1.2 Opatrenia pre pripojenie periférnych zariadení (str. 10)
Napájacia sústava.
-
Presvečte sa, či je invertor pripojený na správne napájacie napätie. Zabránite tým
zničeniu meniča.
-
Medzi napájaciu sieť a menič musí byť zapojený istič, alebo poistkové pole
Istič:
-
Použite istič so správnymi parametrami
-
Nepoužívajte istič ako vypínač alebo odpojovač pre menič
Poistky:
-
Ak nie je použitý istič, musia byť nainštalované vhodné poistky. Pozn.: odporúčame
tzv. rýchle alebo polovodičové poistky pre použitie s polovodičovými meničmi
Prúdový chránič:
-
Nainštalujte prúdový chránič pre zabránenie problémov pri unikaní prúdu z prístroja
a na ochranu osôb. Použite prístroj s chybovým prúdom vyšším ako 200mA
a rýchlosťou reakcie do 0,1s.
Stýkač, relé:
-
Pri normálnej činnosti sa stýkač nevyžaduje. Ak používate funkcie, ako externé
riadenie a automatický reštart po chybe napájania, alebo ak používate brzdiaci
kontrolér, použite stykač pre odpojenie meniča od siete
-
Nepoužívajte stýkač ako štart – stop obvod pre menič.
Reaktor (sériová indukčnosť)
-
Ak je menič napájaný z kompenzačnej jednotky (nad 600kVA), kvôli zlepšeniu
„power faktoru“ siete môžete použiť vhodný reaktor
Vstupný filter šumu:
-
Filter musí byť nainštalovaný, ak indukčnosti v obvode záťaže môžu ovplyvňovať
menič
Menič:
-
Výstupné svorky T1, T2, T3 sú pripojené na svorky U,V,W motora. Ak sa motor točí
v opačnom zmysle, stačí vymeniť dve svorky T1, T2, resp. T3.
-
Výstupné svorky T1, T2, T3 nesmú byť pripojené na napájaciu sieť.
-
Správne pripojte vodič uzemnenia. U 230V verzie je potrebné aby odpor uzemnenia
Rg bol menší ako 100ohm., u 460V verzie menej ako 10 ohm.
1.4 Popis vstupov a výstupov (strana 12)
L1 (L)
L2
L3 (N)
Napájanie (pre jdenofázové alebo trojfázové prevedenie)
Svorky bez označenia – pripojenie brzdiacej jednotky
s brzdiacim rezistorom pre jednosmerné brzdenie
T1
T2
T3
Výstupy pre pripojenie trojfázového asynchr. Motora
PE – Zemniaca svorka (2 body)
Svorkovnica riadiacich signálov – strana 13
RA, RB – multifunkčný reléový výstup NO, zaťažiteľnosť 250Vac/10A
24V +24Vdc, napájanie pre spínač v zapojení PNP (source)
S1-S4 multifunčné vstupy, nastavujú sa parametrami F11-F14
COM – napájanie pre NPN spínače (sink). Je to de facto -24V
Pozn. Nastavenie polarity spínačov PNP/NPN pomocou SW1
10V – napájanie externého potenciometra
AIN – analógový vstup pre riadenie otáčok, alebo PID spätnú väzbu
COM – spoločná svorka (druhý pól) pre potenciometer
FM+ - multifunkčný analógový výstup, funkcia sa nastavuje parametrom F26. Výstupný
signál 0-10V
SW1, SW2 – popis funkcie – str. 14
SW1 – polarita binárnych vstupov
SW2 – typ analógového vstupu
NPN vstup - SINK
PNP vstup – SOURCE
Továrenské nastavenie
V – 0-10V DC
Analógový vstup
Továrenské nastavenie
I – 4-20mA
Analógový vstup
Kapitola 2 – Programovacie inštrukcie a zoznam parametrov (strana 19 a nasl.)
