Občasník samosprávy Mestskej časti Košice – Barca Ročník XXIII.
číslo 2
Máj 2013
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca, IČO 00691003, [email protected], EV 3162/09, ISSN 1339-083X.
Erb udelený v roku 1785, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1215, a to uvedená vo Varadínskom registri, pôvodne samostatná obec – od roku 1990 Mestská časť Košíc.
Barčiansky súčasník
Z rokovaní MZ
14. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Barca sa konalo dňa 30. 4. 2013
za prítomnosti všetkých poslancov. Zasadnutie otvoril
a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice –
Barca. Pracovné predsedníctvo p. František Krištof, p. Imrich
Buľko a JUDr. Agnesa Bogačevičová. Za zapisovateľku bola
menovaná PhDr. Mária Kmecová. Za skrutátora bol navrhnutý
a schválený Ing. Falat Ladislav. Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení Doc. Ing. Bilý Jozef, CSc., Kačmar
Marián. Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan
Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom
programe rokovania a vyzval poslancov na jeho schválenie a
prípadné doplnenie.
Poslanec Ing. Antal Daniel navrhol, nakoľko na zasadnutí
boli prítomní občania Mestskej časti Košice – Barca, ktorí sú
zároveň členovia Občianskeho združenia Kleinovo, aby sa prerokovali ich požiadavky v rámci bodu 2a) a zároveň sa prijalo
aj osobitné uznesenie na základe prednesených požiadaviek
OZ Kleinovo.
Hlasovanie o doplnení programu rokovania o bod 2a) bolo
jednomyseľne prijaté. Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté.
Starosta vyzval prítomných občanov, aby predložili svoje
dopyty, ktoré sa netýkajú požiadaviek OZ Kleinovo, nakoľko tie
budú riešené v bode 2a). Z prítomných občanov nemal nikto
žiadne dopyty ani návrhy.
V rámci doplneného bodu 2.a) Dopyty a návrhy občanov – členov Občianskeho združenia Kleinovo starostovi a
prítomným poslancom bola predložená písomná žiadosť OZ
Kleinovo. Starosta následne vyzval zástupkyňu OZ, p. Antalovú Helenu, aby predniesla predložený návrh združenia.
P. Antalová žiada, v mene prítomných občanov a občianskeho združenia Kleinovo, zapracovať územia ovocného
sadu a priľahlých parciel 661/3 – 661/18 do ZaD ÚPN HSA
Košice. K žiadosti prikladá Podnikateľský plán OZ pod názvom „Kamenné pole“. Tento investičný zámer predpokladá
v danom území výstavbu nízko podlažných radových a
samostatne stojacich rodinných domov, výstavbou objektov občianskej vybavenosti a súkromnou infraštruktúrou.
Investičný zámer predpokladá financovanie komplexného
územného plánu, inžinierskych sietí a výstavbu komunikácii
s vlastných finančných zdrojov. Ako ďalej p. Antalová uviedla,
dňa 30.3.2011 bola daná žiadosť už napísaná, taktiež prejednaná na MZ a zaslaná na ÚHA, avšak vyskytli sa nové
dôvody na podanie opätovnej žiadosti. Týmito dôvodmi
je práve založenie OZ Kleinovo, zmena vedenia Letiska
Košice – Barca, vyriešené vlastnícke vzťahy v danom území,
spracovanie podnikateľského plánu Kamenné pole, financovanie komplexného ÚP, inžinierskych sietí a výstavbu komunikácií z vlastných finančných zdrojov a podpora zo strany MČ
Košice – Barca.
Následne p. Antalová popísala činnosť OZ Kleinovo,
princípy jeho fungovania a dôvod založenia. V prvom rade
uvádza dôvod, že pozemky, ktoré žiadajú zaradiť do územného
plánu, majú poskytnúť domov občanom Barce a ich rodinným
príslušníkom a deťom, aby nemuseli z Barce odchádzať, ale
využívali pozemky v Barci. Člen OZ Kleinovo, Ing. Juhás podotkol, že zo žiadosti sú vyradené farské pozemky. Starosta sa k
uvedenej žiadosti vyjadril s tým, že opakovane bola podávaná
žiadosť na ÚHA, je taktiež potrebné riešiť požiadavku občanov
v rámci HSA Košice v mierke 1: 10 000 a v mierke 1:2000. Poslanec Ing. Antal požiadal starostu, aby bolo prijaté uznesenie
v zmysle OZ Kleinovo, a zároveň, aby následne požiadal ÚHA o
zapracovanie spomínaného územia do HSA.
JUDr. Bogačevičová informovala, že prvoradé je podanie
žiadosti na ÚHA, ktorý určuje podmienky. Následne je potrebné spracovať štúdiu na zapracovanie do ÚP. Podotkla, že Mestská časť Košice – Barca je v danej veci nápomocná, ale všetky
podmienky určuje ÚHA. Je potrebné rátať aj s možnosťou, že
urbanistickú štúdiu a podobné náklady spojené so zapracovaním daného územia do ÚP budú musieť spolufinancovať aj
občania – vlastníci tohto územia.
Prítomní poslanci, starosta a kontrolórka následne diskutovali o predloženej žiadosti a formulácii uznesenia, ktoré
má byť v súlade so žiadosťou OZ. V prvej časti uznesenia
bol požiadaný starosta predložiť žiadosť na mesto Košice
o zapracovanie územia ovocného sadu a priľahlých parciel
66/1/3-661/18 do plánovaných doplnkov a zmien ÚPN HSA
Košice a zmien a doplnkov územného plánu zóny Barca v
roku 2013, ktoré predložilo občianske združenie KLEINOVO
žiadosťou zo dňa 26.4.2013 a ktoré prehlasuje, že finančne
zabezpečí spracovanie príslušnej dokumentácie. V druhej časti
ž i a d a mesto Košice zaradiť žiadosť občianskeho združenia
KLEINOVO do plánovaných doplnkov a zmien ÚPN HSA Košice
a plánovaných doplnkov a zmien územného plánu zóny
Barca v roku 2013 s tým, že občianske združenie zabezpečí
finančné krytie spracovania príslušnej územnej a projektovej
dokumentácie v stanovenom rozsahu za účelom jej schválenia na úrovni mestskej časti a následne mesta Košice. Termín
predloženia žiadosti bol stanovený na 14.5.2013. Uznesenie
jednomyseľne prijaté.
V rámci bodu - Kontrola uznesení starosta F. Krištof
skonštatoval, že v je potrebné prijať úpravu uznesení týka-
júcich sa Rokovacieho poriadku a Štatútu, nakoľko je na
ich vyhlásenie dôležité splnomocnenie starostu miestnym
zastupiteľstvom. Ing. Falat uviedol, že má pripravený návrh
uznesenia, ktoré by bolo vhodné prijať. Informácia o kontrole
uznesení z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Barca konaného dňa 06.03.2013 a zároveň
dopĺňa uznesenie č. 161/03/2013: splnomocňuje starostu MČ
Košice Barca na vyhlásenie Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva MČ Košice Barca a uznesenie č. 162/03/2013:
splnomocňuje starostu MČ Košice Barca na vyhlásenie Štatútu
MČ Košice Barca. Uznesenie jednomyseľne prijaté.
V ďalšom bode rokovania starosta vyzval predsedov komisií aby informovali prítomných o svojej činnosti.
Predsedkyňa sociálnej a kultúrnej komisie p. Lendacká Iveta
uviedla, že komisia sa stretla 1x a riešené boli bežné záležitosti
a jednorázové sociálne výpomoci. Predseda stavebnej a bytovej
komisie, p. Buľko Imrich v skratke skonštatoval, že komisia sa
stretla taktiež 1x a riešili sa len bežné záležitosti. Predseda
finančnej komisie, p. Maťaš Miloš uviedol, že komisia riešila
na zasadnutí platové náležitostí starostu a kontrolóra MČ,
ktoré sa rozhodli ponechať a taktiež prerokovali výšku nájmu
Niké, kde odporúčajú nájom neznižovať. Predseda komisie na
ochranu verejného záujmu, Ing. Antal skonštatoval, že komisia sa stretne po 30. 4. 2013, t. j. po odovzdaní majetkových a
daňových priznaní všetkých poslancov.
