PACT®
Onychomykotická terapia PACT®
- inštrukcie k ošetreniu nechtu
Fotodynamická terapia na ničenie onychomykóz
za pomoci svetla – jemná a bezpečná
Onychomykotická terapia PACT®
- inštrukcie k ošetreniu nechtu
Obsah
1. Úvod
2. Diagnostika napadnutia onychomykózou
3. Príprava – pôvodcom ochorení zvýšime citlivosť na svetlo
4. Ošetrenie – špeciálne svetlo zabíja rovnako ako antimykotikum
5. Špeciálny onychomykotický gel
6. Štádium ochorenia
7. Odstránenie poškodenej časti nechtu
8. Terapia PACT®
9. Doba terapie
10. Starostlivosť po ukončení terapie
11. Príklad ošetrenia
12. Poznámka
1. Úvod
PACT® je skratka a odborný výraz pre
1.antimikrobiálnu
Úvod
1. Úvod
fotodynamickú
terapiu. Touto
metódou sa dajú efektívne zničiť huby z
povrchu
nechtov
na® nohácha
rukách.
PACT
je skratka
a odborný výraz,
výraz prektorý
PACT®
je
skratka
a odborný
fotodynamickú
antimikrobiálnu
terapiu. Touto
označuje
fotodynamickú
antimikrobiálmetódou sa dajú efektívne zničiť huby z
nu terapiu.
Touto
metódou
sa
dajú efekpovrchu nechtov na nohácha rukách.
tívne zničiť huby z povrchu nechtov na
nohách a rukách.
Schéma nechtu na nohách s jednotlivými časťami nechtu
Schéma nechtu na nohách s jednotlivými časťami nechtu
2. Diagnostika
napadnutia
2. Diagnostika
napadnutia
onychomykózou
2.
Diagnostika
napadnutia
onychomykózou
onychomykózou
Príznaky
onychomykotickej
infekcie
Príznaky onychomykotickej infekcie sú veľmi
sú veľmi
charakteristické
– niekedy
Príznaky
onychomykotickej
infekcie
sú veľmi
charakteristické
– niekedy
stačí aj vizuálna
diagnostika
stačí ajcharakteristické
vizuálna diagnostika
odborní–
niekedy
stačí
aj
vizuálna
odborníka. V sporných prípadoch sa z postihnutého diagnostika
ka. V sporných
prípadoch
sa saz z postihnutého
posodborníka. V sporných
prípadoch
nechta odstráni rohovina, ktorá sa potom vyšetrí
nechtanechta
odstráni rohovina,
sa potom vyšetrí
tihnutého
odstrániktorá rohovina,
mikroskopicky. Pod mikroskopom sú huby viditeľné a
mikroskopicky.
Pod mikroskopom
sú huby viditeľné a
ktorá sa
potom vyšetrí
mikroskopicky.
ihneď sa môžeihneď
stanoviť
diagnóza.
Na presné Na
určenie
sa môže
stanoviť
presné určenie
Pod mikroskopom
sú diagnóza.
huby viditeľné
druhu huby jedruhu
potrebné
vypestovať
kultúru. Dávajte
huby
je
potrebné
vypestovať
kultúru. Dávajte
a ihneď sa môže stanoviť diagnóza.
však pozor - pri
zmene
nechta
nejdenechta
vždy nejde
o vždy o
však
pozor
- pri zmene
Na presné
určenie
druhu
huby je
poonychomykózu.
onychomykózu.
trebné vypestovať kultúru. Dávajte však
rôzne
príčiny akopsoriáza
napríkladalebo
psoriáza alebo
Existujú
rôzne-Existujú
príčiny
ako napríklad
pozor
pri zmene
farby či zhrubnutí
infekcie,
ktoré
sa môžu podobnou
prejavovať podobnou
formou. Pri
infekcie,
ktoré
sa
môžu
prejavovať
formou.
nechta nejde vždy o onychomykózu. Pri
nejasnom
nálezessalekárom.
poraďte s lekárom.
nejasnom
náleze
sa
poraďte
Existujú rôzne príčiny ako napríklad
psoriáza alebo infekcie, ktoré sa môžu
prejavovať podobnou formou. Pri
nejasnom
náleze
sa
poraďte
s lekárom.
3
3
3. Príprava – pôvodcom ochorení zvýšime
citlivosť na svetlo
V protiklade s ľudskými bunkami obsahujú bunky
húb bunkovú stenu. Ich bunkové steny sa nafarbia
farbivom, ktoré ľudské bunky nijako neovplyvnia.
Tým sa u húb selektívne zvýši citlivosť na svetlo istej
vlnovej dĺžky.
4. Ošetrenie – svetlo ničí rovnako ako
antimykotikum
Osvecovaním pomocou vysokovýkonnej
LED
lampy PACT® sa naruší zafarbená bunková stena
huby a následne sa zničí. Huba nemôže ďalej rásť.
Viacnásobným opakovaním sa zaistí hĺbkové
odstránenie húb.
