TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET
Sadrokartónové podhľady
Montér sadrokartónu
MODULOVÝ ZOŠIT
Miskolc, 2011
PODPORNÝ MATERIÁL INDIVIDUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Spracovali
Kovács Károly
Antal Sándor
Koordinátor projektu
Juga Aliz
Odborný koordinátor
Simonné Bodolay Enikő
Odborný lektor
Gyuri Zoltán
Jazykový lektor
Kis Gábor
2. VERZIA
Vydávateľ
TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET
MISKOLCI IGAZGATÓSÁG
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; Poštová adresa: 3510 Miskolc, Pf. 560
Telefon: (46) 530-150; Telefax: (46) 530-153
E-mail: [email protected]
www.tkki.hu
Zodpovedný vydávateľ
Andó Pál
riaditeľ
V rámci programu „Trans-Fair”
ROZMNOŽOVANIE A DISTRIBÚCIA UČEBNÉHO MATERIÁLU JE POVOLENÉ LEN S PREDCHÁDZAJÚCIM
SÚHLASOM TKKI!
OBSAH
I. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
II. UŽITOČNÉ INFORMÁCIE K UČENIU ------------------------------------------------------ 5
III. CIEĽ MODULU ----------------------------------------------------------------------------------- 7
IV. ČIASTKOVÉ CIELE ----------------------------------------------------------------------------- 7
V. PREDBEŽNÉ PODMIENKY -------------------------------------------------------------------- 7
VI. UČENIE --------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe ----------------- 9
Príprava monolitických podhľadov. --------------------------------------------------------- 17
Montáž kazetového podhľadu. --------------------------------------------------------------- 49
VII. ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA MODULU--------------------------------------------------------- 63
3
I. ÚVOD
Milí účastník nášho kurzu!
Tento modulový zošit bol spracovaný v rámci projektu TÁMOP—2.2.4. „Cezhraničná
spolupráca v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania dospelých”, konkrétne v rámci získaného
programu Trans-Fair „Odovzdávanie metód vzdelávania dospelých s orientáciou na prax i
skúseností v oblasti vzdelávania a vývoja učebných materiálov”. Modulový zošit je súčasťou
vzdelávacieho programu Montér sadrokartónu. Cieľom programu je vyškolenie takých
odborníkov, ktorí vďaka získaným znalostiam budú schopní plniť úlohy pri montáži
sadrokartónu tak v Maďarsku ako i na Slovensku.
Vy ste sa teraz rozhodli naučiť sa modul - Montáž stropov a podhľadov. K individuálnemu
učeniu okrem učebných materiálov Vám poskytneme aj pomoc a podporu. Úprimne dúfame, že
Vaše vynaložené úsilie budú úspešné a veríme, že po skončení tohto modulu ako aj celého
vzdelávacieho kurzu s pomocou získaných vedomostí, úspešne nájdete zamestnanie na trhu
práce.
Cieľom modulu je získať čo najflexibilnejšie a najjednoduchšie cenné a užitočné poznatky
o sadrokartónových podhľadoch, o vykonaní rôznych úloh
a o odstránení vyskytujúcich
problémoch. Počas prednášok sa naučíte pojmy, bez ktorých úlohy nebudete môcť vykonávať.
Modul zaoberajúci sa s okruhom témy sa zakladá už na existujúce vedomosti, preto je dôležité,
aby poslucháč získal znalosti aj z predošlých odborných modulov.
Dôležitou kľúčovou otázkou dnešnej modernej stavby je kultúrne a estetické vymedzenie
rôznych oblasti. To sa nevzťahuje len na zvislé konštrukcie, ale aj na vodorovné a šikmé
uzavretie. Pri vývoji podhľadov brali do úvahy aj také požiadavky, ktoré zlepšili pocit
komfortnosti a prežitok priestoru ľudí, ktorí sa zdržiavali v takých miestnostiach.
To, že aké riešenia možno použiť a ako ich treba správne vykonať? Na tieto otázky dáva jasnú
odpoveď nasledujúci modul, vďaka ktorému sa môžete zoznámiť s ďalším dôležitým segmentom
montáže sadrokartónov.
II. UŽITOČNÉ INFORMÁCIE K UČENIU
Tento kurz, na ktorom sa teraz zúčastníte, je rozdielny od Vašich predošlých učení. My to
nazývame modulárny a praktický výcvik. Modulárny, lebo sa skladá z individuálnej vzdelávacej
jednotky; prakticky orientovaný, lebo cez praktické cvičenia získate potrebné znalosti.
Dnes profesia montáž sadrokartónu vstúpila do novej éry na území Slovenska a Maďarska, kde
Vy môžete zohrať dôležitú úlohu. To sa prejavuje v tom, že výučbu suchej výstavby doposiaľ
veľmi nezaradili do systému vzdelávania a nedostala také odborné zázemie, ako tento učebný
materiál, ktorý držíte v rukách.
5
Počas vyučovania nájdete odkazy na kompletné profesionálne materiály, ktoré Vám pomôžu pri
osvojovaní si znalosti a dajú Vám hĺbší pohľad do tajomstva profesie.
Z nich najdôležitejší súhrnný materiál, je kniha „Szárazépítési kézikönyv“ vydaná na iniciatívu
ÉVOSZ oddelenie suchej výstavby v roku 1999, vydavateľom ktorej bol Gyorsjelentés Kiadó
Kft., v editovaní kvalifikovaného architekta Györgya Wiesnera.
Činnosť suchej výstavby tiež podrobne opisuje publikácia Szerényi-Bársony: Szárazépítő
szakismeretek (Szega Books Kft.) vydaná v roku 2005.
Samozrejme, odborné materiály a dokumenty firiem existujúce na trhu praxi, ktoré vyrábajú
materiály k suchej výstavbe, vďaka ich neustálym vývojom znamenajú obrovskú pomoc.
Počas výučby v modulovom zošite stále nájdete usmernenie, že k daným témam v ktorej knihe,
kde nájdete podrobný odborný materiál. Vo väčšine prípadov tieto odborné informácie sú
spojené, preto by mali byť selektívne použité.
Cieľ dosiahneme vykonaním praktických cvičení, cez ktorých pomocou konkrétnych úloh
ukážeme práce. Musím e zvlášť zdôrazniť, že každá etapa práce je súčasťou zložitej činnosti,
kde jednotlivé úlohy sa stavajú na seba.
Úspešné vykonanie jednotlivých úloh je základom výkonu uspokojujúcej úrovne pracovného
procesu. Samotný pracovný proces predchádza projekčná práca, preto je dôležité poznať hlavné
znaky plánov. Treba si osvojiť individuálny pracovný proces. V záujme toho úlohy treba
naplánovať, pripraviť, zobrať do úvahy nielen odborné predpisy ale aj bezpečnostné pravidlá,
a tak ich treba vykonať.
Počas výučby sa stretnete s nasledovnými ikonami, ktoré informujú a poskytnú Vám usmernenia
k jednotlivej časti učebných materiálov:
Dôležité otázky, sumarizácia, definícia
Učebné úlohy
Odporúčaná odborná literatúra
Kontrolná úloha
6
Podmienky nástrojov:
 Výukový balík (my zabezpečujeme)
 Riešenie praktických úloh sa dá vykonať pomocou v školskej dielni nájdených nástrojov.
Tieto úlohy sa dajú vyskúšať aj doma, v tom prípade treba dbať na použitie správnych
nástrojov a materiálov.
 Odporúčaná odborná literatúra:
[1] Szerényi-Bársony: Szárazépítő szakmai ismeretek, Szega Books Kft., 2005.
[2] Wiesner György (szerk.): Szárazépítési kézikönyv, Gyorsjelentés Kiadó Kft., 1999.
Zistíte, že jednu úlohu sa dá vyriešiť s rôznymi spôsobmi, ale to, že ako, rozhodne okrem
profesných pravidiel aj získané znalosti. Musíme vedieť, čo, prečo robíme, aké sú následky, ak
niektorú odbornú úlohu vôbec nie, alebo nie podľa odborných pravidiel vykonáme.
Výkon učebných cvičení, tam získané znalosti sú najdôležitejším predpokladom získania
vedomosti. Učebné knihy Vám dávajú globálne odborné vedomosti, kým praktické cvičenia
v živote potrebné vedomosti.
Váš výkon vyhodnotí inštruktor na základe previerkovej skúšky z kompetencií.
III. CIEĽ MODULU
Poslucháč po skončení modulu bude schopný vykonávať úlohy montáže sadrokartónových
podhľadov pri suchej výstavbe na základe existujúcich plánov. Používajte teoretické a praktické
vedomosti!
IV. ČIASTKOVÉ CIELE
1. Opláštenie stropov, používanie pojmu podhľadu v oblasti suchej výstavby.
2. Prípravamonolitických podhľadov.
3. Montáž kazetových podhľadov. V. PREDBEŽNÉ PODMIENKY
Predbežne vykonané jednotky: Znalosti modulu základy stavebníctva.
7
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
VI. UČENIE
1. UČEBNÉ CVIČENIE
Číslo čiastkového cieľa:
Názov čiastkového cieľa:
1.
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v
suchej výstavbe
1.1. Priebeh učenia
VZDELÁVACIE
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
AKTIVITY
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o vývoji opláštenia
stropov!
V skupine spoločne si prediskutujte, v akých prípadoch je Urobte si poznámky z prednášky!
potrebné opláštenie stropov!
Určte, aký je rozdiel medzi jednoduchou a dvojitou (krížovou)
podkonštrukciou! Riešenie si zaznamenajte do zošita!
TREBA
VEDIEŤ
Odporúčaná odborná literatúra č.
[1]., str.115.
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
!
POMÔCKY
Opláštenie stropov
Pod opláštením sadrokartónových konštrukcií
upevňovanie (skrutkovanie) sadrokartónových
vyrovnanú podkonštrukciu.
rozumieme
platní na
K oplášteniu treba používať zásadne celé sadrokartónové platne
zvyšky je možné využívať, ale treba zabrániť ich použitiu vedľa
seba tak, aby nedochádzalo k vytváraniu krížových škár.
Rozšírené aplikačné oblasti, konštrukčné riešenia:
Aplikujú typicky z estetického hľadiska. Oblasti používania
opláštenia stropov nie sú určené, všade sa dajú využiť tak v
rodinných domoch ako aj vo verejných budovách.
Odporúčaná odborná literatúra č.
[1]., str.115.
Pri opláštení stropov treba brať do úvahy typ krovu, pretože k
tomu je prispôsobený druh fixácie.
Obklad dreveného stropu s doskami sa dá priamo namontovať na
trám, v ostatných prípadoch treba pripraviť nosnú konštrukciu.
Materiál nosnej konštrukcie je zvyčajne z drevených lát.
Pozrite si obrázok č. 1. a 2.!
