OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ BARDEJOV, Mlynská ul.č.1
ROZPIS
oblastných futbalových súťaží
riadených ObFZ Bardejov
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
2014 - 2015
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
BARDEJOV
http://www.obfzbardejov.sk
e-mail: [email protected]
OBSAH
1.
Výkonný výbor ObFZ ..............................................................................................
4
2.
Predsedovia odborných komisií ...............................................................................
5
3.
Všeobecné ustanovenia ............................................................................................
6
Termínová listina ... .....................................................................................................
8
4.
Technické ustanovenia .............................................................................................
17
5.
Vyžrebovanie dospelých: a) I. trieda .....................................................................
29
b) II. trieda ...................................................................
31
6.
Vyžrebovanie dorastencov I. trieda ..........................................................................
32
7.
Vyžrebovanie žiakov:
a) Žiaci A skupina ...........................................................
33
b) Žiaci B skupina ............................................................
34
8.
Adresár FK ..............................................................................................................
35
9.
Nominačná listina rozhodcov a delegátov ObFZ ......................................................
36
10. Nominačná listina rozhodcov a delegátov SFZ a VsFZ .............................................
37
11. Adresy a telefónne čísla futbalových orgánov ...........................................................
38
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ BARDEJOV
Určené:
a) futbalovým klubom okresu Bardejov
b) členom VV a odborných komisií ObFZ
c) rozhodcom a delegátom ObFZ
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
č.t. domov
479 10 90
č.t.zam.
1.
Predseda:
Mgr. Ján LABANC, Kobyly 253
2.
Podpredseda:
Ing. František PALKO, Lopúchov 6
0905 341 254
Ekonomický úsek:
Ing. Ján GREIF, Bartošovce 207
0907 953 410
Zodpovedný za súťaže:
Jaroslav ŽIDIŠIN, Ťačevská 21, BJ
0907 822 127
Úsek rozhodcov a delegátov:
Stanislav HOLOVA, Koprivnica 119
0908 892 534
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úsek mládeže:
Emil GMITTER, N. Sv. Michala 73/3, Kurima
0908 981 902
0911 349 232
Úsek disciplinárnej komisie
Ing. Jaroslav GAMBAĽ, Hervartov 74
Sekretár:
Mgr. Peter ŽIDIŠIN, Gorkého 14, BJ
mobil
0907 978 528
0903 910 044
0905 555 878
472 25 38
0905 707 879
0915 908 180
KOMISIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
Mgr. Branislav MARKO
predseda ŠTK
Jozef FECKANIN
predseda DK
Mgr. Peter DOLHÝ
predseda KR
Mgr. Ivan DZURIŠ
predseda MaK
JUDr. Stanislav SÜLETY
predseda odvolacej komisie
Ing. Ladislav MATEJ
predseda revíznej komisie
Jozef MATEJ
predseda trénersko – metodickej komisie (TMK)
Poštu adresovať:
Oblastný futbalový zväz, 085 01 Bardejov, Mlynská 1
Telefón/Fax, mobil: 054/ 472 25 38, 0915 908 180
Web: www.obfzbardejov.sk
E-mail: [email protected]
[email protected]
Bankové spojenie ObFZ
Všeobecná úverová banka, a.s., Bardejov
Číslo účtu: 18336 - 522/0200
Bankové spojenie ObFZ k centrálnemu odmeňovaniu rozhodcov a delegátov
Československá obchodná banka, a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu: 4015755244 / 7500
IBAN: SK64 7500 0000 0040 1575 5244, SWIFT: CEKOSKBX
5
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží
a)
b)
Kategória dospelých:
I.
trieda - 14 družstiev
II.
trieda - 9 družstiev
Kategória dorastu:
I.
c)
trieda - 10 družstiev
Kategória žiakov:
A.
skupina - 8 družstiev
B.
skupina - 8 družstiev
2. Termíny - hracie dni
V kategórií dospelých je hracím dňom nedeľa. V kategórii dorastu a žiakov je hrací deň sobota.
Výnimky schvaľuje ŠTK v odôvodnených prípadoch. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou
tohto rozpisu a záväzná pre všetky FK.
ŠTK sa vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch aj iné termíny, hracie dni alebo časy.
V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si
ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch
zrušiť čakaciu dobu
3. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov, uvedených vo vyžrebovaní, môžu sa vykonať len na základe náležite zdôvodnených
príčin. Platí zásada, že stretnutia sa predohrávajú. Žiadosť o zmenu termínu, spolu so súhlasom
súpera, predloží FK najneskôr 10 dní pred stretnutím (bez poplatku), menej ako 10 dní (s poplatkom
dospelí 10 €, mládež 5 €).
Od súťažného ročníka 2014/15 žiadosti o zmenu termínov budú na komisiu ŠTK podávane iba
elektronicky cez ISSF systém.
Žiadosť - podanie na komisiu musí obsahovať:
- meno a priezvisko zástupcu klubu
- navrhovaný termín, čas, miesto, príslušné kolo, súťaž
- súhlas súpera - tak isto cez podanie na komisiu s tými istými údajmi
- dôvod navrhovanej zmeny
Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou ŠTK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.
6
4. Účastníci súťaže
Účastníci súťaží sú uvedení v tomto Rozpise.
5. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto rozpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.
7
TERMÍNOVÁ LISTINA
oblastných futbalových súťaží ročníka 2014-2015
Jesenná časť 2014
I.tr.dospelí
kolo
dátum
1.
10.8.
II.tr.dospelí
kolo
dátum
1.
17.8.
I.tr.dorast
kolo
dátum
1.
16.8.
žiaci A skupina
kolo
dátum
1.
23.8.
žiaci B skupina
kolo
dátum
1.
23.8.
2.
17.8.
2.
24.8.
2.
23.8.
2.
30.8.
2.
30.8.
3.
24.8.
3.
31.8.
3.
30.8.
3.
6.9.
3.
6.9.
4.
31.8.
4.
7.9.
4.
6.9.
4.
13.9.
4.
13.9.
5.
7.9.
5.
14.9.
5.
13.9.
5.
20.9.
5.
20.9.
6.
14.9.
6.
21.9.
6.
20.9.
6.
27.9.
6.
27.9.
7.
21.9.
7.
28.9.
7.
27.9.
7.
4.10.
7.
4.10.
8.
28.9.
8.
5.10.
8.
4.10.
9.
5.10.
9.
12.10.
9.
11.10.
10.
12.10.
11.
19.10.
12.
26.10.
13.
2.11.
14.
9.11.
Jarná časť 2015
I.tr.dospelí
kolo
dátum
15.
5.4.
8
II.tr.dospelí
kolo
dátum
10.
26.4.
I.tr.dorast
kolo
dátum
15.
25.4.
Žiaci sk. „A“
Žiaci sk. „B“
kolo
dátum kolo
dátum
8.
2.5.
8.
2.5.
16.
12.4.
11.
3.5.
16.
2.5.
9.
9.5.
9.
9.5.
17.
19.4.
12.
10.5.
17.
9.5.
10.
16.5.
10.
16.5.
18.
26.4.
13.
17.5.
18.
16.5.
11.
23.5.
11.
23.5.
19.
3.5.
14.
24.5.
19.
23.5.
12.
30.5.
12.
30.5.
20.
10.5.
15.
31.5.
20.
30.5.
13.
6.6.
13.
6.6.
21.
17.5.
16.
7.6.
21.
6.6.
14.
13.6.
14.
13.6.
22.
24.5.
17.
14.6.
22.
13.6.
23.
31.5.
18.
21.6.
23.
20.6.
24.
7.6.
25.
14.6.
Finále víťazov skupín „A“ – „B“
26.
21.6.
20.6.2015
6. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené
na 1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá
musí ihrisko znova schváliť.
b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo
iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli a ŠTK ObFZ dala na
zmenu súhlas.
c) Usporiadajúci klub vo všetkých súťažiach je povinný umožniť každému klubu vykonanie
filmového alebo video záznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK
ObFZ. Kapitán hostí upozorní pred stretnutím R a HU na natáčanie videa, záznamu stretnutia.
d) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú na trávnatých plochách a plochách
s umelým povrchom. ŠTK povoľuje odohranie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v
jesennej časti od 1. 11. a v jarnej časti do 15. 4. na vedľajších ihriskách (trávnaté, s umelým
povrchom), pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený
rozhodnúť aj usporiadajúci oddiel. Konečné rozhodnutie je na rozhodcovi stretnutia. Ak vplyvom
poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného ročníka, t. j. mimo uvedených termínov,
je hlavná hracia plocha rozmoknutá a odohranie na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie možno
odohrať aj na pomocnom ihrisku, pokiaľ je schválené ŠTK. Aj v tomto prípade s konečnou
platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia.
e) Od jarnej časti súťaže 2014/15 domáce FK I. a II. triedy dospelých sú povinné
zabezpečiť videozáznam pre posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči
jeho výkonu resp. k posúdeniu pre potreby komisií. Videozáznam musí byť vyhotovený:
- zo statívu z optimálneho vyvýšeného miesta zabezpečeného pred nepriazňou počasia, minimálne
z výšky 1,5 m (z tribúny, z veže, z budovy a pod.), z úrovne stredového kruhu mimo hracej plochy,
- nestrihaný a neprerušovaný od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín a
musí byť vybavený údajom prebiehania času,
- pohon kamery musí byť zabezpečený náhradným zdrojom,
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR),
natočený videozáznam na DVD nosiči je povinný klub archivovať po dobu 14 dní po odohraní
stretnutia,
- námietky so žiadosťou o zhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. Poplatok vo
výške 15 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry. V prípade vyhoveniu námietke sa
tento vklad klubu vráti.
Ak klub natáčanie videozáznamu nevykoná, bude potrestaný pokutou 100 €. Ak klub natáčal
videozáznam, ale pre potreby zväzu ho úmyselne nedoručí (marenie vyšetrovania) bude FK potrestaný
pokutou 150 €.
7. Hospodárske náležitosti
a) FO a FK štartujú na vlastné náklady.
b) FO a FK hrajúce v oblastných súťažiach sú povinné uhradiť nenávratný štartovný poplatok. Tento
poplatok bude použitý na riadiacu činnosť ObFZ. Za účasť mládežníckych družstiev v súťažiach
ObFZ sa štartovný poplatok neplatí. Za družstvá dospelých je štartovný poplatok nasledovný:
I. trieda: 100,- €
II. trieda: 70,- €
V prípade neuhradenia štartovného poplatku prostredníctvom zbernej faktúry bude mať FK
zastavenú činnosť.
c) Pokuty, poplatky, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), budú FK započítané do mesačnej
zbernej faktúry – neplatia sa vopred. Komisie prerokujú na svojom zasadnutí všetky previnenia bez
úhrady poplatkov vopred.
d) Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS) na základe mesačnej zbernej
faktúry (v ISSF - typ všeobecná faktúra). Táto faktúra je generovaná vždy v prvý pondelok v
mesiaci. Obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac. Faktúry sa klasickou
poštou nezasielajú, každý klub si ju stiahne v elektronickej podobe z ISSF. Splatnosť mesačnej
10
zbernej faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenie. Úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný deň
splatnosti, NIE uhradená v posledný deň splatnosti.
Úhrady platieb na účet SFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom (v
žiadnom prípade nie šekom!) na bankový účet SFZ číslo účtu 5029610884/0900 variabilný symbol
úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaja, resp. uvedenia nesprávneho údaja bude
faktúra považovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v
zmysle platného DP.
