Výroční finanční zpráva politické strany
Podatelna PSP ČR
podle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2014
Název politické strany:
Strana zelených
Identifikační číslo politické strany:
00409740
Sídlo politické strany:
Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1
Telefon, fax, elektronická pošta (např. E-mail):
775 587 500, [email protected]
Politická strana je v režimu*:
normální činnosti
pozastavení činnosti
zrušení ke dni ………..
vstupu do likvidace ke dni ….
prohlášení konkursu na její majetek ke dni ….
Statutární orgán politické strany:
(jméno, příjmení, funkce, podpis)
Ing. Tomáš Průša
3. místopředseda
Datum: 30.3.2015
Razítko
politické strany
Část I.
Účetní výkazy
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce)
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany.
Počet příloh k části I. 3 / počet stran 6
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky
Strana zelených
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Senovážné náměstí 994/2
.............................................................................
Praha 1
.............................................................................
110 00
.............................................................................
Česká republika
.............................................................................
IČ
00409740
Číslo
řádku
I.
Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
Spotřebované nákupy celkem
2
483 106,19
0,00
483 106,19
1.
Spotřeba materiálu
3
447 666,39
x
447 666,39
2.
Spotřeba energie
4
35 439,80
x
35 439,80
Služby celkem
7
16 219 415,45
0,00
16 219 415,45
5.
Opravy a udržování
8
31 593,60
x
31 593,60
6.
Cestovné
9
170 252,41
x
170 252,41
7.
Náklady na reprezentaci
10
496 160,40
x
496 160,40
8.
Ostatní služby
11
15 521 409,04
x
15 521 409,04
Osobní náklady celkem
12
2 976 413,00
0,00
2 976 413,00
Mzdové náklady
13
2 355 139,00
x
2 355 139,00
Zákonné sociální pojištění
14
621 274,00
x
621 274,00
Daně a poplatky celkem
18
99 502,17
0,00
99 502,17
Ostatní daně a poplatky
21
99 502,17
x
99 502,17
5 856 911,37
0,00
5 856 911,37
II.
III.
9.
10.
IV.
16.
V.
Ostatní náklady celkem
22
18.
Ostatní pokuty a penále
24
3 553,00
x
3 553,00
20.
Úroky
26
20 902,60
x
20 902,60
21.
Kurzové ztráty
27
7 078,22
x
7 078,22
22.
Dary
28
3 055 708,65
x
3 055 708,65
24.
Jiné ostatní náklady
30
2 769 668,90
x
2 769 668,90
VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
31
4 974,00
0,00
4 974,00
25.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
32
4 974,00
x
4 974,00
VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
38
22 471,83
0,00
22 471,83
32.
Poskytnuté členské příspěvky
40
22 471,83
x
22 471,83
Náklady celkem
43
25 662 794,01
0,00
25 662 794,01
Číslo
řádku
IV.
Celkem
59
210 077,53
0,00
210 077,53
Úroky
63
13,86
x
13,86
Kurzové zisky
64
68,67
x
68,67
Jiné ostatní výnosy
66
209 995,00
x
209 995,00
Přijaté příspěvky celkem
75
6 946 816,02
0,00
6 946 816,02
Přijaté příspěvky (dary)
77
6 378 161,36
x
6 378 161,36
28.
Přijaté členské příspěvky
78
568 654,66
x
568 654,66
VII.
Provozní dotace celkem
79
12 458 700,00
0,00
12 458 700,00
29.
Provozní dotace
80
12 458 700,00
x
12 458 700,00
Výnosy celkem
81
19 615 593,55
0,00
19 615 593,55
Výsledek hospodaření před zdaněním
82
-6 047 200,46
0,00
-6 047 200,46
Výsledek hospodaření po zdanění
84
-6 047 200,46
0,00
-6 047 200,46
16
18.
VI.
27.
D.
Hospodářská činnost
Ostatní výnosy celkem
15.
C.
Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
osoby:
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Okamžik sestavení:
...........................................................................................................................................
............................................................................................
Telefon:
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ROZVAHA
Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky
Strana zelených
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................
.............................................................................
IČ
00409740
AKTIVA
A.
II.
4.
IV.
7.
B.
II.
1.
4.
17.
III.
1.
3.
Senovážné náměstí 994/2
.............................................................................
Praha 1
.............................................................................
110 00
.............................................................................
Česká republika
.............................................................................
Číslo
řádku
Stav k prvnímu
dni účetního období
Stav k poslednímu
dni účetního období
Dlouhodobý majetek celkem
1
0,00
40 236,27
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
10
186 686,30
231 896,57
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
14
186 686,30
231 896,57
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
29
-186 686,30
-191 660,30
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
36
-186 686,30
-191 660,30
Krátkodobý majetek celkem
41
12 461 748,81
6 564 561,50
Pohledávky celkem
52
2 091 532,48
2 507 460,38
Odběratelé
53
0,00
1 367,00
Poskytnuté provozní zálohy
56
243 314,22
126 314,22
Jiné pohledávky
69
1 848 218,26
2 379 779,16
Krátkodobý finanční majetek celkem
72
10 370 216,33
4 057 101,12
Pokladna
73
84 550,00
83 408,00
Účty v bankách
75
10 285 666,33
3 973 693,12
AKTIVA CELKEM
85
12 461 748,81
6 604 797,77
Číslo
řádku
PASIVA
A.
I.
Stav k prvnímu
dni účetního období
Stav k poslednímu
dni účetního období
5 774 288,12
Vlastní zdroje celkem
1
11 821 488,58
Jmění celkem
2
0,00
0,00
11 821 488,58
5 774 288,12
Výsledek hospodaření celkem
6
1.
Účet výsledku hospodaření
7
x
-6 047 200,46
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
8
7 813 501,36
x
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
9
4 007 987,22
11 821 488,58
Cizí zdroje celkem
10
640 260,23
830 509,65
Krátkodobé závazky celkem
21
639 460,23
826 791,00
1.
Dodavatelé
22
443 550,23
337 337,09
4.
Ostatní závazky
25
0,00
54 991,00
6.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
27
117 002,00
136 209,00
7.
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
28
58 500,00
53 727,00
Ostatní přímé daně
30
20 408,00
12 577,00
Krátkodobé bankovní úvěry
39
0,00
231 949,91
Jiná pasiva celkem
45
800,00
3 718,65
Výdaje příštích období
46
800,00
3 718,65
PASIVA CELKEM
49
12 461 748,81
6 604 797,77
II.
3.
B.
III.
9.
18.
IV.
1.
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
osoby:
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Okamžik sestavení:
...........................................................................................................................................
............................................................................................
Telefon:
Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným n
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupu
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasiv
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
Ministersvo financí
schváleno
č.j. 283/76 102/2000
s účinností pro
nevýdělečné organizace
Úč NO 3 - 01
PŘÍLOHA k účetní závěrce
k
Název a sídlo účetní jednotky
(v tis. Kč, na dvě desetin. místa)
Účetní jednotka doručí
1 x příslušnému finančnímu úřadu
Strana zelených
IČO
Senovážné náměstí 994/2
Praha 1
110 00
00409740
Česká republika
1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona
2. Doplňující údaje:
Název údaje
č.ř.
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
Přijato
Skutečnost
1
2
9
12 459,00
12 459,00
Pohledávky celkem (účt. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378)
15
2 507,00
2 507,00
Závazky celkem (účt. skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379)
16
405,00
405,00
3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení
majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní
předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy).
Poznámka:Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.
Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
osoby:
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Telefon:
Okamžik sestavení:
Další údaje
Jednotka je politickou stranou a neprovozuje hospodářskou činnost.
Zakladatelé a vklady do vl.jmění nejsou.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Odepisování je daňové rovnoměrné
Zásoby v jednotce nejsou
Aktiva ani závazky v cizích měnách nejsou. Aktiva a závazky jsou oceňovány nominálními
cenami v korunách
7. Podíly strany v cizích jednotkách nejsou
8. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
37 609,00
9. Závazky veřejného zdravotního pojištění
16 118,00
10. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu
12 577,00
11. Akcie a podíly nejsou
12. Majetkové cenné papíry a dluhopisy nejsou
13. Částky dlužené se zbytkovou splatností přes 5 let nejsou
14. Úvěr na volební kampaně splatný v roce 2017
231 949,91
15. Přehled o nákladech, které se neuznávají jako daňové
513 – náklady na reprezentaci
496 160,40
542 – ostatní pokuty a penále
3 553,00
546 – dary
3 055 708,65
582 – poskytnuté členské příspěvky
22 471,83
16. Přehled o příjmech, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené
644 – úroky z běžných účtů
13,86
684 – členské příspěvky
568 654,66
691 – provozní dotace
12 458 700,00
17. Průměrný evidenční počet zaměstnanců je 5
18. Účasti statutárních orgánů v osobách s jednotkou smluvních nejsou.
19. Poskytnuté dary
3 055 708,65
20. Přijaté dary celkem
6 378 161,36
21. Veřejné sbírky nejsou
22. Zisk z minulého účetního období ve výši 7 813 501,36 Kč byl proúčtován podle rozhodnutí
jednotky na účet 932 – nerozdělený zisk minulých let.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V Praze dne 31.12.2014
Část II.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany.
Počet stran 11 v příloze k části II.
Část III.
Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany.
a) Přehled o celkových příjmech politické strany
v členění podle § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poř.
čís.
a
1
Název ukazatele
v Kč
b
c
Příjmy celkem
19 847 544
z toho:
2
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů
3
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí
(příspěvek na činnost)
4
Členské příspěvky
5
Kurzové zisky
69
6
Úroky z vkladů
14
7
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3
zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
8
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních,
vzdělávacích a politických akcí
9
Dary a dědictví
6 378 161
10
Půjčky a úvěry
231 950
Datum: 30.3.2015
Vypracovala: Iva Marušková
Kontroloval: Ing. Tomáš Průša
12 458 700
568 655
209 995
b) Přehled o výdajích politické strany
Poř.
Čís.
a
1
Výdaje celkem
Název ukazatele
v Kč
b
c
25 662 794
z toho:
2
Provozní výdaje
8 891 351
3
Mzdové výdaje
2 355 139
4
Výdaje na daně a poplatky
5
Výdaje na volby
Datum: 30.3.2015
Vypracovala: Iva Marušková
Kontroloval: Ing. Tomáš Průša
720 776
13 695 528
Část IV.
Přehled o přijatých darech a dárcích.
Počet stran 16 v části IV.
Dary od fyzických osob
a) peněžité dary
Příjmení
Jméno
Datum
narození
Sídlo dárce
Ulice, č.p./č.p.
PSČ
Město
Výše
peněžitého
daru v Kč
Ander
Martin
17.5.1975
Renneská 395/15
639 00
Brno
Anderle
Roman
17.8.1989
Hlavní náměstí 72/18
794 01
Krnov
48 000,00
Antoš
Marek
18.12.1979
V Štíhlách 1311/3
142 00
Praha 4
3 090,00
4 500,00
100,00
Appel
Robert
7.7.1964
Duchcovská 1505/3
415 01
Teplice
Babčáková
Simona
21.2.1973
Zelená 1084/15a
160 00
Praha 6
500,00
Babulíková
Gabriela
27.1.1966
Pod Lázní 6
140 00
Praha 4
500,00
Bačová
Kateřina
1.1.1965
Krhov 126
687 71
Bojkovice
Baier
Tomas
18.11.1981
Kolarska 20
746 01
Opava
500,00
Baierová
Martina
18.4.1979
Slavkovská 17
747 07
Opava 7
500,00
23 500,00
Balatková
Markéta
24.10.1986
Revoluční 308
738 01
Frýdek-Místek
Bányaiová
Alena
2.5.1949
Jilmová 1433/1
130 00
Praha 3
30 000,00
100,00
Baránek
Bárczay
Baršová
Barta
Bárta
Bárta
Bartek
Bártek
Bartoň
Bartůšek
Běhounková
Belica
Tomáš
Lukáš
Andrea
Jan
Aleš
Drahomír
Vítězslav
Pavel
Lukáš
David
Ivana
Ales
29.6.1972
23.8.1986
22.12.1960
18.4.1985
5.3.1974
19.9.1952
18.7.1984
11.8.1954
30.1.1981
22.12.1971
18.7.1978
28.5.1975
Roubalova 13
Plzeňská 164
Pod lázní 2
Baranova 18
Keplerova 698/12
Česká 1113/1
Osvobozená 143
Kollárova 2
Borská 53A
Botanická 3
Kapitána Nálepky 2219
Stranik 24
602 00
150 00
140 00
130 00
400 07
158 00
431 51
741 01
301 00
602 00
440 01
741 01
Brno
Praha 5
Praha 4
Praha 3
Ústí nad Labem
Praha 5 Košíře
Klášterec nad Ohří
Nový Jičín
Plzeň
Brno
Louny
Nový Jičín
5 000,00
500,00
1 000,00
10 000,00
3 000,00
2 000,00
0,01
5 000,00
1 000,00
1 000,00
300,00
20 000,00
Bělohradský
Jiří
9.9.1986
Podlesí 540
463 42
Hodkovice nad Mohelkou
1 118,00
Benáček
Bendl
Bendl
Bendlová
Benýšková
Beran
Beran
Beran
Beránek
Beránková
Beránková
Berg
Bergman
Bergová
Bernard
Bernardová
Berzkowitsch
Bicek
Bílek
Bílek
Bílý
Bistřický
Bízová
Blatná
Boček
Bojda
Bojdová
Bomar
Martin
Jiří
Milan
Běla
Helena
Miroslav
Václav
Vítězslav
David
Barbora
Petra A.