Rozlišujeme dva druhy nosnej konštrukcie:
- Jednoduchá podkonštrukcia: používame vtedy, keď latu
fixujeme ku krovu s priamymi závesmi podľa predpísanej
veľkosti a nato montujeme obklad.
- Dvojitá (krížová) podkonštrukcia: rozdiel je v tom, že na
9
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
prvú lištu zvisle namontujeme jednu montážnu lištu, na
ktorú neskoršie dáme opláštenie.
Oblasť používania drevenej konštrukcie:
- Rekonštrukcia trámového krovu,
- Zabudovanie podkrovia.
Jednoduchá alebo dvojitá podkonštrukcia (nosné laty a montážne
laty)
Oceľová nosná konštrukcia: To je najčastejšie riešenie. Na
obvodové steny/konštrukcie sa dostanú UD profily, konzoly CD
profily sú pripevnené s priamymi závesmi. Typicky jednosmerná
rámová konštrukcia.
Zriedka sa vyskytne dvojitá rámová konštrukcia z oceľového
profilu, ktorá je namontovaná na drevenú podkonštrukciu.
Obrázok č. 1.
Jednoduchá podkonštrukcia
Obrázok č. 2.
Dvojitá (krížová) podkonštrukcia
Opláštenie
Materiál opláštenia môže byť rôznorodý:
-
lambéria,
hoblované dosky
plávajúca podlaha,
rôzne sadrokartónové krytie.
Tieto opláštenia zvyčajne skrutkovaním pripevnia k nosnej
konštrukcii.
Aplikácia opláštenia stropu:
Pri opláštení stropov a podhľadov konštrukcie sú pripravené z
estetického hľadiska. Také estetické riešenia môžu byť: zakrytie
popraskaného krovu, zakrytie inštalačného vedenia, ale v dnešnej Pozrite si obrázok č. 3.!
dobe sadrokartónové podhľady využívajú aj na dekoráciu bytu.
Pri umiestnení podhľadov v každom prípade sa zlepšia
10
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
zvukovoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti.
Tepelnú a zvukovú izoláciu môžeme zvyšovať s izoláciou medzi
krovom a stropom.
V takom prípade izoláciu medzi latové konštrukcie tak treba
umiestniť, aby sa dotýkal celou plochou spodnej časti krovu.
Obrázok č. 3.
Obklad namontovaný na drevený krov
.
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočtujte si prednášku Vášho inštruktora o téme konštrukcia
podhľadov
a ich komponenty! Z prednášky si urobte
poznámky!
Opakovanie modulu Materiály a
Pod vedením inštruktora nakreslite profily používané pri montáži zariadenia!
podhľadov!
Pod vedením inštruktora urobte náčrt podhľadu, pripravte
rozvrhnutie podhľadu!
Odporúčaná odborná literatúra č.
[2].,str. 173.
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Podhľad
Pojem: Podhľadom nazývame také stavebné konštrukcie, ktoré sú
zavesené a ťahajú sa z nosných konštrukcií budovy zvyčajne z
Definícia v modulovom zošite!
krovu, a samostatne plnia voči nim kladené požiadavky.
Nosné konštrukcie podhľadov tvoria hmoždinky, závesy a rámová
konštrukcia.
Spodnú viditeľnú časť podhľadu nazývame obložením –
opláštením.
Časť medzi obložením a krovom nazývame stropným priestorom.
11
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
Úlohy podhľadu:
Odporúčaná odborná literatúra č.
- zakryje nedostatky a uzatvára spodnú časť stropu,
[2].,str. 173.
- zlepšuje tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti,
zakrýva inštalačné vedenie,
- znižuje svetlú výšku miestností,
- umocňuje architektonický výraz interiéru, zlepšuje
estetickosť.
Podhľad má dôležitú úlohu aj z hľadiska požiarnej ochrany. V
oblasti stavebníctva používajú protipožiarny podhľad –
bezpečnostný medzistrop.
Bezpečnostný medzistrop je špeciálna samonosná horizontálna
konštrukcia slúžiaca na bezpečnostné ohraničenie daného
priestoru.
Montáž podhľadu:
Nosná konštrukcia:
Zabezpečuje spojenie medzi krovom a obložením. Nosná
konštrukcia sa skladá z nosných rebier, v závislosti od stavania z
hlavného-, pomocného, špeciálneho alebo zvýšeného rebrá a z
profilu. Nosný profil je prichytený k stropu so závesom, čo je
výhradne fixované s kovovou skrutkou alebo kotvou. Vytvorenie
závesov závisí od funkčnosti, konštrukcie a hmotnosti
podhľadového systému. Hlavným aspektom je, aby závesy boli
dané do roviny, veď vyžaduje mm-ovú presnosť pohyblivosti.
Jednotlivé časti rámu sa spájajú k sebe upevňovacími,
spojovacími, doplňujúcimi a inými prvkami. Materiál rámovej
konštrukcie je kov alebo drevo.
Opláštenie povrchu stropu: Opláštenie podhľadu môže byť
pripojením na nosnú konštrukciu alebo do kazetovej formy.
Rámová konštrukcia
Je vodorovná nosná konštrukcia podhľadu, ktorá drží spodnú
viditeľnú vrstvu a opláštenie, a určuje rovinu stropu. Tvarovanie
predovšetkým závisí od typu podhľadu, najrozšírenejší typ tvoria
kolmo umiestnené kovové rebrá, rôzne profily, príslušenstva.
Horné rebro je nosné rebro. Toto sa pripojí k závesom. Spodné
rebro je montážne rebro, priamo k tomu sa pripevní opláštenie.
Rebrá sa môžu umiestniť aj v jednej rovine, keď montážne rebrá
sú medzi nosnými rebrami nachádzajúce sa na mieru rezané
prvky. Vzdialenosť umiestnenia rebier predovšetkým závisí od
typu podhľadu a zaťaženia.
Závesy
Rámová konštrukcia opláštenia sa spája ku krovu cez kovových
závesov. Typy a hustota umiestnenia závesov závisí od vytvorenia
a zaťaženia danej konštrukcie. V prípade malých, nezaťažených
12
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
podhľadov najrozšírenejšie sú oceľové závesy. Závesy a závesné
systémy nám umožňujú pripevniť nosnú konštrukciu – profily na
existujúcu konštrukciu.
V konštrukciách, kde sa očakáva vzperné zaťaženie, možno
použiť iba záves typu Nonius.
Opláštenie
Obklady tvoria spodný povrch podhľadu upevnené na rámovú
konštrukciu, sú obklady rôzneho materiálu a tvaru, ktoré musia
byť ľahké.
Materiál opláštenia môže byť:
-
sadrokartón,
závoj zo sadry,
sadrovlákno,
minerálna vlna,
sklenená vlna,
drevená vlna,
drevená štiepka,
kov.
Dopĺnkové stavebné materiály:
- škárovacia hmota na vyplnenie škár
- izolačné materiály (termo-, zvukovoizolačné), ako aj na
zabezpečenie akustických podmienok,
- špeciálne akustické nátery,
- tenké omietky,
- ďalšie príslušenstva (napr. revízne otvory, svietidla).
Nosnosť: Stropy typicky nesú len záťaž vlastnej hmoty. Nízka
hmotnosť podhľadov sú všeobecne menej ako 0,5 kN/m2 v
provincii.
Podľa typu konštrukcie:
-
monolitické,
kazetové,
panelové,
lamelové
bunkové.
V rámci týchto typov ďalšie skupiny tvoria v praxi rozšírené typy
rámových konštrukcií, na základe charakteru jedno- alebo
dvojsmerových nosných prvkov resp. na základe technológie
stavania.
Monolitické stropy – do tej skupiny ide zaraďujeme podhľady
montované na drevené alebo kovové, krížové konštrukcie. Profil
oceľovej konštrukcie sa dajú umiestniť ako hlavné a vedľajšie
rebrá alebo v jednej rovine.
Kazetové stropy sú rozoberateľné závesné konštrukcie s rastrovou
13
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
viditeľnosťou, ktoré sú tvorené systémom rámu a/alebo časťou
obkladu.
Panelové stropy – ku nim zaraďujeme také typy, ktoré prvky
opláštenia sa dajú posunúť alebo zaklapnúť a môžu byť
viacmetrové úzke drevo, drevené oštiepkové laty alebo kovové
kazety.
Lamelové stropy: na koľajovom systéme sa pohybujúce lamely.
Bunkové stropy: zvisle zavesené, na rám namontované celistvé
tabule.
Z pohľadu funkčnosti:
-
akustické,
optické,
vizuálne,
požiarne,
zvukovoizolačné,
chladené,
svetelné,
tepelnoizolačné.
Požiadavky voči podhľadom:
- esteticky,
- stavebnotechnologicky,
- prevedenie,
- životné prostredie,
- stavebnobiologicky,
- stavebná fyzika,
- statická stabilita.
Špeciálnym typom monolitického podhľadu je tzv. akustický
podhľad. Tento typ predovšetkým aplikujú v konferenčných a
zasadacich miestnostiach kvôli zlepšeniu akustických
vlastností.
Takéto typy opláštenia stropov vyhotovujú z perforálnych
stavebných dosiek. V súvislosti s požiadavkami v doskách sa
nachádzajúce diery sa umiestnia v rôznej hustote a veľkosti.
Diery prerušia inak rovný povrch, preto väčšia časť zvukovej vlny
sa neodráža, ale sa zhltnú v jamkách. Ich konštrukcia je totožná s
monolitickými podhľadmi.
Avšak montážne rebra oveľa
hustejšie, max. po 300 mm treba umiestniť. Horný povrch
akustických stavebných prvkov sadrokartónov treba zakryť s tzv.
akustickým závojom.
Druhým špeciálnym podhľadom je chladiaci strop. Stropné
chladenie pracuje na sálavom princípe, kde sa celá plocha stropu
ochladí. Chladný strop odoberá teplo z miestnosti prirodzeným
spôsobom, pretože teplý vzduch stúpa nahor. Chladiaci strop je
uzavretý strop. Povrchová teplota chladiaceho stropu je za pomoci
vody v zhodnej teplote s teplotou
14
Opláštenie stropov a používanie pojmu podhľadov v suchej výstavbe
miestnosti a zostáva, alebo sa pohybuje okolo rosného bodu.
Dosahuje sa rovnomernosť prenosu tepla, teplotne homogénne
prostredie, bezhlučnosť prevádzky, minimalizácia pohybu
vzduchu a zamädzuje sa vzniku prievanu. Veľmi dôležitou
vlastnosťou je rovnomerné sálanie tepla.
Rozlišujeme dva druhy:
- vyžiarujúce chladiace stropy,
- stropné konvektory pre chladenie.
Obrázok č. 4.
Panelový uzavretý podhľad
Zdroj: lambda.hu
1.Priamy záves; 2. profil UD 30; 3. profil CD 60; 4. Krížová spojka; 5. sadrokartónové dosky
Obrázok č. 5.
