Návod na inštaláciu
AE...-1/ASC 160
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
6 720 614 056-00.2D
6 720 614 409 (2007/06) OSW
AE 60-1
AE 80-1
AE 100-1
ASC 160
Obsah
Obsah
1
1.1
1.2
Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov 3
Bezpečnostné upozornenia
3
Vysvetlivky symbolov
3
2
Rozsah dodávky
4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Všeobecné
Preprava a skladovanie
Miesto umiestnenia zariadenia
Minimálna a maximálna pracovná teplota
Regulácia vykurovania
Automatické rozmrazovanie
Kontrolný zoznam
Pozície snímačov teploty
CAN-BUS
Zloženie zariadenia
5
5
5
5
5
5
6
6
7
8
4
Rozmery a minimálne odstupy
9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Prípojka vykurovania
Prepláchnutie vykurovacích potrubí
Pripojenie tepelného čerpadla k vykurovaniu
Popis funkcie
Naplnenie vykurovacieho systému
11
11
11
11
13
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
14
14
14
14
15
6.7
6.8
Elektrická prípojka
Príslušenstvo
Ochrana pred preťažením
Núdzová prevádzka
Elektrické prepojenie vonkajšej jednotky
Elektrické prepojenie vnútornej jednotky
vodičmi
Elektrická kabeláž vnútornej a vonkajšej
jednotky
Externé prípojky vonkajšej jednotky
Externé prípojky vnútornej jednotky
17
18
19
7
7.1
7.2
7.3
Ovládací panel
Prehľad ovládacích prvkov
Funkcia ovládacieho panela
Roviny menu
20
20
20
21
8
Inštalačné a servisné menu (I/S)
21
9
Prehľad menu
22
6.6
2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Uvedenie do prevádzky
Zapnite tepelné čerpadlo
Start (Start)
Uvedenie do prevádzky snímača výkonu
Ostatné nastavenia
Kontrola po uvedení do prevádzky
24
24
24
27
28
28
11
Vypustenie vykurovacieho systému
29
12
Časovač (Časovač)(Časové programy)
30
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
Poruchy
Průběh výstrah (Průběh výstrah)
Protokol varování (Protokol varování)
Príklad alarmu:
Žiadne zobrazenie na displeji
Núdzová prevádzka
Ochrana proti prehriatiu
Filter
Všetky alarmy a varovné indikácie
Displej s poplachmi
Varovné hlásenie
31
31
31
31
31
32
32
32
33
33
37
14
14.1
14.2
Technické údaje
Nastavenia od výroby
Vonkajšia jednotka AE ...-1 a vnútorná
jednotka ASC 160
Hladina hlučnosti
Namerané hodnoty snímačov teploty
38
38
14.3
14.4
40
41
42
16
6 720 614 409 (2007/06)
Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov
1
Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov
1.1
Bezpečnostné upozornenia
Všeobecné
B Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a starostlivo si
ho odložte pre prípadné použitie v budúcnosti.
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
B Inštaláciu a uvedenie výrobku do prevádzky smie
vykonať iba kvalifikovaný servisný technik s platným
oprávnením.
Údržba a trvalé nastavenie
B Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný
technik s platným oprávnením. Zle vykonané opravy
môžu mať za následok ohrozenie užívateľa a horšiu
prevádzku.
B Používať iba originálne náhradné diely!
B Zariadenie musí raz za rok skontrolovať kvalifikovaný
servisný technik s platným oprávnením.
1.2
Vysvetlivky symbolov
Bezpečnostné upozornenia sú v texte
označované výstražným trojuholníkom na
šedom podklade.
Signalizačné slová označujú vysoké nebezpečenstvo,
ktoré nastane, ak sa neuskutočnia opatrenia na
zamedzenie škody.
• Pozor znamená, že môžu nastať ľahké vecné škody.
• Varovanie znamená, že môže dôjsť k ľahkému
zraneniu alebo veľkým vecným škodám.
• Nebezpečie znamená riziko vážneho poranenia.
V mimoriadne vážnych prípadoch hrozí riziko
ohrozenia života.
Upozornenia sú v texte označené
uvedenými symbolmi a sú ohraničené
horizontálnymi čiarami nad a pod textom.
Upozornenia obsahujú dôležité informácie pre také
prípady, keď nehrozí nebezpečie pre človeka ani
nebezpečie poškodenia zariadenia.
6 720 614 409 (2007/06)
3
Rozsah dodávky
2
Rozsah dodávky
T1
T2
T5
2
3
OFF
ON
4
5
6 720 614 056-01.1I
Obr. 1
T1
T2
T5
1
2
3
4
5
4
Snímač teploty na výstupe
Snímač vonkajšej teploty
Snímač priestorovej teploty (príslušenstvo)
Aretačné skrutky
Súprava dokumentácie k zariadeniu v tlačenej forme
Ventil s filtrom
Kliešte pre montáž filtra
Opláštenie
6 720 614 409 (2007/06)
Všeobecné
3
Všeobecné
Inštaláciu smie vykonať iba špecializovaná
firma s platným inštalatérskym oprávnením.
Inštalatér musí dodržiavať platné pravidlá,
predpisy a zadania uvedené v návode na
inštaláciu a obsluhu.
3.1
Preprava a skladovanie
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla musí byť vždy
prepravovaná a skladovaná v zvislej polohe. Tepelné
čerpadlo sa smie nakláňať, ale nie položiť do vodorovnej
roviny.
Vnútornú jendotku tepelného čerpadla nie je možné
skladovať alebo prepravovať pri teplotách nižších ako
0 °C. Vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla nie je
možné skladovať pri teplotách nižších ako 0 °C.
3.2
3.3
Minimálna a maximálna pracovná
teplota
Maximálna pracovná teplota: Tepelné čerpadlo môže
pracovať pri maximálnej teplote spiatočky ca. 59 °C.
Z bezpečnostných dôvodov sa tepelné čerpadlo zastaví
ihneď po prekročení tejto teploty.
Počas prevádzky iba s elektrickou vložkou dohrevu je
maximálna pracovná teplota od výroby obmedzená na
62 °C. Túto môže inštalatér zmeniť na max. 70 °C. Pokiaľ
je nastavená hodnota ≥ 65 °C, je treba namontovať
zmiešavač.
Minimálna pracovná teplota: V prípade príliš nízkej
vonkajšej teploty sa tepelné čerpadlo zastaví. Následne
bude celé teplo vyrábať elektrická vložka dohrevu. Keď
vonkajšia teplota znova stúpne, tepelné čerpadlo sa
automaticky spustí.
Miesto umiestnenia zariadenia
• Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla sa umiestňue
mimo domu na stabilnom a rovnom podklade.
• Inštalatér musí zohľadniť pri umiestňovaní zariadenia
hladinu hluku vonkajšej jednotky (Æ kapitola 14.3 na
strane 41).
• Vnútorná jednotka tepelného čerpadla je umiestnená
vo vnútri domu. Potrubia medzi vnútornou/vonkajšou
jednotkou a vykurovaním musia byť čo možno
najkratšie. Potrubia umiestnené vonku musia byť
zaizolované.
• Roztopený ľad a kondenzát musia byť z tepelného
čerpadla odvedené do odtoku v dome.
Odtokové potrubie musí byť prevedená so spádom a
musí končiť nad odtokom. Pretože teplý vzduch z
domu je nasávaný do potrubia odtoku, ľad sa v
odtokovej rúre nevyskytuje.
• Odtokové potrubie môže tiež ústiť vonku do
kanalizácie pre dažďovú vodu, je však nutné odtokové
potrubie vybaviť vykurovacím káblom (Æ kapitola 6.7
na strane 18).
• Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla musí stáť
voľne, aby nedochádzalo k prekážkam prúdenia
vzduchu cez výparník.
3.4
Regulácia vykurovania
Regulátor riadi výrobu tepla pre vykurovanie buď
prostredníctvom snímača vonkajšej teploty alebo
kombináciou snímača vonkajšej teploty a snímača
priestorovej teploty.
Ďalšie informácie o regulátore nájdete v návode na
obsluhu vonkajšej jednotky tepelného čerpadla.
3.5
Automatické rozmrazovanie
Rozmrazovanie tepelného čerpadla je realizované
pomocou spalín a je riadené 4-cestným ventilom.
4-cestný ventil mení smer toku v okruhu chladiva.
Spaliny roztopia ľad na lamelách výparníka. Pritom dôjde
k miernemu vychladeniu vykurovacej vody. Doba
rozmrazovania závisí od hrúbky ľadu a aktuálnej
vonkajšej teploty. Snímač teploty T11 kontroluje
rozmrazovanie.
Okrem toho existuje funkcia pre rozmrazenie ventilátora.
Teplý vzduch prúdi cez ventilátor a zabráni tak
opätovnému zamrznutiu.
• Vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla je treba
umiestniť tak, aby nevznikala žiadna cirkulácia
studeného vzduchu
• Vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla umiestnite
tak, aby na ňu zo strechy nespadol žiaden sneh alebo
nekvapkala voda. Ak tomuto nie je možné zabrániť, je
treba namontovať ochrannú striešku. Aby ste zabránili
cirkulácii studeného vzduchu, je treba nad tepelné
čerpadlo namontovať min. 1,5 m ochrannú striešku.
6 720 614 409 (2007/06)
5
Všeobecné
3.6
Kontrolný zoznam
3.7
Pozície snímačov teploty
B Umiestnite vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla na
stabilný podklad.
T2
T5
B Namontujte potrubia výstupu a spiatočky na vonkajšej
jednotke tepelného čerpadla.
B Namontujte odtokové potrubie na vonkajšiu jednotku
tepelného čerpadla.
T3
B Namontujte ventil s filtrom.
B Namontujte potrubia výstupu a spiatočky na vnútornú
jednotku tepelného čerpadla.
T12
B Namontujte hadicu pre odpadovú vodu na vnútornú
jednotku tepelného čerpadla.
B Spojte vonkajšiu a vnútornú jednotku tepelného
čerpadla.
T11
T1
T6
T8
B Pripojte vykurovanie.
B Namontujte snímač vonkajšej teploty a v prípade
potreby aj snímač priestorovej teploty
(príslušenstvo).
B Pripojte vedenie CAN-BUS na vnútornej a vonkajšej
jednotke tepelného čerpadla.
B Naplňte a odvzdušnite vykurovací systém.
B Pripojte sieťovú prípojku, primárne čerpadlo
vykurovania G2, ak je k dispozícii ochranný zemniaci
vypínač (ochranný vypínač FI) a snímač výkonu.
B Pripojte vykurovanie k elektrickému rozvádzaču v
dome.
B Zapnite zariadenie. Vykonajte všetky potrebné
nastavenia na ovládacom paneli.
T10
T9
6 720 614 056-02.1I
Obr. 2
T1
T2
T3
T5
T6
T8
T9
T10
T11
T12
Snímač teploty na výstupe
Snímač vonkajšej teploty
Snímač teploty zásobníka
Snímač teploty v miestnosti
Snímač teploty spalín
Snímač teploty spalín vyp
Snímač teploty spalín zap
Snímač teploty kondenzátora
Snímač teploty chladiva výparníka
Snímač teploty vzduchu, výparník
B Po uvedení do prevádzky skontrolujte zariadenie.
6
6 720 614 409 (2007/06)
Všeobecné
3.8
CAN-BUS
Dosky plošných spojov vo vnútornej a vonkajšej jednotke
tepelného čerpadla sú spojené komunikačným vedením
CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) je
dvojvodičový systém pre komunikáciu medzi modulmi/
doskami plošných spojov založenými na princípe
mikroprocesorov, ktoré sú zapojené do série.
Vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla sa nachádza
doska plošných spojov (IOB-karta), ostatné dosky
plošných spojov sa nachádzajú vo vnútornej jednotke.
Pomocou CAN-BUS je možné pripojiť svorkovnicu
snímača výkonu (príslušenstvo).
Pozor: Porucha spôsobená vplyvmi
indukcie.
B Vedenie CAN-BUS musí byť tienené a
uložené oddelené od vedení 230 V alebo
400 V.
Vhodné vedenie pre externé pripojenie je vedenie
ELAQBY 2×2×0,6. Vedenie musí mať niekoľko žíl a musí
byť tienené. Tienenie smie byť uzemnené iba na jednom
konci a iba na kryte.
Vedenie CAN-BUS nesmie byť uložené spolu s vedeniami
230 V alebo 400 V. Minimálny odstup 100 mm. Uloženie
spolu s vedeniami snímača je povolené.
Vo voľnom priestore pre prípojky vnútornej jednotky a
vonkajšej jednotky tepelného čerpadla je treba uložiť
externé vedenie CANBUS tak, aby sa toto nedotýkalo
prípojok 230 V alebo 400 V.
Pozor: Nezameňte si prípojky 12-V a
prípojky CAN-BUS!
V prípade pripojenia 12 V na CAN-BUS dôjde
k zničeniu procesorov.
B Dbajte nato, aby štyri vedenia boli
pripojené na kontakty s príslušným
označením na doskách plošných spojov
vo vnútornej jednotke a vonkajšej
jednotke tepelného čerpadla.