2.1 Pokyny pre prácu s klávesnicou
Sekvencia – postup pri nastavovaní meniča cez klávesnicu
Pozn.1: V STOP móde bliká displej s údajom o nastavenej frekvencii. V RUN móde displej
svieti, nebliká
Pozn.2: Frekvenciu je možné nastaviť aj v RUN, aj v STOP móde
Vzdialené / lokálne nastavenie funkcie
-
Lokálne nastavenie
-
- RUN/STOP mód sa volí tlačidlom na paneli
-
- zmena frekvencie tlačidlami UP/DOWN (parameter C41 = 000) alebo
potenciometrom (C41 = 001)
-
Vzdialené nastavenie
-
- parameter F04 nastavuje, odkiaľ je možné spustiť menič do RUN módu
-
- parameter F05 nastavuje, odkiaľ sa nastavuje frekvencia
Zmena módu ovládania z lokálneho na vzdialené sa dosiahne súčasným stlačením tlačidla
RESET a DATA/ENT. Postupne sa prepína medzi lokálnym a vzdialeným módom
Pozn.: menič musí byť v STOP móde.
Zoznam parametrov:
Základné (F) parametre
F
Popis
Rozsah / Kód
Továrenské
Poznámka
nastavenie
00
Výkon meniča v HP
Nemeniť
01
Čas rozbehu
00.1 – 999s
05.0
1,2
02
Čas dobehu
00.0 – 999s
05.0
1,2
03
Smer otáčania motora
000 – Vpred
000
001 – Vzad
04
Odkiaľ sa motor spúšťa
000 – Klávesnica
000
001 – Exter. Vstup
002 – Cez komunikáciu
05
Odkiaľ sa menia otáčky
000 – Tlačidlo UP/DOWN
000
001 – Potenciometer
002 – Analog. Vstup
003 – Multifunkčný vstup,
vstup UP/DOWN funkc.
004 – RS-485 linkou
06
Mód spúšťania pomocou
000 – Vpred/STOP,
externého tlačidla
Vzad/Stop
000
001 – RUN/STOP,
Vpred/Vzad
002 – 3 vodičové zapoj.
07
Horný rozsah frekvencie
1 – 200 Hz
50/60 Hz
2
08
Dolný rozsah frekvencie
0-200 Hz
00.0 Hz
2
09
Spôsob zastavenia
000 – Brzdením
000
001 – Dobehom
10
Zobrazovanie parametrov
000 – Nezobrazuje
000
001 – Zobrazuje
11
Terminál S1
000
Terminál
12
Terminál S2
001
= vstupná
13
Terminál S3
Samostatná tabuľka
005
Svorka
14
Terminál S4
Pozn. 9
006
15
Terminál AIN
16
Analog. Vstupný signál
017
000 – 0-10V (0-20mA)
001 – 4-20mA (2-10V)
000
17
Zisk analógového vstupu %
000-200
100
18
Posun úrovne analóg. Vst. %
000 – 100
000
19
Posun úr. Analóg. Vstupu
000 – kladný
000
001 – záporný
20
Smer krivky analóg. Vstupu
000 – kladný
000
001 – záporný
21
Multifunkčný výstup RY1
Viď samostatná tabuľka
000
10
22
Frekvencia pri ktorej RY1 zopne
00,0 – 200
000
1
23
Rozsah frekvencií, pokiaľ je
00,0 – 30,0
00,0
F21 001
RY1 zopnuté
F21 002
F21 003
F21 004
24
Hodnota prúdu, keď RY1 zopne
000 – 100%
000
25
Čas detekcie výstupného prúdu
00,0 – 25,0 s
00,0
26
Multifunkčný analógový výstup
000 Výstupná frekvencia
000
1
0-10 V
001 Frekvencia, pri ktorej
1
F21 015
relé zopne
002 Výstupné napätie
003 DC napätie (zbernica)
004 výstupný prúd
Zisk analógového vstupu
000-200%
100
28
Preset frekvencia 1
00,0-200 Hz
05,0
29
Preset frekvencia 2
00,0-200 Hz
05,0
30
Preset frekvencia 3
00,0-200 Hz
10,0
31
Preset frekvencia 4
00,0-200 Hz
20,0
32
Preset frekvencia 5
00,0-200 Hz
30,0
33
Preset frekvencia 6
00,0-200 Hz
40,0
34
Preset frekvencia 7
00,0-200 Hz
50,0
35
Preset frekvencia 8
00,0-200 Hz
60,0
36
Jog frekvencia
00,0-200 Hz
05,0
11
37
Doba brzdenia DC prúdom
00,0-25,5s
00,5
38
Štartovacia frekvencia brzdenia
01,0-10,0 Hz
01,5
000-020%
005
DC prúdom
39
Úroveň brzdenia DC prúdom
spínačov S1 – S4.
