Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Správa o hospodárení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe za rok 2011
URBÁRSKY HLAS
Hybe, apríl 2012
1
Vážení spolupodielnici,
dostáva sa Vám do rúk spravodaj Urbársky hlas, v ktorom nájdete kompletné informácie
o hospodárení za rok 2011 ako aj plán hospodárenia na rok 2012.
Hlavným príjmom Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe je príjem z predaja dreva. Vyťažené
bolo 68.189,55 m3 a predalo sa 68.812,24 m3 pri priemernom speňažení 64,55 €/m3 vrátane paliva. Celý rok
2011 sme spracovávali takmer všetko drevo z vetrovej a lykožrútovej kalamity, okrem 1.000 m3 prebierok.
Za drevo, ktoré nám Štátna ochrana prírody znemožnila vyťažiť sme dostali náhradu 39.724,41 €, ktorá je
súčasťou hospodárskeho výsledku za rok 2011.
Stav lesa, vzhľadom na pretrvávajúce kalamity je veľmi vážny, prognóza do budúcnosti tiež nie
dobrá.
V roku 2013 sa bude obnovovať LHP – teraz to má názov Program starostlivosti o les
a ten určí množstvo dreva s ktorým budeme môcť disponovať. Podrobnejšie o tom hovorí OLH vo svojom
príspevku.
Ceny surového dreva sa šplhajú do závratných výšok a naproti tomu ceny reziva stagnujú. Z tohto
vývoja vidíme, že je veľký záujem o guľatinu hlavne od veľkých spracovateľov, ktorí nasadili vysoké ceny,
len aby získali drevo. Malí spracovatelia tak nedokážu konkurovať. V tejto súvislosti ani naša píla, aj napriek
tomu, že spracováva našu guľatinu, tak isto nedokáže byť zisková.
Hospodársky výsledok za rok 2011 po zdanení činí 1.296.738,32 €.
Z toho navrhujeme splatiť úver vo výške 231.800,00 €, 432.246,10 € rozdeliť podielnikom, investície na rok
2012 27 000 € a zvyšok ako nerozdelený zisk uložiť ako rezervu do budúcich období. Zároveň hľadať
možnosti ako v budúcich obdobiach získať peniaze. Jedna z možností je pestovanie rýchlo rastúcich drevín
a využitie bielych plôch, ktoré si ponechávame ako rezervu.
Nedá mi nespomenúť výkon práva poľovníctva, ktorý Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
vykonáva vo vlastnej réžii. Zmluvy na výkon práva poľovníctva platia do konca roku 2013, preto už teraz
treba rozmýšľať aby poľovníctvo ostalo v réžii urbáru, aby sme nevylúčili možnosť prípadného podnikania
v tejto oblasti. Pripomínam, že Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe nevlastní celý poľovný revír, ale len
pozemky začlenené do poľovného revíru , ktoré sú vlastníctvom Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Hybe. Navrhujeme opatrenia premietnuté v nových Zásadách pre výkon práva poľovníctva v revíroch
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe, ktoré zvýšia ziskovosť poľovníctva v réžii Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Hybe minimálne na úroveň ktorú by sme dosiahli vo výške určenej zákonom,
prenájmom poľovných pozemkov v majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe.
Treba brať do úvahy vážnu vec, že prípadný cudzí nájomca nebude mať vzťah k majetku Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Hybe ani ho nebudú zaujímať problémy s obhospodarovaním lesa – hlavne
škody zverou. Tento problém sa objavuje v rámci celého Slovenska na prenajatých revíroch a je jedno či sú
to revíry štátne alebo neštátne.
Na záver Vám chcem pripomenúť dôležitosť valného zhromaždenia. Žiadam Vás aby ste sa v čo
najhojnejšom počte zúčastnili, prípadne aby ste ešte splnomocnili svojich známych podielnikov, prípadne
osoby blízke.
Prajem Vám všetko dobré veľa šťastia a zdravia.
Ďakujem za pochopenie.
Ján Bukovinský
predseda Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Hybe
2
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011
Rok 2011
Spolu
Počet hlasov
Výsledok hospodárenia
VH po zdanení
- splátka úveru
VH po splatení úveru
Návrh na rozdelenie:
- investície 2012
- nerozdelený zisk
- podiely podielnikom
Les
Pasienky
13 728,00
1 602 231,49
1 296 738,32
231 800,00
1 064 938,32
6 696,00
1 584 280,88
1 282 198,33
7 032,00
17 950,61
14 539,99
1 050 398,33
14 539,99
27 000,00
605 692,22
432 246,10
27 000,00
605 692,22
417 706,11
14 539,99
62,38
2,07
Podiel na 1 hlas
V roku 2011 bol vytvorený čistý výsledok hospodárenia vo výške 1296 738,32 €. Výbor Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Hybe navrhuje z dosiahnutého zisku splatiť zostatok bankového úveru čerpaného
na stavbu DSP Hybe. Zvyšok disponibilného zisku navrhuje výbor rozdeliť podielnikom vo výške
432 246,10 EUR, 27 000,00 EUR použiť na investície roku 2012 a sumu 605 692,22 EUR ponechať na
termínovaných účtoch.
Prehľad dosiahnutého výsledku a jeho rozdelenia v rokoch 2001-2011
VH po zdanení v €
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Suma spolu
22 306,90
59 029,48
87 397,55
228 484,95
224 842,98
199 282,85
545 877,40
581 727,89
108 761,54
657 510,19
1 296 738,32
Na 1 hlas
1,62
4,3
6,37
16,64
16,38
14,52
39,76
42,38
8,01
47,9
94,46
Rozdelenie VH v € podielnikom
Spolu
22 306,90
59 029,48
43 698,77
82 984,80
99 581,76
99 581,76
307 240,17
451 139,40
0
338 000,00
432 246,10
3
Výplatný
pomer
100%
100%
50%
36%
44%
50%
26%
78%
0%
51%
33%
Na 1
urbársky
hlas
1,62
4,3
3,18
6,04
7,25
7,25
22,38
32,86
0
24,62
31,49
Na 1
lesný
hlas
2,71
8,16
5,87
10,28
12,23
13,58
44,62
66,39
0
49,14
62,38
Na 1
pas.hlas
0,6
0,79
0,79
2,54
2,51
1,23
1,21
0,94
0
1,27
2,07
Prijaté ekonomické parametre
2010
2011
Každoročne dosiahnuť rentabilitu obstaraných investícií 5,31 € zisku na 33,19 € obstaraných
investícií
6,38
5,47
Každoročne dosiahnuť zisk na 1 m3 vyťaženého dreva minimálne 8,96 €.