Spojenie medzi doskami plošných spojov je zrealizované
pomocou štyroch žíl, ktoré tiež spájajú 12-V napätie
medzi doskami plošných spojov. Na doskách plošných
spojov sa nachádza vždy jedna značka pre prípojku 12 V
a CAN-BUS.
Maximálna povolená dĺžka vedenia je 20 m.
6 720 0614 056-03.1D
Obr. 3
Prepínač S1 slúži ako označenie začiatku a konca
spojenia CAN-BUS. Karta IOB vo vonkajšej jednotke
tepelného čerpadla a svorkovnici snímača výkonu musia
byť ukončené prepínačom S1. Za týmto účelom prepnite
S1 do polohy „Term.“
Ak používate snímač výkonu, musí byť ukončená vo
vnútornej jednotke táto svorkovnica namiesto CPUkarty. Dbajte nato, aby bola ukončená správna karta a
aby sa všetky ostatné nachádzali v opačnej pozícii.
6 720 614 409 (2007/06)
7
Všeobecné
3.9
Zloženie zariadenia
Obr. 4
1
2
3
4
5
6
Voľný priestor pre pripojenie vnútornej jednotky tepelného čerpadla
Potrubie k vonkajšej jednotke tepelného čerpadla
Zmiešavač
Primárne čerpadlo vykurovania
Sekundárne čerpadlo vykurovania
3-cestný ventil
Vypúšťací ventil
12
3-cestný ventil
Nádoba pre odpadovú vodu
Tlakomer (0,5 - 1,5 bar)
Uzáverový ventil so spätnou klapkou
Naplnenie vykurovacej vody
Poistný ventil pre pitnú vodu
2
C-SIDE
11
7
8
9
10
11
12
10
6 720 614 056-06.1I
3
4
5
9
Obr. 6
8
Obr. 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
7
6
Svorkovnica snímača výkonu (príslušenstvo)
6 720 614 056-05.1I
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
Presostat, nízky tlak
Servisný výstup
4-cestný ventil
Expanzný ventil
Spätný ventil
Kompresor
Presostat, vysoký tlak
Servisný výstup
Suchý filter
Kondenzátor
Priezor (kontrola)
Odvzdušňovací ventil
6 720 614 409 (2007/06)
Rozmery a minimálne odstupy
4
Rozmery a minimálne odstupy
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
1190
1
201
165
101
2
60
4
640
Obr. 7
1
2
3
4
105
220
411
3
820
6 720 614 056-07.1D
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
Výstup vykurovacej vody (hadica, vnútorný závit 1")
Spiatočka vykurovacej vody (hadica, vnútorný závit 1")
Prevedenie elektrického vedenia
Odtok
Potrebné minimálne odstupy pre vnútornú jednotku
Potrebné minimálne odstupy pre vonkajšiu jednotku
Je potrebný minimálny odstup 300 mm od steny.
Je potrebný minimálny odstup 1000 mm pred vonkajšou
jednotkou. Na stranách je potrebný minimálny odstup
500 mm.
V prípade montáže ochrannej striešky dodržujte min.
odstup 1,5 m od vnútornej jednotky za účelom
zabránenia cirkulácie studeného vzduchu.
>
_ 25
6 720 614 056-08.1D
>
_ 600
>
_ 1240
Obr. 8
Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
Je potrebný minimálny odstup 600 mm pred vnútornou
jednotkou. Na stranách nie je potrebný žiaden odstup.
Medzi vnútornou jednotkou a ďalšou pevnou inštaláciou
ako steny, umývadlá, atď. je potrebný minimálny odstup
25 mm. Najlepšie miesto pre umiestnenie je na vonkajšej
stene alebo na zaizolovanej priečke.
6 720 614 409 (2007/06)
9
Rozmery a minimálne odstupy
Prípojky potrubí
Vo vnútornej jednotke je nutné zrealizovať nasledovné
prípojky:
B Uložte 32 mm odtokové potrubie z nádoby pre
odpadovú vodu k odtoku.
B Pripojte vedenie výstupu vykurovania k vývodu
označenému „vedenie výstupu“.
B Pripojte vedenie spiatočky vykurovania k vývodu
označenému „vedenie spiatočky“.
B Pripojte studenú vodu k vývodu označenému „studená
voda“.
1
B Pripojte teplú vodu k vývodu označenému „teplá
voda“.
Vo vonkajšej jednotke je nutné zrealizovať nasledovné
prípojky:
B Uložte 32 mm odtokové potrubie z prípojky odtoku k
odtoku.
Montáž ventilu s filtrom
B Ventil s filtrom namontujte čo možno najbližšie k
vonkajšej jednotke vo vodorovnej rovine vo vedení
spiatočky k vonkajšej jednotke.
3
Obr. 9
6 720 614 056-09.1D
2
Predná strana vnútornej jednotky
Nádoba pre odpadovú vodu
Studená voda
Teplá voda
29,50
1
2
3
Rozmery potrubí
mm
Výstup vykurovania/spiatočka vykurovania
Prípojka so
Ø 22
sťahovacím krúžkom
Studená voda/teplá voda
Prípojka so
Ø 22
sťahovacím krúžkom
Prívod vykurovacej vody, vývod vykurovacej vody a
odtok
Prípojka so
Ø 22 vo vnútornej jednotke
sťahovacím krúžkom
Prípojka so
Ø 28 vo vonkajšej jednotke
sťahovacím krúžkom
Odpadová voda/
Ø 32 v oboch
odtok
Tab. 1
4
1
103
152
558
347
2
194
300
3
420
543
6 720 614 056-10.1D
Obr. 10 Zadná strana a pôdorys vnútornej jednotky
1
2
10
Spiatočka vykurovania
Vstup vykurovacej vody (smer z vonkajšej jednotky)
3
4
Výstup vykurovania
Vývod vykurovacej vody (smer do vonkajšej jednotky)
6 720 614 409 (2007/06)
Prípojka vykurovania
5
Prípojka vykurovania
5.1
Prepláchnutie vykurovacích potrubí
Tepelné čerpadlo je súčasť vykurovacieho systému.
Poruchy v tepelnom čerpadle môžu vzniknúť v dôsledku
zlej kvality vody vo vykurovacom systéme alebo
neustálym prenikaním kyslíka.
V dôsledku pôsobenia kyslíka dochádza k vytváraniu
produktov korózie vo forme magnetitu a usadenín.
Magnetit má abrazívny účinok, ktorý pôsobí v
čerpadlách, ventiloch a komponentoch s turbulentným
prúdením, napr. v kondenzátore.
V prípade vykurovacích systémov, ktoré je nutné
pravidelne dopĺňať alebo ktorých vykurovacia voda nie je
pri odbere vzoriek číra, je nutné pred inštaláciou
tepelného čerpadla vykonať príslušné opatrenia, napr.
nainštalovať filter a odvzdušňovací ventil.
Nepoužívajte žiadne prísady na úpravu vody. Prísady na
zvyšovanie hodnoty pH sú prípustné.
Prípadne je za účelom ochrany tepelného čerpadla
potrebný výmenník tepla.
Za účelom ochrany tepelného čerpadla pred
nečistotami:
B Dôkladne prepláchnite potrubný systém pred
pripojením tepelného čerpadla.
5.2
Pripojenie tepelného čerpadla k
vykurovaniu
B Pripojte tepelné čerpadlo k vykurovaniu.
Za účelom predchádzania vibráciám medzi vonkajšou
jednotkou a tepelným čerpadlom a zvyšnou časťou
zariadenia:
B Na vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla namontujte
flexibilné hadice na prípojky pre spiatočku
vykurovacej vody a výstup vykurovacej vody.
Charakteristiky čerpadla
[kPA]
50
40
30
3
20
10
0
2
1
0
500
1000
1500
2000 [l/h]
6 720 614 056-11.1D
Obr. 11 Čerpadlo kúrenia
5.3
Popis funkcie
Funkcia je založená na kvapalnej kondenzácii a
dodatočnom prísune energie pomocou elektrickej vložky
dohrevu vo vnútornej jednotke. Regulátor riadi tepelné
čerpadlo podľa nastavenej vykurovacej krivke pomocou
nameraných hodnôt zo snímača vonkajšej teploty T2 a
snímača teploty výstupu T1.
Ak tepelné čerpadlo nedokáže samotné pokrývať
potrebné vykurovanie, zapne sa automaticky elektrická
vložka dohrevu, ktorá dodáva spolu s tepelným
čerpadlom do domu želanú teplotu.
Ohrev TÚV má prednosť. TÚV je riadená nameranou
hodnotou zo snímača teploty zásobníka T3. Počas
ohrevu zásobníka TÚV je kúrenie vypnuté pomocou
3-cestného ventilu. Po dosianutí želanej teploty je do
vykurovania znova napájaná vykurovacia voda.
Prevádzka TÚV pri zastavenom tepelnom čerpadle:
Pri vonkajších teplotách nižších ako ca. –20 °C sa
tepelné čerpadlo automaticky zastaví a nemôže viac
zohrievať žiadnu TÚV. Elektrická vložka pre dohrev vo
vnútornej jednotke automaticky preberie ohrev TÚV.
Pre prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
používajte medené potrubia s dĺžkou maximálne 20 m a
priemerom 28 mm.
B Zaizolujte potrubia mimo domu pomocou izolácie
typu Armaflex, ktorá neabsorbuje žiadnu vlhkosť.
Na vedeniach musia byť nainštalované odvzdušňovacie
ventily s dobrým prístupom. Krátke vedenia vonku
znižujú tepelné straty.
6 720 614 409 (2007/06)
11
Prípojka vykurovania
6 720 614 056-12.1D
Obr. 12 Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
C11
E10
E21
E41
F21
F41
G1
G2
G3
P11
T1
T2
T3
T5
T6
T8
T9
V21
V40
W40
Q10
Q20
Q21
12
Expanzná nádoba
Vykurovanie
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
Zásobník TÚV s dvojitým plášťom vo vnútornej jednotke
Poistný ventil s výstupom
Poistný ventil s výstupom
Sekundárne čerpadlo vykurovania
Primárne čerpadlo vykurovania
Ventilátor
Tlakomer
Snímač teploty na výstupe
Snímač vonkajšej teploty
Snímač teploty zásobníka
Snímač priestorovej teploty (príslušenstvo)
Snímač teploty spalín
Snímač teploty spalín vyp
Snímač teploty spalín zap
Ventil s filtrom
Teplá voda
Studená voda
Zmiešavač
3-cestný ventil
3-cestný ventil
6 720 614 409 (2007/06)
Prípojka vykurovania
5.4
Naplnenie vykurovacieho systému
Po prepláchnutí vykurovacích potrubí naplňte zásobník
TÚV pitnou vodou. Následne naplňte vykurovací systém.
Varovanie: V prípade napĺňania zariadenia v
nesprávnom poradí môže dôjsť k
roztrhnutiu zásobníka TÚV.
2
B Zásobník TÚV napĺňajte pri otvorenom
mieste odberu TÚV a natlakujte ho tak, že
zatvoríte miesto odberu TÚV, keď bude
vytekať voda. Potom naplňte vykurovací
systém.
1
Naplnenie vykurovacieho systému:
6 720 614 056-13.1D
B Otvorte uzáverový ventil so spätnou klapkou, aby ste
naplnili zásobník TÚV.
B Otvorte ventil za účelom naplnenia vykurovacej vody.
B Odvzdušnite vykurovací systém tak, že otvoríte
odvzdušňovací ventil hore na zásobníku TÚV.
B Vykonajte odvzdušnenie aj pomocou
odvzdušňovacieho ventilu na tepelnom čerpadle.
Obr. 14 Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
B Naplňte zariadenie na správny tlak. Normálny tlak je
0,5 - 1,5 bar.
1
2
Odvzdušňovací ventil
Poistný ventil vykurovania
B Po dosiahnutí správneho tlaku zatvorte ventil pre
plnenie vykurovacej vody.
4
3
2
6 720 614 056-15.1D
Obr. 13 Voľný priestor pre pripojenie vnútornej jednotky
tepelného čerpadla
1
2
3
4
Vypúšťací ventil
Tlakomer
Uzáverový ventil so spätnou klapkou
Naplnenie vykurovacej vody
6 720 614 409 (2007/06)
6 720 614 056-14.1I
Obr. 15 Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
1
Odvzdušňovací ventil
13
Elektrická prípojka
6
Elektrická prípojka
Nebezpečie: Zásah elektrickým prúdom!
B Pred pripojením do elektrickej siete
prerušte napájanie napätím
vykurovacieho zariadenia.
Varovanie: Pokiaľ v zariadení nie je žiadna
voda a dôjde k zapnutiu napájania
elektrickým prúdom, dôjde k poškodeniu
zariadenia.
B Naplňte zásobník TÚV, natlakujte ho a
naplňte vykurovací systém. Potom
zapnite napájanie elektrickým prúdom.
Pozor: V dôsledku elektrostatického výboja
môže dôjsť k poškodeniu dosky s plošnými
spojmi.
B S doskou s plošnými spojmi
zaobchádzajte s veľkou opatrnosťou.
