LEGISLATÍVNO – METODICKÉ ZMENY K 1.4.2014 Pracovné stretnutie poverenej technickej služby emisných kontrol motorových vozidiel a pracovísk emisných kontrol Marec 2014 (Poprad, Zvolen, Nitra) OBSAH  Zmeny vo vyhláške 578/2006 Z. z.  Zmeny v metodických pokynoch NOVELA VYHLÁŠKY 578/2006 Účinnosť pravdepodobne k 1.6.2014 ??? OVERENIE PLNENIA PODMIENOK NA UDELENIE OPRÁVNENIA -­‐DOKLADY Dopĺňajú sa doklady predkladané k žiadosti o overenie a to: a.  Kolaudačné zariadenie je možné nahradiť súhlasným stanoviskom príslušného stavebného úradu k prevádzkovaniu predmetnej činnosti, b. K výkresu pracoviska so zakreslením umiestnenia komponentov MZZ sa dopĺňajú zoznam použitých komponentov, kópia schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej kontroly nainštalovaného u oprávnenej osoby emisnej kontroly a vyhlásenie dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia o zhodnosti nainštalovaného monitorovacieho zariadenia so schváleným typom. OVERENIE PLNENIA PODMIENOK NA UDELENIE OPRÁVNENIA   Upravujú a dopĺňajú sa niektoré body overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia a to :   kontrola platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu k prevádzkovaniu predmetnej činnosti,   kontrola platnosti schválenia monitorovacieho záznamového zariadenia. PRIESTORY PEK Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to z   prijímacej kancelárie,   čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,   hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,   priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly   prístupových a vnútorných komunikácií a odstavných plôch. DUÁLNY POHON   Motorová nafta + plyn (LPG, CNG, LNG)   Môže vykonávať len PEK typu C, ktoré má zároveň oprávnenie na plyn (buď typ A alebo typ B)   Môže vykonávať len technik, ktorý má osvedčenie na vznetové motory a zároveň aj na zážihové motory s plynným palivom (je jedno či zdokonalený alebo nezdokonalený systém) TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE PEK TYPU B vypúšťa sa analyzátor bez softvéru umožňujúceho automatizovaný postup merania a automatický prenos nameraných hodnôt a bez komunikačného zariadenia s OBD. LOKÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM vypúšťa sa možnosť použiť lokálny informačný systém pri výpadku centrálneho serveru ZRUŠENIE PEK – ODOVZDANIE MATERIÁLOV Pôvodná povinnosť: Nová povinnosť   Kniha príjmu tlačív a KN   Kniha príjmu tlačív a KN   Kniha príjmu a výdaja pečiatok   Kniha príjmu a výdaja pečiatok   Databáza vykonaných kontrol   Databáza vykonaných kontrol   Pečiatky technikov EK   Nespotrebované tlačivá a KN   Inventúra ku dňu ukončenia činnosti   Poškodené tlačivá a KN spolu so zápisom DYMIVOSŤ   Definícia pre motorovú naftu a duálny pohon   Nová hodnota dymivosti v súlade s pripravovanou novou smernicou najviac 0,7 m-­‐1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2015 ROZSAH EMISNEJ KONTROLY   rozsah emisnej kontroly sa pri všetkých druhoch emisnej kontroly dopĺňa o kontrolu plnenia podmienok merania.   