Michal
Zdeněk
Jitka
Bohuslav
Alexandra
Robert
Pavel
Adam
Josef
Milan
Tomáš
Lenka
Milada
Aleš
Vilém
Hana
Miroslav
1.6.1984
28.9.1955
27.7.1971
21.3.1962
18.11.1980
6.9.1981
24.5.1981
19.2.1978
24.9.1975
24.7.1985
6.1.1989
26.7.1980
16.8.1959
22.9.1956
6.12.1972
9.8.1984
24.11.1974
10.6.1991
27.5.1993
11.7.1980
7.4.1962
4.6.1963
27.3.1986
16.1.1962
28.6.1973
14.7.1957
18.6.1988
10.7.1927
Chládkova 28c
Ohradní 903/30
Kamenická 17
Ohradní 903/30
Biskupcova 1718/40
Prostřední Lipka 72
Hostovická 31
Chládkova 2027/23c
Holečkova 44
Zemědělská 9
Pod Hvězdárnou 210
Luh 1783
Jaselská 417/4
Černá 1431/2
Božice 443
Maršovská 1521
Keplerova 729/50
Zubčice 71
Wellnerova 1322/3b
Nová 1399/22
Vranovská 438/9
Na Kotlářce 16/9
Dukelská 60
Vavřinecká 12
Štefánikova 844/13
Vančurova 45
Vančurova 45
Radošovická 996/4
616 00
140 00
170 00
140 00
130 00
561 69
400 01
616 00
150 00
613 00
415 01
755 01
415 01
747 05
671 64
415 01
400 07
382 32
779 00
400 03
198 00
160 00
614 00
624 00
602 00
746 01
746 01
100 00
Brno
Praha 4 - Michle
Praha 7
Praha 4 - Michle
Praha 3 - Žižkov
Králíky
Ústí nad Labem
Brno
Praha 5
Brno
Teplice
Vsetín
Teplice
Opava
Božice
Teplice
Ústí nad Labem 7
Velešín
Olomouc
Ústí nad Labem
Praha 9
Praha 6
Brno
Brno
Brno
Opava
Opava
Praha 10 - Strašnice
4 769,00
15 000,00
500,00
15 000,00
5 100,00
618,00
2 000,00
1 000,00
618,00
500,00
4 000,00
127 210,00
8 242,00
1 000,00
20 000,00
500,00
200,00
100,00
100,00
5 000,00
2 200,00
100 000,00
1 854,00
14 700,00
1 536,00
4 000,00
500,00
1 000,00
Bonuš
Borkovec
Bouchal
Bouchner
Brabcová
Brady
Braunová
Brodbeck
Brtinská
Brunová
Brzobohatá
Březina
Březina
Břicháčková
Břinčil
Bubelová
Bubník
Budai
Budín
Bufková
Bureš
Burešová
Burešová
Buršík
Bydelský
Bystrianský
Cabrnochová
Carbol
Zoran
Jiří
Petr
Jan
Karolína
Pavla
Karolína
Lenka Alžběta
Kateřina
Daniela
Klára
Daniel
Radim
Věra
David
Zuzana
Jiří
Tomáš
Lukáš
Olga
Jiří
Irena
Petra
Pavel
Tomáš
Aleš
Ivana
Luděk
10.7.1976
18.1.1953
17.7.1985
7.5.1989
10.12.1974
27.4.1972
27.2.1991
11.5.1982
8.2.1992
30.5.1963
13.8.1980
29.1.1977
6.2.1968
14.2.1936
21.3.1977
26.4.1982
21.6.1978
20.10.1992
20.1.1979
2.11.1960
18.9.1960
19.12.1955
15.8.1975
10.3.1989
30.7.1950
13.12.1979
25.8.1974
23.10.1976
Trávníčkova 9
V chaloupkách 75
Na ostrůvku 5
Zrzavého 10
Boleslavská 13
Nám. Osvoboditelů 78/1
Vítězslava Nováka 1537/21
Linhartská 6
Jabloňová 1925
Zelený pruh 821/33
Nádražní 15/11
Zahořany 128
Dobrá 598
K lánu 539/9
Koněvova 78
Štěpánská 1882
Vojenova 323
Dělnická 56
Vrchlického 76
Klatovská tř. 120
Podsednicka 3
Podsednická 3
28.10.1071
8.5.0108
Škroupova 541
U Synagogy 8
Mečíková 6
Na Klikovce 3
155 00
198 00
140 00
586 01
130 00
746 01
370 07
110 00
274 01
147 00
737 01
252 10
739 51
160 00
130 00
755 01
397 01
708 00
150 00
301 00
615 00
615 00
430 01
669 02
541 01
746 01
101 00
140 00
Praha 5
Praha 9
Praha 4
Jihlava
Praha 3
Opava
České Budějovice
Praha 1
Slaný
Praha 4
Český Těšín
Mníšek pod Brdy
Dobrá
Praha 6
Praha 3
Vsetín
Písek
Ostrava-Poruba
Praha 5
Plzeň 3
Brno
Brno
Chomutov
Kuchařovice
Trutnov
Opava
Praha 10
Praha 4
Cech
Kamil
21.5.1985
Bohušice 39
675 51
Jaroměřice nad Rokytnou
Cenek
Cigler
Cimbalník
Coetzee Kunová
Cuc
Cveček
Czyž
Čapek
Čapková
Čápová
Čáslavka
Čech
Čermák
Čermák
Čermák
Čermák
Černík
Černoš
Černý
Černý
Černý
Černý
Čipera
Čížek
Čížek, Opava
Čížek, Ústí
Čížkovský
Čoček
Čornej
Daduč
Danihelka
Daňová
Davis
Demčák
Denk
Ditrichová
Dohnal
Doležalová
Donné
Doubravová
Drabina
Radim
Luděk
Vladimír
Dana
Michal
Jiří
Pavel
Tomáš
Šárka
Alena
Martin
Tomáš
Aleš
Jiří
Petr
Roman
Roman
Ondřej
Daniel
Stanislav
Václav
Zbyněk
Erik
Jiří
Michal
Michal
Matěj
Ladislav
Jan
David
Jiří
Romana
Magdalena
Miroslav
Pavel
Lucie
Vítězslav
Daniela
Michal
Johana
Jan
24.8.1972
24.11.1983
17.6.1953
11.1.1978
21.10.1977
13.11.1981
16.2.1986
31.1.1979
11.6.1988
21.1.1982
25.4.1978
29.6.1975
22.2.1959
14.5.1983
1.2.1988
25.2.1976
8.3.1964
8.2.1978
31.10.1972
16.2.1944
16.4.1982
25.10.1979
11.3.1973
27.4.1970
6.12.1957
14.7.1985
11.9.1983
17.5.1984
9.4.1977
27.11.1974
9.7.1968
19.7.1986
17.4.1976
18.1.1986
17.6.1967
18.9.1985
26.1.1973
15.10.1983
10.7.1968
11.6.1977
13.6.1969
Libušino údolí 156
Kaznějovská 276
Foltýnova 19
Jiráskovo nám. 228
Vesce 13
Orelská 626/18
Nad terasou 1164
Na Valtické 656/45
Uralská 634/10
Bělčická 2844/19
Ve vilách 100
Droužkovická 285
Žíšovská 1628
Ivana Olbrachta 534
Horská 464
V Újezdech 18
Ves Touškov 16
Skořepka 8
Dukelská 1111
Holubova 2
Hálkova 952/9
Pod lázní 1028/12
Levá 23/390
Ke Klínku 143
Gogolova 36
Malátova 31
Na Slupi 14
Práčská 2602/101
Velkoosecká 7
V Besídkách 14
Merhautova 5
Hovězí 459
Stříbrná Lhota 920
Baranova 17
Luční 607/40
Za Opusem 1229
Převrátilská 330
K Lukám 642
Filipova 2014/2
Krchlebská 10
Široká 5135/13
623 00
109 00
635 00
541 01
375 01
101 00
736 01
691 41
160 00
141 00
251 66
431 41
190 16
500 02
542 24
621 00
333 01
110 00
430 01
779 00
251 01
140 00
140 00
273 51
746 01
400 11
128 00
106 00
190 17
400 01
613 00
756 01
252 10
130 00
301 00
156 00
390 01
142 00
148 00
140 00
468 04
Brno
Praha 10
Brno
Trutnov
Týn nad Vltavou
Praha 10
Havířov
Břeclav
Praha 6
Praha
Senohraby
Údlice
Praha 9
Hradec Králové
Svoboda nad Úpou
Brno
Stod
Praha 1
Chomutov
Olomouc
Říčany
Praha 4
Praha 4 - Podolí
Horní Bezděkov
Opava
Ústí nad Labem
Praha 2
Praha 10
Praha 9
Ústí nad Labem
Brno
Hovězí
Mníšek pod Brdy
Praha 3
Plzeň
Praha
Tábor
Praha 4
Praha 4
Praha 4
Jablonec nad Nisou
200,00
2 300,00
1 000,00
100,00
6 500,00
63 282,00
200,00
600,00
200,00
2 000,00
1 500,00
61,80
200,00
10 500,00
1 854,00
1 000,00
6 180,00
618,00
250,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 800,00
500,00
3 000,00
229 661,00
500,00
309,00
3 018,00
618,00
500,00
200,00
1 200,00
1 000,00
200,00
300,00
800,00
1 000,00
3 000,00
400,00
100,00
3 000,00
100,00
1 000,00
3 400,00
9 600,00
20 000,00
300,00
4 354,00
2 000,00
2 354,00
1 000,00
400,00
25 000,00
1 200,00
618,00
1 854,00
2 000,00
1 000,00
500,00
1 202,00
12,00
5 000,00
200,00
22 000,00
150,00
500,00
300,00
500,00
Drápal
Drápal
Drápalová
Drhová
Drnek
Drnek
Droščín
Duda
Dudová
Ducháček
Ducháčková
Chotková
Dukát
Dusík
Dušek
Dušková
Dutkiewič
Dvořáčková
Dvořáčková
Dvořák
Dvořák
Dvořák
Eberle
El-Moussawi
Fajnorová
Fantová
Fendrych
Feřtek
Fialková
Filipová
Ivo
Martin
Jana
Zuzana
Martin
Václav
Andrej
Radim
Kateřina
Martin
30.6.1954
23.10.1985
25.11.1962
24.7.1963
23.3.1984
27.10.1982
27.8.1974
9.2.1981
21.8.1981
12.6.1982
Oblá 69
Oblá 69
Oblá 69
Janského 2236
Komenského 65
Libá 150
Gregorova 1401/37
Oračova 9
Oračova 9
Petržílkova 2704/34
634 00
634 00
634 00
155 00
667 01
667 01
741 01
700 30
700 30
158 00
Brno
Brno
Brno
Praha 13
Žídlochovice
Libá
Nový Jičín
Ostrava
Ostrava
Praha 5 - Stodůlky
10 000,00
3 000,00
96 180,00
4 500,00
500,00
69,00
2 000,00
200,00
1 300,00
200 000,00
Pavla
4.1.1980
Tychonova 18/272
160 00
Praha 6
13 300,00
Pavel
Jan
Jiří
Hana
Martin
Květa
Libuše
Jan
Marek
Stanislav
Jakub
Chádí
Ivana
Kristýna
Matyáš
Jiří
Lenka
Ladislava
5.12.1934
25.4.1975
23.4.1944
24.4.1957
4.3.1988
12.3.1976
25.6.1947
24.1.1976
27.8.1977
18.6.1957
17.5.1986
31.5.1983
2.12.1967
8.7.1974
1.11.1981
4.2.1958
8.6.1961
21.1.1980
Kloboukova 2225
Pardubická 1520/31
Bulharská 2097/2
Slávy Horníka 24
Na Vyhlídce 6
Politických vězňů 1632/6
Ostružinová 2347/6
Zámecká 181
Dřínová 79/2
Zelenářská 60
Na Homolce 75
Do Klukovic 1163/4
Lelkova 63
Malířská 291/4
Dvoreckého 3
Metujská 17
Malé Přílepy 102
Hostovická 31
148 00
104 00
415 01
150 06
795 01
390 03
106 00
348 15
612 00
390 01
273 09
152 00
637 00
170 00
169 00
198 00
266 01
400 01
Praha 4
Praha - Uhříněves
Teplice
Praha 5
Rýmařov
Tábor
Praha 10
Planá
Brno
Tábor
Kladno 7
Praha 5
Brno
Praha 7 - Bubeneč
Praha 6
Praha 9
Beroun
Ústí nad Labem
2 000,00
1 000,00
100,00
200,00
100,00
10 000,00
200,00
500,00
300,00
5 000,00
500,00
500,00
20 000,00
350,00
1 000,00
2 200,00
500,00
3 000,00
Fischer
David
10.12.1971
Voltuš 97
262 42
Rožmitál pod Třemšínem
Fišerová
Flamiková
Folkeová
Forman
Franc
Freidinger
Freidingerová
Frélich
Fritscher
Frýda
Frýdl
Furiel
Gaillyová
Ganický
Gargulák
Gattermayer
Gjuričová
Globočník
Glöcknerová
Goldmann
Goldmannová
Gryga
Grygar
Grygová
Guth
Güttnerová
Habětínová
Habr
Haidler
Hakl
Halámka
Hambálek
Hampl
Hána
Hanak Ficbauer
Hanáková
Hanč
Hanka
Hanko
Martina
Jasna
Lenka
Zdeněk
Adam
Jan
Tereza
Zdeněk
Ludvík
Jiří
Pavel
Róbert
Yvonna
Bohdan
Karel
Josef
Adéla
Petr
Gabriela
Jakub
Denisa
Otakar
Jakub
Jana
Jiří
Pavla
Silva
Jan
Jaroslav
Martin
Stanislav
Jan
Václav
František
Radek
Katka
Petr
Adam
Ondřej
27.5.1970
12.6.1969
16.11.1955
11.9.1965
14.10.1985
23.12.1978
7.6.1983
31.1.1981
3.4.1954
11.10.1976
5.8.1974
13.11.1985
21.11.1955
27.12.1979
13.9.1988
6.12.1984
26.12.1971
9.10.1982
30.8.1970
6.7.1983
18.3.1987
28.2.1948
9.5.1972
8.3.1988
20.10.1965
1.9.1953
13.4.1937
21.3.1978
13.10.1958
17.4.1987
3.1.1954
25.1.1984
1.7.1962
2.6.1987
9.8.1977
9.11.1971
30.5.1978
27.2.1989
7.12.1995
Nežárecká 137
Preslova 50
Kotorská 1580
Křehlíkova 104
Zájezdec 18
U božích bojovníků 606/3
Jeseniova 1596/121
Kolářská 1
Jabloňová 825
Karlovo nám. 21
Hrudičkova 2102
Bezručova 12
Lipová 19
Korunní 1370/71
Podevsí 385
Špindlerův mlýn 180
Zelinářská 20
Mostecká 2019
Strážky 54
Kanadská 3