9,33
19,02
28,36
40,52
71 414,00
68 189,55
64,55
24,03
€
m3
€
€
Výrobný zisk na 1 m3 dreva (tržba na 1 m3 predaného dreva mínus výrobné náklady na 1 m3
vyťaženého dreva) dosiahnuť každoročne minimálne 23,90 €.
Obstarané investície v roku 2011 v €
Množstvo vyťaženého dreva v m3
Tržba na 1 m3 predaného dreva v €
Výrobné náklady na 1 m3 vyťaženého dreva v €
Plnenie plánu investícií za rok 2011
Názov
Výška investície v €
Skutočnosť v €
DSP -presvetlenie haly
2 500,00
1 480,00
DSP - osvetlenie skladovej plochy
4 000,00
458,40
DSP - oplotenie
6 300,00
3 331,22
DSP - kabína operátora
1 000,00
283,33
MES - osvetlenie areálu
5 800,00
1 003,00
550,00
942,85
1 250,00
1 100,48
40 000,00
40 209,71
Svidovo - oplotenie areálu horárne
1 100,00
650,00
Chata Úložisko -slnečné kolektory
3 000,00
1 548,10
Kamerový systém
5 500,00
5 953,14
20 000,00
11 588,00
MES - demolácia STS
MES -oplotenie
MES - spevnenie plochy
Hala na uskladnenie výrobkov
Výkup pozemkov
9 000,00 nerealizované
Projekty na investície
10 000,00 nerealizované
Investičná rezerva -sušiareň reziva, zhodnotenie reziva
40 000,00 nerealizované
Drobné investície
Spolu
3 000,00
2 865,77
153 000,00
71 414,00
Plánovaná výška investícií na rok 2011 nebola vyčerpaná, nakoľko po zvážení ekonomických prínosov sa
nerealizovali niektoré investície, a to : nákup sušiarne pre DSP a vypracovanie investičných projektov.
Konania okolo výkupu pozemkov naďalej prebiehajú.
Plán investícií na rok 2012
Názov
Výška investície v €
Výkup pozemkov
10 000,00
Horáreň Bystrá - pokládka prípojky elektriky a vody
3 000,00
Terénne auto – lesná výroba
9 000,00
Drobné (obnovné) investície
5 000,00
Spolu
27 000,00
4
5
Správa o hospodárení za rok 2011
Legenda :
MJ : merná jednotka
VH : výsledok hospodárenia
OM : odvozné miesto
MES : manipulačno-expedičný sklad
Obnova lesa
Druh MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
ha
129,56
206 562,44
1 594,34
Skutočnosť 2010
ha
115,49
203 053,00
1 758,19
Plán 2011
ha
188,28
302 080,00
1 604,42
Skutočnosť 2011
ha
163,31
249 044,26
1 524,98
Rozdiel skutočnosť /plán
ha
-24,97
-53 035,74
-79,44
Odstraňovanie haluziny
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
ha
107,00
95 842,72
895,73
Skutočnosť 2010
ha
140,34
114 144,00
813,34
Plán 2011
ha
183,00
146 022,00
797,93
Skutočnosť 2011
ha
183,04
151 389,41
827,08
Rozdiel skutočnosť /plán
ha
0,04
5 367,41
29,15
Ochrana vyžínaním
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
ha
233,09
35 963,54
154,29
Skutočnosť 2010
ha
356,78
55 423,00
155,34
Plán 2011
ha
481,14
74 235,00
154,29
Skutočnosť 2011
ha
519,98
80 224,64
154,28
Rozdiel skutočnosť /plán
ha
38,84
5 989,64
-0,01
Ochrana proti zveri
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
ha
249,06
24 053,28
96,58
Skutočnosť 2010
ha
304,23
29 916,00
98,33
Plán 2011
ha
471,28
49 396,00
104,81
Skutočnosť 2011
ha
451,12
46 619,15
103,34
Rozdiel skutočnosť /plán
ha
-20,16
-2 776,85
-1,47
Prerezávky
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
ha
15,73
1 931,52
122,79
Skutočnosť 2010
ha
35,16
5 062,00
143,97
Plán 2011
ha
40,14
6 222,00
155,01
Skutočnosť 2011
ha
46,95
7 123,28
151,72
Rozdiel skutočnosť /plán
ha
6,81
901,28
-3,29
Pestovná činnosť spolu
Náklady spolu
Skutočnosť 2007
156 272,00
Skutočnosť 2008
341 620,00
Skutočnosť 2009
378 118,00
Skutočnosť 2010
416 194,00
Plán 2011
603 855,65
Skutočnosť 2011
552 319,12
6
Výška nákladov na pestovnú činnosť vyplýva z množstva úloh v pestovnej činnosti,
ktoré rastú spolu s ťažbami. Porast, ktorý sa v jednom roku vyťaží a prinesie ekonomický
úžitok, v ďalších 5-10 rokoch si vyžaduje finančné prostriedky na svoje zabezpečenie. Preto sa
v rokoch vysokých ťažieb musí tvoriť zo zákona rezerva na pestovnú činnosť. Rezerva na
pestovnú činnosť sa tvorí vo výške plánovaných nákladov. Pre rok 2012 je to suma 573 614,36
€.
Nasledujúci graf zobrazuje rast nákladov na pestovnú činnosť:
Náklady na pestovnú činnosť
600 000
EUR
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Rok
Plánované výkony pri obnove lesa neboli splnené a náklady vyčerpané hlavne z dôvodu, že
jesenné zalesňovanie sa kvôli suchému počasiu odložilo na nasledujúci rok.