dopĺňajú sa rozsahy emisnej kontroly pre vozidlá so vznetovým motorom a duálnym pohonom a pre vozidlá kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom, duálnym pohonom a OBD evidované od 1.1.2008 (kombinácia dieselu a plynu, resp. dieselu OBD a plynu – meranie diesel, identifikácia a vizuálna kontrola aj plyn) SPÔSOBILOSŤ VOZIDLA   vkladá sa nová podmienka: „d) sú splnené podmienky merania,“   k podmienke, systém OBD umožňuje kontrolu prípravy zmesi sa dopĺňa aj systém prípravy zmesi plní požadované parametre.   Podmienka splnenia dymivosti sa vzťahuje aj na motorové vozidlá s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn. LEHOTA PLATNOSTI   končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej EK pravidelnej   Technik po stanovení výsledku EK odstráni pôvodnú kontrolnú nálepku ZMENY V NÁZVOCH Pôvodný názov Nový názov   Obvodný úrad dopravy   Okresný úrad   Krajský úrad dopravy   Okresný úrad v sídle kraja   Stlačený zemný plyn   Zemný plyn METODICKÉ POKYNY Účinnosť od 1.4.2014 ZMENA METODICKÝCH POKYNOV Do 31.3 2014 Od 1.4.2014   MP 28/2014 na výkon EK pravidelnej typ A Metodický pokyn č. j. 11549 – 2100 / 06   MP 29/2014 na výkon EK pravidelnej typ B na vykonávanie EK pravidelnej,   MP 30/2014 na výkon EK pravidelnej typ C administratívnej a zvláštnej   MP 31/2014 na výkon EK zvláštnej a administratívnej   MP 32/2014 na vyznačovanie výsledku EK METODICKÝ POKYN 31/2014 , KTORÝ UPRAVUJE VYKONÁVANIE EMISNEJ KONTROLY ZVLÁŠTNEJ A EMISNEJ KONTROLY ADMINISTRATÍVNEJ EK ZVLÁŠTNA – DÔVODY   jednotlivý dovoz vozidla,   opätovné schválenie vozidla,   výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii,   schválenie zmien vzniknutých prestavbou jednotlivého vozidla,   vlastná žiadosť prevádzkovateľa EK ZVLÁŠTNA – VÝKON   Ako EK pravidelná podľa druhu a emisného systému   Pri identifikácii nemusia byť tabuľky s EČV EK ADMINISTRATÍVNA POČAS LEHOTY   na základe rozhodnutia OÚ v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle a ak na vozidle už bola pred prihlásením do evidencie vykonaná EK zvláštna,   na základe rozhodnutia OÚ v konaní o opätovnom schválení vozidla,   na základe nariadenia OÚ v konaní v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii,   z dôvodu poškodenia alebo zničenia osvedčenia o EK alebo KN alebo z dôvodu výmeny čelného skla vozidla počas lehoty platnosti EK pravidelnej,   na žiadosť vodiča vozidla počas lehoty platnosti EK pravidelnej. EK ADMINISTRATÍVNA MIMO LEHOTY   na základe rozhodnutia OÚ v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, ak OÚ uznal platný doklad o vykonaní EK vydaný v členskom štáte, pred prihlásením do evidencie,   na žiadosť prevádzkovateľa, ak motorovému vozidlu ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej EK ADMINISTRATÍVNA – VÝKON technik pri identifikácii porovnáva údaje na vozidle nielen s údajmi v predkladaných dokladoch ale aj s údajmi evidovanými v AIS EK na elektronickom protokole pôvodnej emisnej kontroly pravidelnej alebo zvláštnej a kontroluje aj platnosť predchádzajúcej kontroly METODICKÝ POKYN 32/2014, KTORÝ UPRAVUJE VYZNAČOVANIE VÝSLEDKU EMISNEJ KONTROLY DO DOKLADOV O EMISNEJ KONTROLE AIS EK – PRÍSTUP   Prístup do AIS EK je zabezpečený a priradený pre každého oprávneného užívateľa samostatne, pomocou užívateľského mena a prístupového hesla priradeného len konkrétnemu užívateľovi. Užívateľské meno a prístupové heslo pridelené oprávnenému užívateľovi TS EK ako správcom systému, slúži len na počiatočný vstup do AIS EK a oprávnený užívateľ je povinný si zmeniť prístupové heslo. AIS EK -­‐ ZODPOVEDNOSŤ   Každý oprávnený užívateľ je povinný zabezpečiť svoje užívateľské heslo tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu inou osobou. Každý oprávnený užívateľ je povinný na prístup do AIS EK používať len svoje užívateľské meno a heslo.   