Kanadská 1633/3
Mendlova 25A
Nad Lesíkem 172
Mendlova 25A
Hlubocká 598
Studentská 1772/4
Rožmberská 724/21
Zdiměřická 1110
Šrámkova 12
Chelčického 1
U cvičištĕ 9
U Družstva Práce 828/61
Klimentská 48
Fibichova 1826
Nerudova 271/20
Kamenická 13
Obránců míru 282/9
Žitná 662
Hradní 142
377 01
602 00
140 00
627 00
538 51
130 00
130 00
746 01
537 01
413 01
148 00
602 00
602 00
130 00
756 11
543 51
147 00
436 01
403 40
160 00
160 00
746 01
252 29
746 01
373 12
708 00
198 00
252 42
400 11
591 01
312 00
140 00
110 00
415 01
741 01
170 00
541 01
460 06
250 73
Jindřichův Hradec
Brno
Praha 4
Brno
Chrast
Praha 3
Praha 3
Opava
Chrudim
Roudnice nad Labem
Praha 11
Brno
Brno
Praha 3
Valašská Polanka
Špindlerův mlýn
Praha 4
Litvínov
Ústí nad Labem
Praha 6
Praha 6
Opava
Lety
Opava
Borovany
Ostrava - Poruba
Praha 9 - Kyje
Jesenice
Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou 6
Plzeň
Praha 4
Praha 1
Teplice
Nový Jičín
Praha 7
Trutnov
Liberec
Jenštejn
550,00
1 200,00
10 000,00
10 000,00
1 500,00
62,00
2 600,00
1 200,00
9 907,00
400,00
99,90
1 000,00
300,00
6 300,00
2 700,00
350,00
500,00
30 000,00
200,00
3 000,00
500,00
500,00
2 000,00
500,00
500,00
3 000,00
200,00
1 500,00
618,00
8 000,00
500,00
5 000,00
618,00
35 000,00
500,00
1 000,00
500,00
4 969,00
1 000,00
400,00
Hanousek
Hasalová
Haunerová
Haupt
Hausenblas
Hejl
Heller
Hemrová
Hendrych
Hercherová
Hermann
Himl
Hirt
Hlavenka
Hněvsová
Hnyk
Hnyk
Höfer
Hofman
Martin
Lucie
Eva
Lukáš
Martin
Petr
Jakub
Lucie
Jiří
Hana
Tomáš
Pavel
Tomáš
Jiří
Kristýna
Petr
Tomáš
Karel
Václav
3.1.1983
11.2.1985
17.4.1979
9.8.1976
30.10.1973
9.10.1959
31.5.1978
25.9.1982
27.8.1987
14.4.1962
24.9.1965
27.7.1971
3.3.1975
26.10.1964
26.6.1990
25.3.1982
5.2.1987
8.9.1987
14.4.1978
Vachkova 829/6
U Petřin 26
Klostermannova 6
Kubelíkova 44
Brožíkova 164/6
Suchdolská 4
Wolkerova 2373/1
Tachovská 85
nám. Na Farkáně 127
Verdunská 707/15
Svatý Kříž 73
Grafická 44
Slovanská 28
Braníškov 54
Borecká 476
Lamačova 655/12
Nová 165
Na Větrníku 1932/18
Bramboříková 2993
500 09
162 00
301 00
130 00
400 01
160 00
767 01
323 00
150 00
160 00
580 01
150 00
326 00
664 71
332 09
152 00
273 51
162 00
106 00
Hradec Králové
Praha 6
Plzeň
Praha 3
Ústí nad Labem
Praha-Sedlec
Kroměříž
Plzeň
Praha 5
Praha 6
Havlíčkův Brod
Praha 5
Plzeň
Veverská Bítýška
Štěnovice
Praha 5
Kyšice
Praha 6 - Břevnov
Praha 10
163,00
100,00
100,00
3 750,00
133 333,00
3 090,00
500,00
3 954,00
500,00
500,00
3 412,00
2 500,00
1 000,00
20 000,00
1 440,00
5 000,00
1 200,00
2 800,00
500,00
Hojná
Kateřína
20.11.1974
plk. Švece 1202
544 01
Dvůr Králové nad Labem
2 500,00
Hojný
Zdeněk
17.2.1971
Nábřeží Benešovo 1067
544 01
Dvůr Králové nad Labem
2 500,00
Holá
Holcner
Holinger
Hollan
Holub
Holzer
Homfray
Hon
Horáček
Horáček
Horák
Horák
Hořejš
Hořínek
Hosnedlová
Houška
Beáta
Petr
Jiří
Jan
Jan
Filip
Šárka
Matěj
Michal
Milan
Martin
Ondřej
Nikola
Antonín
Alena
Jakub
7.2.1982
29.9.1961
20.11.1977
3.12.1955
30.4.1977
7.10.1988
8.10.1982
16.8.1990
7.11.1989
30.10.1946
30.10.1982
15.7.1980
16.2.1980
11.12.1955
11. 2. 1986
14.11.1976
Roubalova 237/9
Veveří 127
Koldín 52
Lipová 19
Pod Starou školou 69
Seifertova 574
Karlovo náměstí 315/6
Juditina 6
Hlínoviště 20
Černá 7
Husova 30
Havlíčkova 170
V. P. Čkalova 14
Ostravská 172/75
Jánského 2191/71
Arbesova 9
602 00
616 00
565 01
602 00
164 00
379 01
120 00
415 01
294 21
110 00
695 01
533 45
160 00
747 70
155 00
638 00
Brno
Brno
Koldín
Brno
Praha 6 – Nebušice
Třeboň
Praha 2
Teplice
Bělá pod Bezdězem
Praha 1
Hodonín
Čeperka
Praha 6
Opava 9
Praha 5
Brno
1 000,00
1 000,00
1 240,00
5 400,00
6 000,00
2 000,00
200,00
500,00
618,00
21 000,00
1 650,00
500,00
100,00
50 000,00
415,00
1 700,00
Houšková
Libuše
28.1.1962
ČSA 685
357 35
Chodov u Karlových Varů
Hrabal
Hráček
Hrad
Hradil
Hrazdilová
Hrb
Hrdina
Hrdonka
Hrkal
Hrnčiřík
Hrnčiřík
Hrneček
Hromada
Hromek
Hronová
Hrouda
Hruška
Hrušková
Hřebecký
Hübner
Hudcová
Hudec
Hudec
Hukal
Hůlová
Huncovský
Husa
Husková
Hvězda
Hybner
Ondřej
Filip
Aleš
Radek
Martina
Jaroslav
Robert
Václav
Jan
Jakub
Pavel
Martin
Jiří
Petr
Marie
Jan
Jan
Radka
Jaromír
Klaus Mike
Kristýna
Dalibor
Miroslav
Petr
Hana
Martin
Tomáš
Zuzana
Roman
Otakar
2.12.1981
9.5.1982
27.7.1977
2.7.1984
29.10.1971
4.6.1971
22.10.1987
11.1.1974
19.12.1952
19.4.1984
12.5.1957
27.10.1978
14.6.1958
3.7.1989
15.11.1947
5.7.1985
4.9.1971
27.4.1971
24.12.1951
14.11.1971
19.3.1989
24.3.1977
16.11.1951
17.3.1980
6.12.1961
22.2.1988
27.5.1977
5.12.1978
23.12.1977
16.9.1990
Bílovice 123
U Mrázovky 21
Ondráčkova 110
B. Němcové 1114
Zeyerova 2
Radomská 469
Vašátkova 1010
Loudů 847
Pokratická 1847/93
Rostoklaty 167
Sychrov 59
Husova 12
Senovážné náměstí 994/2
Heinemannova 6
J. Masaryka 28
Spartakiádní 273/25
Blanická 15
Mládežnická 6
Svobody1016/2
Rejchova 9
Kytnerova 19
28.10.2029
Střelnice 2286
Rožmberská 742
Dlouhá 1965/26
K Babylonu 1303
Zbrojovácká 944
Na obvodu 47
Družstevní 2084
Na Pišťák 95
687 12
150 00
628 00
765 02
747 05
181 00
198 00
334 41
412 01
281 71
755 01
379 01
110 00
160 00
586 01
400 10
120 00
412 01
379 01
586 01
621 00
747 05
470 01
197 99
741 01
512 51
755 01
703 00
269 01
267 27
Bílovice
Praha 5
Brno
Otrokovice
Opava
Praha 8
Praha 9
Dobřany
Litoměřice
Rostoklaty
Vsetín
Třeboň
Praha 1
Praha 6
Jihlava
Ústí nad Labem
Praha 2
Litoměřice
Třeboň
Jihlava
Brno
Opava
Česká Lípa
Praha 14 - Kyje
Nový Jičín
Lomnice nad Popelkou
Vsetín
Ostrava 3
Rakovník
Halouny
400,00
309,00
500,00
1 000,00
250,00
600,00
1 000,00
200,00
200,00
1 854,00
500,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
100,00
1 200,00
2 500,00
20 000,00
100,00
1 000,00
5 387,40
200,00
1 000,00
600,00
7 200,00
2 000,00
100,00
1 000,00
7 000,00
1 000,00
20,00
Hynek
Chabičová
Challyjeva
Chamonikolasová
Chmelová
Christ
Chvátal
Chytil
Chytil
Ichová
Jadrný
Jahn
Jakob
Jandl
Janeček
Jareš
Jarkovský
David
Alena
Gozel
Jana
Martina
Marek
Jan
Matěj
Václav
Marie
Josef
Zdeněk
Michal
Dominik
Karel
Jakub
Tomáš
2.12.1974
15.7.1965
28.7.1976
15.11.1958
12.6.1965
9.12.1979
19.3.1986
4.6.1984
19.3.1958
3.4.1947
16.4.1957
13.10.1974
18.4.1977
9.1.1988
26.7.1973
29.3.1983
13.2.1986
Svatý Mikuláš 131
Martinická 987/3
Ve Stínu 19
Botanická 34
K lučinám 2464/11
Smetanova 28
Zadní 181/5
Újezd 37
Újezd 37
V Rolích 24
Janův Důl 32
Čajkovského 1684
Kozácká 183/6
Poštovní 1638/5
Švédská 3282/6b
Jugoslávských partyzánů 40
Švehlova 633/10
284 01
197 00
100 00
602 00
130 00
602 00
508 02
118 00
118 00
312 00
463 52
130 00
101 00
360 01
150 00
160 00
500 02
Kutná Hora
Praha 19
Praha 10
Brno
Praha 3
Brno
Svitavy
Praha 1
Praha 1
Plzeň
Osečná
Praha 3
Praha 10
Karlovy Vary
Praha 5 - Smíchov
Praha 6
Hradec Králové
2 000,00
1 000,00
3 600,00
2 000,00
5 000,00
300,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
103 500,00
800,00
1 000,00
200,00
400 394,77
1 500,00
2 000,00
Jarošová
Dita
2.5.1977
Pod Slévárnou 1464
544 01
Dvůr Králové nad Labem
1 000,00
Jazairiová
Jechová
Jelínek
Jelínková
Jelínková, 1966
Jelínková, 1981
Jeníček
Jeníkovský
Jenková
Jeřábek
Jeřábek
Jiaxis
Jiránek
Jirka
Jirků
Jirmásek
Jiřička
John
Jungwirth
Kačena
Kadeřábková
Kadlec
Kadlecová
Kadrman
Kalčíková
Kališ
Kalužík
Kapičák
Karasová
Karpíšek
Kašpárková
Kašparová
Kašparovská
Kašpaříková
Pavla
Kateřina
Libor
Vladimíra
Marie
Marie
Marek
Pavel
Pavla
Jiří
Pavel
Anastazios
Martin
Jan
Karel
Tomáš
Martin
René
Matěj
Štěpán
Anna
Pavel
Jana
Martin
Dana
Vladimír
Zdeněk
Ivan
Kristina
Jan
Jana
Jana
Lenka
Hana
5.3.1945
14.8.1962
7.3.1984
8.3.1979
23.6.1966
19.7.1981
13.12.1973
7.6.1983
17.11.1985
20.2.1980
16.11.1954
4.1.1961
10.4.1978
17.12.1980
4.7.1972
13.5.1980
27.8.1987
4.6.1960
25.5.1991
29.2.1984
15.1.1965
28.6.1983
16.6.1940
16.5.1984
8.1.1974
24.6.1988
30.6.1956
16.2.1966
23.9.1980
15.3.1981
27.1.1978
21.7.1966
13.1.1987
7.12.1984
Poustka 60
Krkonošská 1
Luční 542
Jiráskova 778
Hudečkova 12
Pod svahem 867
Italská 710
E. Beneše 1429/9
Horní 240
Matěje Kopeckého 6
Stříbrná Lhota 890
Hoštická 93
U Pramene 373
K Oboře 100
Komořany 110
Heřmanova 41/457
nám. Na Farkáně 127
Lamačova 826/13
Lohniského 898
Pujmanové 19
Orebitská 676/11
Mánesova 1138
Lipence 570
Červená Voda 328
Voříškova 12
Mýtská 2337
Vančurova 2985/20
Flemingovo náměstí 4
Dlouhá 614/10
Slevačská 70
Dolany 530
Vaníčkova 17
Bílovice 193
Hanácká 473/57
464 01
120 00
285 04
398 11
140 00
147 00
120 00
500 12
549 41
350 02
25210
642 00
541 01
290 01
683 01
170 00
150 00
152 00
152 00
140 00
130 00
736 01
530 31
561 61
623 00
269 01
746 01
160 00
110 00
615 00
783 16
747 06
687 12
620 00
Frýdlant v Čechách
Praha 2
Uhlířské Janovice
Protivín
Praha 4
Praha 4
Praha 2
Hradec Králové
Červený Kostelec
Cheb
Mníšek pod Brdy
Brno – Bosonohy
Trutnov
Poděbrady
Rousínov
Praha 7
Praha 5
Praha 5 - Hlubočepy
Praha 5
Praha 4
Praha 3
Havířov
Praha 5
Červená Voda 1
Brno
Rakovník
Opava 1 - Předměstí
Praha 6
Praha 1
Brno
Dolany
Opava
Bílovice
Brno
300,00
10 500,00
100,00
333,00
10 000,00
5 000,00
3 000,00
618,00
500,00
1 000,00
3 872,00
11 000,00
3 000,00
850,00
5 000,00
3 600,00
500,00
1 000,00
618,00
2 800,00
1 000,00
50,00
1 000,00
100,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00
1 000,00
1 050,00
108,00
3 000,00
1 000,00
100,00
200,00
Kazmirowski
Christian
26.11.1964
Pátého května 756
544 01
