www.vdo.com
www.tamex.sk
Mobilná Čítačka Kariet
Jednoduchá obsluha pre používateľa
VDO mobilná čítačka kariet je v spojení s dátovým
kľúčom Downloadkey II a kľúčom TIS-Compact II
ideálne zariadenie, ktoré môže používať skutočne
každý vodič na cestách na sťahovanie dát z karty
vodiča. Nevyžaduje si dokonca žiadnu autentifikáciu
podnikovou kartou.
Toto umožňuje správcom vozového parku kedykoľvek
prístup k dátam kariet vodičov a sťahovanie týchto
informácií v závislosti od štátnych nariadení bez
potreby použitia podnikovej karty.
Mobilná čítačka kariet je taktiež kompatibilná
s produktami ako dátovým kľúčom Downloadkey II a
TIS-Compact II, ktoré umožňujú sťahovanie údajov
z tachografov a ich archiváciu.
Mobilná čítačka kariet vyniká predovšetkým svojou
spoľahlivosťou, nízkou hmotnosťou, malými
rozmermi a mimoriadne jednoduchou obsluhou.
Prenos dát sa inicializuje automaticky po stlačení
tlačidla a zasunutí karty vodiča.
Mobilná čítačka kariet pracuje s dátovými kľúčmi
Downloadkey II alebo TIS-Compact II cez 6-pinové
sériové rozhranie a je pripravená na použitie
kedykoľvek a kdekoľvek, nakoľko okrem použitia
napájania cez sieťový 230V/12V adaptér je možné
použiť aj 4 tužkové batérie, ktoré sú súčasťou
balenia čítačky.
Mobilná Čítačka Kariet
Flexibilný a bezpečný prenos dát pre každého vodiča
Výhody
• Jednoduchá obsluha: ľahký, praktický, kompaktný
• Vyvinuté na mobilné využitie
• Vhodné na priame sťahovanie dát
z karty vodiča bez potreby podnikovej karty
• Možnosť kombinácie s dátovým kľúčmi
Downloadkey II alebo TIS-Compact II
• Sťahovanie dát z karty vodiča mimo tachografu
• V kombinácii so špeciálnym držiakom ju možno
použiť ako Driver Card Terminál
Obsah balenia
• Mobilná čítačka kariet
• 12V napájací adaptér, tužkové batérie (4 x AAA)
• Inštalačný materiál (2 hmoždinky, 2 skrutky)
na pripevnenie na stenu
• Rýchly sprievodca produktom
Požiadavky (pokiaľ ešte nemáte)
• Dátový kľúč Downloadkey II alebo TIS-Compact II
(nie sú súčasťou balenia)
Objednávacie číslo Downloadkey Portable
Sady: A2C59511850
(Downloadkey II s Mobilnou čítačkou kariet)
Objednávacie číslo Mobilnej čítačky kariet:
A2C59511574
Sťahovanie dát s Mobilnou čítačkou kariet: Všetko čo potrebujete po
ceste na sťahovanie dát z karty vodiča je karta vodiča a jeden zo
zmienených dátových kľúčov.
j945116
4#
[email protected]
Vde6f6eTgRT7SR:6h:6i
m1j59856!69189'8915%911!k1#3154811!#
l
16.#51$,1515#$1^?=
m1n
'91(5#31
137+5+189'968
1)op
%&1
6
%3''8$116!#$1#
873
m1<5198q165-5$11
91)94$%991981
1556+1
)5
967511"99%1r1
151'97#("1s1
'7!75"
m1j56&#
91#5)9b6+189'968
*1#75+15#!,$1
)5186&-1@
'915"56+1(9#3
m1n
)9$9%919617(1)!63195115
781
6!'51)05968
1
US9uT9:6TviwwwTORXeSO7xuyTQ9X87RX6eTeTzwT
:X9gS7{uyT|}X~Qi
87856111
56789:8
456786967
1
861
9868";971;<71=
>[email protected];<"A9668696
BCDEFGH
;
8I17
"5
)J5"5
679697I1AAA7"5"5
@KL1M117
9
#151791456786967
145)5
7856
1231456786967
1
86111871999
0
N9O8PQR7SRTUVWTQXRTYZ
[\*1)5115
<7
!1@
%65#!1]
?]^112
78
9I1_^1`a11=1*1^*1
;
8I17
9bJ7
9b#
c9I1AAA7
9b#
65!"89117575197!#$15
$%&18
1'959"6(1)5)8*1
951"
#79878"#+1
76578*1#75+1
16891,31
%&1)5$,8-17
#*1
#51&1)5).
6+*1
#9/,91
10,$1968-11105$1/
'8951(5%
1(5#5121755105$1865!"89117575197!#$179
1"!)
-*1
#518"1'959"6(179"68"#(1
)5)813!1
6+1865!"8916891&189696+*1
951$496+*1
#51')9"8!6
11!$#
1#
873*1
7657.1
17
685781$!1
6("1(5#51(75181
(5"
13
1$%91)!516
1$6#46+1
179"68"#+119631(5#519118"1)9"!1
%&"951516!968
*1
951199%6968
Download

Mobilná Čítačka Kariet