MAĽUJEME S ENVIDOMOM
HISTORICKÁ TECHNIKA
V AKCII
Pri príležitosti 11. ročníka festivalu
HORY A MESTO už po tretíkrát zorganizovalo združenie ENVIDOM
netradičné maľovanie na staré
elektrospotrebiče.
Strana 5.
V sobotu 15. mája usporiadali
jarovskí hasiči už 3.ročník súťaže
starých pánov s Historickou
technikou.
Strana 12.
Jarovské noviny
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
Číslo 3, Ročník 1, Jún 2010, nepredajné
POSVÄTENIE NOVEJ FARY
OBSAH:
STRANA 2, 3
▪ NA ÚVOD
▪ POSVÄTENIE NOVEJ FARY
STRANA 4, 5
▪ DOTKNIME SA HISTÓRIE
▪ MAĽUJEME S ENVIDOMOM
STRANA 6, 7
▪ ČLENOVIA KMH ZVOLILI NOVÝ VÝBOR
▪ JAROVČAN PREDSEDOM CHORVÁTSKEHO KULTÚRNE
HO ZVÄZU
STRANA 8, 9
▪ ROK V PIESNIACH JAROVIEC
▪ PAMÄTIHODNOSTI MESTA BRATISLAVY
STRANA 10
▪ BRIGÁDA V MATERSKEJ ŠKOLE
▪ JAROVSKÁ KVAPKA KRVI
STRANA 11
Tretia veľkonočná nedeľa začala akosi netradične. Brány kostolnej záhrady ostali celé ▪ PETÍCIA ZA TICHÉ JAROVCE
dopoludnie zatvorené. Bolo to preto, aby sa poobede slávnostne otvorili a privítali 12
váženého hosťa arcibiskupa bratislavskej diecézy Stanislava Zvolenského. Ten prijal STRANA
▪ HISTORICKÁ TECHNIKA
pozvanie na posvätenie novej farskej budovy.
V AKCII
Na jeseň roku 2001 prišiel do
našej farnosti pán farár Jozef
Krupa a s ním aj myšlienka
výstavby novej fary. V septembri
roku 2003 posvätil jej základný
kameň sám pápež Ján Pavol II
pri svojej tretej a zároveň posled-
nej návšteve Slovenska. Prvý
výkop pre základy novej fary bol
v apríli 2006. Po štyroch rokoch,
znova v apríli, sme túto budovu
slávnostne svätili.
Budova stojí v tesnej blízkosti
kostola Sv. Mikuláša s vchodom
z Mandľovej ulice. Jej interiér
tvorí kancelária, dve spoločenské
m i e s t n o s t i , ku c hy ň a , 2 i z by
farára, jedna izba kaplána, izba
pre návštevy, izba domvedúcej
a archív.
Strana 2, 3.
DOTKNIME SA HISTÓRIE
ČLENOVIA KMH ZVOLILI
NOVÝ VÝBOR:
FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA
Pani učiteľka Chalupková dostala
výborný nápad - zozbierať staré
veci, ktoré používali naši rodičia,
starí rodičia, prastarí rodičia...
Strana 4, 5.
Koncom marca, 27. 03. 2010,
sa konala generálna členská
schôdza Klubu Mladých
chorvátov...
Strana 6, 7.
TJ Jarovce otvorilo futbalovú
prípravku pre 4-10 ročné deti.
Úlohu trénera akceptoval pán
František Krisztín.
MIESTO PRE VAŠU REKLAMU.
[email protected]
0905 617 305
Strana 16.
▪ Z ROKOVANIA MIESTNEHO
ZASTUPITEĽSTVA
STRANA 13
▪ KATARÍNA NOVÁKOVÁ
▪ SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
STRANA 14
▪ VYHODNOTENIE ČINNOSTI
TJ JAROVCE ZA ROK 2009
▪ DEŇ ZEME
▪ PROJEKT FLOP
STRANA 16
▪ FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA
▪ ŠPORT
Jarovské noviny
Na úvod
Parlamentné voľby sú za nami,
koniec školského roka za dverami
a rozšírené číslo Jarovských novín
pred Vami. Často ma zastavujete
na ulici a pýtate sa ma na veci
súvisiace s týmito novinami. Rád
by som niektoré detaily teda objasnil.
Noviny nevydáva miestny úrad, ale
ja ako fyzická osoba. Z toho vyplýva, že miestny úrad nemá dosah
na obsah týchto novín a ani nenesie zaň žiadnu zodpovednosť.
Do novín sa dostane takmer
všetko čo prispievatelia chcú
zverejniť. Zatiaľ som nič neodmietol, len som sa s niektorými
autormi článkov dohodol na
zverejnení príspevku neskôr, keď
sa to tematicky bude viac hodiť.
Tiež som trošku limitovaný priestorom. Snažím sa, aby pribúdali
najmä fotografie, keďže si to sami
tak želáte. Trávim mnoho času
s fotoaparátom na pleci. Ak ma
však vidíte na nejakej akcii fotiť,
tak to automaticky neznamená,
že to bude v novinách. Všetko sa
sem jednoducho nezmestí. Tak tu
teraz nenájdete fotky z osláv Dňa
učiteľov ani z osláv Dňa matiek.
Verím, že sa usporiadatelia týchto
podujatí nebudú hnevať.
Č o s a t ý ka o b s a h u č l á n kov,
tak zaň zodpovedajú ich autori
a nie redakcia. Niektoré z nich
podrobujeme jazykovej korektúre
a niektoré nie. Je to závislé len od
množstva času, ktoré môže naša
jazyková korektorka Zuzka tomu
venovať. Články sú zverejňované
bezplatne a spoplatnená je len
komerčná inzercia. Bol by som rád
ak by niekedy v budúcnosti príjem
z inzercie pokryl aspoň tlač novín.
Zatiaľ to financujem ja. Na otázku,
kde sa noviny tlačia môžem
odpovedať, že v Martine, kde mi
ponúkli dobrú kvalitu za prijateľnú
cenu. V Bratislave sú ceny dvoj až
trojnásobne vyššie.
Noviny roznášajú dobrovoľníci,
ktorým aj týmto ďakujem za spoluprácu.
V minulom čísle ste mohli nájsť
vložené vyhlásenie pre poukázanie 2% z dane pre Materskú školu
v Jarovciach. Viem, že niekoľkí
z Vás to využili za čo Vám v mene
rodičovskej rady veľmi pekne
ďakujem.
No a na záver by som rád uviedol
ešte jednu odpoveď na otázku,
ktorú tak často dostávam. Tá
odpoveď znie: „Nie, neplánujem
kandidovať na post starostu.“
Jozef Uhler
2
Posvätenie novej fary
Tretia veľkonočná nedeľa začala
akosi netradične. Brány kostolnej
záhrady ostali celé dopoludnie
zatvorené. Bolo to preto, aby
sa poobede slávnostne otvorili a privítali váženého hosťa
arcibiskupa bratislavskej diecézy
Stanislava Zvolenského. Ten prijal
pozvanie na posvätenie novej farskej budovy.
Na jeseň roku 2001 prišiel do
našej farnosti pán farár Jozef
Krupa a s ním aj myšlienka
výstavby novej fary. V septembri
roku 2003 posvätil jej základný
kameň sám pápež Ján Pavol II pri
svojej tretej a zároveň poslednej
návšteve Slovenska. Prvý výkop
pre základy novej fary bol v apríli
2006. Po štyroch rokoch, znova
v apríli, sme túto budovu
slávnostne svätili.
Budova stojí v tesnej blízkosti
kostola Sv. Mikuláša s vchodom
z Mandľovej ulice. Jej interiér
tvorí kancelária, dve spoločenské
m i e s t n o s t i , ku c hy ň a , 2 i z by
farára, jedna izba kaplána, izba
pre návštevy, izba domvedúcej
a a rc h í v. P r í s l u š e n s t vo m j e
aj garáž. Celkové náklady na
výstavbu fary a jej zariadenie
boli 8 miliónov korún. Mnoho
prostriedkov sa ušetrilo výdatnou
pomocou zo strany veriacich, ktorí
obetovali množstvo svojho času
a prispeli svojou brigádnickou
prácou. Pred začiatkom stavby
malo farské spoločenstvo 2 milióny korún. Finančné príspevky
farníkov boli spolu cca 5 miliónov
korún. Vďaka mons. Egidije
Žifkovićovi a p. farárovi Karallovi
z Kittsee sme dostali pomoc
vo výške 350.000 Sk. Milión
korún nám formou bezúročnej
pôžičky poskytol Arcibiskupský
úrad v Bratislave. Z nej nám ešte
ostáva splatiť 20.000 EUR.
Do príprav na posvätenie fary
sa zapojili desiatky farníkov.