V piatom bode rokovania starosta predložil materiál
o svojej činnosti v písomnej podobe, v ktorom informoval
o stretnutiach, činnostiach a aktivitách od posledného zasadnutia MZ. Vyzval prítomných poslancov na prípadné otázky
k danému bodu. Poslanec Doc. Bilý sa zaujímal o výsledku
zasadnutia rady starostov, na ktorom sa riešilo zlúčenie
mestských častí. Starosta odpovedal, že starostovia sa na
zlučovaní nezhodli, navrhli doriešiť kompetencie Mesta Košice
až následne riešiť jednotlivé mestské časti. Uviedol, že primátor sám požiadal starostov aby písomne prejavili svoj názor
vo veci zlučovania mestských častí. Starosta skonštatoval, že
so zlučovaním nesúhlasí, kým nie sú vyriešené finančné toky
a otázka postavenia historických obcí. Poslanec M. Maťaš
sa zaujímal o priebeh verejného obstarávania súvisiaceho
s výmenou verejného osvetlenia. Starosta odpovedal s tým,
že v danej veci je zvolané stretnutie starostov na VÚC, kde
budú upresnené postupy. Starosta ďalej informoval prítomných o výstave psov, ktorá sa uskutoční 11. – 12. 5. 2013 v miestnom parku. Na uvedené reagoval poslanec Kačmár, ktorý
sa zaujímal o parkovanie v dňoch výstavy, nakoľko 12.5.2013
je zároveň 1. sväté prijímanie. Starosta uviedol, že doprava
bude zabezpečovaná policajným zborom a mestskou políciou.
V ďalšom bode podala informáciu o svojej činnosti JUDr.
Bogačevičová, uviedla, že uskutočnila kontrolu dokladov a
zmlúv, uskutočnila kontrolu ich zverejnenia na internetovej
stránke a jednotlivé platby. Správu z celkovej kontroly podá na
najbližšom zasadnutí MZ.
V rámci bodu 7. bol prerokovaný Záverečný účet za
rok 2012 a hodnotiaca správa. Materiál bol predložený
v obšírnejšej, tabuľkovej aj textovej podobe ako uviedol bod
starosta F. Krištof. Upozornil na výraznejší pokles v roku 2012
v záväzkoch, urobili sa úsporné opatrenia, po doriešení komunikácie Zemianska by sa už situácia mala výraznejšie zlepšiť,
dokončil starosta. Predseda finančnej komisie, p. Maťaš
oboznámil prítomných s výsledkom rokovania finančnej
komisie, a ako uviedol, finančná komisia prešla všetky záväzky
a následne doporučila záverečný účet za rok 2012 schváliť.
Stanovisko zaujala aj JUDr. Bogačevičová, ktorá skonštatovala,
že taktiež súhlasí so schválením záverečného účtu, zároveň
upozornila, aby sa do budúcna nepočítalo s vyššou príjmovou
čiastkou, odporúča schváliť radšej reálne akcie, nakoľko úprava rozpočtu sa môže robiť aj smerom nahor, nie len nadol.
Ing. Falat podporuje názor kontrolórky a zároveň pozitívne
hodnotí zlepšenie finančnej situácie mestskej časti. Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a) schválilo záverečný účet mestskej časti Košice – Barca
za rok 2012 bez výhrad a za b) schválilo prevod 10 % prebytku
hospodárenia za rok 2012 do rezervného fondu. Uznesenie
jednomyseľne prijaté.
V rámci bodu 8. Prerokovanie platových náležitostí
predseda finančnej komisie p. Miloš Maťaš uviedol, že
Štatistickým úradom SR bola oznámená priemerná mzda
v národnom hospodárstve za rok 2012 vo výške 805 €. V nadväznosti na toto oznámenie je potrebné prerokovať plat
starostu a kontrolóra. Finančná komisia odporúča ponechať
plat starostu a kontrolóra v rovnakej výške ako doposiaľ. Nikto
z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy, uznesenie
bolo prijaté jednomyselne.
V bode 9. Predĺženie nájomnej zmluvy s KSK – Hečkova
14 v nadväznosti na končenie doby nájmu požiadal starosta o
súhlas na predĺženie zmluvy s KSK o ďalších 10 rokov, k čomu
bolo prijaté uznesenie jednomyselne.
10. Doplnok k pravidlám o prenajímaní majetku - starosta, F. Krištof predložil materiál v písomnej podobe, v ktorom
uvádza, že v nadväznosti na dokončovacie práce v priestoroch
na poschodí Zichyho kaštieľa je potrebné schváliť základný
cenník jednorázových prenájmov priestorov miestneho
úradu – Zichyho kaštieľa. Nakoľko je cenník spracovaný v nadväznosti na odporúčania finančnej komisie, vyzval starosta
k vyjadreniu predsedu finančnej komisie p. Maťaša. Poslanec
M. Maťaš uviedol, že finančná komisia vychádzala z cenníka
prenájmu kultúrneho domu a so zohľadnením cien prenájmu
podobných priestorov iných mestských častí, resp. inštitúcií
s podobným zameraním prenájmu. Základný navrhovaný
cenník bude po zmapovaní predbežného záujmu o prenájmy
a po spracovaní kalkulácie prenájmu na sobášne obrady dopracovaný a predložený spolu s komplexným návrhom nových
pravidiel prenajímania na ďalšie zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Poslanec p. Pracko dodal, že v prvom rade je dôležité, aby
si Zichyho kaštieľ urobil reklamu a dostal sa do povedomia.
Ing. Falat konštatoval, že je potrebné splnomocniť starostu
k pravidlám prenajímania majetku. Poslanec Ing. Antal uviedol, že kaštieľ je natoľko reprezentatívny priestor, že by sa mal
predložený cenník brať zatiaľ ako „štartovný“. Poslanec Doc.
Ing. Bilý sa zaujímal o formu prezentácie Zichyho kaštieľa.
Starosta uviedol, že je to predovšetkým formou internetovej
stránky, Barčianskeho súčasníka, v súčasnosti už prejavili
osobný záujem o prenájom priestorov aj RVC, sporiteľne...
Uznesenie jednomyseľne prijaté.
V rámci bodu 11. Interpelácie poslancov a dopyty starosta vyzval prítomných poslancov na interpelácie. Poslanec
M. Kačmár navrhuje dopravné značenia – zákaz státia na
niektoré ulice v Barci, konkr. uvádza ulicu Horovovu, nakoľko
je problematický prechod a už aj samotné odbočenie automobilov na túto ulicu. Poslanec Doc. Ing. Bilý interpeloval
hlukovú bariéru na Turnianskej ulici a oplotený pozemok pri
čerpacej stanice Slovnaft. Starosta uviedol, že uskutočnil stretnutie s riaditeľom vodární a zástupcami NDS, bariéru je možné
stavať, začína sa s výberovým konaním. Ohľadom oplotenia
uviedol, že je to v súkromnom vlastníctve a majiteľ chce
pozemok predať. Poslanec Ing. Antal vyzdvihol nové priestory
kaštieľa a pozitívne hodnotí priestor pre uskutočňovanie ako
zastupiteľstva tak aj iných akcií.
Poslanec Ing. Falat interpeluje dopravné značenie smerujúce od predajne Kerko, poslanec Rusnák M. sa zaujíma, kedy
by mohlo dôjsť k rekonštrukcii chodníka na Medenej ulici.
Starosta uviedol, že v tejto veci bola podaná objednávka na
verejné obstarávanie s možnou realizáciou v jeseni, resp.
na jar budúceho roku. Poslanec M. Maťaš interpeluje veľké
množstvo dier na Vozárovej ulici. Starosta konštatuje, že
ulica nie je vo vlastníctve mestskej časti, avšak diery sa aspoň
postupne zasypávajú.