6.2
Ochrana pred preťažením
Zariadenie je možné vybaviť snímačom výkonu
(príslušenstvo). Ak sú k rovnakému prúdovému okruhu
pripojené ďalšie spotrebiče, snímač výkonu vypne prívod
elektriny. Toto zabráni uvoľneniu hlavnej poistky.
Pripojte snímač výkonu podľa pripojeného návodu na
inštaláciu.
6.3
Núdzová prevádzka
Zariadenie má k dispozícii funkciu núdzovej prevádzky. V
prípade poruchy regulátora prevezme výrobu tepla
elektrická vložka dohrevu. Ďalšie informácie o núdzovej
prevádzke nájdete v návode na obsluhu.
Na doske plošných spojov AHB sa nachádza termostat na
reguláciu teploty výstupu počas núdzovej prevádzky.
Termostat je od výroby nastavený na 35 °C. Toto
základné nastavenie je pre zariadenia s podlahovým
kúrením. Ak sa v dome kúri iba prostredníctvom
vykurovacích telies, je možné nastavenie zvýšiť na 55 °C.
Skontrolujte, či sú kábel a doska v poriadku. Aby ste
predišli vplyvom indukcie, ukladajte vedenia nízkeho
napätia oddelene od vedení 230 V alebo 400 V
(minimálny odstup 100 mm).
B Namontujte snímač vonkajšej teploty T2.
B Namontujte sieťovú prípojku (Æ kapitola 6.6 na
strane 17).
B Namontujte poistný vypínač.
B Pripojte primárne čerpadlo vykurovania G2 an.
B Namontujte prípadné príslušenstvo.
Ochranný zemniaci vodič (ochranný vodič FI): Ak má
byť vykurovacie zariadenie pripojené prostredníctvom
ochranného zemniaceho vodiča, je nutné pre
vykurovacie zariadenie použiť separátny ochranný
zemniaci vodič. Dodržujte platné predpisy.
6.1
Príslušenstvo
Snímač priestorovej teploty T5 musí byť nainštalovaný a
pripojený v referenčnej miestnosti domu (Æ kapitola 6.8
na strane 19).
6 720 614 056-16.1D
Za účelom ochrany odtokového potrubia vonkajšej
jednotky pred tvorbou ľadu je nutné do v nainštalovať a
pripojiť vykurovací kábel (Æ kapitola 6.7 na strane 18).
Obr. 16 Karta AHB
14
6 720 614 409 (2007/06)
Elektrická prípojka
6.4
Elektrické prepojenie vonkajšej jednotky
3
2
1
4
6 720 614 056-17.1I
Obr. 17 Elektrické prepojenie vonkajšej jednotky
B1
E3
E4
F1
G3
K1
M1
MB1
Q4
R1
HP
LP
S1
T6
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
4
Snímač poradia fáz
Vykurovanie krytu
Voliteľný vykurovací kábel
Poistka
Ventilátor
Stykač kompresora
Kompresor
Ochrana motora kompresora
4-cestný ventil
Mäkký štart
Presostat, vysoký tlak
Presostat, nízky tlak
Koncový spínač
Snímač teploty spalín
Snímač teploty spalín vyp
Snímač teploty spalín zap
Snímač teploty kondenzátora
Snímač teploty chladiva výparníka
Snímač teploty vzduchu, výparník
Prípojka ventilátora G3, modrá
Prípojka ventilátora G3, hnedá
Prípojka ventilátora G3, čierna
Funkčné premostenie, typ kompresora
6 720 614 409 (2007/06)
15
Elektrická prípojka
6.5
Elektrické prepojenie vnútornej jednotky vodičmi
4
3
2
1
1
6 720 614 056-18.1I
Obr. 18
Do3
Do4
Do5
E1
E2
F1
F21
F31
G1
G2
Q1
Q2
Q3
16
Otvoriť
Otvoriť
Zatvoriť
Elektrická vložka pre dohrev 6,75 kW
Elektrická vložka pre dohrev 6,75 kW
Poistka
Ochrana proti prehriatiu
Anóda s externým napájaním v zásobníku teplej vody
Sekundárne čerpadlo vykurovania
Primárne čerpadlo vykurovania
3-cestný ventil
3-cestný ventil
Zmiešavač
S1
S2
T
T1
T2
T3
T5
T99
1
2
3
4
Prepínač pre limity
Prepínač pre núdzovú prevádzku
Termostat pre núdzovú prevádzku
Snímač teploty výstupu vykurovania
Snímač vonkajšej teploty
Snímač teploty zásobníka
Snímač priestorovej teploty (príslušenstvo)
Snímač teploty, núdzová prevádzka
Funkčné premostenie
Svorkovnica snímača výkonu (príslušenstvo)
Elektrické transformátory sú pripojené k elektrickému
vedeniu
Elektrický rozvádzač
6 720 614 409 (2007/06)
Elektrická prípojka
6.6
Elektrická kabeláž vnútornej a vonkajšej jednotky
1
2
3
4
5
6
6 720 614 056-19.1I
Obr. 19
E4
G2
T2
T5
1
2
3
4
5
6
Vykurovací kábel (príslušenstvo)
Primárne čerpadlo vykurovania, nie je pripojené pri dodávke
Snímač vonkajšej teploty
Snímač priestorovej teploty (príslušenstvo)
Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
Snímač výkonu (príslušenstvo)
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
Transformátor pre napätie privádzané z elektrického
rozvádzača
Poistný vypínač s poistkou 10 A
Elektrický rozvádzač: Poistka 25 A pri 13,5 kW elektrickej
vložke pre dohrev
6 720 614 409 (2007/06)
17
Elektrická prípojka
6.7
Externé prípojky vonkajšej jednotky
6 720 614 056-20.1D
Obr. 20
Sieťové pripojenie
CAN-BUS
Pripojte kábel sieťovej prípojky na svorkách L1, L2, L3,
N a PE (Æ kapitola 6.4 na strane 15). Pri pripájaní dbajte
na rovnaké poradie fáz ako na vnútornej jednotke
tepelného čerpadla.
Pripojte tienené vedenie komunikácie medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla na svorky GND,
CANL, CANH a 12V (Æ kapitola 3.8 na strane 7).
Pozor: Nezameňte si prípojky 12-V a
prípojky CAN-BUS!
Vykurovací kábel (E4)
V oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo mrazu pod
vonkajšou jednotkou je možné nainštalovať na odtokové
potrubie odtokovej vane vykurovací kábel. Vykurovací
kábel pripojte na svorky Do4 a N.
Dĺžky [m]
Výkon [W]
2
30
3
45
5
75
V prípade pripojenia 12 V na CAN-BUS dôjde
k zničeniu procesorov.
B Dbajte nato, aby štyri vedenia boli
pripojené na kontakty s príslušným
označením na doskách plošných spojov
vo vnútornej jednotke a vonkajšej
jednotke tepelného čerpadla.
Tab. 2
18
6 720 614 409 (2007/06)
Elektrická prípojka
6.8
Externé prípojky vnútornej jednotky
6 720 614 056-21.1D
Obr. 21
Sieťové pripojenie
CAN-BUS
Pripojte kábel sieťovej prípojky na svorkách L1, L2, L3,
N a PE (Æ kapitola 6.5 na strane 16). Pri pripájaní dbajte
na rovnaké poradie fáz ako pri vonkajšej jednotke
tepelného čerpadla.
Pripojte tienené vedenie komunikácie medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla na svorky GND,
CANL, CANH a 12V (Æ kapitola 3.8 na strane 7).
Snímač vonkajšej teploty (T2)
Pripojte snímač vonkajšej teploty na svorky Ai2 a GND.
Snímač priestorovej teploty (T5)
Ak chcete ovplyvnňovať teplotu pomocou snímača
priestorovej teploty (príslušenstvo), pripojte snímač
priestorovej teploty na svorky Ai4 a GND.
6 720 614 409 (2007/06)
Pozor: Nezameňte si prípojky 12-V a
prípojky CAN-BUS!
V prípade pripojenia 12 V na CAN-BUS dôjde
k zničeniu procesorov.
B Dbajte nato, aby štyri vedenia boli
pripojené na kontakty s príslušným
označením na doskách plošných spojov
vo vnútornej jednotke a vonkajšej
jednotke tepelného čerpadla.
19
Ovládací panel
7
Ovládací panel
Pomocou ovládacieho panela sú vykonávané všetky
nastavenia a zobrazované prípadné alarmy. Pomocou
ovládacieho panela je riadený regulátor tak, ako si to želá
užívateľ.
Grafický displej
Ovládací panel a regulátor sa nachádzajú vo vnútornej
jendotke tepelného čerpadla.
7.1
6 720 614443-01.1o
Obr. 23
Prehľad ovládacích prvkov
7.2
1
Funkcia ovládacieho panela
Pomocou otočného voliča sa pohybujete cez menu.
B Ak chcete ísť v menu smerom nadol, otáčajte otočný
volič proti smeru hodinových ručičiek.
2
4
3
6 720 614 050-03.1D
Obr. 22
1
2
3
4
Kontrolka prevádzky a poruchy
Otočný volič
Hlavný vypínač
Grafický displej
B Ak chcete ísť v menu smerom nahor, otáčajte otočný
volič v smere hodinových ručičiek.
B Ak chcete potvrdiť svoj výber, stlačte otočný volič,
keď je označený želaný výber.
V každom podmenu sa celkom hore a dole nachádzajú
šípky, pomocou ktorých je možné dostať sa do
predchádzajúceho menu.
B Stlačte otočný volič, keď je označená šípka.
7.2.1
Prehľad symbolov
V spodnej časti displeja sa zobrazujú symboly funkcií a
komponentov, ktoré sa práve vyskytujú počas prevádzky.
Kontrolka prevádzky a poruchy
• Kontrolka svieti na zeleno: Hlavný vypínač je zapnutý
(ON).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
• Kontrolka bliká na zeleno: Hlavný vypínač je vypnutý
(OFF).
• Kontrolka nesvieti: Žiadne napájanie regulátora.
• Kontrolka bliká na červeno: Bol spustený alarm a
ešte nebol resetovaný (Æ kapitola 13 na strane 31).
• Kontrolka svieti na červeno: Vyskytla sa porucha.
Informujte svojho servisného technika.
Otočný volič
Otočný volič slúži pre navigáciu medzi menu a na zmenu
hodnôt. Stlačením otočného voliča potvrdíte príslušný
výber.
Hlavný vypínač
Pomocou hlavného vypínača sa zapína a vypína tepelné
čerpadlo.
20
6 720 614 050-05.1D
Obr. 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kompresor
Ventilátor
Elektrická vložka pre dohrev
Snímač výkonu
Prevádzka teplej vody
Špička TÚV (tepelná dezinfekcia)
Extra teplá voda
Časové riadenie
Vykurovacia prevádzka
Alarm
Dovolenková prevádzka
6 720 614 409 (2007/06)
Inštalačné a servisné menu (I/S)
7.3
Roviny menu
8
Menu sú rozdelené pre rôzne požiadavky do rôznych
rovín.
• Menu (Menu)
Užívateľská rovina – najbežnejšie body menu
Inštalačné a servisné menu
(I/S)
Pozor: Zmeny v inštalačnom a servisnom
menu (I/S) môžu mať závažné následky na
zariadenie.
• Rozšířené menu (Rozšířené menu)
Užívateľská rovina – ďalšie body menu
B Nastavenia v inštalačnom a servisnom
menu (I/S) smie vykonávať iba
špecializovaný servisný technik!
• Installation/Service (Instalace/servis)
Základné nastavenia pre servisného technika
Užívateľ zariadenia teraz uvidí body menu zobrazené v
oboch užívateľských rovinách. Popis oboch týchto
užívateľských rovín nájdete v návode na obsluhu.
6 720 614443-02.1o
Obr. 25
Za účelom otvorenia inštalačného a servisného menu
(I/S) je potrebné zadať 4-miestny prístupový kód:
B Stlačte tlačidlo a podržte ho po dobu 5 sekúnd, aby
ste otvorili Rozšířené menu (Rozšírené menu).
B Zvoľte Úroveň přístupu (Úroveň přístupu).
B Pomocou otočného voliča zadajte 4-miestny
prístupový kód a za účelom potvrdenia stlačte otočný
volič. Prístupový kód je aktuálny dátum a skladá sa z
dvoch číslic pre mesiac a dvoch číslic pre deň (napr.
0920 pre 20. september). Na displeji sa zobrazí
prístup = servis.
B Stlačte otočný volič, aby ste otvorili Menu (Menu).
Najbežnejšie body menu na užívateľskej úrovni a body
inštalačného a servisného menu (I/S) sú prístupné v
Menu (Menu). Stlačte tlačidlo a podržte ho po dobu
5 sekúnd, aby ste otvorili Rozšířené menu (Rozšírené
menu).
B V Rozšířené menu (Rozšírené menu)zvoľte bod
Úroveň přístupu (Úroveň přístupu). Zadajte
prístupový kód 0000, aby ste sa vrátili späť na
užívateľkú rovinu.
Regulátor sa vráti po 120 minútach po poslednom zadaní
automaticky späť na užívateľskú rovinu.