Po upršanom týždni sa typické
aprílové počasie upokojilo
a nedeľné poobedie spríjemňovali
hrejivé slnečné lúče. Okrem pána
arcibiskupa Zvolenského prijali
pozvanie aj ďalší vzácni hostia
zo susedného Rakúska, pán
Mons. Egidije Žifković a dp. Ivan
Karall z Kittsee. Nechýbali ani
zástupcovia najbližších farností
dekan Jozef Jančovič z Čunova
a dp. Marián Prachár z Rusoviec.
Po slávnostnom posvätení
farskej budovy sa veriaci
odobrali do kostola v procesii.
Krok im spríjemňovala dychová
hudba Račianka a patronát držal
miestny Dobrovoľný Hasičský
Z b o r. K o s t o l S v. M i k u l á š a
praskal vo švíkoch. Slávnostnú
s v ä t ú o m š u c e l e b rova l s á m
pán arcibiskup Zvolenský, ktorý
s vo j o u k á z ň o u o J e ž i š ovo m
zmŕtvychvstaní a zmysluplnosti
života spríjemnil slávnostnú
atmosféru. Zdôraznil výhodu
existencie „domu pre kňaza“
v našej obci a zároveň dôležitosť
výchovy mladých pre kňazské povolanie. Darom veriacich pre pána
arcibiskupa bol chlieb, ovocie,
a torta s vyobrazením novej fary.
K obradu prispeli aj naši vzácni
hostia z Rakúska v chorvátskom
jazyku. Po svätej omši čakalo veriacich v kostolnej záhrade malé
občerstvenie.
Naša nová fara bude slúžiť nielen
ako „dom kňaza“, ale aj ako
pastoračné centrum. Ostáva nám
už len veriť, že nová fara bude
slúžiť aspoň tak dlho ako tá stará.
Text a foto: Jozef Uhler
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
3
Jarovské noviny
DOTKNIME SA HISTÓRIE
Pani učiteľka Chalupková dostala výborný nápad zozbierať staré veci, ktoré používali naši rodičia, starí
rodičia, prastarí rodičia... zozbierala ich naozaj veľa
a pripravila krásnu a hodnotnú výstavu v priestoroch ZŠ
v Jarovciach. A takto to vidí ona...
Vystavené exponáty sú zostavené do tematických celkov.
Oblečenie – detské košieľky, svetríky, čiapočky, šatočky, topánočky.
Hračky – Dievčatká sa vždy hrávali s bábikami a macíkmi. Chlapci
používali drevené autá, kocky, gumové zvieratká.
Deti si od útleho veku všímajú veci okolo seba. V prvouke a vlastivede
sa učia o živote ľudí v minulosti. Aby sme im priblížili veci dennej potreby
ich starých a prastarých rodičov, rozhodli sme sa zorganizovať výstavu
„Dotknime sa histórie“ v ZŠ Bratislava – Jarovce, Trnková 1.
Otvorenie výstavy bolo 25.3.2010. Zúčastnili sa ho p. starosta Jaroviec
Ing.Škodler, zástupca Jarovských novín Mgr. Uhler, p. riaditeľ ZŠ Jarovce
Mgr.Tancer a členovia učiteľského zboru, bývalí kolegovia, rodičia žiakov.
Pán starosta Ing. Škodler otvára výstavu prestrihnutím pásky
Učebné pomôcky – Šlabikár, Živá abeceda, drevený peračník, drevené
pravítka, perá na atrament, buzola, staré tvary písma, drevená stavebnica z geometrických tvarov.
Knihy –viazané v koži, s kovovými sponami, najstaršia bola z roku 1899.
Deti zaujali detské knihy – Jožko Pletko, Dve mačiatka, Lomidrevo, Máša
a medveď, V zajatí divočiny.
Členovia učiteľského zboru a pán starosta
Jedáleň –pekne prestretý stôl s porcelánovými taniermi, šálkami,
džbánmi, pohármi a príbormi.
Pani učiteľka Chalupková predstavuje obsah výstavy.
4
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
Kuchyňa – mlynčeky, mažiare, váhy, hlinené nádoby, košíky a ošatky,
žehličky na uhlie.
Fotografie –svadby, albumy, deti, triedne kolektívy, fotoaparáty,
čiernobiele fotografie, pamätníky.
Cestovanie – kufor, aktovka, kabelky, mapy, staré lístky ,dierkovač
lístkov.
Telefóny – od najstarších po mobil.
Práčovňa – drevené korýtko s rumpľou (predchodca automatickej
práčky).
Niektoré veci sme doplnili fotografiami na paneloch. Výstavu sme využili
v mnohých vyučovacích predmetoch –prvouka, vlastiveda, slovenský
jazyk, dejepis, občianska výchova.
Tešíme sa, že sa nám podarilo osloviť mladú generáciu i tých starších,
ktorí s radosťou obdivovali veci svojej mladosti.
Text: Mgr. Mária Chalupková
učiteľka ZŠ Jarovce
Foto: Jozef Uhler
MAĽUJEME S ENVIDOMOM
Pri príležitosti 11. ročníka festivalu HORY A MESTO už po tretíkrát zorganizovalo združenie ENVIDOM
23. apríla 2010 netradičné maľovanie na staré elektrospotrebiče.
A prečo? Lebo ani staré
elektrospotrebiče nepatria do
bežného odpadového koša, ale
zaslúžia si dôstojnejšiu rozlúčku.
Patria totiž do zberu - teda naspäť
do predajní alebo na zberný dvor,
odkiaľ sa dostanú na ekologickú
recykláciu.
Ale ešte predtým sa ich deti
z desiatich bratislavských základných škôl pokúsili premeniť
na umelecké diela. Témou
tohtoročnej výtvarnej súťaže
bolo: „Zamaľujme ozónovú
dieru.“ Úlohou družstva bolo pod
odborným dohľadom pomaľovať
starú pračku ekologickými
akrylovými farbami. Takýto vzdelávací výtvarný projekt nielen zabaví
a poučí, ale je aj príležitosťou
vyhrať školské pomôcky pre
školu.
Tento rok sa naša ZŠ v Jarovciach
umiestnila na krásnom druhom
mieste. Vecné darčeky si tak
odniesli nielen deti, ale aj škola.
Porotu zaujal nápad vnímania
Zeme cez „ružové okuliare“.
Vedeli ste, že freón, ktorý sa
používal v práčkach starších ako
desať rokov, poškodí ovzdušie
rovnako, ako keď autom
prejdeme 20-tisíc kilometrov?
Preto tak, ako sa zaujímame
o to, kde chladničku kúpime, mali
by sme zaujímať aj o to, čo s ňou
bude, keď doslúži.
Text a foto: Mgr. Eva Ondrášeková
Zľava: Veronika Kormossová, Bianka Kyselová, Natália Lauková, Petra Klučková
5
Jarovské noviny
ČLENOVIA KMH ZVOLILI NOVÝ VÝBOR:
USKUTOČNILI SA ĎALŠIE ÚSPEŠNÉ PODUJATIA
KONCOM MARCA SA DŇA 27. 03. 2010 KONALA GENERÁLNA ČLENSKÁ SCHÔDZA KMH (KLUBU MLADÝCH CHORVÁTOV), NA KTOREJ SA OKREM ZHODNOTENIA AKTIVÍT A ČINNOSTÍ TEJTO ORGANIZÁCIE ZA UPLYNULÝ ROK 2009
VOLIL AJ NOVÝ VÝBOR.
Prítomní členovia KMH si po
dobrovoľnom odchode troch
členov z výboru (menovite: Marko
Višpel, Martin Višpel, Petra Salajková, ktorí pôsobili v tejto
organizácii niekoľko rokov) jednohlasne zvolili nové zloženie výboru
(menovite: Pavel Malý – predseda, Ján Pauhof – podpredseda,
Petra Kotvasová – pokladníčka,
Daniela Pauhofová – tajomníčka,
Filip Haás, Dávid Wolf, Denis
Németh, Mário Németh, Mária
Višpelová – členovia výboru)
a troch kontrolórov (menovite:
Veronika Tyková, Tomáš Treuer,
Marko Višpel).
Novozvolený výbor a kontrolóri (zľava): Mária Višpelová, Ján Pauhof, Petra Kotvasová, Pavel Malý, Filip Haás, Tomáš Treuer, Daniela
Pauhofová, Mário Németh, Denis Németh, Dávid Wolf, Veronika Tyková, Marko Višpel
Podujatia organizované pod záštitou KMH ešte stále oslovujú rôzne vekové kategórie
K šiestim starým pribudli
traja noví členovia, ktorí v tomto
deväťčlennom zložení výboru
už stihli zorganizovať dve veľmi
vydarené podujatia: Veľkonočnú
zábavu v Kultúrnom dome v Jarovciach a Oldies party v priestoroch
KMH.