Poslanec p. Pracko vyjadril viacero interpelácii. Zaujímal
sa o pitie alkoholu na verejnosti, konkr. reagoval na prijatie
zákona NR SR, ako sa k tomuto zákonu postaví mestská
časť. Zaujímal sa o osadenie radaru na ul. Osloboditeľov,
pokračovanie v riešení ul. Cirbusovej, interpeloval zvýšenie
počtu parkovacích miest pred kostolom, posun v riešení
cyklistického chodníka v smere na Letisko a smer Šebastovce.
Poslednou interpeláciou bola požiadavka na nové osvetlenie
ul. Osloboditeľov – Medená. Starosta postupne odpovedal
na prednesené interpelácie. Vo veci pitia alkoholu na verejnosti, súhlasí s prijatím zákona, výnimky môžu byť urobené
len v rámci akcií uskutočňovaných mestskou časťou. Ďalej
pokračoval, že situácia s osadením radaru sa môže riešiť
v druhom polroku, ohľadom Cirbusovej ulice uvádza, že momentálne sa riešia výtlky a v súvislosti s parkovaním pri kostole dodal, že sú už navrhované nové riešenia na rozšírenie
parkovacích miest. S riešením cyklistických chodníkov starosta
uvádza, že vec je momentálne v štádiu hľadania finančných
zdrojov. Na poslednú interpeláciu starosta uvádza, že na
osvetlenie Osloboditeľov – Medená sa má robiť výberové
konanie mestom Košice. Poslankyňa MUDr. Buľková sa informovala kedy by mala byť ukončená stavba Fresh-u. Starosta
odpovedal, že so stavebnými prácami sa len začalo, takže
termín ukončenia stavby zatiaľ nie je známy (po rokovaní pri
stavebnom konaní termín ukončenia je plánovaný na november 2013) pozn. red. Poslankyňa Kunová J. pozitívne hodnotila opravu výtlkov na Abovskej ulici, následne interpelovala
doriešenie komunikácie ul. Cirbusovej a navrhuje pokutovať
osoby, ktoré vykonávajú neporiadok pod schodiskom
potravín na Hraničnej ulici. Starosta konštatoval, že bude sa
pokračovať v riešení uvedenej problematiky.
Na záver p. starosta vyzval prítomných poslancov, aby si
vytvorili svoje poslanecké emailové účty, ktoré by mohli byť
poskytované verejnosti, v prípade že majú občania záujem
o kontakt s tým – ktorým poslancom.
V rámci bodu 12. Rôzne nemal nikto žiadne podnety,
pripomienky ani návrhy, starosta len pripomenul akcie Mesta
Košice, blížiaci sa Festival sakrálneho umenia, akciu organizovanú Obvodným úradom Košice pre deti a mládež a vyzval
poslancov na predkladanie návrhov na udelenie ocenení
mestom Košice a samosprávneho kraja
Starosta na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť,
aktívne pripomienky, podnety a návrhy a ukončil tak 14. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.
PhDr. Mária Kmecová
2
Barčianska kvapka
Tradičná, v poradí už 11.
„Barčianska kvapka krvi“ formou mobilného odberu krvi
sa uskutočnila v pondelok 27.
mája. Darcovia krvi, ktorí k
nám opakovane prichádzajú
darovať túto vzácnu tekutinu
dosiahli tentoraz počet xx, za čo
im aj touto formou ďakujeme v
mene všetkých, ktorým ich krv
pomôže pri záchrane zdravia,
či života. Akcia sa konala pod
záštitou pána starostu Františka
Krištofa (krv daroval 22-krát)
a pani Márie Balázsovej,
predsedníčke MS SČK v Barci,
ktorá zabezpečila prípravu a organizáciu podujatia spolu s miestnym úradom a transfúznou
stanicou.
Informácia
o internetovej stránke
Mestskej časti Košice – Barca
Dávame Vám do pozornosti nový vzhľad internetovej stránky www.barca.sk. V súčasnosti sa údaje
a informácie jednotlivých sekcií postupne dopĺňajú,
preto Vám zároveň ďakujeme za trpezlivosť, nakoľko na
stránke bolo potrebné vykonať množstvo aktualizácii, čo
si vyžadovalo značný časový priestor. Inovácia stránky
má prispieť k väčšej informovanosti občanov, tiež ku
kvalitnejšej a rýchlejšej dostupnosti vyhľadávaných
údajov. Pevne veríme, že nové zmeny prispejú k Vašej
spokojnosti.
PhDr. Mária Kmecová
VYZNAMENANIA
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto udelil vyznamenanie II. stupňa dňa 25. 04.2013 na Sneme územného spolku Slovenského
Červeného kríža Košice-mesto, a to
p. Márii Balázsovej
za obetavosť, humanitu
a dobrovoľnú službu v miestnom
spolku Slovenského Červeného kríža
pri mestskej časti Košice-Barca a
Mgr. Beáte Janečkovej
za činnosť s deťmi a mládežou
na Základnej škole Abovská 36,
Košice-Barca.
Srdečne blahoželáme!
Pohľadnice z Barce
Na miestnom úrade sú k dispozícii nové pohľadnice z Barce., ktoré máte možnosť vidieť v tomto BS.
Menšie sú v cene 20 centov a väčšie v cene 30 centov. Pokiaľ máte záujem šíriť pekné zábery z Barce, máte
možnosť si ich zakúpiť na miestnom úrade.
3
Deň Zeme – 22. 4.
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa
každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený
pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách
jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod
jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný
sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného
prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach
História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA,
kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardovej univerzity Denisa Hayesa organizáciou série environmentálnych protestov a výukových programov s
cieľom podporiť environmentálne hnutie v celom USA.
Prvý Deň Zeme bol úspešný a v Spojených Štátoch
viedol okrem iného aj k založeniu Americkej agentúry
pre ochranu životného prostredia a k prijatiu Zákona o
čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona o ohrozených druhoch.
OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971).
V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22.
apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.
Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175
krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal najväčším sekulárnym sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej
planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.
22. apríl teda môžeme považovať za výročie vzniku
moderného environmentálneho hnutia.
Toto hnutie zapustilo
korenie aj u nás, v našej
mestskej časti, a to hlavne
prostredníctvom škôl.
Okrem žiakov základnej
školy, či liečebného sanatória sa tento rok zapojili do upratovania nášho
parku aj malí škôlkari
z privátneho predškolského zariadenia FIRST STEPS
z Abovskej ulice č. 1. A tu je malá fotoreportáž z ich
akcie v Barčianskom parku. Snáď nás to vyzve k tomu,
aby sme sa prírodu, poriadku a čistote životného prostredia viac venovali, a to už od malička.
Oznámenie o zverejnení
návrhu ROEP Barca
V zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších zmien a doplnkov
Správa katastra Košice ako vecne príslušný správny
orgán na konanie na obnovu evidencie pozemkov
a právnych vzťahov k nim Vám oznamuje, že dňom
9. 5. 2013 zverejňuje návrh ROEP v k.ú. Barca.
Zároveň Vám predkladá výpisy z návrhu regis-
tra pre všetkých účastníkov konania s oznámením
o možnosti podať námietky voči návrhu registra do
30 dní od doručenia výpisu.
Zároveň dávame na vedomie, že spracovateľ
ROEP bude k dispozícii na konzultáciu k podkladom dňa 5. júna, t.j. v stredu, a to v čase od
12,00 hod. do 17,00 hod. na miestnom úrade
v Barci, na Abovskej 32.
Kto ich spozná?
Dostala sa nám do rúk zaujímavá fotografia. Kto
spozná osoby na fotografii a dá nám vedieť o čo ide?
Zároveň sa na Vás obraciam s prosbou o poskytnutie rôznych starých fotografií, zaujímavých
príbehov z Barce, spomienok starých rodičov,
starých zaujímavých vecí, ktoré by sme mohli použiť
do materiálov pre knihu, ktorú pripravujeme k 800.
výročiu prvej písomnej zmienky o Barci, čo bude
v roku 2015. Veci stačí zapožičať, po ofotení, resp.
naskenovaní materiály vrátime.
