DYNAMICKÝ UMELECKÝ OPIS






moderná próza sa vyhýba statickým opisom, ktoré spomaľujú dianie,
stupeň dynamickosti nedosiahne stupeň dynamickosti rozprávania,
posilnené sú funkcie slovesa a súčasne sa hromadia statické prvky,
text je subjektívny – zobrazované javy vnímame očami toho, kto javy opisuje,
dôležité sú pestrosť použitých jazykových prostriedkov a tvorivé využitie umeleckých prostriedkov,
text má prvky expresívnosti.
Ukážka č. 1: VLADIMÍR MINÁČ: Tmavý kút (úryvok)
Dolina je úzka a hlboká. Smrekový les sa spúšťa po strmých brehoch až na dno doliny,
kde rozkošnícky zurčí potok. Nemám rád slovo zurčať: vždy sa mi videlo prázdne vznešené,
romantizujúce a literárne. Ale náš potok poväčšine času zurčí, hrá sa so zvukom tohto slova a
tvrdohlavo ho mrmle. Poväčšine času videl som, ako ani nie o dve minúty sa nevinné zurčanie
premenilo na hnevlivé búrenie, ako sa náš milý, známy, iskrivý potok premenil na divú, temnú
strminu, ktorá niesla so sebou od koreňov vytrhnuté pralesné stromy.
Pár slov k textu ukážky:
 Ukážka č. 1 sa začína ako statický opis (veta s pomocným slovesom byť).
 Druhú vetu už dynamizuje plnovýznamové sloveso spúšťať sa, ktoré je zároveň obrazným pomenovaním.
Sloveso zurčať má expresívny charakter a slovo rozkošnícky vnáša do textu čosi ľudské – rieka sa
personifikuje.
 Nemám rád je slovné spojenie, ktoré text výrazne subjektivizuje a robí ho expresívnym. Celá veta má
hodnotiaci charakter, prináša osobný pohľad na zobrazovaný jav (videlo sa mi).
 Aj ďalšie slovesá hrať sa a mrmlať, ako aj špecifikácia diania (tvrdohlavo) majú personifikujúci charakter.
 Typickými znakmi opisu sú enumerácia zobrazovaných javov a vety s viacnásobným vetným členom.
V poslednej vete sa hromadia informácie  a my čitatelia citlivo vnímame slová, ktoré bližšie charakterizujú
jav (rieku) alebo dianie (ako rieka tečie).
 Text pôsobí emocionálno-esteticky: autor originálne opisuje prostredie a navodzuje súčasne istú náladu.
Ukážka č. 2: DANIEL PENNAC: Trápenia so školou (úryvok)
Môj priateľ Pierre, profesor v Ivry, nikdy nerobí rannú kontrolu prítomnosti. Jeho žiaci čakajú zoradení na
chodbe pred vchodom do triedy. Mimochodom, v ostatných priestoroch sa pobehuje, vykrikuje, hrmoce so
stoličkami a lavicami, zaberá sa voľný priestor, napĺňa sa zvuková kapacita. Pierre čaká, kým sa vytvorí zástup, otvorí
dvere, pozoruje chlapcov a dievčatá, ako po jednom vchádzajú, vymenia si sem-tam automaticky Dobrý deň, znova
zavrie dvere, zamieri pravidelnými krokmi ku katedre, kým žiaci stoja za stoličkami. Ponúkne ich, aby si sadli a začne:
Takže, Karim, kde sme to prestali? Jeho hodina je konverzáciou, ktorá pokračuje tam, kde posledne prestala.
Ukážka č. 3 ZUZANA CIGÁNOVÁ: Kúsok cesty okolo sveta (úryvok)
Na plote pristáva kondor! Keď pristáva kondor, čas sa spomalí. Zježený temný vták hlasno brzdí
v hmatateľnom vzduchu. Keď sa pazúry položia na drôt, všetko zasiahne jediný ťažký tón.
Potom pod krásnou váhou a silou dlho zuní pletivo.
A obrovské krídla sa pero za perom zasúvajú na lesklý chrbát. Sucho šuchocú. Praskajú. Elektrina odlieta.
Až sa v nehybnom tichu týči dokonalá silueta.
Túto chvíľu nechcem zabudnúť.
Použitá literatúra
1. FINDRA, Ján. Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004. ISBN 80-8063-142-5
2. Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Slovenský jazyk a literatúra, maďarský
jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. [online]. Bratislava :
NÚCEM,
január
2012.
[cit.
2012-12-13].
Dostupné
na
internete:
http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2012/organizacne_pokyny_a_sprievodna_dokumentacia/Krit
eria_na_hodnotenie_PFIC_MS__VUJ_2012_final.pdf>.
3. Test zo slovenského jazyka a literatúry. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T 9-2012. [online].
Bratislava
:
NÚCEM,
2012.
[cit.
2012-12-13].
Dostupné
na
internete:
http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2012/testy/SJL_fA_web_2012.pdf>.
Download

DYNAMICKÝ UMELECKÝ OPIS • moderná próza sa