27
Prednastavené frekvencie sa volia pomocou
005 PID spätná väzba
40
Frekvencia nosnej
004 – 016 (po 1 kHz)
010
4-16kHz
41
Automatický reštart pri strate
000 – povolený
001
6
napájania
001 – zakázaný
42
Počet automatických reštartov
000-005
43
Menovitý prúd motora
Štítkový údaj
4
44
Menovité napätie motora
Štítkový údaj
4
45
Menovitá frekvencia motora
Štítkový údaj
4
46
Menovitý výkon motora
Štítkový údaj
4
47
Menovité otáčky motora
0-120 x 100 RPM, štítkový
8,4
000
údaj
48
Zisk obmedzenia momentu
001-450
(vektorový režim)
49
Zisk obmedzenia sklzu
001-450
50
Kompenzácia napätia pri
000 - 40
nízkych otáčkach
Ak je moment motora pri
nízkych ot. Malý, zvýšiť
param.
Pri nadmernom vibrovaní
motora na nízkych ot. Znížiť
51
52
Zobrazenie pokročilých funkcií
000 – nezobraziť
(C) meniča
001 – zobraziť
Továrenské nastavenia
010 – pre 50 Hz
000
1
000
020 – pre 60 Hz
53
Verzia softvéru
54
Posledné 3 chybové hlásenia
CPU Version
3,4
3,4
Pokročilé parametre – prístup musí byť povolený nastavením F51= 001
C
Popis
Rozsah / Kód
Továrenské
nastavenie
00
Povolenie reverzu motora
000 – povoliť
000
001 – zakázať
Ochrana proti nepravidelnosti
000 – povoliť
chodu pri rozbehu
001 – zakázať
02
Úroveň % ochrany pri rozbehu
050 – 300
200
03
Ochrana proti nepravidelnosti
000 – povoliť
000
chodu pri brzdení
001 – zakázať
Úroveň % ochrany pri brzdení
050 – 300
01
04
000
200
Poznámka
Ochrana proti nepravidelnosti
000 – povoliť
chodu pri behu motora
001 – zakázať
06
Úroveň % ochrany pri behu
050 – 300
200
07
Čas ochrany proti
000 : nastavené cez F02
000
nepravidelnosti chodu pri behu
001: nastavené cez C08
08
Nastavenie času ochrany
00,1 – 999s
03.0s
09
Štart po pripojení napájania
000: umožnený
001
05
000
Viď C07
001: zakázaný
10
Reset mód
000: reset je povolený, ak
000
je RUN inštrukcia OFF
001: reset je povolený, ak
je RUN inštrukcia OFF,
alebo ON
11
Doba rozbehu 2
00.1 – 999s
05.0
1,2
12
Doba brzdenia 2
00.1 – 999s
05.0
1,2
13
Mód ventilátora.
000 – automaticky podľa
001
U verzie
Ventilátor beží:
natavenej teploty
IP65
001 – ak invertor beží
ventilátor
002 – stále
beží po
003 – nikdy
zapnutí
napájania
14
Mód riadenia
000 – Vektor
000
4
001 pre 50Hz
8, 12
001 – V/F (skalár)
15
Prednastavenie V/F
001 – 007
004 pre 60 Hz
16
Základné nastavenie napätia pre
198-265 / 380-530
220/440
V/F
17
Max. výstupná frekvencia
00.2-200 Hz
50.0/60.0
18
Pomer výstupného napätia pri
00.0 – 100%
100%
max. frekvencii
19
Stredná frekvencia
00.1-200 Hz
25.0/30.0
20
Pomer výstupného napätia pri
00.0 – 100%
50%
strednej frekvencii
21
Minimálna frekvencia
00.1-200 Hz
00.5/00.6
22
Pomer výstupného napätia pri
00.0 – 100%
01.0
minimálnej frekvencii
23
Zosilnenie zdvihu krútiaceho
00.0-30.0%
00.0
1
00.0-100%
00.0
1
momentu (V/F)
24
Zosilnenie kompenzácie sklzu
(V/F)
25
Prúd motora bez záťaže
Závisí od
motora,
pozn.4
26
Tepelná elektronická ochrana
000: povolená
000
(OL1)
001: zakázaná
27
Frekvencia 1 ktorú preskočiť
00.0 – 200 Hz
00.0
1
28
Frekvencia 2 ktorú preskočiť
00.0 – 200 Hz
00.0
1
29
Rozsah preskočenia +/- Hz
00.0 – 30.0
00.0
1
30
PID mód
000: PID nie je povolené
000
001: PID, Bias D riadenie
002: PID, Feedback D
003: PID, Bias D
s reverznou charakterist.