6 720 614 409 (2007/06)
21
Prehľad menu
9
Prehľad menu
V tabuľkách Menu (Menu) a Rozšířené menu (Rozšírené
menu) sú zobrazené body menu, ktoré sú k dispozícii
vždy na najvrchnejšej rovine. Prednastavené hodnoty sú
uvedené v tabuľkách Nastavenia od výroby
(Æ kapitola 14.1 na strane 38).
Menu (Menu)
Rychlý nový start tepelného čerpadla? (Rychlý nový start tepelného čerpadla?)
I/S
Start (Start)
Nastavení hodin (Nastavení hodin)
I/S
Integrované zvláštní čidlo ((Integrované zvláštní čidlo)
I/S
Připojovací výkon (Připojovací výkon)
I/S
Ruční režim (Ruční režim)
I/S
Volba dotopu (Volba dotopu)
I/S
Jazyk (Jazyk)
I/S
Opravit čidlo (Opravit čidlo)
I/S
Interval odmrazování ventilátoru (Interval odmrazování
ventilátoru)
I/S
Doba odmrazování ventilátoru (Doba odmrazování ventilátoru)
I/S
Nucené odmrazování (Nucené odmrazování)
I/S
Blokovat ohřev klikové skříně při vysoké venkovní teplotě
(Blokovat ohřev klikové skříně při vysoké venkovní teplotě)
I/S
Doba řízení pohybu (Doba řízení pohybu)
I/S
Délka signálu výstražného bzučáku (Délka signálu výstražného
bzučáku)
I/S
T1 max. požadovaná hodnota (T1 max. požadovaná hodnota)
I/S
Displej (Displej)
I/S
Nastavení teploty místnosti (Nastavení teploty v
místnosti) (zobrazí sa iba vtedy, ak je pripojený
T5)
K
Zvys. / sniz. tepl. (teplo +/–) (zobrazí sa iba ak
nie je pripojený žiaden T5)
K
Nastavení pro zvýšeny/snížení teploty (Nastavení
pro zvýšení/znížení teploty +/–) (zobrazí sa iba
ak nie je pripojený žiaden T5)
Mezní hodnota V nebo H (Mezní hodnota V nebo H)
I/S
Změna při silném ochlazení/ohřevu (Změna při silném
ochlazení/ohřevu)
Změna při ochlazení/ohřevu (Změna při ochlazení/ohřevu)
Teploty (Teploty)
K
Tab. 3
22
6 720 614 409 (2007/06)
Prehľad menu
Rozšířené menu (Rozšírené menu)
Teplo (Teplo)
Teplota vytápěcí soustavy (Teplota vytápěcí soustavy)
K
Nastavení teploty místnosti (nastavenie priestorovej teploty)
(zobrazí sa iba ak je pripojený T5)
K
Topná sezóna (Topná sezóna)
K
Maximální doba trvání vytápěcího provozu při potřebě teplé
vody (Max. doba provozu vytápěcí soustavy při potřebě teplé
vody)
K
Ochrana vypnutí, od teplé vody k vytápění (Ochrana vypnutí, od
teplé vody k vytápění)
Teplá voda (Teplá voda)
Zvláštní ohřev teplé vody (Zvláštní ohřev teplé vody)
Defrost settings (Nastavení odmrazování)
K
Maximální ohřev teplé vody (Maximální ohřev teplé
vody)(tepelná dezinfekcia)
K, I/S
Teplota teplé vody (Teplota teplé vody)
K, I/S
Řízení času teplé vody (Řízení času teplé vody)
Teploty (Teploty)
I/S
K
Temperature Display, in- and outputs (Zobrazenie teplôt,
vstupov a výstupov)
I/S
Opravit čidlo (Opravit čidlo)
I/S
T12 - T11 Nastavení (T12-T11 Nastavení)
I/S
Maximální venkovní teplota (Maximální venkovní teplota)
I/S
T11 Maximální teplota (T11 Maximální teplota)
I/S
Maximální doba (Maximální doba)
I/S
Zpoždění po startu kompresoru (Zpoždění po startu
kompresoru)
I/S
Minimální doba mezi odmrazováním (Minimální doba mezi
odmrazováním)
I/S
Doba vyrovnání tlaku pro kompresor (Doba vyrovnání tlaku pro
kompresor)
I/S
Doba vyrovnání tlaku pro čtyřcestný ventil (Doba vyrovnání tlaku
pro čtyřcestní ventil)
I/S
Nucené odmrazování (Nucené odmrazování)
I/S
Doba ohřívacího kabelu po odmrazování (Doba ohřívacího
kabelu po odmrazování)
I/S
Odmrazování ventilátoru (Odmrazování ventilátoru)
I/S
Časovač (Časovač)
Timers display (Zobrazenie časových hodín)
Nastavení dotopu (Nastavení dotopu)
Zpoždění startu (Zpoždění startu)
I/S
Řízení času dotopu (Řízení času dotopu)
I/S
Volba dotopu (Volba dotopu)
I/S
Nastavení dotopu (Nastavení dotopu)
I/S
Nastavení směšovače (Nastavení směšovače)
I/S
Příkon (Příkon) (zobrazuje aktuálnu hodnotu)
Nastavení hodin (nastavenie hodín)
VÝSTRAHA (Výstraha)
K, I/S
I/S
Nastavení datumu (Nastavení datumu)
K, I/S
Nastavení času (Nastavení času)
K, I/S
Protokol výstrah (Protokol výstrah)
K, I/S
Průběh výstrah (Průběh výstrah)
I/S
Protokol varování (Protokol varování)
I/S
Úroveň přístupu (Úroveň přístupu)
K, I/S
Návrat k továrnímu nastavení (Návrat k továrnímu
nastavení)
K, I/S
Deaktivovat výstražný bzučák (Deaktivovat
výstražný bzučák)
Verze programu (Verze programu)
K
K, I/S
Tab. 4
6 720 614 409 (2007/06)
23
Uvedenie do prevádzky
10
Uvedenie do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky:
B Otvorte všetky vykurovacie telesá alebo okruhy
podlahového vykurovania.
B Naplňte vykurovací systém.
B Odvzdušnite vykurovací systém.
B Skontrolujte utesnenie vykurovacieho systému.
Ak je pripojené tepelné čerpadlo k systému vzduchového
vykurovania, je nutné zapnúť ventilátor a nechať ventily
vzduchového vykurovania otvorené.
B Zvoľte Nastavení času (nastavenie času), aby ste
nastavili aktuálny čas pomocou otočného voliča.
B Otvorte inštalačné a servisné menu (I/S)
(Æ kapitola 8 strana 21).
10.2 Start (Start)
V menu Štart sa nachádzajú všetky body menu pre
konfiguráciu zariadenia. Nastavte body menu po poradí
podľa miestnych podmienok.
10.1 Zapnite tepelné čerpadlo
B Zapnite sieťové napätie tepelného čerpadla. Zapnite
tepelné čerpadlo krátkym stlačením hlavného
vypínača (ON/OFF) na ovládacom paneli. Na displeji
sa zobrazia jazyky, ktoré sú k dispozícii.
6 720 614443-06.1o
Obr. 29
B Zvoľte bod menu Start (Start).
10.2.1 Integrované zvláštní čidlo (Integrované
zvláštní čidlo)
6 720 614443-03.1o
Obr. 26
B Zvoľte si Váš jazyk pre zobrazovanie na displeji.
Zvolený jazyk bude prevzatý ako základné nastavenie
a nezmení sa pri Návrat k továrnímu nastavení
(Návrat k továrnímu nastavení). Iný jazyk si môžete
vybrať aj dodatočne v menu Štart. Sú k dispozícii
nasledovné jazyky: Dansk (Dánsky), Deutsch
(Nemecky), English (Anglicky), Français
(Francúzsky), Norsk (Nórsky), Polski (Poľsky),
Suomi (Fínsky), Svenska (Švédsky), Čeština
(Česky).
B Zvoľte Nastavení hodin (nastavenie hodín).
6 720 614443-04.1o
Obr. 27
B Zvoľte Nastavení datumu (nastavenie dátumu), aby
ste nastavili aktuálny dátum. Dátum nastavte
pomocou otočného voliča vo formáte rok-mesiac-deň.
Ak je nainštalovaný snímač priestorovej teploty T5, musí
byť zobrazený v bode menu T5 potvrzeno (T5
potvrdený) „Ano“ (áno).
10.2.2 Připojovací výkon (Připojovací výkon)
6 720 614443-07.1o
Obr. 30
Uvést celkový výkon (Uvést celkový výkon): Celkový
pripojený výkon elektrickej vložky pre dohrev. V prípade
prevádzky vnútornej jednotky tepelného čerpadla s 13,5
kW elektrickou vložkou pre dohrev tu nastavte 13,5 kW.
Omezení výkonu při provozu kompresoru (Omezení
výkonu při provozu kompresoru): Obmedzenie výkonu
elektrickej vložky pre dohrev počas prevádzky
kompresora nastavíte tu. V základnom nastavení je
obmedzenie výkonu 50 % celkového výkonu elektrickej
vložky dohrevu.
Omezení výkonu pouze dotop (Omezení výkonu pouze
dotop): Obmedzenie výkonu elektrickej vložky pre
dohrev počas doby, keď je vypnutý kompresor, nastavíte
tu. Od výroby má obmedzenie výkonu rovnakú hodnotu
ako celkový výkon elektrickej vložky pre dohrev.
6 720 614443-05.1o
Obr. 28
24
6 720 614 409 (2007/06)
Uvedenie do prevádzky
10.2.3 Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provozu
(Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provozu)
V niektorých prípadoch je možné uviesť vnútornú
jednotku do prevádzky bez toho, aby bola pripojená
vonkajšia jednotka tepelného čerpadla.
10.2.6 Jazyk (Jazyk)
Pri prvom štarte tepelného čerpadla zmeňte nastavený
jazyk:
B Zvoľte Jazyk (Jazyk).
B Zvoľte Ne (Ne).
Zvolený jazyk bude prevzatý zo základného nastavenia a
nebude zmenený funkciou Návrat k továrnímu
nastavení (Návrat k továrnímu nastavení).
10.2.4 Ruční režim (Ruční režim)
10.2.7 Opravit čidlo (Opravit čidlo)
Pred uvedením vykurovania do prevádzky môžete
vykonať kontrolu funkcie všetkých pripojených
komponentov. Môžete napr. manuálne zapnúť a vypnúť
čerpadlá a ventily.
Pomocou tohto bodu menu môžete skorigovať všetky
zobrazené hodnoty snímača teploty max. o 5 K (°C)
smerom nahor alebo nadol. Hodnota bude udaná priamo
v K (°C ). Hodnotu zobrazenú snímačom teploty meňte
iba v nevyhnutnom prípade.
Ak nie je pripojená žiadna vonkajšia jednotka:
10.2.8 Interval odmrazování ventilátoru (Interval
odmrazování ventilátoru) a Doba odmrazování
ventilátoru (Doba odmrazování ventilátoru)
6 720 614443-08.1o
Obr. 31
B Ak si želáte aktiváciu, zvoľte „Ano“ (Ano).
Kontrolu funkcie musíte nakoniec znova
deaktivovať pomocou Ne (Ne) v bode menu
Ruční režim (Ruční režim).
10.2.5 Volba dotopu (Volba dotopu)
6 720 614443-09.1o
Obr. 32
Blokovanie štartu kompresora a ventilátora:
B Zvoľte Pouze dotop? (Pouze dotop?), ak má byť
vykurovanie a ohrev TÚV zabezpečený výlučne
elektrickou vložkou pre dohrev.
Bod menu Blokovat dotop? (Blokovat dotop?)
zabraňuje ohrevu elektrickou vložkou pre dohrev. Ohrev
pomocou elektrickej vložky pre dohrev je potom možný
iba počas poplachovej prevádzky, špičky TÚV, extra TÚV
a prevádzky s elektrickou vložkou pre dohrev.
Pri rozmrazovaní ventilátora je cez ventilátor vedený
teplý vzduch. Nastavenie od výroby je nutné zmeniť
vtedy, ak môže ventilátor pri aktuálnom nastavení
zamrznúť.
Funkcia rozmrazovania ventilátora je aktívna vtedy, ak je
nastavená hodnota nižšia ako bod menu Interval
odmrazování ventilátoru (Interval odmrazování
ventilátoru) medzi 1 a 10.
Nastavenie od výroby = 1.
Pri hodnote 1 nastáva rozmrazovanie ventilátora pri
každom bežnom rozmrazovaní. Ak nastavíte hodnotu 3,
bude sa rozmrazovanie ventilátora vykonávať pri každom
treťom bežnom rozmrazovaní.
Aby ste funkciu deaktivovali, musíte v bode menu
Interval odmrazování ventilátoru (Interval
odmrazování ventilátoru) nastaviť hodnotu 0.
B Nastavte v bode menu Doba odmrazování ventilátoru
(Doba odmrazování ventilátoru) trvanie
rozmrazovania ventilátora.
Minimum = 1 minúta a maximum = 5 minút. Nastavenie
od výroby = 1 minúta.
Hranica teploty pre rozmrazovanie ventilátora je
nastavená na –5 °C. Pri nižšej teplote ako je táto
nedôjde k žiadnemu rozmrazovaniu ventilátora. Túto
hodnotu môžete zmeniť v bode menu Odmrazování
ventilátoru (Odmrazování ventilátoru) v Rozšířené
menu (Rozšírené menu).