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, považuje sa to za nedodržanie
súťažných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub riadne a včas
neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťažnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“
družstvo dospelých dotknutého klubu (ak klub nemá „A“ družstvo, vzťahuje sa zastavenie činnosti
na najvyššie zaradenú kategóriu v súťažiach) a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo
dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti až do riadneho uhradenia celej dlžnej čiastky. Za
uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na
účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením
variabilného symbolu úhrady. Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o
výške neuhradených poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch neuhradenia poplatkov, ako aj o
zaplatení poplatkov prostredníctvom oznamov zasielaných zo systému ISSF, v ktorom sa pre
potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas
mesačné zberné faktúry. Prípadné reklamácie platieb vybavuje ekonomický úsek SFZ, ktorý o
svojich zisteniach informuje riadiaci orgán súťaže. V prípade, ak reklamácia bola uznaná, účinok
športovo-technických dôsledkov sa na základe rozhodnutia ekonomického úseku SFZ ruší.
Družstvu, ktorému bola zastavená súťažná činnosť vo všetkých jeho činnostiach z dôvodu
neuhradenia mesačnej zbernej faktúry odohrá nasledujúce stretnutie, ale po skončení súťažného
ročníka sa mu odrátajú 3 body (čl. 103 SP). Ak FK nevyrovná svoje pozdĺžnosti ani po tomto
stretnutí, bude mu pozastavená činnosť a ďalšie stretnutia sa do úhrady neodohrajú .
e) Poriadkové pokuty za nenastúpenie v súťaži ročníka 2014 - 2015:
1. nenastúpenie - dospelí 50 €,
dorast 30 €,
žiaci 30 €,
2. nenastúpenie - dospelí 50 €,
dorast 30 €,
žiaci 30 €,
3. nenastúpenie - dospelých - vylúčenie družstva zo súťaže + pokuta
1000,00 €
3. nenastúpenie - dorast a žiaci - vylúčenie družstva zo súťaže + pokuta
500,00 €
(u družstiev I. triedy dospelých ak ide o jediné mládežnícke družstvo)
4. odstúpenie družstva mládeže zo súťaže v priebehu súťažného ročníka
500,00 €
(u družstiev I. triedy dospelých ak ide o jediné mládežnícke družstvo)
5. odstúpenie družstva mládeže, prípadne vylúčenie pre trojnásobné nenastúpenie na stretnutie
(u družstiev II. triedy dospelých a u družstiev I. triedy dospelých, ktoré majú viac ako jedno
mládežnícke družstvo, pričom aspoň jedno družstvo mládeže súťaž dohrá)
100,00 €
6. v prípade, že mužstvo nenastúpi na zápas v posledných 3 kolách, zvyšuje sa finančná pokuta
podľa písm. d) ods. 1 a 2 na 100 € a podľa písm. d) ods. 3 na 200 €.
Vo všetkých prípadoch zaplatia FO, FK tieto pokuty na ObFZ zbernou faktúrou v lehote uvedenej na
faktúre. Z každej pokuty zaplatenej za nenastúpenie na stretnutie ObFZ po skončení súťažného ročníka
odošle čiastku vo výške 50% zo základnej výšky pokuty na bežný účet súpera, ktorý sa neprevinil a
mal náklady spojené s prípravou a organizáciou stretnutia.
f) Ak bude družstvu kontumované stretnutie z dôvodu poklesu hráčov pod 7 (v prípade ak na
stretnutie nastúpilo s menším počtom hráčov ako 11) zaplatí družstvo, ktoré sa takto previnilo
pokutu:
dospelí – 50,00 €,
dorast – 30,00 €,
žiaci – 30,00 €.
ŠTK si vyhradzuje právo posudzovať jednotlivé prípady individuálne, na základe skutočností
uvedených v zápise o stretnutí a rozhodnúť podľa týchto skutočnosti.
10
g) Za nenastúpenie družstva na majstrovské stretnutie je FO - FK potrestaný hernými
dôsledkami podľa čl. 100 SP (SFZ).
h) Usporiadajúci FO a FK j e povinný vydať hosťujúcemu FK a FO 22 voľných
vstupeniek vo všetkých kategóriách.
i) ISSF
1. Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu klubu,
uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) až na
základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra).
2. Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od
doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia FK kuriérovi sumu uvedenú na faktúre na
mieste v hotovosti pri prevzatí kariet. Faktúry za RP FK neplatia bankovým prevodom!
3. SFZ si vyhradzuje právo počas súťažného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy
faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu.
4. FK je povinný informovať Legislatívno-právne oddelenie a Ekonomický úsek SFZ o každom
upovedomení o začatí exekúcie.
5. FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF a sú
povinné bezodkladne informovať matriku ObFZ o každej zmene.
8. Poplatky uvedené vo futbalových normách v EUR
8.1 Námietky čl. 125 SP
dospelí
10 €
dorast
10 €
žiaci
10 €
8.2 Odvolania čl. 126 SP - ŠTK
dospelí
50 €
dorast, žiaci
30 €
Námietky a odvolania sa riadia čl. 118 až 130 súťažného poriadku
8.3 Disciplinárny poriadok čl. 29, odst. 2
a) za prerokovanie previnenia jednotlivca, kolektívu (ČK, 5,9,12 ŽK)
dospelí
10 €
dorast
5€
žiaci
5€
b) odpustenie zvyšku trestu
dospelí
10 €
dorast
5€
žiaci
5€
8.4 Disciplinárny poriadok čl. 25 – odvolanie
dospelí
50 €
dorast
30 €
žiaci
30 €
10
8.5 Registračný poriadok
a) registračný poplatok matriky ObFZ - pri prvotnej registrácii hráča:
- deti od 6 do 11 rokov
0€
- od 12 rokov
5€
c) vystavenie RP, duplikátu RP,
RP pri skončení platnosti 5 € (platba pri prevzatí dobierky)
8.6 Registračný poriadok – odvolanie čl. 16
dospelí
50 €
dorast
30 €
žiaci
30 €
8.7 Prestupový poriadok futbalu
Poplatok žiadateľa za prestup – hosťovanie v elektronickej forme
dospelí
10 €
dorast
7€
žiaci
5€
prestup zo zahraničia (iba cez SFZ)
20 €
8.8. Matričná činnosť v dňoch pracovného pokoja
základná cena + 100 %
8.9 Matričná činnosť, papierové podania a žiadosti
základná cena + 50 %
8.10 Prestupový poriadok – odvolanie čl. 23, odst. 1
dospelí
50 €
dorast, žiaci
30 €
8.11 Komora pre riešenie sporov
- Poplatok za konanie o návrhu: 3 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 50 €, najviac 2000 €
- Poplatok za vykonanie zmeny alebo za doplnenie návrhu: je vo výške rozdielu medzi zaplateným
poplatkom podľa odseku 4 písm. a) Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov a poplatkom určeným
podľa hodnoty sporu, najmenej však 35 €
- Poplatok za návrh na nariadenie predbežného opatrenia: 200 €
- Poplatok za odvolanie: 500 €
8.12 Rozhodcovský súd
Poplatok za konanie: a) 4,5 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 663,88 €, najviac 49 790,88 €, b)
1660 €, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi
10
8.13 Poplatok za vykonanie zmeny termínu stretnutia, UHČ, HP
-
viac ako 10 dní pred konaním stretnutia - bez poplatku
-
menej ako 10 dní pred konaním stretnutia – 10 € dospelí
-
ŠTK si vyhradzuje právo individuálneho posudzovania žiadostí vo
5 € mládež
výnimočných prípadoch a ich prípadného schválenia resp. neschválenia
8.14
Prejednávací
poplatok
náležitosti)
( ak
sa
žiadosť
neschválila
resp.
žiadosť
nespĺňa
– 10 € dospelí
- 5 € mládež
8.15 Poplatok za sťažnosť na výkon delegovaných osôb
15 €
Všetky uvedené poplatky s výnimkou za vystavenie RP, sú hradené FK formou mesačnej zbernej
faktúry vystavenej SFZ.
10
Odmeny, cestovné a ostatné náhrady R a DS
R - I. trieda
AR - I. trieda
DZ - I. trieda
Odmena
Cestovné
Stravné Ošatné
Poštovné Celkom
a
b
c
d
e
b+c+d+e
11,96 € 4,00 €
4,00 €
1,20 €
21,16 €
6,00 €
11,96 € 4,00 €
4,00 €
-€
19,96 €
4,00 €
11,96 € 4,00 €
3,00 €
1,20 €
20,16 €
6,00 €
R - II. trieda
AR - II. trieda
DZ - II. trieda
6,00 €
4,00 €
6,00 €
9,24 €
9,24 €
9,24 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
3,00 €
1,20 €
-€
1,20 €
18,44 €
17,24 €
17,44 €
Predzápas
R - dorast
AR - dorast
DZ - dorast
4,00 €
3,00 €
3,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
4,00 €
4,00 €
3,00 €
1,20 €
-€
1,20 €
5,20 €
4,00 €
4,20 €
Sam.zápas
R - dorast
AR - dorast
DZ - dorast
4,00 €
3,00 €
3,00 €
9,24 €
9,24 €
9,24 €
-€
-€
-€
4,00 €
4,00 €
3,00 €
1,20 €
-€
1,20 €
14,44 €
13,24 €
13,44 €
Predzápas
R - žiaci
AR - žiaci
DZ - žiaci
3,00 €
3,00 €
3,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,20 €
-€
1,20 €
4,20 €
3,00 €
4,20 €
Sam.zápas
R - žiaci
AR - žiaci
DZ - žiaci
3,00 €
3,00 €
3,00 €
8,16 €
8,16 €
8,16 €
-€
-€
-€
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,20 €
-€
1,20 €
12,36 €
11,16 €
12,36 €
10
Náklady klubu na stretnutie podľa počtu R a DS
Dospelí I. trieda
Dospelí - II. trieda
Dorast (predzápas)
(R+AR+AR+DS)
85,00 €
(R+AR+AR)
82,00 €
(R+DS)
59,00 €
(R+AR)
57,00 €
(R)
31,00 €
(R+AR+AR+DS)
99,00 €
(R+AR+DS)
76,00 €
(R+AR+AR)
74,00 €
(R+DS)
54,00 €
(R+AR)
51,00 €
(R)
29,00 €
(R+AR+AR+DS)
37,00 €
(R+AR+DS)
29,00 €
(R+AR+AR)
29,00 €
(R+DS)
21,00 €
(R+AR)
21,00 €
(R)
13,00 €
Dorast (samostatný zápas) (R+AR+AR+DS)
(R+AR+DS)
Žiaci (predzápas)
110,00 €
(R+AR+DS)
74,00 €
57,00 €
(R+AR+AR)
56,00 €
(R+DS)
39,00 €
(R+AR)
39,00 €
(R)
22,00 €
(R+AR+AR+DS)
32,00 €
(R+AR+DS)
25,00 €
(R+AR+AR)
24,00 €
(R+DS)
18,00 €
(R+AR)
17,00 €
(R)
10,00 €
Žiaci (samostatný zápas) (R+AR+AR+DS)
(R+AR+DS)
65,00 €
50,00 €
(R+AR+AR)
49,00 €
(R+DS)
35,00 €
(R+AR)
34,00 €
(R)
18,00 €
12
9. Námietkové konanie
Námietky t.j. protesty a odvolania môže FK podať na príslušný riadiaci zväz podľa
Súťažného poriadku čl. 118 až čl. 130.
10. Podania na komisie (ŠTK, DK, KR)
Všetky, žiadosti, námietky , podnety, podania, vyjadrenia, zmeny termínov budú od
súťažného ročníka 2014/2015 akceptované len cez ISSF - elektronická podateľňa (podanie na komisiu).
Pri žiadosti je potrebné uviesť názov klubu, ktorý podáva podanie.
11. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia
Všetky žiadosti je potrebné podávať cez elektronickú podateľňu v ISSF ,, zaevidovanie
podania na komisiu (DK)“, žiadosti v papierovej forme nebudú akceptované. V týchto žiadostiach je
potrebné uvádzať všetky náležitosti: FK, meno a priezvisko hráča, registračné číslo, kolo v ktorom bol
hráč vylúčený, stretnutie, výšku trestu, číslo uznesenia . Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou
DK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.