Ťažba dreva
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
3
m
53 998,23
233 773,38
4,33
Skutočnosť 2010
m3
70 501,48
300 904,85
4,27
Plán 2011
3
m
50 815,00
238 205,00
4,69
Skutočnosť 2011
m3
68 189,55
303 723,24
4,45
3
17 374,55
65 518,24
-0,23
Rozdiel skutočnosť /plán
m
Približovanie dreva
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
3
53 998,23
571 920,08
10,59
Skutočnosť 2010
3
m
70 501,48
729 967,74
10,35
Plán 2011
m3
50 815,00
590 470,00
11,62
Skutočnosť 2011
3
m
68 189,55
695 464,70
10,20
Rozdiel skutočnosť /plán
m3
17 374,55
104 994,70
-1,42
Skutočnosť 2009
m
Manipulácia dreva na OM
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
3
m
53 998,23
33 896,27
0,63
Skutočnosť 2010
m3
70 501,48
34 367,60
0,49
Plán 2011
3
m
47 815,00
23 908,00
0,50
Skutočnosť 2011
m3
68 189,55
38 951,42
0,57
3
20 374,55
15 043,42
0,07
Rozdiel skutočnosť /plán
m
7
Ťažba, približovanie, manipulácia
na OM spolu
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
3
m
53 998,23
839 589,73
15,55
Skutočnosť 2010
m3
70 501,48
1 065 240,19
15,12
Plán 2011
3
m
50 815,00
852 583,00
16,78
Skutočnosť 2011
m3
68 189,55
1 038 139,36
15,22
3
17 374,55
185 556,36
-1,55
Rozdiel skutočnosť /plán
m
V roku 2011 pokračovalo spracovanie kôrovcovej kalamity. Bolo vyťažené 68 189,55 m3 dreva. Každý
rok v ktorom prekračujeme plán ťažieb podľa PSL, nás približuje k momentu, kedy nebudeme mať drevo
vhodné na ťažbu, tým pádom ani na zásobovanie vlastnej píly, ani na predaj. Tržby poklesnú, ale náklady na
pestovanie lesa a zabezpečovanie vyťažených porastov ostanú zhruba ešte 10 rokov po ťažbe. Aj keď urbár
prijme krízové opatrenia, zníži ostatné náklady na minimum, nebude to stačiť na pokrytie úloh pestovnej
činnosti. Preto je veľmi dôležité myslieť na túto situáciu už dnes a odkladať zdroje či už formou investícií alebo
tvorby rezerv finančných zdrojov v bankách.
Lesné cesty a sklady
Náklady spolu
Skutočnosť 2009
154 376,72
Skutočnosť 2010
129 758,00
Plán 2011
194 338,00
Skutočnosť 2011
211 451,44
Rozdiel skutočnosť /plán
17 113,44
Manipulácia dreva na MES
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Skutočnosť 2009
m3
29 158,00
71 112,54
3,44
Skutočnosť 2010
3
m
68 139,00
235 077,00
3,45
Plán 2011
m3
40 222,00
152 200,00
3,78
Skutočnosť 2011
3
m
65 609,83
256 391,00
3,91
Rozdiel skutočnosť /plán
m3
25 387,83
104 191,00
0,12
Doprava dreva z OM na MES
Druh MJ
MJ
Náklady spolu
Náklady na MJ
Plán 2011
3
m
40 222,00
171 954,00
4,28
Skutočnosť 2011
m3
58 615,00
287 102,00
4,90
3
18 393,00
115 148,00
0,62
Rozdiel skutočnosť /plán
m
Náklady na výrobu 1 m3 dreva OM
+ MES v €
OM
MES
Spolu
Skutočnosť 2009
15,55
8,68
24,23
Skutočnosť 2010
15,12
7,64
22,76
Plán 2011
16,81
8,06
24,87
Skutočnosť 2011
15,22
8,81
24,03
Rozdiel skutočnosť /plán
-1,59
0,75
-0,84
Náklady na výrobu dreva v ťažbe, manipulácii, približovaní a doprave z OM na MES oproti plánu sú
nižšie o 0,84 €. V dlhodobom horizonte sa tieto výrobné náklady pohybujú na stabilnej úrovni. Naopak ceny
speňažovania dreva vzrástli v priemere o 10 %.
8
Tržby z predaja dreva (priame +
vnútropodnikové )
Druh MJ
MJ
Tržby spolu
Cena
dreva(všetky
sortimenty )
Skutočnosť 2009
m3
52 689,83
2 133 926,96
40,50
Skutočnosť 2010
3
m
74 283,97
3 800 527,10
51,16
Plán 2011
m3
50 722,00
2 969 410,00
58,54
Skutočnosť 2011
3
m
68 812,24
4 441 997,32
64,55
Rozdiel skutočnosť /plán
m3
18 090,24
1 472 587,32
6,01
Vývoj cien speňažovania dreva a výrobných nákladov na 1 m3
70,00
60,00
cena dreva
EUR
50,00
Rozdiel medzi
cenou dreva a
výrobnými
nákladmi na 1 m3
40,00
30,00
20,00
Výrobné náklady na 1 m3 dreva(ťažba, približovanie,
manipulácia, doprava na MES)
10,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
Rok
Rozdiel medzi speňažovaním dreva a výrobnými nákladmi na 1 m3
Náklady na 1 m3 dreva(ťažba, približovanie, manipulácia, doprava na MES)
Z grafu uvedeného vyššie vyplýva, že pokiaľ náklady na výrobu m3 dreva sa roky držia na zhruba
jednej úrovni, ceny dreva rastú. Táto situácia je výhodná pre pestovateľov dreva, na druhej strane likvidačne
pôsobí na spracovateľov, nakoľko ceny reziva stagnujú. Danú situáciu na trhu spôsobil nedostatok dreva,
predpoklad ešte väčšieho dopytu po dreve, prebytok spracovateľov dreva a útlm stavebnej činnosti v dôsledku
hospodárskej krízy.