Dvůr Králové nad Labem
2 500,00
Kilb
Kletečková
Klobouček
Klouček
Klouzal
Kníže
Knížek
Kocman
Kočíb
Kočvarová
Kojetský
Kokoška
Koláčná
Kolář
Kolařík
Kolářová
Robert
Marie
Daniel
Vít
Jakub
Petr
Miloslav
Karel
Slavomír
Bohuslava
Libor
Tomáš
Irena
Vladimír
Martin
Pavlína
9.3.1971
3.5.1959
16.11.1993
29.3.1975
26.2.1979
14.11.1974
25.9.1963
27.10.1957
21.10.1966
28.1.1959
10.9.1979
7.2.1975
22.7.1972
3.2.1978
30.10.1973
26.3.1979
Nedošín 62
Mojmírova 12
K Rovinám 399
Bořivojova 1059/46
Na Petřinách 794/21
Americká 2442
Malonty 250
Mikšovského 828/22
Štefánikova 2803
Pod Lípami 2664/5
Za Nádražím 409
Nad Rybníkem 479
Optátova 7
Horní Krčmy 56
Pod Skalkou 89/2
Kmochova 3171/34
570 01
140 00
252 29
130 00
162 00
272 01
382 91
158 00
760 01
130 00
290 02
686 05
637 00
789 85
751 24
400 11
Litomyšl
Praha 4 Nusle
Lety
Praha 3
Praha 6
Kladno - Kročehlavy
Malonty
Praha 5
Zlín
Praha 3
Poděbrady
Uherské Hradiště
Brno
Mohelnice
Přerov
Ústí nad Labem
500,00
300,00
100,00
1 000,00
618,00
2 472,00
12 777,00
500,00
1 000,00
1 000,00
200,00
1 700,00
1 500,00
1 700,00
1 200,00
1 000,00
Kolínská
Kolka
Kolman
Kolmanová
Koňaříková
Konečná
Konečný
Konieczny
Kopač
Kopecký
Kopecký
Koplík
Korbel
Korda
Kordík
Korytář
Kořínek
Kostlivý
Kotek
Kotíková
Kotvová
Koubek
Koutská
Kovář
Kovářová
Kožušníková
Krabička
Král
Král
Král
Králíček
Kratochvíl
Kraus
Kraus
Krejčí
Kremer
Krchová
Kristin
Kroupa
Kruml
Kryšpínová
Křehlík
Křemen
Křížek
Křížková
Kubáň
Kubesa
Kučera
Kučera
Kučera
Kučera
Kučová
Kudrna
Kulíšek
Kunc
Kuncl
Kutílek
Kutílek
Kynčlová
Lamser
Láska
Laštovička
Lata
Lauko
Ledvina
Legro
Leitnerová
Leskovjan
Lešek
L'Huillier
Lichovník
Petra
Milan
Jan
Josefa
Anna
Jana
Lubomír
Janusz
Petr
David
Ondřej
Petr
Daniel
Jakub
Pavel
Jan
Tomáš
Radim
Jan
Dana
Iva
Petr
Mariana
Stanislav
Anna
Linda
Vítězslav
Jiří
Martin
Matěj
Ivo
Radovan
Jakub
Pavel
Jiří
Martin
Andrea
Richard Zdeněk
Pavel
Ladislav
Tereza
Jan
Tomáš
Pavel
Martina
Michal
Ondřej
Josef
Pavel
Petr
Zdeněk
Helena
Zdeněk
Lubomír
Daniel
Martin
Jakub
Petr
Blanka
Tomáš
Václav
Jaroslav
Jan
Filip
Petr
Susan Louise
Jana
Martin
Petr
Romain
Jan
14.6.1975
23.5.1975
2.11.1985
29.7.1986
11.9.1984
23.12.1962
1.7.1976
28.1.1986
19.12.1987
17.4.1989
19.3.1977
17.8.1981
15.8.1973
31.7.1977
24.3.1978
18.4.1972
2.8.1985
4.8.1989
23.3.1979
17.2.1952
8.6.1959
12.7.1976
3.1.1983
19.5.1953
28.11.1925
23.1.1987
2.7.1959
17.5.1954
31.7.1989
30.4.1979
14.2.1973
7.6.1966
15.3.1972
17.11.1973
4.12.1981
4.1.1987
23.8.1979
21.1.1951
1. 9. 1977
14.6.1961
30.7.1987
18.11.1958
21.11.1986
28.11.1960
15.8.1975
30.7.1983
18.12.1987
13.2.1991
1.10.1970
6.10.1980
23.2.1962
27.8.1950
9.3.1977
5.2.1955
6.10.1972
24.3.1984
17.3.1986
28.3.1976
21.7.1956
31.12.1990
4.8.1974
1.1.1977
6.1.1977
29.9.1983
24.2.1973
23.7.1968
13.6.1987
26.11.1986
3.4.1973
2.10.1980
13.12.1979
Kafkova 588
Tuřanka 218/20
Svojsíkova 2337/15
Svojsíkova 15
Na Výsluní 393
Glinkova 17
Skřivanská 481/8
Koněvova 193
Kardinála Berana 921/3
Okružní 435
Barvy 14
Nachová 2211/3
Strojařů 1226
Bacherova 19
Luka pod Medníkem 213
Aloisina Výšina 629
Spojovací 336
Pertoldova 3382/43
Okružní 620
Poljanovova 3159
Branická 572/9
Kovářská 174/16
Na Cikorce 1607/18
Jeremiášova 14
Jeremiášova 14
U luhu 208
M.Benky 4098/8a
Vinařská 12
K Drsnici 610/17
Na Vršku 16
J. Masaryka 1364
Palackého 166
Bohdaneč 142
Vokovická 14
Olštýnská 1
Palackého náměstí 21
Mrač 293
Riegrova 29
U Trati 207
Smědčice 92
Křižíkova 48/556
Osvobození 1658
Novákova 2517
Na Hrázce 710
Zelenky - Hajského 12
Mládí 1564
Olbrichova 1792/18
Přádova 2094/1
Malátova 395/13
Keplerova 4
Holičky 47
Pekařská 1507/96
Zelená 231
Zelenečská 686
Bítovská 1228
Roháčova 38
Kunětická 100
Blažíčkova 6
Jugoslávských partyzánů 48
Velkopavlovická 12
Čelakovského 290
Březová 29b
Hradisko 883
Za Tiskárnou 591
Libušino údolí 156
V podluží 671/6 č. 10
Újezd u Rosic 61
Ot. Březiny 24
Na Výsledku II, 1025/8
Vlkova 443/28
Hrnčířská 9A
160 00
627 00
415 01
415 01
755 01
623 00
108 00
130 00
301 00
755 01
638 00
621 00
537 01
779 00
254 01
460 14
252 42
143 00
280 02
143 00
147 00
407 46
143 00
370 01
370 01
635 00
695 01
400 01
165 00
150 00
500 12
755 01
285 25
160 00
181 00
294 41
257 21
612 00
335 03
338 24
186 00
666 01
390 01
500 09
130 00
755 01
746 00
182 00
150 00
118 00
379 01
747 05
664 84
198 00
140 00
397 01
530 09
140 00
160 00
628 00
269 01
400 03
664 01
381 01
623 00
140 00
664 84
370 07
140 00
130 00
602 00
Praha 6
Brno
Teplice
Teplice
Vsetín
Brno
Praha 10
Praha 3
Plzeň
Vsetín
Brno
Brno
Chrudim
Olomouc
Jílové u Prahy
Liberec
Jesenice
Praha 12
Kolín 5
Praha 4
Praha 4
Krásná Lípa
Praha 4
České Budějovice
České Budějovice
Brno
Hodonín
Ústí nad Labem
Praha-Suchdol
Praha 5
Hradec Králové
Vsetín
Bohdaneč
Praha 6
Praha 8
Dobrovice
Poříčí nad Sázavou
Brno
Nepomuk
Břasy
Praha 8 - Karlín
Tišnov
Tábor
Hradec Králové
Praha 3
Vsetín
Opava
Praha 8
Praha 5
Praha 1
Třeboň
Opava 5
Babice u Rosic
Praha 9
Praha 4
Písek
Pardubice
Praha 4
Praha 6
Brno-Vinohrady
Rakovník
Ústí nad Labem
Bílovice nad Svitavou
Český Krumlov
Brno
Praha 4 - Nusle
Újezd u Rosic
České Budějovice
Praha 4
Praha
Brno
46 000,00
200,00
500,00
2 000,00
200,00
500,00
200,00
250,00
128,00
500,00
1 000,00
12 600,00
1 000,00
500,00
618,00
1 200,00
200,00
500,00
500,00
10 000,00
20 000,00
2 020,00
500,00
40 150,00
22 000,00
100,00
7 466,00
22 000,00
120,00
500,00
1 000,00
2 000,00
618,00
5 000,00
500,00
100,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
618,00
500,00
1 400,00
5 400,00
3 600,00
300,00
500,00
3 252,00
284,00
200,00
24,00
1 000,00
50 000,00
3 230,16
4 800,00
10 000,00
200,00
3 708,00
11 000,00
500,00
314,00
1 000,00
500,00
1 000,00
300,00
1 000,00
25 000,00
1 118,00
200,00
1 200,00
2 000,00
720,00
Lindovská
Liška
Lobovská
Lokša
Losík
Lukavský
Lukš
Lunga
Maha
Mach, P4
Mach, Ústí
Machač
Machač
Machová
Machová
Machulda
Naděžda
Ivo
Alena
Petr
Václav
Jan
Ivo
Vojtěch
Jiří
Radomír
Radomír
Jan
Pavel
Iva
Nataša
Ondřej
31.12.1972
17.11.1943
28.10.1936
26.10.1959
5.5.1979
29.7.1986
7.8.1970
17.11.1979
11.11.1986
4.8.1981
25.9.1956
8.7.1985
6.1.1981
29.3.1956
23.11.1962
5.2.1988
Hradecká 12
Jaselská 6
U Střešovických hřišť 615/3
Sadová 2413
Beranových 716
Masarykovo nám. 23
Černého 514/7
Suchý řádek 880
Spálená 31
Fillova 1
Šumavská 21
Vysoká nad Labem 36
Brožíkova 1566
Šumavská 21
Družstevní 25
Rozšířená 23
746 01
602 00
16900
269 01
199 00
379 01
182 00
768 05
110 00
140 00
400 11
503 31
500 12
400 11
301 00
182 00
Opava
Brno
Praha 6
Rakovník
Praha - Letňany
Třeboň
Praha 8
Koryčany
Praha 1
Praha 4
Ústí nad Labem
Vysoká nad Labem
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Plzeň 3
Praha 8
500,00
618,00
2 000,00
618,00
6 495,00
1 000,00
618,00
500,00
200,00
618,00
618,00
500,00
1 000,00
618,00
500,00
5 566,00
Majerčík
David
Malík
Malý
Marcová
Marčík
Marek
Marešová
Marková
Marlinová
Maršík
Martínek
Martiník
Martinková
Martínková
Masare
Masný
Masopust
Masopust Šachová
Massabo
Mašek
Matěj
Matějíčková
Matějka
Matoušová
Matuchová
Matuszek
Matyáš
Měkýš
Měkýš
Melecký
Michal
Michálek
Michalík
Michna
Mikeska
Mikšíček
Mikulová
Milatová
Milerski
Mirovský
Mirovský
Mlýnek
Morávek
Morávková
Jiří
Marek
Veronika
František
Jan
Monika
Alena
Olga
Jiří
Jan
Tomáš
Lenka
Julie
Vít
Pavel
Vít
Petra
Zuzana
Jan
Zdeněk
Kateřina
Lukáš
Hana
Klára
Petr
Ondřej
Bohuslav
Pavel
Jiří
Petr
Ondřej
Daniel
Aleš
Tomáš
Ondřej
Lenka
Michaela
Pavel
Boris
Ondřej
Benjamin
Jan
Petra
16.8.1987
Spojovací 512
262 42
Rožmitál pod Třemšínem
2 000,00
15.1.1972
16.9.1972
2.6.1980
6.12.1983
18.2.1987
5.5.1966
31.5.1963
21.8.1937
21.1.1989
16.1.1977
15.5.1983
16.5.1979
26.12.1992
2.3.1987
21.3.1990
17.2.1975
20.7.1979
11.10.1983
6.12.1986
20.5.1980
18.7.1989
18.1.1980
11.4.1984
29.12.1976
23.1.1994
12.8.1979
15.11.1953
28.5.1981
15.4.1947
13.3.1971
14.6.1987
31.3.1981
22.1.1981
22.1.1948
21.5.1975
22.3.1972
11.1.1986
20.1.1975
15.4.1950
24.1.1979
28.7.1987
4.10.1975
15.9.1982
Rokytno čp. 148
Obvodová 13
Za Valem 4
Trnkova 4
Zázvorkova 2009
Ovčí hájek 2154/4
Ke Skalkám 56
Jaselská 25
Libřice 3
Sedlec 272
Šrobárova 10
U Smaltovny 32
K Podmoráni 72
Betlémské náměstí 8
Lidická 620/9
Čáslavská 7
Čáslavská 7
Rejskova 8
5.5.1964
El. Krásnohorské 198
Šeříková 1330/12
Štefcova 1039
Nám. Dr. Holého 1050/9
Petržílkova 2583/15
U Kříže 3
Velkoosecká 770
Na Rybníčku 27
nám.Osvoboditelů 2
Hrabství 28
Třeboňská 281
Záhořanského 2008/5
Mezi Trhy 7
U Lučního jezu 1616/7a
Na Parukářce 2771/1
Na Míčance 1916/31
Ostrožná 9
Schwantnerova 889
Údolní 26
Suchý vršek 2131
Komunardů 40
Podhorská 11
Vinařská 1174
Červené domky 27
533 04
400 07
148 00
779 00
155 00
158 00
106 00
160 00
503 44
332 02
720 00
170 00
252 64
110 00
746 01
130 00
130 00
120 00
511 01
738 01
350 02
500 09
180 00
158 00
158 00
190 17
746 01
746 01
747 41
379 01
120 00
746 01
370 01
130 00
160 00
746 01
541 01
602 00
158 00
170 00
466 01
170 00
586 01
Sezemice
Ústí nad Labem
Praha 4
Olomouc
Praha 13
Praha 5
Praha 10
Praha 6
Libřice
Starý Plzenec
Ostrava
Praha 7
Úholičky
Praha 1
Opava
Praha 3
Praha 3
Praha 2
Turnov
Frýdek-Místek
Cheb
Hradec Králové
Praha 8
Praha 13
Praha
Praha - Vinoř
Opava
Opava
Skřipov
Třeboň
Praha 2
Opava
České Budějovice
Praha 3
Praha 6
Opava
Trutnov
Brno
Praha 13
Praha 7
Jablonec n. N.