12
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
12. Predpis
a)
b)
c)
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad
prináleží VV ObFZ.
Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné.
Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne:
výhra
- 3 body
remíza
- 1 bod
prehra - 0 bodov
12. Štart hráčov
a) V kategórií dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria túto kategóriu a ďalej hráči kategórie dorastu,
ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 113 SP. V kategórií dorastu U 19 štartujú hráči narodení po
1.1. 1996 a mladší. V kategórií žiakov U 15 štartujú hráči narodení po 1. 1. 2000 a mladší.
V prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórií na základe ostaršenia FK povinne
predložia s registračným preukazom hráča aj potvrdenie od telovýchovného lekára /MUDr.
Baloga/ pred stretnutím ku kontrole v kabíne rozhodcov. V opačnom prípade ho rozhodca
nepripustí k hre.
b) V kategórii dorastu môžu v majstrovskom stretnutí štartovať aj hráči, ktorí spadajú do kategórie
žiakov a to hráči narodení od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000. KM ŠTK povoľuje v jednom stretnutí
štart maximálne 5- tim takýmto hráčom na platné RP. Za štart hráčov zodpovedá klub, tréner a
vedúci družstva.
c) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči v základnej zostave v dresoch s dobre viditeľnými
číslami. Brankár má farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úborov rozhodcov.
Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobiť. Ak má niektoré
družstvo rovnakú farbu dresov ako má R, je domáci FK povinný dať R náhradný dres inej farby
prípadne čistú rozlišovačku.
Zmenu v základnej zostave je povinný FK hlásiť rozhodcovi pred stretnutím.
d) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný
poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci klub.
e) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých a dorastu - 4 a u žiakov - 5.
f) Družstvo v zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a max. 7 náhradníkov. Mená náhradníkov s
RP musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia. Náhradník, ktorý nie je pred
stretnutím uvedený v zápise o stretnutí, sa nemôže zúčastniť na hre. Registračné preukazy
hráčov ostávajú v kabíne rozhodcov.
g) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom)
stretnutí. Nerešpektovanie tohoto čl. bude mať za následok kontumáciu v poradí druhého stretnutia.
12
14. Podmienky štartu
a) Podmienkou účasti mužstva dospelých v oblastných súťažiach je, aby FK mal minimálne 1 družstvo
mládeže zaradené v súťažiach. Výnimka z tejto povinnosti sa poskytuje iba mužstvám v II. triede
a mužstvám v I. triede iba v odôvodnených prípadoch pod podmienkou úhrady poplatku na podporu
.
mládežníckeho futbalu ObFZ. Výška poplatku je stanovená na čiastku 500,00 €.
Poplatok na podporu mládežníckeho futbalu bude použitý na podporu FK, ktorých mládežnícke
družstva pôsobia v súťažiach ObFZ.
.
V prípade, že FK účastník I. triedy odhlási svoje jediné družstvo mládeže alebo toto družstvo bude zo
súťaže vylúčené z dôvodov neúčastí na stretnutiach zaplatí pokutu podľa čl.7, písm. e) rozpisu, ktorá
mu bude znížená o čiastku zaplatených pokút za I. a 2. nenastúpenie.
b) Všetci hráči vo všetkých vekových kategóriách nastupujú na stretnutie len na plastové registračné
preukazy, ktoré obsahujú: fotografia, meno a priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo, číslo
karty, platnosť.
c) Pred začiatkom súťaží predloží FK súpisky všetkých svojich družstiev, na ktorých sa zaväzuje, že
všetci hráči sú zdravotne v poriadku. Za zdravotný stav hráčov, ktorých získa počas súťaže zodpovedá
FK. Ostaršenie hráča vydané telovýchovným lekárom je platné jeden rok. FK je povinný predložiť pred
stretnutím originál potvrdenia o povolení jeho striedavého štartu.
d) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia. Na každé
stretnutie je domáci FK povinný pripraviť minimálne 3 lopty.
e) Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť
nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto ustanovenia
kontrolovať.
f) ŠTK povoľuje v jednom stretnutí štartovať najviac 3 zahraničným hráčom za jedno mužstvo.
g) FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom
družstva (počet ŽK je uvedený aj v systéme ISSF- Reporty). Po udelení 5, resp. 9, resp. 12 ŽK FK sa
už na najbližšie zasadnutie poplatok neuhrádza. Poplatok bude zarátaný do najbližšej zbernej faktúry.
Štart hráča v čase zastavenia činnosti má herné dôsledky pre družstvo.
Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší
napomenutia žltými kartami. Udelené žlté karty sa do evidencie nezaratávajú.
Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe
resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaže sa
dovtedy obdržaný počet ŽK prenáša. V žiackych kategóriách sa ŽK neevidujú.
h) Pri vylúčení hráča resp. po príkaze DZ na odobratie RP rozhodca hráčovi neodoberie RP, len uvedie
v zápise okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia
bude prípad prerokúvať na základe zápisu rozhodcu a delegáta o stretnutí. Výsledok svojho rozhodnutia
oznámi DK futbalovému klubu v úradnej správe resp. písomnou formou. Poplatok bude zarátaný do
najbližšej zbernej faktúry.
i) Pri inzultácií R resp. AR túto skutočnosť R oznámi kapitánom družstiev, pričom R okolnosti
inzultácie podrobne popíše v zápise o stretnutí. Rozhodca vyplnený zápis o stretnutí zašle do 24 hod. na
ObFZ. V prípade, že na stretnutí je aj AR je povinný dať svoje vyjadrenie k inzultácií taktiež do 24
hod. Pri inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie DK o 16.30 hod. povinne dostavia bez
osobitného pozvania: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch mužstiev a ďalší hráči a
funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na inzultácií. Neúčasť na DK bude mať za následok
disciplinárne pokračovanie.
j) Minimálne pokuty pri inzultácii: I.trieda 200. - €, II.trieda 150.- €, mládež 100.- €. Pri
neprístojnostiach a násilí na delegovaných osobách (R, AR, DZ) zo strany usporiadajúceho klubu v
12
priestore ohraničenom bariérami, ktoré v čase konania nebudú nainštalované počas príchodu a
odchodu delegovaných osôb z hracej plochy, potrestá sa usporiadajúci FK dvojnásobnou pokutou
podľa jednotlivej kategórie ako pri inzultácii delegovaných osôb.
Pri neprístojnostiach a násilí na delegovaných osobách (R, AR, DZ) zo strany hosťujúceho klubu v
priestore ohraničenom bariérami, ktoré v čase konania nebudú nainštalované počas príchodu a
odchodu delegovaných osôb z hracej plochy, potrestá sa usporiadajúci FK aj hosťujúci FK pokutou
podľa jednotlivej kategórie ako pri inzultácii delegovaných osôb.
k) Za funkcionárov klubu sa považujú: predseda, tajomník, usporiadateľská služba, tréner, asistent
trénera, vedúci družstva, zdravotník a manažér FK. Prípadné zmeny funkcionárov klubu je nutné
nahlásiť písomne na ŠTK ObFZ najneskôr do 10 dní. Na lavičke náhradníkov sa smú zdržiavať len
osoby uvedené v zápise o stretnutí, označené identifikačnými kartami a náhradníci uvedení v zápise o
stretnutí.
l) Ak bol tréner, vedúci družstva, alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržiavať počas zápasu na
lavičke, vykázaný rozhodcom mimo tento priestor za bariéru, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas
zápasu až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.
m) V prípade zaradenia družstva dospelých mimo súťažného ročníka ( ak má jedno z družstiev
voľný termín v kole) je tento FK povinný uhradiť štartovný poplatok pre II. triedu a ihrisko
musí mať schválené ŠTK ObFZ.
n) Ak sa odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po jej vyžrebovaní, resp. v jej priebehu nemôže
byť v tom istom ročníku zaradené do iného stupňa majstrovských súťaží. V ďalšom súťažnom
ročníku bude zaradené do najnižšej súťažnej triedy. V prípade, že sa družstvo odhlási zo súťaže
v rozbehnutej jarnej časti, nebude v nasledujúcom súťažnom ročníku zaradené do súťaží. FK,
ktoré odhlásia v rozbehnutej súťaži družstvo bude udelená finančná pokuta: dospelí 240. - €,
dorast 170. - €, žiaci 100.- €. Ak FK odhlási družstvo zo súťaží po vyžrebovaní, ale pred
začiatkom súťaží bude finančná pokuta: dospelí 120. - €, dorast 85. - €, žiaci 50.- €.
o) Pripomienky, upozornenia k priebehu súťaží je možné podať najneskôr do 15 dní po skončení
príslušnej časti (jeseň, jar) súťažného ročníka, kedy sú výsledky konečné a nemenné.
p) R a DZ pri stretnutiach, ktorým hrozí predčasne ukončenie z dôvodu poklesu hráčov pod 7 musia
vyčerpať všetky možnosti na pokračovanie stretnutia a všetky okolnosti okolo poklesu hráčov dôkladne
rozpísať v zápise o stretnutí a v správe DZ. V prípade dokázania úmyselného predčasného ukončenia
stretnutia t. j. machinácie (úmyselné marenia) narušujúce regulárnosť súťaže budú voči FK vyvodené
disciplinárne tresty v zmysle disciplinárneho poriadku.
r) Ak družstvo nastúpi na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11, má právo doplniť počet hráčov na
11 kedykoľvek počas stretnutia, keď je lopta mimo hry. Meno nastupujúceho hráča a číslo jeho
registračného preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí dodatočne v polčasovej prestávke prípadne až po
stretnutí.
s) V prípade dokázania štartu hráča na cudzí RP bude FK potrestaný finančnou pokutou: dospelí 300. €, mládež 200. - €.
15. Konfrontácia hráčov
Pred každým súťažným stretnutím dospelých a mládeže sa nariaďuje vykonať povinnú
konfrontáciu hráčov v dresoch (riadne ustrojených podľa pravidiel futbalu) uvedených v zápise o
stretnutí. Kontrolu vykonávajú spolu obaja kapitáni po podpísaní zápisu o stretnutí, ktorým rozhodca
poskytol všetky skontrolované registračné preukazy, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva
predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho
12
registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. U mládeže ju vykonávajú kapitáni družstiev za účasti
svojich vedúcich, ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje, ktoré sú
potrebné pre ďalšie účely komisií. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev u
mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia registračné preukazy rozhodcovi. V
prípade ak jedno z družstiev vznesie námietku voči štartu hráča je R povinný vykonať osobne
konfrontáciu hráča.
1. Ak podľa názoru R je hráč na fotografii totožný s hráčom na ktorého je vznesená námietka, R hráča
pripustí k stretnutiu bez preukázania iného hodnoverného dokladu (hráč nemusí mať iný doklad).
Menovaného hráča ale vyzve, aby sa na zadnej strane zápisu 2 x podpísal a zároveň uviedol (meno a
priezvisko, dátum narodenia a bydlisko). Ak kapitán družstva súpera požiada vpísať námietku do
zápisu o stretnutí k štartu tohto hráča je R povinný RP hráča po stretnutí odobrať a zaslať na ObFZ.
2. Ak podľa názoru R hráč nie je celkom podobný s fotografiou na registračnom preukaze je R povinný
vyzvať menovaného hráča o predloženie iného hodnoverného preukazu totožnosti (OP, pas, vodičský
preukaz) u mládeže minimálne originál kartičku poistenca (ak nevlastní iný dôveryhodný doklad s
fotografiou). Ak sa hráč v prípade žiadosti R nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti je R
povinný hráča nepripustiť do stretnutia a vyškrtnúť ho zo zápisu o stretnutí a tieto skutočnosti popísať v
zápise o stretnutí. Menovaného hráča ale vyzve, aby sa na zadnej strane zápisu 2 x podpísal a zároveň
uviedol (meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko). R odoberie RP hráča a zašle ho spolu so
zápisom o stretnutí na ObFZ.