9
Nasledujúci graf názorne ukazuje ako rastie cena dreva, klesá alebo stagnuje cena reziva a ako sa tým zmenšuje
pridaná hodnota pri spracovaní dreva.
Pri súčasných cenách dreva a prepočítaní koeficientom výťažnosti ( potreba dreva na výrobu 1 m3 reziva ) už
nevzniká pri spracovaní priestor na tvorbu zisku, práve naopak vytvára sa strata z výroby. Pre lepšie
pochopenie uvediem príklad :
výťaž
cena dreva ( rôzne varianty )
koeficient výťažnosti
cena dreva po prerátaní koeficientom výťažnosti
náklady na porez 1 m3 reziva ( bez odpisov a réžie )
cena reziva potrebná na pokrytie výrobných nákladov
60
65
1,67
108,34
45,00
153,34
60
70
1,67
116,67
45,00
161,67
60
75
1,67
125,00
45,0
170,00
60
80
1,67
133,34
45,00
178,34
%
€
€
€
€
Z uvedeného vyplýva, že pri akceptácii straty z odpisov, by pri cene dreva dodaného na pílu 80 € , musela byť
priemerná cena reziva minimálne 178,34 €.
Vzhľadom k tomu že cena piliarskej guľatiny dodávanej na DSP v roku 2011 bola v priemere 67 €, prevádzka
DSP pri priemernom speňažení reziva 149,57 €, vykazuje stratu. Aj súčasný vývoj na trhu s drevom ukazuje,
že ceny dreva naďalej stúpajú a ceny reziva stále stagnujú. Tento trend nedovoľuje prevádzkovať urbársku pílu
zo ziskom. Negatívny trend podčiarkuje skutočnosť, že nedostatok nášho dreva pri súčasnej výške ťažby, nás
núti nakupovať na zabezpečenie chodu DSP drevo za trhové ceny, čo dnes je okolo 80-95 € za m3.
10
Nasledujúci graf znázorňuje vývoj cien dreva a reziva :
Vývoj cien dreva a reziva
180,00
160,00
EUR
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2009
2010
2011
Rok
Ceny dreva
Ceny rez iva
V ďalšom grafe vidieť akú časť z ceny reziva tvoria náklady na drevo :
Podiel ceny dreva na cene reziva
45
40
35
EUR
30
25
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
Rok
podiel ceny dreva na cene reziva
Na DSP sa v roku 2011 porezalo 7 150 m3 dreva. Pri vyťaží 60 % sa vyrobilo 4 299,33 m3. Predalo sa
4 230,44 m3 reziva pri priemernom speňažovaní 149,57 € na 1m3 reziva. Celkové náklady boli 775 tis €,
celkové výnosy 710 tis. Náklady boli prekročené v spotrebe energie o 4 tis. €, v službách ( náklady
vyplývajúce zo zábehu prevádzky) o 5 tis. . Na druhej strane sa náklady ušetrili hlavne na mzdách, odvodoch
a spotrebe režijného materiálu. Plánované tržby sa nedosiahli, nakoľko sa nesplnili plánované výkony pri
poreze a aj dosiahnutá cena speňažovania ( 149,57 €) bola nižšia ako plánovaná (175,84 €). Aj napriek
enormnej snahe všetkých zamestnancov a hlavne vedúceho píly, DSP v roku 2011 vykázala stratu 65 tis. €.
Strata je zhruba vo výške odpisov ( 79. tis. €), čo znamená neschopnosť prevádzky splatiť vynaložené
investičné náklady. Súčasný trend ukazuje, že je výhodnejšie predávať drevo na OM, poprípade z MES, ako ho
píliť na DSP.
Urbárske pozemkové spoločenstvo v roku 2011 prekročilo ťažbu dreva o 17 374,55 m3, čo znamenalo
pri vyššom speňažovaní ako bolo plánované, zvýšenie tržieb o 1 426 tis. €. V roku 2011 sme dostali dotáciu
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 40 tis. € za rok 2010 a 40 tis. € za rok 2011, ako podporu na
územia európskeho významu v piatom stupni ochrany. Vzrástli aj výnosové odpisy o 20 tis. €, nakoľko bola
vyplatená aj dotácia z roku 2009 z Programu rozvoja vidieka na nákup JCB čelného nakladača a výpočtovej
techniky. Náklady na spracovanie dreva vyššou ťažbou, pri dodržaní plánovaných cien spracovania, vzrástli
o 435 tis. €. Na výsledku hospodárenia sa negatívne podpísala strata DSP 65 tis. €. Daň z príjmu predstavovala
čiastku 305 tis. €, čo je nárast oproti plánu o 189 tis. €. Celkovo bol plánovaný výsledok hospodárenia (
459 400 € ) prekročený o 837 338,32 €.
Celkové priame náklady
Celkové priame výnosy
Výsledok hospodárenia
= 3 641 550,30 €
= 4 938 288,62 €
= 1 296 738,32 €
Ing.Vilma Kunská
11
Odberatelia dreva za rok 2011
Odberatel
m3
%
Vlastná spotreba
Drevárska spol.
RTT
Lesotrans
Poľsko
Podielníci
37
920
1095
1313
1346
1458
0,05%
1,34%
1,59%
1,91%
1,96%
2,12%
PROMUSWOOD
Enzo
MSK V. Karlovice
Korec
K-Forest
Lesko
DSP Hybe
Ostatní
Less & Co
Ján Pavlík LESU
1678
1769
2519
2765
5612
6854
7047
8797
9621
15981
2,44%
2,57%
3,66%
4,02%
8,16%
9,97%
10,25%
12,79%
13,99%
23,24%
Spolu
68812
100,00%
12
Realizácia surového dreva po sortimentoch v m3 v roku 2011
Názov
Borovica v dĺžkach
Drevo v dĺžkach
Drevo v dĺžkach-jedla
Kániky
Palivo
Samovýroba
Vláknina ihličnatá
Vláknina listnatá
Výrezy B (III. A) ihličnaté
Výrezy B/C (III. B) ihličnaté
Výrezy C (III. C) ihličnaté
m3
Spolu
13
%
26,03
9584,02
217,49
1307,52
562,29
916,18
3614,96
103,44
6176,34
28583,6
17720,37
0,04%
13,93%
0,32%
1,90%
0,82%
1,33%
5,25%
0,15%
8,98%
41,54%
25,75%
68812,24
100,00%
Súčasný stav a vývoj lesných porastov a zásob drevnej hmoty
Aktuálny stav disponibilných porastových zásob drevnej hmoty.