5. Špeciálny onychomykotický gél
PACT® gél na onychomykózy bol špeciálne vyvinutý
na ošetrovanie nechtov na rukách a nohách a je
účinný len v kombinácii so svetlom z PACT® MED
lampy. Spolu s PACT® gélom na onychomykózy sa
nesmú používať iné svetelné zdroje či infračervené
svetlo, nakoľko pri iných zdrojoch svetla spravidla
nenastáva redukcia húb.
6. Štádium ochorenia
Rozlišujeme
A.)
Počiatočné štádium
onychomykózy na
nechtoch nôh
B.)
Vysoké štádium
onychomykózy
na nechtoch nôh
C.)
Onychomykóza
na nechtoch rúk
Druh pacienta
Väčšinou pacienti vo veku Podologickí klienti so Všetci pacienti
30-60 rokov, počiatočné sprievodnými celkovými
štádium
ochoreniami a vysokým
štádiom
Terapia PACT®
Necht sa obrúsi, ošetrí
sa metódou PACT® 3x10
minút (prípadne po mesiaci 1x). Necht odrastie.
Doliečenie
Vždy keď je to možné; Ošetrenie môžeme opa- 3-6 mesiacov v závislosti od štádia
v prípade, že poško- kovať po dobu 6 a viac ochorenia
dená časť nechtu celkom mesiacov
neodrástla alebo bol necht
opätovne napadnutý
Podľa druhu ochorenia, Necht obrúsime, dlhšiu dobu
veku a rastu nechtov sa k osvecujeme každý deň po 10
základnej liečbe metódou minút
PACT® odporúča každý
mesiac ďalších 10 minút po
dobu podľa potreby
Pred ošetrením PACT® terapiou sa
v každom prípade musí dôkladne
odstrániť poškodená časť nechtu, čo
môžeme docieliť pomocou frézky
alebo kombináciou ureových náplas-
tí a nožničiek / frézky. Poškodená časť
nechtu sa musí vždy odstrániť či ide
o počiatočné, stredné alebo vysoké
štádium ochorenia.
Počiatočné štádium onychomykotickej infekcie
Vysoké štádium onychomykotickej infekcie
Vysoké štádium
– pri vysokom štádiu
Vysoké
štádiumochorenia
ochorenia
je napadnutá
aj nechtová matrix
–ochorenia
pri vysokom
štádiu ochorenia
je Vysoké
napadnutý
aj nechtový
koreň– -pri
matrix
štádium
ochorenia
vysokom štádiu
Poškodený
nechet
(onychomykóza)
–
Poškodený
necht
onychomykózou
onychomykóza
sa spravidla
šíri od špičky
– onychomykóza
sa spravidla
šíri odnechtu
špičky
smerom
k nechet
nechtovému
nechtu
smerom
k lôžku.
nechtovému lôžku.
Poškodený
(onychomykóza)
–
ochorenia je napadnutá aj nechtová matrix
onychomykóza sa spravidla šíri od špičky nechtu
smerom k nechtovému lôžku.
Počiatočné štádium
Počiatočné štádium
Počiatočné štádium
Stredné
štádium
Stredné štádium
Stredné štádium
6
6
Vysoké
štádium
Vysoké štádium
Vysoké štádium
7. Odstránenie poškodenej časti nechtu
7. Odstránenie poškodenej časti nechtu
Pri poškodení veľkej plochy nechtu sa
obrúsiť a potom opatrne spraviť prístup
pod
nechtový
Aby sme
následneval.
mohli aplikovať terapiu PACT® ,
Aby
sme
následne
terapacient
sa musí
najskôr mohli
niekoľkoaplikovať
dní liečiť doma
pomocou
náplastí
so 40%-nou
ureounajskôr
(dodržujteniepiu
PACT®
, pacient
sa musí
inštrukcie
výrobcu)
koľko
dníodliečiť
doma pomocou náplastí s ureou 40% (dodržujte inštrukcie
® , PZN 6729328.
Príklad:
náplaste ONYSTER
od
výrobcu)
= napríklad
náplaste
ONYSTER® , PZN 6729328.
necht
plošne
nikdy
Pri
poškodení
veľkejstenší
plochy -nechtu
sa neodstraňunechet plošne
jeme- nikdy
celýneodstraňujeme
necht! Keď celý
odrastie
stenší
nechet! približne
Keď
odrastie
približne 50% obrúsenej
časti, nechet
50% obrúsenej
časti, necht
sa sa
môže
môže
obrúsiťaaošetrenie
ošetrenie 3x 3x
zopakujeme.
opäťopäť
obrúsiť
zopakujeme.
Ak je postihnutý nechtový matrix (nech-
Ak
je postihnutá
tový
koreň):nechtová matrix (nechtový koreň):
VVtakom
prípade
sa musísa
nechet
najskôr
obrúsiť
takom
prípade
musí
necht
najskôr
a potom opatrne spraviť prístup pod nechtový val.
Mechanické odstránenie celej napadnutej časti
nechta.
Pri vysokom štádiu ochorenia –
plošné stenšenie nechtu.
Následne náplasť s masťou s ureou.