Blokovat dotop? (Blokovat dotop?) sa
neodporúča pre bežnú prevádzku.
6 720 614 409 (2007/06)
25
Uvedenie do prevádzky
10.2.9 Nucené odmrazování (Nucené odmrazování)
Funkcia Nucené odmrazování (Nucené odmrazování) sa
používa nato, keď chcete ignorovať všetky nastavenia
spínacích hodín a teploty rozmrazovania. Teplota T11
(teplota chladiva vo výparníku) však musí byť nižšia ako
nastavená hodnota pre zastavenie rozmrazovania.
10.2.13 T1 max. požadovaná hodnota (T1 max.
požadovaná hodnota)
6 720 614443-11.1o
Obr. 34
6 720 614443-10.1o
Obr. 33
Aktivácia núteného rozmrazovania:
B Zvoľte na displeji „Ano“ (Ano).
B Zvoľte Uložit (Uložit).
10.2.10 Blokovat ohřev klikové skříně při vysoké
venkovní teplotě (Blokovat ohřev klikové
skříně při vysoké venkovní teplotě)
Teplotu kľukovej skrine kontroluje snímač teploty T12.
Ak vonkajšia teplota prekročí nastavenú hodnotu, dôjde
k deaktivácii ohrevu kľukovej skrine v kompresore. Ohrev
kľukovej skrine je aktívny počas odstávky kompresora a
pri poklese vonkajšej teploty pod nastavenú hodnotu.
V stave pri dodávke je hodnota nastavená na maximum =
80 °C. Ak je nainštalované výlučne podlahové kúrenie, je
nutné nastavenie na príslušnú nižšiu hodnotu.
10.2.14 Displej (Displej)
V tomto bode menu je možné zmeniť kontrast a jas
displeja.
Nastavenie od výroby je vždy na maximum = 10.
10.2.15 Alarm pri štarte
Pri štarte môže dôjsť k spusteniu alarmu kvôli príliš
nízkej teplote v kondenzátore. Dôvodom je príliš studená
naplnená voda (nižšia ako +5 °C).
Nastavenie hodnoty teploty:
6 720 614 056-32.1I
B Otočte otočným voličom na želanú hodnotu.
B Zvoľte Uložit (Uložit).
Nastavenie od výroby = 10 °C. Minimum = 5 °C a
maximum = 20 °C.
10.2.11 Doba řízení pohybu (Doba řízení pohybu)
Čerpadlá G1 a G2, 3-cestný ventil VXV a ventilátor sa pri
ich odstavení na jeden deň spustia na jednu minútu v
nastavený čas. Nastavenie d výroby = 2, čo zodpovedá
02:00 hod. Minimum = 0 a maximum = 23.
Obr. 35
Skontrolujte priezor vo vonkajšej jednotke tepelného
čerpadla. Pri štarte je možné v priezore počas niekoľkých
minút vidieť bubliny. Po niekoľkých minútach musí
tvorba bublín prestať. Ak sa bubliny tvoria aj naďalej, je
to porucha, ktorá poukazuje na príliš malé množstvo
chladiva.
10.2.12 Délka signálu výstražného bzučáku (Délka
signálu výstražného bzučáku)
Ak nie je signál alarmu deaktivovaný, zaznie signál v
prípade alarmu po nastavenú dĺžku.
Nastavenie od výroby = 1 minúta. Maximum = 10 minút.
26
6 720 614 409 (2007/06)
Uvedenie do prevαdzky
10.3 Uvedenie do prevádzky snímača
výkonu
Proudový transformátor indikovat/opravit (Proudový
transformátor indikovat/opravit)
Nastavenia pre snímač výkonu sa vykonávajú v
niekoľkých bodoch menu v Installations- Servicemenü
(Inštalačné, servisné menu) / Rozšířené menu
(Rozšířené menu) / Nastavení dotopu (Nastavení
dotopu) / Nastavení dotopu (Nastavení dotopu) /
Hlídač výkonu (Hlídač výkonu).
Pomocou tohto bodu menu sa zobrazuje spotreba prúdu
na každej fáze. Zobrazenú hodnotu môžete zmeniť
smerom nahor alebo nadol max. o 5 A.
6 720 614443-12.1o
Obr. 36
Sú k dispozícii nasledovné body menu:
Snímač výkonu zap/vyp
B Ak chcete aktivovať snímač výkonu Zap, zvoľte (zap).
Nastavenie od výroby = vyp.
Napájecí napětí (Napájecí napětí)
B Zvoľte aktuálne sieťové napätie.
Nastavenie od výroby = 400 V (3 × 230 V).
Hlavní pojistka (Hlavní pojistka)
Rozpětí proudu (Rozpětí proudu)
Rozpätie prúdu je bezpečnostný odstup sily prúdu od
nastavenej hlavnej poistky. Ak je rozdiel sily prúdu voči
hodnote nastavenej pre hlavnú poistku menší ako
rozpätie prúdu, dôjde k odpojeniu elektrického dohrevu.
Nastavenie od výroby = 0,5 A. Minimum = 0,0 A a
maximum = 1,0 A.
Doba mezi aktivováním výkonového hlídače a možným
novým startem (Doba mezi aktivováním výkonového
hlídače a možným novým startem)
Pomocou tohto bodu menu môžete nastaviť dobu medzi
spustením snímača výkonu a opätovnému zapnutiu
jedného stupňa elektrického dohrevu.
Nastavenie od výroby = 60 sekúnd. Minimum = 5 sekúnd
a maximum = 300 sekúnd.
Doba mezi možnými novými starty (Doba mezi
možnými novými starty)
Pomocou tohto bodu menu môžete nastaviť dobu medzi
pripojením jedného stupňa elektrického dohrevu a
pripojením nasledujúceho stupňa. Nastavenie od výroby
= 60 sekúnd. Minimum = 5 sekúnd a maximum = 600
sekúnd.
6 720 614443-13.1o
Obr. 37
B Zvoľte tu hodnotu hlavnej domovej poistky.
Nastavenie od výroby = 16 A. Maximum = 55 A.
Nastavte tu hodnotu domovej poistky, nie
hodnotu poistky, ktorá je zapojená priamo
pred tepelným čerpadlom.
6 720 614 409 (2007/06)
27
Uvedenie do prevádzky
10.4 Ostatné nastavenia
Prelistujte si po poradí body menu pre nastavenia
vykurovania a TÚV v Menu (Menu) a Rozšířené menu
(Rozšírené menu). V prípade potreby prispôsobte
nastavenia bodov menu zariadeniu na mieste inštalácie.
Napríklad je potrebné v prípade zariadenia s podlahovým
kúrením prispôsobiť hodnoty nastavené od výroby.
Nastavte vhodnú hodnotu H a V pre vykurovaciu krivku.
6 720 614443-14.1o
Obr. 39
Povolenie vyššej teploty výstupného potrubia:
B Zvoľte inštalačné a servisné menu (I/S), Rozšířené
menu (Rozšírené menu).
B Zvoľte Nastavení dotopu (Nastavení dotopu).
B Zvoľte ešte raz Nastavení dotopu (Nastavení
dotopu).
B Zvoľte T3 Cílová teplota (T3 Cílová teplota).
B Nastavte želanú hodnotu.
Nastavenie od výroby = 62 °C a maximum = 70 °C.
Pri nastavení na vyššiu hodnotu ako 65 °C
musí byť nainštalovaný zmiešavač.
6 720 614 050-10.1D
Obr. 38
Pri poklese vonkajšej teploty pod –20 °C dôjde k
zastaveniu tepelného čerpadla. V tomto prípade
nasleduje úplná výroba tepla pomocou elektrickej vložky
dohrevu.
Ak nasleduje úplná výroba tepla pomocou elektrickej
vložky dohrevu, snímač teploty T3 obmedzí maximálnu
teplotu výstupu. Keď je nastavená hodnota H
vykurovacej krivky vyššia ako 62 °C, je preto nutné
zmeniť hodnotu H.
V tabuľke Nastavenia od výroby sú uvedené všetky body
menu, ktoré môže zmeniť užívateľ a servisný technik.
Skontrolujte body menu v tabuľke, či nemusíte zmeniť
ďalšie hodnoty.
10.5 Kontrola po uvedení do prevádzky
Aby zariadenie optimálne pracovalo, je nutné
kontrolovať teplotu na teplej strane tepelného čerpadla.
Odporúčaná hodnota je medzi 5 °C a 10 °C.
Kontrola teplotného rozdielu:
B Skontrolujte zobrazené hodnoty pre snímač teploty
vykurovacej vody T8 (vyp) a snímač teploty
vykurovacej vody T9 (zap).
Ak uvádzate do prevádzky zariadenie pri vonkajšej
teplote nižšej ako 0 °C, musí byť teplotný rozdiel medzi
5 K (°C) a 7 K (°C).
Ak uvádzate zariadenie do prevádzky pri vonkajšej
teplote vyššej ako 15 °C, musí byť teplotný rozdiel medzi
8 K (°C) a 10 K (°C).
Aby boli úplne zohriate všetky vykurovacie telesá, musí
byť vo vykurovacom systéme dostatočne veľký prietok.
Tým bude zabezpečeny maximálny povrch vyžarujúci
teplo a udržiavaná nízka teplota výstupu.
B Po skúšobnej prevádzke odvzdušnite vykurovanie a v
prípade potreby doplňte vodu (Æ kapitola 5.4 na
strane 13).
28
6 720 614 409 (2007/06)
Vypustenie vykurovacieho systιmu
11
Vypustenie vykurovacieho systému
Vypustenie vykurovacieho systému:
B Vypnite tepelné čerpadlo krátkym stlačením hlavného
vypínača (ON/OFF) na ovládacom paneli..
B Vypnite napájacie napätie.
B Otvorte poistný ventil vykurovania, kým nebude
tlakomer zobrazovať tlak 0 bar.
B Pripojte hadicu k odtoku uzáverového ventilu.
2
B Otvorte uzáverový ventil.
1
B Otvorte odvzdušňovací ventil na vnútornej a vonkajšej
jednotke tepelného čerpadla.
4
6 720 614 056-13.1D
3
2
Obr. 42 Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
6 720 614 056-15.1D
1
2
Odvzdušňovací ventil
Poistný ventil vykurovania
Obr. 40 Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
1
2
3
4
Vypúšťací ventil
Tlakomer
Uzáverový ventil so spätnou klapkou
Naplnenie vykurovacej vody
6 720 614 056-14.1I
Obr. 41 Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
1
Odvzdušňovací ventil
6 720 614 409 (2007/06)
29
Časovač (Časovač)(Časové programy)
12
Časovač (Časovač)(Časové programy)
Topný kabel (Topný kabel)
Zobrazuje zvyšný čas do aktivácie vykurovacieho kábla v
odtokovej rúre tepelného čerpadla.
6 720 614443-15.1o
Obr. 43
Regulátor má k dispozícii niektoré časové programy.
Stav časových programov sa zobrazuje v menu Časovač
(Časovač).
Zvláštní ohřev teplé vody (Zvláštní ohřev teplé vody)
Zobrazuje dobu, počas ktorej je k dispozícii Zvláštní
ohřev teplé vody (Zvláštní ohřev teplé vody).
Start dotopu (Start dotopu)
Zobrazuje zvyšný čas oneskoreného štartu elektrickej
vložky dohrevu.
Zpoždění regulace směšovače (Zpoždění regulace
směšovače)
Zobrazuje dobu oneskorenia regulácie zmiešavača po
uplynutí oneskorenia štartu elektrickej vložky dohrevu.
Zpoždění před výstražným režimem (Zpoždění před
výstražním režimem)
Zobrazuje zvyšný čas do aktivácie elektrickej vložky
dohrevu po spustení alarmu.
Start kompresoru (Start kompresoru)
Zobrazuje čas do štartu kompresora.
Zpoždění před odmrazováním (Zpoždéní před
odmrazováním)
Doba provozu vytápěcí soustavy při potřebě teplé
vody (Doba provozu vytápěcí soustavy při potřebě
teplé vody)
Zobrazuje zvyšný čas do dosiahnutia maximálneho času
vykurovacej prevádzky, ak súčasne existuje potreba
teplej vody.
Doba provozu teplé vody při potřebě vytápění (Doba
provozu teplé vody při potřebě vytápění)
Zobrazuje zvyšný čas do dosiahutia maximálnej doby
ohrevu teplej vody, ak súčasne existuje potreba
vykurovania.
Zpoždění před topnou sezónou (Zpoždění před topnou
sezónou)
Zobrazuje zvyšný čas pre aktiváciu vykurovacej sezóny v
tepelnom čerpadle.
Blokování nízkotlakého presostatu (Blokování
nízkotlakového presostatu)
Zobrazuje zvyšný čas do zablokovania nízkotlakového
presostatu.
Blokování vlivu teploty místnosti (Blokování vlivu
teploty místnosti)
Zobrazuje zvyšný čas do zablokovania vplyvu snímača
priestorovej teploty.
Interval pro špičku teplé vody (Interval pro špičku
teplé vody)
Zobrazuje zvyšný čas do nasledujúcej špičky teplej vody.
