mm, váha približne 5 t.
Z dôvodu optimalizácie konštrukcie prepadu s
centrálnym prepadom bol vytvorený systémový
program, ktorý je v zhode s pravidlami DWA (Nemecká
asociácia pre vodu, odpadovú vodu a odpad). Povoľuje
rýchlosť, pri ktorej voda preteká a stúpa. To umožňuje
vypočítanie hydraulickej analýzy vo veľmi krátkom čase.
Užívateľ dostane výsledky vo forme listu.
Nákres: Základ hydraulickej analýzy
Fotografia: Prechodná vypúšťacia šachta, nominálny priemer 2900 mm, 3,5 m vysoká s centrálnym prepadom s nominálnym priemerom 1200 mm
14
4.3 Systém zadržiavania
znečisťujúcich látok
Klasický akumulačný kanál zadržiava nečistoty pomocou
priamo alebo nepriamo ponorených bariér alebo stien
komory. Pre rýchlosť, ktorou voda tečie a stúpa, je
kalkulovaná rezerva. Ak sa pri návrhu s týmto počíta,
akumulačný zásobník poskytuje uspokojujúci výsledok
čo sa týka zadržiavania znečisťujúcich látok, rovnako sa
to týka aj centrálneho prepadu.
Niektoré podmienky, napr. veľmi malé kapacity
odvádzania, si vyžadujú dodatočné opatrenia na
mechanické zadržiavanie znečisťujúcich látok. Vo väčšine
prípadov to znamená použitie rôznych zachytávacích
systémov. Aby sa zabránilo ich okamžitému znečisteniu
a upchatiu, čo by znamenalo, že sú neefektívne, za
normálnych okolností si vyžadujú čistiace zariadenie.
Nákres: Odtok dažďovej vody s rovnou hrádzou a navrchu
namontovanou tyčovou prepážkou s integrovaným vybavením
určeným na čistenie
Mechanické čistenie si vyžaduje dodanie energie zvonka.
Môže to byť elektrický systém alebo tiež taký systém,
ktorý používa vypúšťanú vodu na poháňanie kolesa.
Preto sitá tohto typu fungujú s pohyblivými a/alebo
mechanickými komponentmi. Tieto komponenty musia
byť primerane udržiavané a so servisom.
Dlhá rovná hrádza sa ukázala ako najjednoduchšia forma
hrádze pre systém zachytávania. V závislosti na systéme
použitom výrobcom môže byť inštalovaný priamo pred
alebo za vyprázdňovacou hrádzou. Horizontálna, GRP
rúra s možnosťou prechodu s nominálnym priemerom
2400-3000 mm slúži ako plášť pre túto štruktúru.
Fotografia: Tyčové zachytávanie vo vypúšťacej šachte
Riešenie zachytávania GIWA sa ukázalo ako
vysokoefektívne. Takmer celá je z plastu, čo znamená, že
je nielen odolná voči korózii ale má aj nízku hmotnosť a
vysokú efektívnosť.
Výkres: Schematický diagram ukazujúci princíp fungovania tyčovej prepážky s integrovaným čistením vodným kolesom
15
4.4 Prostriedky na čistenie
akumulačného zásobníka
Komerčne dostupné systémy, ako napríklad vyklápací
čistič (zachytávacia hrana), môžu byť použité na čistenie
znečistených kanálových rúr. Vyklápacie čističe sú
integrované v šachtách terminálu.
Sú mimoriadne dôležité a potrebné v akumulačnom
systéme v postrannej vetve, t.j. tam, kde nie je
samočistiace suché vyprázdňovanie. Vyklápací čistič je
naplnený počas zadržiavania a je schopný vypustenia
vyklopením po tom, ako hladina vody v systéme klesne.
Voda spláchne častice špiny, ktoré sa usadili na dne rúry
akumulačného zásobníka až do najnižšieho bodu.
Fotografia a nákres: Systém akumulačného zásobníka v postrannej vetve vybavený vyklápacím čističom namontovaným na prednom konci
16
4.5 Komora na reguláciu prietoku
Komora na reguláciu prietoku obsahuje riadiace prvky.
Úlohou systému regulácie prietoku je zabránenie
prekročenia maximálnej hodnoty vyprázdňovania.
Moderné mechanické systémy to regulujú nezávisle od
hladiny vody a teda tlaku v akumulačnom zásobníku.
Elektricky ovládané systémy riadenia prietoku sa dnes
tiež štandardne používajú. Tieto systémy sú prepojené s
viacerými systémami akumulačného kanála a v prípade
potreby sú aktivované z úpravne.
Systémy regulácie kontroly rozlišujeme mokré, polosuché
alebo suché. Šachty sú dodávané nasledovne:
a) predpripravené na inštaláciu systému na reguláciu
prietoku s prírubou / upínacou doskou na mieste,
b)s integrovaným systémom na reguláciu prietoku
zalaminovaným priamo vo výrobe.
Šachty môžu byť dodané pre všetky štandardné systémy
na reguláciu prietoku.