004: PID, Feedback D,
reverzná charakteristika
31
PID chybové zosilnenie
0.00 – 10.0
1.00
1
32
P – proporcionálne zosilnenie
0.00 – 10.0
1.00
1
33
I – integračná časová konštanta
00.0 – 100 s
10.0
1
34
D – derivačná časová konštanta
0.00 – 10.0
0.00
1
35
PID OFFSET
000 – kladný smer
000
1
001 – záporný smer
36
PID OFFSET nastavenie %
000 – 109
000
1
37
PID – čas načítavania s
00.0 – 02.5 s
00.0
1
38
PID Sleep mód – prah
00.0-200 Hz
00.0
39
PID Sleep oneskorenie
00.0 – 25.5
00.0
40
Nastavenie frekvencie
000: Nastavenie frekvencie
000
s použitím MFIT
cez príkazy HORE/DOLU
(MULTIFUNKČNÝ VSTUPNÝ
je povolené. Nastavená
TERMINÁL)
frekvencia sa drží, pokiaľ
je motor zastavený.
001: Nastavenie frekvencie
cez príkazy HORE/DOLU
je povolené. Ak motor
zastaví, nastaví sa
frekvencia 0Hz
002: Nastavenie frekvencie
cez príkazy HORE/DOLU
je povolené. Nastavená
frekvencia sa drží, pokiaľ
je motor zastavený.
Nastavenie frekvencie je
možné, aj keď motor stojí.
41
Lokálne / vzdialené nastavenie
000: nastavenie cez šípky
frekvencie (RUN príkaz
HORE / DOLU
u RUN/STOP tlačidla)
001: nastavenie
000
potenciometrom
42
Vstup S5 (voliteľné)
Samostatná tabuľka – viď
007
9
43
Vstup S6 (voliteľné)
pozn. 9
009
9
44
Skenovací čas multifunčných
001-100
010
001-100
050
Multifunkčný výstup T+, T-
Samostatná tabuľka – viď
005
10
(voliteľné)
pozn. 10
Ovládanie cez vzdialenú
000 : zakázané. Bez
000
4
klávesnicu
detekcie straty signálu
Zastavte
001: Povolený. Pri strate
menič,
signálu motor zastaví
potom
v závislosti od F09
pripojte
002: Povolený. Beží pri
vzdialenú
poslednej nastavenej
klávesnicu
frekvencii. Zastavenie je
pre
v závislosti od F04. STOP
správnu
tlačidlo na klávesnici
funkciu
vstupov S1 – S6 (mSec x 8)
45
Skenovací čas analógového
vstupu (mSec x 8)
46
47
48
Kopírovací modul
000: zakázaný
001:kopírovanie z meniča
do modulu
000
3
002: kopírovanie z modulu
do meniča
003: kontrola čítania
a zápisu
49
Komunikačná adresa meniča
001 – 254
001
3,4
50
Komunikačná rýchlosť
000 – 4800
003
3,4
000
3,4
000
3,4
000
3,4
001: 9600
002: 19200
003: 38400
51
Stop bit
000: 1 stopbit
001: 2 stopbity
52
Parity bit
000: No parity
001: Párna parita
002: Nepárna parita
53
Počet Data bitov
000: 8 bit
001: 7 bitov, iba pre
MODBUS ASCII mód
54
Time – out komunikácie
00.0 – 25.5 s
00.0
3,5
55
Správanie sa meniča pri strate
000 : brzdenie do
000
3,5
komunikácie
zastavenia (F02)
001: Zastavenie výbehom
002: Brzdenie do
zastavenia (C12)
003: pokračovanie operácie
Zapojenie
vstupov
externého
spúšťania
v závislosti od
parametra F06
Poznámky:
1. Môže byť zmenené v RUN móde (počas behu motora)
2. Rozlíšenie nastavenia frekvencie je 1 Hz pre frekvencie nad 100 Hz
3. Nie je možné meniť počas komunikácie
4. Nemeniť pokiaľ sa vytvárajú továrenské nastavenia
F25 – továrenské nastavenie pre 60 Hz je 020 a hodnota parametra motora je 17.0
F25 – továrenské nastavenie pre 50 Hz je 010 a hodnota parametra motora je 141.0
5. Dostupné v softvérovej verzii 1.2 a vyššie
6. Zmenené v softvérovej verzii 1.5 a vyššie
7. Zmenené v softvérovej verzii 1.6 a vyššie
8. Zmenené v softvérovej verzii 1.7 a vyššie
9. Tabuľka – nastavenie vstupov S1 – S4 (S5-S6 Option)
000 – Vpred
001 – Vzad
002 – Vstup č. 1 pre zadávanie prednastavenej frekvencie
003- Vstup č. 2 pre zadávanie prednastavenej frekvencie
004 - Vstup č. 3 pre zadávanie prednastavenej frekvencie
005 – Vstup pre JOG
006 – Vstup pre tlačidlo núdzového zastavenia (Emergency Stop)
007 - Externé blokovanie (napr. od kontaktu skrine rozvádzača, krytu motora a pod.)