Text: Petra Salajková
Foto: Petra Salajková, Jozef Uhler
Do tanca hrala hudobná skupina KMH
Zábava v kultúrnom dome trvala do skorých ranných hodín
JAROVČAN PREDSEDOM CHORVÁTSKEHO KULTÚRNEHO ZVÄZU
Dňa 29. mája 2010 sa konal
10. CHORVÁTSKY KONGRES NA
SLOVENSKU v Devínskej Novej
Vsi, na ktorom sa zúčastnili
delegáti z jednotlivých chor6
vátskych spolkov na Slovensku.
Na tomto kongrese sa hlasovalo
o funkcionároch Chorvátskeho
kultúrneho zväzu na Slovensku.
Delegáti hlasovaním rozhodli,
ž e n ov ý m p r e d s e d o m C h o rv á t s k e h o ku l t ú r n e h o z v ä z u
na Slovensku sa stal Ing.
Radoslav Jankovič, ktorý na
pozícii predsedu vystriedal
Doc. Ing. Juraja Cvečka, CSc.,
ktorý túto funkciu zastával
uplynulých 20 rokov.
Zuzana Bankovichová
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
7
Jarovské noviny
LJETO VA JAČKA HRVATSKOGA JANDROFA
(ROK V PIESŇACH JAROVIEC)
V decembri tohto roku uplynú už tri roky od prezentácie knihy Ljeto va jačka Hrvatskoga Jandrofa (Rok
v piesňach Jaroviec.) Autorom knihy je Ing. Radoslav
Jankovič.
Kniha obsahuje tradičné chorvátske piesne rituálneho charakteru – ľudové, cirkevné, príznačné
pre konkrétne obdobia v roku
a udalosti, ktoré sú preň typické,
napríklad Nový rok a Traja Králi,
Regrúti a vojaci, Fašiang, Pôst
a Veľká noc, Púte, Deti a leto,
Hody, Svadba, Pohreb, Divadlo,
Advent a Vianoce. Dielo je
napísané v chorvátskom jazyku,
komentár k jednotlivým kapitolám je okrem chorvátskeho aj
v slovenskom jazyku a je bohato
ilustrované fotografiami zo života
Chorvátov v Jarovciach.
Hlavnou myšlienkou pre vznik
te j to k n i hy b o l o z a c h ova n i e
kultúrneho dedičstva našich
p r e d kov p r e ď a l š i e g e n e r á cie. Radoslav Jankovič začal
piesne zbierať už ako 18-ročný,
v roku 1990, a to napríklad aj
nahrávaním na zvukové nosiče.
Neskôr sa mu do rúk dostali aj
notové materiály z repertoárov
vokálnych a inštrumentálnych
hudobných skupín, ktoré pôsobili v Jarovciach v období do
2. sv. vojny. Stovky zozbieraných
piesní viedli autora v roku 2007
k myšlienke vydať prostredníctvom knihy Ljeto va jačka Hrvatskoga Jandrofa výber tých piesní,
ktoré boli medzi obyvateľmi Jaroviec žijúcimi začiatkom 20. storočia
najobľúbenejšie. Niektoré piesne
sú autorskými dielami dvoch
významných osobností, ktoré
žili v Jarovciach – Pal Vukovicha
a Jožefa Mikisitsa, na ktorých
pamiatku sú dokonca pomenované niektoré ulice
v našej mestskej časti Bratislava
- Jarovce. Zopár z týchto piesní sú
dodnes aj v repertoári Muškoga
Jačkarnoga Društva. Kniha vyšla
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
Vlády Chorvátskej republiky, Obce
Jarovce a Chorvátskeho kultúrneho spolku v Jarovciach.
K n i h u L j eto va j a č ka H r va t skoga Jandrofa je možné si ešte
stále zakúpiť prostredníctvom
Chorvátskeho kultúrneho spolku
v Jarovciach.
Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Tomáš Knotek
PAMÄTIHODNOSTI MESTA
BRATISLAVY
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave oslovil listom všetky
bratislavské mestské časti, v ktorom požiadal o skompletizovanie
zoznamu pamätihodností v kategórii: hnuteľné, nehmotné, zaniknuté.
V liste sú zároveň uvedené námety, podľa ktorých by bolo možné
vytypovať a navrhnúť objekty do jednotlivých kategórií, ktoré sa nachádzajú v našej mestskej časti Jarovce. Komisia KVČVMŠSVaZ spracovala návrhy zoznamu pamätihodností v jednotlivých kategóriách a ich
zoznam predložila MiZ MČ Bratislava – Jarovce na zasadnutí
27. 04. 2010, kde boli prerokované a schválené.
Text: Juraj Hradský
Pamätihodnosti hnuteľné:
1. Insígnie mestskej časti – erb, zástava, pečať
2. Historická zástava DHZ 1907
3. Historická hasičská striekačka 1875
Bližšie informácie v knihe: Jarovce Villa Ban (Juraj Hradský,
Jozef Mallinerits, 2008)
8
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
5. Ľudový kroj
4. Zbierky starých pohľadníc
Rok 1900
Mužský kabátec
Stred obce, cca 1920
Bližšie informácie v knihe: Jure Treuer: Naše selo Hrvatski Jandrof.
(Ján Botík, 2005)
6. Ľudové piesne pochádzajúce z Jaroviec
Mariánske piesne od Pavluša Treuera 1864
1899
Pohrebné piesne od Jure Treuera
1901
cca 1915
1900
Bližšie informácie v knihe: Jarovce Villa Ban (Juraj Hradský, Jozef
Mallinerits, 2008)
Mariánske piesne z Jaroviec 1864
Ďalšie piesne v knihe: „Ljeto va jačka Hrvatskoga Jandrofa“ – Rok
v piesňach Jaroviec (Radoslav Jankovič, 2007)
Pokračovanie nájdete v budúcom čísle Jarovských novín.
9
Jarovské noviny
Brigáda v materskej škole
Rodičovská rada pri
rodi č ovskom združení
našej materskej školy
sa snaží maximálnou
možnou mierou prispieť
ku spríjemneniu prost r e d i a , v k to ro m n a š i
najmenší trávia mnoho
a mnoho času.
Jednou z aktivít je už takmer
pravidelná údržba dvora materskej školy v Jarovciach. 8.
mája sa niekoľkí rodičia pridali k
rodičovskej rade a učiteľkám a
spoločne prispeli k jarnej údržbe
školského dvora. V y č i s te n i e
záhonov, vytrhanie buriny, zostrihanie kríkov a kvetín, to sú len
niektoré z prác, ktorým sa venovali
najmä ženy. Chlapi sa pustili do
odstránenia časti starej železnej
konštrukcie, likvidácie rozras-
tených kríkov a tují, či odstránenia rozpadnutého domčeka so
šmykľavkou. Hračky tiež neušli
pozornosti a niektoré z nich sa
podarilo zreparovať. Na školský
dvor nám pribudli aj lavičky okolo
pieskoviska a čaká ho osadenie
altánku, kde si deti počas letných
mesiacov budú môcť po únavných
hrách oddýchnuť. Všetkým, ktorí
nezištne prispeli, ĎAKUJEME.
Text a foto: Jozef Uhler, predseda
rodičovskej rady
Jarovská kvapka krvi
Pravidelne sa stretávame
s výzvami nemocníc a rôznych
dobročinných
organizácií
na darovanie
krvi, ktorá je
potrebná pri
liečení úraz ov a o n ko l ogicky chorých
pacientov.
Jarovské noviny v spolupráci s komisiou kultúry oslovili Národnú transfúznu službu
v Bratislave, ktorá ponúka
10
možnosť pristaviť špeciálny autobus pre odber krvi priamo u nás,
v Jarovciach. Podmienkou
je aspoň 30 prihlásených
dobrovoľných darcov krvi.
hepatitídy (žltačky) typu B
a C.
N e m ô ž e te t r p i e ť n a i n é
závažné a chronické ochorenia.
•
Podmienky darovania krvi:
• Musíte mať vek od 18 do 60
rokov. Pokiaľ ste pravidelným
darcom, môžete darovať krv
až do svojich 65 rokov.
• Musíte mať telesnú hmotnosť
minimálne 50 kg.
• Nesmiete byť nosičom vírusu
HIV (mať AIDS)
• Nemôžete byť po prekonaní
Krv nedarujte v prípade:
• Užívania drog vnútrožilovo
či vnútrosvalovo teraz alebo
v minulosti.
• Po s k y tova n í a l e b o p r i j í maní platených sexuálnych
služieb.
• Pohlavného styku medzi
mužmi.
• Promiskuitného spôsobu
•
•
života s častým striedaním
sexuálnych partnerov.
