NagelpilzGel
PACT®
Gel na onychomykózy
NagelpilzGel
HAHN MEDICAL SYSTEMS
HAHN MEDICAL SYSTEMS
HAHN
Hydrogel zur Behandlung von Onychomykosen (Nagelpilzinfektionen)
MEDICAL SYSTEMS
PACT® NagelpilzGel wirkt antimykotisch bei gleichzeitiger Beleuchtung mit PACT® MED Licht.
Hydrogél na ošetrenie onychomykóz (plesní nechtov)
Hydrogel
zur Behandlung
Onychomykosen
(Nagelpilzinfektionen)
PACT®Gél
na onychomykózy
pôsobí von
antimykoticky
za súčastného pôsobenia
svetla PACT®MED svetla.
Was ist PACT®?
PACT® NagelpilzGel wirkt antimykotisch bei gleichzeitiger Beleuchtung mit PACT® MED Licht.
®
Unter
man eine photo-aktivierte antimikrobielle Therapie, bei welcher Krankheitserreger durch die Kombination von speziellem LED-Licht und einem Farbstoff
Čo PACT
je toversteht
PACT®?
®
NagelpilzGelantimikrobiálnu
wurde speziell für dieterapiu,
Anwendung
an Fußnägeln undšpeciálneho
Fingernägeln entwickelt
und afunktioniert
NUR in Kombination mit
(Photosensitizer)
abgetötet
PACT®fotoaktívnu
Was
ist PACT
Pod
pojmom
PACT®?werden.
rozumieme
kedykombinácia
LED svetla
farbiva (fotosenzibilizátora)
®
® durch ein
Lichtgerät.
einer
Belichtung
PACT
spôsobí
zničenie
PACT®
Gél na
onychomykózy
bobei
vyvinutý
pre použitie
nechty nôh
rúk a jeLED-Licht
účinný jedine
v kombinácií
Unter
PACT
verstehtpatogénu.
man
eineMED
photo-aktivierte
antimikrobielle
Therapie,
welcher špeciálne
Krankheitserreger
durch diena
Kombination
von aspeziellem
und einem
Farbstoff
s(Photosensitizer)
osvecovanímabgetötet
PACT®MED
svetlom.
werden.
PACT® NagelpilzGel wurde speziell für die Anwendung an Fußnägeln und Fingernägeln entwickelt und funktioniert NUR in Kombination mit
®
Vorteile
des PACT
Verfahrens
einer Belichtung
durch -ein
PACT® MED Lichtgerät.
Výhody
PACT®
metódy
1. keine Nebenwirkungen, außer vorübergehend leichter Färbung bekannt,
1. žiadne vedľajšie ®účinky, okrem mierneho dočasného zafarbenia ošetrovaného miesta
2.Vorteile
die Behandlung
kann durch
einmalige Anwendung oder einer Anwendung über einige Tage schnell abgeschlossen werden.
desmôže
PACT
2. ošetrenie
už- Verfahrens
po prvom jednorazovom ošetrení alebo počas jednodňového ošetrovania rýchlo zahubiť všetky patogény naraz
®
Behandlung
kannjemehrmals
im Jahr, auchleichter
zur
Prophylaxe
werden.
3.3.
PACT
1.
keine
Nebenwirkungen,
außer
vorübergehend
Färbung
bekannt,
PACT®
ošetrenie
možné
absolvovať
aspoň
raz doeingesetzt
roka ako
profilaxia pred onychomykotickými nákazami
2. die Behandlung kann durch einmalige Anwendung oder einer Anwendung über einige Tage schnell abgeschlossen werden.
®
® majte
Bitte
beachten
Sie:
PACT
Nagelpilz-Behandlung
kann
nur
dem LED
PACT® MED
durchgeführt
werden,PACT®
andere MED,
Lichtquellen,
insbesondere
Rotlicht,
dürfentomu,
Prosím
naDie
zreteli:
PACT
®imošetrenie
môže
byťmit
účinné
lenStrahler
v kombinácií
s LED
svetlometom
iné svetelné
zdroje
(napriek
Behandlung
kann
mehrmals
Jahr, auch zur
Prophylaxe
eingesetzt
werden.