Zobrazuje zvyšný čas do rozmrazovania.
T12 - T11 dosažená teplotní diference (T12-T11
dosažená teplotní diference)
Zobrazuje zvyšný čas pre odchýlku od vypočítanej
nastavenej hodnoty pre rozmrazovanie. Ak je teplotný
rozdiel mezdi T12 a T11 vyšší ako nastavená hodnota pre
rozmrazovanie, spustí sa zobrazená doba. Ak je teplotný
rozdiel trvale vyšší ako nastavená hodnota pre
rozmrazovanie, rozmrazovanie bude po uplynutí doby
povolené.
Aby mohlo začať rozmrazovanie, musí tiež uplynúť
Zpoždění před odmrazováním (Zpoždění před
odmrazováním).
Odmrazování (Odmrazování)
Zobrazuje zvyšný čas do rozmrazovania výparníka.
30
6 720 614 409 (2007/06)
Poruchy
13
Poruchy
V podmenu VÝSTRAHA (alarm)sa nachádzajú položky:
13.2 Protokol varování (Protokol varování)
• Protokol výstrah (záznam alarmov)
V Protokol varování (Protokol varování) sú uložené
všetky varovania v chronologickom poradí.
• Průběh výstrah (Průběh výstrah)
• Protokol varování (Protokol varování)
B Po ukončení uvedenia zariadenia do prevádzky
vymažte protokol o varovaniach a protokol o
poplachoch.
13.3 Príklad alarmu:
6 720 614443-16.1o
V prípade spustenia alarmu sa alarm zobrazí na displeji a
zaznie varovný signál. Na displeji sa zobrazí príčina, čas
a dátum, kedy sa alarm vyskytol.
Obr. 44
Všetky poplachové a varovné hlásenia sú popísané v
návode na obsluhu.
Na užívateľskej rovine je možný prístup k informáciam o
poplachoch v zázname poplachov.
V inštalačnom a servisnom menu (I/S) je okrem toho
prístup k nasledovným bodom menu:
• Vymazat protokol výstrah? (Vymazat protokol
výstrah?)
• Informácie o Průběh výstrah (Průběh výstrah)
• Informácie o Protokol varování (Protokol varování)
• Vymazat protokol varování? (Vymazat protokol
varování?)
13.1 Průběh výstrah (Průběh výstrah)
Informácie o poplachoch
Spustené poplachy sú ukladané v chronologickom
poradí. Otáčajte otočným voličom, aby ste si nechali
zobraziť všetky informácie o poslednom poplachu. Ak
budete otočným voličom otáčať aj ďalej, zobrazia sa
predchádzajúce poplachy.
6 720 614443-18.1o
Obr. 46
Ak stlačíte otočný volič, bude označené Potvrdit
(Potvrdit), symbol alarmu bude stlmený a vypne sa
varovný signál. V prípade potreby vykurovania sa tepelné
čerpadlo znova po 15 minútach spustí.
Ak porucha nie je odstránená, bude symbol alarmu
naďalej zobrazený a prevádzková a poruchová kontrolka
prestane blikať na červeno a začne svietiť na červeno.
Každý poplach tepelného čerpadla bude uložený do
protokolu o poplachoch. Pri aktívnych poplachoch bude
zobrazený symbol poplachu.
13.4 Žiadne zobrazenie na displeji
Možná príčina 1: Chyba v poistke elektrického
rozvádzača v dome.
B Skontrolujte, či sú všetky poistky v dome v poriadku.
B V prípade potreby vymeňte alebo znova zapnite
poistku.
Ak bola porucha odstránená, tepelné čerpadlo po 15
minútach automaticky znova spustí prevádzku.
6 720 614443-17.1o
Obr. 45
Informácia uvedená v Průběh výstrah (Průběh výstrah)
pozostáva z prehľadu s detailami o čase, teplotách
všetkých snímačov a stave výstupov v čase poplachu.
6 720 614 409 (2007/06)
Možná príčina 2: Spustenie tavnej poistky vo vnútornej
jednotke tepelného čerpadla.
B Informujte svojho servisného technika.
31
Poruchy
13.5 Núdzová prevádzka
13.7 Filter
Na hornej strane rozvádzača vnútornej jednotky sa
nachádza prepínač pre núdzovú prevádzku . Tento
prepínač svieti počas normálnej prevádzky na zeleno. Ak
má porucha regulátora za následok ukončenie výroby
tepla, automaticky dôjde k aktivácii núdzovej prevádzky.
Prepínač pre núdzovú prevádzku bude svietiť ďalej.
Núdzovú prevázku je možné aktivovať aj manuálne. Za
týmto účelom prepnite prepínač. Kontrolka v prepínači
zhasne.
Filter zabraňuje časticiam a nečistotám vniknúť do
vnútornej časti tepelného čerpadla. Časom môže dôjsť k
upchaniu filtra a tento je nutné vyčistiť.
Filter je namontovaný vo vedení spiatočky.
Počas núdzovej prevádzky bude zabezpečovať výrobu
tepla elektrická vložka pre dohrev. Tým bude možné aj
naďalej vyrábať teplo dovtedy, kým zákaznícka služba
neodstráni poruchu.
Núdzovú prevádzku si nezamieňajte s
prevádzkou pri poplachu. Počas
poplachovej prevádzky dôjde k zastaveniu
tepelného čerpadla. Výrobu tepla bude
naďalej riadiť regulátor.
13.6 Ochrana proti prehriatiu
V rozvádzači vložky sa nachádza tlačidlo na reset ochrany
proti prehriatiu. Táto ochrana proti prehriatiu sa za
normálnych okolností nespúšťa.
B Ochranu proti prehriatiu resetujte tak, že stlačíte
tlačidlo ochrany proti prehriatiu.
1
2
3
6 720 614 050-34.1D
Obr. 47
1
2
3
Filter
Poistný krúžok
Uzáver
Čistenie filtra:
B Vypnite tepelné čerpadlo pomocou tlačidla ON/OFF.
B Zatvorte ventil a odstráňte uzáver.
B Odstráňte poistný krúžok, ktorý pridržiava filter vo
ventile. Za týmto účelom použite dodané kliešte.
B Demontujte filter z ventila a prepláchnite ho vodou.
B Znova namontujte filter, poistný krúžok a uzáver.
B Otvorte ventil a spustite tepelné čerpadlo pomocou
tlačidla ON/OFF.
32
6 720 614 409 (2007/06)
Poruchy
13.8 Všetky alarmy a varovné indikácie
Niekedy sa môže vyskytnúť alarm. Neexistuje žiadne
riziko pri resete alarmu. V tejto kapitole budú popísané
všetky alarmy zobrazované na displeji. Bude tu popísaný
význam alarmu a potrebné opatrenia na odstránenie
poruchy.
13.9 Displej s poplachmi
13.9.1 Spustený presostat, nízky tlak
Všetky doteraz vyskytnuté alarmy a varovania budú
uložené v protokole o poplachoch (Æ kapitola 13 na
strane 31).
Obr. 48
13.8.1 Zoznam všetkých poplachov:
Možná príčina 1: Upchatý výparník.
• Spustený presostat, nízky tlak
B Vyčistite výparník.
• Spustený presostat, vysoký tlak
B Zvoľte Potvrdit (Potvrdit).
• Prerušenie/skrat na snímači
B Počkajte, kým sa tepelné čerpadlo znova nespustí.
• Chybná funkcia na 4-cestnom ventile
• Vysoká teplota spalín T6
• Chyba na elektrickej vložke dohrevu
• Vysoká teplota výstupu T8
• Nízka teplota v kondenzátore
• Spustená ochrana motora kompresora
• Nie je pripojené vzduchové tepelné čerpadlo
• Chyba svorkovnice I/O riadiacej el. dosky plošných
spojov/vnútornej jednotky
13.8.2 Zoznam všetkých varovných hlásení:
• Je tepelné čerpadlo zaistené pre tento výkon?
6 720 614443-19.1o
Možná príčina 2: Zablokovaný ventilátor.
B Odstráňte predmety blokujúce ventilátor.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Počkajte, kým sa tepelné čerpadlo znova nespustí.
Možná príčina 3: Porucha chladiva v chladiacom
okruhu.
B Skontrolujte množstvo chladiva.
B Skontrolujte, či sa v okruhu chladiva nenachádzajú
prípadné netesné miesta.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Počkajte, kým sa tepelné čerpadlo znova nespustí.
• Vysoký teplotný rozdiel vykurovacej vody
• Tepelné čerpadlo teraz pracuje s maximálnou
povolenou teplotou
Možná príčina 4: Porucha automatického
odmrazovania alebo motora ventilátora.
• Elektrická vložka dohrevu teraz pracuje s maximálnou
povolenou teplotou
B Skontrolujte funkciu 4-cestného ventilu. Manuálne
zapnite a vypnite 4-cestný ventil pomocou príslušného
bodu menu na ovládacom paneli.
B Skontrolujte nastavenia pre rozmrazovanie.
B Skontrolujte funkciu motora ventilátora.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Počkajte, kým sa tepelné čerpadlo znova nespustí.
Možná príčina 5: Porucha expanzného ventilu.
B Skontrolujte expanzný ventil.
B Skontrolujte, či nedochádza k prehrievaniu a
podchladzovaniu.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Počkajte, kým sa tepelné čerpadlo znova nespustí.
6 720 614 409 (2007/06)
33
Poruchy
13.9.2 Aktivovaný vysokotlakový presostat
(Aktivovaný vysokotlakový presostat)
13.9.3 Sensor short circuit (Přerušení/zkrat čidla)
6 720 614443-20.1o
Obr. 51
6 720 614443-18.1o
Obr. 49
Možná príčina 1: Vzduch vo vykurovaní.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte, či sa vo vykurovacom systéme
nenachádza vzduch.
B Naplňte vykurovací systém a v prípade potreby ho
odvzdušnite.
Všetky snímače teploty pripojené k zariadeniu môžu v
prípade poruchy spustiť alarm. Na príklade sa spustil
alarm zo snímača teploty T3, TÚV. Všetky snímače
teploty spúšťajú podobný alarm.
Možná príčina 1: Príležitostná porucha.
B Počkajte, či sa porucha nezruší sama od seba.
Možná príčina 2: Upchatý filter.
Možná príčina 2: Porucha na snímači teploty alebo
nesprávne pripojenie.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte pripojenie snímača teploty.
B Skontrolujte filter.
B Zmerajte hodnotu odporu snímača teploty
(Æ kapitola 14.4 na strane 42).
B V prípade potreby vyčistite filter (Æ kapitola 13.7 na
strane 32).
Možná príčina 3: Nedostatočný prietok cez tepelné
čerpadlo.
13.9.4 Chybná funkce na čtyřcestném ventilu (Chybná
funkce na 4-cestném ventilu)
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolute, či sa nezastavilo primárne čerpadlo
vykurovania (Æ obr. 50).
B Skontrolujte, či sú otvorené všetky ventily. Vo
vykurovacom systéme s termostatickými ventilmi
musia byť ventily úplne otvorené a pri podlahovom
vykurovaní musí byť otvorená minimálne polovica
vykurovacích okruhov.
B Nastavte vyššie otáčky primárneho čerpadla
vykurovania (G2). Pretože otáčky sekundárneho
čerpadla vykurovania (G1) musia byť vyššie ako
otáčky primárneho čerpadla vykurovania, nastavte aj
pre sekundárne čerpadlo vykurovania vyššie otáčky.
6 720 614443-21.1o
Obr. 52
Možná príčina 1: 4-cestný ventil nefunguje správne.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte funkciu 4-cestného ventilu. Manuálne
zapnite a vypnite 4-cestný ventil pomocou príslušného
bodu menu na ovládacom paneli.
6 720 614 050-31.1D
Obr. 50 Priestor pre pripojenie vnútornej jednotky
tepelného čerpadla
1
2
34
Primárne čerpadlo vykurovania
Sekundárne čerpadlo vykurovania
6 720 614 409 (2007/06)
Poruchy
13.9.5 T6 Vysoká teplota topného plynu (T6 Vysoká
teplota topného plynu)
13.9.7 T8 Vysoká teplota topné vody (T8 Vysoká
teplota topné vody)
6 720 614443-22.1o
6 720 614443-24.1o
Obr. 53
Obr. 55
Možná príčina 1: Príležitostne príliš vysoká teplota
zapríčinená nezvyčajným prevádzkovým stavom.
V tepelnom čerpadle sa nachádza snímač teploty T8,
ktorý z bezpečnostných dôvodov zastaví kompresor ak je
teplota výstupu vyššia ako nastavená hodnota.
B Skontrolujte teplotný rozdiel medzi snímačmi teploty
T8 a T9 vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla
(Æ kapitola 10.5 na strane 29).
Možná príčina 2: Príliš vysoká pracovná teplota
kompresora.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte, či nedochádza k prehrievaniu.
13.9.6 Chyba na dotopu (Chyba na dotopu)
6 720 614443-23.1o
Obr. 54
Možná príčina 1: Uvoľnenie ochrany proti prehriatiu
elektrickej vložky pre dohrev.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Resetujte ochranu proti prehriatiu elektrickej vložky
pre dohrev (Æ kapitola 13.6 na strane 32).