Užívania anabolických
steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
Liečby poruchy zrážania krvi
krvnými prípravkami.
Preto prosím všetkých, ktorí chcú
prispieť svojou krvou, aby prišli
3. augusta medzi 8:00 a 11:00
pred Dom kultúry v Jarovciach.
Nikdy nevieme kedy práve my
budeme potrebovať krv iných.
Text: Juraj Hradský, Jozef Uhler
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
PETÍCIA ZA TICHÉ JAROVCE
Vážení spoluobčania,
využívam ďalšiu možnosť
prihovoriť sa Vám na stránkach
Jarovských novín a informovať Vás
o riešení problému, ktorý sa dotýka
všetkých nás a to motorizovaných
a n e m o to r i z ov a n ý c h . T ý m to
problémom je hlučnosť diaľnice
D2/D61, ktorá spája Bratislavu
a Slovensko s Maďarskou
republikou a Rakúskom. Nás
najviac zaťažuje hlukom časť od
diaľničnej križovatky Jarovce po
štátnu hranicu s Maďarskom.
Premávka na diaľnici bola
spočiatku celkom znesiteľná,
avšak po uvedení tunela Sitina
do prevádzky je niekoľkonásobne
vyššia. Hluk, ktorý produkujú
vozidlá, obťažuje nás všetkých
a výrazne sa to prejavuje hlavne
vo večerných hodinách a samozrejme najhoršie je to pri prúdení
vetra zo západu. Na obdobia
tichých večerov v Jarovciach
už môžeme len nostalgicky
spomínať. Je to daň pokroku,
ktorý má samozrejme aj príjemné
stránky. Presun po diaľnici je
rýchly a pohodlný, pre Jarovčanov
má však aj nepríjemnú príchuť
v podobe spoplatnenia diaľnice
v úseku od križovatky Jarovce po
Petržalku. To je však osobitná
kapitola.
Diaľnica ako každá stavba po
ukončení výstavby a pred uvedením do prevádzky musí podľa
z á ko n a p r e j s ť ko l a u d a č n ý m
ko n a n í m , p o č a s k to r é h o s a
poukáže na nedostatky a nesúlad
so zákonom a schváleným projektom a tieto nedostatky je
potrebné v stanovených lehotách
odstrániť. V prípade „našej“
diaľnice to celkom tak neprebiehalo. Kolaudačné konanie do
dnešného dňa nie je ukončené.
M i n i s t e r s t v o d o p r a v y, p ô š t
a telekomunikácií (MDPaT) je
podľa zákona č. 135/1961 Zb.
(cestný zákon) stavebným úradom pre diaľnice a rýchlostné
komunikácie a z titulu svojej
právomoci vydáva stavebné povolenia a samozrejme vykonáva
kolaudačné konanie a vydáva
súhlas na užívanie diaľnice.
V p r í p a d e d i a ľ n i c e D 2 / D 61
MDPaT vydalo vtedajšiemu
stavebníkovi Slovenskej správe ciest (SSC) povolenie na predčasné
užívanie diaľnice. SSC sa neskôr
pretransformovala na Národnú
diaľničnú spoločnosť (NDS), ktorá
začala kolaudačné konanie. Jedným z podkladov, potrebných na
vydanie kolaudačného rozhodnutia a tým aj na vydanie súhlasu
na trvalé užívanie diaľnice, bolo
meranie hladiny hluku v blízkosti
diaľnice. Toto sa uskutočnilo na
základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave
a aj mestskej časti. Na základe
meraní vykonaných v marci 2007
bolo preukázané prekračovanie
hladín hluku v blízkosti našej
m e s t s ke j č a s t i a P e t r ž a l k y.
NDS zvolila to najjednoduchšie
a najlacnejšie riešenie a požiadala
RÚVZ o udelenie výnimky. Po
rokovaniach aj s MČ Jarovce jej
výnimka nebola udelená a na
základe toho MDPaT dňa 31. 10.
2007 vydalo rozhodnutie, ktorým
NDS zaviazalo do 31. 12. 2008
vykonať opatrenia na ochranu
obyvateľstva pred nepriaznivými
účinkami hluku, ináč povedané
p o s t av i ť p ro t i h l u kov é s te ny
v blízkosti Jaroviec a Petržalky. Do
stanoveného termínu sa nič neudialo, MDPaT nekonalo, a tak som
sa v priebehu roka 2009 viackrát
informoval na NDS na spôsob
riešenia tejto situácie. Informácie
a prísľuby boli rôzne, od prípravy
dokumentácie až po prípravu
realizácie, nakoniec však splnené
neboli. Preto som na začiatku roka
2010 požiadal listami MDPaT
a aj NDS o záväznú informáciu,
ako bolo naplnené rozhodnutie
MDPaT zo dňa 31. 10. 2007
alebo čo mienia urobiť na jeho
naplnenie. NDS sa s odpoveďou
neunúvala, zato MDPaT vo svojej
odpovedi uviedlo, že v súčasnosti
nie je vhodné vybudovať protihlukové steny na diaľnici D2/
D61, lebo pri výstavbe diaľnice
D4 by ich museli upravovať alebo
dokonca odstrániť. Dodnes mi
táto súvislosť nie je jasná, zvlášť
keď sa výstavba diaľnice D4
začne prinajlepšom v roku 2014.
Preto som v marci t. r. napísal list
ministrovi MDPaT a v liste som ho
požiadal o vykonanie príslušných
opatrení, nakoľko ním riadené
ministerstvo svojou nečinnosťou
porušuje zákony. Odpoveď ma
nesklamala. Namiesto ministra
mi poslal odpoveď ním poverený
riaditeľ sekcie, ktorý uviedol,
že pán minister dal pokyn NDS na
urýchlené riešenie situácie a že
táto sa bude riešiť po ukončení
environmentálnej štúdie (EIA)
pre diaľnicu D4. Toto je ďalšia
odpoveď, ktorú nechápem, možno
však preto, že som veľmi nechápavý a nerozmýšľam ako pracovník ministerstva. Mne z týchto
odpovedí jasne vychádza to, že
MDPaT spolu s NDS chcú termín
vybudovania protihlukových stien
posunúť do obdobia výstavby
diaľnice D4. To však môže trvať
niekoľko rokov a až toľko trpezlivosti zase nemáme.
Zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) hovorí, že povolenie na
predčasné užívanie stavby sa
vydáva na dobu určitú a stavebník
musí v stanovenom termíne začať
kolaudačné konanie. Pokiaľ nie
sú splnené všetky podmienky
na ukončenie kolaudačného konania, stavebný úrad ho preruší a
stavebníkovi uloží opatrenia, ktoré
musí do určeného termínu splniť.
Ak stavebník v stanovenom termíne nesplní opatrenia, ktoré mu
boli uložené, stavebný úrad je povinný zrušiť kolaudačné konanie.
Tým sa povolenie na predčasné
užívanie stavby stane neplatné
a stavebník nie je oprávnený
stavbu užívať. A to je situácia,
ktorá nastala v tomto prípade.
Na základe uvedeného a po
konzultácii s právnikom som
v máji podal podnet na Generálnu prokuratúru SR na začatie
konania, nakoľko MDPaT svojou
nečinnosťou voči NDS porušuje
zákon. Zároveň som podal
v mene mestskej časti Jarovce,
ktorá je účastníkom správneho
konania, podnet na MDPaT na
pokračovanie v kolaudačnom
konaní (žiadam jeho zrušenie)
a p o k r a č ova n i e v s p r á v n o m
konaní, nakoľko prekážky, pre
ktoré sa kolaudačné konanie
prerušilo, nie sú do dnešného dňa
odstránené a lehota prerušenia
stanovená na ich odstránenie
dávno uplynula.
Zároveň som podal ďalší podnet
na MDPaT na začatie správneho
konania proti NDS na udelenie
pokuty, nakoľko od 1. 1. 2009
užíva diaľnicu bez povolenia
a tým porušuje zákon. Na podporu
týchto podaní a na vyjadrenie
vôle občanov Jaroviec sme podľa
zákona č. 85/1990 Zb. (zákon
o petičnom práve) založili petičný
výbor v zložení Pavel Škodler, Jozef
Uhler a Peter Malý, a petíciu sme
nazvali „Petícia za tiché Jarovce“.
Petičný výbor zabezpečí podanie
petície občanov Jaroviec, ktorou
žiadame MDPaT a Vládu Slovenskej republiky, aby okamžite
zabránili užívaniu neskolaudovanej stavby D2/D61 Bratislava /
Viedenská cesta / - št. hranica SR
/ Rakúsko, etapa 1 a 2b. Podpisy
občanov na podporu petície bude
petičný výbor zbierať prostredníctvom poverených osôb v druhej
polovici mesiaca júna. Verím,
vážení občania, že podporíte túto
iniciatívu, ktorá prinesie výrazné
z l e p š e n i e p o d m i e n o k ž i vot a
v našej malej mestskej časti.