Podhľad namontovaný na oceľovú konštrukciu
VZDELÁVACIE AKTIVITY
Po dokončení všetkých učebných úloh skontrolujte Vaše
vedomosti!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Kontrolný list č. 1.2.1.
15
Príprava monolitických podhľadov.
2. UČEBNÉ CVIČENIE
Číslo čiastkového cieľa:
Názov čiastkového cieľa:
2.
Príprava monolitických podhľadov.
2.1. Proces vzdelávania
VZDELÁVACIA AKTIVITA
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Potrebné materiály k dvojitému profilovému (krížovému)
roštu
Vypočujte si prednášku inštruktora o potrebných materiáloch a Urobte si poznámky z prednášky!
náradiach k dvojitému profilovému roštu!
Pomocou inštruktora určte, ktorý spojovací prvok ku ktorému
rebru patrí! Riešenie zapíšte do zošita!
Pod dohľadom inštruktora vyrežte 5 kusov 11 cm-ový CD Opakovanie modulu Materiály a
profil!
náradia!
Pomocou inštruktora si vyberte profily, ktoré patria k
monolitickému podhľadu!
Preštudujte si časť „Treba vedieť!” k téme potrebné materiály a
náradia k dvojitému profilovému roštu, prehĺbte si svoje znalosti!
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Potrebné materiály, náradia
Monolitický (so skrytou konštrukciou) podhľad namontovaný na
dvojitý profilový rošt je nemontovateľný, uzavretý povrch,
kontinuálne krytá štruktúra.
Je jedným z najrozšírenejších typov, lebo od jednoduchých
rovných povrchov do zložitých, delených stropov sa dá
akúkoľvek formu ľubovoľne vytvoriť. Sú nemontovateľné
štruktúry, preto ich používajú hlavne tam, kde inštalačné vedenia,
káble a vodiče nad stropom nepotrebujú častú kontrolu. Vo
viacerých prípadoch sa montujú iba z interiérového hľadiska.
17
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 6.
Podhľad
Rámové konštrukcie
podhľadoch
používateľné
pri
monolitických
Profil CD-60
Tabuľka č. 1.
Profil CD 60 ako najpopulárnejší prvok konštrukcie sa dá použiť
najmä ako rámec nosnej konštrukcie podhľadu pri predsadenej
stene, a v takom prípade horizontálne a vertikálne vyrovnanie
zabezpečia s akustickou úchytkou. Na fixácie profilu CD máme
najviac možnosti, systémové prvky. Najoptimálnejšie možnosti
sú: fixácie s natĺkaciou hmoždinkou alebo stropným klincom.
Profil UD-30
Značka UD profilu: UD-30. Profil má viac možnosti použitia a
inštalácie. Používajú najmä pri rámovej konštrukcii zaveseného
podhľadu a pri predsadenej stene. Smer fixácie je v každom
prípade horizontálny. Tento profil dáva rám pri fixácii stropných
bočníc.
18
Príprava monolitických podhľadov.
PRODUKTY
CD stropný profil
POPIS PRODUKTU
Používa sa k príprave podhľadov a predsadených stieň.
Veľkosť: 60x27 mm.
Oceľové pozinkované profily.
Hrúbka: 0,6 mm.
Dĺžka: 300 cm alebo 400 cm.
Spojovací kus na spájanie
CD - profilov
Používa sa na predĺženie CD profilov.
Klobúkový stropný profil
Na priamu montáž, napr.opláštenie strešných plôch v podkroví.
Vyrovnávacia CD spojka
Na podkonštrukciu s rovnakou výškou.
Uhlová kotva
Zosilnený rohový záves
(klips)
Krížová spojka
Na spojenie CD profilov v miestach kríženia pri normálnej
prevádzke podhľadov.
Na spojenie CD profilov v miestach kríženia pri protipožiarných a
zaťažených podhľadov.
Na spojenie CD profilov v miestach kríženia pri normálnej
prevádzke podhľadov.
CD posuvný záves + M5,
M8 skrutka
Pre podhľady s väčšiou zavesenou hlbkou ako 1 m, spájajúce sa
k CD profilom. Skrutka zabezpečí spojenie medzi posuvným
závesom a štrbinovou páskou.
Štrbinová páska
Používa sa pre podhľady s väčšiou zavesenou hlbkou ako 1 m.
Veľkosť: 20x1,5 mm.
Dĺžka: 50m/rolka.
Drôt s okom
Perový rýchlozáves pre
kovové konštrukcie
Dvojpero
Perový rýchlozáves pre
drevené konštrukcie
Pre zavesenie podhľadov, spájajúce sa k perovým rýchlozávesom.
Dĺžky: 125, 250, 375, 500,750, 1000, 1250, 1500 mm.
Pre zavesenie podhľadov, spájajúce sa k CD profilom.
Pre zavesenie kazetových podhľadov a na predĺženie závesných
drótov.
Pre zavesenie podhľadov, spájajúce sa k dreveným konštrukciám.
Dĺžka: 110 mm.
19
Príprava monolitických podhľadov.
Priamy záves
Pre fixácie podhľadov a stropných obkladov namontavané na CD
profily alebo na drevenú konštrukciu.
Dĺžka: 125 mm.
Nóniový záves pre kovové
konštrukcie (spodná časť)
Pre zavesenie protipožiarných a zaťažených podhľadov, spájajúce
sa k CD profilom.
Horný diel nóniového
závesu + závlačka
Pre zavesenie protipožiarnych a zaťažených podhľadov, pomocou
závlačky je možno fixovať k spodnej časti nóniového závesu.
Dlžky: 100, 240, 640,840,940 mm.
Nóniový záves pre drevené
konštrukcie (spodná časť)
Pre zavesenie protipožiarnych a zaťažených podhľadov, fixované
k dreveným konštrukciám.
Dĺžka: 190 mm.
Perový rýchlozáves
štvorbodový
Pre zavesenie podhľadov, spájajúce sa k CD profilom.
Tabuľka č. 1.
Podhľadové profily
Obrázok č. 7.
Rýchlozávesy
Ak podhľad je pod trvalou alebo krátkodobou záťažou, mali by
sme použiť pevné zavesenie. Časť závesov spájajúce sa k
spodnému rebru a hornému stropu je silná oceľová konštrukcia. Pozrite si obrázok č. 7.!
Obidve časti sú v danej vzdialenosti dierkované.
20
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 8.
Priamy záves
Obrázok č. 9.
Akustická úchytka
Priemer závesných drôtov je min. 1,2 mm, ktoré treba duplovane
používať. Priemer rýchlozávesného drôtika je min. 3,6 mm, kým
hrúbka štrbinovej oceľovej pásky má byť 0,75 mm, a šírka 7,5
mm. Pravouhlové prvky, závesy a ani spojovacie prvky sa
nemôzu trvanlivo deformovať a ohýbať sa pod záťažou.
Upevnenie so skrutkami alebo hmoždinkami sú lepšie, ako iné
spôsoby upevnenia, prípadné voľné upevnenia, spojenia je
potrebné vymeniť.
Mali by sme dať prednosť priečnému upevneniu pri montovaní
sadrokartónových dosiek na nosnú konštrukciu.
Dané osové a upevňovacie vzdialenosti musia byť dodržané.
Sadrokartónové upevňovacie prvky
Hmoždinky: K upevneniu profilov U a C na podlahe, na stene a
na strope zvyčajne používame plastové hmoždinky (natĺkacie
hmoždinky), kým pre stropné zavesenie oceľové hmoždinky,
upevňovacie stropné klince. K upevneniu na sadrokartónové
priečky používame dutinové hmoždinky.
Závesy: Pre zavesenia nosných profilov môžeme použiť viac
druhov závesov, ktoré sú vhodné tak pre drevené ako aj pre
21
Príprava monolitických podhľadov.
kovové konštrukcie. Tie závesy ukážeme na obrázkoch č. 32, 33 a
42. Vďaka pohyblivosti a upevnenosti dolnej a hornej časti
závesov môžeme zdvihnúť podhľad do vodorovnej polohy.
Priamy záves a akustická úchytka: Obidve závesy môžeme
použiť na zavesenie podkrovných drevených a kovových nosných
profilov, a na upevnenie predsadenej steny.
Krížová spojka: Používame pri montáži podhľadov
namontovaných na dvojitý profilový rošt. Slúži na spájanie
nosných a montážnych profilov.
Spojka úrovňová: Slúži na priečné spájanie jednoúrovňových
CD profilov.
Profilová spojka: Dá sa použiť na posunutie CD profilov 60/27
resp. na pripevnenie doplňujúcich prvkov.
Spevňovací uholník: Predovšetkým sa používa pre posilnenie
zárubní pri spojení podlahy a stropu, pri používaní väčších
dverových latov.
Hranolový profil: Na ochranu hrany stenového profilu
používame perforovaný profil z hliníka. Na uzatváranie
sadrokartónových dosiek väčšinou používajú profily z plastu.
Výstužná páska: Papierová alebo sklovláknitá páska so šírkou 50
mm, ktorá je osadená do malty na vystuženie rohov a prevenciu
trhliny.
Lepidlo: Používa sa predovšetkým pri lepení suchých omietok
(napr. Perlfix).
Osadzovacia malta: Slúži na naplnenie malých medzier medzi
sadrokartónovými doskami, aby boli hladké. Pri použití
osadzovacej malty Fugenfüller alebo SUPER je potrebné použiť
aj výstužnú pásku, ale v prípade malty UNIFOTT alebo VARIO
to nie je povinné.
Tesniaca páska: Pružná páska (huba) s lepiacou schopnosťou,
ktorá je nainštalovaná medzi existujúce podkonštrukcie steny,
stropu, podlahy, strechy a sadrokartónu s cieľom tlmenia
spojenia.
ACRYL tmel: Plastový tesniaci materiál v trubice na rýchle a
bezproblémové tmelenie napr. na finálnu úpravu špár, trhliniek.
Upevňovacie prvky sadrokartónových podhľadov:
a. Použitie krížovej spojky: Používame pri montáži
podhľadov namontovaných na dvojitý profilový rošt.
Úlohou je spájanie nosných a montážnych profilov.
22
Pozrite si obrázok č. 8. , 9.!
Príprava monolitických podhľadov.
b. Profilová spojka: Dá sa použiť na posunutie CD profilov
60/27 resp. na pripevnenie doplňujúcich prvkov.
c. Rýchloskrutky: Skrutkovanie je najčastejšie používané
riešenie v oblasti techniky upevnenia. Pri výbere treba
brať do úvahy typ a hrúbku upevňovateľného materiálu, a
materiál a štruktúru hostiteľného povrchu.
23
Príprava monolitických podhľadov.