3. PACT
® svietiť na červeno) nebudú s PACT® Gélom na onychomykózy pôsobiť, pretože iné svetelné zdroje z pravidla nespôsobia
žePACT
budú
redukciu
NagelpilzGel NICHT verwendet werden, weil durch andere Lichtquellen in der Regel keine Pilzreduktion stattfindet. Auch das Gerät PACT® DERMA kann
NICHT
mit
plesní. Rovnako
tak sa na ®hubenie plesní nedá použiť prístroj PACT® DERMA.
verwendet
werden. Sie:
Bitte beachten
Die PACT Nagelpilz-Behandlung kann nur mit dem LED Strahler PACT® MED durchgeführt werden, andere Lichtquellen, insbesondere Rotlicht, dürfen
mit PACT® NagelpilzGel NICHT verwendet werden, weil durch andere Lichtquellen in der Regel keine Pilzreduktion stattfindet. Auch das Gerät PACT® DERMA kann NICHT
Diagnostika
(napadnutia
plesňami)
Diagnose
derOnychomykózy
Onychomykose
(Nagelpilzbefall)
verwendet werden.
Oblasti použitia
Anwendungsgebiete
Symptómy
(príznaky)
onychomykózy
sú charakteristické,
najčastejšie stačí optická diagnostika. Sem nepochybne patrí zhrubnutie nechtu,
DieDiagnose
Symptome der der
Onychomykose
sind charakteristisch,
meistens genügt eine optische Diagnose. In Zweifelsfällen werden vom befallenen Nagel Hornteile abgeschabt und
Onychomykose
(Nagelpilzbefall)
zvrásnenie a priame
mikroskopické vyšetrenie.
Plesne sú tam istotne a diagnóza môže byť stanovená ihneď. Pre predné identifikovanie druhu
direkt
mikroskopisch untersucht. Die Pilze sind dort sichtbar und die Diagnose kann unmittelbar gestellt werden. Für eine genaue Identifizierung der Pilzart ist eine Anzüchtung
Anwendungsgebiete
huby
- plesne je nutné urobiť kultiváciu tkaniva. Nie každá zmena nechtu znamená onychomykózu. Existuje početné množstvo zmien na nechte,
inktoré
Kultur
notwendig.
Nichtpodobne
jede Nagelveränderung
ist eine Onychomykose.
gibt
zahlreiche
UrsachenInwie
Schuppenfl
echtevom
oder
Infektionen,
die ähnliche
Die
Symptome
der Onychomykose
sind
meistens
genügtEsto
eine
optische
Diagnose.
Zweifelsfällen
werden
befallenen
Nagel
HornteileBeschwerden
abgeschabt
sa
prejavujú
akocharakteristisch,
onychomykóza,
ale môže
byť
ako sprievodný
javz.B.
iného
ochorenia
napr.
psoriáza.
Špeciálne
psoriáza,undktorá
aufweisen
können.
Schuppenfl
echte
(Nagelpsoriasis)
unddieNagelpilz
werden
leicht verwechselt,
da
beidemajú
Erkrankungen
gelbe,
brauneistoder
graue
Versa
prejavuje
naBesonders
nechtoch
saDieveľmi
ľahko
zameniť
s onychomykózou.
Obegestellt
ochorenia
typické
znaky
zltkasto,
hnedasté
alebo
šedasté
direkt
mikroskopisch
untersucht.
Pilze
sind
dortmôže
sichtbar
und
Diagnose
kann unmittelbar
werden.
Für
eine
genauetypischerweise
Identifi-zierung
der Pilzart
eine
Anzüchtung
®
Arzt
kontaktieren.
färbungen
an
den Nägeln
aufweisen
können.
Bei schwerem
oder unklarer
(siehe Ursachen
unten)
bitte
vor
Anwendung
von
PACT
fľaky.
Pri
ťažkých
napadnutiach
nechtov
alebo
pri
neistej
diagnostike
(pozri
nižšie)
prosím
kontaktujte
lekára.
Lekár einen
urobí
odber
vzorky Dieser
nechtu a
in Kultur
notwendig.
Nicht
jede Nagelveränderung
ist eineBefall
Onychomykose.
Es Diagnose
gibt zahlreiche
wie
z.B.