Text: Pavel Škodler
starosta MČ Bratislava - Jarovce
11
Jarovské noviny
Historická technika v akcii
V sobotu 15. mája
usporiadali jarovskí hasiči
už 3. ročník súťaže starých
pánov s Historickou
technikou o putovný pohár
starostu MČ Bratislava
Jarovce za účasti družstiev
z Čunova, Záhorskej
Bystrice a z Rajky
z Maďarska. Prvenstvo
si odnieslo družstvo DHZ
Čunovo.
P ro g r a m s p e s t r i l o d r u ž s t v o
m l a d ý c h h a s i č ov z J a rov i e c
ukážkou požiarneho útoku
a hasičskej štafety. Bola to pre
nich generálka na Okresné kolo
celoštátnej súťaže Plameň,
ktoré sa uskutočnilo v sobotu
22.5.2010 v Záhorskej Bystrici,
kde obsadili druhé miesto.
Gratulujeme!
Text: Milan Husár
Foto: Ján Tomasich
Z rokovania Miestneho zastupiteľstva
Zasadanie 23. marca 2010
Marcové rokovanie Miestneho
zastupiteľstvo začalo vyhodnotením dopravnej situácie v našej
mestskej časti. Pozvaný dopravný
inžinier sa nedostavil, takže nebolo možné okamžite konzultovať
niektoré problémy a požiadavky.
Dopravná komisia (celým názvom
„Komisia verejného poriadku
a bezpečnosti, dopravy, miestnych komunikácií a požiarnej
o c h r a ny “ ) n av r h l a z v ý š e n i e
maximálnej povolenej rýchlosti
z 50 na 70 km/h na ceste do mesta. Spomenula tiež, že je potrebné
zaoberať sa riešením križovatky
vo forme kruhového objazdu pri
železničnom priecestí v smere do
Bratislavy. Predseda spomínanej
komisie Juraj Grebeči pripomenul
aj problém s parkovaním pred miestnou pizzeriou, ktorý sa ťahá už
od minulého volebného obdobia.
Pre riešenie parkovania boli vtedy
navrhnuté dva varianty, ale žiaden
z nich sa doteraz nezrealizoval.
Debata sa nezaobišla bez zmienky o často spomínanej téme,
ktorou je spoplatnená diaľnica D2
v smere na most Lafranconi.
(Tento diaľničný úsek nie je do
dnešného dňa skolaudovaný,
je len daný do predčasného
užívania, pozn. redakcie.)
12
V ďalšom bode rozpravy pán
starosta Pavel Škodler oznámil,
že miestna kontrolórka podala
dňa 8. 3. 2010 demisiu, a teda
je potrebné v zmysle zákona
vyhlásiť voľbu nového kontrolóra.
Exkontrolórka pani Triskalová bola
zvolená do funkcie od 17. 7. 2007.
Prerokúvala sa aj žiadosť
Rodičovského združenia pri MŠ
Jarovce o finančný príspevok na
vybudovanie altánku na dvore
m a t e r s k e j š k o l y. P r e d s e d a
rodičovského združenia Jozef
Uhler bol na rokovaní prítomný,
a te d a m o h o l o b j a s n i ť ú č e l
tejto investície. Zastupiteľstvo
sa ku žiadosti vyjadrilo kladne
a odsúhlasilo na tento projekt
1700 EUR. Výstavbu altánku budú
realizovať miestni podnikatelia.
Veľká diskusia sa strhla v bode
„rôzne“, keď pán starosta navrhol
zaoberať sa chátrajúcou budovou starých jaslí na Trnkovej
ulici. Navrhol riešenie, ktoré by
spočívalo v rekonštrukcii budovy
z prostriedkov ŠFRB (Štátny
Fond Rozvoja Bývania) na bytový
dom s nájomnými bytmi. Išlo by
o malometrážne byty s rozlohou
cca 60 m². Ich počet by mal byť
minimálne 4, pričom v stávajúcej
budove je možné postaviť až 16
bytov. Budova nie je vykurovaná,
okná sú staré a do priestorov za-
teká. Starostov návrh bol, aby sa
dal vypracovať projekt, s ktorým by
sa obec v januári budúceho roka
mohla uchádzať o prostriedky zo
ŠFRB. Ak by bol projekt schválený,
mestská časť by mohla dostať
dotáciu vo výške až 25 % celkovej
investície a zvyšok prostriedkov
by sa splácal so symbolickým
úrokom 1 % p.a. Žiadny iný návrh
na využitie a prefinancovanie
„starých jaslí“ nepadol. Poslanec
Juraj Hradský podčiarkol sociálny
rozmer tejto investície, ktorá za
výhodných podmienok zaťaží
mestskú časť iba minimálnym
úverom a zároveň prinesie istotu
najmä mladým rodinám, ktoré
sa chcú osamostatniť. Medzi
p o s l a n c a m i p a n ova l a o b ava
o to, či bude vôbec o nájomné
byty záujem. Iní poslanci navrhli
nechať túto otázku na rozhodnutie
pre zastupiteľstvo, ktoré vzíde
z budúcich volieb. Po dlhej diskusii
došlo k hlasovaniu „proti výstavbe
bytov“, ktoré skončilo nerozhodne
5:5. Nasledovalo obrátené hlasovanie „za výstavbu bytov“.
Skončilo s rovnakým výsledkom.
(Dvaja poslanci neboli prítomní,
pozn. redakcie.)
Na záver poslanci vyjadrili
spokojnosť s opravou časti chodníka na Ovocnej ulici. Zároveň sa
dohodli na tom, že sa týmto spô-
sobom môže pokračovať aj v iných
častiach obce.
Zasadanie 27. 4. 2010
Po úvodnej informácii o stave
zdravotnej starostlivosti, ktorú
prezentoval MUDr. Rutkovský
sa zastupiteľstvo okrem iného
zaoberalo aj miestnymi komunikáciami. Pán Grebeči a pán
Halás upozornili na veľmi zlý
stav ulíc Rastlinná, Kôstková,
Kožušnícka a Urbárska. Rovnako
pripomenuli, že priesakové kanály
sú plné nánosov a počas silných
dažďov nestíhajú odvádzať vodu.
V ďalších bodoch sa poslanci
zaoberali aj rekonštrukciou kríža
a kaplnky na miestnom cintoríne.
Zasadanie 25. 5. 2010
Na májovom zastupiteľstve sa
ro z h o d l o o p o č te p o s l a n c ov
pre nasledujúce volebné obdobie, ktorý je podľa zákona pre
Jarovce stanovený na 5 až 7.
Odsúhlasených bolo 7 poslancov.
Prerokúvala sa aj žiadosť o prenájom domu na ihrisku za účelom
podnikania. Žiadosť nebola
schválená, ale odložená dovtedy,
kým sa neurobia najnutnejšie
práce na oprave strechy
a elektroinštalácie.
Text: Jozef Uhler
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
KATARÍNA NOVÁKOVÁ
V deň oslavy svojich 80. narodenín
Dňa 8. februára nás náhle opustila výnimočná obyvateľka Jaroviec,
Katarína Nováková.
Katarína Nováková, alebo teta
Kadi, ako ju viacerí volali, sa
narodila 2. apríla 1929 ako prvorodené dieťa rodičov Šimona
a Kataríny Jankovichových, ktorí
mali okrem nej ešte dve deti:
Jozefa (┼ 1989) a Máriu.
Celý svoj život prežila v Jarovciach,
kde sa aj veľmi aktívne zapájala
najmä do kultúrneho a cirkevného
života. Pracovala ako sanitárka
na detskej klinike, neskôr ako
pracovníčka sýpky v družstve.
V roku 1955 sa vydala za pekára Mateja Nováka (┼ 1989),
s ktorým mali spolu tri deti:
Štefana, Katarínu a Alžbetu. Dnes
má dvoch vnukov, štyri vnučky
a jedného pravnuka.
Vďaka svojej vodcovskej povahe
vynikala v mnohých oblastiach
života. Keď v roku 1946 vtedajší
farár Jozef Mikisits založil
v Jarovciach ženský zbor, Katarína
Nováková bola od začiatku jeho
členkou a zároveň aj jeho vedúcou, a to vyše 60 rokov. Tento zbor
pôsobil nielen v kostole v našej,
ale aj v susedných obciach a aj
počas tvrdých čias komunizmu
vystupoval na rôznych cirkevných
či kultúrnych udalostiach aj za
hranicami Slovenska.