3. Pokiaľ nebola vznesená námietka a zaznamenaná pred stretnutím v zápise o stretnutí, môže dať
námietku súper len v prípade striedajúceho hráča (v polčase, alebo po stretnutí), avšak musí byť
námietka vznesená k R ihneď na hracej ploche zo strany kapitána družstva. V tomto prípade musí R
túto námietku napísať buď cez polčas alebo ihneď po stretnutí. R vyzve hráča, aby sa v polčasovej
prestávke (ak bolo striedanie v I. polčase) resp. po stretnutí (ak bolo striedanie v II. polčase) povinne
dostavil do kabíny R, kde sa vykoná konfrontácia. Pokiaľ sa hráč nedostaví do kabíny R bude sa to
považovať za neoprávnený štart.
Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v prípade striedajúceho hráča v polčase resp. v
druhom polčase a kapitán družstva súpera nevzniesol žiadne námietky proti totožnosti hráča, nie je už
neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne hráča do zápisu o stretnutí. ŠTK prípadnú
dodatočnú námietku prerokuje, ak bude spĺňať všetky náležitosti podľa SP čl. 123.
Hráč, ktorý v čase konfrontácie nie je prítomný, musí byť rozhodcom stretnutia zo zápisu o stretnutí
vyčiarknutý.
12
16. Zoznam hráčov
a) FK zašlú riadiacemu orgánu do začiatku súťažného ročníka zoznam družstva – súpisku s
uvedením identifikačného čísla (6-miestne), registračného čísla (7-miestne) a čestným prehlásením FK,
že všetci hráči sú zdravotne v poriadku.
Zároveň sú FK povinné mať v čase ich predkladania vytvorené v systéme ISSF príslušné družstvo, a to
aj s uvedením všetkých hráčov podľa predkladanej súpisky hráčov družstva.
Prípadné zmeny v súpiskách hráčov, uskutočnené v priebehu ich platnosti sú povinné vykonať priamo v
ISSF.
b) FK hrajúce v súťažiach riadených ObFZ ako „B“ družstvo musia riadiacemu orgánu ako
aj rozhodcovi pred stretnutím predložiť aj súpisku A družstva.
c) Kluby, ktoré majú v jednotlivých kategóriách v súťažiach viac ako jedno družstvo,
predložia na ŠTK súpisky všetkých družstiev, kde uvedú minimálne 13 hráčov „A“ družstva vrátane
brankára (čl. 37 - 42 SP).
d) Pri nahlásení zmeny alebo doplnení zoznamu hráčov v priebehu súťažného ročníka sa
postupuje takto:
- pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je v zozname požiada FK rozhodcu, aby v zápise R na zadnej
strane výrazným spôsobom uviedol meno a priezvisko tohto hráča s vyznačením: nový hráč na
zozname družstva.
Nenahlásenie zmeny (nového hráča) do zoznamu má za následok disciplinárny trest. Telefonické
nahlásenie sa neberie do úvahy.
e) Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov A mužstva za B mužstvo sa riadi
nasledovne:
- hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo klubu, na
ktorého súpiske sú uvedení. V „B“ družstve klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí
maximálne traja hráči, uvedení na súpiske A družstva pod poradovým číslami 1-13
f) Hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za „B“
družstvo štartovať bez obmedzenia.
17. Povinnosti usporiadateľského klubu a usporiadateľská služba
a)Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov,
funkcionárov, rozhodcov a delegátov v šatniach. Je povinný zabezpečiť vhodné a bezpečné miesto v
areáli pre parkovanie dopravných prostriedkov R a DZ. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci
klub. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému
usporiadateľovi.
b)Práva a povinnosti usporiadateľskej služby sú uvedené v SP čl. 44 až 51. Usporiadajúci
FK je povinný zabezpečiť na stretnutie dospelých min. 6 usporiadateľov starších ako 18 rokov, v
mládežníckych súťažiach min. 3 usporiadateľov, ktorí budú počas celého stretnutia označení
usporiadateľskými vestami. Vyplnený zoznam usporiadateľskej služby sa predloží R pred stretnutím
spolu s identifikáciou členov usporiadateľskej služby s ich podpismi, rozhodcom stretnutia.
c)Usporiadateľský zbor musí byť označený rozlišovacími vestami a identifikačnými
kartičkami zavesenými na krku. Domáci FK v kategórii dospelých poskytne hosťujúcemu FK pred
stretnutím bez vyzvania 2 usporiadateľské vesty. V prípade nedodržania tohto nariadenia bude udelená
finančná pokuta vo výške 2 € + poplatok za prerokovanie.
d)Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť v polčasovej prestávke občerstvenie
pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka, čaj a pod.)
e) Družstvá vo všetkých súťažiach sú povinné pripraviť na stretnutie nominácie hráčov a
12
realizačného tímu v ISSF systéme. Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť
vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet na vytvorenie elektronického zápisu o stretnutí v
ISSF v požadovanej forme + tlačiareň. 20 min. pred stretnutím sa vytlačí z ISSF zápis o stretnutí, ktorý
podpíšu kapitáni a vedúci obidvoch družstiev. Po stretnutí zápis v systéme ISSF vypíše rozhodca, ktorý
ho následne vytlačí a dá opätovne podpísať. V prípade nefunkčnosti internetového pripojenia musí R
najneskôr 25 min. pred stretnutím dať pokyn na vypísanie zápisu ručne, ktorý následne doloží aj s
vytlačeným zápisom z ISSF systému. Z tohoto dôvodu je domáci FK povinný mať k dispozícii
papierový zápis o stretnutí. Z dôvodu zamedzenia a omeškania začiatkov stretnutí je domáci FK
povinný uzatvárať nominácie v systéme ISSF ako prvý. Od súť. ročníka 2014/15 je povinnosť klubov
mať v areáli štadióna pripojenie na internet v priestore neobmedzujúci výkon pre vypísanie zápisu v
ISSF (podľa možnosti v kabíne R).
f) FK sú povinné dôkladne sa oboznámiť so Zákonom č. 1/2014 o organizovaní verejných
športových podujatí, kde sa jasne definuje, aké sú povinnosti usporiadateľa športového podujatia a pri
organizácií futbalových stretnutí postupovať v súlade s týmto zákonom.
Vybavenosť futbalových štadiónov
I. trieda: šatňa pre rozhodcov (min. 5 m2, stôl, 4 stoličky), šatňa pre domácich a hostí na
prezlečenie (dostatočne priestranné, čisté), celá hracia plocha musí byť ohraničená, t.j. oddelená
bariérami alebo oplotením v zmysle SP a PF, možnosť osprchovať sa teplou vodou.
II. trieda: šatňa pre rozhodcov, domácich a hostí, hracia plocha ohraničená, t.j. oddelená
bariérami alebo oplotením v zmysle SP a PF, tečúca voda.
18. Nenastúpenie a oneskorené nenastúpenie
ObFZ doplňuje s platnosťou pre ním riadené futbalové súťaže čl. 100 SP následovnými zásadami:
a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK, klub,
ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomne (doporučene) stanovisko, či súhlasí s
odohraním stretnutia v náhradnom termíne. Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená
prihliadnuť na túto skutočnosť pri riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude
toto stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 100 SP.
b) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo prekročí
polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať výsledok dosiahnutý
na ihrisku za predpokladu, že oddiel, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov čl. 118 až
125 SP.
c) Nedodržania stanoveného ÚHČ z viny jedného resp. oboch družstiev v stretnutí bude prejednávané
príslušnou komisiou. V posledných troch kolách zväz striktne nariaďuje dodržať stanovený ÚHČ v
zmysle US ObFZ. V prípade nerešpektovania tohoto nariadenia sa pokuta v posledných troch kolách
zdvojnásobí. Konečné rozhodnutie je na príslušnej odbornej komisii.
19. Rozhodca a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje ObFZ, jeho komisia rozhodcov. FK majú právo vetovať 1 rozhodcu a
1 delegáta a to pred jesennou časťou prípadne pred jarnou časťou súťaže. Vetovať však môže len
rozhodcov, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. časti ročníka, rozhodovali FK stretnutia.
KR si vyhradzuje právo spôsobu obsadzovania R a DZ (delegačný list, telegram, telefonické
vyrozumenie, ÚS - internet a pod.)
12
Rozhodcovia sú povinní zasielať zápis zo stretnutia 1 x originál + 1 x prefotenú kópiu + 1 x zoznam
usporiadateľov. Delegáti zasielajú svoje správy zo všetkých stretnutí buď e-mailom resp. vypísaný
strojom – 1 x originál + 1 x prefotenú kópiu. Zápis a správu zo stretnutí sú povinní rozhodcovia a
delegáti doručiť na ObFZ do 48 hod. Pokiaľ je zápis podnetom riešenia DK (ČK, inzultácia,
neprístojnosti) do 24 hod.
Rozhodca delegovaný na stretnutie je povinný vyhotoviť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s
rovnaným obsahom ako má zápis o stretnutí v papierovej forme ihneď po stretnutí najneskôr však do 5
hodín od ukončenia stretnutia.
20. Účasť na podujatiach
FK sú povinné vyslať zodpovedných zástupcov: funkcionárov, trénerov a hráčov na podujatia,
aktívy a schôdze organizované ObFZ.
21. Postupy a zostupy
I. trieda dospelí
Do V. ligy postupuje priamo družstvo umiestnené na 1. mieste tabuľky. V prípade jeho nezáujmu
alebo nesplnenia podmienok pre postup v súťažiach VsFZ alebo ObFZ (písomne sa vzdá práva postupu
na ObFZ BJ), majú právo postupu družstvá umiestnené až do 3. miesta.
Kritéria postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac mužstiev rovnaký počet bodov rozhoduje o
postupujúcom podľa čl. 25 SP:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú mužstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom ihrisku.
Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl. 26 SP /
a aj v prípade, že sa nerozhoduje o postupe a zostupe / určí na základe počtu získaných bodov zo
všetkých odohraných stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne.
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí
b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
d) z vyššieho počtu remíz na súperových ihriskách
Počet zostupujúcich z I. triedy - družstvo umiestnené na poslednom 14. mieste do II..triedy. Ďalší počet
zostupujúcich sa riadi počtom zostupujúcich z vyšších súťaží /z V. ligy/. V prípade, že z V. ligy
vypadne jedno družstvo a nebude záujem o postup do V. ligy z I. triedy (1.-3. miesto), zostupuje z I.
triedy aj družstvo umiestnené na 13. mieste.
Usporiadanie súťaží v ročníku 2015 / 2016
I. trieda : 14 účastníkov / schválené VV ObFZ 1.7. 2014 /
II. trieda : podľa odovzdaných záväzných prihlášok FK
II. trieda dospelí
Do I. triedy postupuje priamo družstvo umiestnené na 1.mieste tabuľky. Platia kritériá postupu ako
sú uvedené v I. triede (pri rovnosti bodov dvoch a viacerých družstiev)
12
Na určenie priebežného poradia taktiež platia kritéria uvedené ako v I. triede. V prípade, že z V.
ligy nevypadne žiadny zástupca ObFZ a z I. triedy postúpi družstvo do V. ligy, prípadne víťaz II.
triedy neprejaví záujem o postup, možnosť postupu do I. triedy majú následne aj ďalšie družstva
umiestnené na 2. až 5. mieste v poradí ako sa umiestnili za podmienky, že splnia podmienky
a kritéria pre účasť v I. triede.
I. trieda - dorast
Víťaz I. triedy dorastu postupuje priamo do III. ligy - Šarišská VsFZ. Aj tu platí rozhodnutie o
víťazovi podľa čl. 25 SP
Žiaci
Družstva umiestnené v skupine „A“ a „B“ na 1. mieste odohrajú po skončení dlhodobej časti
súťaže finále o víťaza okresu v kategórii žiakov.
.
.
.