Zodpovednosť za údaje uvedené v informačnom systéme nesie technik, ktorý EK v elektronickom protokole uzavrel. EČV – PRED PRIDELENÍM EČV   EK z dôvodu dovozu vozidla -­‐ „JDV“ + štvormiestne poradové číslo takejto EK na danom PEK, (napr. „JDV0001“, pri nasledujúcej takejto EK „JDV0002“ atď.).   EK z dôvodu opätovného schválenia vozidla, -­‐ „OSV“ + poradové číslo (napr. „OSV0001“, pri nasledujúcej takejto EK „OSV0002“ atď.).   EK z dôvodu výmeny technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, -­‐ „TOV“ + poradové číslo (napr. „TOV0001“, pri nasledujúcej takejto EK „TOV0002“ atď.). Sled pridelených čísel v rozsahu od 0001 do 9999 musí byť neprerušený . Po vyčerpaní čísla 9999 sa začína číslovanie znovu od čísla 0001. POZNÁMKA vyznačuje sa pri EK jednotlivo dovezeného vozidla alebo pri EK vozidla s plynovým zariadením alebo s duálnym pohonom POZNÁMKA – DOVOZ ak sa jedná o EK zvláštnu, vozidla s plynovým zariadením alebo s duálnym pohonom vykonávanú na jednotlivo dovezenom vozidle pred prihlásením do evidencie, vyznačuje sa text „Dovoz vozidla s plynovým pohonom“ POZNÁMKA – PLYN ak sa jedná o EK vozidla s plynovým zariadením alebo duálnym pohonom, zaznamená sa typ regulátora a homologizačné značky podstatných prvkov plynovej palivovej sústavy (regulátora, riadiacej jednotky, elektromagnetického odpájača paliva a pod.) pokiaľ sú tieto údaje uvedené v predložených dokladoch, alebo ich je možné identifikovať na vozidle. Ak poznámka už obsahuje údaje o namontovanom plynovom zariadení, vyznačujú sa len prípadné zmeny alebo nové údaje, ktoré poznámka neobsahuje. DRUH PALIVA / ZDROJ ENERGIE   Pri palive benzín sa vyznačuje skratka „B“,   pri alternatívnom palive benzín – LPG, CNG alebo LNG sa vyznačuje skratka „B/
LPG“, „B/CNG“ alebo „B/LNG“,   pri samostatnom plynovom palive LPG, CNG alebo LNG sa vyznačuje skratka „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“,   pri palive motorová nafta sa vyznačuje skratka „D“,   pri duálnom pohone v kombinácii motorovej nafty a plynného paliva sa vyznačuje skratka „D“. ĎALŠIE ZÁZNAMY – EK NEVYKONANÁ Skutočnosti zistené pred vstupom na PEK   „EK nevykonaná – nemožno spustiť motor“   „EK nevykonaná – neúplné výfukové potrubie“   „EK nevykonaná – únik prevádzkových médií“   „EK nevykonaná – porucha na plynovom zariadení“   „EK nevykonaná – nepredložené ustanovené doklady“   „EK nevykonaná – netesnosť plynovej palivovej sústavy ĎALŠIE ZÁZNAMY – EČV   „Vodič odmietol očistiť EČV“, ak prevádzkovateľ alebo vodič vozidla (ďalej len „vodič vozidla“) odmietol odstrániť z evidenčného čísla vozidla predmety alebo nečistoty narúšajúce automatické rozpoznanie evidenčného čísla MZZ,   „vozidlo bez tabuliek s EČV“, ak sa jedná o EK zvláštnu a vozidlo nie je vybavené ani jednou tabuľkou s evidenčným číslom, ĎALŠIE ZÁZNAMY – VIN   znaky VIN čísla vozidla, ktoré sú čitateľné a znaky ktoré nie sú čitateľné, sa nahradia znakom „?