Typ
Rýchloskrutka
Typ
hlavy
Hlava
s tvarom
trúby
TN
Hlava
s tvarom
trúby
Typ
závitu
(viď
na
obrázky)
Priemer
hlavy
dk
Priemer
Nominálny
priemer
Dvojzávitová
3,5
4,0
4,3
Dvojzávitová
alebo
jednoduchá
(závitorezná)
5,1
5,5
Vonkajší
priemer
d1
max
min
3,7
4,0
4,3
Dĺžka
závitu
b
Dĺžka Miesta použitie
vrchol
Nomi
nálna
dĺžka
max
min
max
min
3,4
3,7
4,0
8,5
5,1
5,5
Dĺžka skrutky
8,14
3,10
2,59
4,8
5,2
25
35
45
55
70
80
90
100
110
120
130
max
26,1
36,8
46,3
56,3
71,5
81,5
91,8
101,8
111,8
121,8
132,0
min
24,0
33,8
43,8
53,5
68,5
78,5
88,5
98,5
108,3
118,3
128,0
max
16
26
30
30
min
9,0
45
Závit
ST 3,5
podľa
DIN 7970
(samozávrtna)
3,5
3,53
3,35
8,5
8,14
3,10
2,59
25
35
45
55
26,1
36,3
46,3
56,3
24,0
33,8
43,8
53,5
16
26
30
30
4,5
Zapustená
hlava
Závit
ST 3,5
podľa
DIN 7970
(závitorezná)
3,5
3,53
3,35
6,0
5,7
2,12
1,62
30
35
31,1
36,3
29,0
33,8
21
6,0
FN
Plochá
hlava
Dvojzávitová
alebo
jednoduchá
(závitorezná)
4,3
5,1
5,5
4,3
5,1
5,5
4,0
4,8
5,2
11,5
11,07
2,87
2,26
35
36,3
33,8
29
10,0
LB
Šošovkovitá
hlava
podľa
normy č.
DIN
7981
Závit
ST 3,5
podľa
DIN 7970
(samozávrtna)
TB
SN
Podľa normy DIN
č. 18 180
k sadrokartónovým
doskám
namontované na
0,7-2,25 mm hrubú
oceľovú
konštrukciu
(samozávrtna)
Podľa normy DIN
č. 18 180
k dierkovaným
sadrokartónovým
doskám
namontované na
drevenú alebo
max. 0,7 mm
hrubú oceľovú
konštrukciu
(závitorezná)
K montáži
oceľových
závesov na drevo
(závitorezná)
K pripevneniu
profilov
(samozávrtná)
3,5
3,53
3,35
6,9
6,6
2,03
1,40
9,5
10,3
8,8
2,85
5,9
Obrázok č. 10.
Rýchloskrutky
Kotviace prvky: Na kotvenie stavebných prvkov k nosným
konštrukciám najčastejšie používame kotvy.
Pozrite si obrázok č. 11.!
24
Podľa normy DIN
č. 18 180
k sadrokartónovým
doskám
namontované na
drevenú alebo
max. 7 mm hrubú
oceľovú
konštrukciu
(zavitorezná)
Príprava monolitických podhľadov.
11. ábra
Kotviace prvky pre betónové stropy
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o pravidlách tvorby
podhľadu namontovaného na dvojúrovňový profilový rošt!
Vypočítajte spotrebu materiálu, ktorá je potrebná na vyhotovenie Urobte si poznámky z prednášky!
podhľadu namontovaného na dvojúrovňový oceľový rošt v
rozmere 4,8 m x 3,6 m!
Zopakujte si časť „Treba vedieť” o vyhotovení podhľadu Odporúčaná odborná literatúra č.
namontovaného na dvojúrovňový profilový rošt, prehĺbte si svoje [1]. str.115.
vedomosti!
25
Príprava monolitických podhľadov.
TREBA VEDIEŤ!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Postup pri zhotovení stropu
Definícia v modulovom zošite!
1. krok:
Na stene vyznačíme rovinu podhľadu a
tým aj miesto základnej konštrukcie. Je
nutné zohľadniť hrúbku opláštenia.
2. krok:
Po stenách sa vyznačí výšková úroveň
podhľadu pomocou značkovacej šnúry
alebo jedného profilu a vodováhy.
3. krok:
Obvodové profily podhľadu – profily UD – sa upravia pred
osadením samolepiacim pripojovacím tesnením, následne sa
pripevnia k nadväzujúcim vertikálnym konštrukciám pomocou
plastových natĺkacích hmoždiniek, prípr. pomocou iných
vhodných pripevňovacích prostriedkov podľa druhu obvodových
konštrukcií. Vzájomná vzdialenosť prikotvenia UD profilu je
max. 800 mm. Vzdialenosť prvého prikotvenia od rohu môže byť
maximálne 200 mm.
4. krok:
Treba vymerať miesto priamych závesov.
Závesy sa kotvia k nosnej konštrukcii
stropu v rozostupoch maximálne 1000
mm, a kolmo 400 mm. Takto osová
vzdialenosť CD profilov bude maximálne
400 mm. Vzdialenosť krajného CD profilu
meraná od steny je maximálne 400 mm, a
vzdialenosť závesu meraná od steny v opačnom smere
(kolmo)bude maximálne 1000 mm. Takto závesy nám tvoria
jednu 0,4 x 1 m sieť.
26
Príprava monolitických podhľadov.
5. krok:
Kotvenie podhľadu do nosného stropu
urobíme pomocou oceľových rozperkov,
napr. DN6 alebo do drevených trámov s
dvomi skrutkami do zvislých závesov s
plochou hlavou. Na nosné kotvenie
podhľadov k nosnému stropu sa nesmú
použiť plastové rozperky. V prípade
iných druhov stropov ukotvenie treba
vyriešiť inými vhodnými upevňovacími prostriedkami. Na
dosiahnutie lepšej izolácie zvuku dajme na priame závesy
spojovaciu pásku!
6. krok:
Vsuňme CD profily do UD profilov a k
priamym závesom z boku prišrubujme
pomocou zavitorezných skrutkov typu
421. CD profily pozdĺž môžeme rozšíriť
pomocou spojovacích prvkov CD
profilov.
7. krok:
Spojenie susedných CD profilov musí
byť vždy vystriedané min. o šírku dosky
opláštenia!
8. krok:
Nasleduje pripevnenie 12,5 mm hrubých
latov pomocou rýchloskrutiek typu 212.
a po vzdialenosti 17 cm pripevníme k CD
a UD profilu. Laty umiestníme vždy
kolmo na CD profily. Spojenie kratších
strán musí dopadnúť stále na CD profily.
Pred namontovaním tieto hrany treba
patrične upraviť (zkosiť). Vzniknuté medzery medzi kratšími
hranami treba posunuť aspoň o jeden CD profil, aby sa zabránilo
vytvoreniu krížových medzier.
27
Príprava monolitických podhľadov.
9. krok:
Posledným
škarovanie,
skrutiek!
TREBA
krokom
vykonajme
resp. gletovanie hlavy
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Montovanie podhľadu na dvojúrovňový profilový rošt
Pri tomto type podhľadu zvlášť sa buduje nosná a montážna
konštrukcia, obidve z pozinkovaného oceľového profilu CD 60/27 Definícia v modulovom zošite!
x 0,6 (35. č. obraz).
Na držanie nosných profilov treba používať ankerfix rýchlozáves
na pripevnenie k stropu so strešnými klincami č.6 alebo
dutinovými hmoždinkami.
Odporúčaná odborná literatúra č.
Potom nosné profily zavesíme do rýchlozávesov a upevníme ich. [1].str.
Následne podkonštrukciu treba dať do roviny pomocou ohýbaním 115. o.
rýchlozávesov.
Technologický postup vyhotovenia plošných konštrukcií
podhľadov v prípade podkonštrukcie s dvojitou spodnou
konštrukciou.
Definovanie a určenie roviny stropu.
Určenie miesta a roviny nosných profilov.
Určenie miesta rýchlozávesov.
Zabudovanie miesta rýchlozávesov.
Zakotvenie nosných profilov, zhotovenie nástavca.
Prinášanie podkonštrukcie do roviny.
Určenie a rozdávanie montážnych profilov.
Namontovanie montážnych profilov pomocou krížových
spojok.
- Kontrola únosnosti konštrukcie.
- Montáž sadrokartónov.
- Naplňanie pripojených škár, zapracovanie.
-
Definovanie a určenie roviny podhľadu:
- Rovinu podhľadu zistím podľa vypracovného plánu, od
roviny podlahy do určenej vnútornej výšky s pripočítaním
hrúbky sadrokartónu na jednu obvodovú stenovú
konštrukciu.
- Pomocou nivelačného prístroja alebo hadicovou vodováhou
28
Príprava monolitických podhľadov.
čím body roviny a spojím ich so značkovacou
šnúrou.
Určenie smeru nosných rebier
- Ukončovací profil (OD 27mm x 28 mm) padajúci na zvislú
stranu nosných rebier pripevním o 28 mm vyššie od
rovinovej čiary max. v 80 cm vzdialenosti so
zodpovedajúcimi hmoždinkami stenovej konštrukcie.
- Na rovnobežné strany nosných rebier umiestním Pozrite si obrázok č. 12.!
ukončovací profil nad rovinovú čiaru a pripevním
rovnakým spôsobom.
Vyznačenie miesta a roviny nosných profilov:
- Vyhotovenie výkresu nosnej konštrukcie.
- Vyznačenie miesta nosných profilov (CD) na strope
pomocou značkovacej šnúry.
Vyznačenie miesta rýchlozávesov:
- Určím miesta závesov na vyznačenom mieste nosného
profilu.
Obrázok č. 12.
Povolené hodnoty rozostupov nosných konštrukcii
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Úloha: Vyhotovenie výkresu nosnej konštrukcie.
Podlahová plocha miestnosti je 3,4 m x 4,45 m. Hmotnosť
strešnej krytiny je 20 kg/m2.
29
Príprava monolitických podhľadov.
Určte miesto nosných rebier a závesov!
Vzdialenosť nosného rebra = 75 cm
340:75 =
400:2 =
4 ks nosný profil
200 mm okrajová vzdialenosť
Pozrite si obrázok č. 13. !
Obrázok č. 13.
Vzdialenosť nosných profilov
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
TREBA VEDIEŤ!
POMÔCKY
Vzdialenosť závesov:
445 : 75 =
700 : 2 =
5 ks
350 mm okrajová vzdialenosť
Pozrite si obrázok č. 14.!
Obrázok č. 14.
Rozdelenie závesných profilov
Montovanie rýchlozávesných konštrukcií:
Namontovanie vybraného závesu k stropnej konštrukcii pomocou
vhodnej hmoždinky.
30
-
Príprava monolitických podhľadov.
Zavesenie nosných profilov, príprava nástavca:
Rezanie nosných profilov na mieru o 1 cm kratšie od vnútorného
rozmeru miestnosti.
Vloženie CD profilov do UD profilov, ktoré sa nachádzajú voči
sebe na stennej konštrukcii.
Zavesenie závesov a ich fixovanie do umiestnených nosných
rebier.