Družstva umiestnené v skupine „A“ a „B“ na 2. mieste odohrajú po skončení dlhodobej časti
súťaže stretnutie o 3. miesto v kategórií žiakov.
.
.
Obidve stretnutia sa odohrajú jednokolovo na neutrálnom ihrisku a platí pri nich kritérium (v
prípade víťazov skupín) čl. 25 SP.
22. Turnaje Pohár ObFZ
a/ Zimné halové turnaje žiaci, dorast, dospelí v mesiacoch január, február, marec 2015
b/ FK sú povinné nahlásiť usporiadanie vlastných futbalových turnajov na ObFZ písomne spolu so
žiadosťou o delegovanie rozhodcov.
23. Hracie časy majstrovských zápasov
dospelí:
dorastenci:
žiaci:
2 x 45 min.
2 x 45 min.
2 x 35 min.
24. Zásady spolupráce rozhodcov, delegátov, kapitánov družstiev a iné
a) Kapitán mužstva je povinný pred stretnutím podpísať zápis o stretnutí, po stretnutí prevzatie reg.
preukazov, resp. aj totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov.
b) Rozhodca je povinný po stretnutí napísať na 1. stranu zápisu mená, čísla dresov a čísla RP
napomínaných alebo vylúčených hráčov, so stručným dôvodom napomínania alebo vylúčenia.
c) Keď kapitán mužstva nesúhlasí s dôvodom napomínania alebo vylúčenia (odobratia RP), uplatní
túto požiadavku na zapísanie námietok do zápisu a námietky podpíše. Rozhodca je povinný takéto
námietky akceptovať, ktoré upozorňujú na neregulárnosť stretnutia z hľadiska platných noriem.
d) Ak po stretnutí odmietne kapitán podpísať zápis o stretnutí, rozhodca reg. preukazy nevydá, ale ich
so zápisom odovzdá na ŠTK ObFZ.
12
e) Pri vylúčení hráča rozhodca RP neodoberá.
f) Odchod hráčov v polčasovej prestávke a po zápase je takýto:
Ako prví z hracej plochy odchádzajú hráči hostí, posledný ide ich kapitán. Za nimi idú
rozhodcovia a potom hráči domáceho mužstva na čele s kapitánom.
g) Domáci FK je povinný v zmysle SP mať k dispozícii pred stretnutím žltú a červenú
kartu a píšťalku, v prípade, že sa nedostaví delegovaný rozhodca. Nesplnenie tejto
požiadavky bude mať za následok disciplinárne a herné následky.
25. Zasadnutia odborných komisií ObFZ
ŠTK, DK, KR ObFZ zasadajú každú stredu od 15,30 hod. na ObFZ v budove ŠH Mier, prvé
poschodie. MaK zasadá v stredu, prípadne podľa potreby aj v iných dňoch. Správy ObFZ, úradné
správy a rozhodnutia odborných komisií, delegácie rozhodcov a DZ budú uverejňované v
Bardejovských novostiach (BN) a na webstránke www.obfzbardejov.sk, prípadne písomne poštou na
FK.
26. Registrácia hráčov
Upozorňujeme FK a FO, že nové plastové registračné preukazy vystavuje Matrika SFZ Bratislava,
Trnavská cesta 100/II. Ich platnosť je 5 rokov. Rozhodnutie VV ObFZ zo dňa 1.7.2014
FK štartujúce vo všetkých vekových kategóriach musia povinne zabezpečiť výmenu
registračných preukazov hráčov (papierové) za plastové do začiatku jesennej časti súťažného
ročníka 2014/2015.
27. Súťaž Fair - play ObFZ
ObFZ Bardejov /ŠTK/ v súťažnom ročníku 2014/2015 vyhlasuje súťaž Fair - play (súťaž
slušnosti) pre zaradené družstva I. a II. triedy dospelí.
1.
Trestné body sa budú udeľovať nasledovne:
a) za každú ŽK 5 bodov
b) za každú ČK 10 bodov
c) za ospravedlnené nenastúpenie družstva na zápas 50 bodov
d) za neospravedlnené nenastúpenie na zápas - vylúčenie zo súťaže Fair - play
e) za dokázaný neoprávnený štart hráča - vylúčenie zo súťaže Fair - play
f)
za predčasný odchod z ihriska a inzultáciu - vylúčenie zo súťaže Fair - play
2.
Súťaž Fair - play
Súťaž Fair - play riadi a vyhodnocuje ŠTK. Priebežné hodnotenie sa prevedie po skončení
jesennej časti súťaže.
12
28. Tituly a ceny
Postupujúce družstvo z I. triedy do V. ligy obdrží finančnú odmenu 200,- €. Družstva umiestnené
na 2. a 3. mieste I. triedy, družstva umiestnené na 1. - 3. mieste II. triedy dospelí, I. triedy dorast a žiaci
I. a II. triedy budú ocenené následovnými finančnými odmenami schválenými VV ObFZ dňa 1.7.2014.
3.miesto - 50,- €.
I. trieda - 1.miesto - 200,- € (ak postúpi), 2.miesto - 75,- €,
II. trieda - 1.miesto - 75,- €,
2.miesto - 50,- €,
3.miesto - 25,- €
Dorast - 1.miesto - 50,- €,
2.miesto - 35,- €,
3.miesto - 25,- €.
Žiaci I. trieda - 1.miesto - 40,- €,
2.miesto - 30,- €,
3.miesto - 20,- €,
Okrem finančných odmien obdržia tieto družstva aj vecné ceny a diplomy.
Poznámka: Ak víťaz I. triedy dospelých nepostúpi do V. ligy obdrží iba 100,- €.
28. Záverečné ustanovenia
Tento Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného Súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci
zväz a FK hrajúce v oblastných súťažiach. Výklad tomuto rozpisu prislúcha VV ObFZ.
Tento „Rozpis" bol schválený VV ObFZ dňa 1.7.2014.
Mgr. Branislav MARKO, v.r.
predseda ŠTK ObFZ
Mgr. Ján LABANC, v.r.
predseda ObFZ
Mgr. Peter ŽIDIŠIN,v.r.
sekretár ObFZ
12
VÝZVA
KOMISIE FAIR-PLAY PRI SFZ
Komisia Fair-play pri Slovenskom futbalovom zväze hľadá tých činovníkov spomedzi hráčov
(bývalých aj terajších), členov realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili dlhodobo alebo
jednorázovým činom o naplnenie myšlienky Fair-play v našom futbale.
Komisia Fair-play pri SFZ má za cieľ popularizovať idey a činy Fair-play, propagovať ich
nositeľov a navrhnúť ich na Ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka, ktoré sa budú udeľovať vždy
začiatkom roka v Dolnom Kubíne.
Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje:
1. jednotlivcom
2. kolektívom
Vyhlasuje sa v troch kategóriach:
1. Za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť
2. Za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal
3. Za výnimočný čin vo futbale
Návrhy kandidátov na udelenie cien v jednotlivých kategóriach podávajú:
1. futbalové orgány
2. jednotlivci
3. iné organizácie
Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka a ich
vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. decembru.
Po posúdení a overení údajov z písomných návrhov komisia predloží návrh na udelenie Cien Fairplay Výkonnému výboru SFZ na schválenie.
Vybratí kandidáti budú ocenení plaketou s textom: „Nositeľ Ceny Fair-play MUDr.
Ivana Chodáka za rok ..................... ".
Komisia Fair-play pri SFZ
VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 - 2015
I. trieda DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OFK 2010 KURIMA
TJ Magura ZBOROV
TJ Hviezda LOPÚCHOV
OcFK MARHAŇ
TJ Čerhov BARTOŠOVCE
TJ Odboj KUROV
TJ Čergov HERTNÍK
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Družstevník KOPRIVNICA
TJ Pokrok PORÚBKA
TJ Strojár KRUŽLOV
TJ Pokrok ABRAHÁMOVCE
TJ Busov NIŽNÝ TVAROŽEC
TJ DUBINNÉ
TJ Družtevník OSIKOV
Výnimky, poznámky:
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 10.8.2014 o 16,30
1.
KURIMA
2.
ZBOROV
3.
LOPÚCHOV
4.
MARHAŇ
5.
BARTOŠOVCE
6.
KUROV
7.
HERTNÍK
2. kolo – 17.8.2014 o 16,00
8.
OSIKOV
9.
PORÚBKA
10.
KRUŽLOV
ABRAHÁMOVCE
11.
12.
NIŽ. TVAROŽEC
13.
DUBINNÉ
14.
KURIMA
3. kolo – 24.8.2014 o 16,00
15.
ZBOROV
16.
LOPÚCHOV
17.
MARHAŇ
18.
BARTOŠOVCE
19.
KUROV
20.
HERTNÍK
21.
KOPRIVNICA
4. kolo – 31.8.2014 o 16,00
22.
OSIKOV
23.
KRUŽLOV
ABRAHÁMOVCE
24.
25.
NIŽ. TVAROŽEC
26.
DUBINNÉ
27.
KURIMA
28.
ZBOROV
5. kolo – 7.9.2014 o 15,30
29.
LOPÚCHOV
30.
MARHAŇ
31.
BARTOŠOVCE
32.
KUROV
33.
HERTNÍK
34.
KOPRIVNICA
35.
PORÚBKA
6. kolo – 14.9.2014 o 15,30
36.
OSIKOV
ABRAHÁMOVCE
37.
38.
NIŽ. TVAROŽEC
39.
DUBINNÉ
40.
KURIMA
41.
ZBOROV
42.
LOPÚCHOV
-
OSIKOV
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
KRUŽLOV
PORÚBKA
KOPRIVNICA
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
KOPRIVNICA
HERTNÍK
KUROV
BARTOŠOVCE
MARHAŇ
LOPÚCHOV
ZBOROV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
KURIMA
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
KRUŽLOV
PORÚBKA
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
PORÚBKA
KOPRIVNICA
HERTNÍK
KUROV
BARTOŠOVCE
MARHAŇ
LOPÚCHOV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
ZBOROV
KURIMA
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
KRUŽLOV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
KRUŽLOV
PORÚBKA
KOPRIVNICA
HERTNÍK
KUROV
BARTOŠOVCE
MARHAŇ
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
JARNÁ ČASŤ
14. kolo – 9.11.2014 o 13,30
92.
OSIKOV
93.
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
94.
ABRAHÁMOVCE
95.
96.
KRUŽLOV
97.
PORÚBKA
98.
KOPRIVNICA
15. kolo – 5.4.2015 o 15,30
99.
KOPRIVNICA
100.
HERTNÍK
101.
KUROV
102.
BARTOŠOVCE
103.
MARHAŇ
104.
LOPÚCHOV
105.
ZBOROV
16. kolo – 12.4.2015 o 15,30
106.
OSIKOV
107.
KURIMA
108.
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
109.
ABRAHÁMOVCE
110.
111.
KRUŽLOV
112.
PORÚBKA
17. kolo – 19.4.2015 o 16,00
113.
PORÚBKA
114.
KOPRIVNICA
115.
HERTNÍK
116.
KUROV
117.
BARTOŠOVCE
118.
MARHAŇ
119.
LOPÚCHOV
18. kolo – 26.4.2015 o 16,00
120.
OSIKOV
121.
ZBOROV
122.
KURIMA
123.
DUBINNÉ
124.
NIŽ.
ABRAHÁMOVCE
125.
126.
KRUŽLOV
19. kolo – 3.5.2015 o 16,30
127.
KRUŽLOV
128.
PORÚBKA
129.
KOPRIVNICA
130.
HERTNÍK
131.
KUROV
132.
BARTOŠOVCE
133.