Schuppenfl
echte
oder unbedingt
Infektionen,
die ähnliche
Beschwerden
pošle
na
kultiváciu
domikrobiologische
laboratória,
potvrdívornehmen.
alebo
vyvrátiwerden
diagnózu.
kann
einejumikroskopische
oder
Untersuchung
aufweisen
können.
Besonders
Schuppenfl
echtektoré
(Nagelpsoriasis)
und Nagelpilz
leicht verwechselt, da beide Erkrankungen typischerweise gelbe, braune oder graue Verfärbungen an den Nägeln aufweisen können. Bei schwerem Befall oder unklarer Diagnose (siehe unten) bitte vor Anwendung von PACT® unbedingt einen Arzt kontaktieren. Dieser
®
®
Anwendung
von
NagelpilzGel
zusammen
mitsPACT
MED LED
OŠETRENIE
PACT®Gélom
na onychomykózy
spoločne
PACT®MED
LED svetlom
kann
eine mikroskopische
oderPACT
mikrobiologische
Untersuchung vornehmen.
Plesne
ako baktérie
sú veľmidie
málo
citlivé,
ich počtu
v ťažko dostupnom
nechtovom
keratíne schwierig.
robí ichDaher
ošetrenie
ťažkým. Takže
Pilze sindrovnako
weniger empfi
ndlich als Bakterien,
Reduktion
vonzníženie
Pilzen in dem
schwer zugänglichen
Nagelkeratin
macht die Behandlung
ist die photofotodynamická
antimikrobiálna
terapia
je veľmi durch
dobrou
,einwöchige
kedy je možné
úplné
vyhubenie
onychomykóz
v priebehu
®
® gute Möglichkeit,
NagelpilzGel muss
dynamische
antimikrobielle
Therapie
eine
eine možnosťou
einmalige oder
die Infektion
zu bekämpfen.
PACT
Anwendung
von
PACT
NagelpilzGel
zusammen
mit
PACT®Behandlung
MEDdosiahnuť
LED
jedného ošetrenia alebo v priebehu jedno týždňového ošetrenia. PACT® Gél na onychomykózy musí preniknúť do nechtu a potom treba necht
in Pilze
den Nagel
eindringen können
undBakterien,
die Belichtung
soll intensiv
Minuten
sind weniger
ndlich
als
Reduktion
von über
Pilzenca.in10
dem
schwerdurchgeführt
zugänglichenwerden.
Nagelkeratin macht die Behandlung schwierig. Daher ist die photoosvecovať
cca 10 empfi
minút
špeciálnym
LEDdiesvetlom.
®
NagelpilzGel
muss
dynamische antimikrobielle Therapie eine gute Möglichkeit, durch eine einmalige oder einwöchige
Behandlung
die Infektion
zu bekämpfen.
PACTže
1. Necht
pripravte
na nanášanie
gélu tak,
voľné časti,
ktoré sú
®
1.napadnuté
Das PACT
NagelpilzGel
großzügigdokonale
auf den betroffenen
Nagel
aufgeBlendschutzaufstz
krytka
plesňouwird
odstráňte,
ošetrite
nechtové
valy
in den Nagel eindringenZelená
können
und
die Belichtung soll intensiv über ca. 10 Minuten durchgeführt
werden.
tragen.
Das Gelcelého
muß dennechtu
gesamtenprebrúste.
Nagel bedecken
und ca. 10naMinuten
a povrch
PACT®Gel
onychomykozy
naneste
na® NagelpilzGel
vybraný
awird
ošetrený
necht
v hrubej
Gél
musí na
einwirken.
Nagelspitze
gut einreiben,
vor allem
unter
denvrstve.
Nagel
reiben.
1. Das PACT
großzügig
aufauch
den
betroffenen
Nagel
aufgeBlendschutzaufstz
nechte
pôsobiť min.
10 minút.
Unter
Nagelfalz
Nagelwall
reiben.Nagel bedecken und ca. 10 Minuten
Das Gelund
muß
den gesamten
2.tragen.
Následne
nastavte
PACT®MED
LED tak,
aby Abstand
zelená krytka
®
MED
für
9,5
Minuten
beleuchten,
2.einwirken.
Anschliessend
mit
dem
PACT
gut einreiben,
vor allemcca
auch 2,5
untercm
den Nagel
dokonaleNagelspitze
zakryla necht
v odstupe
nad reiben.
nechtom a
ca.
2,5 cm.