Praha 7
Jihlava
300,00
3 000,00
500,00
300,00
1 500,00
12 000,00
1 000,00
4 000,00
3 090,00
1 500,00
618,00
3 000,00
200,00
618,00
10 000,00
618,00
1 000,00
2 200,00
618,00
618,00
300,00
3 000,00
11 300,00
1 400,00
100,00
3 000,00
15 000,00
10 000,00
30 000,00
1 111,00
618,00
3 000,00
100,00
40 000,00
8 000,00
1 500,00
500,00
1 000,00
400,00
500,00
300,00
1 200,00
500,00
Mostecký
Aleš
4.6.1973
Náměstí Odboje 1128
544 01
Dvůr Králové nad Labem
2 500,00
Moudrá Wünschová
Mráček
Mráz
Mrosková
Müller
Müller Dočkalová
Musilová
Najbrt
Irena
Jakub
Tomáš
Hana
Václav
Barbora
Markéta
Tomáš
20.12.1957
25.9.1985
7.2.1974
7.8.1980
17.1.1974
2.4.1977
4.6.1993
22.9.1980
Fibichova 3
Metelkovo nám. 1070/5
Fibichova 351
17.11.1937
Holečkova 11
Čerchovská 1744
Teplická 279/22
Uruguayská 4
400 01
415 01
390 02
747 06
747 06
120 00
190 00
120 00
Ústí nad Labem
Teplice
Tábor
Opava
Opava 6
Praha 2
Praha 9
Praha 2
14 800,00
10 000,00
19 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
100,00
1 000,00
Navrátilová
Nečina
Nedopilková
Nedvídek
Nedvídková
Nechvátal
Nechvílová
Nejedlý
Němcová
Němčíková
Němec
Němec
Němec
Nepraš
Neugebauer
Neugebauerová
Nevěděl
Nevický
Nezdara
Nguyen
Niče
Niklová
Nohejl
Nosek
Novák
Novák
Novosad
Novotný
Nový
Obešlo
Oborský
Oliva
Ondruška
Orel
Oslej
Ostrčilík
Otřísal
Ott
Ovčáček
Pacáková
Pacáková
Pácaltová
Pačíska
Pajurková
Palán
Páleníček, ml.
Páleníček, st.
Panaš
Panocha
Papáček
Papež
Papoušek
Parkánová
Pavlát
Pavlátová
Pavlica
Pavlicová
Pavlíčková
Pazderka
Pažout
Pecnová
Peisker
Pekárek
Pelcl
Peňažka
Perla
Pešek
Petrlík
Pevný
Picková
Pinďák
Zuzana
Petr
Pavla
Miroslav
Markéta
Antonín
Stáňa
František
Petra
Anna
Jan
Tomáš
Zdeněk
Karel
Petr
Anna
Jan
Petr
Ondřej
Roman
Jakub
Jana
Adam
Michal
Lukáš
Václav
Tomáš
Petr
Vladimír
Miroslav
Pavel
Mlan
Jan
Petr
Dušan
Jaroslav
Miroslav
Libor
Libor
Milena
Pavlína
Hana
Jonáš
Bohuslava
David
Ondřej
Ondřej
Petr
Jan
Štěpán
Jan
Jiří
Václava
Leo
Michaela
Jiří
Vendula
Olga
Stanislav
Jaromír
Magdaléna
Tomáš
Milan
Petr
Robert
Jan
Miroslav
Oldřich
Tomáš
Ilona
Martin
7.1.1983
3.10.1974
11.2.1977
24.1.1960
10.10.1994
15.9.1964
16.10.1980
10.5.1986
20.2.1984
24.12.1987
23.8.1980
12.5.1979
8.3.1973
17.4.1980
20.6.1990
6.4.1956
9.6.1981
28.7.1947
24.9.1978
8.3.1992
24.4.1976
27.6.1963
30.10.1986
18.1.1975
25.12.1983
17.12.1980
2.11.1983
2.3.1972
28.2.1972
23.10.1975
3.2.1989
23.4.1954
1.12.1977
3.9.1959
2.3.1968
25.5.1983
14.7.1973
23.9.1975
28.11.1970
28.9.1957
12.6.1986
30.9.1945
28.4.1986
7.2.1961
24.9.1979
11.8.1986
28.4.1958
26.7.1969
11.9.1977
21.9.1962
27.12.1973
26.1.1950
18.6.1979
9.10.1950
26.10.1981
1.12.1953
7.2.1985
29.7.1974
26.2.1975
20.11.1979
25.4.1974
25.1.1974
26.2.1959
3.5.1976
16.4.1972
31.8.1987
6.6.1974
25.6.1938
6.5.1980
25.2.1967
14.4.1982
Havlíčkovo náměstí 12
Pivovarnická 6
Anenská 16
Hrnčířská 124/9
Hrnčířská 124/9
U Střešovických hřišť 615/3
U Školy 225
Neustupného 1833/20
Stamicova 8
Preslova 4a
U družstva Život 28
Štompil 4
Tyršovo nám. 1732
Suchá 19
Nejdecká 170
Václava Rabase 867
Mánesova 1410
Za Zahradami 420/50
Československé armády 304/3
Moskevská 979/26
Přístavní 39
Vlastislavova 578/12
Milady Horákové 415
Lhota u Vsetína 287
Šárecká 1963/3
V remízku 937/13
Konečná 1177
Nosálovská 192/12
V Lužánkách 259/6
Josefa Čapka 738
Malešická 29
nám. Míru 1
Boční 8
Palackého 74
Poláčkova 3241/12
Soudní 7
Na Poříčí 14
Roháčova 93
Nové náměstí 11
U Jezera 2043
U Jezera 2043
Josefa Hory 1431/24
nám. 17. listopadu 710/12
Čeladná 433
Kochova 1838/25
K Milíčovu 854
Beníškové 1285/5
Heydukova 1874/2
Obránců míru 2905
Táboritská 274
Jungmannova 614
Štichova 593
Zvonická 37
Na Dubině 9/182
Aloisina výšina 425/28
Jana Uhra 6
Koněvova 1136
Mahenova 1
Příběnická 1908/12
Litoměřická 1604/14
Vadín 68
K Červenému vrchu 151/10
Mikoláše Alše 1141
Raisova 14
Rooseveltova 576/37
Sedlákova 25
Kaňkovského 1240/4
Karlova 2524 15a
Voskovcova 1075/41
Černičná 94
Sychrov 145
130 00
180 00
746 01
746 01
746 01
169 00
294 71
155 00
623 00
602 00
140 00
624 00
252 63
400 02
691 44
272 01
120 00
109 00
351 01
360 01
170 00
140 00
251 01
755 01
160 00
152 00
755 01
682 01
301 65
272 01
130 00
602 00
624 00
741 01
400 11
602 00
110 00
130 00
104 00
155 00
155 00
415 01
360 05
739 12
430 01
149 00
150 00
412 01
434 01
379 01
339 01
149 00
160 00
147 00
460 05
602 00
130 00
747 07
390 01
415 01
580 01
160 00
415 01
301 00
160 00
602 00
182 00
352 01
152 00
198 00
755 01
Praha 3
Praha 8
Opava
Opava 1
Opava 1
Praha 6
Benátky nad Jizerou II
Praha 13
Brno - Kohoutovice
Brno
Praha 4
Brno
Roztoky
Stebno
Lednice
Kladno
Praha 2 - Vinohrady
Praha 10
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Praha 7
Praha 4 - Nusle
Říčany, Radošovice
Lhota u Vsetína
Praha 6
Praha 5
Vsetín
Vyškov
Plzeň 1
Kladno
Praha 3
Brno
Brno
Nový Jičín
Ústí nad Labem
Brno
Praha 1
Praha 3
Praha 10
Praha 5
Praha 5
Teplice
Karlovy Vary
Čeladná
Chomutov
Praha
Praha 5
Litoměřice
Most
Třeboň
Klatovy 3
Praha 11
Praha 6
Praha 4
Liberec
Brno
Praha 3
Opava
Tábor
Teplice
Havlíčkův Brod
Praha 6
Teplice
Plzeň
Praha 6
Brno
Praha 8 - Kobylisy
Aš
Praha 5
Praha 9
Vsetin
101,00
6 200,00
500,00
1 000,00
500,00
20 500,00
1 111,00
1 500,00
2 000,00
500,00
1 854,00
2 000,00
500,00
3 600,00
150,00
1 000,00
618,00
65 000,00
1 854,00
300,00
500,00
20 000,00
1 854,00
2 000,00
1 600,00
1 800,00
1 500,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
333,00
2 425,00
3 000,00
6 000,00
11 000,00
1 750,00
618,00
200,00
2 887,00
1 300,00
618,00
2 003,00
5 100,00
500,00
1 618,00
833,00
500,00
1 000,00
300,00
500,00
200,00
1 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
50 000,00
500,00
2 400,00
2 854,00
500,00
2 100,00
6 180,00
12 167,00
1 200,00
1 100,00
300,00
5 300,00
500,00
Pinkas
Piorecká
Píša
Pišoft
Placková
Plášek
Plecháček
Podolská
Pohořelská
Pohůnková
Jaroslav
Dagmar
Petr
Petr
Renata
Otto
František
Hana
Alena
Šárka
20.6.1975
2.9.1949
8.9.1985
24.2.1979
3.7.1975
15.9.1962
5.2.1967
28.10.1977
13.10.1980
17.2.1965
Viklefova 22
Hálkova 311
Zelená 1717/36b
M. Kopeckého 605
Velký Týnec 15
Klatovská 424/22
Sladkovského 669
Ant. Sovy 27
Plotky 1589
Družstevní 1569
130 00
289 12
160 00
708 00
783 72
602 00
530 02
747 05
755 01
755 01
Praha 3
Sadská
Praha 6
Ostrava
Velký Týnec
Brno
Pardubice
Opava
Vsetin
Vsetín
4 200,00
200,00
5 000,00
3 600,00
6 600,00
1 000,00
2 500,00
500,00
800,00
1 000,00
Pojezdný
Josef
23.7.1959
Švehlova 46
544 01
Dvůr Králové nad Labem
2 500,00
Pokorná
Pokorná
Pokorná
Pokorný
Pokorný
Polák
Polášek
Polášková
Polecha
Polechová
Polenová
Pospíšil
Pospíšil
Pospíšilová
Potěšil
Potužník
Pourová
Pova
Pracný
Prášil
Pravdová
Pražák
Prekop
Procházka
Prokeš
Prokop
Prokopius
Provazník
Průša
Přidal
Příplata
Punčochář
Pytela
Radil
Rážová
Regner
Rejholec
Rejchrtová
Rejchrtová
Riepl
Robeš
Rogner
Rolemec
Romancovová
Roubal
Ručka
Rudolf
Rumlena
Rut
Rutarová
Ryba
Rygl
Řádková
Řebíček
Řehák
Řehoř
Řepka
Řezáč
Říha
Marie
Martina
Míla
Adam
David
Přemysl
Ondřej
Jana
Jan
Pavla
Dana
Jan
Tomáš
Michaela
Jan
Petr
Irena
Josef
Pavel
Ondřej
Jana
Petr
Ondřej
Hynek
Robert
Lukas
Vít
Kamil
Tomáš
Martin
Petr
Karel
Michal
Jan
Irena
Josef
Tomáš
Alžběta
Petra
Bernhard
Martin
Angela
Ota
Eva
Jan
Zdeněk
Filip
Lukáš
Ondřej
Ivana
Martin
Milan
Marie
Miroslav
Jiří
Tomáš
Rudolf
David
Vladimír
Třeboň
Praha 5
Kralupy nad Vltavou
České Budějovice
Holenice
Jablonec nad Nisou
Praha 4
Opava
Praha 8
Hlásná Třebáň
Třeboň
Brno
Brno
Kladno
Ostrava
Praha 4
Praha 6
Litvínov-Janov
Opava
Třeboň
Chomutov
Praha 7
Uherské Hradiště
Fryšták
Praha 3
Praha 6
Praha 2
Liberec 30
Praha 8 - Karlín
Lutín
Praha 8
Ústí nad Labem
Brno
Praha 12
Teplice
Praha 5
Praha 6, Bubeneč
Praha 4
Praha 4
Kaplice
Lysá nad Labem-Litol
Praha 10
Brno
Praha 10
Havlíčkův Brod
Brno
Praha 9
Praha 6
Praha 3
p. Lesonice
Teplice
Štětí
Sokolov
Krásná Lípa
Teplice
Praha 5
Teplice
Praha 2
Praha 3
1 000,00
3 650,00
300,00
1 000,00
2 800,00
1 000,00
1 000,00
500,00
1 200,00
2 400,00
1 000,00
900,00
1 000,00
100,00
1 500,00
2 500,00
3 000,00
718,00
1 000,00
5 400,00
1 200,00
618,00
300,00
1 000,00
5 000,00
99,00
500,00
618,00
12 750,00
3 600,00
1 500,00
2 000,00
100,00
500,00
8 000,00
1 000,00