LC UPS Hybe
Nízke Tatry
(Rígeľ,Svídovo,
Lipt.Ján)
LC Račková –
LM
(Sihly)
Spolu
Platnosť PSL - roky
2004 - 2013
2007 - 2016
-
Východisková zásoba z PSL
1 155 500 m3
181 500 m3
1 337 000 m3
Ťažba od 2004 do 2011
- 299 500 m3
- 56 500 m3
- 356 000 m3
Prírastok na zásobe
+100 000 m3
Zásoby v por. s 5. SOP
-272 500 m3
+ 8 500 m3
0
+108 500 m3
-272 500 m3
Bez možnosti vykonávať
hosp.činnosť(ťažba,pestov.,ochrana …..)
Zostatok k 1.1.2012
683 500 m3
133 500 m3
817 000 m3
PSL - Program starostlivosti o les; SOP - stupeň ochrany prírody; LC - lesný celok;
Ročná výška ťažieb sa v posledných troch rokoch pohybuje na priemernej úrovni cca 63 000 m3.
Je potrebné zdôrazniť, že z tejto ťažby je objem úmyselných ťažieb iba 4,6 % a objem náhodných
(kalamitných) ťažieb 95,4 %.
Na základe uvedených údajov sa nedá jednoznačne určiť, akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj lesných
porastov a stav zásob drevnej hmoty. Ale môžeme určiť niekoľko variant, ktoré v blízkej budúcnosti pripadajú
do úvahy:
1. Vývoj náhodných ťažieb bude postupovať podobne ako v posledných 3-och rokoch, prípadne
ešte razantnejšie, a za 10 – 13 rokov vyťažíme všetky zásoby dreva.
2. Náhodné ťažby sa úplne zastavia alebo obmedzia na minimálnu výšku v tomto alebo v budúcom
roku a porasty z celkovou zásobou 700 – 800 tis. m3 budeme postupne obhospodarovať podľa
PSL. V tomto prípade by sa ročná výška ťažieb pohybovala na úrovni 4 000 – 5 000 m3.
3. Útlm alebo úplne zastavenie náhodných ťažieb sa udeje nepredvídateľne, v ktoromkoľvek
roku.
14
V každom prípade sa v horizonte 2 – 10 rokov dostane urbár do situácie, keď bude nutné vykonávať
aspoň základné opatrenia na zabezpečenie lesných porastov. Tieto opatrenia predstavujú súbor činností
(opakované zalesňovanie, ochrana mladých lesných porastov proti burine, zveri a iným škodlivým činiteľom),
ktoré je potrebné vykonávať až do veku porastu, keď môžeme konštatovať, že vznikol následný mladý lesný
porast, ktorý až do prvých výchovných zásahov nevyžaduje intenzívnu starostlivosť. Doba na zabezpečenie
mladých porastov je 4 – 10 rokov a priemerný ročný náklad na 1 ha starostlivosti o nový lesný porast až do jeho
zabezpečenia je cca 330;-€. V súčasnej dobe vykonávame takéto opatrenia na ploche 650 ha. Podľa
doterajšieho vývoja sa dá predpokladať, že táto plocha bude postupne narastať. To, do akej miery, bude závisieť
od toho, akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj lesných porastov. V najhoršom prípade sa táto plocha môže
dostať až na úroveň cca 2000 ha. Vo finančnom vyjadrení to znamená sumu približne 660 000;-€ ročne. Ak by
sa kalamity ustálili, znížili alebo zastavili, môže urbár do budúcna počítať s ročnou výškou ťažieb 4 000 – 5
000 m3. Či už sa udeje ten najhorší variant alebo niektorý miernejší, nebude urbár schopný vykonávať
nevyhnutné hospodárske opatrenia v plnom rozsahu pri doterajšom systéme nakladania z dosiahnutým ziskom.
Mala by sa zvoliť cesta, kedy sa v dobe vysokých ťažieb 1/3 zisku použije na vyplatenie podielov pre
podielnikov, 1/3 na investovanie do projektov, ktoré môžu do budúcna zabezpečiť pravidelný príjem a 1/3
odložiť na obdobie keď budú ťažby veľmi nízke a príjem z týchto ťažieb nebude stačiť na zabezpečenie
spomínaných činností, ďalších výchovných zásahov ako aj celkový chod urbáru.
Pre lepšiu orientáciu a jednoduchšie pochopenie, akým spôsobom sa vyvíjala výška úmyselných a náhodných
ťažieb v porovnaní s plánovanou ťažbou v PSL, sú tieto údaje zobrazené v nasledujúcom grafe.
Róbert Sporinský
OLH
15
ROZBOR PLÁNU ŤAŽIEB ZA ROK 2011
LO
Druh ťažby
VÚ
Výchovná úmyselná do
50 r.
VÚ
Výchovná úmyselná nad
50 r.