“, ak nie je možné identifikovať niektorý zo znakov VIN čísla vozidla (čísla karosérie vozidla),   „nezhoda medzi elektronickým VIN a VIN v dokladoch“, ak komunikačné zariadenie načítalo iné VIN ako je uvedené v predložených dokladoch, ĎALŠIE ZÁZNAMY – PLYN   typ regulátora a zistené identifikačné údaje a homologizačné značky podstatných prvkov plynovej palivovej sústavy v motorovom priestore (regulátora, riadiacej jednotky, elektromagnetického odpájača paliva a pod.),   nezhody medzi údajmi zistenými na vozidle a v predloženom protokole o montáži plynového zariadenia,   „EK ukončená – netesnosť plynovej palivovej sústavy“, ak sa zistí netesnosť plynovej palivovej sústavy alebo sa pri výkone EK prejaví únik plynu z plynovej palivovej sústavy akustickou signalizáciou stacionárneho detektoru úniku plynu, ĎALŠIE ZÁZNAMY – DUÁLNY POHON   „duálne palivo D/LPG“ alebo „duálne palivo D/CNG“ alebo „duálne palivo D/LNG“,   typ regulátora a zistené identifikačné údaje a homologizačné značky podstatných prvkov plynovej palivovej sústavy v motorovom priestore (regulátora, riadiacej jednotky, vstrekovačov a pod.),   nezhody medzi údajmi zistenými na vozidle a v predloženom protokole o montáži plynového zariadenia,   „EK ukončená – netesnosť plynovej palivovej sústavy“, ak sa zistí netesnosť plynovej palivovej sústavy alebo sa pri výkone EK prejaví únik plynu z plynovej palivovej sústavy akustickou signalizáciou stacionárneho detektoru úniku plynu, ĎALŠIE ZÁZNAMY – DOKLADY „Kópia osvedčenia + potvrdenie“, ak vodič vozidla predložil na vykonanie EK aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii a potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom policajného zboru, ĎALŠIE ZÁZNAMY – IDENTIFIKÁCIA   „Neidentifikovateľný typ motora“, ak vozidlo nemá na pevnej časti motora čitateľne vyznačené identifikačné číslo motora (typ) (napr. skorodovalo alebo je prekryté inou konštrukčnou jednotkou) a nie je úmyselne poškodené (napr. viditeľným vybrúsením),   nesprávne vypísané údaje v predložených dokladoch, ak technik pri identifikácii zistil nezhodu z dôvodu evidentne nesprávne vypísaných údajov v predložených dokladoch,   dôvod nezhody (napr. „typ motora uvedený v osvedčení o evidencii nesúhlasí s typom motora zisteným vo vozidle“ alebo „VIN uvedené v osvedčení o evidencii nesúhlasí s VIN uvedeným vo vozidle“), ak bola v elektronickom protokole v časti Základné údaje zaznamenaná nezhoda na základe identifikácie vozidla. Údaj sa zaznamená automaticky z elektronického protokolu,   „Druh vozidla – nezhoduje sa s osvedčením o evidencii“, ak sa druh vozidla nezhoduje s druhom vozidla uvedeným v osvedčení o evidencii,   „Kategória vozidla – nezhoduje sa s osvedčením o evidencii“, ak sa kategória vozidla nezhoduje s kategóriou vozidla uvedenou v osvedčení o evidencii, ĎALŠIE ZÁZNAMY – VIZUÁLNA KONTROLA   „minimálne množstvo paliva v nádrži – vodič nedal súhlas na pokračovanie v EK“, ak je na vozidle signalizované minimálne množstvo paliva v nádrži a vodič nedal súhlas na pokračovanie v EK,   nedostatky zistené pri vizuálnej kontrole napr. „netesný palivový systém“, „netesná výfuková sústava“, ĎALŠIE ZÁZNAMY -­‐ MERANIE   nedostatky zistené pri meraní napr. „meranie