Uvedenie podkonštrukcie do roviny:
Pripravenú rámovú konštrukciu uviesť do roviny pomocou
značkovacej šnúry a vodováhy.
Rozdelenie a montovanie montážnych profilov:
- Určenie miesta montážnych profilov na nosných rebrách.
- Osovú vzdialenosť montážnych rebier určuje hmotnosť,
materiál a smer vlákien opláštenia.
Rozoznávame dva druhy vlákien opláštenia podľa smeru:
- Opláštenie v priečnom smere: kde rebrá sú umiestnené na
vzdialenosť 50 cm.
- Opláštenie v pozdĺžnom smere: kde rebrá sú umiestnené na
vzdialenosť 40-41,7 cm.
Obrázok č. 15.
Smer opláštenia
31
Príprava monolitických podhľadov.
Vzdialenosť montážnych rebier viď v nasledujúcej tabuľke!
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Pri rozdelení montážnych rebier je potrebný výkres. Osová
vzdialenosť dvoch krajných montážnych profilov od steny
nemôže byť väčšia ako 10 cm, pretože môže dôjsť k deformácii Pozrite si obrázok č. 16.!
opláštenia.
Úloha:
Základná plocha miestnosti 3,4 m x 4,45 m. Hmotnosť stropnej
krytiny 30 kg/m2. Určte miesto montážnych rebier, používajte
opláštenie v pozdĺžnom smere!
445:50 =
8 ks profil + 2 ks krajný profil
= 10 ks montážny profil je potrebné
Obrázok č. 16.
Výkres
32
Príprava monolitických podhľadov.
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vyznačenie montážneho profilu vykonávajú naraz dvaja. Jedna
osoba chytí 0-ty bod zvinovacieho metra a položí k obvodovej
stenovej konštrukcii, kým druhá osoba vyznačí dlžky (10, 50, 100 Pozrite si obrázok č. 17.!
cm).
Zabudovanie montážnych profilov pomocou krížových spojok
Montážne profily sa pripevnia kolmo na nosné profily pomocou
krížových spojok alebo kotvou. Montážne rebrá sa nespájajú k
závesnej konštrukcii..
Obrázok č. 17.
Umiestnenie montážnych rebier
Kontrola nosnosti konštrukcie
Na zavesené podhľady počas ich životnosti typicky vplýva
hmotnosť vlastného zaťaženia. Hmotnosť ľahkej konštrukcie Pozrite si obrázok č. 18. !
podhľadov je obvykle v rozsahu 0.50 KN/m2, toto obsahuje nosná
konštrukcia, závesy, spojovacie a pripevňovacie prvky, opláštenie
a pomocné príslušenstva, ako aj hmotnosť potrebného izolačného
materiálu.
Montovaný
podhľad
sa
nedá
zaťažiť
s bremenami (napr. svietidlami, zariadeniami, nábytkami) zo
stropu treba montovaťsamostatnými závesmi.
33
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 18.
Nosnosť stropov
Montáž stavebných dosiek
Pred opláštením treba prekontrolovať rovinu profilového rámu
(nosnosť, miera presnosti)
Pravidlá:
- Dosky sa osadzujú zásadne pozdĺžnou hranou kolmo k
smeru montážnych profilov.
- Pripevnenie sa uskutoční pomocou rýchloskrutiek.
Vzdialenosť skrutkovacích bodov je 170 mm, v prípade
perforovaných alebo štrbinových dosiek 150 mm.
- Pripevnenie sa urobí od stredu dosiek alebo vychádzajúc z
jedného rohu, aby sa v doskách nevytváralo neprípustné
pnutie.
- Pri upevňovaní na nosný rám opláštenie treba silne pritlačiť
so skrutkami.
- Hlavy skrutkov sa musia prehĺbovať v hĺbke 1 mm do
stavebných dosák tak, aby neprerušili papierový povrch.
- Pri spojení stavebných dosiek, pri vytváraní hrany treba
ponechať nasledovnú vzdialenosť. U zaoblených dosiek
alebo dosiek so zkosenou hranou 1 cm. V prípade
sádrovlákien priamou hranou šírka fugy je polovica hrúbky
dosky. U lepiacej fugy 1,5 cm.
Obrázok č. 19.
Vytvorenie pripojenia
34
Príprava monolitických podhľadov.
Opláštenie môže byť jedno alebo viacvrstvové. Stavebné dosky
treba umiestniť tak, aby smer montáže bol kolmo na montážne
rebrá. Pripevňovaním nesmie nastať v doskách neprípustné Pozrite si obrázok č. 20. !
pnutie, preto sa pracuje zo stredu dosky k okrajom alebo od
jedného konca dosky k protiľahlému okraju. Hlava skrutky, musí
byť zapustená pod úroveň povrchového kartónu sadrokartónovej
dosky. Najväčšia vzájomná vzdialenosť pripevňovacích skrutiek
max. 170 mm.
- Pri dvoch alebo viacvrstvových opláštení vzdialenosť
skrutiek prvého oplášteniamôže byť max. 500 mm, ak montáž
druhejvrstvy sa uskutoční v priebehu 1 pracovného dňa.
- U viacvrstvového opláštenia stavebné diely spodnej vrstvy tak
treba umiestniť aby boli posunuté voči hornej vrstve, dávať pozor
nato, aby fugové medzery neboli nad sebou. Tým pádom na
obidvoch vrstvách nebudú prebiehajúce fugy.
Obrázok č. 20.
Posunutie vrstvy opláštenia
Doplnenie medzier pripojenia, gletovanie
- Spojovacie medzery dosiek a hlavy skrutiek treba vyplniť
so sádrou a sklovláknitým spevňujúcim pásom.
- Sádru na povrch nanesieme v troch fázach. V prvej fáze
vložíme spevňujúci pás do čerstvého materiálu medzier. Po
vyschnutí prvej vrstvy povrch zvyčajne „vstrebáva” a tak
vzniká dutý povrch. S druhou vrstvou dutosť vyrovnajú. Až
s nanesením tenkého materiálu tretej vrstvy vyrovnáme
celkom na hladko. Po vyschnutí jemne vyleštíme podľa
potreby.
Viď na obrázku č. 21.
35
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 21.
Sklovláknitá spevňujúca páska
VZDELÁVACIA AKTIVITA
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o príprave podhľadu,
montovaného na profilový rám v jednej rovine!
Pod dohľadom inštruktora urobte spojenie roviny pri podhľade v Urobte si poznámky z prednášky!
jednej rovine!
Vyhotovte náčrt podhľadu v rozmere 23,2 m x 3,2 m
namontovaného na profilový rám v jednej rovine!
Riešenie si poznačte do zošita!
Odporúčaná odborná literatúra č.
[2].,str.
174.
pripravte sadrokartónový podhľad,
Po inštruktorovej ukážke
montovaného na profilový rám v rovine v rozmere 2,2 m x 3,8 m!
Svoje vedomosti si dajte prekontrolovať inštruktorom!
Zopakujte si časť „Treba vedieť” o zhotovení podhľadu
montovaného na profilový rám v jednej rovine! Prehĺbte si svoje
znalosti!
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Podhľad namontovaný na profilový rám v jednej rovine
Pojem:
Pri tomto type podhľadu nie je zvlášť montážna profilová
konštrukcia, ale namontujú ich medzi nosné profily pomocou
rovinných spojok.
36
Pozrite si obrázok č. 22.!
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 22.
Rovinná spojka pre krížové spájanie CD profilov
Vzdialenosť nosných profilov a závesov ukazuje nasledovná
tabuľka, miera montážneho profilu sa zhoduje s doteraz
naučeným.
Pozrite si obrázok č. 23.!
Obrázok č. 23.
Nosné rebrá sú dlhé profily bez prerušenia, len tie sú spojené k
závesom. Montážne rebrá sú na mieru strihané kusy, vložené
medzi dve nosné rebrá, ktoré sú spojené k nosným rebrám na
obidvoch koncoch pomocou rovinnej spojky.
Návod spracovania
- Vymeranie a určenie roviny podhľadu.
- Namontovanie UD profilov na úrovni konštrukcie
obvodových stien.
- Príprava výkresu pre závesy, nosné robrá, montážne profily.
- Zapracovanie rýchlozávesnej konštrukcie.
- Zavesenie nosných profilov, doplnenie, zhotovenie.
- Uvedenie profilov do roviny.
- Zostrih krížových rebier na mieru (119 cm).
- Vymeranie krížových rebier na nosnej konštrukcii.
- Zabudovanie pomocou rovinnej spojky.
- Kontrola povrchu (nosnosť, mierypresnosť).
- Montáž opláštenia.
- Pripojovanie spojovacích medzier, spracovanie.
- Gletovanie povrchu, farbenie.
37
Príprava monolitických podhľadov.
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Úloha:
Rozloha miestnosti 3,85 m x 2,8 m, hmotnosť opláštenia stropu
15 kg/m2. Určte miesto nosných rebier, závesov a montážnych Pozrite si obrázky č. 24. – 26.!
profilov!
Obrázok č. 24.
Obrázok č. 25.
Obrázok č. 26.
38
Príprava monolitických podhľadov.
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si Vášho inštruktora o vytvorení možností spojenia
steny a stropu!
Pomocou inštruktora pripravte podhľad miestnosti v rozmere Urobte si poznámky z prednášky!
3m X 2m vytváraním tieňovej fugy.
Po ukážke inštruktora pripravte spojenie monolitického
podhľadu a steny vytvorené rozdeľovacou páskou!
Po prevedení úlohy dajte si prekontrolovať Vaše vedomosti Odporúčaná odborná literatúra č.
inštruktorom!
[2]., str. 177-179.
Zdôvodnite, prečo je potrebné spojenie steny a stropu vyplniť
pružným materiálom.
Zopakujte si časť „Treba vedieť” o vytvorení možnosti spojenia
streny a stropu, prehĺbte si svoje vedomosti!
TREBA VEDIEŤ!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMOCNÍKY
Spojenie steny
V priebehu budovania mrežových podľadov základnú konštrukciu
vytvoríme tak, aby osová vzdialenosť krajného profilu (môže byť Definícia v modulovom zošite!
montážne alebo nosné rebro) bola max. 10 cm od roviny steny.
Tuhosť podhľadu vo výške montážnych rebier zabezpečí na stenu
pripojený UD profil. Do tohto profilu sú zapojené konce Odporúčaná odborná literatúra č.
montážnych a nosných rebier. Tento profil zohráva dôležitú úlohu [2]., str.177-179.
nie len v určovaní správnej tuhosti ale aj v určovaní roviny
podhľadu. Koľaje k stennej konštrukcii pripevníme po 50 cm
pomocou kotvy.
Vytvorenie opláštenia pripojenia k múru závisí od toho, akú fugu
používame.
Vytvorenie všeobecnej fugy/ škáry:
Na vystuženie tmelených škár sa používajú výstužné pásky.
Túto pásku vložíme medzi stenu a UD profilu.
Pozrite si obrázok č. 27. !