Počas celého života bola príkladnou a vernou kresťankou a svoju
vieru dokázala vždy obhájiť a viesť
k nej nielen celú svoju rodinu, ale
aj ostatných ľudí. Službu Bohu
prejavovala aj organizovaním
rôznych pútí do Maďarska,
Rakúska a Slovenska, roznášaním
týždenníka Glasnik, pomocou pri
výzdobe a udržiavaní kostola, vedením dychovej hudby pri slávení
sviatočných bohoslužieb, spevom
v kostole, či pri iných významných
a potrebných aktivitách. Veľkou
pomocou a oporou jej v živote a
pri rôznych činnostiach bola jej
sestra Mária.
O k r e m to h o n e u s t á l e d b a l a
o zachovanie, udržiavanie
a rozvíjanie jazyka našich predkov,
chorvátčiny, ako aj o udržiavanie
Katarína Nováková so svojím manželom Matejom Novákom
Ženský spevácky zbor. Horný rad, zľava: Írová Hedviga, Treuerová Anna,
Bartolichová Irma, Nováková Katarína, Mária Wolfová, Terézia Nováková. Dolný rad
zľava: Mihálová Katarína, Kudryová Mária, Warenichová Alžbeta, Harrerová Anna.
svojich možností zapájala do
rôznych činností. Opustila nás
náhle, následkom zlyhania
srdca, ale v kruhu rodiny vo veku
nedožitých 81 rokov.
Posledná rozlúčka s našou drahou sa konala 13. februára za
účasti siedmich kňazov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Bosny
a Hercegoviny. Pohrebnú svätú
omšu, ako aj pohrebné obrady
celebroval Monsignor Egidije
Živković, šéfredaktor burgenlandského (gradišćanského) cirkevného týždenníka Glasnik.
Vďaka za všetko, čím nás
všetkých a našu obec obohatila,
ostane navždy v našich srdciach.
Nech jej Boh, v ktorého celý život
verila a verne mu slúžila, udelí
večný pokoj a prijme ju do nebeského kráľovstva.
Text: Daniela Pauhofová
Mladí Jarovčania prajú všetko
najlepšie k 18-tym narodeninám
Denisovi Némethovi a Davidovi
Wolfovi. Veľa zdravia, šťastia,
lásky, úspechov v škole a vo futbale
a taktiež úspešný vstup do života
dospelých.
Blahoželáme
K. Nováková ako vedúca ženského zboru
So sestrou
Máriou Némethovou
So svojimi deťmi: Alžbetou, Štefanom a Katarínou
chorvátskych tradícií v Jarovciach.
Od začiatku založenia Chorvátskeho kultúrneho spolku v roku 1990
v ňom pôsobila ako aktívna členka
výboru, čím sa podieľala na
organizovaní chorvátskych plesov,
folklórnych vystúpení, zájazdov
a rôznych iných činností. Okrem
toho bola členkou organizácií Zväz
žien, Červený kríž a Dobrovoľný
hasičský zbor v Jarovciach.
Udržiavala veľmi dobré
vzťahy s kňazmi, veriacimi
a gradišćanskými Chorvátmi zo
Slovenska, Rakúska, Maďarska,
a l e i s o by va te ľ m i p r i a m o z
Chorvátska, čím neraz pomohla
k vzájomnej spolupráci Jaroviec
so spriatelenými obcami doma
aj v zahraničí. Okrem toho
mnohých z nich často i doma s
láskou pohostila a bola k nim vždy
prívetivá, čím si veľa ľudí našlo
u nej obľúbené teplé miesto.
Mimoriadne dobré vzťahy
udržiavala s pánom farárom zo
susednej dediny Kittsee Jozefom
Karallom a pomocným biskupom
z Eisenstadtu Msgr. mag. dr. Egidijom Živkovićom.
Aj napriek tomu, že v posledných
rokoch života ju v jej aktivitách
čiastočne obmedzovala Alzheimerova choroba, stále sa v rámci
V mesiacoch apríl až jún 2010 sa
významných životných jubileí dožili
títo naši spoluobčania:
70 rokov
75 rokov
80 rokov
86 rokov
87 rokov
88 rokov
89 rokov
CHRENKO Ján
ŠKODLEROVÁ Klára
STRECK Štefan
MÁZOR Vladimír
ČABRÁK Ivan
BOGNÁROVÁ Helena
ŠIMONEK Alexander
ŠURABÍKOVÁ Pavlína
POLAKOVIČ Ján
TOMAŠICHOVÁ Mária
KOSTYÁLOVÁ Anna
MALLESICH Anton
NOVÁKOVÁ Anna
TREUER Matej
Našim jubilantom prajeme všetko
len to najlepšie, zdravie, šťastie,
spokojnosť a veľa životného elánu do
ďalších rokov života.
Odišli od nás
ŠTERGENITSOVÁ Rozália vo veku 81 rokov
BERNÁTH Ernest vo veku 81 rokov
VISPLOVÁ Rozália vo veku 89 rokov
KESZELI Karol vo veku 74 rokov
Odpočívajte v pokoji !
13
Jarovské noviny
Vyhodnotenie činnosti TJ Jarovce za rok 2009
Do sezóny 2008/2009 prihlásila TJ do súťaží organizovaných BFZ a ObFZ Bratislava Mesto tri družstvá,
mužstvo seniorov, staršieho dorastu a starších žiakov.
„A“ mužstvo seniorov pod vedením trénera Ing. Petra Kotvasa nastúpila
v IV.lige skupina A Bratislava. Po suverénnom postupe z V.Ligy nás čakal
ťažký boj o záchranu, ktorý sme úspešne zvládli a zo 14-tich účastníkov
sme obsadili celkové desiate miesto z bilanciou:
10 Jarovce Bratislava 26 5 10 11 31:40 -9 25
Potešujúce bolo, že najlepšími strelcami mužstva sa stali naši mladí
odchovanci Jakub Tyko s 8. gólmi, Peter Novák ml. s 5 gólmi, Jan Pauhof
so 4. gólmi.
Mužstvo staršieho dorastu sa predstavilo pod vedením trénerov Davida
Kejdanu a Dušana Borbélyho v III.lige st.dorastu, kam sa prebojovalo
z V.ligy Vidiek (Senecko-Pezinská časť).
Zo 16-tich účastníkov (Artmedia „B“, Ružinov, Rača, Malacky, Pezinok,
Stupava, Sv.Jur...) obsadili 12.miesto a bez problémov sa udržali v 3-tej
najvyššej súťaži na Slovensku:
12 Jarovce Bratislava 30 8 5 17 50:74 -24 29
Medzi najlepších strelcov nielen mužstva ale aj celej súťaže patrili Jakub
Tyko (ktorý ku konci súťaže pomohol aj k záchrane „A“ mužstva) a Vlado
Karel s 15.gólmi a Denis Németh so 6. gólmi.
Najväčšiu radosť nám pripravili starší žiaci pod vedením trénera Maroša
Koršepu a Jána Németha, súťaž starších žiakov I.trieda dokázali vyhrať
s bilanciou:
1 Jarovce Bratislava 20 15 2 3 102:21 +81 47
Najlepšími strelcami mužstva sa stali Lukášovia Ankhelyi a Szabó.
Do sezóny 2009/2010 prihlásila TJ Jarovce dve mužstvá. V IV. lige sk. A
sa predstavilo „A“ mužstvo seniorov opäť pod vedením trénera Ing. Petra
Kotvasa, mužstvo staršieho dorastu sa v III.lige predstavilo pod vedením
novej trénerskej dvojice Maroš Koršepa a David Kejdana.
„A“ mužstvo obsadilo po jesennej časti 9.miesto s bilanciou
10 Jarovce Bratislava 13 4 4 17:22 -5 19
Najlepšími strelcami mužstva sú zatiaľ Peter Novák ml. so 4.gólmi
a Vlado Karel s 2.gólmi, ktorý posilnil mužstvo z dorastu spolu
s ďalšími odchovancami Mário Szücom a Denisom Némethom (striedavo štartoval aj v doraste).
Starší dorast po prechode najstarších do kategórie seniorov „posilnili“
chlapci zo starších žiakov (až 12 hráčov z 18-tich je ročník narodenia
93 a 94). Prechod bol pre nich náročný, pretože nastupovali proti fyzicky
vyspelejším súperom. Obsadili po jesennej časti 15.miesto s bilanciou:
15 Jarovce Bratislava 15 2 1 12 23:61 -38 7
Najlepšími strelcami mužstva sa stali Denis Németh s 9.gólmi a Dávid
Koršepa s 3.gólmi.
Nezabúdame ani na našich chlapcov, ktorí sú na hosťovaní v susedných Rusovciach vo svojich vekových kategóriách. Lumír Salajka, Zolko
Buchta, Ľubo Mravec, Jarko Tomas, Majči Németh a ďalší.