008 – Výber drhého nastavenia času brzdenia a rozbehu (2nd accel / decel time)
009 – Reset
010 – UP (pridávanie frekvencie)
011 – DOWN (uberanie frekvencie)
012 – Zmena režimu ovládania
Spínač zopnutý = ovládanie cez klávesnicu meniča
Spínač rozopnutý = ovládanie podľa nastavení F04/F05
013 – Komunikačný mód
Spínač zopnutý = PC alebo PLC môže čítať a meniť parametre, ale riadenie je
možné iba cez lokálnu klávesnicu frekvenčného meniča
Spínač rozopnutý = PC alebo PLC môže aj riadiť menič, aj čítať a meniť
parametre. Klávesnica a TM2 nie sú pre riadenie v tomto prípade povolené. Pomocou
klávesnice je možné jedine zobrazovať parametre ako napätie, prúd, frekvencie (cez
tlačítko DSP/FUN), prípadne prezerať nastavenie parametrov, ale nie ich meniť.
Povolené je núdzové zastavenie.
014 – Zákaz akcelerácie / decelerácie
015 – Master/Aux nastevenie frekvencie.
Prepína zdroj riadenia frekvencie. Ak je F05 = 001 (potenciometer) a spínač
s funkciou Master / Aux sa zopne, zmení sa zdroj zadávania frekvencie na analógový
vstup na TM2. Ak je F05 = 002 (analógový vstup) a spínač master/aux sa zopne,
frekvencia sa nastavuje potenciometrom.
016 – Zakázanie PID regulácie otáčok
017 - Nastavenie analógového vstupu pre riadenie frekvencie (AIN). Viď parametere
F16 a nastavenie spínača SW2 (LEN F15!)
018 – Vstup spätnej väzby pre PID riadenie (LEN F15!)
019 – Signál DC brzdenia.
10. Tabuľka – Multifunkčný výstup RY1 (T+, T- option)
000 – RUN ( motor v prevádzke)
001 – dosiahnutá nastavená frekvencia v rozmedziach +/- F23
002 – frekvencia je v rozsahu F22 +/- F23
003 – Frekvencia prekročila hodnotu F22
004 – Frekvencia je nižšia, ako hodnota F22
005 – Výstup chybového stavu (alarm)
006 – Auto reset a reštart
007 – Krátkodobá strata napájania
008 – Aktivované núdzové zastavenie (ES)
009 – Aktivované blokovanie (bb)
010 – Ochrana motora proti preťaženiu aktivovaná
011 – Ochrana meniča proti preťaženiu aktivovaná
012 – Nevyužitá voľba – rezerva pre vyššie verzie softvéru
013 – Power On – napájanie meniča zopnuté
014 – Chyba komunikácie
015 – Dosiahnutá úroveň výstupného prúdu (nastavené F24)
11. JOG command je uvedenie motora do chodu na nízkych otáčkach, použiva sa na
nastavenie pozície vretien, jemné doladenia polohy a pod.
