Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
1.
Rozsah platnosti
1.
Scope
1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky
(ďalej „AGB“) platia pre všetky – aj budúce
– zmluvy o dodávkach alebo iných
službách vrátane zmlúv o diele a zmlúv o
dodaní diela spoločnosťou Formel D.
Dohody, ktoré boli vykonané odchylne od
alebo doplňujúco k AGB, predchádzajú
AGB, ak boli medzi zmluvnými stranami
uzavreté písomnou formou..
1.1.
These General Terms and Conditions
(hereinafter “T&C”) apply to all contracts –
even future ones – for deliveries or other
services including Formel D contracts for
labour, work and materials. Agreements
that differ from or supplement the T&C
have priority over the T&C if the parties
have agreed this in writing.
1.2.
Všeobecné
obchodné
podmienky
zákazníka odlišujúce sa od týchto
podmienok sú, aj keď Formel D poskytne
služby s vedomím o týchto AGB bez
výhrady, platné iba vtedy a do takej miery,
keď a pokiaľ boli písomne potvrdené
Formel D výslovne ako platné namiesto
týchto AGB.
1.2.
The customer’s T&C that vary from these
conditions, even if Formel D is aware of
these conditions and still provides the
services, are only valid if and to the extent
to which these have been confirmed as
valid in writing instead of these T&C by
Formel D.
1.3.
Každá zmena týchto AGB spoločnosťou
Formel D sa stáva obsahom zmluvy medzi
Formel D a zákazníkom, keď zákazník túto
zmenu odsúhlasí alebo ak sa do jedného
mesiaca od oznámenia zmeny voči tejto
zmene písomne neohradí.
1.3.
Each change to these T&C by Formel D
becomes part of the contract between
Formel D and the customer, if this customer
agrees to this change or does not oppose it
in writing within one month of becoming
aware of the change.
2.
Ponuka a uzavretie zmluvy
2.
Quotation and signature of contracts
2.1.
Udelenia zákazky zákazníkom sú vždy záväzné. Zmluva sa realizuje až doručením a
podľa obsahu písomného potvrdenia
zákazky (aj faxom) Formel D u zákazníka
alebo najneskôr doručením objednaného
tovaru alebo vyrobených diel (ďalej zhrňujúco aj „predmetov výkonu“) alebo
poskytnutím dohodnutého výkonu (ďalej
zhrňujúco aj „predmet zmluvy“) Formel D.
2.1.
Orders issued by the customer are always
considered to be binding. The contract only
exists after the receipt of and in line with
the content of a written order confirmation
(also per fax) from Formel D by the
customer or at the latest on delivery of the
goods ordered or services requested
(hereinafter
summarised
as
“services/goods”) or by the provision of the
agreed
service
(hereinafter
also
summarised as “subject of the contract”) by
Formel D.
2.2.
Tieto výkonové charakteristiky predmetu
výkonu a predmetu zmluvy sú následne
popísané v predmete výkonu príslušnej
konkrétnej zmluvy medzi Formel D a
zákazníkom resp. v potvrdení objednávky.
2.2.
The service features of the services and
subjects of the contract are finally
described in the service description of the
relevant individual contract between
Formel D and the customer or the order
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 1 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
Ústne prísľuby, katalógové údaje, výkresy,
obrázky, rozmery, hmotnosti alebo iné
údaje o výkone sú záväzné iba vtedy, keď
boli dohodnuté výslovne písomnou formou.
Obdobné platí pre vlastnosti, ktoré sa dajú
očakávať po verejných vyhláseniach
Formel D
alebo
jej
pomocníkov,
predovšetkým v reklame alebo pri označení
tovaru. Pre zákazníka akceptovateľné
technické odchýlky a odchýlky tvaru od
údajov v prospektoch, katalógoch a
písomných podkladoch ako aj zmeny
modelu, konštrukcie alebo materiálu ako
následok technického pokroku a ďalšieho
vývoja zostávajú vyhradené bez toho, aby
sa mohli odvodiť práva voči Formel D.
confirmation. Oral agreements, catalogue
statements,
drawings,
images,
measurements, weights and other features
are only binding if they have been
confirmed in writing. This also applies to
properties that can be expected in line with
public statements by Formel D or its
agents, in particular in advertisements or by
marking the goods. Technical and design
variations that are reasonable for the
customer and differ from statements made
in
brochures,
catalogues,
written
documents as well as changes to models,
designs and materials due to technical
progress and further development may
occur without this resulting in claims
against Formel D.
2.3.
Ak sú predmetom zmluvy medzi Formel D a
zákazníkom poradenské alebo iné služby,
považuje tieto Formel D za zmluvu o
diele/práci alebo dodaciu zmluvu iba vtedy,
keď to je výslovne písomne dohodnuté.
Okrem toho Formel D zásadne neručí za
konkrétny poradenský ani iný úspech.
Výkony, ktoré má Formel D poskytnúť v
konkrétnom prípade, sa riadia obsahmi
stanovenými v potvrdení objednávky.
2.3.
If the subject of the contract between
Formel D and the customer is consulting or
other services, these are only provided by
Formel D as a labour or delivery contract if
this has been expressly agreed in writing.
In addition, Formel D is not liable as a
matter of principle for any consulting or
other success. The services to be provided
by Formel D in individual cases depend on
the content stated in the order confirmation.
2.4.
Formel D nepreberá žiadnu záruku v
právnom zmysle za existenciu určitých
vlastností predmetu výkonu a predmetu
zmluvy, pokiaľ nebolo v konkrétnom
prípade vyslovene písomne dohodnuté
inak, resp. pokiaľ záväzné právne predpisy
nestanovujú niečo iné.
2.4.
Formel D does not undertake any
guarantee in legal terms for the existence
of particular characteristics of the services
or goods provided if this is not expressly
agreed in writing and no binding legal
provisions stipulate something to the
contrary.
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
3.
Dodacie podmienky a podmienky
výkonov
3.
Delivery and service terms
3.1.
Dodací termín resp. termín poskytnutia
výkonu sa písomne dohodne podľa
predpokladanej
výkonovej
kapacity
Formel D a rozumie sa nezáväzne a bez
výhrady včasného samozásobovania a
nepredvídateľných okolností a prekážok,
nezávisle od toho, či sa vyskytnú tieto
okolnosti alebo prekážky u Formel D alebo
3.1.
A delivery date or service provision date is
agreed by Formel D in writing in line with
the expected ability to provide and is to be
understood as subject to change, nonbinding and subject to on-time self-delivery
and unforeseen circumstances and
impediments, no matter whether these
occur at Formel D or another company from
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 2 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
u spoločnosti, ktorá odberá od Formel D
tovar alebo výkon úplne alebo iba
čiastočne. Tieto okolnosti a prekážky
náležite predlžujú dodací termín resp.
termín výkonu aj vtedy, keď sa vyskytnú
počas
prebiehajúceho
omeškania.
Predlžuje sa aj dodatočná lehota stanovená
zákazníkom o dĺžku trvania okolnosti alebo
prekážky. Formel D si vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy, keď oneskorenie
dodávky alebo výkonu trvá dlhšie ako 6
týždňov a pre Formel D je to neúnosné.
which Formel D purchases the goods or
services in full or in part. These
circumstances and impediments extend the
delivery or service date as relevant, even if
they occur during a delay that already
exists. Any subsequent period set by the
customer is also extended in this case by
the duration of the circumstances and
impediments. Formel D reserves the right
to withdraw from the contract if the delay to
the delivery or service resulting from a
circumstance or impediment is longer than
six weeks and for which Formel D is not
responsible.
3.2.
Dodržanie písomne dohodnutých dodacích
lehôt lehôt na poskytnutie výkonu
predpokladá, že zákazník poskytne k
dispozícii všetky informácie potrebné k
doručeniu resp. poskytnutiu výkonu,
predovšetkým náležitú povinnú súčinnosť.
V opačnom prípade sa dodací termín resp.
termín poskytnutia výkonu predlžuje
primerane.
3.2.
Adherence to the agreed written delivery
periods and those for provision of services
requires that the customer provides all
information required for the delivery or
provision of the service in good time,
especially the relevant duties of
cooperation. If this is not the case the
delivery period or period to provide the
service is extended as appropriate.
3.3.
Formel D je oprávnená k únosným
čiastkovým dodávkam alebo výkonom.
3.3.
Formel D is entitled to provide reasonable
partial deliveries and services.
4.
Ceny a platobné podmienky
4.
Prices and payment terms
4.1.
Dodávky a výkony Formel D sa uhrádzajú
podľa konkrétnych zmluvných ustanovení
formou pevnej ceny alebo podľa
vynaloženého času. Poradenské a iné
výkony Formel D sa, ak nie je v potvrdení
objednávky stanovené inak, uhrádzajú
zásadne podľa vynaloženého času. Výška
hodinových / denných sadzieb vyplýva z
cien dohodnutých v písomnom potvrdení
objednávky.
4.1.
The deliveries and services provided by
Formel D are remunerated as per the
individual agreement made via a fixed price
or time incurred. Consulting and other
services by Formel D, if nothing further is
agreed in the order confirmation, are
always remunerated in line with the time
incurred. The level of the hourly/daily rates
is taken from the agreed prices in the
written order confirmation.
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 3 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
4.2.
Pre rozsah dodávky a stanovenie
uhradenia podľa pevnej ceny alebo
vynaloženého času je smerodajné naše
písomné potvrdenie objednávky. Ak sa
odlišuje od zákazky alebo od objednávky
zákazníka, zostáva napriek tomu platné, ak
sa zákazník voči nemu bezodkladne
neohradí alebo ak bezvýhradne prijme
výkony Formel D.
4.2.
Our written order confirmation is decisive
for the scope of the delivery and setting the
remuneration by a fixed price or as time
incurred. If this varies from the order or
customer’s purchase order it is still decisive
if the customer does not contradict it
without delay or accepts services from
Formel D without restriction.
4.3.
Všetky ceny sú netto a vrátane prípadných
nákladov ako aj príslušnej platnej zákonnej
dane z obratu. Náklady môžu zahŕňať
predovšetkým cestovné náklady, náklady
za nocľah, dodatočné stravovacie náklady,
telekomunikačné náklady, náklady za tlač,
kopírovanie ako aj poštovné a balné. Netto
ceny za doručenie tovarov sa rozumejú
vrátane normálneho zabalenia vrátane
nákladov za prepravné a/alebo vrátane
nákladov za poistenie prepravy - pokiaľ
bolo takéto poistenie v konkrétnom prípade
uzavreté - pokiaľ nie je výslovne udané
inak.
4.3.
All prices are net and exclude any
supplements and the relevant statutory
value-added tax. Supplements may include
in
particular
travel
expenses,
accommodation costs, additional food
costs, telecommunications costs, printing
costs, copying and postal costs. Net prices
for the delivery of goods are understood as
including normal packaging and exclude
shipment costs and/or costs for transport
insurance – if such has been concluded for
the individual case – if nothing further has
been expressly stated.
4.4.
Formel D je oprávnená vykonávať
čiastočné vyúčtovania a požadovať splátky
po častiach.
4.4.
Formel D is entitled to issue sub-invoices
and to demand partial payments.
4.5.
Pri dohodách o pevnej cene sa - pokiaľ nie
je dohodnuté inak - vystavujú na pevnú
cenu raz týždenne alebo dvakrát do
mesiaca
čiastkové
faktúry
podľa
vykonaných výdajov. Pri odmeňovaní
Formel D podľa dohodnutej hodinovej
sadzby je Formel D oprávnená, týždenne
alebo dvakrát do mesiaca vyúčtovať
poskytnuté výkony medzi faktúrami.
4.5.
For fixed price agreements – if nothing
further has been agreed – sub-invoices will
be issued as incurred for the fixed price
each week or fortnight. If Formel D is
remunerated by an agreed hourly rate,
Formel D is entitled to issue intermediate
invoices for the services provided each
week or fortnight.
Faktúry sú splatné najneskôr do 14 dní od
dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ nie je na
danej faktúre uvedený iný dátum splatnosti.
Pre včasnosť platby je rozhodujúca úhrada
na účet Formel D. Ak sa zákazník s platbou
faktúry omešká, sú úroky z omeškania
ročne 8 percentuálnych bodov nad
príslušnou platnou základnou úrokovou
mierou Európskej centrálnej banky.
Formel D je pri nedodržaní cieľa platby
oprávnená k okamžitému vypovedaniu
zmluvy.
4.6.
4.6.
Invoices are due for payment at the latest
14 days after the invoice date if the relevant
invoice does not state a different due date.
The receipt of the payment by Formel D is
key to deciding whether the payment was
received in good time. If the customer has
delayed payment of the invoice, the delay
interest is 8% per year above the relevant
basic interest rate of the European Central
Bank. If payment is not received by the due
date Formel D is entitled to terminate the
contract without notice.
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 4 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
4.7.
Formel D si vyhradzuje právo na
odmietnutie šekov alebo zmeniek. Šeky sa
príjmu iba vtedy, ak bol obnos na šeku
prevedený na účet Formel D.
4.7.
Formel D reserves the right to reject
cheques or bills of exchange. They are only
ever accepted on account of performance.
4.8.
Zákazník je oprávnený k vyrovnaniu alebo
zadržiavaniu iba vtedy, keď sú vzájomné
pohľadávky právoplatne stanovené alebo.
4.8.
The customer is only entitled to offset or
retain payment if the counter-claims have
been determined in a legally binding
manner or have been expressly recognised
by Formel D.
5.
Postúpenie práva na používanie
5.
Granting of usage rights
5.1.
Na výsledky práce (na ktoré sa vzťahuje
ochranné právo), ktoré vytvorila Formel D v
rámci poskytnutia výkonov, ktoré sú
predmetom zmluvy (napr. vlastnícke práva,
patenty, úžitkové vzory alebo vzorky na
ochutnávke) prislúchajú Formel D všetky
výhradné používateľské a úžitkové práva.
5.1.
Formel D is entitled to exclusive usage and
sale rights to any work results that are
subject to trademark rights (e.g. copyrights,
patents, utility patents or registered
designs) created by Formel D whilst
providing the services.
5.2.
Zákazník získava jednoduché práva na
používanie
výhradne
na
zmluvne
stanovený účel. Ďalšie poskytnutie
používateľských, práv na postúpenie práv a
práv na spracovanie zákazníkovi si
vyžaduje samostatnú výslovnú a písomnú
dohodu.
5.2.
The customer receives simple usage rights
exclusively for the purpose stated in the
contract. The granting of other usage,
transfer or editing rights to the customer
always requires special, express, written
agreement.
6.
Ručenie za vecné nedostatky
6.
Warranties for defects
6.1.
Ohľadom poskytnutých služieb neručí
Formel D za hospodársky ani iný úspech
služieb zamýšľaný zákazníkom.
6.1.
With regard to the services provided
Formel D is not liable for the economic or
other success of the service desired by the
customer.
6.2.
V prípade nedostatkov na predmetoch
výkonu dôjde podľa rozhodnutia Formel D k
vylepšeniu alebo dodatočnej dodávke.
Vymenené diely sa stávajú vlastníctvom
Formel D bez práva na odškodnenie. Ak
Formel D
nevyrieši
reklamované
nedostatky v rámci primeranej, písomne
stanovenej zákonnej lehoty alebo ak
zlyhajú dva pokusy o vylepšenie, je
zákazník oprávnený, buď odstúpiť od
príslušnej zmluvy alebo žiadať prijateľnú
kompenzáciu. Ak sa zákazník z dôvodu
právneho alebo vecného nedostatku po
zlyhaní pokusu o vylepšenie rozhodne
6.2.
In cases of material defects to the
services/goods, Formel D may select
subsequent improvement or delivery.
Exchanged parts are transferred to the
ownership
of
Formel D
without
compensation. If Formel D does not correct
faults of which it is aware within an
appropriate, written subsequent period or
two attempts at subsequent improvement
fail, the customer is entitled either to
withdraw from the contract or to demand an
appropriate discount. If the customer
chooses to withdraw from the contract due
to legal or material defects following a failed
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 5 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
odstúpiť od zmluvy, nemá nárok na žiadne
odškodné ohľadom nedostatku, pokiaľ
záväzné právne predpisy nestanovujú inak.
Nároky na záruku sa premlčia za jeden rok
po prebierke alebo doručení predmetu
výkonu alebo zmluvy, pokiaľ záväzné
právne predpisy nestanovujú niečo iné.
Nedostatok
musí
byť
oznámený
bezodkladne, pokiaľ záväzné právne
predpisy nestanovujú inak.
attempt at subsequent fulfilment, he will not
be entitled to damages resulting from the
defect unless binding compulsory legal
provisions state something to the contrary.
Warranty claims lapse one year after
acceptance or transfer of the goods or
services if nothing to the contrary is
stipulated by binding legal provisions. The
defect must be notified without delay if
nothing contrary is stipulated by binding
legal provisions.
6.3.
Nároky na záručné plnenie voči Formel D
sú vylúčené, keď zákazník vykoná zmeny
alebo zásahy na predmetoch výkonu alebo
ak ich používa neodborne. Záruka
nezaniká, pokiaľ vie zákazník dokázať, že
zmeny, zásahy alebo neodborné použitie
nie sú spojené s reklamovaným
nedostatkom.
6.3.
Warranty claims against Formel D are
excluded if the customer makes changes or
intervenes in the services/goods provided
or uses these improperly. The warranty is
not waived if the customer can prove that
the changes, interventions or improper
usages are not connected to the asserted
defect.
6.4.
Nároky na záručné plnenie patria iba
zákazníkovi
ako
bezprostrednému
zmluvnému partnerovi Formel D a
nemožno ich postúpiť ďalej.
6.4.
Warranty claims are only applicable to the
customer as a direct contractual partner of
Formel D and can not be assigned.
7.
Ručenie
7.
Liability
7.1.
Ak z týchto AGB alebo použiteľných záväzných právnych predpisov nevyplýva
niečo iné, sú vylúčené všetky nároky na
odškodnenie a náhradu výdavkov
zákazníka voči Formel D, jej orgánov, právnych zástupcov a/alebo pomocníkov, bez
ohľadu na právny dôvod.
7.1.
If nothing further is stated in these T&C or
applicable binding legal provisions, all
claims for damages and expenses by the
customer against Formel D, its entities,
legal representatives and/or vicarious
agents are excluded, no matter their legal
basis.
Ručenie Formel D je svojím rozsahom
obmedzené na výšku čiastky krytej
poistením Formel D (max.10.000.000,00 €),
námetkovo
podmienenú
poistným
výkonom, pokiaľ záväzné právne predpisy
neprikazujú inak. Pri porušení podstatných
zmluvných povinností je rozsah záruky,
pokiaľ nedošlo k jej zániku, obmedzený na
hodnotu zákazky, keď sa Formel D, jej
orgány, jej zmluvný zástupcovia a/alebo je
pomocníci
dopustili
iba
ľahkých
nedbanlivostí, pokiaľ záväzné právne
predpisy nestanovujú inak.
7.2.
7.2.
Formel D’s liability is restricted to the
coverage sum of its public liability
insurance
(max.
€10,000,000.00),
suspensively conditioned on the insurance
benefit, if no binding legal provisions state
anything to the contrary. On infringement of
key contractual duties, the scope of the
liability, if this is not excluded, is limited to
the order value if Formel D, its entities,
statutory representatives and/or vicarious
agents are only responsible for slight
negligence and if no binding legal provision
states anything to the contrary.
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 6 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
7.3.
Formel D neručí za stratu dát, ak by k
škode nedošlo pri dôkladnom zálohovaní
dát v rozsahu zodpovednosti zákazníka.
Zálohovanie dát sa považuje za náležité,
keď zákazník preukázateľne zálohuje svoje
dáta minimálne denne vo forme
rozpoznateľnej počítačom a tým zabezpečí,
aby mohli byť tieto dáta obnovené za
použitia akceptovateľného úsilia. Ručenie
Formel D za stratu dát je obmedzené na
typické náklady na obnovenie dát, ku
ktorým by došlo pri náležitom zálohovaní
dát.
7.3.
Formel D is not liable for the loss of data if
the damage would not have occurred if the
customer had undertaken proper data
backup for which it is responsible. Proper
data backup can be assumed if the
customer backs up his data records in
machine-readable form at least once a day
and therefore guarantees that this data can
be restored at reasonable cost. The liability
of Formel D for the loss of data is restricted
to the typical cost of restoration that would
have occurred if proper data backups were
made.
8.
Výhrada vlastníckeho práva
8.
Reservation of title
8.1.
Až ku kompletnému splneniu všetkých
požiadaviek Formel D z existujúceho
obchodného vzťahu si Formel D ponecháva
vlastníctvo doručených predmetov výkonu.
Pred prechodom vlastníctva je zakázané
založenie alebo prevedenie záruky tovaru.
Ďalšie odpredanie je povolené iba v rámci
náležitého priebehu obchodov. Pre prípad
ďalšieho odpredania sa zákazník už pri
podpise zmluvy vzdáva svojej požiadavky
na kúpnu cenu v plnej výške v prospech
Formel D.
8.1.
Formel D reserves the title on all
services/goods supplied until complete
fulfilment of all claims by Formel D from the
current business relationship. Before
transferring the title, the goods may not be
pledged or subject to a chattel mortgage.
Further sales are only permitted within the
framework of a proper business process. In
case of further sale of conditional
commodities, the customer assigns his full
purchase price claim on conclusion of the
contract against the purchaser to Formel D.
8.2.
Ak sa zákazník oneskorí s platbou úplne
alebo čiastočne, ak zastaví svoje platby
alebo ak vzniknú iné opodstatnené
pochybnosti o jeho platobnej schopnosti
alebo úveruschopnosti, stráca oprávnenie
disponovať tovarom. Formel D môže v
takomto prípade odvolať moc k inkasu
zákazníka voči príjemcovi tovaru. Formel D
je potom oprávnená žiadať informácie o
príjemcoch tovaru, oboznámiť ich o
prechode požiadaviek na Formel D a
stiahnuť požiadavku zákazníka voči
príjemcovi tovaru.
8.2.
If the customer has delayed payment in full
or part, stops payments or there is other
justified doubt about his ability to pay or
creditworthiness, he is no longer entitled to
utilise the goods. Formel D can in such
cases withdraw the customer’s recovery
authorisation from the recipient of the
goods. Formel D is then entitled to demand
information about the recipient of the
goods, to inform him of the transfer of
claims to Formel D and to recover the
customer’s liability from the recipient of the
goods.
9.
Účasť zákazníka
9.
Customer cooperation
9.1.
Zákazník si je vedomý, že Formel D je k
vykonaniu výkonov, ktoré sú predmetom
zmluvy, odkázaná na účasť zákazníka.
Zákazník sa zaväzuje na príslušnú výzvu
9.1.
The customer is aware that Formel D
depends on customer cooperation to
provide the services that are covered by the
contract. The customer is obliged to provide
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 7 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
včas a kompletne sprístupniť všetky
podklady potrebné na poskytnutie výkonov,
ktoré sú predmetom zmluvy a sprístupniť
svoje priestory a systémy na poskytnutie
poverených výkonov, pokiaľ to je potrebné
pre vykonanie zmluvy, spoločnosti
Formel D, spolupracovníkom Formel D ako
aj prípadným subdodávateľom alebo
pomocníkom Formel D, ktorí sa zaoberajú
poskytovaním výkonov predmetu zmluvy
resp. ním boli poverení.
all documents and information that are
required to carry out the services covered
by the contract in good time and in full and
to provide appropriate access to its rooms
and systems to employees and any subcontractors or vicarious agents of Formel D
who have been instructed to provide the
services covered by the contract for the
purposes of implementing the requested
services to the extent necessary to
implement the contract.
9.2.
Zákazník je v rámci povinností účasti
predovšetkým zaviazaný aj k tomu, aby v
prípade potreby poskytol zamestnancom
Formel D, ktorí sa zaoberajú poskytovaním
výkonov, bezplatne a včas vhodné
priestory, v ktorých sa dajú bezpečne
uskladniť aj podklady, pracovné prostriedky
alebo nosiče dát.
9.2.
As part of its duty of cooperation the
customer is obliged in particular on request
by Formel D employees who are instructed
to provide services, to provide suitable
rooms without charge and in good time
where the documents, work resources or
data media can be stored safely.
9.3.
Všetky účastnícke výkony zákazníka sú
bezplatné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté
inak.
9.3.
All customer cooperation duties are
provided without charge, if nothing further
has been expressly agreed.
9.4.
Ak zákazník nesplní svoju povinnosť účasti
alebo ju splní s oneskorením, môže
Formel D stanoviť zákazníkovi primeranú
lehotu na splnenie jeho povinnosti účasti.
Ak v rámci lehoty stanovenej Formel D
nedôjde k splneniu povinnosti účasti, je
Formel D oprávnená vypovedať zmluvu z
dôležitého dôvodu. Ďalej siahajúce nároky
Formel D zostávajú v prípade vypovedania
nedotknuté.
9.4.
If the customer does not adhere to his
cooperation duties, or does not do so in
good time, Formel D can set the customer
an appropriate period to fulfil its
cooperation duties. If the cooperation duties
are not fulfilled within the period set by
Formel D, Formel D is entitled to terminate
the contract for a compelling reason. Any
termination does not affect other claims by
Formel D.
10.
Zachovanie dôvernosti
10.
Nondisclosure
10.1.
Zmluvní partneri sú povinní počas doby
trvania zmluvy ako aj po dobu dvoch rokov
od ukončenia zmluvy prísne dodržiavať
mlčanlivosť ohľadom im sprístupnených
alebo inou formou získaných informácií
a/alebo znalostí o obchodných alebo
prevádzkových údajoch o inom zmluvnom
partnerovi a/alebo jeho obchodnom
partnerovi, bez ohľadu na druh informácií,
ktoré podľa ich posúdenia nie sú určené
pre verejnosť. Tento záväzok neplatí, ak
zmluvný partner zaviazaný k mlčanlivosti
preukáže, že mu boli tieto informácie
10.1.
The contractual parties are obliged to treat
any information and/or knowledge on
internal business or operational matters
that is subject to non-disclosure and of
which they become aware concerning the
other contractual party and/or their
business partners in the strictest
confidence and not to make them
accessible to third parties during the
contractual period and two years after it
ends. This obligation does not apply if the
contractual party who is obliged to maintain
confidentiality proves that he was aware of
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 8 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
General Terms and Conditions
známe už pred spoluprácou s ďalším
zmluvným partnerom, že mu boli oznámené
oprávnenou treťou osobou alebo sa stali
známe bez zavinenia zmluvného partnera
zaviazaného k mlčanlivosti (zachovaniu
dôvernosti).
the information before the cooperation with
the other contractual partner, was informed
of it by authorised third parties or became
aware of it without this being the
responsibility of the contractual party that is
obliged to maintain confidentiality.
10.2.
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na
diela vyrobené zákazníkom ako ani na
služby vykonané zákazníkom, s výnimkou
prípadu, keď obsahujú dôverné informácie
podľa bodu 10.1.
10.2.
It is clear that the non-disclosure duty does
not apply to work produced by the customer
or services provided by the customer
unless these contain information that
requires non-disclosure as stated in
Number 10.1.
11.
Práva tretích osôb
11.
Rights of third parties
The customer is responsible for not
infringing the rights of third parties if
Formel D executes the order as per its
requirements. In the event that Formel D is
engaged by a third party the customer is
obliged to indemnify Formel D for these
claims. The indemnification duty also refers
to all costs borne by Formel D with regard
to claims by a third party.
Zákazník ručí za to, že vtedy, keď Formel D
splní
zákazku
podľa
stanovených
podmienok, nedochádza k porušeniu práv
tretích osôb. Ak sa tretia osoba domáha u
Formel D nápravy, zákazník sa zaväzuje
oslobodiť Formel D od týchto nárokov.
Oslobodzovacia povinnosť sa týka všetkých
výdavkov, ktoré má Formel D znášať v
súvislosti s domáhaním sa nápravy treťou
osobou.
12.
Záverečné ustanovenia
12.
Final provisions
12.1.
Zákazník nie je oprávnený, prenášať
nároky zo zmluvného vzťahu existujúceho
medzi ním a Formel D na tretie osoby,
okrem prípadu, keď Formel D s takýmto
prenesením vopred písomne súhlasí.
12.1.
The customer is not entitled to transfer
claims from the existing contractual
relationship between himself and Formel D
to third parties unless Formel D agrees to
this transfer in advance in writing.
Individuálne odchýlky a/alebo doplnky
nariadení týchto AGB si vyžadujú písomnú
formu. Právo Formel D na jednostrannú
zmenu svojich AGB podľa bodu 1.3 tým
zostáva nedotknuté.
12.2.
Platí príslušné národné právo krajiny, v
ktorej sa nachádza ochchodné sídlo
spoločnosti Formel D. Použiteľnosť dohody
OSN o medzinárodnom nákupe tovaru
(CISG) a ustanovenia kolízneho práva,
ktoré by požadovali používanie iného
práva, sú vylúčené.
12.3.
12.2.
12.3.
Individual variances and/or additions to the
rules in these T&C must be in writing. The
right of Formel D to the one-sided
modification of its T&C as stated in Number
1.3 remains unaffected by this.
The national law of the country in which
Formel D has its head office applies. The
applicability of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of
Goods (CISG) and the provisions of
collision law that would demand the
application of another legal system are
excluded.
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 9 of 10
Všeobecné obchodné podmienky
Sta
General Terms and Conditions
12.4.
Ako výhradné miesto súdu pre všetky
nezhody z obchodného vzťahu sa
stanovuje súd zodpovedný za obchodné
sídlo spoločnosti Formel D.
12.4.
The exclusive court of jurisdiction for all
disputes from the business relationship is
agreed to be the court responsible for
Formel D’s head office.
12.5.
Ak je ustanovenie AGB neplatné alebo ak
stratí platnosť, nedotýka sa to platností
ostatných ustanovení AGB. Namiesto
neplatného ustanovenia má platiť zákonné
nariadenie. Ak nie je zákonné nariadenie k
dispozícii, musí byť neplatné ustanovenie
nahradené nariadením s rovnakým
hospodárskym účinkom. To isté platí aj pri
výskyte nedostatkov v nariadeniach.
12.5.
Should a provision of these T&C be or
become void, the validity of the remaining
provisions of the T&C shall not be affected.
The statutory provision shall replace the
ineffective provision. If there is no statutory
provision the ineffective provision is to be
replaced by one that comes closest to the
desired economic result. This also applies
to the existence of contractual gaps.
Stav: December 2013
Date: December 2013
Formel D Slovakia s.r.o.
Member of the Formel D Group
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
T + (421) 232 6602 46
F + (421) 232 6602 47
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro
IČO 44 424 744
vložka č.: 548 40 / B
zastúpená konateľom pánom
Dr. Holger Jené
Dr. Jürgen Laakmann
Document:
formeld_sk_agb.doc
Revision: 2
Date: 02.12.2013
Page 10 of 10
Download

Všeobecné obchodné podmienky General Terms and