PN
Predrubná náhodná
rozptýlená
Rígeľ
plán
Sihly
3
ha
m
Lipt. Ján
3
m
ha
3
ha
m
Svidovo
ha
3
m
SPOLU
3
ha
m
13,68
273,00
0,00 16,90
162,00 17,13
380,00 47,71
815,00
skutočnosť 14,00
plán
403,57
0,00
0,00 12,66
0,00
566,25
0,00
405,48 32,76
0,00
1375,30
0,00
6,10
skutočnosť
plán
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
skutočnosť
157,42
0,00
111,30
192,12
460,84
plán
273,00
0,00
162,00
380,00
815,00
skutočnosť
560,99
0,00
677,55
597,60
1836,14
plán
skutočnosť
plán
skutočnosť
0,00
0,00
10000,00
9530,08
0,00
0,00
10000,00
14557,02
0,00
0,00
15000,00
24433,69
0,00
0,00
15000,00
17758,33
0,00
0,00
50000,00
66279,12
plán
10000,00
10000,00
15000,00
15000,00
50000,00
9530,08
14557,02
24433,69
17758,33
66279,12
plán
10273,00
10000,00
15162,00
15380,00
50815,00
skutočnosť
10091,07
14557,02
25111,24
18355,93
68115,26
Samovýroba
skutočnosť
397,44
280,96
150,74
87,04
916,18
Biele plochy
skutočnosť
0,00
0,00
40,15
0,00
40,15
CELKOM
plán
10273,00
10000,00
15162,00
15380,00
50815,00
skutočnosť
10488,51
14837,98
25302,13
18442,97
69071,59
PREDRUBNÁ CELKOM
OÚ
Obnovná úmyselná
RN + RNP
Rubná náhodná
RUBNÁ CELKOM
SPOLU NA LESNOM
FONDE
skutočnosť
PLÁN ŤAŽIEB NA ROK 2012
LO
Druh ťažby
Výchovná úmyselná do 50 r.
Výchovná úmyselná nad 50 r.
Predrubná náhodná rozptýlená
PREDRUBNÁ CELKOM
Obnovná úmyselná
Rígeľ
ha
Sihly
m3
ha
78,41 2200,00 1,94
0,00
Lipt. Ján
m3
ha
40,00 99,73
0,00
m3
Svidovo
ha
3560,00 46,03
0,00
m3
SPOLU
ha
1200,00 226,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2200,00
40,00
3560,00
1200,00
m3
7000,00
0,00
0,00
0,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RN + RNP Rubná náhodná
6000,00
6000,00
12000,00
9000,00
33000,00
RUBNÁ CELKOM
6000,00
6000,00
12000,00
9000,00
33000,00
SPOLU NA LESNOM FONDE
8200,00
6040,00
15560,00
10200,00
40000,00
Samovýroba
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biele plochy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8200,00
6040,00
15560,00
10200,00
40000,00
CELKOM
16
Rozbor plánu pestovnej činnosti za rok 2011
Rígeľ
Sihly
Lipt. Ján
Svidovo
SPOLU
ha
množstvo
ha
množstvo
ha
množstvo
ha
množstvo
ha
množstvo
OBNOVA LESA umelá
Plán
50,06 ha
228 350 ks
28,53 ha
111 400 ks
44,60 ha
159 500 ks
65,09 ha
244 850 ks
188,28 ha
744 100 ks
Skutočnosť
37,34 ha
178 580 ks
29,83 ha
113 000 ks
46,88 ha
162 045 ks
49,26 ha
185 960 ks
163,31 ha
639 585 ks
OBNOVA LESA prirodzená
Plán
0,00 ha
x
0,00 ha
x
6,35 ha
x
2,95 ha
x
9,30 ha
x
Skutočnosť
0,00 ha
x
0,00 ha
x
6,95 ha
x
3,45 ha
x
10,40 ha
x
SPOLUPÔSOBEN
IE PRI PRIR.
OBNOVE LESA
Plán
0,00 ha
x
0,00 ha
x
0,00 ha
x
0,00 ha
x
0,00 ha
x
Skutočnosť
0,00 ha
x
0,00 ha
x
0,00 ha
x
0,00
x
0,00 ha
x
Plán
33,00 ha
13 000 m3
28,00 ha
11 170 m3
65,00 ha
26 006 m3
57,00 ha
22 835 m3
183,00 ha
73 011 m3
25,06 ha
10 125,00
m3
28,75 ha
14 696,00 m3
73,70 ha
31 443,00 m3
55,53 ha
21 342,00 m3
183,04 ha
77 606 m3
ODSTRAŇOVANI
E HALUZINY
Skutočnosť
OCHRANA ML.
LES. POR. VYŽÍNANIE
Plán
92,13 ha
x
134,89 ha
x
86,56 ha
x
167,56 ha
x
481,14 ha
x
Skutočnosť
122,46 ha
x
134,86 ha
x
91,06 ha
x
171,60 ha
x
519,98 ha
x
OPLOCOVANIE
MLADÝCH LES.
PORASTOV
Plán
0,00 ha
0m
0,00 ha
0m
0,00 ha
0m
0,00 ha
0m
0,00 ha
0m
Skutočnosť
0,00 ha
0,00 m
0,00 ha
0,00 m
0,00 ha
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 ha
0 ks
Plán
108,70 ha
x
107,85 ha
x
98,23 ha
x
156,50
x
471,28 ha
x
Skutočnosť
105,33 ha
x
109,01 ha
x
106,05 ha
x
130,73
x
451,12 ha
x
Plán
7,59 ha
x
1,83 ha
x
13,54 ha
x
17,18
x
40,14 ha
x
Skutočnosť
7,59 ha
x
6,06 ha
x
18,44 ha
x
14,86
x
46,95 ha
x
OCHRANA ML.
