018692938-01-01-0
llllllllllllllllllllllllllllllllllll
0
Vaša faktúra za služby mobilnej siete
T-
>vak Telekom, a,s„ Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka
**Ž.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s, č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)
Jdaje potrebné n a ií
Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU
DÁTUM SPLATNOSTI
VARIABILNÝ SYMBOL
10,08 €
09.05.2012
7204373750
Číslo účtu VÚB
Číslo účtu Tatra banka
Číslo účtu SLSP
Číslo účtu ČSOB
192 626
262102
063177
002 550
Dátum vyhotovenia faktúry
Dátum dodania služby
22,04.2012 Telefónne číslo
21,04.2012 Účastník
4258/0200 Faktúru uhradte platobným príkazom
3511/1100 vo Vašej banke na jeden z uvedených
3464/0900 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej ICO 00321249
5443/7500 Platby uvedie variabilný symbol.
Adresát
Obecný úrad Dolná Tižiná, Dolná Tlž
Anton Ďurana
333
013 04 Dolná Tižina
-
Nesieme zodpovednosť
iviesacne popiaiKy
P o m á h a m e k o m u n i t e n e p o č u j ú c i c h , c h r á n i m e deti p r e d n e v h o d n ý m
^ ' o b s a h o m n a internete a rozvíjame f i r e m n é d o b r o v o ľ n í c t v o .
Prostredníctvom N a d a č n é h o fondu Telekom p o m á h a m e
z d r a v o t n e a s o c i á l n e z n e v ý h o d n e n ý m , p o d p o r u j e m e čitateľskú
g r a m o t n o s t i súčasné slovenské umenie.
Zistite viac na w w w . t e l e k o m . s k / z o d p o v e d n e p o d n i k a n i e ,
d
0911 234463
1.92042064
Obecný úrad Dolná Tižlná, Dolná Tlžlná
Anton Ďurana, 333
013 04 Dolná Tlžlná
IČ DPH -
Iné platby
0,0000 €
Spolu bez DPH
8,3992 €
DPH 2 0 %
1,68 €
10,08 €
Suma na úhradu
Ďakujeme
Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka.
Pomôžte nám chrániť životné prostredie
A k aj vy c h c e t e prispieť k z á c h r a n e stromov, n e r a d i s k l a d u j e t e d o m a
ú č t y a p o t v r d e n k y a c h c e t e byť flexibilní pri a d m i n i s t r á c i i v a š i c h
výdavkov, p o t o m je E l e k t r o n i c k á f a k t ú r a p r e v á s i d e á l n y m riešením.
O b j e d n a j t e si j u b e z p l a t n e n a 0 8 0 0 1 2 3 4 5 6 (firemní z á k a z n í c i
0 8 0 0 1 2 3 5 0 0 ) , w w w . t e l e k o m . s k a l e b o navštívte k t o r é k o l v e k
Telekom Centrum.
¿ a p i s a n ê
v
Z
T -
doëlfch
2 o
f 2
f a k t á r
J
V
banková zloženka]
DvoBkovo nábrežie A. 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa. vl. 1501/B, ICO 31 340 890
Názov účtu
Kód banky
Slovak T e l e k o m , a.s.
8080808080
8 2 5 13 Bratislava
Sadzba
= 10
5S
Konštantný symbol
7 2 0 4 3 7 3 7 5 0
EUR
Očel platby
cent
= 10
08
=Desať=
08
Adresné údaje platiteľa
Obecný
Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke č.
Dátum splat.
Anton
/6500
Slovak Telekom , a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
Suma
cent
Suma slovom
08
C. účtu
000000-8080808080/6500
Platiteľ
Obecný úrad Dolná Tižiná, Doln
Anton Ďurana
333
013 04 Dolná Tižina
C. účtu
Variabilný symbol
0358
EUR
EUR cent
o o o o o o
Číslo účtu
Špecifický symbol
Suma
Kád operácie
[72
Predčíslíe čísla účtu
6500
K a r a d ž i č o v a 10
Bližšia úprava
bankovej zloženky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú 2loženku.
[EURI
na úhradu hotovosti
potvrdenie
banková
zloženka
VS
7204373750
Ptfjemca
k n i à e
úrad
Dolná
T i ž i n á ,
Doln
Ďurana
333
013
Dátum, podpis podfa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
ipri hotovostnom vklade prečiarknitel
I
0358>
04
Dolná
25720000008080808080720437375003580000001008000000000005
Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje
7204373750<
T i ž i n a
0006500>
PB-30-046A [
0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 <
]
0 0 0 0 0 1 0 0 8 >
72+
Variabilný symbol: 7 2 0 4 3 7 3 ^
Číslo kontraktu: 3885887
Prehľad poplatkov a prevádzky
- •
..
- : ;tky
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Obdobie
Jednotk. cena
Cena
22.03.-21.04,
8,3992
8,3992
.
Podnikateľ 90
8,3992
Suma spolu
Cena s DPH (€)
Informácia o stave účtu
Predchádzajúci stav účtu
Vaše platby/úhrady
Úpravy účtov:
Celková suma na úhradu za 22,03.2012-21.04.2012
Celková dlžná suma k 21.04.2012 v €
s»
10,08
0,00
0,00
10,08
20,16
Upomienka
Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohlädávkuv sume 10,08 €. Veríme, že uvedená situácíavznikianedopatrením ä
odporúčame Vám úhradu do 01. 05. 2012, aby ste predišli obmedzeniu nami poskytovaných služieb. Upozorňujeme Vás, že každé obmedzenie služieb je spoplatnené čiastkou
19,80 € .
Kontaktné údaje: fax 02/ 4955 4225, e-mail: [email protected], t.číslo 12313, resp. 02/49553113. Ďakujeme.
Download

Vaša faktúra za služby mobilnej siete