Odborný program kongresu
STREDA, 25. MAREC 2015
17.00-19.00
Zasadanie výboru Slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu SLS
a poradného zboru hlavného odborníka MZ pre odbor cievna chirurgia
Hotel Družba, Jasná
ŠTVRTOK, 26. MAREC 2015
08.00-12.00
USG WORKSHOP
Ultrazvuková diagnostika artérií dolných končatín pre cievnych chirurgov
Lektori: doc. MUDr. Musil D., PhD., MUDr. Žernovický F. jr.
12.50-13.00
OTVORENIE KONGRESU
13.00-14.30
Sekcia A: Ochorenia retroperitoneálnych ciev
Predsedníctvo: Janek, Köcher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chirurgická liečba zhubných nádorov dolnej dutej žily. ( Surgical treatment of
malignant tumors of the inferior vena cava .) – Janek J., Kminiak R., Necpal R.,
Tomka J., Kováč O., Takáč R. ( Banská Bystrica, Bratislava )
Chirurgický přístup – jedna z možností léčby endoleaku I. B typu v zájmu
zachováni průtoku vnitřní pánevní tepnou. Kazuistika. (Surgical approach –
one of the treatment options endoleak type I. B in order to maintain the flow of
internal pelvic artery. Case report.)- Vlček L., Vidim T., Poch T. ( Kolín )
Pseudoaneuryzma v. cava inferior mylne považovaná za agresívny malígny
nádor.( Pseudoanerysm mistakenly considered as aggressive malign tumor. )Peteja M., Lerch M., Jaluvka F., Zonča P. ( Ostrava )
Endovaskulární léčba disekce aorty typ B v chronickém stadiu onemocnění.
(Endovascular treatment of Aortic Type B Dissection in Chronic Stage of
Disease.) – Kučera D. ( Ostrava )
Endovaskulární léčba poranění hrudní aorty. ( Endovascular treatment of
thoracic aortic trauma. ) – Köcher M., Černá M., Utíkal P., Bachleda P., Dráč P.,
Prášil V. ( Olomouc )
Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za
pomoci počítačového modelu napětí cévní stěny. (Incidence of small abdominal
aortic aneurysm ruptures and rupture prediction based on computer modeling
of vascular wall stress. ) – Kubíček L., Staffa R., Vlachovský R., Polzer S. ( Brno )
Zajímavé kazuistiky pacientů s aneuryzmatem břišní aorty. ( Interesting cases of
patients with abdominal aorta aneurysm. ) – Šilhart Z., Kysela P. ( Brno )
8.
Karcinóm obličky prerastajúci do vena cava inferior. - Molčan T., Danaj M., Cvik
M., Mikurčík E. ( Trnava )
14.30-16.00
Sekcia B : Infekcie a mezenteriálna ischémia
Predsedníctvo : Slyško, Tomka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Možno definitívne vyliečiť infekciu cievnej protézy? ( Is the prosthetic infection
definitely treatable? ) – Šefránek V., Necpal R., Tomka J. ( Bratislava )
Infekcia protézy aortobifemorálneho bypassu riešená extraanatomickým
laterálnym iliako-popliteálnym bypassom.( Infection of aortobifemoralis bypass
prosthesis treated extraanatomical lateral iliac-popliteal bypass.) – Štefanič P.,
Sihotský V., Kubíková M., Smola A., Závacká M., Frankovičová M. ( Košice )
Primárne aortoenterické fistuly – súčasné trendy + case report. ( Primary
aortoenteric fistulas – state of the art + case report. ) – Slyško R., Takács R.,
Prochotský G., Švarc P., Lámala R., Lévay J., Gajdošová M. ( Bratislava )
Řešení infekce cévní protézy na netransplatnačním pracovišti. ( Solution of the
Vascular Prothesis infection on Nontransplant Workplace.) – Pták P., Louda V.,
Beneš J. (České Budějovice )
Spondylodiscitída – zriedkavá komplikácia infekcie aorty. ( Spondylodiscitis – a
rare complication related to aortic infection. ) – Necpal R., Tomka J., Šefránek V.
(Banská Bystrica )
The use of an extra-anatomic bypass with Omniflow II biosynthetic vascular graft
in emergency and septic vascular surgery – Matia I., Wiltberger G., Hansen K.,
Fellmer P.T. ( Germany )
Wilkieho syndróm – arteriomesenterická kompresia duodena. ( Wilkie´s syndrom
– arteriomesenteric obstruction of the duodenum. ) – Tomka J., Beláček J., Jókúty
T., Zita Z. ( Bratislava )
Akútna mezenteriálna ischémia: kazuistiky. ( Acute Mesenteric Ischemia : Case
reports) –Beňo P., Rusňák M., Rusňák F., Podolec M., Horný Ľ., Kuročka M.