ukončené pre neštandardné zvuky“, „nie je možné stabilizovať zvýšené otáčky“,   iné skutočnosti, ktoré boli zistené pri EK a neumožňujú vykonať EK v celom rozsahu napr. „nie je možné nadviazať spojenie s OBD“,   spresnenie hodnotenia, napr.: kódy chýb zapísaných v pamäti chýb systému palubnej diagnostiky vozidla OBD, ĎALŠIE ZÁZNAMY – PODMIENKY MERANIA BENZÍN   zaznamenané hodnoty doplnkových parametrov (O2, CO2, λ) – automaticky AIS EK   „konštrukčné riešenie motora má vplyv na doplnkové parametre“, ak konštrukčné riešenie motora má vplyv na namerané hodnoty doplnkových kontrolných parametrov a technik z tohto dôvodu vyhodnotí vozidlo ako „spôsobilé“ aj keď namerané doplnkové kontrolné parametre nie sú v stanovenom rozsahu,   „konštrukčné riešenie motora nemá vplyv na doplnkové parametre“, ak doplnkové kontrolné parametre nie sú v stanovenom rozsahu, konštrukčné riešenie motora nemá vplyv na namerané hodnoty doplnkových kontrolných parametrov a technik vozidlo vyhodnotí ako „nespôsobilé“, ĎALŠIE ZÁZNAMY – PODMIENKY MERANIA   zaznamenané hodnoty vyhodnocovaných časov akcelerácii), ak sa jedná o EK na vozidle so vznetovým motorom   vplyv konštrukčného riešenia motora na veľkosť rozptylu časov akcelerácii, ak nameraný rozptyl časov akcelerácií je vyšší ako stanovený a konštrukčné riešenie má vplyv na rozptyl časov akcelerácií, ĎALŠIE ZÁZNAMY – ROZHODNUTIE OÚ   „EK pravidelná vykonaná na základe rozhodnutia okresného úradu“, ak sa jedná o EK pravidelnú mimo ustanovených lehôt vykonávanú na základe rozhodnutia okresného úradu, zaznamená sa aj číslo rozhodnutia, na základe ktorého je EK vykonaná,   „EK administratívna vykonaná na základe rozhodnutia okresného úradu“, ak sa jedná o EK administratívnu vykonávanú na základe rozhodnutia okresného úradu, zaznamená sa aj číslo rozhodnutia na základe ktorého je EK vykonaná, ĎALŠIE ZÁZNAMY – ZVLÁŠTNA EK   „EK vykonaná v plnom rozsahu EK pravidelnej -­‐ jednotlivo dovezené vozidlo“   „EK vykonaná v plnom rozsahu EK pravidelnej -­‐ opätovne schválené vozidlo“   „EK vykonaná v plnom rozsahu EK pravidelnej – výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II“   „EK na vlastnú žiadosť – v plnom rozsahu“ alebo „EK na vlastnú žiadosť – v čiastočnom rozsahu“ ĎALŠIE ZÁZNAMY – POČÍTADLO KM   „km -­‐ nezaznamenané“, ak vozidlo nedisponuje počítadlom prejdenej vzdialenosti alebo nie je možné odčítať stav tohto počítadla,   „stav počítadla prejdenej vzdialenosti – údaj v motohodinách“, ak vozidlo disponuje počítadlom motohodín namiesto počítadla stavu prejdenej vzdialenosti, ĎALŠIE ZÁZNAMY – INÉ DÔVODY   „Špecifický postup po konzultácii s TS EK“, ak technická služba schválila použitie špecifického postupu,   „taxi“   „autoškola“   „sanitka“   „zdravotná záchranná služba“   „banská záchranná služba“   „poruchová služba plynárenských zariadení“, HODNOTENIE VOZIDLA   „Vozidlo je spôsobilé“, ak   „Vozidlo je nespôsobilé“, ak   „Vozidlo nehodnotené“ ak PRIDELENIE KN Po stanovení výsledku EK sa odstráni kontrolná nálepka z predchádzajúcej EK, ak je nalepená, a to aj v prípade ak bolo motorové vozidlo pri EK vyhodnotené ako nespôsobilé. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Ing. Michal Varšava www.seka.sk 
Download

zmeny v legislatíve