1 854,00
5 000,00
10 000,00
2 000,00
1 400,00
3 000,00
20 000,00
2 000,00
1 200,00
2 000,00
618,00
200,00
22 500,00
1 854,00
500,00
16 957,00
200,00
200,00
8 000,00
2 000,00
100,00
600,00
40 000,00
7.9.1961
Hybešova 863
379 01
30.6.1971
Wassermannova 1042
152 00
25.8.1963
28.10.0237
278 01
1.2.1983
Široká 19
370 01
10.5.1968
Holenice 1
506 01
2.4.1978
Rychnovská 124
468 01
11.3.1979
Jeremenkova 410/14
147 00
10.12.1981
Solná 11
746 01
3.1.1948
Černého 11
182 00
17.3.1948
Trubská 372
267 18
27.6.1970
Zahradní 1078
379 01
21.5.1984
Antonínská 13
620 00
15.2.1960
Ruská 2
602 00
5.2.1984
Baráčkova 1623
272 01
9.6.1975
Staňkova 13
700 30
7.2.1963
U družstva Ideál 4/1067
140 00
26.12.1961
Mladotická 282/13
161 00
8.10.1973
Vilová 182
435 45
7.5.1987
Zukalova 1335/14
746 01
30.4.1963
Dunajovická 112
379 01
1.5.1987
Zahradní 5172
430 04
5.8.1967
Heřmanova 1
170 00
19.8.1985
Železniční 106
686 01
12.3.1972
Holešovská 212
763 16
25. 9. 1979
Kališnická 10
130 00
8.1.1978
Václavkova 14
160 00
8.3.1984
Římská 42
120 00
21.5.1987
Kapraďová 992
463 11
27.5.1978
Šaldova 476/9
186 00
11.8.1979
Třebčín 132
783 42
13.10.1977
K sadu 3
182 00
26.9.1952
Moskevská 22
400 01
2.2.1978
Třída generála Píky 1993/9
613 00
30.12.1983
Angelovova 3166/1
143 00
24.6.1964
Ševčíkova 1424/26
415 01
19.7.1944
Bochovská 2
158 00
23.4.1974
Eliášova 549/42
160 00
9.2.1947
Jihlavská 523/64
140 00
29.8.1969
Hurbanova 1181/30
142 00
2.9.1969
Míru 754
382 41
21.3.1973
Dobrovského sady 4/21
289 22
22.6.1962
Na Ročkově 3
103 00
27.2.1983
Oblá 47
63400
3.3.1975
Novostrašnická 11/3293
100 00
23.12.1971
Železničářská 554
580 01
11.9.1982
Rybkova 337/7
602 00
18.11.1978Pod Hloubětínskou zastávkou 204/17190 00
28.8.1979
Komornická 28
160 00
16.11.1981
Baranova 1517/28
130 00
18.7.1948
Martínkov 21
675 44
5.8.1966
Karla Čapka 2468/30
415 01
25.6.1961
Stračenská 616
411 08
6.3.1945
Lidické nábř. 184
356 01
10.7.1977
Křižíkova 918/32
407 46
8.11.1967
Novoveská 3091
415 01
9.3.1980
Wiesenthalova 6
155 00
16.12.1974
Lužická 2161/14
415 01
9.6.1986
Varšavská 38
120 00
17.3.1949
Domažlická 9/1159
130 00
Říhová
Saidl
Sáňka
Sedláčková
Sedlák
Sedlák
Seidel
Seinerová
Severová
Schejbal
Schiebertová
Schlegel
Skála
Skalský
Skopal
Skřivan
Skřivánková
Sládek, P6
Sládek, P9
Sláma
Slámová
Slanina
Slaninová
Slavík
Slezáková
Smetanová
Smolek
Smoljak
Smolková
Smrčka
Smutný
Snopek
Sobek
Sobotka
Sojka
Souček
Soudek
Lýdia
Filip
Ondřej
Radmila
Martin
Robert
Jan
Lenka
Lenka
Jakub
Veronika
David
Jan
Martin
Ivo
Lukáš
Věnceslava
Jan
Jan
Jiří
Monika
Jan
Martina
Jakub
Jolana
Soňa
Martin
Filip
Táňa
Jakub
Aleš
Jakub
Martin
Petr
Stanislav
Adam
Jan
6.6.1949
23.9.1973
27.3.1984
18.3.1956
12.7.1982
25.4.1976
7.9.1987
2.10.1988
20.8.1985
3.12.1978
17.9.1987
2.1.1978
15.5.1980
9.4.1977
6.10.1989
11.4.1980
22.1.1938
22.12.1981
22.9.1988
15.9.1959
20.11.1964
13.8.1978
15.11.1990
6.8.1976
4.10.1974
21.3.1986
30.4.1977
17.10.1965
3.6.1963
19.7.1974
9.7.1978
18.2.1978
11.12.1982
15.7.1974
9.6.1967
14.9.1976
28.11.1986
Domažlická 9/1159
Letohradská 371/18
Mošnova 21
Kostelecká 1204
Trávník 19
Skácelova 26
Velké Svatoňovice 384
Pod Návrším 221/8
Pod Lysinami 22
Adamovská 1064/7
Kosmonautů 1909
Vnější 1389
Chotěbořská 2513
Vilímovská 29
Hynčice 101
Ondřejovská 3202/2a
Nábř. 1. máje 1818
K Červenému vrchu 35
Litvínovská 521
Potácelova 8
Velké Kunratické 1311/8
Nad Lomem 740/28
Truhlářská 18
Zrzavého 1081/8
Stračenská 616
Voříškova 1
B.NĚMCOVÉ 1054
nám. Jiřího z Poděbrad 1382/2
Doležalova 1056
Družstevní 223
Březová 1622/35a
Pivovarnická 9
Prosetická 214/2
Bratří Čapků 246
Koubkova 399/10
Petra Bezruče 2860
Korunní 83
623 00
379 01
120 00
198 00
390 02
400 03
180 00
415 01
541 01
120 00
415 01
130 00
Soukup
Jan
3.7.1978
U Vodojemu 2281/B
250 01
Soukup
Sovová
Spejchal
Spurná
Srb
Standara
Staněk, Boskovice
Staněk, UH
Stanko
Staša
Stašek
Stavinoha
Stehlík
Stein
Stejskal
Stelzer
Stoček
Stolz
Storchová
Straka
Stránský
Stránský
Streitová
Strejčková
Strojná
Stropnický
Stříteská
Stupka
Stupková
Suchánková
Sucharda
Suchý
Martin
Pavla
Petr
Pavla
Martin
Michal
Michal
Michal
Patrik
Michal
Martin
Radek
Pavel
Martin
Lukáš
Pavel
Rostislav
Alan
Marta
Jakub
Jakub
Jiří
Simona
Simona
Táňa
Matěj
Blanka
Mojžíš
Helena
Michaela
Rudolf
Ondřej
21.6.1976
21.9.1963
16.3.1983
21.2.1986
5.5.1959
10.12.1978
4.5.1973
9.12.1993
24.5.1978
19.12.1979
28.5.1976
9.1.1979
7.11.1964
22.12.1983
31.7.1980
8.6.1950
21.8.1975
13.5.1973
9.3.1951
4.9.1981
15.4.1978
2.4.1951
4.12.1967
3.10.1974
13.3.1980
18.9.1983
11.9.1964
30.11.1975
5.5.1978
15.5.1974
17.1.1950
19.7.1978
Čílova 2/1803
Částkova 43
Ke Džbánu 12
Cihlářská 649/32
Na Usedlosti 16
Majdalenky 7
Bílkova 44
Louky 440
Jabloňová 68
Choceradská 3046
U Stírky 2035/6
Voříškova 24
Horní náměstí 50
U Lučního mlýna 19
Stamicova 10
Vejprnická 67
Opavská 106/91
Krokova 15
Rošických 604/6
Humenná 3
Černokostelecká 36
Blata 75
17.11.2013
Březová 81
Antonína Sovy 1393/7
Bořivojova 64
Mozartova 25
Velká Lhota 7
Kácov 90
Tylišovská 1
B. Němcové 46
Šaldova 7
162 00
326 00
161 00
602 00
147 00
638 00
680 01
686 01
106 00
141 00
182 00
162 00
746 01
747 05
623 00
318 00
747 21
128 00
150 00
602 00
100 00
506 01
747 06
637 00
747 05
130 00
796 01
380 01
285 09
160 00
466 04
400 01
130 00
170 00
615 00
547 01
750 02
612 00
542 35
417 02
147 00
140 00
356 01
463 01
580 01
160 00
793 95
100 00
397 01
160 00
190 00
636 00
148 00
147 00
110 00
163 00
Praha 3
Praha 7
Brno
Náchod
Přerov
Brno
Velké Svatoňovice
Dubí - Běhánky
Praha 4
Praha 4
Sokolov
Liberec
Havlíčkův Brod
Praha 6
Město Albrechtice
Praha 10
Písek
Praha 6 - Vokovice
Praha 9
Brno
Praha 4 - Kunratice
Praha 4 - Braník
Praha 1
Praha 6 - Řepy
Štětí
Brno
Třeboň
Praha 2
Praha 9
Tábor
Ústí nad Labem
Praha 8
Teplice
Trutnov
Praha 2
Teplice
Praha 3
Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Praha 6
Plzeň
Praha 6
Brno
Praha 4
Brno
Boskovice
Uherské Hradiště
Praha 10
Praha 4
Praha 8
Praha 6
Opava
Opava
Brno
Plzeň
Kravaře
Praha 2
Praha 5
Brno
Praha 10
Jičín
Opava 6
Brno
Opava
Praha 3
Prostějov
Volfířov
Kácov
Praha 6
Jablonec nad Nisou
Ústí nad Labem
10 000,00
1 014,00
300,00
16 580,00
7 777,00
500,00
618,00
500,00
300,00
10 000,00
618,00
10 000,00
9 730,00
12 000,00
618,00
300,00
500,00
7 100,00
650,00
20 000,00
3 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
5 600,00
1 000,00
1 000,00
500,00
1 000,00
8 000,00
3 000,00
1 200,00
3 500,00
2 940,00
5 000,00
2 500,00
450,00
1 650,00
21 000,00
500,00
1 000,00
1 200,00
1 000,00
1 000,00
100,00
2 353,00
500,00
200,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
500,00
1 000,00
35 000,00
1 000,00
100,00
300,00
500,00
1 888,00
3 090,00
500,00
500,00
1 000,00
60 000,00
5 000,00
270,00
1 800,00
50 000,00
1 000,00
1 000,00
Sunegha
Svoboda
Svoboda
Svrčková
Sychra
Sýkorová
Syrovátka
Szwedová
Šabata
Šachl
Šalát
Šanda
Šandová
Ščudla
Šeďa
Šedlbauer
Šejnoha
Šeterle
Ševčík
Ševčík
Ševelová
Šilhánová
Šíma
Šíma
Šimáčková Laurenčíková
Šimberský
Šimík
Šimoník
Šindelář
Škácha
Škoda
Šmíd
Šmída
Šmídová
Šmikmátor
Šmilauer
Šmotek
Šormová
Špácová
Šperlová
Šraier
Šrom
Šťastná
Šťastnová
Šťáva
Šternová
Štos
Šturm
Štveráková
Švagera
Tabáček
Talacko
Tamchyna
Tandler
Tenglerová
Thomas
Thýn
Tkáč
Tomanová Askariová
Tomáš
Tomek
Tongeľ Novák
Topilová
Toušek
Továrková
Továrková
Trantina
Trantinová
Trkalová
Trkola
Trnka
Tomáš
Josef
Radek
Tamara
Petr
Eliška
Ondřej
Eva
Petr
Zbyněk
Jan
Ondřej
Růžena
Miroslav
Viktor
Josef
Pavel
David
Daniel
Jan
Lenka
Kateřina
František
Pavel
Klára
Pavel
Petr
Milan
Václav
Karel
Jiří
Jiří
Zbyněk
Anežka
Honza
Václav
René
Dagmar
Kateřina
Erika
Vladimír
Martin
Jana
Marie
Martin
Jana
Ondřej
Pavel
Monika
Pavel
Jiří
Valerie
Tomáš
Libor
Hana
Christoph
Jiří
Daniel
Iveta
Petr
Bronislav
Jan
Lenka
Ladislav
Helena
Jiřina
Pavel
Marie
Lucie
Tomáš
Jan
10.10.1963
24.11.1956
21.9.1977
24.7.1952
4.10.1989
7.3.1989
29.12.1978
31.1.1954
26.9.1983
7.6.1972
2.5.1943
20. 6. 1978
17. 12. 1950
1.12.1977
11.2.1976
16.2.1969
21.5.1987
18.8.1986
12.4.1981
22.11.1936
16.3.1960
21.6.1953
23.2.1979
22.8.1987
27.5.1979
31.3.1972
19.5.1980
24.12.1966
1.6.1979
16.5.1978
4.6.1980
18.4.1950
28.7.1977
8.5.1945