A športovo nás ešte úspešne reprezentujú naši „starí páni“, ktorí počas
futbalového roka spestrujú fanúšikom víkendy a aktívne sa zúčastňujú
všetkých akcií organizovaných spolu s TJ.
TJ Jarovce sa rozhodla založiť družstvo prípravky, kde v priebehu apríla
a mája 2010 zorganizuje výber pre deti narodené 01.01.2000 a mladšie.
V roku 2009 boli zorganizované tri brigády, na ktorých sa začalo s úpravou vedľajšej tréningovej plochy, nakáblovali a postavili sa stĺpy umelého
osvetlenia, upravilo sa okolie pri oplotení a vyčistil sa areál.
TJ sa ďalej organizačne zúčastnila akcie Dan mladine, Vianočného
bazáru, zorganizovala v spolupráci so starými pánmi hodový pondelok a koncom novembra zorganizovala v spolupráci so Slovenskou
reštauráciou súťaž vo varení gulášu.
V roku 2010 sa TJ bude snažiť o dokončenie tréningovej plochy,
rekonštrukciu šatní dorastu, žiakov a šatní v telocvični a pokúsi sa začať
a dokončiť projekt umelého zavlažovania hracej plochy.
Miroslav Roštár, prezident TJ
14
DEŇ ZEME
Deň Zeme pripadá na 22. apríla
už od roku 1970. Aspoň tento
jeden deň v roku by sme si mali
pripomenúť aká je naša Zem
jedinečná a ako dostáva zabrať.
Oslava Dňa Zeme sa už pomaly
stáva na našej škole tradíciou.
Vďaka spolupráci s Rodičovským
združením pri ZŠ Jarovce sa nám
už druhý rok podarilo skrášliť areál
školy inak ako po iné roky. Žiaci
spolu so svojimi pani učiteľkami
najskôr vyčistili okolie školy od
papierikov a iných odpadkov, ktoré
sa tam, ani nevieme odkiaľ, zobrali a k stromom, ktoré každoročne
sadia žiaci 9. ročníka pribudli
ďalšie. Každá trieda si zasadila
„ten svoj“.
Tohtoročná oslava sa uskutočnila
23. apríla. V areáli k minuloročným
deviatim stromom vysadili žiaci
spolu s pani učiteľkami a rodičmi
niekoľko ďalších kríkov a stromov,
ktoré prispeli k jeho skrášleniu.
Pekným momentom celej akcie
je aj to, že žiaci sa o stromčeky
a kríky pravidelne starajú. Získali
si k nim osobitý vzťah, považujú
ich za svoje a pozorujú ich rast
a premeny počas celého roka.
Dúfame, že túto peknú tradíciu sa
nám podarí udržať čo najdlhšie.
A aj takto pomôžeme deťom
vybudovať si vzťah k prírode
a k starostlivosti o ňu.
Text a foto: Mgr. Eva Ondrášeková
Projekt FLOP
V školskom roku 2008/2009
rozbehla naša škola dvojročný
medzinárodný projekt FLOP financovaný prostredníctvom Programu
celoživotného vzdelávania - podprogramu Comenius. Cieľom Multilaterálnych partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu
vo vzdelávaní
prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami.
Projekty umožňujú žiakom
a u č i te ľ o m z r ô z nyc h k r a j í n
pracovať spolu na jednej alebo
viacerých témach spoločného záujmu. V našom prípade išlo o problematiku environmentálnej výchovy a vzťahu detí k prírode vôbec.
Zamerali sme sa na aktivity, ktoré
deťom rozšíria poznatky o prírode,
ukážu zaujímavosti prostredia,
v ktorom žijú a bežne sa v ňom
pohybujú, preorientovať ich na
to, čo im bežne uniká v dnešnom
pretechnizovanom svete.
Zapojenie sa do par tnerstva
okrem iného umožňuje učiteľom
precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť
motiváciu k štúdiu jazyka.
V našom multilaterálnom partnerstve boli zapojené školy
z Rakúska, Maďarska, Turecka,
Rumunska a Slovenska. Hlavným
komunikačným jazykom bola
angličtina, ale sme hrdí na
to, ž e naši p edag óg ov i a nemali problém dohovoriť sa aj
nemeckým či maďarským jazykom, čo zjavne zlepšovalo našu
pozíciu v partnerstve. V priebehu
uplynulých dvoch rokov navštívili
naše pani učiteľky jednotlivé
p a r t n e r s k é k r a j i ny s p o l u n a
šiestich projektových stretnutiach.
Projektové stretnutia sa konali
formou štvordňových stretnutí.
Ich náplňou bolo oboznámenie sa
s partnerskými školami a procesom ich výučby, účasti na
otvorených hodinách, rozhovorov
s učiteľmi a špeciálnymi pedagógmi, ktorí na ich škole učia.
Ďalším z bodov bola výmena
skúseností a konkrétnych aktivít,
ktoré sme s deťmi realizovali
a ich hodnotenie. Takto sme
si rozširovali svoje poznatky
a načerpali nové inšpirácie pre
prácu. Aj naša škola hosťovala
partnerov z Maďarska a Rakúska
a mala tak možnosť prezentovať
svoju prácu. Bola to pre nás
neopakovateľná skúsenosť, mať
možnosť porovnávať vyučovacie
metódy uplatňované pri práci
s deťmi v inom kultúrnom
prostredí. Tieto medzinárodné
inšpirácie pre prácu s deťmi
sme využili a deti tak získali
množstvo zážitkov, na ktoré veľmi
často spomínajú. Išlo nielen
o spoznávanie prírody v ich okolí,
ale aj o aktivity spojené s jej
ochranou a poznávaním. Mnohé
z nich zažili niečo podobné po
prvýkrát. Preto nás neprekvapuje,
že naši žiaci očakávajú od nás
pokračovanie v týchto aktivitách, ba dokonca sami navrhujú
nové. Preto nemôžeme s týmito
aktivitami skončiť a po veľmi
dobrej skúsenosti sa snažíme
i naďalej tráviť viac času vonku
pri názornom vyučovaní. Keďže sa
tento projekt stretol s pozitívnym
ohlasom nielen u detí ale aj
u učiteľov a rodičov, motivuje nás
to k realizácií ďalších podobných
projektov.
Text: Mgr. Eva Ondrášeková
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.
JANTÁR V JAROVCIACH
Výstavba malopodlažných polyfunkčných domov v Jarovciach rastie každým dňom a naberá reálne kontúry.
V marci tohto roka spoločnosť REO Jantar, s.r.o., ktorá je investorom projektu, spustila aj druhú fázu
a to výstavbu inžinierskych sietí pre rodinné domy. Predpokladaný termín dokončenia týchto sietí je prelom
októbra – novembra 2010.
V najbližších mesiacoch by
sa malo začať aj s výstavbou
jednotlivých rodinných domov
pre klientov, ktorí si vybrali jeden
z typových rodinných domov a
ktoré Jantár ponúka na svojej web
stránke (www.jantar-jarovce.sk),
ale tiež pre klientov, ktorí zverili
výstavbu nimi vybraného rodinného domu investorovi. „Klientom
ponúkame tri typy rodinných
domov, ktoré majú veľmi kvalitné
štandardné vybavenie. Ak si však
klient želá iné materiály, vieme
mu vyjsť v ústrety a na základe
toho aj znížiť cenu rodinného
domu. Okrem týchto typových
domov samozrejme zrealizujeme
výstavbu aj iného, klientom vybra-
tého rodinného domu,“ uviedol
p. Marcus Kruus na margo
možnosti výstavby na 49 pozemkoch s rozlohou od 441 až po
1066 m2.
Výstavba polyfunkčných domov
s bytmi a obchodnými priestormi
prebieha už od októbra 2009.
„Tento mesiac sme dokončili
hrubú stav b u a teší n á s , ž e
klienti na výstavbu reagujú veľmi
pozitívne,“ uviedol Marcus Kruus,
konateľ spoločnosti REO Jantar,
s.r.o. K dnešnému dňu máme predaných okolo 46% a to aj vďaka
nárastu predaja za posledné tri
mesiace. Väčšina klientov, ktorí
si byty už zakúpili, teraz prechádzajú systémom klientských
zmien, ktorých cieľom je upraviť
byty podľa ich individuálnych
predstáv. Ide najmä o dispozičné
a materiálové zmeny. „Klienti
využili možnosť realizácie zmien,
ktoré budú po dokončení stavby
možné už len v obmedzenom
rozsahu,“ doplnil Marcus Kruus.