(Ružomberok )
Aneurysma a. renalis – ex vivo resekce a ortotopická reimplantace. ( Renal artery
aneurysm – ex vivo resection and orthotopic reimplantation.) – Vidím T.,
Jandejsek J., Denemark L., Poch T. ( Kolín )
16.00-16.30
Prestávka/coffee break
16.30-17.30
Sekcia C : Ochorenia supraaortových ciev
Predsedníctvo : Říha, Mondek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Studie ACST – 2 ( Asymptomatic carodid surgery trial – 2 ) – súčasný stav
a průběžné výsledky. (ACST 2 Study ( Asymptomatic carotid surgery trial – 2 ) –
status update and interim results. ) – Vlachovský R., Staffa R., Přívara M., Křiž Z.,
Vojtíšek B., Suškevič I., Reif M., Goldemund D. ( Brno )
Karotická endarterektómia – chirurgická prevencia NCMP. (Carotid
endarterectomy – surgical prevention of stroke. ) – Sihotský V., Kopolovets I.,
Kubíková M., Tomečko M., Smola A., Torma N., Zavacká M., Štefanič P.,
Frankovičová M. ( Košice )
Kdy je včasná karotická endarterektomie opravdu včasná? (At what time is
carotid endarterectomy timely ? ) – Říha D., Szkatula J., Bulejčík J., Blaha L.,
Šolek R. ( Třinec )
Emergentní trombendarterektomie pro akutní symptomatickou okluzi vnitřní
karodity v situaci těžkého iktu a neúspěšné trombolytické terapie. ( Emergent
thrombendarterectomy for acute symptomatic occlusion of internal carotid
artery in cases of severe stroke and failed thrombolytic therapy. ) – Guňka I.,
Krajíčková D., Leško M., Janata P., Lojík M., Raupach J. ( Hradec Králové )
Volně vlajíci trombus ve vnitřní karotidě léčený antikoagulací a odloženou
endarterektomií vnitřní karotidy. ( Free floating thrombus in nternal carotid
artery treated by antikoagulation and delayed internal carotid artery
endarterectomy.) – Leško M., Guňka I., Lojík M., Krajíčková D., Ferko A. ( Hradec
Králové )
TOS – úspěchy a neúspěchy chirurgické terapie. ( TOS – successes and failures
of the surgical treatment. ) – Blaha L., Říha D., Fabián B. ( Třinec )
17.30-18.30
Plenárne zasadnutie Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS
1.
2.
3.
4.
5.
Správa o činnosti spoločnosti v období 2014-2015 – Šefránek V.
Správa hlavného odborníka 2014-2015 – Tomka J.
Finančná správa – Dulka T.
Správa zo zasadnutia výboru ESVS – Dulka T.
Diskusia
PIATOK, 27. MAREC 2015
9.00-12.30
Sekcia D: Sesterská sekcia
Predsedníctvo : Beňo, Kováriková, Bírošová (súťažné prednášky 1-4)
1. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti po operačnom výkone na brachiu
u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou. ( Managment acute care beds
with kidney dysfunction. ) – Kubizniaková M., Vlasatá Ľ., Vaľková M. ( Košice )
( Bratislava)
2. Thoracic outlet syndróm – naše skúsenosti. ( Thoracic outlet syndrome – our
experiences.) – Jamerneggová P., Valentová A. ( Bratislava )
3. Permcath – neustála výzva.( Permcath – continuous appeal. ) – Vízváryová
Miroslava, Kovaríková B. ( Bratislava )
4. Wilkieho syndróm v operačnej sále – kazuistika z pohľadu inštrumentárky.
(Wilkie´s syndrome in the operating room – a case report from the scrub nurse.)
– Kudlejová M., Takáčová G., Turnerová P., Luričková M., Zita Z. ( Bratislava )
5. Příjem pacienta na chirurgické oddělení před plánovanou versus akutní operací.
( Admition of the patients to the surgical department before planned versus
urgent operations, possible risks.) – Szturcová I. ( Třinec )
6. Naše skúsenosti a výsledky z ošetrovania komplikovanej operačnej rany po
opakovaných cievnych výkonoch – kazuistika. (Our experience and results of
treatment of complicated surgical wound after repeated vascular performance.)
Vlasatá Ľ., Munková A. ( Košice )
7. Je niečo nové v problematike amputácií ? ( Is there something new in problem of
amputation ? ) – Tomková M., Kontšeková I. ( Martin )
8. Je niečo nové v následnej starostlivosti po amputáciách ? ( Is something new in
follow up care after amputation ? ) – Matúšková D., Janíčeková G. ( Martin )
10.30-11.00
Prestávka/coffee break
9. Som operačná sestra. Čo mi dala cievna chirurgia? ( I am a surgical nurse. What
vascular surgery gave me ? ) – Borská R. ( Martin )
10. Význam rehabilitácie po vysokých amputáciách na dolných končatinách. (Impact
of physiotherapy on maior extremities amputation. ) – Melicherčíková K.,
Horváthová A., Húsková S. ( Bratislava )
11. Môže byť darovanie krvi nebezpečné ? ( Is blood donation dangerous ? ) –
Bónová M., Sedláčková A. ( Nitra )
12. Dlouhodobé cévní přístupy u dialyzovaných pacientů.( Long-time vascular access
of the dialyzed patients.) – Heczková A., Cimalová U. ( Třínec )
13. Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie z pohľadu operačnej sestry.