LES. POR. PROTI ZVERI
PREREZÁVKY
Plán pestovnej činnosti na rok 2012
Rígeľ
Sihly
Lipt. Ján
Svidovo
SPOLU
ha
množstvo
ha
množstvo
ha
množstvo
ha
množstvo
ha
množstvo
25,51 ha
113 650 ks
28,46 ha
105 050 ks
38,08 ha
126 150 ks
48,72 ha
185 100 ks
140,77 ha
529 950 ks
ZALESŇOVANIE
OPAKOVANÉ
10,02 ha
39 650 ks
2,66 ha
7 150 ks
7,55 ha
23 750 ks
4,50 ha
14 550 ks
24,73 ha
85 100 ks
OCHRANA PROTI ZVERI
LÚPANIE
18,00 ha
7 000 ks
2,28 ha
700 ks
14,25 ha
5 700 ks
5,00 ha
2 000 ks
39,53 ha
15 400 ks
OCHRANA PROTI ZVERI
OBHRYZ
122,15 ha
x
129,44 ha
x
131,05 ha
x
87,95 ha
x
470,59 ha
x
OCHRANA PROTI ZVERI
TVRDOŇ – POSTREK
41,26 ha
155 000 ks
41,40 ha
155 000 ks
51,95 ha
190 000 ks
57,13
200 000 ks
191,74 ha
700 000 ks
OCHRANA PROTI ZVERI
TVRDOŇ – GRANULÁT
26,29 ha
89 500 ks
26,37 ha
89 500 ks
41,47 ha
127 000 ks
42,13
134 000 ks
136,26 ha
440 000 ks
OPLOCOVANIE MLADÝCH
LES. PORASTOV
0,85 ha
880 m
1,40 ha
1 390 m
0,00 ha
0m
0,00 ha
0m
2,25 ha
2 270,00 m
OCHRANA ML. LES. POR.
VYŽÍNANIE
210,12 ha
x
160,57 ha
x
136,60 ha
x
218,32
x
725,61 ha
x
ODSTRAŇOVANIE
HALUZINY
22,25 ha
8 054 m3
19,70 ha
7 649 m3
43,85 ha
17 491 m3
26,85 ha
10 739 m3
112,65 ha
43 933 m3
13,77 ha
x
3,71 ha
x
9,01 ha
x
51,08
x
77,57 ha
x
ZALESŇOVANIE PRVÉ
PREREZÁVKY
17
18
19
20
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (podrobne v EUR)
Firma :
Ozna-
Strana
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe (2011), Hybe 519, 032 31, Hybe
Text
Číslo
čenie
a
b
Otvorenie
Do:
Zatvorenie
Skutočnosť v účtovnom období
riad.
sledovanom
minulom
c
1
2
176 563,49
34 924,85
25 962,80
20 377,86
5 584,94
3 955 105,53
3 949 873,18
-55 732,56
60 964,91
2 584 620,86
144 752,09
2 439 868,77
1 376 069,61
417 625,68
296 782,99
7 043,06
102 640,79
11 158,84
55 887,84
189 148,59
18 575,45
12 436,51
58 438,85
199 889,96
22 852,35
1 616 681,11
838 145,20
2 987,85
15 416,57
387,49
16 364,67
7,02
I.
A.
+
II.
II.1.
2.
3.
B.
B.1.
2.
+
C.
C.1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
F.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
XIII.
R.
*
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)
Obchodná marža r. 01 - r. 02
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)
Aktivácia (účtová skupina 62)
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)
Služby (účtová skupina 51)
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)
Mzdové náklady (521, 522)
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
Sociálne náklady (527, 528)
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku (551, 553)
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+r. 19-r. 20-r. 21+r. 22-r. 23+(-r. 24)-(-r.25)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
Predané cenné papiere a podiely (561)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (+/- 565)
Výnosové úroky (662)
Nákladové úroky (562)
Kurzové zisky (663)
Kurzové straty (563)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
Prevod finančných výnosov (-) (698)
Prevod finančných nákladov (-) (598)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27-r. 28+r. 29+r. 33-r. 34+r. 35-r. 36-r. 37+r. 38-r. 39+r. 40-r. 41+r. 42-r. 43+(-r. 44)-(-r.45)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
10 515,44
9 615,69
899,75
4 729 568,50
4 743 434,38
-13 865,88
**
S.
S.1.
2.
**
XIV.
T.
*
U.
U.1.
2.
*
***
V.
***
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50
- splatná (591, 595)
- odložená (+/- 592)
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52 - r.53
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57
- splatná (593)
- odložená (+/- 594)
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
21
Od:
2 486 823,04
145 322,98
2 341 500,06
2 243 645,21
499 346,28
348 436,29
8 628,51
122 153,23
20 128,25
55 432,99
209 447,96
18 482,70
22 858,21
4,94
170,64
2 186,60
32,31
2 047,05
-14 449,62
-17 984,90
1 602 231,49
305 493,17
305 493,17
820 160,30
162 550,11
162 550,11
1 296 738,32
657 610,19
100,00
-100,00
1 602 231,49
-100,00
820 060,30
1 296 738,32
657 510,19
SÚVAHA (podrobne v EUR)
Firma :
Ozna-
Strana
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe (2011), Hybe 519, 032 31, Hybe
AKTÍVA
čenie
riadku
b
c
A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.III.
A.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
Spolu majetok r.002 + r.030 + r.061
Neobežný majetok r. 003 + 011 + 021
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/
Softvér (013) - /073, 091A/
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
Goodwill (015) - /075, 091A/
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)
Pozemky (031) - 092 A
Stavby (021) - /081, 092A/
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A
Obežný majetok r.031 + r.038 + r.046 + r.055
Zásoby súčet (r.032 až 037)
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
Výrobky (123) - 194
Zvieratá (124) - 195
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
Čistá hodnota zákazky (316A)
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
4.
5.
6.
7.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
Odložená daňová pohľadávka (481A)
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
Čistá hodnota zákazky (316A)
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
042
043
044
045
046
047
048
049
4.
5.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) 391A
Sociálne poistenie (336) - 391A
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
Finančné účty súčet (r. 056 až 060)
Peniaze (211, 213, 21X)
Účty v bankách (221A, 22X +/-261)
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291
Časové rozlíšenie súčet (r.062 až r.065)
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
050
051
6.
7.
8.
B.IV.
B.IV.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.1.
2.
3.
4.
Otvorenie
Do:
Zatvorenie
V bežnom účtovnom období
Číslo
a
Od:
Brutto
Korekcia
časť.1
časť.2
V min. účt. obd.