Skúste sa trochu „prehrabať“ v starých
archívoch, či komorách, či niečo neobjavíte po
babke, dedovi... Možno že práve tým prispejete k
poznaniu dávnej histórie tým, čo prídu po nás. Len
kto dobre pozná svoju históriu, môže zažiť krásnu
budúcnosť.
Prosím, ozvite sa ak niečo máte zaujímavé.
F.K.
4
(Košice
(K
ši 13
113.4.2013)
3 4 201
0 3)
3) N
Na bbudove
d
M
MsÚ
Ú KKošiceši
Barca bola v sobotu 13. apríla odhalená
pamätná tabuľa stredoškolskému profesorovi
Mgr. Pavlovi Kušnírovi, zanietenému laikovi
Gréckokatolíckej cirkvi. Odhalenie inicioval a
organizačne zabezpečil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s MO Matice slovenskej a udialo sa na desiate výročie od jeho odchodu na
večnosť. Samotnému odhaleniu predchádzala
archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, v Kostole sv. Petra
a Pavla v Barci. Príležitostnú homíliu predniesol
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak.
Poukázal na vrtkavosť ľudskej lásky, ktorá zabúda, a stabilnosť Božej lásky prejavenej celému
ľudstvu v udalosti Kristovho zmŕtvychvstania.
Aj apoštoli naplno pochopili Kristovu moc až
po udalosti veľkonočného rána a odvtedy nebojácne ohlasovali pravdu o vzkriesení. Otec
arcibiskup ďalej uviedol, že aj nebohý P. Kušnír
ako pedagóg viac počúval Boha ako ľudí. Uprostred totalitného prenasledovania slúžil
cirkvi s radosťou a zanietenosťou. Tak mnohých
svojich študentov i kňazov inšpiroval k práci pre
Božieho kráľovstvo. Tiež sa podelil o svoje osobné spomienky na spoluprácu s P. Kušnírom.
Po sv. liturgii odhalili tabuľu doc. Michal
Hospodár, predseda Spolku sv. Cyril a Metoda a
Ing. Juraj Koperdák, spolupracovník v košickom
odbore Matice slovenskej. Následne tabuľu
posvätili prítomní gréckokatolícki biskupi. O
komplexnejšie zhodnotenie osobnosti Pavla
Kušníra sa pokúsili jeho blízki na seminári
na MsÚ v Barci. Seminár otvoril starosta MČ
Košice-Barca František Krištof. Medailón, mapujúci jeho širokospektrálnu aktivitu a životné
križovatky, predniesol M. Hospodár. Vyzdvihol v
5
ňom Kušnírovu zapálenosť realizovať myšlienky
cyrilo-metodského odkazu. List predsedu
Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča prečítala
Mgr. Ingrid Lukáčová. Svoju vďaku za prácu
pre Košický apoštolský exarchát nebohému
vyjadril vladyka Milan Chautur. Za okruh spolupracovníkov z Matice slovenskej výstižné
slová uznania predniesol Juraj Koperdák. Vyše
štyridsaťročnú pedagogickú aktivitu na Strednej poľnohospodárskej škole v Barci zhodnotil
riaditeľ školy MVDr.
Ladislav Mucha. Ľudský
a duchovný profil P.
Kušníra sprítomnil jeho
osobný priateľ Mons.
Jozef Tóth. Spomienku
na jeho vzťah k divadlu
vyjadril operný spevák
František Balún. Všetci
rečníci sa zhodli v tom,
že prof. Pavol Kušnír
bol neobyčajne skromným a pracovitým člo-
vekom, ktorý sa vedel rozdávať. Spolok pri
tejto príležitosti vydal aj skladačku, ktorá
okrem životopisnej črty a spomienky obsahuje
aj báseň Desať liet a desať zím, ktorú na podujatí zarecitoval Mons. Ľubomír Petrík. Podujatie
okrem spomienky ponúklo aj príležitosť zapáliť
sa pre lásku k cirkvi a šíreniu jej cyrilo-metodskej
tradície.
Michal Hospodár
(život a spomienka)
Aktuálne prebiehajúci Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda obsahuje viacero výročí globálneho i lokálneho charakteru, ktorými si veriaci
kresťania i širšia kultúrna verejnosť pripomínajú
dedičstvo našej evanjelizácie. Tieto výročia nás
stimulujú neustále sa vracať k prameňom našej
viery a kultúry a s vďakou si uvedomovať ich
dosah pre náš život. Osobitné miesto tu zaujíma aj spomínanie na tých ľudí, ktorí svojim
celoživotným dielom prispeli k rozvoju a popularizácii tohto vzácneho dedičstva – cyrilo-metodskej tradície.
Medzi takéto významné osobnosti
v Gréckokatolíckej
cirkvi nepochybne
patrí stredoškolský
profesor Mgr. Pavol
Kušnír. V januári t.r.
uplynulo desať rokov
od jeho úmrtia a vo
februári nedožitých
80 rokov od narodenia. Pri dnešnej
príležitosti spomienky a odhalenia pamätnej
tabule sa pokúsim stručne rekonštruovať jeho
životné i pracovné curriculum. Takto azda
najlepšie vypozorujeme určujúce línie tejto
jedinečnej a všestrannej osobnosti a sprítomníme si jeho obraz.
Pavol Kušnír sa narodil 27. februára 1933 v
Trebišove. Už počas študentských rokov v rodnom meste a neskôr na štátnom gymnáziu v
Michalovciach (dnes Gymnázium Pavla Horova)
ho naplnila obdivuhodná láska ku Gréckokatolíckej cirkvi a jej cyrilo-metodskej tradícii.
Po maturite v
roku 1952 začal
študovať na Filozofickej fakulte
Slovenskej univerzity
(dnes
UK) v Bratislave
slovenčinu
a
ruštinu. Pedagogický rozmer svojho života
rozvinul na Strednej poľnohospodárskej škole
v Košiciach-Barci, kde na základe umiestenky
začal pôsobiť v roku 1957 ešte v tejto pôvodnej
budove kaštieľa. Od roku 1970 už vyučoval v
novej budove školy až do odchodu do dôchodku. Starší kolegovia aj dnes dosvedčujú, že popri
tvorivej práci so študentmi bol dušou školy v jej
kultúrnom a literárnom živote. Ako profesor
slovenského jazyka si osvojil tvorbu básnikov
katolíckej moderny a priekopnícky ju zapracoval do svojich vyučovacích hodín. Za jeho
pôsobenia vzišlo z pomedzi študentov viacero
kandidátov na kňazstvo.
Nezabudnuteľnú brázdu však vyoral pre
dobro cirkvi. Nielen vyznával, ale aj žil pravdu
viery: „Verím v jednu svätú všeobecnú a
apoštolskú cirkev“. Svojou všestrannou aktivitou naplnil víziu Druhého vatikánskeho koncilu o aktívnom laikovi v Cirkvi. Jemu vlastným
poľom, na ktorom obetavo realizoval svoju
profesionálnu zručnosť, bola cirkevná tlač. V
cirkevných printových médiách i pri rozličných
podujatiach tvorivo hľadal spôsoby, ako má byť
publicista účinne nápomocný pri zviditeľňovaní
pravdivého obrazu všeobecnej Cirkvi i jej miestnej časti – gréckokatolíckej cirkvi. Práca mu
bola prostriedkom na vyjadrenie lásky k cirkvi.
V pamäti mi utkvel jeho výrok: „V láske k cirkvi
sa nedám nikým predbehnúť“. Nerozdeľoval
svoje kresťanstvo na chrámové (sakrálne) a
svetské (profánne). Vedel vytvárať syntézu viery,
kresťanskej kultúry a praktického života.