24.9.1979
1.5.1980
9.12.1971
23.6.1951
27.2.1980
7.6.1960
15.3.1962
12.1.1981
16.9.1981
24.10.1967
2.3.1989
17.7.1985
25.2.1977
10.3.1988
18.10.1977
7.10.1987
21.9.1983
28.2.1968
30.1.1979
5.4.1976
7.11.1981
14.8.1968
15.3.1937
20.12.1977
18.9.1966
5.2.1970
21.2.1981
26.4.1984
10.4.1979
17.4.1978
27.1.1985
22.4.1953
13.11.1975
26.9.1958
23.2.1986
22.7.1926
28.3.1978
Hořanská 1514/2
Tigridova 1500/4
Jirovcova 13
Výrobní 11
Rybízová 7
Vánková 10
Dlouhá 50
Čajkovského 2021
Nejedlého 373/1
Mezidomí 704/4
Velké Kunratické 1311/8
Dlouhá 134
Dlouhá 134
Rooseveltova 15
Svahová 11
Táborská 357
Křenov 173
Athénská 5/1528
U Místní dráhy 1037/15
Metelkovo nám. 1070/5
Jiráskova 229
Fabiánská 679/4
Spojená 239/8
Měšťanská 16
Dobnerova 386
28. října 883/34
Renneská 419/44
Palackého náměstí 124
Metelkovo nám. 1071/3
V Třešňovce 588
Keplerova 693/2
Kárníkova 1541/24
Pod rozhlednou 16
Holíkova 466
náměstí 28. dubna 16
Květoslava Mašity 291
Topolová 703
V Cibulkách 12
Baranova 32
Sebuzínská 47
Na Okraji 335/42
Drobného 12
Karáskovo nám. 19
Vnější 24/954
Julia Fučíka 911
Jugoslávských partyzánů 31
Přeloučská 214
Štětínská 356
Brichtova 821
Výsluní 319
Ohrada 1855
Haštalská 15
Břežanská 37
Příkazy 66
Žlutická 35
Koněvova 1704/136
Ořechová 939/13
Cihlářská 34
Pirinská 2
Nad Koupadly 272/9
Nušlova 42
Jiráskova 122
Úprkova 9
Borská 53/A
Krymská 5
Krymská 5
Andrštova 1080/3
Masarykova třída 16
Heřmanov 8
Mošnova 8a
Prosecká 115
130 00
140 00
623 00
102 00
621 00
181 00
741 01
734 01
638 00
400 01
148 00
382 41
382 41
160 00
623 00
460 08
569 22
102 00
779 00
415 01
760 01
162 00
162 00
695 01
434 01
412 01
639 00
684 01
415 01
383 01
400 07
621 00
794 01
254 01
635 00
252 31
735 14
150 00
130 00
403 21
162 00
602 00
615 00
140 00
504 01
160 00
530 06
181 00
152 00
755 01
755 01
110 00
252 45
783 33
323 00
130 00
182 00
602 00
143 00
251 01
377 01
571 01
621 00
301 00
625 00
625 00
180 00
746 01
405 02
150 00
190 00
Praha 3
Praha 4 - Michle
Brno Kohoutovice
Praha 10
Brno
Praha 8
Nový Jičín
Karviná - Mizerov
Brno
Ústí nad Labem
Praha 4 - Kunratice
Kaplice
Kaplice
Praha 6
Brno
Liberec
Křenov
Praha 15 - Hostivař
Olomouc
Teplice
Zlín
Praha 6 - Liboc
Praha 6
Hodonín
Most
Litoměřice
Brno
Slavkov u Brna
Teplice
Prachatice
Ústí nad Labem
Brno - Řečkovice
Krnov
Jílové u Prahy
Brno
Všenory
Orlová - Lutyně
Praha 5
Praha 3
Ústí nad Labem
Praha 6
Brno
Brno
Praha 4
Nový Bydžov
Praha 6
Pardubice
Praha 8
Praha 5 - Hlubočepy
Vsetín
Vsetín
Praha 1
Ohrobec
Příkazy
Plzeň
Praha 3 - Žižkov
Praha 8 - Kobylisy
Brno
Praha 4
Říčany
Jindřichův Hradec
Moravská Třebová
Brno
Plzeň
Brno
Brno
Praha 8
Opava
Děčín 2
Praha 5
Praha 9
20 000,00
28 000,00
500,00
200,00
100,00
300,00
2 000,00
1 000,00
700,00
618,00
3 000,00
933,00
1 940,00
2 000,00
1 600,00
3 090,00
500,00
1 200,00
450,00
7 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
2 400,00
1 000,00
500,00
15 000,00
500,00
1 854,00
6 000,00
25 552,00
1 500,00
1 000,00
200,00
10 000,00
1 200,00
3 000,00
6 900,00
1 000,00
20 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
500,00
200,00
3 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
3 000,00
200,00
4 800,00
3 400,00
5 000,00
900,00
500,00
1 500,00
100,00
3 300,00
13 000,00
6 131,00
500,00
100,00
1 000,00
500,00
Trnková
Třešňáková
Ludmila
Eva
31.12.1948
10. 4. 1981
Cíglerova 1089/30
U Skály 3150/3
198 00
276 01
Praha 14
Mělník
2 200,00
618,00
Tschidel
Pavel
17.5.1950
R.A. Dvorského 1425
544 01
Dvůr Králové nad Labem
2 500,00
Tuček
Tuháček
Mikoláš
Miloš
13.12.1977
5.12.1974
Wolkerova 1349
Vančurova 1239/1
252 63
390 01
Roztoky
Tábor
500,00
20 000,00
Tůma
Lukáš
4.6.1987
Sídliště 637
262 42
Rožmitál pod Třemšínem
1 200,00
Turek
Vojtěch
21.8.1947
Jiráskova 11
746 01
Opava
1 000,00
Tyrnerová
Jarmila
24.11.1953
Kohoutov 112
544 01
Dvůr Králové nad Labem
1 000,00
Tywoniak
Uhl
Uhlíř
Uchytilová
Ujfaluši
Ulip
Ulrich
Vacek
Valentová
Valihrach
Valtová
Vaněk
Vaněk
Varecha
Vařejková
Vášová
Vaverka
Vaverka
Vávra
Vavroušková
Vávrová
Adam
Michal
David
Erika
Robin
Jiří
Tomáš
Stanislav
Michaela
Jakub
Daniela
Libor
Petr
Martin
Helena
Renata
Jakub
Tomáš
Zdeněk
Eva
Kateřina
14.5.1995
20.2.1985
18.7.1954
26.3.1984
17.7.1979
8.2.1981
31.10.1976
15.3.1972
11.10.1957
16.12.1979
8.4.1977
24.12.1981
9.4.1978
8.12.1985
12.5.1962
2.9.1978
9.3.1983
7.4.1965
20.6.1974
13.9.1940
26.3.1987
Plzákova 213
Bělehradská 112
Na Ořechovce 38
Vrchlického 76
Havanská 20
Mečířova 10
Körnerova 2
Litoměřická 1646/22
28.10.2009
Na Fojtství 1545/5
Přemyslovská 2242
Vratislavova 20/28
Jetelová 16
Lipenská 1668/32 A
Vodova 104
Svatováclavská 17
Modrá 1980/8
Anežska 808/2
Pod Sychrovem II 1135
Krkonošská 1
Hadravská 804/10
257 22
120 00
162 00
150 00
170 00
612 00
602 00
415 01
110 00
700 30
252 63
128 00
326 00
370 01
612 00
412 01
155 00
110 00
101 00
120 00
153 00
100,00
10 000,00
5 000,00
250,00
1 000,00
5 000,00
3 300,00
500,00
3 000,00
1 000,00
500,00
300,00
4 100,00
100,00
1 500,00
200,00
4 100,00
1 000,00
3 800,00
1 000,00
200,00
Vavruška
Jiří
20.6.1972
Arbesova 99
400 02
Vavřík
Vedral
Vejražka
Velek
Vendlová
Verzich
Veselý
Veselý
Veselý
Veselý
Veverková
Vidím
Vidímová
Vilgus
Vilímec
Vinárek
Vincencová
Vincent
Vítová
Zuzana
Vlašín
Vlašín
Vnoučková
Vohák
Vojtěchovský
Vokrouhlecký
Vondruška
Vopátek
Vörösová
Vozák
Vrabec
Vrána
Vrba
Vrchovský
Vykoukal
Vyskočil
Vyšinka
Libor
Martin
Jiří
Ondřej
Veronika
Alexandr
Jaromír
Martin
Miroslav
Václav
Kateřina
Václav
Jana
Petr
Petr
Marek
Hana
Lukáš
Milada
Vlachová
Mojmír
Ondřej
Štěpána
Vladimír
Jan
Jan
David
Jiří
Marcela
Petr
Ondřej
Petr
Jakub
Ladislav
Ondřej
Zdeněk
Marek
3.3.1982
19.8.1957
23.12.1974
7.12.1955
26.11.1975
13.12.1957
4.5.1973
16.6.1980
3.12.1958
1.8.1973
30.5.1977
31.8.1993
8.10.1963
20.8.1974
17.9.1980
17.12.1976
20.5.1986
25.12.1978
26.4.1971
11.8.1951
17.11.1954
20.1.1983
5.2.1984
13.3.1965
15.5.1979
26.5.1981
31.5.1980
6.3.1975
30.7.1963
30.12.1968
22.6.1983
4.7.1980
25.1.1989
25.6.1948
9.10.1988
4.5.1984
24.8.1984
Zárybská 664
Bělohorská 91
Jana Palacha 802
Pod Žvahovem 56
Vilová 229
Kpt. Jaroše 390
Pavla Stránského 3552/3C
Sadová 101
Zbraslavská 11
Ve Struhách 22
Fantova 1757/9
Za Rybníkem 783
Za Rybníkem 783
Na Hrázi 5
Dvouletky 16/525
Popská 8
Liberecká 2304/11
Lhota 275
Lesní 150
Wolkerova 1403
Drozdí 7
Drozdí 7
Levá 390/23
Daskabát 819
Taussigova 1157
Kišiněvská 668/16
Podhůrská 260
Mlýnská 99
Macharova 1387
Kamenná čtvrť 50
Bellusova 1802
Přechodní 1327/12
Soběšínská 1132
Sokolská tř. 7
Santiniho 33
Boloňská 602D
Nálepkova 89
190 00
169 00
278 01
152 00
294 02
431 51
400 01
266 01
159 00
160 00
155 00
252 42
252 42
180 00
700 30
746 01
415 01
763 02
379 01
54701
621 00
621 00
147 00
379 01
182 00
100 00
500 03
379 01
430 01
639 00
155 00
140 00
190 16
702 00
591 02
109 00
637 00
Čerčany
Praha 2
Praha 6
Praha 5
Praha 7
Brno
Brno
Teplice
Praha 1
Ostrava
Roztoky
Praha
Plzeň
České Budějovice
Brno
Litoměřice
Praha 13
Praha 1 - Staré město
Praha 10
Praha 2
Praha 16 - Radotín
Ústí nad Labem Hostovice
Praha 9
Praha 6
Kralupy nad Vltavou
Praha 5 - Hlubočepy
Kněžmost
Klášterec nad Ohří
Ústí nad Labem
Beroun
Praha 5
Praha 6
Praha 13
Jesenice
Jesenice
Praha 8
Ostrava
Opava
Teplice
Zlín
Třeboň
Náchod
Brno-Ořešín
Brno
Praha 4 - Podolí
Třeboň
Praha 8
Praha 10
Hradec Králové
Třeboň
Chomutov
Brno
Praha 5
Praha 4
Praha 21
Ostrava
Žďár nad Sázavou
Praha 10
Brno
1 000,00
300,00
1 854,00
150,00
1 000,00
4 800,00
12 000,00
100,00
1 000,00
4 100,00
2 370,00
618,00
500,00
38 980,00
10 000,00
500,00
1 000,00
12 000,00
1 500,00
1 000,00
548,00
13 000,00
1 000,00
618,00
1 000,00
618,00
300,00
618,00
3 500,00
3 000,00
500,00
1 000,00
10 000,00
300,00
1 800,00
1 118,00
1 000,00
300,00
Wagner
Wagnerová
Walek
Walter
Walter
Wawrzyniak
Weidenhoffer
Wiererová
Wicha
Wild
Winklerová
Wirthová
Wolna
Wünschová
Zábranský
Zacalova
Začal
Zadáková
Zachariášová
Zajíc
Zákostelecká
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Zapletalová
Koláčková
Zástěra
Zavadil
Závorka
Zbiejczuk
Zbožínek
Zelená
Zelenda
Zeman
Zemančík
Zetek
Zetěk
Zigmundová
Zmátlíková
Zmeškalová
Zůnová
Žáček
Žákovská
Žákovská
Žaludková
Žatečka
Žemlík
Žilka
Žwak
Jiří
Eliška
