kód školy:
37861212
Výsledky z dotazníka Klímy pedagogického zboru pre základné školy
Majú vzťahy medzi učiteľmi vplyv na kvalitu školy? Ako a ktoré vzťahové aspekty zohrávajú dôležitú úlohu? Ktoré a v
akej miere sa prejavujú vo výslednej miere kvality tej ktorej školy? Tieto a podobné otázky stoja v popredí
konkrétneho výskumného úsilia pracovníkov NÚCEM-u pri skúmaní sprievodných aspektov vzdelávania v projekte
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
Jednou z premenných, na ktorú sa zameriavame vo svojom výskume
je aj skúmanie fenoménu zvaného „klíma pedagogického zboru.“
Klíma učiteľského zboru je jednou zo subklím školy, ktorá má pre
rozvoj a fungovanie školy zásadný význam. Kompaktnosť tímu kvalitná komunikácia a spolupráca medzi učiteľmi vyvolávajú v práci
so žiakmi synergiu. Preto možno charakteristiky klímy učiteľského
zboru považovať za isté diagnostické ukazovatele kvality, efektivity či
napredovania školy. Tieto charakteristiky reprezentujú personálny
potenciál premeny školy. Pojmom klíma učiteľského zboru v
kontexte nášho výskumu označujeme premennú, ktorá vyjadruje
kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov vo vnútri
učiteľského zboru tak, ako to učitelia sami vnímajú. Na meranie sme
použili dotazník klímy pedagogického zboru (OCDQ-RS).
Tabuľka 1 Súbor učiteľov
Vaša škola
Testovaný
súbor
Počet zúčastnených učiteľov
30
2515
z toho mužov v %
10
12.2
z toho žien v %
90
87.4
Priemerný vek
49
45.31
10% učiteľov pracuje na vašej škole do dvoch rokov, 30% 3 až 10
rokov, 40% 11 až 25 rokov a 20% nad 26 rokov.
Krátko o dotazníku
Pomocou dotazníka OCDQ-RS je klíma pedagogického
zboru vyjadrená takzvaným indexom otvorenosti školy.
Je to vlastne kontinuum medzi mierou otvorenosti a
uzavretosti klímy školy. Koncept otvorenosti a uzavretosti
sa premieta do nasledujúcich piatich dimenzií, pri
ktorých uvádzame aj charakteristické položky:
Ústretové správanie riaditeľa – vzťah riaditeľa k
učiteľom, pochvala a rady učiteľom, ale aj to, že je im
príkladom vlastným správaním. Napr.: Riaditeľ(ka)
dokáže oceniť a pochváliť podriadených.
Direktívne správanie riaditeľa – zisťuje hlavne rigidný
štýl riadenia učiteľov riaditeľom. Napr.: Riaditeľ(ka) riadi
školu tzv. „železnou rukou“.
Angažované správanie učiteľov – jednak vo vzťahovej
rovine k žiakom a kolegom a afektívnej ako je radosť z
práce, nadchnutie novými nápadmi, pracovná morálka...
Napr.: Učitelia v tejto škole pracujú mimoriadne
obetavo.
Frustrovanosť učiteľov – vyplývajúca z nevhodného
správania učiteľov a riaditeľa alebo preťaženosti
administratívnymi povinnosťami. Napr.: Pracovné porady
v našej škole sú dlhé a nudné.
Sociálna blízkosť učiteľov – priateľské vzťahy medzi
učiteľmi. Napr.: Učitelia usporadúvajú pre seba
spoločenské posedenia.
Ochota učiteľov k zmenám - vypovedá o ochote
navrhovať, prijímať a realizovať zmeny v škole. Napr.:
Učitelia považujú zmeny za nevyhnutné a zmeny
pozitívne prijímajú.
________________________________________
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania URL: www.nucem.sk, [email protected]
Index otvorenosti vašej školy (Obrázok 1) sa nachádza v pásme nadpriemeru. Škola v tomto pásme sa vyznačuje
výrazne pozitívnym hodnotením vzájomnej dôvery, súdržnosti a angažovanosti členov učiteľského zboru. Štýl riadenia
školy považujú za demokratický, systém riadenia školy za stabilný a pevný.
Obrázok 1 Porovnanie škôl z hľadiska ich indexu otvorenosti.
80
70
60
50
Základné školy
40
Vaša škola
30
Priemer
20
10
0
Z obrázka 2 sa dá vyčítať, že klíma pedagogického zboru vašej školy dosiahla podobné skóre vo faktoroch
angažovaného správania učiteľov; direktívneho správania riaditeľa; frustrácie učiteľov; ako priemer našej výskumnej
vzorky. Vyššiu hodnotu vykazuje faktor ústretového správania riaditeľa; sociálnej blízkosti učiteľov; ochoty učiteľov k
zmenám;
Obrázok 2 Priemerné percentuálne hodnoty vašej školy v jednotlivých dimenziách.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vaša škola
Priemer vzorky
Ústretovosť
riaditeľa
Angažovanosť
učiteľov
Direktívnosť
riaditeľa
Frustrácia
učiteľov
Sociálna
blízkosť
Ochota
k zmenám
________________________________________
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania URL: www.nucem.sk, [email protected]
Obrázok 3 Spokojnosť s kolegiálnymi vzťahmi na vašej škole.
0%
7%
Spokojnosť s kolegiálnymi
vzťahmi (obrázok 3) uviedlo
takmer 70% učiteľov, zriedka
13.3% učiteľov.
13%
17%
Zriedka
Občas
Často
63%
Veľmi často
Niekedy
Približne 16.7% učiteľov vníma často, že kolegiálne vzťahy na vašej škole majú zhoršujúcu sa tendenciu. Pre 80%
učiteľov hrajú tieto vzťahy v ich živote významnú úlohu, ale 63.3% sa pokladá za málo kompetentných pre
rozvíjanie optimálnych vzťahov. Nad zmenou súčasného povolania sa zamýšľa zhruba 6.7% učiteľov z vašej školy.
Pre zlepšenie vzťahov učitelia z vašej školy odporúčali viac otvorenej komunikácie spočívajúcej aj v schopnosti
podať a prijať konštruktívnu kritiku, vo vyjasnení si vzájomných problémov, v lepšom pochopení a kompromise.
Zlepšeniu vzájomných vzťahov prospeje aj trávenie času v kolektíve, napríklad v zborovni či na neformálnych
stretnutiach, čo môže priniesť viac láskavosti, otvorenosti, tolerancie, empatie, priamosti, úcty, ohľaduplnosti, ale
aj asertivity či sebareflexie.
Veríme, že sa vám aspoň niektoré z týchto námetov podarí zrealizovať a prispieť tým k zlepšeniu kolegiálnych
vzťahov, aby sa všetci cítili dobre, lebo v takom prostredí sa dajú dosahovať kvalitné výsledky výchovnovzdelávacej práce efektívnejšie.
________________________________________
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania URL: www.nucem.sk, [email protected]
Download

Výsledky z dotazníka Klímy pedagogického zboru pre