Belichtung
ggf.
wiederholen
nachminimálne
nochmaligem 9,5
Auftragen
des Ak je to
Unter
Nagelfalz
und Nechajte
Nagelwall
reiben.
zapnite
prístroj.
svietiť
minúty.
Tlačidlo
na
vodič
GlasfaserStart-Taste Sklenený
®
Gels.
Austrocknen
vermeiden!
nutné
opakujtemit
nanesenie
uzavretie Abstand
gélu tak, aby
MED fürZabezpečte
9,5 Minuten beleuchten,
2. Anschliessend
dem PACT gélu.
zapnutie
na svetlo
Lichtleiter
9,5
belichtenggf.
nach
10 Minuten
nevyschol.
ca.Minuten
2,5 cm. Belichtung
wiederholen
nachEinwirkzeit
nochmaligem Auftragen des
!!!!!! 9,5minúty osvecovania prístrojom
po 10minútach
pôsobenia gélu !!!!!!!
GlasfaserStart-Taste
Gels. Austrocknen
vermeiden!
Lichtleiter
belichten
10 Minuten
Einwirkzeit
V prípade silného napadnutia nechtu onychomykózou: 2 x denne (môžete 9,5
tiežMinuten
hneď po
sebe 2nach
x) viac
dní za sebou
opakovať tento postup
Bei starkem Befall: 2 x täglich (kann auch 2 x hintereinander verwendet werden) für mehrere Tage anwenden. Vor dem Auftragen des Gels soviel wie möglich von dem
nanášania a osvecovania nechtu. Pred každým nanášaním gélu však dokonale očistite necht od všetkých nepevných častí za pomoci pilníka alebo
veränderten
frézky. Nagelmaterial entfernen und mit einer Feile aufrauen.
Behandlungsende:
Die2Wirkung
längerermôžu
Zeitverwendet
beurteilt
werden,až
der
befallene
Nagelanteil
muss
auswachsen
(ca.
3
Monate).
Sollte
der befallene
Ukončenie
Prvé kann
výsledky
ošetrenia
byť viditeľné
po
dlhšom
čase,
napadnutá
časť
nechtu
najprv
vyrásť.
Patogény
Bei starkem ošetrenia:
Befall:
x täglich
(kannerst
auchnach
2 x hintereinander
werden)
für
mehrere
Tage
anwenden.
Vor dem
Auftragen
desmusí
Gels
soviel
wie
möglich
von
dem
Nagelanteil
nicht
auswachsen,
sondern
sichmit
weiter
Richtung
Nagelwallsa
ausbreiten,
so kann
die Anwendung
wiederholt
und gegebenenfalls
Prophylaxe je už
sa
po ošetrení
vyhubia,
ale farebné
zmeny
nechte
nezmenia
okamžite,
preto je
nutné nechať
tieto častiverlängert
vyrásť. werden.
po ich Zur
odstránení
veränderten
Nagelmaterial
entfernen
und
einer
Feilena
aufrauen.
dokonale
viditeľná
zmena
nechtu.
Toto
môže
trvať
aj
3
mesiace.
V
prípade,
že
farebne
zmenená
časť
nechtu
nevyrastá,
alebo
sa
sfarbenie
nach
erfolgreicher
Anwendung
empfi
ehlt
es
sich,
die
Behandlung
in
halbjährlichen
Abständen
für
jeweils
9,5
Minuten
durchzuführen.
Behandlungsende: Die Wirkung kann erst nach längerer Zeit beurteilt werden, der befallene Nagelanteil muss auswachsen (ca. 3 Monate). Sollte der befallene
rozširuje,
je nutné ošetrenie opakovať a dokonalejšie opracovať necht pred samotným nanesením gélu a osvietením LED svetlom. Ako ochranu
Nagelanteil nicht auswachsen, sondern sich weiter Richtung Nagelwall ausbreiten, so kann die Anwendung wiederholt und gegebenenfalls verlängert werden. Zur Prophylaxe
pred opätovnou nákazou nechtu2.je vhodné ošetrenie zopakovať3.pravidelne raz za pol roka, opäť necht z povrchu prebrúsiť, skrátiť a dokonale
1.
nach erfolgreicher Anwendung empfiehlt es sich, die Behandlung in halbjährlichen Abständen für jeweils 9,5 Minuten durchzuführen.
opracovať
nechtové valy, následne naniesť gél, nechať pôsobiť 10minút a potom osvietiť 9,5 minút prístrojom PACT® MED.