Czeslaw
Jan
Tomáš
Ewa Monika
Daniel
Lucie
Patrik
Lukáš
Lucie
Karolina
Martina
Anna
Miroslav
Pavla
Martin
Alena
Lucia
Jiří
Iva
Petr
Radek
Rudolf
18.5.1986
7.9.1948
31.1.1975
21.5.1986
29.9.1978
26.12.1977
31.10.1973
13.7.1977
30.4.1985
14.8.1980
12.8.1979
20.3.1965
7.9.1974
11.11.1988
3.2.1971
1.11.1979
9.9.1981
9.4.1981
9.6.1982
27.6.1962
22.4.1958
10.3.1978
25.8.1983
11.9.1938
Jugoslávská 2687
Malinovského nám. 5
Na Smetance
Na Travech 167
Loučeň 193
Krkonošská 12
Sokolovská 5/858
Hlinice 83
Antonína Sovy 1517/39
Opletalova 526
Holečkova 1130
Na hřebenkách 45
Dukelská 995
Fibichova 1672/3
Mezi Silnicemi 33
Za Rybníčkem 231
Za Rybníčkem 231
Štefánikovo nám. 1566/24
Dolní Cerekev 201
Bratří Štefanů 810
Mokré 129
Beskydská 442
Dukelská 1819
Waitova 11/3220
415 01
602 00
120 00
789 91
289 37
120 00
412 01
390 02
747 05
273 45
464 01
150 00
739 61
400 01
326 00
783 49
783 49
430 01
588 45
500 03
370 01
741 01
755 01
796 01
Teplice
Brno
Praha 2
Štíty
Loučeň
Praha 2
Litoměřice
Tábor
Opava
Hřebeč
Frýdlant
Praha 5
Třinec
Ústí nad Labem
Plzeň
Lutin
Lutín
Chomutov
Dolní Cerekev
Hradec Králové
Litvínovice
Nový Jičín
Vsetín
Prostějov
Jana
22.6.1982
Nová 713
768 72
Chvalčov
Jan
Vít
Libor
Adam
Zdeněk
Taťána
Jiří
Václav
Adam
Tomáš
Jozef
Elena
Dana
Zuzana
Jana
Jan
Alena
Karolina
Kateřina
Miloš
Pavel
Karel
Pavel
25.7.1984
9.1.1973
26.11.1986
21.2.1982
1.11.1949
9.5.1990
2.11.1981
26.9.1981
18.8.1991
29.9.1980
26.2.1963
30.3.1984
7.10.1971
27.9.1985
7.11.1978
29.8.1986
23.12.1962
5.4.1976
1.12.1984
31.8.1978
18.11.1971
3.6.1966
9.9.1983
Mostecká 1436/8
Novohradská 1290
Petra Jilemnického 721
Lerchova 33
Foltýnova 1004/13
Thámova 1
Palackého náměstí 157
Španielova 1288
Sokolovská 811/42
Lukášova 2
Valdštejnská 46
V zahrádkách 2026/2
Na Výsluní 219
Kožušany 149
Rabasova 1397
Konopišťská 13
Oblá 69
Masarykova 1648/59
Pod Kopcem 83
Habartická 501/46
Prlovská 479
Palackého nám. 225/10
Jakoubka ze Stříbra 422/46
415 01
379 01
347 01
602 00
635 00
186 00
572 01
163 00
323 00
130 00
588 32
130 00
274 01
783 75
274 01
100 00
624 00
400 01
763 11
190 00
760 01
680 01
779 00
Teplice
Třeboň
Tachov
Brno
Brno
Praha 8
Polička
Praha 6
Plzeň 1
Praha 3
Brtnice
Praha 3
Slaný
Kožušany-Tážaly
Slaný
Praha 10
Brno
Ústí nad Labem
Zlín 11
Praha 9
Zlín
Boskovice
Olomouc
Celkem
Datum:
30.3.2015
Vypracoval:
Roman Valenta
Kontroloval:
Ing. Tomáš Průša
597,50
10 000,00
3 100,00
618,00
1,00
1 750,00
500,00
10 000,00
200,00
1 000,00
500,00
2 000,00
1 000,00
4 800,00
1 200,00
100,00
600,00
3 000,00
3 600,00
3 000,00
724,00
1 000,00
500,00
1 000,00
500,00
500,00
3 000,00
500,00
1 500,00
1 000,00
500,00
200,00
600,00
100,00
500,00
1 000,00
500,00
5 000,00
500,00
1 200,00
100,00
1 000,00
25 450,87
1 000,00
500,00
2 600,00
650,00
300,00
4 515 615,41
Dary od fyzických osob
b) nepeněžité dary
Jméno
Datum
narození
Přijmení
Sídlo dárce
Ulice, č.p./č.p.
PSČ
Město
Výše
nepeněž.
daru v Kč
Štěpán
Klimeš
29. 4. 1984
Přádova 1
182 00
Praha 8
24 400,00
Vítězslav
Krabička
2. 7. 1959
M. Benky 4098/8a
695 01
Hodonín
7 466,00
Jan
Křehlík
18. 11. 1958
Osvobození 1658
666 01
Tišnov
1 400,00
Ondřej
Kubesa
18. 12. 1987
Olbrichova 1792/19
746 01
Opava
29 612,78
Matěj
Mareš
17. 2. 1977
nám. Jiřího z Lobkovic 2311
130 00
Praha 3 - Vynohrady
6 200,00
Josef
Sklenář
11. 6. 1970
Sasov 2
586 01
Jihlava
1 325,00
Michaela
Suchardová
15. 5. 1977
Pesecké nám. 2
466 02
Jablonec nad Nisou
93 931,00
Valerie
Talacko
29. 2. 1968
Haštalská 755/15
110 00
Praha 1
4 368,10
David
Tomáš
31. 12. 1978
Na Okrouhlíku 1618
53003
Pardubice
5 720,00
Celkem
Datum:
30.3.2015
Vypracoval: Roman Valenta
Kontroloval: Ing. Tomáš Průša
174 422,88
Dary od právnických osob
a) peněžité dary
Obchodní firma nebo název
právnické osoby (dárce)
Identifikační
číslo dárce
Atelier P.H.A., s.r.o.
Avenova Consultans, s.r.o.
Česká pirátská strana
Výše
peněžitého
daru v Kč
Sídlo dárce
Ulice, č.p./č.p.
PSČ
Město
49613936
28987225
71339698
Gabčíkova 1239/15
Košická 66/8
Řehořova 943/19
180 00
101 00
130 00
Praha 8
Praha 10
Praha 3
24 000,00
2 191,00
363 280,00
Česká strana sociálně demokratická
OO409171
Hybernská 1033/7
110 00
Praha 1
175 000,00
Control System Interantional, a.s.
27926613
Papírenská 114/5
160 00
Praha 6
5 000,00
DENTEX PLUS spol, s. r. o.
25041568
Heydukova 463/1
430 01
Chomutov
20 000,00
DENTEX RTG, s. r. o.
28673433
Heydukova 463/1
430 01
Chomutov
10 000,00
Elyse TaC, s.r.o.
24303801
Drahobejlova 1019/27
190 00
Praha 9
5 000,00
5 000,00
ENVIOM Servis, s.r.o.
28618335
Beskydská 654
742 72
Mořkov
Explore Productions, s. r. o.
47783834
Fibichova 1284/7
460 01
Liberec I-Staré Město
FARAO GASTRO s.r.o.
28167872
Evropská 693/16
160 00
Praha 6
5 000,00
100 000,00
500,00
politické hnutí Změna
71443363
U Nisy 362/6
460 01
Liberec
Chirpet s.r.o.
28860004
Zátopkova 3056
544 01
Dvůr Králové n.L.
JC TRANS, s. r. o.
25831178
Štramberská 2872
703 00
Ostrava - Vítkovice
JIŘÍ ŠTROUF, s. r. o.
29319366
Bulharská 3040/20c
612 00
Brno - Královo Pole
10 000,00
KDU - ČSL
442704
Karlovo nám. 5
128 00
Praha 2
120 000,00
MAGE Construction, s. r. o.
24166189
Voskovcova 1130/34
152 00
Praha 5 - Hlubočepy
40 000,00
2 500,00
100 000,00
Mezinárodní centrum tance, o. s.
63832143
Modrá 1980/8
155 00
Praha 13
10 000,00
MS - alza, s. r .o.
46960643
Myslínova 2250/60
612 00
Brno - Královo Pole
110 000,00
MUDr. Eva Syrovátková, s. r. o.
Pro Jedničku, z. s.
1620215
O2589290
Gregorova 1390/35
Loretánská 174/3
741 01
118 00
Nový Jičín
Praha 1
8 000,00
50 000,00
Starostové a nezávislí, politické hnutí
26673908
Suchá Loz 72
687 53
Suchá Loz
115 000,00
Studio STKI, s. r. o.
Y Soft Corporation
Zeměloď, o. s.
Změna pro Hradec, o.s.
1785575
26197740
22883924
22713441
Primátorská 296/38
U Kněžské louky 2151/18
Na Míčánce 1765/12
Lhotecká 179
180 00
130 00
160 00
500 09
Praha 8 - Libeň
Praha 3
Praha 6 - Dejvice
Hradec Králové 9
14 498,00
200 000,00
5 000,00
2 929,00
Celkem
Datum:
30.3.2015
Vypracoval:
Roman Valenta
Kontroloval:
Ing. Tomáš Průša
1 502 898,00
Dary od právnických osob
b) nepeněžité dary
Výše
nepeněžitého
daru v Kč
Obchodní firma nebo
název právnické osoby
(dárce)
Identifikačn
í číslo
dárce
Ulice, č.p./č.p.
PSČ
Město
eSports.cz, s.r.o.
26340933
Jeřabinová 836/30
326 00
Brno
77 000,00
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
25326473
Škárová 16
612 00
Brno
88 000,00
Sicili, s.r.o.
24761524
Konstantinova 1496/44
149 00
Praha 4
20 225,00
Sídlo dárce
Celkem
Datum:
30.3.2015
Vypracoval:
Roman Valenta
Kontroloval:
Ing. Tomáš Průša
185 225,00
Část V.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím.
Počet stran 1 v části V.
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím
Popis majetku
Jméno a příjmení
zůstavitele
NENÍ
Datum:
30.3.2015
Vypracoval:
Roman Valenta
Kontroloval:
Ing. Tomáš Průša
Rozhodnutí příslušného soudu
(čj., datum rozhodnutí a den
jeho právní moci)
Hodnota
majetku v
Kč
Část VI.
Přehled o členech politické strany, jejichž celkový členský příspěvek za rok je
vyšší než 50 000 Kč za rok 2014
Počet stran 1 v části VI.
Jméno a příjmení člena
politické strany /
politického hnutí
Datum narození nebo
rodné číslo člena
politické strany /
politického hnutí
NEJSOU
Datum:
30.3.2015
Vypracoval:
Roman Valenta
Kontroloval:
Ing. Tomáš Průša
Adresa místa trvalého pobytu
člena politické strany /
politického hnutí
Celková
roční výše
členského
příspěvku v
Kč
Přílohy
Ověřené kopie darovacích smluv u darů v celkové hodnotě nad 50.000,- Kč:
Berg Michal
Bistřícký Tomáš
Brady Pavla
Cabrnochová Ivana
Drápalová Jana
Ducháček Martin
Hausenblas Martin
Hořínek Antonín
Jadrný Josef
Mg. Janeček Karel
Ing. Kučová Helena
Nevický Petr
JUDr. Stanislav Pazderka
Stropnický Matěj
Suchánková Michaela
Suchardová Michaela
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně děmokratická
politické hnutí Změna
JC TRANS, s.r.o.
KDU-ČSL
Firma MS.alza spol.s r.o.
Pro Jedničku, z.s.
Starostové a nezávislí, politické hnutí
Y Soft Corporation, a.s.
eSports.cz, s.r.o.
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
Datum:
30.3.2015
Vypracoval:
Roman Valenta
Kontroloval:
Ing. Tomáš Průša
Download

Výroční zpráva SZ za rok 2014