Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY
E-TESTOVANIA – OFFLINE AJ ONLINE
FORMA
E-TESTOVANIE 9
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania
Apríl 2015
E-Testovanie 9-2015
online aj offline forma
TERMÍN
TESTOVANIA
 15. 4. 2015 školy s vyučovacím jazykom slovenským
a s vyučovacím jazykom maďarským
CIELE TESTOVANIA
 Získať obraz o výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ
(ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie
štúdium (ISCED 3),
 porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
 poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti
spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných
predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
TESTOVANÁ
VZORKA
 Žiaci 9. ročníka ZŠ certifikačných škôl s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským (testy nie sú určené žiakom so
zdravotným znevýhodnením vyžadujúcim špeciálnu úpravu).
NÁROČNOSŤ ÚLOH
 Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti
zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ,
ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
 matematika
TESTOVANÉ
PREDMETY
 slovenský jazyk a literatúra
 maďarský jazyk a literatúra
 slovenský jazyk a slovenská literatúra
DOKUMENTY
K TESTOVANIU
VÝBER
ADMINISTRÁTOROV
SÚBOR
TESTOVANIA
 http://www.etest.sk/testovanie-9-onlinee-testovanie-9/,
http://www.nucem.sk
 pedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú v aprobácii testovaný
predmet
 dvaja administrátori v testovacej miestnosti
 E-T9_ST_2015_15.4.2015
 E-T9_2015_MAT_15.4.2015
TESTY
 E-T9_2015_SJL_15.4.2015
 E-T9_2015_MJL_15.4.2015
 E-T9_2015_SJSL_15.4.2015
NEPOVOLENÉ
POMÔCKY
POVOLENÉ
POMÔCKY
 mobilné telefóny
 zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra
 písacie potreby (modré alebo čierne pero)
 rysovacie pomôcky
 pomocné papiere pre matematiku (formát A4)
 kalkulačka s numerickým displejom
 prehľad matematických vzťahov a jednotiek pre MAT
Download

špecifické požiadavky e-testovania – offline aj online forma