MARHAŇ
-
KURIMA
ZBOROV
LOPÚCHOV
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
KUROV
HERTNÍK
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
PORÚBKA
KRUŽLOV
NIŽ. TVAROŽEC
DUBINNÉ
KURIMA
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ZBOROV
LOPÚCHOV
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
KUROV
HERTNÍK
KOPRIVNICA
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
KRUŽLOV
NIŽ. TVAROŽEC
DUBINNÉ
KURIMA
ZBOROV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
LOPÚCHOV
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
KUROV
HERTNÍK
KOPRIVNICA
PORÚBKA
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
NIŽ. TVAROŽEC
DUBINNÉ
KURIMA
ZBOROV
LOPÚCHOV
7. kolo – 21.9.2014 o 15,00
43.
MARHAŇ
44.
BARTOŠOVCE
45.
KUROV
46.
HERTNÍK
47.
KOPRIVNICA
48.
PORÚBKA
49.
KRUŽLOV
8. kolo – 28.9.2014 o 15,00
50.
OSIKOV
51.
NIŽ. TVAROŽEC
52.
DUBINNÉ
53.
KURIMA
54.
ZBOROV
55.
LOPÚCHOV
56.
MARHAŇ
9. kolo – 5.10.2014 o 14,30
57.
BARTOŠOVCE
58.
KUROV
59.
HERTNÍK
60.
KOPRIVNICA
61.
PORÚBKA
62.
KRUŽLOV
ABRAHÁMOVCE
63.
10. kolo – 12.10.2014 o 14,30
64.
OSIKOV
65.
DUBINNÉ
66.
KURIMA
67.
ZBOROV
68.
LOPÚCHOV
69.
MARHAŇ
70.
BARTOŠOVCE
11. kolo – 19.10.2014 o 14,00
71.
KUROV
72.
HERTNÍK
73.
KOPRIVNICA
74.
PORÚBKA
75.
KRUŽLOV
ABRAHÁMOVCE
76.
77.
NIŽ. TVAROŽEC
12. kolo – 26.10.2014 o 14,00
78.
OSIKOV
79.
KURIMA
80.
ZBOROV
81.
LOPÚCHOV
82.
MARHAŇ
83.
BARTOŠOVCE
84.
KUROV
13. kolo – 2.11.2014 o 13,30
85.
HERTNÍK
86.
KOPRIVNICA
87.
PORÚBKA
88.
KRUŽLOV
ABRAHÁMOVCE
89.
90.
NIŽ. TVAROŽEC
91.
DUBINNÉ
-
OSIKOV
LOPÚCHOV
ZBOROV
KURIMA
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
KRUŽLOV
PORÚBKA
KOPRIVNICA
HERTNÍK
KUROV
BARTOŠOVCE
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
MARHAŇ
LOPÚCHOV
ZBOROV
KURIMA
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
NIŽ. TVAROŽEC
KRUŽLOV
PORÚBKA
KOPRIVNICA
HERTNÍK
KUROV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
BARTOŠOVCE
MARHAŇ
LOPÚCHOV
ZBOROV
KURIMA
DUBINNÉ
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
KRUŽLOV
PORÚBKA
KOPRIVNICA
HERTNÍK
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
KUROV
BARTOŠOVCE
MARHAŇ
LOPÚCHOV
ZBOROV
KURIMA
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
20. kolo – 10.5.2015 o 16,30
134.
OSIKOV
135.
LOPÚCHOV
136.
ZBOROV
137.
KURIMA
138.
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
139.
ABRAHÁMOVCE
140.
21. kolo – 17.5.2015 o 17,00
ABRAHÁMOVCE
141.
142.
KRUŽLOV
143.
PORÚBKA
144.
KOPRIVNICA
145.
HERTNÍK
146.
KUROV
147.
BARTOŠOVCE
22. kolo – 24.5.2015 o 17,00
148.
OSIKOV
149.
MARHAŇ
150.
LOPÚCHOV
151.
ZBOROV
152.
KURIMA
153.
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
154.
23. kolo – 31.5.2015 o 17,00
NIŽ. TVAROŽEC
155.
ABRAHÁMOVCE
156.
157.
KRUŽLOV
158.
PORÚBKA
159.
KOPRIVNICA
160.
HERTNÍK
161.
KUROV
24. kolo – 7.6.2015 o 17,00
162.
OSIKOV
163.
BARTOŠOVCE
164.
MARHAŇ
165.
LOPÚCHOV
166.
ZBOROV
167.
KURIMA
168.
DUBINNÉ
25. kolo – 14.6.2015 o 17,00
169.
DUBINNÉ
NIŽ. TVAROŽEC
170.
ABRAHÁMOVCE
171.
172.
KRUŽLOV
173.
PORÚBKA
174.
KOPRIVNICA
175.
HERTNÍK
26. kolo – 21.6.2015 o 17,30
176.
OSIKOV
177.
KUROV
178.
BARTOŠOVCE
179.
MARHAŇ
180.
LOPÚCHOV
181.
ZBOROV
182.
KURIMA
-
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
KUROV
HERTNÍK
KOPRIVNICA
PORÚBKA
KRUŽLOV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
NIŽ. TVAROŽEC
DUBINNÉ
KURIMA
ZBOROV
LOPÚCHOV
MARHAŇ
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
BARTOŠOVCE
KUROV
HERTNÍK
KOPRIVNICA
PORÚBKA
KRUŽLOV
ABRAHÁMOVCE
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
DUBINNÉ
KURIMA
ZBOROV
LOPÚCHOV
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
KUROV
HERTNÍK
KOPRIVNICA
PORÚBKA
KRUŽLOV
NIŽ. TVAROŽEC
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
OSIKOV
KURIMA
ZBOROV
LOPÚCHOV
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
KUROV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
HERTNÍK
KOPRIVNICA
PORÚBKA
KRUŽLOV
(
(
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
)
)
ABRAHÁMOVCE
ABRAHÁMOVCE
NIŽ. TVAROŽEC
DUBINNÉ
II. trieda DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
ŠŠK pri ZŠ HAŽLÍN
ŠK FRIČKOVCE
FC Poľnohospodár HERVARTOV
TJ Dujava CHMEĽOVÁ
TJ Družstevník KOBYLY
Výnimky, poznámky:
6.
7.
8.
9.
10.
--- VOĽNÝ ŽREB --TJ PD Mier POLIAKOVCE
OFK ROKYTOV
OŠK SMILNO
TJ Družstevník STUĽANY
ÚHČ 3 hodiny pred ÚHČ I. triedy dospelých
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 17.8.2014 o 13,00
1.
HAŽLÍN
2.
FRIČKOVCE
3.
HERVARTOV
4.
CHMEĽOVÁ
5.
KOBYLY
2. kolo – 24.8.2014 o 13,00
6.
STUĽANY
7.
POLIAKOVCE
8.
ROKYTOV
9.
SMILNO
10.
HAŽLÍN
3. kolo – 31.8.2014 o 13,00
11.
FRIČKOVCE
12.
HERVARTOV
13.
CHMEĽOVÁ
14.
KOBYLY
15.
--- VOĽNO --4. kolo – 7.9.2014 o 12,30
16.
STUĽANY
17.
ROKYTOV
18.
SMILNO
19.
HAŽLÍN
20.
FRIČKOVCE
5. kolo – 14.9.2014 o 12,30
21.
HERVARTOV
22.
CHMEĽOVÁ
23.
KOBYLY
24.
--- VOĽNO --25.
POLIAKOVCE
6. kolo – 21.9.2014 o 12,00
26.
STUĽANY
27.
SMILNO
28.
HAŽLÍN
29.
FRIČKOVCE
30.
HERVARTOV
7. kolo – 28.9.2014 o 12,00
31.
CHMEĽOVÁ
32.
KOBYLY
33.
--- VOĽNO --34.
POLIAKOVCE
35.
ROKYTOV
8. kolo – 5.10.2014 o 11,30
36.
STUĽANY
37.
HAŽLÍN
38.
FRIČKOVCE
39.
HERVARTOV
40.
CHMEĽOVÁ
9. kolo – 12.10.2014 o 11,30
41.
KOBYLY
42.
--- VOĽNO --43.
POLIAKOVCE
44.
ROKYTOV
45.
SMILNO
-
STUĽANY
SMILNO
ROKYTOV
POLIAKOVCE
--- VOĽNO ---
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
--- VOĽNO --KOBYLY
CHMEĽOVÁ
HERVARTOV
FRIČKOVCE
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
HAŽLÍN
SMILNO
ROKYTOV
POLIAKOVCE
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
POLIAKOVCE
--- VOĽNO --KOBYLY
CHMEĽOVÁ
HERVARTOV
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
FRIČKOVCE
HAŽLÍN
SMILNO
ROKYTOV
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
ROKYTOV
POLIAKOVCE
--- VOĽNO --KOBYLY
CHMEĽOVÁ
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
HERVARTOV
FRIČKOVCE
HAŽLÍN
SMILNO
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
SMILNO
ROKYTOV
POLIAKOVCE
--- VOĽNO --KOBYLY
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
CHMEĽOVÁ
HERVARTOV
FRIČKOVCE
HAŽLÍN
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
10. kolo – 26.4.2015 o 13,00
46.
STUĽANY
47.
SMILNO
48.
ROKYTOV
49.
POLIAKOVCE
50.
--- VOĽNO --11. kolo – 3.5.2015 o 13,30
51.
--- VOĽNO --52.
KOBYLY
53.
CHMEĽOVÁ
54.
HERVARTOV
55.
FRIČKOVCE
12. kolo – 10.5.2015 o 13,30
56.
STUĽANY
57.
HAŽLÍN
58.
SMILNO
59.
ROKYTOV
60.
POLIAKOVCE
13. kolo – 17.5.2015 o 14,00
61.
POLIAKOVCE
62.
--- VOĽNO --63.
KOBYLY
64.
CHMEĽOVÁ
65.
HERVARTOV
14. kolo – 24.5.2015 o 14,00
66.
STUĽANY
67.
FRIČKOVCE
68.
HAŽLÍN
69.
SMILNO
70.
ROKYTOV
15. kolo – 31.5.2015 o 14,00
71.
ROKYTOV
72.
POLIAKOVCE
73.
--- VOĽNO --74.
KOBYLY
75.
CHMEĽOVÁ
16. kolo – 7.6.2015 o 14,00
76.
STUĽANY
77.
HERVARTOV
78.
FRIČKOVCE
79.
HAŽLÍN
80.
SMILNO
17. kolo – 14.6.2015 o 14,00
81.
SMILNO
82.
ROKYTOV
83.
POLIAKOVCE
84.
--- VOĽNO --85.
KOBYLY
18. kolo – 21.6.2015 o 14,30
86.
STUĽANY
87.
CHMEĽOVÁ
88.
HERVARTOV
89.
FRIČKOVCE
90.
HAŽLÍN
-
HAŽLÍN
FRIČKOVCE
HERVARTOV
CHMEĽOVÁ
KOBYLY
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
POLIAKOVCE
ROKYTOV
SMILNO
HAŽLÍN
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
FRIČKOVCE
HERVARTOV
CHMEĽOVÁ
KOBYLY
--- VOĽNO ---
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
ROKYTOV
SMILNO
HAŽLÍN
FRIČKOVCE
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
HERVARTOV
CHMEĽOVÁ
KOBYLY
--- VOĽNO --POLIAKOVCE
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
SMILNO
HAŽLÍN
FRIČKOVCE
HERVARTOV
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
CHMEĽOVÁ
KOBYLY
--- VOĽNO --POLIAKOVCE
ROKYTOV
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
STUĽANY
HAŽLÍN
FRIČKOVCE
HERVARTOV
CHMEĽOVÁ
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
KOBYLY
--- VOĽNO --POLIAKOVCE
ROKYTOV
SMILNO
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
DORAST – I. trieda
1.
OcFK MARHAŇ
6.
FK GERLACHOV
2.
TJ Družstevník KOBYLY
7.
TJ Javorina MALCOV
3.
OŠK KĽUŠOV
8.
TJ Strojár KRUŽLOV
4.
TJ Čerhov BARTOŠOVCE
9.
FK Busov GABOLTOV
5.