Netto
Netto
2
3
26 285 869,38
23 704 486,79
5 759,15
1 403 407,46
1 278 687,73
4 422,38
24 882 461,92
22 425 799,06
1 336,77
24 193 884,43
22 614 394,40
1 913,44
5 759,15
4 422,38
1 336,77
1 913,44
23 698 727,64
2 885 853,98
2 716 372,86
925 498,43
17 148 855,01
1 274 265,35
22 424 462,29
2 885 853,98
2 137 319,54
230 286,40
17 148 855,01
22 612 480,96
2 885 853,98
2 231 739,96
233 369,71
17 148 855,01
331,94
21 815,42
331,94
112 330,36
2 446 486,97
72 843,09
31 321,57
1 567 842,66
60 062,22
4 674,49
40 177,17
1 344,35
40 177,17
1 344,35
53 943,80
1 443,93
4 153,12
4 153,12
4 515,25
4 153,12
4 153,12
579 053,32
695 212,03
331,94
21 815,42
2 571 206,70
72 843,09
31 321,57
124 719,73
4 515,25
158 620,48
156 982,83
451 521,35
445 429,78
165,00
165,00
165,00
593,67
878,98
2 210 870,28
6 254,52
2 204 615,76
593,67
878,98
2 210 870,28
6 254,52
2 204 615,76
243,71
5 682,86
1 051 743,84
12 552,44
1 039 191,40
10 175,89
10 175,89
11 647,37
10 175,89
10 175,89
11 647,37
283 340,21
281 702,56
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
22
124 719,73
124 719,73
SÚVAHA (podrobne v EUR)
Firma :
Ozna-
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe (2011), Hybe 519, 032 31, Hybe
PASÍVA
čenie
a
Strana
Od:
Otvorenie
Do:
Zatvorenie
V bežnom účtovnom období
Číslo
V min. účt. obd.
riadku
b
4
c
5
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
24 882 461,92
22 713 706,97
24 193 884,43
21 889 772,24
20 244 356,74
20 244 356,74
20 244 356,74
20 244 356,74
987 905,31
987 905,31
987 905,31
184 706,60
184 706,60
987 905,31
1 296 738,32
657 510,19
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121
Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087
Základné imanie súčet (r.069 až 072)
Základné imanie (411 alebo +/-491)
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
Zmena základného imania +/-419
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
Kapitálové fondy súčet (r.074 až 079)
Emisné ážio (412)
Ostatné kapitálové fondy (413)
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/-416)
Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)
Zákonný rezervný fond (421)
Nedeliteľný fond (422)
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r.001 - (r.068 + r.073 + r.080 +
r.084 + r.088 + r.121)
Záväzky z r.089 + r.094 + r.106 + r.117 + r.118
Rezervy súčet (r.090 až r.093)
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
Ostatné krátkodobé rezervy (323, 32X, 459A, 45XA)
Dlhodobé záväzky súčet (r.095 až r.105)
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)
Čistá hodnota zákazky (316A)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
1 117 251,94
602 995,19
1 215 329,04
606 690,12
602 995,19
606 690,12
11 449,72
29 890,07
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.IV.
B.V.
B.V.1.
2.
C.
C.1.
2.
3.
4.
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
Vydané dlhopisy (473A /-/255A)
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
Odložený daňový záväzok (481A)
Krátkodobé záväzky súčet (r.107 až r.116)
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
Čistá hodnota zákazky (316A)
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X(A)
Krátkodobé finačné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
Bankové úvery r.119+ r.120
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r.125)
Výdavky budúcich období dlhodobé(383A)
Výdavky budúcich období krátkodobé(383A)
Výnosy budúcich období dlhodobé(384A)
Výnosy budúcich období krátkodobé(384A)
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
163,78
11 285,94
256,97
29 633,10
265 655,03
15 352,46
294 172,85
52 482,66
35 890,01
28 412,71
18 440,98
149 210,06
18 348,81
29 243,03
24 463,87
15 304,58
155 438,12
17 240,59
237 152,00
189 728,00
47 424,00
1 051 503,01
284 576,00
237 152,00
47 424,00
1 088 783,15
905,00
877,00
1 050 598,01
1 087 906,15
A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
4.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
A.III.
A.III.1.
2.
3.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
23
Kandidáti do orgánov UPS Hybe pre voľby na valné zhromaždenie, ktoré sa bude
konať 15.4. 2012
(Zaradení podľa abecedy)
Predseda UPS Hybe:
1. Ján Bukovinský, M. Blahu 301 Lipt. Hrádok
2. Ing. Ján Žiška, Hybe 659
Člen výboru UPS Hybe:
1.
Ing. Katarína Chválová, Lipt. Peter 229
2.
Vendelín Florek, Lipt. Mikuláš, Dubová 493/5
3.
Viera Lehotská, Hybe 400
4.
Eleonóra Maťašovská, Hybe 96
5.
Peter Matejbus, Belanská 552/38 Lipt. Hrádok
6.
Vladimír Melich, Hybe 419
7.
Ing. Jaroslav Piovár, Hybe 666
8.
Milan Rajniak, Lipt Porúbka 490
9.
Ing. Ivan Vrlík , Hybe 593
10. Ing. Juraj Zuskin, Hybe 319
11. Pavel Žiška, Hybe 108
12. Rastislav Žiška, Východná 358
Predseda dozornej rady UPS Hybe:
1. Pavel Lenko, Malužiná 90
2. Ján Teplický, Hybe 271
Člen dozornej rady UPS Hybe:
1. Martin Mičev, Hybe 37
2. Juraj Stanček, Hybe 137
3. Milan Stanček, Hybe 604
4. Ing. Miroslav Dzurek, Hybe 298 – nepodielník
5. Bc. Branislav Huntoš, Lipt. Hrádok, Sady M.R. Štefánika 139/16 - nepodielník
––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ URBÁRSKEHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA HYBE ZA ROK 2011
URBÁRSKY HLAS
Vydalo:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
Vydanie:
prvé
Náklad:
850 výtlačkov
Rozsah:
28 strán
Nepredajné
Tel:
044/5296 116
Fax:
044/52 80 299
E-mail: [email protected]
WWW: www.urbarhybe.sk
24
Download

Správa o hospodárení za rok 2011