Manažment klientských zmien
zabezpečuje Home Studio, a.s.
so sídlom na Bajkalskej ulici
v Bratislave, kde si klienti môžu
pozrieť vzorky materiálov, ktoré
budú v bytoch a kde zároveň môžu
konzultovať svoje požiadavky
na zmeny. V najbližších mesiacoch začne Skanska SK, a.s.,
generálny dodávateľ stavby,
s výstavbou inžinierskych sietí,
ktoré pôjdu aj mimo pozemok
investora. „Určite dôjde aj k istým
obmedzeniam v premávke, za
ktoré sa obyvateľom Jaroviec
vopred ospravedlňujeme, ale
pevne veríme, že nepríjemnosti
spojené s výstavbou im plne vynahradíme novou obytnou zónou
a občianskou vybavenosťou, ktorú
do Jaroviec prinášame,“ uviedol
Marcus Kruus. „V obchodných
prevádzkach, ktoré plánujeme
na prízemí obytných domov,
čaká na obyvateľov Jaroviec
a ich návštevníkov okrem iného aj
pizzeria, kaviareň, fitness centrum
a mnoho iných prevádzok, ktoré
zvýšia atraktvivitu lokality. Veríme,
že spoločne sa nám podarí naplniť
ciele a vízie o Jarovciach ako
mieste pre moderný život. Zároveň
s a z av ä z u j e m e r e š p e k tov a ť
existujúci ráz obce a jej kultúrne
dedičstvo,“ dodal na záver Marcus
Kruus.
„Projekt momentálne prebieha
podľa plánu. Čo je síce pozitívne,
ale zároveň si uvedomujeme, že
nás čaká ešte veľký kus práce
na to, aby sme mohli odovzdať
projekt spokojným klientom,“
u v i e d o l n a z á v e r ro z h ov o r u
p. Marcus Kruus.
Pre viac informácií:
www.jantar-jarovce.sk
[email protected]
+421 2 54 64 53 63
(inzercia)
15
Jarovské noviny
FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA
futbalu. A preto sme veľmi radi,
že sa do Jaroviec vrátil futbal aj
pre našich najmenších.
IV. Liga SENIORI (S4A) 2009/2010 - Tabuka po 25. kole
Mladšie deti by mali mať tréningy
2x týždenne, vedené hravou formou, aby sa im zapáčili, motivovali
ich a doviedli k športovaniu aj
ďalej. Úlohu trénera akceptoval
pán František Krisztín, ktorý to
zatiaľ zvláda výborne. Nemá
to ľahké, keďže záujem detí je
veľmi veľký, ale deti ho počúvajú,
rešpektujú a tréningy sa im páčia.
A to je najdôležitejšie, aby sme
v deťoch vzbudili záujem o pohyb a vybudovali pozitívny vzťah
k športu. A možno vychováme
viacero futbalistov, ktorí budú
dosahovať úspechy či už v našom
futbalovom klube alebo aj vyššie.
Držme im palce!
Text: Žaneta Uhlerová
Foto: Jozef Uhler
Poradie Tím 17.30h a nevídaný
Zápasy V R P Skóre +/- Body
Pondelok,
1
Rovinka
25
15 7 3 48:22 26
52
pohľad na futbalové ihrisko...
2
Slovan Most pri Bratislave
25
15 5 5 51:28 23
50
ve ľ a3 m aŠport
l ý c hklub
č i Tomášov
väčších detí
25
15 5 5 42:26 16
50
v kopačkách,
kopú Bratislava
si loptu, so
4
SDM Domino
25
13 4 8 58:26 32
43
záujmom
5
FK počúvajú
Cepit Vajnorytrénera
Bratislava a
25
12 5 8 41:30 11
41
6
Jarovce
Bratislava
25
11 5 9 44:46 -2
38
nadšene
plnia všetky
úlohy... sú
7
Družstevník
Malinovo
25
10 6 9 30:37 -7
36
perfektní!
TJ Jarovce
otvorilo fut8
SFC Kalinkovo
25
10 5 10 48:39 9
35
balovú
prípravku
pre 4-10 ročné
9
Lokomotíva Devínska Nová Ves
25
7 9 9 37:36 1
30
deti.
Je
to
výborná
správa
pre
10
ŠK Vrakua Bratislava
25
8 6 11 36:39 -3
30
jarovské
deti Rusovce
a ich rodičov.
Podľa
11
MFK
Bratislava
25
8 6 11 31:36 -5
30
12
Družstevník
25
5 6 14 21:40 -19 21
športových
lekárov Blatné
a odborníkov,
13
ŠK
Danubia
25
6 3 16 28:66 -38 21
ideálne
športy
preBratislava
deti v tomto
14
FK Dúbravka Bratislava
25
3 2 20 28:72 -44 11
veku sú práve loptové hry, vrátane
IV. Liga SENIORI (S4A) 2009/2010 - Tabuka po 25. kole
III. Liga Starší DORAST (SD3R) 2009/2010 - Tabuka po 26. kole
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tím
MŠK Kráová pri Senci
MFK Petržalka
SDM Domino Bratislava
MŠK Iskra Petržalka Bratislava
ŠK Svätý Jur
ŠK Vrakua Bratislava
Tatran Stupava
Záhoran Kostolište
PŠC Pezinok
ŠK Gajary
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FK Raa Bratislava
FK Dúbravka Bratislava
FKM Karlova Ves Bratislava
ŠK FO Malacky
Jarovce Bratislava
Zápasy
26
25
26
26
25
26
26
24
26
26
26
25
26
26
26
25
V
18
18
17
13
13
11
12
13
11
11
9
9
8
7
4
3
R
4
3
2
4
3
8
5
1
5
3
3
3
2
2
5
3
P
4
4
7
9
9
7
9
10
10
12
14
13
16
17
17
19
Skóre
74:30
108:25
65:39
67:53
57:39
74:52
48:39
71:65
66:49
60:78
51:66
41:57
52:103
57:89
27:71
34:97
+/- Body
44
58
83
57
26
53
14
43
18
42
22
41
9
41
6
40
17
38
-18 36
-15 30
-16 30
-51 26
-32 23
-44 17
-63 12
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tím
Rovinka
Slovan Most pri Bratislave
Šport klub Tomášov
SDM Domino Bratislava
FK Cepit Vajnory Bratislava
Jarovce Bratislava
Družstevník Malinovo
SFC Kalinkovo
Lokomotíva Devínska Nová Ves
ŠK Vrakua Bratislava
MFK Rusovce Bratislava
Družstevník Blatné
ŠK Danubia Bratislava
FK Dúbravka Bratislava
Zápasy
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
V
15
15
15
13
12
11
10
10
7
8
8
5
6
3
R
7
5
5
4
5
5
6
5
9
6
6
6
3
2
P
3
5
5
8
8
9
9
10
9
11
11
14
16
20
Skóre
48:22
51:28
42:26
58:26
41:30
44:46
30:37
48:39
37:36
36:39
31:36
21:40
28:66
28:72
+/- Body
26
52
23
50
16
50
32
43
11
41
-2
38
-7
36
9
35
1
30
-3
30
-5
30
-19 21
-38 21
-44 11
III. Liga Starší DORAST (SD3R) 2009/2010 - Tabuka po 26. kole
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305
16
Články, podnety, reklamy:
[email protected]
Neprešlo jazykovou úpravou.
Tím
MŠK Kráová pri Senci
MFK Petržalka
SDM Domino Bratislava
MŠK Iskra Petržalka Bratislava
ŠK Svätý Jur
ŠK Vrakua Bratislava
Tatran Stupava
Záhoran Kostolište
PŠC Pezinok
ŠK Gajary
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FK Raa Bratislava
FK Dúbravka Bratislava
FKM Karlova Ves Bratislava
ŠK FO Malacky
Jarovce Bratislava
Evidenčné číslo: EV 3955/09
Periodicita: štvrťročník
Dátum vydania: 15.6.2010
Zápasy
26
25
26
26
25
26
26
24
26
26
26
25
26
26
26
25
V
18
18
17
13
13
11
12
13
11
11
9
9
8
7
4
3
R
4
3
2
4
3
8
5
1
5
3
3
3
2
2
5
3
P
4
4
7
9
9
7
9
10
10
12
14
13
16
17
17
19
Skóre
74:30
108:25
65:39
67:53
57:39
74:52
48:39
71:65
66:49
60:78
51:66
41:57
52:103
57:89
27:71
34:97
+/- Body
44
58
83
57
26
53
14
43
18
42
22
41
9
41
6
40
17
38
-18 36
-15 30
-16 30
-51 26
-32 23
-44 17
-63 12
Redaktori: Petra Salajková, Zuzana
Bankovichová, Zuzana Ferusová, Juraj
Hegyi, Jozef Uhler
Redakcia nezodpovedá za obsah článkov tretích osôb, prípadné chyby či nepravdivé informácie.
Download

Jarovské noviny - jarovskenoviny.sk