1.
2.
3.
Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen
Gewebeverträglichkeit
und
Biokompatibilität
Varovanie a vedľajšie
účinky
®
NagelpilzGel tkaniva
ist nicht zelltoxisch,
nicht hautreizend, nicht irritierend. DermatoloPACT
Vorsichtsmaßnahmen
und Nebenwirkungen
Kompatibilita
biokompatibilita
®
unbedenklich
bewertet.
gisch
wurdeGél
PACTnaNagelpilzGel
PACT®
onychomykózy
nie je
toxický pre bunky, nie je
Gewebeverträglichkeit
undals
Biokompatibilität
dráždivý
pre pokožku
ani iritačný.
je PACT®Gél
na
Nebenwirkungen
ist nicht zelltoxisch,
nicht Dermatologicky
hautreizend, nicht irritierend.
DermatoloPACT® NagelpilzGel
onychomykózy
hodnotený
ako
neškodný.
®des
Leichte
Blaufärbung
behandelten
Nagels,
die
in
den
meisten Fällen nach wenigen
gisch wurde PACT NagelpilzGel als unbedenklich bewertet.
Vedľajšie
účinky
Stunden
oder
nach
einem
Tag
verschwindet.
Weitere
Nebenwirkungen
sind
derzeit
Nebenwirkungen
Ľahké
modrasté sfarbenie pokožky a nechtu, na ktoré bol nanášaný
nicht
bekannt.
Leichte
Blaufärbung
des behandelten Nagels,
denniekoľkých
meisten Fällenhodín
nach wenigen
PACT®
Gél na onychomykózy,
ktorédie
saindo
stráca.
Gegenanzeigen
Stunden oder sa
nachzmodranie
einem Tag verschwindet.
Nebenwirkungen
sind derzeit
Najneskôr
stratí do Weitere
druhého
dňa po ošetrení.
Ďalšie
®
NagelpilzGel bei bekannter Allergie
Davedľajšie
Allergien
nie
auszuschließen
sind,
sollte
PACTznáme.
účinky
nie sú do
toho
času
nicht
bekannt.
auf
einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden.
Alergie
Gegenanzeigen
Vzhľadom
na auszuschließen
to, že alergiesind,
nie sollte
sú nikdy
nesmie
sa PACT®
Gél
®
Allgemeine
NagelpilzGel
bei bekannter
Allergie
Da AllergienSicherheitshinweise
nie
PACTvylúčené,
na
oychomykózy
používať
, akwenn
ste Sie
alergický
na niektorúoder
z jeho
Fragen
Sie Ihren
Arzt oder
Apotheker,
weitere Informationen
einenzložiek.
Rat
auf einen
der Inhaltsstoffe
nicht eingesetzt
werden.
Všeobecné
bezpečnostné
pokyny
benötigen.
WennSicherheitshinweise
sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt,
Allgemeine
Opýtajte
sa svojho lekára alebo lekárnika, ak potrebujete radu alebo
müssen
aufsuchen.
Nur wenn
zur äußerlichen
beioder
NagelpilzFragenSie
Sieeinen
Ihren Arzt
Arzt oder
Apotheker,
Sie weitereAnwendung
Informationen
einen Rat
na ďalšie informácie ohľadom PACT® Gélu na onychomykózy. Ak sa
benötigen.
Wenn sich
Ihrzhoršil
Krankheitsbild
oder keine Besserung
eintritt,
Váš
zdravotný
stav
aleboverschlimmert
ste nezaznamenali
žiadne zlepšenie,
je
potrebné
aby
ste
navštívili
ProduktAnwendung
je určenýbei
výhradne
müssen
Sie einen
Arzt
aufsuchen.
Nurlekára.
zur äußerlichen
Nagelpilz-na
Beispiel Behandlung Onychomykose:
1. Príklad
vorher, 2.ošetrenia
nach 5 Wochen,
onychomykózy:
3. 1.
nachpred
11 Wochen.
ošetrením
Beispiel Behandlung Onychomykose:
2.