Medzi opláštením a stien treba ponechať vhodnú medzeru škáry,
ktorú treba zatmeliť vhodným pružným (akrylátovým) tmelom.
39
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 27.
Vytvorenie všeobecného škára
Tieňová fuga
Pri tomto spojení opláštenie nedáme celkom k okraju steny a
nevplníme tmelom, lebo na hranu dosiek treba umiestniť chránič Pozrite si obrázok č. 28. !
hrán/hranolový profil.
Obrázok č. 28.
Pripojenie stien vytvorené pomocou tieňovej fugy
40
Príprava monolitických podhľadov.
Pripojenie priečky
Pripojenie priečky u monolitických podhľadov závisí od toho, ako
je vytvorená priečka.
V prípade murovanej priečky pripojenie je zhodné ako v
predošlých prípadoch.
V prípade montovanej priečky spojenie závisí od toho, či priečka
je budovaná a pripojená k stropu alebo bola vyhotovená po
zhotovení podhľadu, ktorý bol k nej pripojený.
Montovaná priečka budovaná k stropu
Vo výške vnútornej roviny opláštenia k priečke treba pripevniť
sadrokartónovú pásku. Toto pripojenie môže byť pomocou
spevňovaciehoo uholníka alebo upevňovacieho profilu.
Treba vytvoriť vhodný priestor na prípadné pohybovanie
podhľadu, to nám zabezpečí medzera medzi opláštením a Pozrite si obrázok č. 29. !
priečkou, ktorú treba vyplniť s pružným materiálom.
Priečka je tuhá - nenosná konštrukcia, preto ak priamo k nej
pripevníme opláštenie, tak v podhľade ako aj v priečke môže
vzniknúť škodlivé pnutie.
Obrázok č. 29.
Spojenie monolitického podhľadu k sadrokartónovej priečke
41
Príprava monolitických podhľadov.
Priečka je vybudovaná po vytváraní podhľadu
V takom prípade priečka hornou časťou je priamo pripevnená k
monolitickej konštrukcii podhľadu, dokonca po vytváraní
podhľadu. Pri stavaní priečky horný UW profil v každom prípade
treba pripevniť k montážnym rebrám pomocou dutej hmoždinky.
Ak línia priečky je kolmá na montážne rebrá, v takom prípade sa
sa dá previesť. Ak je paralelná, vtedy bude potrebné dobudovať
ešte jeden montážny profil do podhľadu. Či tak alebo onak je
dobudovaná priečka, úsek konštrukcie podhľadu nad priečkou Pozrite si obrázok č. 30. !
stále treba vystužiť.
Obrázok č. 30.
Posuvné spojenie priečky k monolitickému sadrokartónovému podhľadu
a výstuženie podhľadu s diagonálnym opieraním
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku inštruktora o možnosti vytvorenia
pohybovej – dilatačnej medzery!
Pripravte náčrt kresby do zošita o vytváraní dilatačných Urobte si poznámky z prednášky!
medzier!
42
Príprava monolitických podhľadov.
Po inštruktorovej ukážke pripravte vytvorenie dilatačných
medzier!
Po prevedení úlohy inštruktorom dajte si prekontrolovať Vaše Odporúčaná literatúra č., str.131132.
vedomosti!
Odôvodnite, prečo je potrebné umiestniť prvé montážne rebro
max. 10 cm od steny!
Pomocou inštruktora určte, aké vytvorenie pohybových medzier
poznáte!
Zopakujte si časť „Treba vedieť! o vytváraní možnosti
pohybových medzier, prehĺbte si svoje znalosti!
TREBA VEDIEŤ!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Možnosti vytvárania pohybových medzier/škár
Dilatačné, pohybové medzery nachádzajúce sa v častiach
konštrukcie budovy je treba viesť cez povrch sadrokartónu a
nosnú konštrukciu.
U väčších povrchoch stropu je odôvodnené zabezpečiť po 10 m2
pohybovú škáru, pričom spojenie s pripojenými časťami budovy
alebo okolobehajúcimi okrajmi je vytvoriteľné s pohybovými
možnosťami.
Dlhé priečné steny vytvorené zo sadrokartónu (napr. chodba)
treba prerušiť pohybovými medzerami po 15 – 20 m. Ak
počítame s väčším pohybom alebo ohýbaním stropu, tak treba
použiť posuvné spojenie.
Vytvorenie pohybovej škáry môže byť dôležité z viacerých
dôvodov:
- V nosnej konštrukcii, na ktorú je pripevnený podhľad sa
nachádza dilatácia.
Pozrite si obrázok č. 31. !
- Povrch podhľadu je príliš veľký (vzdialenosť pohybovej
škáry nesmie byť väčšia ako 10 m).
- Povrch stropu je delený, jeho povrch charakterizujú väčšie
vyčnievajúce výklenky.
Pri pohybových škár treba prerušiť konštrukciu ako aj opláštenie.
Také miesta tak spravujeme ako krajnú časť podhľadu, teda
závesy a montážne rebrá musia byť blízko k dilatačnej čiare.
Osová vzdialenosť najbližšie sa nachádzajúcich montážnych
rebier max. 15 cm od dilatácie.
Posuvné spojenie medzi prerušenými nosnými rebrami
zabezpečuje doplňujúci prvok pripevnené len k rebru jednej
strany.
Medzi doskami opláštenia tiež dôjde k vytváraniu posuvného
43
Príprava monolitických podhľadov.
spojenia.
Nad dilatačnú škáru treba umiestniť strihanú sadrokartónovú
pásku, ktorá je pripojená len k jednej krajnej doske. Pripojenie
môže byť s lepením alebo skrutkovaním. Dilatačná medzera môže
byť max. 2 cm. U viacvrstvového opláštenia treba previesť
dilatáciu cez každú stavebnú dosku posunuté od seba tak, aby
dilatácie sa nedostali nad seba.
Na kraj dosky je možné zabudovať chránič hrán/hranolový profil.
Rozdeľovanie
Môže sa stať, že je potrebné oddelenie podhľadu. Taký prípad
môže byť, keď oddelenie nastane z protipožiarneho alebo
zvukovoizolačného dôvodu. Oddelenie vyriešime dobudovaním
jednej nízkej, montážnej priečky zhodujúcou výškou priestoru
tzv. dymová zástena. Táto stena vedie priamo k stropu, opláštenie
je pripevnené priamo k dymovej stene. Nosné rebrá treba prerušiť
v smere dymovej zástene, pričom k tomu, aby sme zabezpečili
meravosť, závesy treba umiestniť blízko k stene na obidvoch
stranách.
Obrázok č. 31.
44
Príprava monolitických podhľadov.
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku inštruktora o zabudovaní revízneho
otvoru!
Po ukážke inštruktora zabudujte jeden revízny otvor do Urobte si poznámky z prednášky!
pripraveného monolitického podhľadu!
Po ukážke inštruktora následne zabudujte revízny otvor do
podhľadu!
Po vykonaní úlohy dajte si prekontrolovať svoje vedomosti Odporúčaná odborná literatúra č.
inštruktorom!
[2]., str.179.
Zopakujte si časť „Treba vedieť” o zabudovaní revízneho otvoru,
prehĺbte si svoje znalosti!
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Zabudovanie revízneho otvoru
Monolitický podhľad je nerozobrateľný, preto do priestoru
podhľadu sa dostaneme cez revízny otvor.
- Ešte pred začatím opláštenia z dosky treba vyrezať miesto
otvoru. V mieste revízneho otvoru je treba prerušiť profily
podkonštrukcie a do konštrukcie vložiť príslušné výmeny.
- Vonkajší rám otvoru skrutkovaním pripevníme ku krajným
rebrám. Hrany otvoru je treba opatriť ochranným
spevnením.
- Vyrezaný otvor sa musí umiestniť tak, aby vzdialenosť
montážnych rebier bola medzi 3-10 cm.
- Do vnútorného rámu revízneho otvoru sa dá umiestniť na
mieru zrezaný sadrokartón, tak povrch otvoru nebude
odlišný od sadrokartónu.
Pozrite si obrázok č. 32. !
45
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 32.
Zabudovanie revízneho otvoru
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Oblúkový monolitický podhľad
Konštrukcia podhľadov sa montuje z montážnych profilov CD,
ohybných nosných profilov, krížových spojok a závesov Nonius.
Pomocou týchto materiálov sa dá vytvoriť hociaký tvar zaoblenia. Pozrite si obrázok č. 33. !
Krížová spojka v každom smere stabilizuje rebro. Vytvorenie
opláštenia závisí od toho, akú veľkú plochu chceme vytvoriť.
Obluk, pri väčšom vytvorení, určíme zvlášť na tento cieľ
vytvorenou konštrukciou. Dosky opláštenia musia byť ohyblivé.
Pri menšom obluku nie je potrebné určiť obluk konštrukciou,
dopracujú sa 6 mm ohybné sadrokartóny.
46
Príprava monolitických podhľadov.
Obrázok č. 33.
Oblúkový monolitický podhľad
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Po dokončení všetkých učebných úloh skontrolujte svoje
vedomosti!
Kontrolné listy č. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.
47
Montáž kazetového podhľadu.
3. UČEBNÉ CVIČENIE
Číslo čiastkového cieľa:
Názov čiastkového cieľa:
3.
Montáž kazetového podhľadu.
3.1. Priebeh učenia
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o vyvíjaní kazetových
podhľadov!
Pomocou inštruktora si prediskutujte, kde a prečo používajú Urobte si poznámky z prednášky!
kazetové podhľady! Spoločne si prediskutujte význam
vytvárania kazetových podhľadov!
Oboznámte nás so štruktúrou kazetových podhľadov!
Zopakujte si časť „Treba vedieť” o vytváraní kazetových Odporúčaná odborná literatúra č.
podhľadov, prehĺbte si svoje znalosti!
[2]., str.184-185.
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Kazetové podhľady
Definícia v modulovom zošite!
Zvýšením zložitých stavebných zariadení a vývojom komunikácii
v rámci budovy paralelne sa zvyšujú požiadavky nato, aby čím
rýchlejšie a ľahšie sa dostali k priestoru nad podhľadom. Pritom
príprava podhľadu zvyčajne patrí medzi posledné pracovné fázy.
Preto sa šíria hlavne také technologické postupy, ktoré
nevyžadujú vlhkú technológiu, povrch materiálu opláštenia po
namontovaní nie je potrebné na mieste ošetriť. Boli vyvinuté také Odporúčaná odborná literatúra č.
druhy rastrových podhľadov, kde sa tieto podmienky spĺňajú, [2]., str.184-185.
prvky sú predom farbené v továrňach a ich montovanie prebieha s Viď na obrázku č. 34.!
jednoduchou montážou. V prípade viditeľnosti nosných
konštrukcii podhľadov povrch sa môže ďalej rozčleniť.