Pavol Kušnír bol slobodný od rodinných
záväzkov, slobodný od
ľudskej chvály a uznania, od konfliktov. Svojou
široko-spektrálnou aktivi-
6
tou opeľoval kultúrno-spoločenský život,
ale vychutnávať sladký med už prenechal iným. V Spolku sv. Cyrila a Metoda
pracoval od jeho obnovenia v r. 1991
ako podpredseda a zodpovedný redaktor všetkej spolkovej tlače. Osobitne
mu na srdci ležala každoročná príprava knižného kalendára a podielovej
knihy. Priekopnícky sa vo výbore spolku
podujal odhaľovať pamätné tabule
významným členom spolkového i cirkevného života. V oficiálnom časopise
Gréckokatolíckej cirkvi Slovo bol od jeho
založenia (1969) jazykovým korektorom
a prispievateľom najmä v oblasti spravodajstva. Vznik Košického apoštolského
exarchátu v r. 1997 privítal s nadšením
ako splnenie nádejí po inštitucionálnom
rozvoji Gréckokatolíckej cirkvi až po
jej súčasný stupeň metropolie sui iuris.
Pri počiatočnom rozbehu budovania
nového exarchátu radil a ochotne spolupracoval.
Popri cirkevnom živote sa Pavol Kušnír
realizoval aj v spoločenských organizáciách v Košiciach. Od obnovujúceho
valného zhromaždenia v roku 1968 až do
roku 2001 bol členom výboru MO Matice
slovenskej v Košiciach, niekoľkokrát tajomníkom alebo kultúrnikom. Podieľal
sa na organizovaní mnohých kultúrnych
podujatí, ktoré mal v pláne miestny
odbor. Dvadsaťsedem rokov redigoval
miestne noviny Barčianske zvesti. Bol
členom Názvoslovnej komisie magistrátu mesta Košice. Pri sklonku svojej
pozemskej púte bol vymenovaný za
člena výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Všade sa naplno prejavil ako majster pera, univerzálny šíriteľ kresťanskej
kultúry, nachádzajúcej svoj stred v kulte
Boha. Na každom spomenutom úseku
pracoval s oduševnením. Pritom v pamäti mnohých z nás zanechal obraz milého
nenáročného človeka s vyvinutým citom
pre zodpovednosť a osobnú skromnosť.
Ako duchovne zapálený a zrelý muž
často drel bez nároku na uznanie či
odmenu. Na chválu bol priam alergický.
Spomínam si, ako Mons. Jozef Tóth
napísal výstižný medailón o Pavlovi
Kušnírovi (O mužovi, ktorý nám staval
pomníky) vo veľmi pozitívnom duchu.
Keď ho v redakcii SLOVA objavil a prečítal,
sám ho zoškrtal pred uverejnením.
Nie každému je známe, že rád
chodil do divadla či už sám, alebo so
študentmi. Počas svojich aktívnych
rokov v Košiciach nevynechal uvedenie
ani jednej premiéry v Štátnom divadle.
Na druhej strane niektoré predstave-
7
nia videl aj 40 krát. Aj tento údaj svedčí
o skutočnosti, že profesor Pavol Kušnír
sa vedel rozdávať. Vždy mal na pamäti
viac dobro celku ako svoje vlastné. A vedel aj rozdávať. Môžem dosvedčiť, že na
interiérovú výzdobu Chrámu sv. Petra a
Pavla v Košiciach -Terase daroval značnú
sumu zo svojich úspor.
Vzťažnými bodmi jeho aktívneho
životného pohybu boli Košice a Trebišov.
Ako pedagóg to nemal počas totality
ľahké. V týždni žil a pracoval v Košiciach,
nedeľu strávil obyčajne v Trebišove, kde
bol účastný aj na bohoslužbách. Aby
zmiatol svojich ideových neprajníkov,
pravidelne chodil ako fanúšik na futbal.
A pracoval za troch. Preto si ho škola
vážila a tolerovalo mu jeho náboženskú
„nevyrovnanosť“.
Uprostred mnohorakých aktivít
ho zastihla zákerná choroba, s ktorou
statočne zápasil. V tom čase som práve
doniesol z Norimbergu (Nemecko) 12
ikon sviatkov pre nový chrám. Jednu
som zabalil do bieleho plátna a doniesol na Geriatrický ústav sv. Lukáša v
Košiciach, kde Pavol ležal. Bolo to tesne
pred Vianocami 2012. Keď ju zbadal
povedal: „Bože, aká je to krása“! Nádejal sa, že uvidí všetky ikony inštalované
v chráme. Najvyšší Pán rozhodol, že ich
videl už nie písané rukou majstra, ale z
neba ako archetyp. Do večnosti odišiel
5. januára 2003 v predvečer biskupskej
chirotónie prešovského vladyku Jána Babjaka. Stratili sme v ňom priateľa, spolupracovníka, dobrého človeka, ktorý nám
do dnes chýba. Osobne chcem potvrdiť,
že spolupráca s nebohým prof. Pavlom
Kušnírom aj mňa hlboko poznačila.
Dnešná udalosť spomienky a odhalenia pamätnej tabule prof. Mgr. Pavlovi
Kušnírovi je výrazom našej veľkej vďaky
za jeho tichú, často nenápadnú aktivitu
pre dobro milovanej cirkvi, školy, mesta,
ba celej spoločnosti. Je momentom,
kedy sa môžeme sami zapáliť láskou k
dedičstvu otcov a tak zapálení pomôcť
zapaľovať aj iných. Svojim zameraním
zapadá tiež do projektu Košice – európske hlavné mesto kultúry.
V duchu vzkrieseného Krista a na
príhovor našich nebeských patrónov sv.
Cyrila a Metoda prosíme: Pane, zachovaj
mu večnú pamiatku!
Košice – Barca 13.4.2013
doc. Michal Hospodár, PhD.
predseda SSCM
O celkovej atmosfére viac povie
nasledovná fotoreportáž.
Medzinárodná výstava psov
Po niekoľkoročnej prestávke pod záštitou
EHMK 2013 sa uskutočnila v našej mestskej časti
Medzinárodná výstava psov v poradí už 20. v
Košiciach a 7. v Barci, a to v dňoch 11. a 12. mája
2013. Organizátorom bola Slovenská kynologická
jednota, Slovenský poľovnícky zväz a Regionálna
organizácia SPZ Košice. Výstavu pri slávnostných
fanfárach otvoril primátor mesta Košice, MUDr.
Richard Raši, Phd, MPH a riaditeľ výstavy MUDr.
Ľubomír Myndiuk v sobotu o 9,15 hod.
Počas oboch výstavných dní sa v parku vystriedalo množstvo súťažiacich i návštevníkov.
Počet prihlásených psov bolo 800. Víťazom
prvého dňa – BIS MVP Cassovia spring 2013
sa stal: DERRYMORE CASSAN, kerry blue teriér,
chovateľka Tomičová Adriana, Mgr., SK, víťazný
pohár jej odovzdal starosta Barce pán František
Krištof. Víťazom druhého dňa a celkovým víťazom
sa stal
KING OF HELLULAND OVER THE TOP, novofunlandský pes, chovatelia Kročko Soňa a Slavomír
zo Slovenska. Víťazný pohár odovzdal v nedeľu
popoludní primátor MUDr. Richard Raši, PhD,
MPH.
Hlavným rozhodcom i moderátorom výstavy
bol Ing. Jaroslav Matyáš, ktorý osobitne vyzdvihol podmienky i počasie pri tejto výstave v
Barčianskom parku ako jedinečnému výstavisku,
ktoré prispeli k pohode celého priebehu výstavy.
Bližšie informácie o výsledkoch jednotlivých
kategórií nájdete na www.vystava.spzke-mesto.sk
a fotozábery ma na webovej stránke Barce –
www.barca.sk v rámci fotogalérie, resp. čiastočne
v nasledujúcej fotoreportáži.
Odpadky, neporiadok... - dokedy?