Fotografia: Komora pripravená na regulátor vyváženého prietoku
Výkres: Komora na reguláciu prietoku, nominálny priemer 2900 mm
Fotografia: Komora s integrovaným systémom regulácie prietoku vortex
Fotografia: Komora na reguláciu prietoku pripravená pre polkruhový
systém regulácie prietoku s prírubovým spojením a núdzovým
prepadom s prírubovým pripojením
Fotografia: Komora so zabudovaným šupátkom
17
4.6 Prečerpávacie stanice –
čerpacia šachta a
pneumatické systémy
V niektorých situáciách prečerpávacia stanica nahrádza
komoru na reguláciu prietoku. Čerpacie šachty sa často
používajú s dvomi mokrými čerpadlami.
V závislosti na veľkosti čerpadla majú šachty nominálny
priemer 1500-3000 mm. Vo veľkých šachtách je čerpacia
jama odliata.
Šachty sú vo veľkej miere vystavené riziku korózie. Preto
je konečná úprava všetkých častí vrátane vystužených
krycích dosiek v GRP alebo sú potiahnuté GRP.
V závislosti na objeme vody a vzdialenosti na ktorú
sa prepravuje, sa na prepravu vody tiež odporúčajú
pneumatické systémy. Odlišné v rozsahu a zariadení,
tieto systémy si vyžadujú rozdielny typ inštalácie.
Tu môžu byť použité prefabrikované GRP moduly, aby
bolo možné poskytnúť individuálne prispôsobený systém
priamo na mieste vo veľmi krátkom čase.
Nízka hmotnosť modulu, vysoká pevnosť a spoľahlivosť
zasúvacích zostáv spolu s ľahkosťou s akou môžu byť
zhotovené, sú len niektoré z ich výhod.
Fotografia: Čerpacia šachta s odliatou
Výkres: Čerpacia šachta.
Nákres a fotografie: Kompletné pneumatické zariadenie na čerpanie odpadovej a kombinovanej vody spolu so zariadením vybudovaným ako
horizontálna GRP rúra, prístupová kupola s dverami a točeným schodiskom v prefabrikovanej úprave
18
4.7 Kaskádové zásobníky s možnosťou uskladnenia a prepadom –
riešenie akumulačných zásobníkov v svahoch
Kaskádový kanál sa používa v svahoch v horských
situáciách. Problém so systémami akumulačných
zásobníkov s obráteným vypúšťaním (SSIV) je, že hrádza
musí byť dostatočne vysoko, aby bolo možné úplné
naplnenie množstva nad ňou. Z tohto dôvodu sú často
naplnené iba čiastočne. Z tohto dôvodu neposkytujú
dostatočné množstvo čo ponúka jedinú možnosť a to
konštrukcia veľkej nádoby z betónu v bočnej vetve a
jej vybavenie rozsiahlym čistiacim vybavením. V takejto
situácii je preto výhodná konštrukcia kaskádového
systému. Vytvoril sa akumulačný zásobník v schodiskovej
štruktúre, ktorý sa vyprázdňuje iba vtedy, keď je
úplne plný. Toto nie je problém pri použití vyvýšeného
vypúšťania (OHD). Vyžaduje si to umiestnenie
akumulačného kanála v odľahlých oblastiach. Kaskády
tiež poskytujú cenovo prístupný spôsob budovania
dlhých akumulačných zásobníkov. Kaskády zaisťujú, že
akumulačná rúra je úplne naplnená zvlášť v spojitosti s
obráteným vypúšťaním . Inštalačná hĺbka a vykopaný
materiál sú zredukované na absolútne minimum.
hermetických krytov na všetkých otvoroch, ktoré môžu
byť zaliate. Situácia s obráteným vypúšťaním je však
úplne rozdielna. Hrádza je tu podstatne nižšia ako
hladina vody akumulujúca sa v kaskádach vyššie.
Tu je odpoveďou prefabrikovaný kaskádový zásobník
s možnosťou akumulácie a prepadom. Čo sa týka
návrhu, ten je skonštruovaný tak, aby sa priestor na
akumuláciu zapĺňal od najnižšieho miesta smerom
hore. Až po úplnom naplnení všetkých komôr sa začne
obrátené vypúšťanie. Systém pracuje čisto mechanicky,
t.j. bez externej energie, akou je napr. elektrická energia.
Tento systém poskytuje hlavne schopnosť vybudovania
Výkres a fotografie: Kaskádový kanál, nominálny priemer 2900 mm, výška 6 m, prefabrikovaný komponent so integrovanou šikmou plochou, systém
mechanickej regulácie prietoku a polkruhová prepadová hrádza
19
5
Vlastnosti – výhody
Kombinované systémy s prepadom vyrobené z rúr
FLOWTITE GRP sú charakterizované nasledovnými
vynikajúcimi vlastnosťami:
•
•
•
•
•
•
•
•
dodáva sa kompaktný, celý systém obsahujúci rúry
a dielce,
vysoká výrobná flexibilita umožňuje prispôsobené,
individuálne navrhnuté systémy,
prepracovaný systém spájania znamená krátke
montážne časy,
krátke montážne časy predstavujú obrovské úspory
nákladov,
nízka hmotnosť umožňuje inštaláciu použitím
štandardných stavebných strojov. Väčšinou nie je
nutné používať špeciálne vozidlá, ako napr. stavebné
žeriavy, dokonca ani pri veľkých projektoch a
prevedeniach,
použitie sklolaminátového plastu znamená, že celé
dodané systémy sú odolné voči korózii,
patentovaný systém spájania zaručuje 100% tesnosť
zariadenia voči úniku vody,
vysoká schopnosť samočistenia vďaka extrémne
hladkému vnútornému povrchu a excelentného
koeficientu prietoku
Vďaka týmto dôkazom sú kombinované systémy
FLOWTITE s prepadom nenáročné na údržbu, majú
dlhú životnosť a sú ekonomicky výhodné.