TJ Čergov HERTNÍK
10.
TJ Slovan DLHÁ LÚKA
Výnimky, poznámky: ÚHČ – sobota 14.00 h.
Gaboltov – domáce stretnutia v nedeľu 3 h. pred ÚHČ dospelých V. liga šarišská
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1. kolo – 16.8.2014 o 14,00
10. kolo – 25.4.2015 o 14,00
1.
MARHAŇ
DLHÁ LÚKA
( : )
46.
DLHÁ LÚKA
MARHAŇ
2.
KOBYLY
GABOLTOV
( : )
47.
GABOLTOV
KOBYLY
3.
KĽUŠOV
KRUŽLOV
( : )
48.
KRUŽLOV
KĽUŠOV
4.
BARTOŠOVCE
MALCOV
( : )
49.
MALCOV
BARTOŠOVCE
5.
HERTNÍK
GERLACHOV
( : )
50.
GERLACHOV
HERTNÍK
2. kolo – 23.8.2014 o 14,00
11. kolo – 2.5.2015 o 14,00
6.
DLHÁ LÚKA
GERLACHOV
( : )
51.
GERLACHOV
DLHÁ LÚKA
7.
MALCOV
HERTNÍK
( : )
52.
HERTNÍK
MALCOV
8.
KRUŽLOV
BARTOŠOVCE
( : )
53.
BARTOŠOVCE
KRUŽLOV
9.
GABOLTOV
KĽUŠOV
( : )
54.
KĽUŠOV
GABOLTOV
10.
MARHAŇ
KOBYLY
( : )
55.
KOBYLY
MARHAŇ
3. kolo – 30.8.2014 o 14,00
12. kolo – 9.5.2015 o 14,00
11.
KOBYLY
DLHÁ LÚKA
( : )
56.
DLHÁ LÚKA
KOBYLY
12.
KĽUŠOV
MARHAŇ
( : )
57.
MARHAŇ
KĽUŠOV
13.
BARTOŠOVCE
GABOLTOV
( : )
58.
GABOLTOV
BARTOŠOVCE
14.
HERTNÍK
KRUŽLOV
( : )
59.
KRUŽLOV
HERTNÍK
15.
GERLACHOV
MALCOV
( : )
60.
MALCOV
GERLACHOV
4. kolo – 6.9.2014 o 14,00
13. kolo – 16.5.2015 o 14,00
16.
DLHÁ LÚKA
MALCOV
( : )
61.
MALCOV
DLHÁ LÚKA
17.
KRUŽLOV
GERLACHOV
( : )
62.
GERLACHOV
KRUŽLOV
18.
GABOLTOV
HERTNÍK
( : )
63.
HERTNÍK
GABOLTOV
19.
MARHAŇ
BARTOŠOVCE
( : )
64.
BARTOŠOVCE
MARHAŇ
20.
KOBYLY
KĽUŠOV
( : )
65.
KĽUŠOV
KOBYLY
5. kolo – 13.9.2014 o 14,00
14. kolo – 23.5.2015 o 14,00
21.
KĽUŠOV
DLHÁ LÚKA
( : )
66.
DLHÁ LÚKA
KĽUŠOV
22.
BARTOŠOVCE
KOBYLY
( : )
67.
KOBYLY
BARTOŠOVCE
23.
HERTNÍK
MARHAŇ
( : )
68.
MARHAŇ
HERTNÍK
24.
GERLACHOV
GABOLTOV
( : )
69.
GABOLTOV
GERLACHOV
25.
MALCOV
KRUŽLOV
( : )
70.
KRUŽLOV
MALCOV
6. kolo – 20.9.2014 o 14,00
15. kolo – 30.5.2015 o 14,00
26.
DLHÁ LÚKA
KRUŽLOV
( : )
71.
KRUŽLOV
DLHÁ LÚKA
27.
GABOLTOV
MALCOV
( : )
72.
MALCOV
GABOLTOV
28.
MARHAŇ
GERLACHOV
( : )
73.
GERLACHOV
MARHAŇ
29.
KOBYLY
HERTNÍK
( : )
74.
HERTNÍK
KOBYLY
30.
KĽUŠOV
BARTOŠOVCE
( : )
75.
BARTOŠOVCE
KĽUŠOV
7. kolo – 27.9.2014 o 14,00
16. kolo – 6.6.2015 o 14,00
31.
BARTOŠOVCE
DLHÁ LÚKA
( : )
76.
DLHÁ LÚKA
BARTOŠOVCE
32.
HERTNÍK
KĽUŠOV
( : )
77.
KĽUŠOV
HERTNÍK
33.
GERLACHOV
KOBYLY
( : )
78.
KOBYLY
GERLACHOV
34.
MALCOV
MARHAŇ
( : )
79.
MARHAŇ
MALCOV
35.
KRUŽLOV
GABOLTOV
( : )
80.
GABOLTOV
KRUŽLOV
8. kolo – 4.10.2014 o 14,00
17. kolo – 13.6.2015 o 14,00
36.
DLHÁ LÚKA
GABOLTOV
( : )
81.
GABOLTOV
DLHÁ LÚKA
37.
MARHAŇ
KRUŽLOV
( : )
82.
KRUŽLOV
MARHAŇ
38.
KOBYLY
MALCOV
( : )
83.
MALCOV
KOBYLY
39.
KĽUŠOV
GERLACHOV
( : )
84.
GERLACHOV
KĽUŠOV
40.
BARTOŠOVCE
HERTNÍK
( : )
85.
HERTNÍK
BARTOŠOVCE
9. kolo – 11.10.2014 o 14,00
18. kolo – 20.6.2015 o 14,00
41.
HERTNÍK
DLHÁ LÚKA
( : )
86.
DLHÁ LÚKA
HERTNÍK
42.
GERLACHOV
BARTOŠOVCE
( : )
87.
BARTOŠOVCE
GERLACHOV
43.
MALCOV
KĽUŠOV
( : )
88.
KĽUŠOV
MALCOV
44.
KRUŽLOV
KOBYLY
( : )
89.
KOBYLY
KRUŽLOV
45.
GABOLTOV
MARHAŇ
( : )
90.
MARHAŇ
GABOLTOV
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
:
:
:
:
:
)
)
)
)
ŽIACI - skupina „A“
1.
2.
3.
4.
OFK 2010 KURIMA
TJ Magura ZBOROV
TJ BELOVEŽA
ŠK Milénium 2000 BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES
Výnimky, poznámky:
5.
6.
7.
8.
TJ Pokrok PORÚBKA
TJ Družstevník KOPRIVNICA
TJ Hviezda LOPÚCHOV
TJ Slovan DLHÁ LÚKA
ÚHČ sobota 10.30 h.
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 23.8.2014 o 10,30
1.
KURIMA
2.
ZBOROV
3.
BELOVEŽA
4.
BARD.NOVÁ
2. kolo – 30.8.2014 o 10,30
5.
DLHÁ LÚKA
6.
KOPRIVNICA
7.
LOPÚCHOV
8.
KURIMA
3. kolo – 6.9.2014 o 10,30
9.
ZBOROV
10.
BELOVEŽA
11.
BARD.NOVÁ
12.
PORÚBKA
4. kolo – 13.9.2014 o 10,30
13.
DLHÁ LÚKA
14.
LOPÚCHOV
15.
KURIMA
16.
ZBOROV
5. kolo – 20.9.2014 o 10,30
17.
BELOVEŽA
18.
BARD.NOVÁ
19.
PORÚBKA
20.
KOPRIVNICA
6. kolo – 27.9.2014 o 10,30
21.
DLHÁ LÚKA
22.
KURIMA
23.
ZBOROV
24.
BELOVEŽA
7. kolo – 4.10.2014 o 10,30
25.
BARD.NOVÁ
26.
PORÚBKA
27.
KOPRIVNICA
28.
LOPÚCHOV
-
DLHÁ LÚKA
LOPÚCHOV
KOPRIVNICA
PORÚBKA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
PORÚBKA
BARD.NOVÁ VES
BELOVEŽA
ZBOROV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DLHÁ LÚKA
KURIMA
LOPÚCHOV
KOPRIVNICA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
KOPRIVNICA
PORÚBKA
BARD.NOVÁ VES
BELOVEŽA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DLHÁ LÚKA
ZBOROV
KURIMA
LOPÚCHOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
LOPÚCHOV
KOPRIVNICA
PORÚBKA
BARD.NOVÁ VES
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DLHÁ LÚKA
BELOVEŽA
ZBOROV
KURIMA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
8. kolo – 2.5.2015 o 10,30
29.
DLHÁ LÚKA
30.
LOPÚCHOV
31.
KOPRIVNICA
32.
PORÚBKA
9. kolo – 9.5.2015 o 10,30
33.
PORÚBKA
34.
BARD.NOVÁ
35.
BELOVEŽA
36.
ZBOROV
10. kolo – 16.5.2015 o 10,30
37.
DLHÁ LÚKA
38.
KURIMA
39.
LOPÚCHOV
40.
KOPRIVNICA
11. kolo – 23.5.2015 o 10,30
41.
KOPRIVNICA
42.
PORÚBKA
43.
BARD.NOVÁ
44.
BELOVEŽA
12. kolo – 30.5.2015 o 10,30
45.
DLHÁ LÚKA
46.
ZBOROV
47.
KURIMA
48.
LOPÚCHOV
13. kolo – 6.6.2015 o 10,30
49.
LOPÚCHOV
50.
KOPRIVNICA
51.
PORÚBKA
52.
BARD.NOVÁ
14. kolo – 13.6.2015 o 10,30
53.
DLHÁ LÚKA
54.
BELOVEŽA
55.
ZBOROV
56.
KURIMA
-
KURIMA
ZBOROV
BELOVEŽA
BARD.NOVÁ
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DLHÁ LÚKA
KOPRIVNICA
LOPÚCHOV
KURIMA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ZBOROV
BELOVEŽA
BARD.NOVÁ
PORÚBKA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DLHÁ LÚKA
LOPÚCHOV
KURIMA
ZBOROV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
BELOVEŽA
BARD.NOVÁ
PORÚBKA
KOPRIVNICA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
DLHÁ LÚKA
KURIMA
ZBOROV
BELOVEŽA
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
BARD.NOVÁ
PORÚBKA
KOPRIVNICA
LOPÚCHOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŽIACI - skupina „B“
1.
2.
3.
4.
ŠK FRIČKOVCE
FK GERLACHOV
FK Busov GABOLTOV
TJ Družstevník OSIKOV
Výnimky, poznámky:
5.
6.
7.
8.
OŠK KĽUŠOV
TJ Busov NIŽNÝ TVAROŽEC
TJ Javorina MALCOV
TJ Poľana ŠIBA
ÚHČ sobota 10.30 h.
Osikov - domáce stretnutia v sobotu o 15.00 h.
Fričkovce – domáce stretnutie v sobotu o 14.30 h.
Nižný Tvarožec – domáce stretnutia odohrá na ihrisku v Kobylách v ÚHČ
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo – 23.8.2014 o 10,30
1.
FRIČKOVCE
2.
GERLACHOV
3.
GABOLTOV
4.
OSIKOV
2. kolo – 30.8.2014 o 10,30
5.
ŠIBA
6.
NIŽ. TVAROŽEC
7.
MALCOV
8.
FRIČKOVCE
3. kolo – 6.9.2014 o 10,30
9.
GERLACHOV
10.
GABOLTOV
11.
OSIKOV
12.
KĽUŠOV
4. kolo – 13.9.2014 o 10,30
13.
ŠIBA
14.
MALCOV
15.
FRIČKOVCE
16.
GERLACHOV
5. kolo – 20.9.2014 o 10,30
17.
GABOLTOV
18.
OSIKOV
19.
KĽUŠOV
20.
NIŽ. TVAROŽEC
6. kolo – 27.9.2014 o 10,30
21.
ŠIBA
22.
FRIČKOVCE
23.