Mestská časť v súčinnosti s mestom Košice, ktoré
je gestorom zberu komunálneho i nadrozmerného odpadu okrem bežného zberu komunálneho odpadu, separovaného odpadu, pravidelne mesačne zabezpečuje
rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vopred určené miesta. Jednym z nich je aj parkovisko pri
ihrisku na Medenej ulici. Po odvezení kontajnera ostalo
na parkovisku to, čo vidíte na obrázku. Pritom tu býva-
júci občania to nanosili bez ohľadu na to, či kontajner je
naplnený alebo nie, dokonca aj keď už tam nie je, tak
kľudne neporiadok vysype na verejné parkovisko – pri
ihrisku, obchode. Nie je to hanba hlavne pre tunajších
obyvateľov?
A čo návštevníci športového štadióna, obyvatelia
bytovky? Ak je smetisko, hneď kričia – upratať. Prečo
sa neozvú, keď tam ich známy alebo sused ten odpad
sype? Radšej sa otočia a nevidia nič. Pritom by stačilo
priamo upozorniť, alebo oznámiť na mestskej polícii
alebo úrad. Určite po pokute od mestskej polície by prestali robiť neporiadok. Pritom už skoro každý má dnes
mobil s fotoaparátom. Potom musíme tento odpad
následne likvidovať z našich prostriedkov – zabezpečiť
naloženie, odpad, likvidáciu. Táto kopa predstavovala
vyše 6 ton a dvakrát cestu traktorom do spaľovne, nehovoriac o potrebe nakladania.
Pritom je zabezpečovaný pravidelne spomínaný
zber, i veľkokapacitnými kontajnermi, nehovoriac
o ďalšej možnosti cez zberné dvory. Dokedy budeme
takéto správanie sa tolerovať?
8
Rady veterinára
Hnačky u psov
Medzi najčastejšie zdravotné problémy, s ktorými
majiteľ psa navštívi veterinárneho lekára patrí hnačka,
ktorá je dosť často v kombinácii so zvracaním. Hnačky
a zvracanie spôsobujú u psov stratu tekutín a narušia
acidobázickú rovnováhu. Akútne zvracanie a hnačka sú
pomerne dosť časté u šteniat a mladých psov a môžu
u nich spôsobiť vážne zdravotné problémy. Je potrebné
si uvedomiť, že hnačka sama o sebe nie je ochorením
ale je symptómom (príznakom). Je prejavom ochorenia
tráviaceho systému, ale môže byť aj sprievodným znakom iných ochorení.
Hnačkové ochorenia môžeme rozdeliť na neinfekčné
(nezápalové, dietetické) a na infekčné (zápalové, vírusové, bakteriálne a hnačky spôsobené vnútornými
parazitmi). Pre majiteľa psa je dôležité rozlíšiť, či ide o
hnačku infekčného alebo neinfekčného pôvodu a kedy
treba bezodkladne vyhľadať pomoc veterinárneho lekára.
Neinfekčné hnačky
Tieto hnačky nepredstavujú až takú hrozbu pre
psov a nedochádza pri nich k narušeniu celkového zdravotného stavu. Najčastejšou príčinou týchto hnačiek
bývajú dietetické poruchy: nevyvážené zloženie krmiva
(vysoký obsah tukov a sacharidov), rýchly prechod na
nové krmivo, príliš veľa krmiva, nevhodný typ krmiva,
nevhodná teplota krmiva (studené alebo príliš horúce
krmivo), znehodnotené krmivo (plesňami, toxínmi,
znečistené krmivo), neznášanlivosť niektorých liekov, otravy. Majitelia psov môžu dietetickým hnačkám
predísť správnym výberom krmiva a spôsobom
kŕmenia. Výrobcovia krmív ponúkajú v súčasnosti pestrú paletu krmív, od kvalitných značkových až po menej
kvalitné a v niektorých prípadoch až nevhodné krmivá.
Pri výbere krmiva by sa nemalo pozerať len na cenu ale
aj na kvalitu krmiva (nutričné zloženie), ďalej na vekovú
a výkonnostnú kategóriu. Kvalitné krmivá obsahujú
spracované mäso a naopak u menej kvalitných krmív
prevládajú bielkoviny rastlinného pôvodu a obilniny.
Pri takomto type hnačiek
dochádza k narušeniu epitelu
sliznice čreva a k narušeniu
bakteriálnej mikroflóry tráviaceho traktu. Dôsledkom toho
dochádza k nedostatočnému
vstrebávaniu živín a vody cez
stenu čreva, obsah čreva sa
nezahusťuje, ktoré sa prejaví
neskôr hnačkou. Pri úplnom
narušení bakteriálnej mikroflóry, dochádza k pomnoženiu
patogénnych baktérií ktoré
menia neinfekčnú hnačku za
infekčnú.
VETERINÁRNA
AMBULANCIA
A PSÍ SALÓN!
Prvá pomoc
pri hnačke
Pri dietetických hnačkách,
ak nie je pes apatický, má zachovanú chuť do žrania, bez
teploty a často nevracia nasaďte
psovi jeden deň hladovku. Netreba zabudnúť na to, aby mal
pes stály prístup k vode, poprípade môžete pridať do vody aj
9
rehydratačný roztok. Na druhý deň môžete psovi podať
ryžový odvar (chráni sliznicu čreva) a aj samotnú ryžu.
Taktiež probiotické prípravky buď vo forme pást alebo
práškov. Tieto prípravky obsahujú probiotické kultúry,
ktoré napomáhajú osídliť tráviaci trakt mikroorganizmami. Niektoré z nich obsahujú aj látky, ktoré chránia
sliznicu čreva, podporujú jej regeneráciu a zastavujú
hnačku. Ak nastane zlepšenie, postupne do ryži pridajte kuracie mäso a zeleninu. Ak sa ale hnačka do dvoch
dní nezastaví, je potrebné vyhľadať veterinárnu pomoc.
Infekčné hnačky
Pri hnačkách infekčného pôvodu je narušený celkový zdravotný stav. Prejavuje sa to apatiou, odmietaním
krmiva aj vody. Hnačka je úporná, niekoľkokrát denne
(4-7x denne), často s prímesou krvi a môže aj zapáchať,
pes ma zvýšenú telesnú teplotu (normálna teplota u psa
38,5 – 39,0 °C). Infekčné hnačky môžu byť bakteriálneho, vírusového a parazitárneho pôvodu. Parazitárnym ochoreniam a s tým spojenými hnačkami, môžete
predísť pravidelným odčervovaním psa (4x ročne) resp.
pravidelným parazitologickým vyšetrením trusu. Ak je
podozrenie, že hnačky sú vyvolané jednobunkovým
parazitom (Giardie), je vhodné trus vyšetriť na 1., 3. a 5
deň, pretože tento parazit sa nemusí vylučovať trusom
každý deň.
Ďalšími príčinami hnačiek u psov môže byť:
prítomnosť cudzieho predmetu v tráviacom trakte, zápal pankreasu, alergie na krmivo resp. na nejakú zložku
krmiva, nádory žalúdka alebo čreva, ochorenia pečene,
obličiek.
Predísť akémukoľvek typu hnačiek môžeme dobrou hygienou chovu, kvalitnou výživou, pravidelným odčervovaním a vakcináciou proti infekčným
chorobám a v neposlednej miere pravidelnými veterinárnymi prehliadkami, ktoré majitelia psov zanedbávajú.
Zdravotnícke okienko
S príchodom leta si treba
dávať pozor na kliešte
Zle vybratý kliešť zničí celý život !
Reči o nebezpečenstve kliešťov nie sú vôbec
zbytočné a preto by sme ich nemali brať na ľahkú váhu.
Samozrejme vo svojom vlastnom záujme. Hrať sa v
tomto prípade na hrdinu sa vôbec nevypláca, pretože
môžete veľmi vážnym spôsobom ohroziť svoje zdravie.
Nebezpečné ochorenia, ktoré prenášajú kliešte sú tri.