12. V/F prednastavenia.
001 – 006 – podľa uvedených priebehov
007 – nastavenia podľa parametrov C16-C22
Chybové hlásenia:
1. Neresetovateľné a nekorigovateľné chyby
DISPLAY
Popis
EPR
Porucha
Príčina
Oprava - Akcia
Porucha EEPROM
Vymeniť
Napätie
Vymeniť, alebo opraviť – servisné
Chyba detekčného obvodu
stredisko
EEPROM
OV
Prepätie počas
STOP módu
LV
Podpätie počas
STOP módu
1. Napájacie napätie je príliš
1. Kontrola napájania
malé
2. Kontrola a výmena
2. Poistka alebo obmedzovací
3. Oprava
rezistor je poškodený
3. Chyba detekčného obvodu
OH
Prehriatie počas
1. Porucha detekcie prehriatia
1. Oprava
STOP módu
2. Príliš vysoká teplota okolia
2. Upravte podmieky chladenia
3. Premiestnite menič
alebo zlé vetranie
CTR
Chyba snímača
Chyba snímacieho obvodu prúdu
Oprava.
prúdu
3. Chyby, ktoré je možné opraviť manuálne (bez autoreštartu)
Príčina
DISPLAY
Popis
Oprava - Akcia
OC
Prekročenie
Porucha snímača prúdu
Poslať menič na výmenu alebo opravu
prúdu počas
Zlé pripojenie pre vodič CT signálu
do autorizovaného servisu
Preťaženie
Príliš vysoká záťaž
Znížte zaťaženie motora, použite silnejší
motora
Zlé nastavenie F43
motor. Nastavte F43
Nadmerná záťaž
Zvýšte výkon meniča
Príliž nízke napájacie napätie alebo
Zvýšte kvalitu siete.
veľký rozptyl, prípadne zmeny
Nastavte vyšší čas rozbehu
napájacieho napätia
Použite cievku reaktora na vstupe
STOP
OLI
OL2
Preťaženie
invertora
LVC
Podpätie počas
prevádzky
meniča
Kontaktujte technickú podporu výrobcu
2. Chyby, ktoré je možné ošetriť manuálne, aj automaticky
DISPLAY
Popis
Príčina
OCS
Prekročenie
Medzizávitový skrat, skrat vinutie –
Skontrolovať motor.
obal. Skrat medzi motorom
Skontrolovať vinutie.
a zemou.
Skontrolovať prívody.
Výkonový modul je zničený
Vymeniť výkonový modul
Je nastavený príliš krátky čas
Nastavte dlhší brzdiaci čas
prúdu pri štarte
OCD
Prekročenie
prúdu pri
Oprava - Akcia
brzdenia motora
brzdení
OCA
Prekročenie
prúdu pri
akcelerácii
Príliš krátky čas rozbehu
Predĺžte čas rozbehu
Výkon motora je vyšší, ako výkon
Použite menič s výkonom vyšším, alebo
meniča.
rovným ako výkon motora
Skrat medzi vinutím motora
Skontrolujte motor.
a obalom.
Skontrolujte vinutie.
Skrat medzi vinutím motora
Skontrolujte prívody.
a zemou.
Vymeňte IGBT modul
IGBT modul je zničený
OCC
Prekročenie
Prechodná zmena záťaže
Zvýšte výkon meniča (nastavenia, alebo
prúdu počas
Prechodná zmena výkonu
použite iný typ meniča)
Doba brzdenia je príliš krátka,
Nastavte dlhšie brzdenie
alebo je príliš vysoká zotrvačnosť
Pridajte brzdiaci rezistor, alebo brzdiacu
záťaže
jednotku.
Napájacie napätie príliš kolíše
Pridajte indukčnosť (reaktor) na vstup
behu motora
OVC
Prepätie počas
prevádzky /
brzdenia
meniča
Zvýšte výkon meniča
OHC
Prehriatie
chladiča počas
prevádzky
Príliš veľká záťaž
Skontrolujte, či nie je iný problém so
Vysoká teplota okolia alebo zlé
záťažou (zaseknutý rotor, príliš veľký
chladenie
sklz motora a pod.)
Zvýšte výkon meniča
Skontrolujte chladenie
Skontrolujte nastavenie parametru C13
COT
Prekročený
time-out
komunikácie
Parameter C54 je príliš malý
Zvýšte nastavenie C54
Porucha komunikácie
Skontrolujte komunikáciu meniča
Menič nevie prijať MODBUS data
Skontrolujte, či sú prijímané data
v danom časovom rámci
3.1.2
DISPLAY
správne
Komunikačné chyby. Chyby nastavení.