5
týždňov
po
ošetrení
1. vorher, 2. nach 5 Wochen,
3.nach
11 11
týždňov
po ošetrení
3.
Wochen.
Infektionen.
Nicht
zur
Infusion
oder
Injektion anwenden.
Nicht
einnehmen.
Nur ein-Nie je
vonkajšie použitie pri ošetrovaní
plesňových
ochorení
nechtov.
wandfreie
undna
unbeschädigte
Tuben vor direkter Sonnenstrahurčený
použitie doGebinde
infúziíverwenden.
alebo injekcií.
®
kann mit
Wasser
lung
schützen. Nicht
Vor Kindern
sicher oder
aufbewahren.
PACT NagelpilzGel
Používajte
iba
nepoškodené
produkty.
Tubu
gélu
chráňte
Infektionen.
zur Infusion
Injektion
anwenden.
Nicht einnehmen.
Nur ein-pred
priamym
žiarením.
Chráňte Tuben
pred vor
deťmi,
gélSonnenstrahnie je hračka.
abgespült
werden.
wandfreie
und slnečným
unbeschädigte
Gebinde verwenden.
direkter
®
PACT® Vorsicht
Gél na onychomykózy
sa dá
zmyť
vodou
z vodovodu.
®
NagelpilzGel
Besondere
bei
der
Anwendung
von
PACT
lung schützen. Vor Kindern sicher aufbewahren. PACT NagelpilzGel kann mit Wasser
Špeciálne
pri ošetrovaní
PACT®
s abgespült
Verwenden
Sie opatrenia
das Produkt nicht
bei beschädigter
Tube Gélu na onychomykózy
werden.
• Nepoužívajte
výrobok, ak má poškodenú tubu
®
s Besondere
VerschließenVorsicht
Sie die Tube
der Anwendung
wieder
NagelpilzGel
bei nach
der
Anwendung
von
PACTsorgfältig
• Dokonale uzavrite
tubu
gélu po použití
s sVermeiden
SieSie
direkten
Kontakt
zwischen
Tube und
infi
ziertem Nagel
Verwenden
dassaProdukt
nicht
bei beschädigter
Tube
• Nedotýkajte
tubou
infikovaného
nechtu
s sVerbrauchen
SieSiediedie
Tube
3 Monatenwieder
nach
Öffnungsdatum
• Spotrebujte
tubu
gélu
3Anwendung
mesiacov
od
otvorenia
Verschließen
Tubeinnerhalb
nachdo
dervon
sorgfältig
s sUnterschiedliche
Patienten
nicht
mit
derselben
Tube
• Neošetrujte
rôznych
pacientov
sTube
jednou
tubou
Vermeiden
Sie direkten
Kontakt
zwischen
undbehandeln.
infi
ziertem Nagel
Zusammensetzung:
Wasser,
Propylenglykol,
Cellulose),
s Verbrauchen Sie die
Tube innerhalb
von 3 Natrosol
Monaten(Hydroxyethyl
nach Öffnungsdatum
Zloženie
gélu:
voda,
propylénglykol,
natrosol
(hydroxyethyl celolóza),
Kaliumsorbat,
Milchsäure,
Toloniumchlorid
s Unterschiedliche
Patienten
nicht mit derselben Tube behandeln.
kaliumsorbat,
mliečne
kyseliny,
toloniumchlorid.
Stand
der Produktinformationen:
06/ 2012
Zusammensetzung:
Wasser, Propylenglykol,
Informácie o produkte:
01/2012 Natrosol (Hydroxyethyl Cellulose),
PZN:
9325407 Milchsäure, Toloniumchlorid
Kaliumsorbat,
Stand
der Produktinformationen:
2012
Vyrába:
Cumdente GmbH, D-06/
720
76 Tübingen CE 0535 Distribútor
pre9325407
SR: Centrum pedikúry, s.r.o., SK - 831 06 Bratislava
PZN:
MHersteller: Cumdente GmbH, 72076 Tübingen, Germany C0535 | Vertrieb: Hahn Medical Systems GmbH, 72076 Tübingen, Germany
MHersteller: Cumdente GmbH, 72076 Tübingen, Germany C0535 | Vertrieb: Hahn Medical Systems GmbH, 72076 Tübingen, Germany
Download

PACT®Gel na onychomykózy HAHN MEDICAL SYSTEMS