Kliešťová encefalitída, predstavuje vírusové ochorenie, ktoré prebieha v dvoch vlnách. Prvá
vyzerá ako ľahká chrípka, vrátane nechutenstva a
črevných ťažkostí, ktorej priebeh sa po 3 - 4 dňoch zmierni a nastáva bezpríznaková fáza (2 - 6) dní. V druhej
vlne sa však príznaky podstatne zhoršia, nastúpi vysoká
teplota, bolesti hlavy, vracanie, svetloplachosť, stuhnutie šije a ďalšie príznaky charakteristické pre postihnutie centrálneho nervového systému. Ak ju podceníte,
môžete mať trvalé následky v podobe obrny, chronických bolestí hlavy, porúch koncentrácie, výnimočne sa
môže končiť aj smrťou. Vírus sa prenáša na človeka od
infikovaných drobných hlodavcov, lesnej zveri a vtáctva
prostredníctvom kliešťa. Nie každý, kto mal prisatého infikovaného kliešťa ochorie. Infikovať sa možno
aj konzumáciou surového mlieka kôz a oviec alebo
nedostatočne spracovaných výrobkov z týchto surovín.
Našťastie sú na Slovensku len 2% kliešťov nositeľmi
vírusu zápalu mozgu a mozgových blán. Našťastie
očkovanie je dostupné a odporúča sa pri vysokom riziku
expozície( lesníci, poľovníci...).
Lymská borelióza, jej zákernosť je o to
väčšia, že prítomnosť v tele sa nemusí prejaviť celé
týždne a dokonca ani roky. Po približne 3 - 32 dňoch
od nákazy sa v mieste uštipnutia kliešťom objaví u 60
- 80 pacientov červená škvrna, ktorá uprostred bledne.
Vtedy treba vyhľadať lekára. U neliečených pacientov
toto začervenanie zmizne po 3 - 4 týždňoch, po nasadení liečby antibiotikami už v priebehu niekoľkých
dní. Neliečená bakteriálna infekcia môže po niekoľkých
mesiacoch, ba rokoch viesť k chronickým problémom
so srdcom, centrálnym nervovým systémom, trvalým
poškodeniam kĺbov. Pri diagnostike sa využíva odber
krvi na protilátky. V našich podmienkach očkovanie
proti Lymskej borelióze zatiaľ nejestvuje. Odhaduje
sa, že v našich podmienkach je nakazených boréliami
15 - 25% kliešťov. Liečbu a diagnostiku treba nechať
v rukách infektológa a spoľahnúť sa na jeho úsudok
vzhľadom k bohatým klinickým skúsenostiam.
Anaplazmóza, bakteriálna infekcia s
inkubačnou dobou 1 -3 týždne od prisatia kliešťa a má
príznaky pripomínajúce chrípku ( horúčky, nechutenstvo, bolesti hlavy). Podobne ako borelióza sa lieči antibiotikami. U pacienta ju po prvý krát diagnostikovali v
roku 1997 v Slovinsku.
V podstate celá stredná Európa je jedným veľkým
ohniskom, kde hrozí nákaza kliešťovými ochoreniami.
pozor si treba dávať najmä v susedných Čechách,
Rakúsku, Maďarsku, nemeckom Bavorsku, Slovinsku a
pobaltských štátoch. Ak vás teda jeden až tri týždne
po objavení kliešťa zastihnú príznaky podobné chrípke,
vyhľadajte ihneď lekára.
Ako správne odstrániť kliešťa
Chráňte sa už vopred
Nepochybne najlepším opatrením bude vyhýbať sa
prisatiu kliešťa, pretože nikdy neviete, či práve ten váš
nie je infikovaný. Najväčší výskyt kliešťov býva od apríla
do októbra. Číhajú na človeka najmä v tráve, preto sa
treba do prírody vhodne obliecť. Základom je uzavretá
obuv, dlhé nohavice, dlhé rukávy a samozrejme pokrývka hlavy. Odporúča sa vyhnúť krátkym rukávom a krátkym nohaviciam. Dlhé nohavice by mali byť zasunuté
do topánok, prípadne mať pod nimi ešte podkolienky.
Je tiež vhodné použiť repelenty, výber býva bohatý,
takže si ich môžete zakúpiť vo forme spreju na telo i
odev, krému, gélu, alebo tyčinky. Je vhodné tiež dať sa
zaočkovať. Po návrate z prírody je potrebné vytriasť si
šaty, dôkladne sa osprchovať a skontrolovať si celé telo.
Kliešť sa nemusí prisať hneď. Putujúc po koži a záhybmi
šatstva môže miesto na prisatie hľadať aj niekoľko
hodín.
Najradšej má tenšie časti kože ( ohyby lakťov a kolien, slabiny, brucho, podpazušie, uši, či oblasť okolo
pohlavných orgánov).
Netreba sa spoliehať na to, že miesto, kde sa prisal
kliešť nás začne hneď svrbieť. Môže to byť až na druhý
deň, pretože kliešť nejaký čas do rany vypúšťa znecitlivujúcu látku. Má len niekoľko milimetrov a mnohí si ho
všimnú, až keď je nasatý krvou a zväčšený. Z hľadiska
pravdepodobnosti prenosu infekcie je vhodné odstrániť
ho čím skôr.
Pokiaľ sa predsa prihodí, že kliešťa na svojom tele
objavíte, nepodliehajte panike a vyťahujte ho z rozumom.
Kedysi sa odporúčalo udusiť zahryznutého kliešťa
olejom alebo mastným krémom. No ak je kliešť nakazený, infekcii len uľahčíme cestu do tela .Dusiaci sa
kliešť totiž vyvráti obsah svojich vnútorností do rany.
Ďalším mýtom je krútenie kliešťa v smere či proti
smeru hodinových ručičiek. Kliešť nemá závit, drží sa
podobným mechanizmom ako úchytka v stene.
Pred odstránením ho polejte či postriekajte nejakou
dezinfekciou, najlepšie s obsahom alkoholu,ak nemáte
poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne, použite alkoholický nápoj, parfum, alpu a pod. Niekto pripúšťa
aj použitie hustej mydlovej peny, keďže mydlo má aj
dezinfekčný účinok (najmä bakteriálne). Následne
kliešťa doslova vykývajte pinzetou, alebo klieštikmi na
to určenými. Postačia kývavé pohyby do strán, žiadne
krútenie.
Kliešťa uchopte pinzetou čo najbližšie pri koži a miernym ťahom sa ho pokúste vytiahnuť. Neponáhľajte
sa, snažte sa ho nerozpučiť, následne ranu opäť dezinfikujte.
Včasné odstránenie kliešťa je dôležité, ale ak ste v
lese a nemáte so sebou nijaké pomôcky, odstráňte si
ho radšej až doma. Ak sa stane, že časť kliešťa ostane
v koži netreba robiť paniku. Miesto ošetrite masťou s
obsahom antibiotika a zvyšok kliešťa sa po čase vylúči
mimo kože podobne ako drevená trieska. Vhodné je
vyhľadať lekára, ktorý vám hlavičku kliešťa odborne a
sterilne odstráni.
Spracovala: Monika Sedláková
10
SPOMIENKY NA BARČIANSKY BÁL
„A LA PARADISE“
Dňa 9.2.2013 sa v Kultúrnom dome v Barci
uskutočnil ďalší ročník Barčianskeho bálu, ktorý sa už
ako obvykle uskutočnil pod záštitou starostu MČ Košice
– Barca, Františka Krištofa. Veľmi nás potešilo, že v
dnešnej, tvrdej konkurencii plesov a bálov konajúcich sa
v meste a v okolí, sa neustále darí držať vysoký záujem o
túto akciu. Preto sme sa rozhodli venovať tejto akcii väčší
priestor v Barčianskom súčasníku, nakoľko v marcovom
vydaní už na to nevyšiel priestor.
Tento ročník Barčianskeho bálu bol výnimočný
tým, že sa prvý krát konal v určitom štýle, konkr. v
štýle „A LA PARADISE“ (v doslovnom preklade „Raj“).