Príčina
Popis
Oprava – Akcia
SP0
Zero speed stop
Nastavená frekvencia je menšia ako 0,1 Hz
Zvýšte nastavenú frekvenciu
SP2
Nie je možné
priame spustenie
motora
1. Ak je nastavený externý mód riadenia (spúšťania) motora – F04 = 001
– ak je stlačné tlačidlo STOP, menič bude v móde STOP v závislosti
od nastavenia F9. STP2 svieti po zastavení. Vypnite RUN spínač
a opätovne ho zapnite. Invertor sa reštartuje.
2. Ak je menič v komunikačnom móde a STOP tlačidlo je povolené,
menič zastaví motor podľa nastavenia F9 ak STOP tlačidlo je stlačené
počas behu a potom začne svietiť STP2. PC musí poslať do meniča
inštrukciu STOP a následne inštrukciu RUN, aby menič reštartoval.
E.S.
b.b.
Núdzové
Menič zastaví (zabrzdí) a bude blikať E.S., ak je signál na externom vstupe
zastavenie
nastavenom pre núdzové zastavenie (viď nastavenie pre F11-F14)
Externé
blokovanie
PID
Strata
Ak je aktivovaný vstup nastavený na externé blokovanie, menič okamžite
vypne výstup a na displeji bliká b.b. (viď nastavenie pre F11-F14)
Chyba obvodu spätnej väzby pre riadenie otáčok
spätnoväzobného
signálu pre PID
regulátor
---
Prerušený kábel
1. Ak sa vzdialená klávesnica nespojí s meničom (nenadviaže
od externej
komunikáciu), --- bude zobrazované na displeji vzdialenej klávesnice
klávesnice
2. Ak je vzdialená klávesnica napojená na menič, --- bude zobrazené na
hlavnej klávesnici
3. Ak obidve – hlavná i vzdialená – klávesnica zobrazujú --- ide o chybu
komunikácie
3.1.3
Popis chybových hlásení obsluhy cez klávesnicu
DISPLAY
Popis
Er
Chybná
obsluha, chybné
Príčina
Oprava - Akcia
Pokus o nastavenie otáčok cez
Šípky je možné použiť na zmenu
šípky UP / DOWN ak je F05 > 0,
frekvencie iba ak je F05 = 0.
stlačenie tlačidla alebo pri behu motora
Mente parametre iba v STOP móde
Pokus o zmenu parametra, ktorý nie
je možné meniť počas behu (RUN)
Er2
Er5
Chyba
F07 je v medziach parametra C27
Zmente F32 – F33
nastavenia
+/- C29 alebo C28 +/- C29
3-00>3-01
parametra
F07 < F08 alebo F07=F08
Zmena C49-C53 počas
Povolte príkaz pred komunikáciou
parametra nie je
komunikácie
Nastavte parametre pred komunikáciou
dovolená počas
Zmena C47 cez vzdialenú
Zmente parameter C47 cez klávesnicu
klávesnicu
meniča
Modifikácia
komunikácie
Zakázanie riadiaceho príkazu počas
komunikácie
Er6
Chyba
komunikácie
Zlé vodiče, zlé spoje
Skontrolujte hardvér a kabeláž
Zlé nastavenie komunikačných
Skontrolujte C49 – C 53
parametrov
Chyba kontrlných súčtov pri
prenose
Nekorektné overenie komunikácie
Er7
EP1
Nekorektné
Pokus o nastavenie F00
Resetujte menič
nastavenie
Detekčné obvody napätia a prúdu
Kontaktujte technickú podporu výrobcu
parametrov
sú v poruche
Nastavenie C48 = 1.2 sa nemôže
Zmeňte C48
nastavenie
spojiť s kopírovacou jednotkou
Zmeňte (vymente) kopírovaciu jednotku
parametrov,
Chybná kopírovacia jednotka
Kopírujte z klávesnice do meniča so
Sú rozdielne úrovne napätí
zodpovedajúcou HP hodnotou
Chybné
porucha
kopírovacej
v kopírovacej jednotke a meniči
jednotky
EP2
Parametre sa
Kopíruje parameter do meniča, aby
Vymente kopírovaciu jednotku
nezhodujú
sa skontrolovala zhoda parametrov Napätie a výkon kopírovacej jednotky je
iný, ako u meniča
3.2 Odstránenie základných druhov porúch (najčastejších porúch)
ČO KONTROLOVAŤ
STAV
AKO OPRAVIŤ
Je správne pripojené napájacie napätie na
Je pripojené napájanie?
svorky L1, L2, L3(N) – svieti kontrolka
Napájanie vypnite a následne zapnite
nabíjania?