Čo sa deje vo vnútri akumulačného kanála?
Vo vnútri akumulačného kanála produkuje fekálny obsah
anaeróbny sírový plyn, ktorý sa premieňa na kyselinu
sírovú s hodnotou pH nižšou ako 7,2 (neutrálna).
Materiál použitý na vyrábanie akumulačného kanála
musí byť odolný voči kyseline sírovej s hodnotou pH
medzi 2-7.
Aby bolo možné túto hodnotu dosiahnuť, GRP
akumulačné systémy z AMITECH sú vyrobené iba
z nasledujúcich materiálov:
• kyselinovzdorná živica,
• kyselinovzdorné sklo,
• kyselinovzdorný, inertný kremičitý piesok,
neobsahujúci uhličitan vápenatý
.
Rúry a šachty akumulačného kanála vyrobené z
FLOWTITE GRP sú odolné voči hodnotám pH v
rozmedzí 2-12.
20
Návrh akumulačného kanála
Tento vyplnený formulár pošlite prosím faxom na číslo uvedené na zadnej strane tejto brožúry.
Projekt
Projektant
Klient
DOKUMENT Y
1. Pôdorys
2. Pozdĺžny rez kraja a potrubia (voliteľné)
3. Konštrukčné výkresy, ak sú k dispozícii
D E T A I LY
1. Údaje o zariadení
1.1 Objem premávky
1.2 Minimálna hladina podzemnej vody
1.3 Maximálna hladina podzemnej vody
1.4 Doplnkové údaje (analýza horniny, atď.)
2. Hydraulické údaje
2.1 Objem akumulácie
V
=
2.2 Maximálne množstvo vypúšťania
Qmax
=
2.3 Maximálny obmedzený prietok
QDrossel =
2.4 Prietok v suchom období
q t
=
2.5 Doplnkové údaje
3. Fixné body
3.1 Typ regulátora prietoku
3.2 Typ systému vyprázdňovania
3.3 Doplnkové komponenty (napr. lapač piesku)
3.4 Súvisiace systémy (čerpacia stanica/spádový kanál/...)
3.5 Doplnkový systém na zadržiavanie pevných častíc
3.6 Ďalšie požiadavky
21
Poznámky
22
Táto príručka je určená iba ako
sprievodca. Všetky hodnoty uvedené
v špecifikáciách výrobkov sú
nominálne. Neuspokojivé výsledky
výrobkov môžu byť spôsobené
environmentálnymi výkyvmi,
odchýlkami v prevádzkových
postupoch alebo interpoláciou
údajov. Rozhodne odporúčame, aby
personál, ktorý bude používať tieto
údaje, absolvoval aj špecializované
školenie a mal skúsenosti v inštalácii
týchto výrobkov v ich bežných
inštalačných a prevádzkových
podmienkach.
V každom prípade by sa malo
vždy konzultovať s odborným
personálom predtým, ako sa začne
s inštaláciou týchto produktov,
aby sa zabezpečila ich vhodnosť
vzhľadom na ich účel a použitie. Aby
sa zabezpečila vhodnosť výrobkov
vzhľadom na ich účel a použitie,
predtým, ako sa začne s inštaláciou
týchto produktov, by sa malo vždy
konzultovať s odborným personálom.
Týmto vyhlasujeme, že nepreberáme
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
straty alebo poškodenie, ktoré môže
byť spôsobené inštaláciou alebo
používaním akýchkoľvek výrobkov
uvedených v tejto príručke, keďže
sme nestanovili stupeň potrebnej
starostlivosti pre inštaláciu výrobku
alebo služby. Vyhradzujeme si právo
revidovať uvedené údaje tak, ako je
potrebné a bez upozorňovania.
Distribuuje:
AMITECH Germany GmbH
Am Fuchsloch 19
04720 Mochau
Nemecko
Tel.: + 49 34 3 171 82 0
Fax: + 49 34 3 170 23 24
[email protected]
www.amitech-germany.de
AMITECH Service AG
Turmstrasse 28
6300 Zug-Steinhausen
Švajčiarsko
Tel: + 41 41 748 07 20
Fax: + 41 41 748 07 38
[email protected]
www.amiantit.com
STAURAUMSYSTEME-V2 04-12-SK
Vítame všetky komentáre ohľadne
tejto príručky.
Download

null