GERLACHOV
24.
GABOLTOV
7. kolo – 4.10.2014 o 10,30
25.
OSIKOV
26.
KĽUŠOV
27.
NIŽ. TVAROŽEC
28.
MALCOV
-
ŠIBA
MALCOV
NIŽ. TVAROŽEC
KĽUŠOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
KĽUŠOV
OSIKOV
GABOLTOV
GERLACHOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŠIBA
FRIČKOVCE
MALCOV
NIŽ. TVAROŽEC
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
NIŽ. TVAROŽEC
KĽUŠOV
OSIKOV
GABOLTOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŠIBA
GERLACHOV
FRIČKOVCE
MALCOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
MALCOV
NIŽ. TVAROŽEC
KĽUŠOV
OSIKOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŠIBA
GABOLTOV
GERLACHOV
FRIČKOVCE
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
JARNÁ ČASŤ
8. kolo – 2.5.2015 o 10,30
29.
ŠIBA
30.
MALCOV
31.
NIŽ. TVAROŽEC
32.
KĽUŠOV
9. kolo – 9.5.2015 o 10,30
33.
KĽUŠOV
34.
OSIKOV
35.
GABOLTOV
36.
GERLACHOV
10. kolo – 16.5.2015 o 10,30
37.
ŠIBA
38.
FRIČKOVCE
39.
MALCOV
40.
NIŽ. TVAROŽEC
11. kolo – 23.5.2015 o 10,30
41.
NIŽ. TVAROŽEC
42.
KĽUŠOV
43.
OSIKOV
44.
GABOLTOV
12. kolo – 30.5.2015 o 10,30
45.
ŠIBA
46.
GERLACHOV
47.
FRIČKOVCE
48.
MALCOV
13. kolo – 6.6.2015 o 10,30
49.
MALCOV
50.
NIŽ. TVAROŽEC
51.
KĽUŠOV
52.
OSIKOV
14. kolo – 13.6.2015 o 10,30
53.
ŠIBA
54.
GABOLTOV
55.
GERLACHOV
56.
FRIČKOVCE
-
FRIČKOVCE
GERLACHOV
GABOLTOV
OSIKOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŠIBA
NIŽ. TVAROŽEC
MALCOV
FRIČKOVCE
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
GERLACHOV
GABOLTOV
OSIKOV
KĽUŠOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŠIBA
MALCOV
FRIČKOVCE
GERLACHOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
GABOLTOV
OSIKOV
KĽUŠOV
NIŽ. TVAROŽEC
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
ŠIBA
FRIČKOVCE
GERLACHOV
GABOLTOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
OSIKOV
KĽUŠOV
NIŽ. TVAROŽEC
MALCOV
(
(
(
(
:
:
:
:
)
)
)
)
A D R E S Á R futbalových klubov pre sezónu 2014/2015
č. tel./mobil
479 29 74
0907 544 941
Klub - I. trieda :
Abrahámovce, TJ Pokrok
predseda FK
Novotný Tomáš
Koprivnica, TJ Družstevník
Šesták Imrich
0944 275 222
Hažlín, ŠŠK pri ZŠ
Ing. Oláh Matúš
0903 653 208
Osikov, TJ Družstevník
Biroš Stanislav
0905 820 772
479 12 15
Kružlov, TJ Strojár
Bľanda Ján
0903 904 322
Kurima, OFK 2009
Gmitter Emil
0908 981 902
0911 349 232
Marhaň, OcFK
Mgr. Pajdič Marián
0908 310 109
Zborov, TJ Magura
Sliva Milan
0914 149 669
Bartošovce, TJ Cerhov
Ing. Greif Ján
0907 953 410
Lopúchov, TJ Hviezda
Kračinovský Stanislav
0918 437 052
Dubinné, TJ
Varali Ján
739 10 16
Nižný Tvarožec, TJ Busov
Lišivka Milan
0918 877 797
Hertník, TJ Čergov
Semanek Róbert
0948 000 330
Porúbka, TJ Pokrok
Pavúk Ján
0915 046 981
0903 489 847
Klub - II. trieda :
Fričkovce, ŠK
Ing. Katrinič Jozef
0907 976 517
Hervartov, FC Poľnohospodár
Ing. Gambaľ Jaroslav
0905 555 878
Chmeľová, TJ Dujava
Ing. Banický Ján
0905 266 337
Kobyly, TJ Družstevník
Mgr. Labanc Ján
0902 282 603
Kurov, TJ Odboj
Ing. König Mikuláš
0907 185 984
Poliakovce, TJ PD Mier
Šoltys Juraj
0910 358 863
Rokytov, OFK
Mgr. Pangrác-Piter Ľubomír
0910 932 602
Smilno, OŠK
Tribula Benedikt
0905 769 558
Stuľany, TJ Družstevník
Billý Imrich
0905 980 632
Bard. Nová Ves, ŠK Milénium 2000
Šott František
0903 647 475
Beloveža, TJ
Marko Jozef
0905 551 384
Dlhá Lúka, TJ Slovan
Ing. Chovanec Anton
0908 836 145
Gaboltov, FK Busov
Javorský Pavol
0903 905 299
Gerlachov, FK
Lišivka Ján
0910 984 677
Kľušov, OŠK
Pillár Jozef
0905 298 950
Malcov, TJ Javorina
Jura Peter
0903 572 324
Ostatné:
Nominačná listina delegátov ObFZ Bardejov sezóna 2014/2015
1
2
3
4
5
Priezvisko a meno
Macek Jozef
Huraj Rudolf
Regrút Michal
Seman Vincent
Vyskoč Ľubomír
Adresa
Kobyly 193
Mičkova 22, BJ
Komenského 16, BJ
Hlavná 4, Dlhá Lúka
Ťačevská 18, BJ
Číslo
telefónu
479
15 50
472 83 12
Mobil
0905 499 733
0914 237 381
0917 079 767
0904 492 047
0908 193 911
Nominačná listina rozhodcov v súťažiach ObFZ , ročník 2014-2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Priezvisko a meno
Čisárik Jakub
Daňko Martin
Dolhý Daniel
Dubovecký Anton, Mgr.
Gambal Ondrej
Harčar Milan
Havrila Daniel
Hegedüš Blažej
Hegedüš Ladislav
Hopko Marián
Končár Stanislav
Kotuľak Jozef
Krištof Vlastimil
Kundrát Jozef
Kunst Eduard
Leško Radovan
Mihaľ Ján
Mihaľ Marek
Mihálik Peter
Michalov René
Ondeček Róbert
Rondzík Jozef, Ing.
Šivec Kristián
Šivec Michal
Vizvári Rudolf
Zamborský Cyril
Adresa
Fučíkova 16, BJ
Vihorlatska 3, Prešov
Vaniškovce 59
Pod Papierňou 64, BJ
A. Svianteka 10, BJ
Sázavského 16, BJ
L. Svobodu 21, BJ
Vyšná 172/73, Kurima
L. Svobodu 10, BJ
Beloveža 202
Ťačevská 22, BJ
Dlhá 35, Dlhá Lúka
Lopúchov 18
Janovce 73
L.Svobodu, BJ
Ťačevská 23, BJ
Poliakovce 16
Poliakovce 16
Výšná 174, Kurima
Hankovce 106
J.Švermu 6, BJ
Kľušov 77
Sadová 20, Hažlín
Sadová 20, Hažlín
Komenského 11, BJ
Šiba 48
Číslo
telefónu
479 56 85
739 12 06
0918 739
776
479 22 12
0949 150
468
476 74 11
0902 073
548
Mobil
0911 178 397
0907 564 948
0917 341 947
0904 675 560
0918 080 961
0918 184 259
0915 371 228
0948 007 668
0903 121 110
0918 080 936
0905 335 737
0910 245 358
0908 349 078
0908 802 270
0918 401 588
0907 925 910
0944 109 340
0944 109 340
0918 318 032
0910 574 533
0904 440 694
0902 249 531
0949 395 229
0908 698 572
0911 280 752
0908 894 379
Nominačná listina rozhodcov v súťažiach SFZ a VSFZ, ročník 2014-2015
Republíkové súťaže
1 Ferenc František, Ing.
Súťaže riadené VsFZ Košice
2 Čech - Špirek Martin
3 Dolhý Peter, Mgr.
4 Feckanin Jozef, ml.
5 Jacečko Tomáš
6 Kica Rastislav
7 Končár Tomáš
8 Marko Branislav, Mgr.
9 Počurek Alojz
10 Roman Dávid
11 Sendek Jozef, Ing. JUDr.
12 Šimco Peter
13 Židišin Peter, Mgr.
Tročany 85
telefónu
domov
Družstevná 28, BJ
Dlhý rad 38, BJ
A. Svianteka 7, BJ
Partizánska 26, BJ
Tehelná 31, BJ
Ťačevská 22, BJ
J. Grešáka 9, BJ
Šiba 36
Pánska 11, Dlhá Lúka
Osikov 18
Pod Kútmi 30, Dlhá Lúka
Gorkého 14, BJ
0948 094 095
0907 570 433
0903 497 776
0902 571 554
0907 470 693
0902 585 118
0915 181 169
0902 310 400
0908 971 679
0903 034 569
0908 252 191
0902 859 244
0905 707 879
Nominačná listina delegátov v súťažiach SFZ a VSFZ, ročník 2014-2015
Republíkové súťaže
1 Labanc Ján, Mgr.
Súťaže riadené VsFZ Košice
2 Feckanin Jozef, st.
3 Kačmár Ján
4 Kostík Jaroslav, Ing.
5 Pecha Dušan
6 Sendek Jozef, st.
7 Tarcala Štefan
37
Kobyly 253
A. Svianteka 7, BJ
Stuľany 14
L. Novomeského 3, BJ
T. Ševčenka 1, BJ
Osikov 18
L. Svobodu 14, BJ
0907 978 528
739 34 73
0903 910 044
0903 422 167
0902 909 859
0905 986 334
0905 492 081
0903 156 971
0903 120 497
Adresy a telefónne čísla futbalových orgánov
Slovenský futbalový zväz - SFZ
Trnavská 100/II
821 01 Bratislava
Tel.: 02 / 482 06 000 - sekretariát
Tel.: 02 / 482 06 035 - matrika SFZ
Web: www.futbalsfz.sk
e-mail: [email protected]
Východoslovenský futbalový zväz - VsFZ
Alejova 2
042 96 Košice
Eperješi Marcel - sekretár VsFZ - 0911 645 550, 055/643 35 66 mail:
[email protected]
Majláthová Alžbeta - ekonómka zväzu, matrikárka - 0907 992 394, 055 / 789 83 22 mail:
[email protected]
Web: www.futbalvsfz.sk
e-mail: [email protected]
Oblastný futbalový zväz - ObFZ Bardejov
Mlynská 1
085 01 Bardejov
Tel.-Fax: 054 / 472 25 38, 0905 707 879, 0915 908 180 p. Židišin - sekretár ObFZ Web:
www.obfzbardejov.sk e-mail: [email protected],
[email protected]
Pracovisko telovýchovného lekárstva
MUDr. Stanislav Baloga
Filozofická fakulta ul. 17. Novembra
081 71 Prešov
Mobil: 0905 866 761 (lekár)
0902 901 031 (zdravotná sestra)
Evidencia FK o vedení žltých a červených kariet
P.
č.
1
Priezvisko, meno
1. ŽK 2. ŽK 3. ŽK 4. ŽK ZČ
5. ŽK 6. ŽK 7. ŽK 8. ŽK ZČ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ZČ = zastavená činnosť na kolo
39
ČK
40
41
Vydal Oblastný futbalový zväz Bardejov pre vnútornú potrebu ObFZ,
TJ, ŠK, FK. August 2015 Vytlačil: GRAFOTLAČ Bardejov Náklad:
120 kusov
42
Download

Rozpis súťaží ObFZ Bardejov 2014-2015