6 720 614 409 (2007/06)
Možná príčina 1: Nedostatočný prietok cez tepelné
čerpadlo.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolute, či sa nezastavilo primárne čerpadlo
vykurovania (Æ obr. 50).
B Skontrolujte, či sú otvorené všetky ventily. Vo
vykurovacom systéme s termostatickými ventilmi
musia byť ventily úplne otvorené a pri podlahovom
vykurovaní musí byť otvorená minimálne polovica
vykurovacích okruhov.
B Nastavte vyššie otáčky primárneho čerpadla
vykurovania (G2). Pretože otáčky sekundárneho
čerpadla vykurovania (G1) musia byť vyššie ako
otáčky primárneho čerpadla vykurovania, nastavte aj
pre sekundárne čerpadlo vykurovania vyššie otáčky.
Možná príčina 2: Upchatý filter.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte filter.
B V prípade potreby vyčistite filter (Æ kapitola 13.7 na
strane 32).
35
Poruchy
13.9.8 Nízká teplota v kondenzátoru (Nízká teplota v
kondenzátoru)
13.9.9 Aktivované jištění motoru kompresoru
(Aktivované jištění motoru kompresoru)
6 720 614443-26.1o
6 720 614443-25.1o
Obr. 56
Obr. 57
Alarm sa spustí z dôvodu nízkej teploty v tepelnom
čerpadle. Najskôr sa zobrazí varovné hlásenie. Po
štyroch hláseniach v priebehu dvoch hodín sa spustí #.
Možná príčina 1: Príležitostná porucha alebo
preťaženie elektrickej siete.
Možná príčina 1: Vzduch vo vykurovaní.
B Počkajte, kým sa tepelné čerpadlo znova nespustí.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
Možná príčina 2: Prúd (A) na ochrane motora
nastavený na príliš nízku hodnotu.
B Skontrolujte, či sa vo vykurovacom systéme
nenachádza vzduch.
B Naplňte vykurovací systém a v prípade potreby ho
odvzdušnite.
Možná príčina 2: Upchatý filter.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte filter.
B V prípade potreby vyčistite filter (Æ kapitola 13.7 na
strane 32).
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Zmeňte nastavenia na správnu hodnotu.
Možná príčina 3: Porucha kontaktu, ochrany motora
alebo elektrickej prípojke.
B Skontrolujte, či sa na komponentoch nevyskytuje
porucha.
Možná príčina 4: Porucha v kompresore.
B Skontrolujte funkciu kompresora.
Možná príčina 3: Porucha primárneho čerpadla
vykurovania.
13.9.10 AE not connected (Vnější jednotka není
připojena)
B Skontrolute, či sa nezastavilo primárne čerpadlo
vykurovania (Æ obr. 50).
Porucha komunikácie medzi vnútornou a vonkajšou
jednotkou tepelného čerpadla.
Možná príčina 4: Príliš malý/žiaden prieto cez tepelné
čerpadlo.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolute, či sa nezastavilo primárne čerpadlo
vykurovania (Æ obr. 50).
B Skontrolujte, či sú otvorené všetky ventily. Vo
vykurovacom systéme s termostatickými ventilmi
musia byť ventily úplne otvorené a pri podlahovom
vykurovaní musí byť otvorená minimálne polovica
vykurovacích okruhov.
B Skontrolujte CAN-BUS.
13.9.11 Chyba na vstup/výstup.kartě ovlád.panel/
elektrokotel (Chyba na vstup/výstup kartě
ovlád.panel/elektrokotel)
Chyba internej komunikácie vo vnútornej jednotke.
B Skontrolujte, či bliká svetelná dióda na el. doske
plošných spojov I/O.
B Nastavte vyššie otáčky primárneho čerpadla
vykurovania (G2). Pretože otáčky sekundárneho
čerpadla vykurovania (G1) musia byť vyššie ako
otáčky primárneho čerpadla vykurovania, nastavte aj
pre sekundárne čerpadlo vykurovania vyššie otáčky.
Možná príčina 5: Nedostatočný prietok vo
vykurovacom systéme v dome.
B Naplňte vykurovací systém a v prípade potreby ho
odvzdušnite.
36
6 720 614 409 (2007/06)
Poruchy
13.10 Varovné hlásenie
13.10.1 Vysoká teplotní diference teplonosného média
(Vysoký teplotní rozdíl topné vody)
13.10.2 Maximální provozní teplota tepelného čerpadla
(Maximální provozní teplota\\ntepelného
čerpadla)
6 720 614443-28.1o
6 720 614443-27.1o
Obr. 58
Toto varovné hlásenie sa zobrazí vtedy, keď je teplotný
rozdiel medzi snímačmi teploty T8 a T9 príliš vysoký.
Možná príčina 1: Nedostatočný prietok cez tepelné
čerpadlo.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolute, či sa nezastavilo primárne čerpadlo
vykurovania (Æ obr. 50).
B Skontrolujte, či sú otvorené všetky ventily. Vo
vykurovacom systéme s termostatickými ventilmi
musia byť ventily úplne otvorené a pri podlahovom
vykurovaní musí byť otvorená minimálne polovica
vykurovacích okruhov.
B Nastavte vyššie otáčky primárneho čerpadla
vykurovania (G2). Pretože otáčky sekundárneho
čerpadla vykurovania (G1) musia byť vyššie ako
otáčky primárneho čerpadla vykurovania, nastavte aj
pre sekundárne čerpadlo vykurovania vyššie otáčky.
Možná príčina 2: Upchatý filter.
B Zvoľte Potvrdit (potvrdiť).
B Skontrolujte filter.
B V prípade potreby vyčistite filter (Æ kapitola 13.7 na
strane 32).
Obr. 59
V tepelnom čerpadle sa nachádza snímač teploty T9,
ktorý z bezpečnostných dôvodov zastaví kompresor v
prípade príliš vysokej teploty vody spiatočky. Hraničná
hodnota je ca. 59 °C.
Možná príčina 1: Vykurovanie je nastavené na takej
vysokej hodnote, že teplota spiatočky tepelného
systému je príliš vysoká.
B Znížte nastavenie vykurovania.
Možná príčina 2: Teplota teplej vody nastavená na
príliš vysokú hodnotu.
B Nastavte nižšiu teplotu teplej vody.
Možná príčina 3: Ventily v podlahovom kúrení alebo na
vykurovacích telesách sú zatvorené.
B Otvorte ventily.
Možná príčina 4: Prietok cez tepelné čerpadlo je väčší
ako prietok cez vykurovací systém.
B Skontrolujte otáčky sekundárneho vykurovacieho
čerpadla (G1). Otáčky sekundárneho vykurovacieho
čerpadla musia byť vyššie ako primárneho
vykurovacieho čerpadla (G2).
13.10.3 Dotop pracuje nyní se svojí maximální
přípustnou teplotou (Elektrická vložka dohrevu
teraz pracuje s max. povolenou teplotou)
V tepelnom čerpadle sa nachádza snímač teploty T9,
ktorý z bezpečnostných dôvodov zastaví kompresor a
obmedzí elektrickú vložku pre dohrev, ak bude teplota
vody spiatočky príliš vysoká. Hraničná hodnota pre
elektrickú vložku pre dohrev je ca. 58 °C.
Možná príčina 1: Vykurovanie je nastavené na takej
vysokej hodnote, že teplota spiatočky tepelného
systému je príliš vysoká.
B Znížte nastavenie vykurovania.
6 720 614 409 (2007/06)
37
Technické údaje
14
Technické údaje
14.1 Nastavenia od výroby
Menu (Menu)
V tabuľkách sú zobrazené hodnoty prednastavené od
výroby (hodnota F). Tieto hodnoty môže zmeniť užívateľ
(K) na užívateľských úrovniach Menu (Menu) a
Rozšířené menu (Rozšírené menu).
_ _\Displej (Displej)
Položky inštalačného a servisného menu uvedené v
nasledujúcich tabuľkách (I/S) sú po zmene Úroveň
přístupu (Úroveň přístupu) inštalatérovi prístupné v
menu alebo v Rozšířené menu (Rozšírené menu).
Menu (Menu)
Rychlý nový start tepelného čerpadla?
(Rychlý nový start tepelného čerpadla?)
Úroveň
Hodnota F
I/S
Nie
Start (Start)
_ _\Nastavení hodin (nastavenie hodín)
Úroveň
Hodnota F
_ _\_ _\Contrast (Kontrast)
I/S
10
_ _\_ _\Jas (Jas)
I/S
10
Nastavení teploty místnosti (nastavenie
priestorovej teploty) (zobrazí sa iba ak je
pripojený T5)
K
20°C
Zvys. / sniz. tepl. (teplo +/–) (zobrazí sa
iba ak nie je pripojený žiaden T5)
K
=
Nastavení pro zvýšeny/snížení teploty (Nastavení pro zvýšení/
znížení teploty +/–) (zobrazí sa iba ak nie je pripojený žiaden
T5)
_ _\Mezní hodnota V nebo H (Mezní
hodnota V nebo H)
I/S
10°C
_"_\Změna při silném ochlazení/ohřevu
(Změna při silném ochlazení/ohřevu)
I/S
8%
3%
I/S
RR-MM-DD
_"_\Změna při ochlazení/ohřevu (Změna
při ochlazení/ohřevu)
I/S
_ _\_ _\Nastavení datumu (nastavenie
dátumu)
0h
I/S
hh:mm:ss
Zvláštní ohřev teplé vody (Zvláštní ohřev
teplé vody)
K
_ _\_ _\Nastavení času (nastavenie času)
_ _\Integrované zvláštní čidlo (Integrované zvláštní čidlo)
_ _\_ _\T5 potvrzeno (T5 potvrzeno)
I/S
Tab. 5
Nie
_ _\Připojovací výkon (Připojovací výkon) (elektrická vložka
dohrevu ZH)
Rozšířené menu (Rozšírené menu)
_ _\_ _\Uvést celkový výkon (Uvést
celkový výkon)
I/S
13,5 kW
_ _Teplota vytápěcí soustavy
_ _\_ _\Omezení výkonu při provozu
kompresoru (Omezení výkonu při
provozu kompresoru)
I/S
4,5/6,75
kW
_ _\_ _\Omezení výkonu pouze dotop
(Omezení výkonu pouze dotop)
I/S
Ruční režim (Manuálna prevádzka)
I/S
_ _\_ _\Topná křivka(Topná křivka)
K
V=20.0°C
H=55,2°C
_ _\_ _\Spínací diference (Spínací diference)
_ _\_ _\Maximální (Maximální)
K
16°C
_ _\_ _\Minimální (Minimální)
K
4°C
Nie
_ _\_ _\Časový faktor (Časový faktor)
K
10
_ _\Nastavení prostorového čidla (Nastavení prostorového
čidla) (zobrazí sa iba ak je pripojený T5)
13,5 kW
_ _\Volba dotopu (Volba dotopu)
_ _\_ _\Pouze dotop? (Pouze dotop?)
I/S
Nie
_ _\_ _\Blokovat dotop? (Blokovat
dotop?)
I/S
Nie
_ _\Jazyk (Jazyk)
I/S
zvolený
_ _\Opravit čidlo (Opravit čidlo)
I/S
0
_ _\Interval odmrazování ventilátoru
(Interval odmrazování ventilátoru)
I/S
1 ggr
_ _\Doba odmrazování ventilátoru (Doba
odmrazování ventilátoru)
I/S
1,0 min.
_ _\Nucené odmrazování (Nucené
odmrazování)
I/S
Nie
Blokovat ohřev klikové skříně při vysoké
venkovní teplotě (Blokovat ohřev klikové
skříně při vysoké venkovní teplotě)
I/S
10,0°C
_ _\Doba řízení pohybu (Doba řízení
pohybu)
I/S
2:00
_ _\Délka signálu výstražného bzučáku
(Délka signálu výstražného bzučáku)
I/S
1 min.
_ _\T1 max. požadovaná hodnota (T1
max. požadovaná hodnota)
I/S
80°C
Tab. 5
Úroveň Hodnota F
Teplo (Teplo)
_ _\_ _\ Nastavení teploty místnosti
(nastavenie priestorovej
teploty)(zobrazí sa iba ak je pripojený
T5)
K
20°C
_ _\_ _\_ _\Změnový faktor (Změnový
faktor)
K
5,0
_ _\_ _\_ _\Doba blokování (Doba
blokování)
K
4 hod.
_ _\_ _\Vliv čidla teploty místnosti (Vliv
čidla teploty místnosti)
_ _\Časově omezená nastavení (Časově omezená nastavení)
_ _\_ _\Řízení času vytápění (Řízení času vytápění)
_ _\_ _\_ _\Den a aktuální čas (Den a
aktuální čas)
K
Vyp
_ _\_ _\_ _\Změna teploty (Změna
teploty)
K
-10°C
_ _\_ _\Meze topné sezóny (Meze topné
sezóny)
K
18°C
_ _\_ _\Zpoždění (Zpoždění)
K
4 hod.
