POZVÁNKA
Stretnutie expertov
v psychiatrii VII
DÁTUM KONANIA:
13. – 14. 9. 2013
Miesto konania:
Hotel Tri Studničky
Demänovská Dolina 5
Liptovský Mikuláš
www.tristudnicky.sk
Vážená pani doktorka,
vážený pán doktor,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na odborný seminár
Stretnutie expertov
v psychiatrii VII,
ktorý je pokračovaním už tradičných rovnomenných edukačných a diskusných podujatí.
Témou tohtoročného stretnutia budú prednášky a diskusie o pestrej problematike liečby
v psychiatrii, vrátane neurobiológie depresie a schizofrénie, výmeny praktických skúseností
v antidepresívnej a antipsychotickej liečbe a vzťahu duševných porúch u detí a dospelých.
Jednou z aktuálnych tém budú tiež nové odporúčania pre diagnostické a terapeutické postupy
v schizofrénii.
Odborný seminár je pripravený v spolupráci so spoločnosťou Eli Lilly.
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) pridelila
tomuto odbornému semináru 6 kreditov. Odborný seminár bude zapísaný v centrálnom registri
zdravotníckych pracovníkov vedenom Slovenskou lekárskou komorou.
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Odborný garant
Slovenská psychiatrická spoločnosť
Mgr. Andrea Krkošková
Eli Lilly SR
Ing. Petr Špaček
Riaditeľ
Academia Medica Pragensis
PROGRAM
PIATOK 13. 9. 2013
16:00–16:30
príchod, ubytovanie, registrácia
16:30–17:30
Teória schizofrénie: od morfometrie k novým možnostiam liečby
Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
Psychiatrické centrum Praha
17:30–17:45
prestávka
17:45–18:15
Nové odporúčania PS pre liečbu antipsychotikami
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika UNB a LF UK, Bratislava
18:15–19:30
Praktické skúsenosti s atypickými depotnými antipsychotikami,
moderovaná diskusia
Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika UNB a LF UK, Bratislava
19:30
večera
SOBOTA 14. 9. 2013
09:00–10:00
Neurobiológia depresie a úzkosti
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Psychiatrické centrum Praha
10:00–10:30
prestávka
10:30–11:00
Antidepresíva v perimenopauze a postmenopauze
Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UN, Bratislava
11:00–12:00
Psychické poruchy od detstva do dospelosti II.
Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika UNB a LF UK, Bratislava
12:00–12:30
Diskusia
12:30–14:00
obed, odjazd
Prosíme o potvrdenie účasti na odbornom seminári do 6. 9. 2013 na niektorý z nižšie
uvedených kontaktov:
Mgr. Šmilňáková Dagmar
Mgr. Ševčíková Petra
Mgr. Poláčková Sláva
RNDr. Velická Martina
Mgr. Žumár Jozef
0905 695 905
0905 811 801
0905 811 817
0908 770 434
0905 979 247
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že peňažné aj nepeňažné plnenia prijaté od našej spoločnosti
môžu podliehať zdaneniu ako Váš zdaniteľný príjem.
SKNRS00149
Celková výška peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých našou spoločnosťou na tomto
odbornom, vedeckom a vzdelávacom podujatí predstavuje čiastku 150 eur na osobu.
Download

Stretnutie expertov v psychiatrii VII