Prvky podhľadov vyrobených v štandardných rozmeroch vložia
alebo zaklapnú do konštrukcie podhľadu, ktorá je pripevnená pod
stropnú alebo strešnú konštrukciu. Samotná nosná konštrukcia
zabezpečuje čistý medzipriestor nad podhľadom, ktorý je možné
využiť na vedenie technologických zariadení a rozvodov
(elektroinštalácie, vzduchotechniky, kanalizácie a pod.).
Kým veľkosť jednotlivých prvkov je rovnaká, materiál
zabudovaných dosiek, úprava povrchu, spracovanie hrany môže
byť rozdielne. K ich výberu môže dôjsť až po zvážení
stavebného a estetického hľadiska miestnosti plánovanej budovy.
49
Montáž kazetového podhľadu.
Prirodzene, druhy materiálov a možnosti ich vytvárania umožnia
používať početné, od seba rozdielne, v praxi osvedčené systémy,
o ktorých Vám prinášame obsiahnutý prehľad. V strede ukážky
stoja rozšírené kazetové podhľady z minerálnych vlákien a
oceľových
profilov.
Vlastnosti
minerálnych
vlákien
podhľadových dosiek, že dosky sú ľahko strihajúce a rôznej
hrubosti. Ich vytvorenie umožní aby rôzne vytváranie hrán (napr.
prehlbenie) frézujú do materiálu podhľadov ešte v továrni.
Podobné vlastnosti majú aj doplňujúce prvky podhľadu z iných
materiálov ako napr. drevené vlákno, drevená vlna, sadrokartóny,
ktorým vlastnosti súhlasia s vlastnosťami minerálnych vlákien čo
sa týka spracovateľnosti a vytváranie hrán. Kovové kazety sa líšia
od vyššie uvedených podhľadov tým, že u tých tenkých kovových
dosiek vytváranie hrán nie je možné previesť frézovaním, tak
podobné vytváranie hrán sa dá urobiť formovaním kovových
dosiek. Je treba pripomenúť, že sa môžu vyskytnúť podhľadové
prvky ešte aj z kombinácie vyššie uvedených materiálov
(napr.kov-minerálne vlákno).
Štvorcové alebo štvoruholníkové kazety podhľadu sú vložené u
každého ukázaného systému do pripevnenej nosnej konštrukcie,
ktorá je zavesená alebo iným spôsobom pripevnená pod strop
alebo strešnú krytinu. U kovových prvkov sa rozšírilo pripevnenie
lát so zaklapnútym systémom. Mimo nosnej konštrukcie tvoriaci
raster často sa používa bandrastrový alebo chodbový druh
podhľadu. Komponenty stavebných budov ako napr. rozhlas,
svietidlá, atď. sa prispôsobujú k rozdeleniu nosnej konštrukcie
resp. veľmi ľahko sa dajú do nich nainštalovať.
Obrázok č. 34.
Kazetový podhľad
50
Montáž kazetového podhľadu.
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o vyhotovení
kazetového podhľadu so skrytým rastrom!
Určte si spôsob vyhotovenia kazetového podhľadu s nosnou Urobte si poznámky z prednášky!
konštrukciou v jednej úrovni a dvoch úrovniach! Riešenie si
zapíšte do zošita!
Urobte si náčrt do zošita o podhľade so skrytým rastrom v jednej
úrovni!
Odporúčaná odborná literatúra č.
Po ukážke inštruktora urobte si kazetový podhľad so skrytým [2]., str.182-183.
rastrom v miestnosti s rozmerom 2,8 m x 3,8 m!
Zopakujte si časť „Treba vedieť!” o vyhotovení kazetového
podhľadu so skrytým rastrom, prehĺbte si svoje vedomosti!
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Systém so skrytým rastrom
Pojem
Definícia v modulovom zošite!
Pri systéme so skrytým rastrom je nosná konštrukcia zo spodu
stropu neviditeľná. Nosná konštrukcia je zvyčajne s dvojitým
systémom, kde nosný profil je pripevnený v najväčšej určenej
vzdialenosti. Pod nosné profily sa dostanú montážne profily, ktoré Odporúčaná odborná literatúra č.
paralelne behajú s pozdĺžnou stranou lát. Nosný profil je zvyčajne [2]., str.182-183.
lichobežník, kým montážny profil je v tvare Z. Jednovrstvová
nosná konštrukcia aj tu je z T-profilu, odlišuje sa však od nosičov
viditeľných rastrov v rozmeroch.
Podhľady so skrytým rastrom zaraďujeme do dvoch skupín:
- Rozoberateľné systémy,
- Nerozoberateľné systémy.
Nerozoberateľné systémy:
Podhľady sú zväčša nerozoberateľné pri zvláštnej úrovni alebo v
prípade dvojitých nosných konštrukcii.
Rovinu podhľadu určujú nosné profily resp. profily spájajúce k
závesom. Nosné profily vo väčšine prípadov T resp. prierez
lichobežníka. Kolmé nosné profily zo spodu pripevnia k
profilovým nosičom, tieto držia opláštenie podhľadu. Z toho
dôvodu nosné profily treba umiestniť na vhodnú vzdialenosť
miery rastru paralelne s pozdĺžnou stranou lát.
Pozrite si obrázok č. 35. !
51
Montáž kazetového podhľadu.
Návod prevedenia:
- Tieto systémy sú vybudované z dvojitých oceľových
nosných konštrukcií.
- Hornú závesnú oceľovú konštrukciu ľubovoľne pripevním k
stropu, v rámci najväčšej zadanej vzdialenosti. Takto sa
pružne prispôsobí k umiestneniu stavebných prvkov, ktoré
prekážajú zaveseniu. Ak je potrebné doplniť nosné profily
urobia to pomocou doplnkových prvkov tak, aby sa medzi
profily dostala dilatačná medzera. Nosné profily presne
naladím pomocou vodováhy.
- Oporné profily sa dostanú pod nosné profily. Oporné profily
nevyžadujú nové nivelizovanie, pri ich namontovaní treba
dávať pozor na dodržanie vhodnej vzdialenosti miery rastru
lát. Oporné profily stále paralelne behajú s pozdĺžnou
stranou lát. Nosná konštrukcia je zvyčajne trapézový profl,
kým oporný profil je „Z” profil.
Výhody dvojitej nosnej konštrukcie:
- Všelijaké laty, čo sa týka rozmerov, sú ľahko
dopracovateľné, nie je potrebné používať laty rovnakej
veľkosti.
- Dá sa vytvoriť presnú rovinu.
- Línia hornej konštrukcie v danom okruhu nie je povinná.
Obrázok č. 35.
Kazetový podhľad so skrytým rastrom v dvoch úrovniach
Rozoberateľné systémy
Podhľady sú zvyčajne montovateľné v prípade nosnej konštrukcie
Pozrite si obrázok č. 36. !
v jednej rovine.
Návod prevedenia:
- Priebeh vytýčenia je zhodný s predošlým.
52
Montáž kazetového podhľadu.
- Závesy sú priamo pripevnené na nosné profily. To
znamená, že nosné profily priamo určujú rovinu stropu,
preto je potrebné dôležitú pozornosť venovať pri nastavení
a nivelácii. Požiadavka na trojsmerné presné naladenie
nosných profilov urobí montáž ťažkopádnou.
- Priečne vystuženie a ich stabilitu sa dá zabezpečiť s
priečnymi výstuhmi. Ak rozmery latov vyžadujú, môžeme
dobudovať také priečne rebrá, ktoré treba spojiť do
vytvárania hrán latov. Vytvorenie priečnych rebier môže
byť T-profil. Používame vtedy, ak neskoršie nebude
potrebné rozoberanie, alebo sa bude daťpodhľad rozobrať v
prípade dvoch spojených L-profilov.
- Sadrokartónový podhľad s montovaným skrytým rastrom sa
môže pripraviť aj tak, že k zadnej strane lát s rozmerom 60
cm x 60 cm, resp. 62,5 cm x 62,5 cm nalepia 4 ks
oceľových dosiek, ktoré sú tak isto dosažiteľné medzi Tprofily, ako laty s obsahom minerálnej látky.
Obrázok č. 36.
Kazetový podhľad so skrytým rastrom v jednej úrovni
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o príprave podhľadu s
viditeľným rastrom!
Pod dozorom inštruktora precvičte si pripojenie rebier/rastrov!
Urobte si poznámky z prednášky!
Pripravte výkres kazetového podhľadu miestnosti s rozmerom
2,9m X 3,8m! Riešenie si zapíšte do zošita!
53
Montáž kazetového podhľadu.
Po ukážke inštruktora pripravte demontáž
podhľadu miestnosti s rozmerom 3,7m x 4,7 m!
kazetového
Zopakujte si časť „Treba vedieť” o príprave podhľadu s Odporúčaná odborná literatúra č. [2].
str.184.
viditeľným rastrom, prehĺbte si svoje znalosti!
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Podhľad s viditeľným rastrom
Pri vytváraní podhľadu s viditeľným rastrom zvyčajne používame
T-profily. Pomocou týchto vytvárame systém podkonštrukcie na
prijímanie lát modulovej veľkosti. Stabilné spojenie zabezpečia v Urobte si poznámky z prednášky!
továrňach vytvárané medzery resp. krížové profily s háčkovými
Viď obrázok č. 38.!
alebo zaklapnúteľnými koncami.
Pojem
Také kazetové podhľady, u ktorých spodná časť nosnej Odporúčaná odborná literatúra č. [2].
konštrukcie je viditeľná – nazývame podhľadom s viditeľným str.134.
rastrom.
Podhľady s viditeľným rastrom sú rozoberateľné, preto sa v
stropovom priestore nachádzajúcim k vedeniam, rúram atď. sa
ľahko dostaneme a tak isto laty sú ľahko vymeniteľné. Nosná
konštrukcia je na jednej úrovni, hlavné profily sú priamo
pripevnené k závesom, preto nie sú potrebné horné rebrá. Vo
väčšine prípadov hlavné nosiči sú T-profily. Priečne nosiče sú
umiestnené kolmo na hlavné nosiče, takto zabezpečujú meravosť
konštrukcii. Obidve konce krížových nosičov sú háčkové alebo
zaklapnúteľné, spojovacie miesta sú na hlavnom nosiči
umiestnených v dierkach. Laty tvoriace opláštenie v ich celkovej
obvodovej dĺžke sa opierajú o remená nosičov. Treba vytvoriť
minimálne 8 cm výšku zavesenia.
Rôzne rastrové rozmery zabezpečia bohaté možnosti utvárania
(panelový alebo štvorečný formát). Ľahko sa dajú nainštalovať
napr. svietidlá, zvukové- a vetracie zariadenia.
Najmenšia závesná výška pre pohodlnú montáž latiek je 120 mm.
Návod prevedenia:
- Vytýčenie a určenie roviny podhľadu.
Rovinu podhľadu si treba vyznačiť v plánovanej výške,
kolmo na stennú konštrukciu obklupujúcu miestnosť
pomocou
značkovacej
šnúry,
práškovou
farbou,
nepretržitou čiarou.