7
8. Terapia PACT®
Takto pripravený necht pokryjeme hrubou vrstvou PACT®
gélu na onycho8. Terapia PACT®
mykózy, necháme pôsobiť minimálne 10
minút.
Následne necht na 9,5 minúty osTakto pripravený nechet pokryjeme hrubou vrstvou
vietime
PACT® MED
lampou.
Silikónové
® necháme
onychomykotického
gélu PACT
pôsobiť
tienidlo by malo byť umiestnené približne 1mm nad povrchom nechta.
Poškodené nechty sa musia ožarovať
po
jednom, ale gél sa môže nanášať
ožiarime PACT® lampou. Silikónové tienidlo by malo
zároveň
na všetky.
byť umiestnené
približne 1mm nad povrchom nechta.
minimálne 10 minút. Následne nechet na 9,5 minúty
Poškodené nechty sa musia ožarovať po jednom, ale gel sa môže nanášať zároveň na všetky.
8
Ideálne je použitie príslušného malého statívu, vďaka ktorému môže byť ošetrovaná
noha na plocho položená na podlahe.
Ideálne je použitie malého statívu, vďaka ktorému môže byť ošetrovaná noha na plocho položená na podlahe.
9. Doba terapie
Ošetrenie sa musí aplikovať na začiatku
minimálne trikrát do týždňa a po mesia9. Dobaci liečby
sa jednorázovo zopakuje.
Ak ide o vysoké štádium ochorenia,
Ošetreniepoškodenie
sa musí aplikovať
minimálne
trikrát do podmatrixu,
nepriaznivé
týždňa a mienky
po mesiaci(napríklad
sa jednorázovo
zopakuje.
pracovník sauny aleAk ide o vysoké
štádium ochorenia,
poškodenie
bo kombinácia
s celkovým
ochorením
matrixu, nepriaznivé podmienky (napríklad pracovník
klienta), ošetrenie sa musí opakovať
v pravidelných intervaloch, napríklad
každého pol roka.
V týchto prípadoch sa povrch nechtu
sauny),
ošetrenie
sa musíodstránenie
opakovať v pravidelných
musí zľahka
obrúsiť,
poškointervaloch,
napríklad
každého
pollen
roka.
denej časti nechtu je nutné
pri okom
Vviditeľnej
týchto prípadoch
sa povrch nechtu musí zľahka
infekcii.
obrúsiť, odstránenie poškodenej časti nechtu je nutné
len pri okom viditeľnej infekcii.
10. Starostlivosť
po ukončení
10. Starostlivosť
po ukončení
liečbyterapie
Aby sme zabránili opätovnej infek-
Aby sme zabránili opätovnej infekcii, mali by sme
cii, mali by sme textílie ako napríklad
textílie ako napríklad ponožky ošetriť antimikrobiálnou
ponožky alebo pančušky ošetriť antivrstvou a vždy ich prať na 60°C. Topánky je potrebné
mikrobiálnou a antimykotickou vrstvou dezinfekčného prostriedku a vždy
ich prať na 60°C za pomoci chemických
minimálne počas 4 týždňov vždy pred použitím
čistidiel (prášok, gél alebo kapsule na
vystriekať antimykotickým sprejom.
pranie). Topánky je potrebné minimálne
počas 4 týždňov vždy pred použitím
vystriekať antimykotickým sprejom.
11. Príklad ošetrenia
11. Príklad
ošetrenia
Pacient
mužského
pohlavia, 47 rokov
Nález: nechtová mykóza vo vysokom štádiu
Klient mužského
47Trichophyton
rokov
Laboratórna
diagnózapohlavia,
na začiatku:
Nález:laboratórny
nechtovánález
mykóza
voošetrení:
vysokom
rubrum,
po treťom
bez štádiu
výskytu
húb. Druhýdiagnóza
obrázok zhotovený
po troch
Laboratórna
na začiatku:
Trichophyton rubrum, laboratórny nález po
mesiacoch
od prvého ošetrenia.
treťom ošetrení:
bez výskytu húb. Druhý obrázok zhotovený po troch mesiacoch od
prvého ošetrenia.
(Dokumentácia:
Eef Ankersmit,
Amsterdam)
(Dokumentácia:
Eef Ankersmit,
Amsterdam)
12. Poznámka
Dodržujte prosím pokyny na použitie PACT® MED LED lampy a PACT® gélu na onycho-
12.
Poznámka
mykózy!
Dodržujte prosím pokyny na použitie LED lampy
PACT® MED a onychomykotického gélu PACT® !
10
(Hahn Medical Systems)
V prípade otázok sa prosím obráťte
na distribútora pre SR (Slovenskú republiku) :
CENTRUM PEDIKÚRY, s.r.o.
Čachtická 17
831 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:+421 2 44 88 96 28
[email protected]
www.cmp.sk
Výrobca:
Cumdente, GmbH
Paul - Ehrlich - Strasse 11
720 76 Tubingen, Germany
www.cumdente.com
Odbyt:
Hahn Medical Systems
Paul - Ehrlich - Strasse 11
720 76 Tubingen, Germany
www.hahnmedicalsystems.com
Download

PACT® - fotodynamickaterapia.sk