Skontrolujte veľkosť napájacieho
napätia
Skontrolujte, či sú správne utiahnuté
Motor nepracuje
napájacie svorky
Je prítomné výstupné napätie na T1,T2,T3?
Vypnite napájanie a zapnite napájanie
Je motor mechanicky preťažený?
Znížte zaťaženie pre zlepšenie výkonu.
Sú nejaké problémy s invertorom?
Pozrite chybové hlásenia, aby ste mohli
Bol zadaný povel „vpred“, alebo „vzad“?
skontrolovať zapojenie, ak je potrebné.
Je použitý analógový signál?
Je analógový signál (vstup) správne
pripojený?
Je správne napätie na analógovom
vstupe?
Motor sa
netočí
správnym
smerom
Motor sa
netočí
správnym
smerom, nie
je možné
meniť
otáčky
Motor beží
na príliš
vysokých
alebo
nízkych
otáčkach
Je správne nastavený mód činnosti?
Nastavte cez klávesnicu správny mód
Sú správne pripojené T1, T2, T3?
Zapojenie musí zodpovedať svorkam
U,V, W na motore
Sú správne pripojené vstupy „vpred“,
Skontrolujte pripojenie vodičov na
„vzad“?
daných svorkách.
Sú správne pripojené T1, T2, T3?
Skontrolujte pripojenie vodičov
Je správne nastavený vstup ovládania
Skontrolujte nastavenie ovládania
frekvencie?
frekvencie.
Je príliš vysoké zaťaženie?
Znížte zaťaženie
Je správne nastavený operačný mód?
Overte špecifikáciu motora – podľa
štítkových údajov a pod.
Je zaťaženie príliš vysoké?
Overte prevodový pomer
Je správne špecifikovaný motor (počty
Overte nastavenie najvyššej frekvencie.
pólov, napätie...)?
Otáčky
motora sú
nesprávne,
Je správny prevodový pomer?
Znížte zaťaženie
Je správne nastavená najvyššia frekvencia?
Minimalizujte kolísanie záťaže
Zvýšte výkon meniča a motora
nepravidelné
Je zaťaženie príliš vysoké
Pridajte reaktorovú tlmivku na vstup
meniča, ak používate jednofázové
napájanie.
Skontrolujte kabeláž, ak používate
trojfázové napájanie.
Je použitý PID mód
Skontrolujte nastavenia
4. Doplnok
UL listing a informácie o CE certifikácii
4.1 Tabuľka atestov (overení)
Pozri originálny manuál
4.2 Spoločné UL informácie (pre Variflex2 veľkosť 1 a 2)
4.2.1 Zhoda
Pohon je zhodný s UL požiadavkami, iba ak sú dodržané nasledovné podmienky:
-
Tienený vodič triedy 1 (60 / 75oC) je použitý v inštalácii
-
Teplota okolia nepresahuje 40oC ak pohon beží
-
Uťahovacie momenty skrutkových spojov je špecifikované v sekcii „Pripojenie
výkonových terminálov“
4.2.2 Špecifikácia AC napájania
Pohon je vhodný pre použitie v obvodoch, ktoré sú schopné dodať nie viac, ako
100,000 RMS symetrických ampérov pri 264Vac RMS maximum (200V pohon) alebo
528 Vac RMS maximum (400V pohon)
4.2.3 Ochrana motora pred preťažením
Menič poskytuje ochranu proti preťaženiu motora. Hodnota preťaženia je 150% prúdu
pri plnom zaťaženi. Pozri Variflex2 RVEF rozšírený užívateľský manuál.
4.2.4 Ochrana proti prekročeniu rýchlosti
Menič poskytuje ochranu pred prekročením rýchlosti. Neposkytuje však úroveň
ochrany, ktorú poskytujú nezávislé vysokointegrované zariadenia, poskytujúce
ochranu pred prekročením rýchlosti.
4.3 UL informácie o pripojení na sieť
4.3.1 Variflex2 veľkosť 1 a 2. Zhoda
Pohon je zhodný s UL požiadavkami, iba ak sú dodržané nasledovné podmienky:
-
Sú použité rýchle poistky UL listed triedy CC, napr. Bussman Limitron KTK série,
Gould Amp-Trap ATM série alebo ekvivalentné pre pripojenie na AC napájaciu
sústavu.
Download

1.2 Opatrenia pre pripojenie periférnych zariadení (str. 10