- Pripevnenie rohového profilu: Rohový profil umiestním nad
vyznačenú čiaru a pripevním na 80 cm vzdialenosť.
54
Montáž kazetového podhľadu.
Rohové profily na obvodovej stennej konštrukcii v rohoch
musia byť v jednej rovine. Profily treba v 45 stupni zrezať.
- Vyznačenie miesta a roviny hlavných rebier:
- Nosné miesta závesných rebier treba vyznačiť od stredu
teoretickej pozdĺžnej osi miestnosti v obidvoch smeroch ku
kraju v súlade s rozčlenením podhľadu.
Vzdialenosť nosných rebier a závesov: 120 cm alebo 125 cm,
vzdialenosť určia rozmery daného systému.
Praktické cvičenie
Vyhotovenie výkresu hlavných rebier:
Plocha miestnosti: 495 cm x 820 cm.
Určte miesto hlavných rebier!
Potreba hlavného profilu:
4950 / 1200
150 / 2 =
Pozrite si obrázok č. 37. !
4 (medzera)
5 riadok
75 okrajová vzdialenosť
Obrázok č. 37.
Vzdialenosť nosných rebier v cm
- Na základe výkresu si vyznačím miesto hlavných rebier
pomocou značkovacej šnúry.
- Vyznačenie miesta rýchlozávesov, dobudovanie a
vyhotovenie výkresu.
55
Montáž kazetového podhľadu.
Obrázok č. 38.
Podhľad s viditeľným rastrom
VZDELÁVACIE AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Úloha:
Vzdialenosť závesov je 125–150 cm.
Pozrite si obrázok č. 39. !
Plocha miestnosti: 4,95 m x 8,2 m.
Určte si miesto závesov!
820 / 120 = 6 ks závesov
+1 ks začiatočný záves
120
cm
820 – 720
X
6
ks
závesov
=
720
cm
= 100 / 2 = 50 cm okrajová medzera
Obrázok č. 39.
Vzdialenosť závesov v cm
56
Montáž kazetového podhľadu.
TREBA
VEDIEŤ
!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
- Určím miesto závesov na miesto vykreslených hlavných
nosičov.
- Pripevním dráty s okom ku stropu pomocou vhodných
pripevňovacích prvkov.
- Dobudovanie hlavných rebier. Na hlavné rebro namontujem
rýchlozávesy v potrebnom počte. Hlavné rebro priložím na
rohový profil, spojím dráty s okom a rýchlozávesy.
- Vyrovnanie
hlavných
rebier
do
roviny.
Vyhotovené nosiče musia byť presne naladené pomocou
vodováhy a šnúry.
- Zameranie a vybudovanie miesta 120 cm krížových
nosičov. Krížové nosiči sa umiestnia na hlavné rebra kolmo.
Rastrová vzdialenosť 60, 62,5 cm daného stropu určí
vzdialenosť krížových rebier. K vymeraniu miesta
krížových rebier je potrebný výkres.
Úloha
Určte miesto krížových rebier, ak plocha miestnosti je 4,95 m x
8,2 m!
Pozrite si obrázok č. 40. !
Obrázok č. 40.
Výkres umiestnenia
Krížové rebrá od stredu obidvom smerom k okraju spojím
do vydierkovaných hlavných rebier po 60–62,5 cm.
Takto sa vytvorí jedna konštrukcia v rozmere 60 cm x 120
cm (62,5 cm x 125 cm).
57
Montáž kazetového podhľadu.
Rebra s rozmerom 60-62,5 cm kolmo spojím do predom
určenej diery paralelne umiestnených rebier s rozmerom
120 cm.
Pri umiestnení hlavných a krížových rebier sa treba
usilovať o simetriu.
Umiestnenie lát:
Opláštenie zvyčajne sa prevádza až po studenom obklade a
namaľovaní stien, ale pred umiestnením teplého obkladu a
tapiet.
Pri vložení a vyzdvihnutí jednotlivých lát je potrebné
vytvorenie min. 8 cm priestoru nad podhľadom.
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
VZDELÁVACIE AKTIVITY
Vypočujte si prednášku Vášho inštruktora o
bandrastrových a kovových kazetových podhľadov!
POMÔCKY
príprave
Pripravte do zošita náčrt o spojení 100 mm nosného profilu a Urobte si poznámky z prednášky!
opláštenia v miere M=1:10! Dajte prekontrolovať inštruktorom!
Po ukážke inštruktora vyrežte 13 cm-ové profily!
Pomocou inštruktora vyberte si potrebné prvky pre bandrastrové
podhľady!
Po ukážke inštruktora pripravte si bandrastrový podhľad na Odporúčaná odborná literatúra č.
strop miestnosti s rozmerom 3,5 m x 4,8 m! Po dokončení úlohy [1]., str.128-130.
dajte prekontrolovať inštruktorom!
Po ukážke inštruktora pripravte si kovový kazetový podhľad na
strop miestnosti s rozmerom 3,5 m x 4,8 m! Po dokončení úlohy
dajte prekontrolovať inštruktorom!
Obrázok č. 41.
Paralelný bandrastrový systém
58
Montáž kazetového podhľadu.
TREBA
VEDIEŤ
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
!
POMÔCKY
Bandrastrový podhľad
Pojem:
Definícia v modulovom zošite!
Bandrastrové podhľady sú podhľady s viditeľným rastrom, u
Viď na obrázku č. 41.!
ktorých hlavné nosné profily sú stabilné a široké.
Nosnú konštrukciu tvoria bandrastre (profily s odlišným
vytvorením), ktoré majú rozsiahle možnosti geometrických
kombinácii pre použitie.
Hlavné typy:
-
Odporúčaná odborná literatúra č. [2].
str.185.
bandrastrové podhľady,
krížové –mriežkové podhľady,
systém skloniteľných lát,
systém skloniteľných, posúvateľných lát.
Použitie:
Ekonomické využívanie kancelárskych budov a iných verejných
budov požaduje jednoduchú prestavbu priestorov. Preto sa čím
viac šíria ľahko vyberateľné a mobilné priečky, ktoré sa dajú
prestavať bez narušenia iných systémov.
Tieto priečky nie sú pripojené ku stropu, len k podhľadu. Preto
musíme vytvoriť taký podhľad, ku ktorému stabilne môžeme
pripojiť systém steny.
Potrebné materiály:
- bandrastrové
šírka profilov: 50, 75, 100, 125, 150 mm,
- nóniové závesy,
- špeciálne spojovacie prvky,
- spojovacie papuče,
- obklad.
profily:
Pozrite si obrázok č. 42. !
Návod prevedenia:
-
Určenie a vytýčenie spodnej roviny podhľadu.
Vybratie bandrastrového profilu s vhodnou šírkou. Šírka
profilu závisí od hrúbky následne nainštalovanej priečky.
- Určenie vzdialenosti závesov a bandrastrov.
- Vzdialenosti bandrastrových profilov: 120, 150, 180, 200,
250 cm.
- Vzdialenosti závesov: 125, 100, 83, 75, 60 cm.
59
Montáž kazetového podhľadu.
Montáž bandrastrov:
Bandrastrové profily slúžia ako nosná konštrukcia podhľadu a ako
nosná konštrukcia dodatočne dobudovateľnej mobilnej priečky.
Na horizontálne a vertikálne usporiadanie profilov sú zabudované
nóniové závesy, a po 200 cm sú upevnené ku stropu so šikmými
závesmi. Tie sú potrebné, aby profil bol odolný voči
mechanickým účinkom, ktoré majú vplyv na steny. Bandrastre
zvyčajne sú umiestnené paralelne, ale môžu sa aj prelínať, k tomu
používame špeciálne spojovacie prvky.
Pripojenie bandrastrov ku stene vyriešíme so spojovacími
papučami. Bandrastre sú nainštalované kolmo na profily pomocou
doplňujúcich výstuhov, ktoré môžu byť profily typu „Z” a „T”.
Obrázok č. 42.
Štruktúra bandrastra
TREBA VEDIEŤ!
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Kovové kazetové podhľady
Kovové stropné podhľady sú vyrobené z pozinkovanej ocele
alebo z dosiek hliníkovej zliatiny. Rovnako je vytvoriteľný Definícia v modulovom zošite!
podhľad s viditeľným alebo so skrytým rastrom.
Je odporúčaný najmä v špeciálnych prípadoch, kde z dôvodu
použitia často treba čistiť a upratovať povrch podhľadu, alebo v
prípadoch, kde sa dá umyť s vodným lúčom (napr. v operačnej
sále).
Kazety sú pripravené z pozinkovanej ocele alebo z hliníkovej
zliatiny pomocou perforácie alebo bez nej. Povrch kaziet je
opatrený ochrannou polyesterovou práškovou farbou, vďaka tomu
60
Montáž kazetového podhľadu.
viditeľný povrch je chránený voči korózii. Farba práškovej farby
môže byť podľa RAL škály, hliníkové kazety sú dekoratívne, a
ich povrch môže byť eloxované. Eloxácia - povrchová úprava
hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou.
Kovové
podhľady typu Hartleif sú rýchle, čiste a bezproblémove
montovateľné. Druh zavesenia je viditeľný resp. skrytý. Kovové
podhľady okrem dekoratívneho povrchu sú účinné ako
zvukovoizolačné: podľa požiadaviek perforácia sa môže objaviť
na 6-30 % časti voľného prierezu. Na zadnú stranu dlhých kaziet,
ktoré sú pripravené na mieru, nalepia zvukovotesnenú minerálnu
vlnu alebo akustické tkanivo, a bunkové prvky sú vyplnené s
minerálnymi vlnami.
VZDELÁVACIE
AKTIVITY
DOPLŇUJÚCE USMERNENIA,
POMÔCKY
Po dokončení všetkých učebných úloh skontrolujte si svoje
vedomosti!
Kontrolné listy č. 3.2.1., 3.2.2.
61
VII. ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA MODULU
Po úspešnom dokončení všetkých učebných cvičení a Kontrolných úloh prihláste sa u svojho
inštruktora a s jeho povolením môžete z kompetencií vykonať previerkovú skúšku
výkonu/znalostí!
O termíne skúšky sa informujte u svojho inštruktora!
63
BIBLIOGRAFIA
1. Szerényi-Bársony: Szárazépítő szakmai ismeretek, Szega Books Kft., 2005.
2. Wiesner György (edit.): Szárazépítési kézikönyv, Gyorsjelentés Kiadó Kft., 1999.
ZDROJ OBRÁZOK
www.knauf.hu
www.rigips.hu
www.norgips.hu
www.nikecel.hu
www.barkacsmester.hu
www.ezermester.hu
www.gipszkarton.zsindely-expressz.hu
www.gipszkartoncentrum.hu
www.praktiker.ro
www.knauf.ro
www.rigips.ro
65
Download

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT