MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚRA
císlo faktúry
: OF+130869
Variabilný symbol
: 130869
Predávajúci
IČO: 31410952
DIČ
:2020405354
IČ DPH: SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
Zápis v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
Objednávka
ŠTAnsncKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republika
Koncový
odberateľ:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republika
: 8. október 2013
: 30. september 2013
: 7. november 2013
: Prevodný príkaz
Popis
IČO: 00166197
DIČ : 2020830218
Kupujúci
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516 166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoj. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
I BAN
:SK3811000000002627290119
Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
: ZML-3-34/2013-500
Množstvo
Fakturujeme Vám na základe zmluvy
o aplikačnej podpore a poskytovani
služieb č.ZML-3-34/2013 - 500 (MC2013/019)
podporu diela pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná údržba ESŠU za september 2013
- allkv6tna časť MICROCOMP zo 107.500 EUR bez DPH
(bod 4, článok V. uvedenej zmluvy)
1
Ml
DPH ofo
20
Cena za Ml
bez DPH
Čiastka bez DPH
94750,00
94750,00
Celkom EUR bez DPH
20% DPH
Konverzný kurz 1 EUR
= 30,1260 SKK
94750,00
18950,00
I
Celkom EUR vrátane DPH
113 700, 00
Celkom SKK vrátane DPH
3425326,20
Ipeclfikécla DPH čiastky
Identlfikétor DPH
-----DPH20
Celkom
DPH Dfo
Úklad DPH
DPH čiastka
Vrétane DPH
20
94750,00
18950,00
113700,00
94750,00
18950,00
113700,00
MICROCOMP - Computersystém s. r. o., Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, ltO: 31410952, Dlt: 2020405354
Zápis v Obchod.reglstri: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka č.: 29S0/N
Igor Vida
·..... ..
~
r- -t Ol~ /ttl (l
Faktúra
Slovak Telekom. a. &., Baj1Ialsk4 28, 81782 BrallsllIVB, Obchodili regl&tervedený pri Okr. súde Bratislava L, odd. Sa, vratka čo 2081/B. lea: 35 7B3 489
Ole: 2020273893,IC DPH: SK2020273893,Tatra banka, a. s.. čIsIo ~etu: 2828740740{lloo .IBAN: SI(2811OO 00000026 2874 0740. BIO: TATRSKBlC
Údaje potrebné na uhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU:
DATUMSPLATNOSTI:
VARIABILNf SYMBOL:
15300,OO€
30.10.2013
5900588885
FaktIíru, prosIm, uhradte platobným
prikazomvo Vašej banke nejeden z
uvedenjch účtov:
Člalo účtu VÚB:
2314093958/0200
Člslo účtu Tatm banka:
2628740740/1100
ČIar0 účtu SLSP:
Fakturačné
údaje:
Dátum dodanIa služby:
Vaše id e ntifikačné údaje:
Účastnlk: Stetfs1lcký úrad Slovanskej rapubliky, Miletičova 3. 824 67 Bratislava 26.
30.09.2013
Dátum vyhotovenIa:
30.09.2013
Člalo faktllry:
5900588885
:
-:--:-- -..
-,
IČO:
'. - - - _ _
00166197
------._.~ ----
-"'-
-._----
----
. - , -1.1821 3'i214
Štatistický úrad SR
Miletičove3
633738777/0900
82467 BRATISLAVA 26
Užitočné informácie:
fir
Véženj zIlkaznlk, nB bezplatnom čfsle
0800/123500
Poplatky za služby.
Strana: 1 /1
..................................................................................
- ...................- ........................................_-.
Služba
Cena bez DPH
Vám poskytneme všetky Informácie
k Vailm faktUram, aka aj k produktam a službám
Telekom. K dispozicii sme Vám počas pracovných
dn~ ad 8.00 da 21.00 had.
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o aplikačnej podpore a poskytovanI služIeb
č. ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019 podporu diela pre projekt Bektronické služby Štatistického
úradu Slovenskej republiky šandardná údržba ESŠU alikvotná časf za Slovak Telekom
zo 107 500,00 Eur bez DPH (bod 4, článok V. uvedenaj zmluvy
V prIpade. ak nás chcele kontaktovat elektronicky.
dávame Vám da pozomosti webavýformulér
ne stränke www.telekom.ak.
za obdobie 01.09.2013 ·30.09.2013
V prIpade poruchy na pevnej linke nés, prosim.
kontaktujte nB bezplatnom člsle fir 12 129.
Na všetky poplatky SB vzfahuje jednotná sadzbB DPH
Q
Véžsn~ zákaznlk, Vaše faktúlY mOžete
dostAva! aj v elektronickej farme. Viac sa dozviete
nB člsle 0800/123500 Bleba nB stránkach
www.telekom.sk.
12 750,00 €
DPH
UkJaddane
12750,00
DPH
2550,OO€
15300,00 €
Suma na úhradu:
ĎakUjeme
Za objednávateľa prevzal: / ~ŕJ 12-
Sadzba DPH
20%
tr I De
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚ RA
Císlo faktúry
Variabilný symbol
Predávajúci
IČO
: OF+130946
: 130946
: 31410952
DIČ
:2020405354
IČ DPH: SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
Zápis v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
Objednávka
Kupujúci
IČO: 00166197
DIČ : 2020830218
šTATlsncKÝ Ú~D SR
Miletl~ova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republikii~
!f.š"T:T.A~:Ti~~~_ _ _
/'
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516 166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoj. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
IBAN
: SK3811000000002627290119
Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
: ZML-3-34/2013-500
TlSTICKý U'
:-:::.
V B~lI"Tl~ RAD SA l
' .... ~vt: -13-
7 17. 2013
00110'
Koncový odberatel':
.
-.
-::--
ŠTATISTICKÝ ÚRAD
"MJi
~~(S~J:(~~.!č.?:-_~-iPmp~r~íl-.;-:
~~~===I Ref.:
~
Miletičova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republika
: 31. október 2013
: 31. október 2013
: 30. november 2013
: Prevod ný príkaz
Cena za Ml
Popis
Množstvo
Fakturujeme Vám na základe zmluvy
o aplikačnej podpore a poskytovani
služieb č.ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019)
podporu diela pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná údržba ESŠU za október 2013
- allkvótna časť MICROCOMP zo 107.500 EUR bez DPH
(bod 4, článok V. uvedenej zmluvy)
1
Ml
DPHOfa
bez DPH
Čiastka bez DPH
20
94750,00
94750,00
Celkom EUR bez DPH
20% DPH
Konverzný kurz 1 EUR
= 30,1260 SKK
94750,00
18950,00
I
Celkom EUR vrátane DPH
113700,00
Celkom SKK vrátane DPH
3425326,20
ŠpeCifikácia DPH čiastky
Identifikátor DPH
DPH20
DPHOfa
Základ DPH
DPH čiastka
Vrátane DPH
20
94 750,00
18 950,00
113700,00
94 750,00
18 950,00
113700,00
---------------------------------------------------Celkom
MICROCOMP - Computersystém
5.
r.
O.,
Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO: 31410952, DIČ: 2020405354
Zápis v Obchod.reglstrt: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka
č. :
2950/N
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
Dodávateľ
Odberateľ
: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
: ŠTAnsncKÝ ÚRAD SR
Faktúru vystavil:
Kontšek Ivan
Tel:
037/65
Za predávajúceho:
MICROCOMP • Computersystém s.r.o.
mail:
FAKTÚRA
Faktúra číslo: OF+130946
Strana
:2
[email protected]
Za kupujúceho:
Za objednávatera prevzal:
rc-olQ
" I~()-
Kupeckí 9, 949 01 NIIr.
lto: 31410952 Olt: SK2026405354
BA2
MICROCOMP - Computersystém s. r. o., Kupeckl! 9, 94901 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO: 31410952, DIČ: 2020405354
Zápis v Obchod.reglstrl: Okresný slÍd v Nitre, oddiel: Sro, vložka
č.:
2950/N
·.... ..
~
r--~(}L;~/~(//)
Faktúra
Slovak Telekom, L", Bajkal&k628, 817 82 BraIl&I."., Obchodnjraglsterwden9pd Okr. alda Bratlslava L. odd. Sa, v1otkaU081/B, 10035 783 489
OIC: 2020273893, IC DPH: SK2020273893, Tatra banICa. La., e/alo ~ew: 2828740740/1100 ,IBAN: SI<2811 oo 0000 0026 2874 0740, Ble: TATRSKBX
Údaje potrebné na uhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU:
DATUMSPLATNOSTI:
VARlABILN'tSYMBOL:
15300,OO€
30.11.2013
6900597459
Faktúru, prosim, uhracfte platobným
prikazom VD Valej banke najeden z
uvedených účtov:
Faktura čne
údaje:
Dátum dodania služby:
31.10.2013
Dátum vyhotovenia:
31.1 0.2013
Člslo faktúry:
6900597459
Vaše identifikačn é údaje:
učastnl\c
StatiStICkY úrad Slovanskej rapubnky, Mnetlčova 3, 824 67 Bratislava 26
~
ŕ'_-7"'~___
r
IČO:
Člslo účtu VÚB:
2314093958/0200
Člslo účtu Tatra banka:
2628740740/1100
Člslo účtu SLSP:
l
~ .....
-
13, 11. 2~~; ----I
..
...
~ ....,
J
-
."'." _ _
.. ----.,
00166197
Štatis1ický úrad SR
l
_........... . '---__-~-- ...
1182131214
.
MIJetičova3
633738777/0900
82467 BRATISLAVA 26
Užitočné informácie:
Poplatky za služby:
tr
Vfihmy zákaznlk, na bazplatnom člsle
0800/123500 Vám poskytneme welky Informácie
Služba
k VaAim faktúram, ako ej k produktom a službám
Talekom. K dispozicii sme Vám počes pracovných
dni, od a.oo do 21.00 hod.
Strana: 1/1
Cana bez DPH
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o aplikačnej podpora a poskytovani služieb
čo ZML~4/2013-500 (MC2013/019) podporu dIela pra projekt 8ektronlcké služby
StatIstlckého úradu Slovenskej rapubHky štandardná Ildržba ESSU alIkvotná časf
za Slovak Telekom 20 107500,00 Eur bez DPH (bod4, článok V. uvedenej zmluvy
V prIpade, ek nás chC11\8 kon1aklovaf elektronicky,
dávame Vám do pozomoS1l webový formulár
na stränke www.telekom.sk.
za obdobIe 01.1 O. 2013 -31.1 0.2013
V prIpade poruchy ne pevnej finke nás, prosim,
kontekluJle na bazplatnom člsle tr 12 129.
Na VAetkY poplatky sa vztahuje jednotná aadzba DPH
Q
Véžený ZlIkaznlk, Va!e faktúry môžele
dostávaf aj v elektronickej forme. Viec sa dozvle1e
na člale 0800/123500 alebo na s1ránkach
www.lelekom.sk.
Suma na úhradu:
12750,oo€
DPH
Záldaddana
DPH
20%
12750,00
2550,OO€
15300,00 €
ĎakUjeme
Za objednávatela prevzal: / I-&).L
Sadzba DPH
V /D?
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚRA
Číslo faktúry
: OF+131116
Variabilný symbol
: 131116
Predávajúci
IČO: 31410952
DIČ
:2020405354
IČ DPH : SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
Zápis v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
Objednávka
: ZML-3-34/2013-500
IČO: 00166197
DIČ : 2020830218
Kupujúci
šTAnsTIcKÝ ÚRAD SR
Miletičova
3
82467BRAnSLA~V~A~__~~~~~~
Slovenská repu ~IRl.TISTICKÝ ÚRAD SR
V BRATISLAVE -13-
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516 166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoj. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
IBAN
: SK3811000000002627290119
Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
I Pri l.:
trslo :
ŠTATISTICKÝ ÚRJl~&~cSR
=-.č:.::..:_ _.....IIL-R_cf_
.: _ _ _.....
Miletičova 3
82467 BRATISLAVA
Slovenská republika
: 2. december 2013
: 30. november 2013
: 1. január 2014
: Prevodný príkaz
Popis
- 5, 1Z. Z013
DoJIo:
Koncový odberatEf..:r:~_ _ _-,.--:--::--_ _--"1
Množstvo
Fakturujeme Vám na základe zmluvy
o aplikačnej podpore a poskytovanI
služieb č.ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019)
podporu diela pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná údržba ESŠU za november 2013
- allkvótna časť MICROCOMP zo 107.500 EUR bez DPH
(bod 4, článok V. uvedenej zmluvy)
l
Ml
DPH oA»
20
Cena za Ml
bez DPH
Čiastka bez DPH
94750,00
94750,00
94750,00
18950,00
Celkom EUR bez DPH
20% DPH
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
I
Celkom EUR vrátane DPH
113700,00
Celkom SKK vrátane DPH
3425326,20
Špecifikácia DPH čiastky
Identifikátor DPH
DPH20
Celkom
MICROCOMP - Computersystém
5.
DPH oA»
Základ DPH
DPH l:lastka
Vrátane DPH
20
94750,00
18950,00
113700,00
94750,00
18950,00
113700,00
r. O. , Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO : 31410952, DIČ: 2020405354
ZápiS v Obchod reglstr1: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka f.: 2950/N
tITTP:llwww.mlcrocomp.sk
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
Dodávater
Odberater
FAKTÚRA
: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Faktúru vystavil:
Kontšek Ivan
Tel:
037/6511 306
Za predávajúceho:
E-mail:
Faktúra
Strana
čfslo
: OF+131116
:2
[email protected]
Za kupujúceho:
MICROCOMP. Computersystém s ~
KuP9Cká 9, 949 01 Nitra
Za objednávatera prevzal:
' .0.
IČO: 31410952 It DPH: SI<20204o5a54
NR2
MICROCOMP - Computersystém s. r. o., Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516166, IČO: 31410952, DIČ: 2020405354
ZápiS v Obchod.reglstrl: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka
tfTTP:/Iwww.mlcrocomp.sk
č.:
2950/N
~
..
T-1Jrľ'5lk((J
Faktúra
Slovak Telekom, a. 5., Bajkelslul28, 817 62 Bratislava, Obchodný regISter vedený pri Okr. súde Bratislava Lo odd. Sa, vložka Č. 2081/B, ICO; 35 763 469
Ole: 2020273893, te DPH: 00020273893, Tatra banka, a. s., čisto Ul:IU: 2628740740/1100 ,lBAN: SK28 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TAlRSKBX
Udaje potrebn
a úhradu faktu ry:
SUMA NA ÚHRADU:
DÄTUMSPLATNOSTI:
VARIABIlNÝ' SYMBOL:
120000,00 €
31.12.2013
7900605560
Faktúru, prosim, uhradte platobným
pn1cazom vo Vašej banke najeden z
uvedených účtov:
akturačne
údaje:
Dátum dodania služby:
24.11.2013
Dátum vyhotovenia:
29.11.2013
tIslo faktúry:
7900605560
Vaše Identlfl
a čn '
údaj :
účastnlk: Štetistický úrad Slovenskaj rapubliky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
ICO:
tIslo účtu VÚB:
2314093958/0200
tIslo účtu Tatra banka:
2628740740/1100
tIslo účtu SLSP:
1162131214
00166197
Štatistický úrad SR
Miletičova 3
633738777/0900
82467 BRATISLAVA 26
Užitočné
B
informácie:
Vážený zákamlk, na bezplatnom člsle
0800/123500
Vám poskytneme všetky infonnácie
k VBŠim faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekom. K dispozicii sme Vám počas pracovných
dni, Dd 8.00 do 21.00 hod,
Vprfpade, ak nés chcete kontektovať elektronicky,
dávame Vám do pozornosti webový fonnulár
na stránke www.talekom.sk.
V pňpade poruchy na pevnej linke nés, prosim,
kontaktujte na bazplatnom člsle Ir 12 129.
Q
Véžsný zékaznlk, VBŠa faktúry mOlete
dostévaf aj v elektronickej fonne, Viac sa dozviete
na člsle 0800/123500 alebo na stránkach
www.telekom.sk.
_
Poplatky za služby:
Strana: 1/1
......................................................................................................................................... .........._.
Služba
Cena bez DPH
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o aplikačnej podpore a poskytovanI služieb
č. ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019) podporu diela pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej Rupubliky - Podpora IVIS v rámci prlpravy ostrého
spracovania volieb a referend (bod 5, článok V. uvedenej zmluvy
Sadzba DPH
20%
DPH
Na wetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
100000,OO€
Zékladdane
100000,00
DPH
20000,OO€
120000,00 €
Suma na úhradu:
Ďakujeme
v
~------
5i~/!
Za objednávateľa prevzal:
-'
r' .... . ~.
---- --
tF • •
1--11Sllltr!IJ
Faktúra
510vak Telekom, e. 8., Bejkalskä 28, 817 62 Bre1islava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava lo, odd. Sa, vložka Č. 2081/B, IC:O: 35 763 469
OIC:: 2020273693,1C: DPH: 5K2020273893, Tatra banka, e.s., Cfslo ~C:tu: 2628740740/1100 ,IBAN: 5K281100 00000026 2874 0740, BIC: TATA5KBX
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMANAUHRADU:
DÁTUM SPLATNOm:
VARIABILNÝ SYMBOL:
15300,OO€
01.01.2014
6900605619
Fakt u račné
Vaše Id e ntifikač ne údaje:
udaje:
učastnlk: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Dátum dodania služby:
30.11 .2013
r--.
Dátumvyhotove
~~'-
ia: An~··"·:!"v.~ŕ
~ , . ,''f'.,
l'"
... r. ""'~
.........
, ~R
T'*'
,
. -,.!I t.t- .. ~ ;-q .. J.-t. ..., --._.._ - _ ..
Faktúru, prosim, uhradte platobným
prlkazom vo Vašej banke najeden z
uvedených účtov:
30.11.2013
. '
Číslo účtu VÚB:
2314093958/0200
00166197 Pc--:-:---:-:- ._~_._,.. ____ .
C:rslo účtu Tatra banka:
2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:
Číslo faktúry:
'f
t. 1<"1'.
6900605619
IČO:
,D_J!o
--=-_
16, 12, 20:3
1182131214
i i'.~ ..~;;.;.:... . '- ;-:---Štatistický-úrad SR
...':_.... _-:-:,,,--.,,,,--_
. "-. ----___. " .
Mil~Jičova rl
1:- -- . - --- -•. -
633738777/0900
82467 BRATISLAVA 26
Užitočné
tr
informácie:
Vážený zákaznIk, na bezplatnom člsle
0800/123500
Vám poskytneme všetky Infonnácie
k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekom. K dispozicii sme Vám počas pracovných
dní, od 8.00 do 21.00 hod.
V pr/pade, ak nás chcete kontaktovať elektronicky,
dávame Vám do pozomosti webový fonnulár
na stránke www.telekom.sk.
Poplatky za služby:
Strana: 1/1
........................................................................................................................................................
Služba
Cena bez DPH
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o aplikačnej podpore a poskytovaní služieb č. ZML-3-34/2013-500
(MC2013/019) podporu diela pre projekt Elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná služba ESŠU alikvotná časf za Slovak Telekom zo 107 500,00 Eur bez DPH (bod 4, článok
V. uvedenej zmluvy)
za obdobie 01.112013 - 30.11.2013
12 750,00 €
DPH
Na všetky poplatky sa vzfahuje jednotná sadzba DPH
Sadzba DPH
20%
Záldaddanu
12750,00
DPH
2550,OO€
V pr/pade poruchy na pevnej linke nás, prosim,
kontaktujte na bezplatnom člsle lf 12 129.
Suma na úhradu:
Q
Vážený zákaznIk, Vaše faktúry môžete
dostávať aj v elektronickej fonne. Viac sa dozviate
na člsle 0800/123500 alebo na stránkach
www.telekom.sk.
Ďakujeme
za objednávatera prevzal:
15300,00 €
1'/J7/Í2.
F-1t1r; /Il/IJ
Faktúra
Slovak Telekom. a.s., Bajkalslal28. 817 62 Bratislava, Obchodn9 reglsterveden9 pri Okr. SIlde Bratislava I.. odd. Sa, vloika čo 2081/8. 100: 35 763 469
Ole: 2020273893. le DPH: S1<2020273893, Tatrabanka, La., člslo účtu: 2628740740/11 OO ,IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
Údaje potrebné na úhradu faktúry'
SUMA NA OHRADU:
DATUMSPLATNoSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL:
15300,OO€
01.02.2014
1182131214
Faktúru, prosim, uhradte platobným
prikazom vo Vašej banke naJedenz
uvedených účtov:
Clslo účtu VÚB:
2314093958/0200
Clslo účtu Tstra banka:
2628740740/1100
Clslo účtu SLSP:
Fakturačne
udaje:
Dátum dodania služby:
31.122013
Dátum vyhotovenia:
31.122013
Clslo fakhlry:
1182131214
lCD:
00166197
633738777/0900
Vaše identifikačn é údaje:
Óčastnlk: štatistický Ilrad Slovanskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
V BRATISLAVE -131182131214
tislo:
~~--~~~Am~~
26
Predch. a.:
Užitočné informácie:
•
Vážený zákeznlk, na bezplatnom člsle
0800/123500
Vám poskytnemevšelkylnfonnácle
k VaAtm faktúram, ako a) k produktom a službám
Telekom. K dispDZlcll sme Vám počas pracovných
dnI, Dd 8.00 do 21.00 hod.
V prIpade, ak nás chcete konlaktova! elekllonicky,
dávame Vám do pozomosti webový fonnulár
na stránke www.1elekom.sk.
Poplatky za služby:
Strana: 111
.....................................................................................................................................................
...
Cena bez DPH
Služba
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o aplikačnej podporea poskytovani služieb č. ZML-3-34/2013-500
(MC2013/019) podporu diela pre projekt Elektronické služby štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná služba ESŠU alikvotná časf za Slovak Telekom zo 107 500,00 Eur bez DPH (bod 4, článok
V. uvedenej zmluvy)
za obdobie 01.12.2013 -31.12.2013
12750,OO€
DPH
Na všetky poplatky sf! vzfahuje Jadnotná sadzba DPH
Sadzba DPH
20 'lb
ZákJaddana
12750,00
DPH
2550,OO€
V prIpade poruchy na pevnej linke nás. prosIm,
kontaktuJ1e na bezplatnom člsle •
12 129.
Suma na úhradu:
Q
Vážený zákeznlk, Vaše fak1úry môžete
dostáva! aj v elekllonlckej fonne. Viac sa dozvle1e
na člsle 0800! 123500 alebo na stránkech
www.1elekom.sk.
Ďakujeme
CS4stf
Za objednávatera prevzal:
o
15300,00 €
(š·r:-_ 'I
~TICK~~.
AO SR
'":l TI ·1.~J."1NE
...
13. 12. 2013
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚRA
trslo faktúry
: OF+131240
Variabilný symbol
: 131240
Predávajúci
l t O : 31410952
DIČ
:2020405354
IČ DPH: SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
Zápis v Obchod.registri: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
Objednávka
Kupujúd
I
Koncový odberater:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
82467 BRATISLAVA
Slovenská republika
Množstvo
Fakturujeme Vám zmenové požiadavky
podlá objednávky č.346/13-230 na základe
zmluvy o aplikačnej podpore a poskytovanI
služieb č.ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019)
Podpora pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
Analytik
Programátor
Tester
Projektový manažér
Systémový administrátor
ŠkolIter
I
Mlletlfova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republika
: 20. december 2013
: 20. december 2013
: 19. január 2014
: Prevodný prlkaz
Popis
IČO: 00166197
DIČ : 2020830218
ŠTATISTICKY ÚRAD SR
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516 166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoJ. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
IBAN
:SK3811000000002627290119
Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
:,
: 346/13-230
34
311
51
13
8
1
Ml
DPH %
čdeň
20
20
20
20
20
20
čdeň
čdeň
čdeň
čdeň
čdeň
Cena za Ml
bez DPH
Čiastka bez DPH
800,00
750,00
550,00
850,00
750,00
600,00
27200,00
233250,00
28050,00
11 050,00
6000,00
600,00
MICROCOMP • Compub!rsystém s. r. o" Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, 100: 31410952, DIČ: 2020405354
Upls v Obchod.reglstrl: Ok/Uný súd v Nitra, oddiel: Sro, v!02ka
HTTP://www.mlcrocomp.sk
č.:
2950/N
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
Dodávater
Odberater
FAKTÚRA
: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Faktúra
Strana
črslo
: OF+131240
:2
Celkom EUR bez DPH
20% DPH
306150,00
61230,00
Celkom EUR vrátane DPH
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
367380,00
Celkom SKK vrétane DPH
11 067 689,88
Špecifikácia DPH čiastky
Identifikátor DPH
DPH20
Celkom
Faktúru vystavil:
Kontšek Ivan
Tel:
037/6511 306
za predávajúceho:
E-mail:
čiastka
Vrátane DPH
306150,00
61230,00
367380,00
306150,00
61230,00
367380,00
DPH %
Základ DPH
20
DPH
[email protected]
Za kupUjúceho:
MICROCOMP· Comj)utersystém SJ. O
Za objednávatel'a prevzal:
Kupecka 9. 949 01 Nitr.
ltO: 31410952 Dlt: SK20264053!i4
MlCROCOMP • Computersysb!m s. r. o., Kupeckii 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, lČO : 31410952, DiČ: 2020405354
Zápis v Obchod. regiStri: Okresný súd v Nttre, oddiel: Sro, vlofia
HTTP://www.mlaocomp.sk
I
e.: 2950/N
~------
MICROCOMP
-----------------,
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚRA
I
tIslo faktúry
: OF+131241
Variabilný symbol
: 131241
Predávajúci
IČO: 31410952
DIČ
:2020405354
IČ DPH: SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
Zápis v Obchod.registrI: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
Objednávka
I
ŠTAnsncKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
824 67 BRAnSLAVA
Slovensk' republika
Koncový
Miletičova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republika
Množstvo
Fakturujeme Vám zmenové požiadavky
pod~ objednávky č.499/13-230 na základe
zmluvy o aplikačnej podpore a poskytovani
služieb č.ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019)
POdpora pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
Analytik
Programátor
Tester
Projektový manažér
Systémový administrátor
ŠkolItef
odberateľ:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
: 20. december 2013
: 20. december 2013
: 19. január 2014
: Prevodný prlkaz
Popis
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
Kupujúci
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoj. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
IBAN
:SK3811000000002627290119
Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
: 499/13-230
79,7
97
9,8
6,3
1
2
Ml
DPH %
čdeň
20
20
20
20
20
20
čdeň
čdeň
čdeň
čdeň
čdeň
Cena za Ml
bez DPH
Čiastka bez DPH
800,00
750,00
550,00
850,00
750,00
600,00
63760,00
72 750,00
5390,00
5355,00
750,00
1200,00
MICROCOMP - Computersystém •• r. o.• Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO: 31410952, OIČ: 2020405354
ZápiS v OlXhod.reglStrI: Okresný súd v Nitre, oddiel:
tfTTP:/Iwww.mlaocomp.sk
Sro, vlofka
č.:
2950/N
MICROCOMP
- Computersystém S.r.o.
Dodávateľ
FAKTÚRA
Faktúra člslo : OF+131241
Strana
:2
: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Odberateľ
Celkom EUR bez DPH
149205,00
20% DPH
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
29841,00
Celkom EUR vrátane DPH
179046,001
Celkom SKK vrétane DPH
5393939,80
Špecifikácia DPH čiastky
Identifikátor DPH
DPH20
Celkom
Faktúru vystavil:
Kontšek Ivan
Tel:
037/6511 306
Za predávajúceho:
E-mail:
čiastka
Vrátane DPH
149205,00
29841,00
179046,00
149205,00
29841,00
179046,00
DPH 0/0
Základ DPH
20
DPH
[email protected]
Za kupUjúceho:
MICROCOMP • Computersystém s.r.o.
Za
Kupeck6 ~. ~49 01 HH,.
objednávateľa
lo", ct 's" .ťtŕtd
prevzal:
Jto: 31410952 Dlt: SK2020405354
DA .,
MICROCOMP • Computa"YStém s . r. O., Kupeck6 9, 949 01 Nitra, TEl: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, I~O: 31410952, DI~ : 2020405354
Zápis v Obchod.reglStr1: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka
HTTP://www.mlcrocomp.sk
t.:
2950/N
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
V BRAilSLAVE -13-
Z3. 12. 2013
00110:
tlIIo:
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚRA
Islo faktúry
: OF+131221
Variabilný symbol
: 131221
Predávajúci
IČO: 31410952
DIČ
:2020405354
IČ DPH: SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
ZtJpls v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
824 67 8RATISLAVA
Slovenská republika
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoj. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
IBAN
: 51<3811000000002627290119
I Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
Kupujúci
Koncový odberateľ:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
82467 BRATISLAVA
Slovenská republika
: 20. december 2013
: 20. december 2013
: 19. január 2014
: Prevodný prfkaz
Cena za Ml
Popis
Množstvo
Fakturujeme Vám na základe zmluvy
o aplikačnej podpore a poskytovanI
služieb č.ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019)
podporu diela pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná údržba ESŠU za december 2013
- allkv6tna časť MICROCOMP zo 107.500 EUR bez DPH
(bod 4, článok V. uvedenej zmluvy)
Ml
DPH %
bez DPH
Čiastka bez DPH
20
94750,00
94750,00
1
Celkom EUR bez DPH
20% DPH
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
94750,00
18950,00
I
Celkom EUR vrátane DPH
113700,00
Celkom SKK vrátane DPH
3425326,20
Špecifikácia DPH čiastky
Z4ldad
Idantiflk6tor DPH
DPH20
20
Celkom
MICROCOMP • Computersystém
DpH
DPH čiastka
VÁltaae DPH
94 750,00
18 950,00
113700,00
94 750,00
18 950,00
113700,00
----------------------
s. r. o.• Kupecká 9, 949 01 NItra. TEL: 037/6511 306. FAX: 037/6516 166, lČO: 31410952. Olt: 2020405354
Z4pls v Obchod.regIstrI: Okresný súd v NItre, oddIel: Sro, vložka č.: 2950/N
HTTP://www.mlcrocomp.sk
!Wl
P-//~'V't!1'&/0
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
FAKTÚRA
I Dodávater
: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Faktúra čfslo : OF+131221
Odberateľ_ _----'::. . ŠT
: ::...:..::.A;:..:TI
=.=
S-=.=
TIC
=-:Kc=..Y·=--=
Ú-=-:
RA
=-=D;....;S
=R
=-_______----'S
=.;t"-.-ra=n=a:.--_-':'-=..
2
Faktúru vystavil:
Kontšek Ivan
Tel:
037/6511 306
Za predávajúceho:
E-mail:
[email protected]
Za kupujúceho:
MICROCOMP· ComputerSY8tén • I .
Za objednávatel'a prevzal:
KlIjleckl t. 949 01 Nitr.
MICROCOMP - Compull!rsystém s. r. o., Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, ltO: 31410952, Olt: 2020405354
Zápis v Obchod.reglstrl: Okresný slÍd v Nitre. oddiel: Sro, vlofka č.: 2950/N
HTTP://www.mlcrocomp.sk
t:--~"4%
Potvrdené dck ady prosíme
obretom zaslať na našu adresu .
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
: OF+140032
: 140032
: 31410952
DIČ
: 2020405354
IČ DPH: SK2020405354
MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra
Zápis v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3
ŠTATlSTIC . .
824 67 BRATISLA~~
KY URAO SR
Slovenská republiII a
v 8RAIISLA
_V
_ E_ _.....J
Tel: 037/6511 306
Fax: 037/6516 166
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
Bankové spoj. : 2627290119/1100
BIC (SWIFT)
: TATRSKBX
IBAN
: SK3811000000002627290119 .
DO~lo:
Por
Ev
Koncový odberater:
č
-
4. 112
č. Z P<>dateloo _o.
PrUohyf
~Sly
----------J
._-,'. " _ .•.
--Iv~'~
;;'>;';;;";------------j
I lI)<o~vule
Miletičova 3
824 67 BRATISLAVA
Slovenská republika
Množstvo
Fakturujeme Vám na základe zmluvy
o aplikačnej podpore a poskytovanf
služieb č.ZML-3-34/2013-500 (MC2013/019)
podporu diela pre projekt Elektronické služby
Štatistického úradu Slovenskej republiky
štandardná údržba ESŠU za január 2014
- allkv6tna časť MICROCOMP zo 107.500 EUR bez DPH
(bod 4, článok V. uvedenej zmluvy)
1
Ml
DPH %
20
Cena za Ml
bez DPH
Čiastka bez DPH
94750,00
94750,00
94750,00
18950,00
Celkom EUR bez DPH
20% DPH
I
Celkom EUR vrátane DPH
Konverzný kurz 1 EUR
= 30,1260 SKK
?n1/
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
: 31. január 2014
: 31. január 2014
: 2. marec 2014
: Prevodný príkaz
PopiS
: ZML-3-34/2013-500
Objednávka
Kupujúci
~
FAKTÚRA
Oakujeme I
Císlo faktúry
Variabilný symbol
Predávajúci
IČO
Dátum vystavenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Spôsob platby
.
Celkom SKK vrátane DPH
113700,00
I
3425326,20
Špecifikácia DPH ~Iastky
Identifikátor DPH
DPH20
Celkom
DPH %
Základ DPH
DPH ~Iastka
Vrátane DPH
20
94750,00
18950,00
113700,00
94750,00
18950,00
113700,00
MICROCOMP - Computersystém s. r. O., Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO: 31410952, DIČ: 2020405354
ZápIs v Obchod.reglstrl: Okresný súd v NItre, oddIel: Sro, vloika
HTTP://www.mlaocomp.sk
~.:
2950/N
MICROCOMP
- Computersystém s.r.o.
Dodávateľ
: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Odberateľ
Faktúru vystavil:
Tel:
FAKTÚRA
Faktúra číslo: OF+140032
Strana
:2
Kontšek Ivan
E-mail:
037/6511 306
[email protected]
Za kupujúceho:
Za predávajúceho:
Za objednávatera prevzal: jC- o lz
MICROCOMP. Complitersystém S.r.O.
Ku~ecká ll.
ll /OL
949 01 Nitra
IČO: 314109521Č DPH: 8K2020405354
NR 1
MICROCOMP • Computersy5tt§m 5. r.
O.,
Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO : 31410952, DiČ: 2020405354
Zápis v Obchod.reolstrt: Okresný súd v Nitre, oddiel ; Sro, vloikll
HTTP://www.mlcrocomp.sk
Č.:
2950/N
?'"IIJ!1t/l7
ZAŽiME TO SPOLU
Faktúra
sa.
S:0V1Ik Te!ekom. a. a.. Bajkalská 28, 8 782 Bratislava, Olx:hodnj ragla1Brwdený pri Okr. &lide Bra!!slava L. odd. vIofke e. 2D8t/B. 100: 35 783 469
o·~ 2020273893. Je DPH: 51<2020213893. T8118 banka. e. s.. ersto IleIU: 282874014011100 . JBAN' SK281 0000000028 2874 0740, BJC: TATRSKBX
Údaja potrebné na úhradu fektúry:
SUMA NA OHRADU:
DATUM SPLA1NOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL:
16300,oo€
02.03.2014
0900627741
Fakturačné
údaje:
Vaäe Idsntlflkl1Cná údaJel
účastnlk: S\a1ls1lcký Ilrad Slovanskej rapubliky. M~etli!ova 3. 824 87 Bra1IsIava 26
Détum dodania služby;
31.01.2014
Dátum vyhotovenia:
31.01.2014
FaktI1ru, prosim, uhradte platobným
.",...mvo Vale) banke naJaden z
uvedených IiMov:
Clslo faktúry:
Clsio účtu VúB:
2314093958/0200
00166197
Clsto Ilčtu Tatra
banka:
Clato ú(:1u SLSP:
2628740740/1100
0900627741
ICO:
1182131214
Štatistický úrad SR - VOĽBY
Miletičova 3
633738711/0900
82467 BRATISLAVA 26
Clslo účtu CSOB:
Užitočné
•
informácie:
Véž&nj zékaznlk. na bezplatnom flsla
0800/123500
VAm poskytneme wetky infomu\cle
k Vdlm faktúram. ako aj k produktom a službám
Telekom. K dispozicII sme VAm počes pracovných
dni. od 8.00 do 21.00 hod.
•
V prIpade. ak nés chcete kontaktovaf elektronicky,
dAvame Vám do pozornosti webow formulár
na stránke www.telekom.sk.
Poplatky služby:
Strana: 1/1
.....
_................................................................................................................................................
.
28
Slulba
Cena bez DPH
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o aplikačnej podpore a poskytovanI služieb č. ZML-3-34/2013-500
(MC2013/019) podporu diala pre projekt Elaktronlcké služby štatistického úredu Slovanskej republiky
Atandartná služba ESSU alikvotná časf za Slovak Telekom zo 107500,00 Eur bez DPH (bod 4, článok
V. uvedaneJ zmluvy)
12750,oo€
za obdobia 01.01.2014 -31.01.2014
V prIpade poruchy na pevnej linke nés. prosim.
kontaktujta ne bezplatnom člsle •
12 129.
DPH
Q
Véžený zákaznIk, Vde faktúry mOŽ8te
dostAvaf aj y elektronickej forme. Viac sa dozviete
na flsle 0800/123500 alebo na stránkach
www.lelekom.sk.
Suma na úhradu:
Na v§etky poplatky sa vzfBhuje jadnotné sadzba DPH
sadzba DPH
20%
Ďakujeme
za objednávatera prevzal:
'/0/.;<:
; Ir
.. __._--_.-----I
I:-=~:-:-::=::::Pe<
_ . __ ...,_. __ . _ _ _- ;
č.z Px ·. ter-v.
I ;:v č
_ _ _ _ _ .J... _.:.:~ . __ _ -- - I.P"'·c-r:yl ,t~ _ _ _ _~.:.:~_-
Slovak Telekom, 8. s.
S'd O' Bajkalská 28. 81"752 Brafs ava S ovenska republika
ČOI Č DPH: 35763 4óWSK 2J2:' 2ľ3893
')bcrr;dnv re') .ter Obchodn ( ~r; .mr Of-'lJsného ,udu 3r/\ is ava . t)ddip. Sa ,'o.:ka Č s J 208 ' /B
ZékJaddane
12750.00
DPH
2550.00€
15300,00 €
Download

MICROCOMP - Štatistický úrad SR