_ _\_ _\Mez přímého startu (Mez
přímého startu)
K
10°C
_ _\Topná sezóna (Topná sezóna)
Tab. 6
38
6 720 614 409 (2007/06)
Technické údaje
Rozšířené menu (Rozšírené menu)
Úroveň Hodnota F
_ _\Maximální doba trvání vytápěcího
provozu při potřebě teplé vody
(Maximální doba trvání vytápěcího
provozu při potřebě teplé vody)
K
_ _\Ochrana vypnutí, od teplé vody k
vytápění (Ochrana vypnutí, od teplé
vody k vytápění)
I/S
20 min.
Rozšířené menu (Rozšírené menu)
Úroveň Hodnota F
_ _\Odmrazování ventilátoru (Odmrazování ventilátoru)
_ _\_ _\Interval (Interval)
I/S
1 ggr
_ _\_ _\Maximální doba (Doba)
I/S
1,0 min.
_ _\_ _\Teplotní meze (Teplotní meze)
I/S
-5°C
_ _\Zpoždění startu (Zpoždění startu)
I/S
60 min.
_ _\Řízení času dotopu (Řízení času
dotopu)
I/S
Vyp
_ _\_ _\Pouze dotop? (Pouze dotop?)
I/S
Nie
I/S
Nie
_ _\Maximální ohřev teplé vody (Maximální ohřev teplé vody)
_ _\_ _\Blokovat dotop? (Blokovat
dotop?)
_ _\_ _\Interval (Interval)
K
0 dni
_ _\Nastavení dotopu (Nastavení dotopu)
_ _\_ _\Doba startu (Doba startu)
K
3:00
_ _\_ _\Hlídač výkonu (Hlídač výkonu)
I/S
Vyp
I/S
400 V
300 s
Teplá voda (Teplá voda) (T3)
_ _\Zvláštní ohřev teplé vody (Zvláštní ohřev teplé vody)
_ _\_ _\Počet hodin (Počet hodin)
K
0
_ _\_ _\Cílová teplota (Cílová teplota)
K
65°C
_ _\Teplota teplé vody (Teplota teplé vody)
Nastavení dotopu (Nastavení dotopu)
_ _\_ _\Volba dotopu (Volba dotopu)
_ _\_ _\T3 Počáteční teplota (T3
Počáteční teplota)
I/S
49°C
_ _\_ _\_ _Napájecí napětí (Napájecí
napětí)
16 A
I/S
59°C
_ _\_ _\_ _\Hlavní pojistka (Hlavní
pojistka)
I/S
_ _\_ _\T8 Cílová teplota teplé vody (T8
Cílová teplota teplé vody)
0,0 A
I/S
54°C
_ _\_ _\_ _\Proudový transformátor
indikovat/opravit (Proudový
transformátor indikovat/opravit)
I/S
_ _\_ _\T9 Cílová teplota (T9 Cílová
teplota)
_ _\_ _\Maximální doba provozu teplé
vody při potřebě vytápění (Maximální
doba provozu teplé vody při potřebě
vytápění)
K
30 min.
_\_ _\_ _\Rozpětí proudu (Rozpětí
proudu)
I/S
0,5 A
I/S
60 s
_ _\Řízení času teplé vody (Řízení času
teplé vody)
K
Vyp
_ _\_ _\_ _\Doba mezi aktivováním
výkonového hlídače a možným novým
startem (Doba mezi aktivováním
výkonového hlídače a možným novým
startem)
I/S
0,0
_ _\_ _\_ _\Doba mezi možnými novými
starty (Doba mezi možnými novými
starty)
I/S
60 s
_ _\_ _\Připojovací výkon (Připojovací výkon) (elektrická vložka
dohrevu ZH)
Teploty (Teploty)
_ _\Opravit čidlo (Opravit čidlo)
Nastavení odmrazování (Nastavení odmrazování)
_ _\T12 - T11 Nastavení (T12 - T11 Nastavení)
_ _\_ _\Doba pro dosaženou teplotní
diferenci (Doba pro dosaženou teplotní
diferenci)
I/S
60 s
_ _\_ _\Diference při +10˚C (Diference
při +10˚C)
I/S
12°C
_ _\_ _\Diference při 0˚C (Diference při
+0˚C)
I/S
8°C
_ _\_ _\Diference při -10˚C (Diference
při -10˚C)
I/S
6°C
_ _\Maximální venkovní teplota
(Maximální venkovní teplota)
I/S
_ _\T11 Maximální teplota (T11
Maximální teplota)
_ _\_ _\_ _Uvést celkový výkon (Uvést
celkový výkon)
I/S
13,5 kW
_ _\_ _\_ _\Omezení výkonu při provozu
kompresoru (Omezení výkonu při
provozu kompresoru)
I/S
4,5/6,75 kW
_ _\_ _\_ _\Omezení výkonu pouze dotop
(Omezení výkonu pouze dotop)
I/S
13,5 kW
13°C
_ _\_ _\T3 Cílová teplota (T3 Cílová
teplota)
I/S
62°C
I/S
20°C
_ _\_ _\_ _\_ _\Zvýšit čas křivky (Zvýšit
čas křivky)
I/S
20 min.
_ _\Maximální doba (Maximální doba)
I/S
15 min.
I/S
10 min.
_ _\Zpoždění po startu kompresoru
(Zpoždění po startu kompresoru)
I/S
10 min.
_ _\_ _\_ _\_ _\Snížit čas křivky (Snížit
čas křivky)
_ _\Minimální doba mezi odmrazováním
(Minimální doba mezi odmrazováním)
I/S
30 min.
_ _\Doba vyrovnání tlaku pro kompresor
(Doba vyrovnání tlaku pro kompresor)
I/S
0s
_ _\_ _\_ _\Prodloužení doby chodu (Prodloužení doby chodu)
1 ggr
I/S
0s
_ _\_ _\_ _\_ _\_ _\Prodloužení pro
zvyšovací signál (Prodloužení pro
zvyšovací signál)
I/S
_ _\Doba vyrovnání tlaku pro čtyřcestný
ventil (Doba vyrovnání tlaku pro
čtyřcestní ventil)
1 ggr
I/S
Nie
_ _\_ _\_ _\_ _\_ _\Prodloužení pro
snižovací signál (Prodloužení pro
snižovací signál)
I/S
_ _\Nucené odmrazování (Nucené
odmrazování)
_ _\Doba ohřívacího kabelu po
odmrazování (Doba ohřívacího kabelu
po odmrazování)
I/S
15 min.
Tab. 6
6 720 614 409 (2007/06)
_ _\_ _\_ _\Nastavení směšovače (Nastavení směšovače)
_ _\_ _\_ _\Neutrální oblast (Neutrální
oblast)
I/S
1,0°C
_ _\_ _\_ _\_ _\Dotop pracuje nyní se svojí\\nmaximální
přípustnou teplotou (Dotop pracuje nyní se svojí\\nmaximální
přípustnou teplotou)
Tab. 6
39
Technické údaje
Rozšířené menu (Rozšírené menu)
Úroveň Hodnota F
Rozšířené menu (Rozšírené menu)
_ _\_ _\_ _\_ _\_ _\Počáteční teplota
omezení směšovače (Počáteční teplota
omezení směšovače)
I/S
_ _\_ _\_ _\_ _\_ _\Nucené vypnutí
směšovače (Nucené vypnutí směšovače)
I/S
58°C
_ _\_ _\_ _\_ _\Omezení při zvýšení
teploty (Omezení při zvýšení teploty)
I/S
áno
_ _\_ _\_ _\_ _\Omezovací čas
(Omezovací čas)
I/S
20 s
Deaktivovat výstražný bzučák
(deaktivácia bzučiaka alarmu)
Nastavení datumu (nastavenie dátumu)
K
RR-MM-DD
Nastavení času (nastavenie času)
K
hh:mm:ss
57°C
Úroveň Hodnota F
VÝSTRAHA (alarm)
_ _\Protokol výstrah (záznam alarmov)
_ _\_ _Vymazat protokol výstrah?
(Vymazat protokol výstrah?)
Nastavení hodin (nastavenie hodín)
I/S
Nie
Úroveň přístupu (Úroveň přístupu)
K, I/S
K(0)
Návrat k továrnímu nastavení (Návrat k
továrnímu nastavení)
K, I/S
Nie
K
Nie
Tab. 6
Tab. 6
14.2 Vonkajšia jednotka AE ...-1 a vnútorná jednotka ASC 160
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
vzduch/voda
AE 60-1
AE 80-1
AE 100-1
Výstupný/vstupný výkon pri +7/35°1)
kW
5,5 / 1,4
7,2 / 2,0
8,9 / 2,3
+7/45°2)
kW
5,1 / 1,7
7,0 / 2,4
8,6 / 2,8
l/s
0,19
0,29
0,34
Výstupný/vstupný výkon pri
Menovitý prietok vykurovacej vody
Vnútorný pokles tlaku vykurovacej vody
kPa
5
6
7
m3/h
2200
2200
2200
A
0,44
0,44
0,44
V AC
Hz
400 (3N)
50
400 (3N)
50
400 (3N)
50
A
10
10
10
Kompresor
–
Scroll
Scroll
Scroll
Maximálna teplota výstupu
°C
65
65
65
Množstvo chladiva R-407C
kg
3,8
3,8
3,8
Prípojka vykurovacej vody
mm
Hadica, G1 vo
vnútri
Hadica, G1 vo
vnútri
Hadica, G1 vo
vnútri
Systém rozmrazovania
–
Spalinovod s
4-cestným
ventilom
Spalinovod s
4-cestným
ventilom
Spalinovod s
4-cestným
ventilom
Rozmery (Š × H × V) 3)
mm
820 × 640 × 1190
820 × 640 × 1190
820 × 640 × 1190
Hmotnosť
kg
140
145
155
Opláštenie
–
Pozinkovaný
lakovaný plech
Pozinkovaný
lakovaný plech
Pozinkovaný
lakovaný plech
Prietok vzduchu
Príkon motora ventilátora
Elektrická prípojka
Veľkosť poistky (pomalej)
Tab. 7
1) Údaje o výkone sú udané podľa EN 14511.
2) Údaje o výkone sú udané podľa EN 14511.
3) Rozmery bez aretačných skrutiek, v závislosti od ich nastavenia treba pripočítať min. 20 mm - max. 30 mm.
40
6 720 614 409 (2007/06)
Technické údaje
14.3 Hladina hlučnosti
Vnútorná jednotka ASC 160
Výkon vnútornej jednotky
kW
13,5
Výkon čerpadla
vykurovania, sekundárny
kW
0,2
V AC
Hz
400 (3N)
50
kW
13,7
Veľkosť poistky
(pomalej)
A
25
Max. prípustný
prevádzkový tlak
bar
(MPa)
Elektrická prípojka
Max. príkon
Hladinou hluku sa myslí hluk, ktorý je počuť vo výške uší
(1,8 m) vo vzdialenosti 1 m od tepelného čerpadla.
Merané v odhlučnenej miestnosti pri vonkajšej teplote
+7 °C a 50 °C teplote vedenia výstupu.
Vonkajšia jednotka
tepelného čerpadla
vzduch/voda
Hladina hluku
Lp-uši [dB (A)]
AE 60-1
49
AE 80-1
49
AE 100-1
53
2,5
(0,25)
Tab. 9
Užitočný objem
zásobníka teplej vody
l
163
Expanzná nádoba
l
12
°C
90
l/s
0
Ochrana proti prehriatiu
Min. objemový prúd,
vykurovací systém
Čerpadlo vykurovania,
sekundárne G1
Wilo Star RS 25/6-3
Čerpadlo vykurovania,
primárne G2
Wilo Star RS 25/6-3
Rozmery (Š × H × V)
mm
600 × 615 ×
1660
Hmotnosť bez vody
kg
122
Hmotnosť s vodou
kg
347
Tab. 8
Ak je tepelné čerpadlo umiestnené vonku s možnosťou
voľného šírenia hluku, zníži sa hladina hluku pri každej
zdvojenej vzdialenosti o 6 dB (A).
AE 60-1
AE 100-1
Odstup
Lp-uši [dB (A)]
Lp-uši [dB (A)]
1 metrov
49
53
2 metrov
43
47
4 metrov
37
41
8 metrov
31
35
Tab. 10 Príklad
Vnútorná jednotka ASC 160
6 720 614 409 (2007/06)
41
Technické údaje
14.4 Namerané hodnoty snímačov teploty
Teplota (°C)
kΩ
–40
154,30
–35
111,70
–30
81,70
–25
60,40
–20
45,10
–15
33,95
–10
25,80
–5
19,77
0
15,28
5
11,90
10
9,33
15
7,37
20
5,87
25
4,70
30
3,79
35
3,070
40
2,51
45
2,055
50
1,696
55
1,405
60
1,17
65
0,98
70
0,824
75
0,696
80
0,59
85
0,503
90
0,43
Tab. 11 Namerané hodnoty snímačov teploty
42
6 720 614 409 (2007/06)
Poznámky
6 720 614 409 (2007/06)
43
Robert Bosch spol. Sr.o.
Diviza Junkers
Dr. V. Clemetisa 10
82647 Bratislava
www.junkersonline.sk
Download

Návod na inštaláciu