Zúčastnené dámy a páni Barčianskeho bálu, boli
uvítaní na červenom koberci priamo starostom MČ
Barca – Františkom Krištofom a okrem priania príjemného večera odovzdal každému aj malú spomienkovú
pozornosť. Účastníci bálu mali možnosť vychutnať si
delikátne Martini, zatancovať si pod bielymi palmami,
zabaviť sa so svojimi priateľmi, oddýchnuť si od denného kolobehu, zabudnúť na bežné problémy a unášať
sa len vírom zábavy, pitia a dobrého jedla. Celý program
večera moderovali spoločne PhDr. Mária Kmecová a starosta František Krištof. Významnými pozvanými hosťami
ktorí sa zúčastnili tohto večera bol primátor Košíc MUDr.
Richard Raši, PhD. MPH a Ing. Lazúr Pavol s manželkou.
Už samotný začiatok otvoril špeciálnym valčíkom
Juraj Šoltés (účastník show Bailando) s partnerkou
Luciou. Skvelou hudbou sprevádzal účastníkov plesu
DJ Roman Ferko, večeru a dezert mal každý možnosť si
vychutnať v príjemnej atmosfére saxofonistu p. Adriana
Harvana, zábava postupne gradovala vystúpením večne
živej skupiny ABBA, kde si každý prišiel na svoje, keď si
zaspomínal na najznámejšie hity a dobre zatancoval.
Sladkým prekvapením večera bola čokoládová fontána s
ovocím, na ktorej si mohol každý návštevník pochutnať.
Celý večer sa hlavne niesol v znamení citátu: „Ak sa
vzdáte fajčenia, pitia, či dobrého jedla, nebudete v
skutočnosti žiť dlhšie, ale bude Vám to len tak pripadať“.
Takže sme všetkým prítomným zaželali, aby si bál naplno užili a dopriali si všetko, na čo majú v ten večer chuť!
Týmto patrí aj veľké poďakovanie našim sponzorom,
v prvom rade sponzorovi AGENTÚRA DAISY – konateľom
Ing. Marekovi Bérešovi a Ing. Daniele Bérešovej za spoluprácu a poskytnutie krásnej výzdoby do sály kultúrneho
domu.
Veľké poďakovanie patrí
aj spoločnosti LYNX, osobitne. Ing. Zoltánovi Kolárovi
za finančnú podporu.
Za ceny venované do
tomboly patrí poďakovanie
primátorovi MUDr. Richardovi Rašimu, PhD. MPH,
spoločnosti
MONTRÚR
– Ing. Jurajovi Ondirovi a
11
Ing. Jánovi Ondirovi, poslancovi MČ Košice – Barca Miloslavovi Maťašovi a spoločnosti Qalt s.r.o. za zapožičanie
nového automobilu Škoda Rapid na víkend pre výhercu
tomboly.
Viac fotografií si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.barca.sk v sekcii Fotogaléria.
Záhradkár v júni
Jún v značnej miere rozhoduje nielen
o množstve, ale aj o kvalite úrody. Preto zvýšenú
pozornosť venujeme nielen stromom, ale aj
pôde. Pri ošetrovaní pôdy sa snažíme častým
kyprením udržiavať maximálne množstvo prirodzenej vlahy. ldeálne by bolo pokypriť pôdu po
každom výdatnejšom daždi i po závlahe.
Pri kyprení ničíme súčasne buriny,
ktoré nikdy nenecháme vysemeniť. Ak máme
pôdu pod stromami zatrávnenú, kosíme trávu
častejšie, spravidla raz za 10 až 14 dní.
V prípade suchého počasia zavlažujeme,
aby júnový opad nebol príliš veľký.
Nadmernú násadu redukujeme pretrhávaním, prípadne odstrihávaním celých rodivých konárikov prípadne ich častí. Na mladých
stromčekoch využívame rôzne pestovateľské
opatrenia na urýchlenie rodivosti (nakláňanie,
ohýbanie, krúžkovanie, škrtenie a pod.).
V zeleninovej časti záhradky už rastú
uhorky, paprika a rajčiaky, ktoré si vyžadujú
pravidelné ošetrovanie – závlahu, okopávku,
prípadne prihnojenie. Vo fóliovníkoch dbáme na
pravidelné vetranie. Dôležité je udržiavanie primeranej teploty.
Uhorky vyväzovať, rajčiakom pri vyväzovaní včas vyštipujeme bočné výhonky.
zdravé plody, ale aj plody.napadnuté chorobami
( monília, pleseň sivá), aby neboli zdrojom nákazy.
Pravidelnú kontrolu potrebuje paprika
a rajčiaky, ktoré napádajú vošky a molice. Postrekujeme vhodnými insekticídmi. Na vošky
používame ACTELIC alebo KARATE či PIRIMOR,
majú kratšiu hygienickú ochrannú dobu
Pri reze odstraňujeme z koruny stromov
všetky konkurenčné a zahusťujúce výhonky.
Bujne rastúce výhonky zaštipujeme za
12. až 15. listom pri kôstkovinách a za 6. až 8.
listom pri jadrovinách.
Pažítku, predpestovanú zo skorej sejby,
môžeme vysadiť v trsoch na trvalé miesto.
Zberáme skoré hlúboviny, šalát, reďkovku,
lahôdkovú cibuľku, hrášok, karotku. Zberáme
ich tak aby sme neznehodnotili zeleninu. Skoré
zeleniny rýchlo strácajú konzumnú hodnotu,
kaleráb drevnatie, kapusta a kel praskajú, šalát,
reďkovka a cibuľa vybiehajú do kvetu, semienka
hrášku strácajú cukor a vytvárajú škrob.
musíme rátať s pravidelným zavlažovaním ovocných drevín, okrasných rastlín a najmä zeleniny. Každý pestovaný druh však
zavlažujeme diferencovane podľa jeho biologických požiadaviek. Rastlinám zabezpečíme dávku
najmenej 20 – 30 mm (t. j. 20 – 30 litrov vody
na m2) s väčším časovým intervalom (5 – 10 dní).
Z trvaliek a letničiek odstraňujeme odkvitnuté časti, čím ich nútime na opätovné kvitnutie.
Na viniči vyväzujeme ponechané letorasty k drôtenke alebo k inej opore. Pokiaľ už treba,
vylamujeme i zálistky. Zvýšenú starostlivosť
venujeme chemickej ochrane proti múčnatke
viničovej, ale i peronospóre.
Na mladých stromoch nenechávame veľa
plodov, pretože môžu zakrpatieť, čo nepriaznivo
ovplyvní ich ďalší vývoj.
V júni začíname s letným rezom všetkých
ovocných drevín a zaštipovaním výhonkov, čím
podporujeme rodivosť a efektívnejšie využitie
živín. Neskorý letný rez je veľmi dôležitý pri
niektorých kultivaroch jabloní z hľadiska
uskladňovania plodov náchylných na chorobu .
Z plodových zelenín venujeme pozomosť
rajčiakom a paprike. Vyväzujeme ich ku kolíkom.
Kolíkové kultivary rajčiakov vedieme najviac na
dva výhonky, ostatné zaštipujeme.
Trávnik často kosíme, pravidelne
zavlažujeme a podľa potreby prihnojujeme dusíkom.
Pravidelnú kontrolu si vyžaduje zdravotný stav rastlín. Papriku a rajčiaky najviac ohrozujú vošky a molice, uhorky pleseň uhorková.
V júni ešte sejeme kríčkovú fazuľku,
červenú repu šalátovú a vysádzame poloskoré
hlúboviny na jesenný zber.
Na odkvitnutých rododendrónoch a
azalkách vylamujeme odkvitnuté súkvetia. Na
ružiach sú možné dva spôsoby – alebo odstrihujeme tesne iba súplodie, v tom prípade vykvitnú
skoro a bohato, ale majú krátke stopky, alebo
ich režeme na 4 – 6 púčikov, čím získame dlhé
stopky.
Začíname aj so zberom drobného ovocia
– ríbezlí, egrešov. Oberáme čerešne, nie však len
12
Download

Barčiansky súčasník