( Surgical treatment of cerebrovascular insufficiency in terms of surgical nurses.)
– Palaščáková B., Polláková A. ( Košice )
14. Úloha rádiologického asistenta při hybridních výkonech prováděných na našem
pracovišti. ( Function of the radiologic technologist during combined
performances in our department. ) – Vaníčková V. ( Ostrava – Vítkovice )
15. Srovnání intervenčního a hybridního výkonu na našem pracovišti. ( Comparison
of intervention and combined performance in our department. ) – Hluchníková L.
( Ostrava – Vítkovice )
13.00-14.20
Sekcia E: Cievny prístup pre dialýzu
Predsedníctvo: Šinák, Necpal
1. Fungujúca AV fistula, alebo kedy sme schopní vytvoriť spoľahlivú AV fistulu ?
(Functioning AV fistula, or when we are able to create a reliable AV fistula ? ) –
Staško P., Kubíková M., Sihotský V., Tomečko M., Smola A., Závacká M., Pobehová
J., Keller J., Granda T., Žurkovský I., Kopolovets I., Štefanič P., Frankovičová M.
(Košice )
2. Transpozícia VFS, cievny prístup prvej voľby na DK. ( SFV transposition, the
first choice lower extremity access. ) – Šinák I., Patkaňová L., Talapková R., Hlinka
Ľ. ( Martin )
3. Translumbálny prístup pre zavedenie permanentného dialyzačného katétra.
(Translumbar vascular access for long-term hemodialysis catheter.) – Rusňák M.,
Beňo P., Kodaj J., Horný Ľ., Podolec M., Kuročka M., Oravec T., Rusňák F.
(Ružomberok )
4. Cévní přístup pro domácí hemodialýzu. (Vascular Acces for Home
Haemodialysis. ) – Svoboda L. ( Praha )
5. Iatrogenní poranění cév při endovaskulárním ošetření dialyzačních fistulí.
(Iatrogenic injury of vessels by endovascular terapy in hemodialysis fistulas)
Porod J., Heller S., Vařejka P. ( Příbram )
6. Neurologické komplikácie dialyzačných prístupov. (Neurological complications
of dialysis accesses . ) – Kováč O., Necpal R., Janek J., Kminiak R. (Banská Bystrica)
7. Hyperfunkčná A-V fistula. (Hyperfuncion of AV fistula) – Patkaňová L., Šinák I.,
Hlinka Ľ., Talapková R. (Martin)
8. Náš pohled na řešení aneurysmatické degenerace a hyperfunkce AV zkratu.
(Our view of the solution of aneurysmal degeneration and arteriovenous shunt
hyperfunction) – Fabián B., Burša P., Říha D., Bulejčík J., Blaha L. ( Třinec )
14.20-15.45
Sekcia F : Ochorenia tepien dolných končatín
Predsedníctvo : Frankovičová, Maresch
1. Hybridné revaskularizácie dolných končatín. (Hybrid lower limb
revascularization) – Maresch M., Kamal D. ( Bahrain )
2. Hybridní revaskularizační výkony v léčbě postižení tepenného systému dolních
končetin. (Hybrid procedures in the treatment of lower extremity arterial
diseases. ) – Biroš E., Staffa R., Vlachovský R., Trnová-Chudárková M., Vojtíšek B.,
Suškevič I. ( Brno )
3. Chirurgická a endovaskulárna revaskularizácia femoro-popliteálneho úseku
u pacientov s PAOD a CLI v našej klinickej praxi. ( Surgical and endovascular
revascularization of femoro-popliteal region in patients with PAOD and CLI in
our clinical practice.) – Pobehová J., Zavacká M., Kubíková M., Špak Ľ., Koščo M.,
Tomečko M., Smola A., Staško P., Pataky Š., Kriegerová K., Frankovičová M.
(Košice )
4. Efektivita intra-arteriální trombolýzy při řešení uzávěru cévních rekonstrukcí
u pacientů s periferním tepenným onemocněním. ( The effectiveness of intraarterial thrombolysis of vascular reconstruction occlusion in patients with
peripheral arterial disease.) – Rokošný S., Baláž P., Malý Š., Wohlfahrt, Janoušek
L. ( Praha )
5. Iatrogénne poranenia ciev po kardioinvazívnych výkonoch z pohľadu cievneho
chirurga. ( Iatrogenic injury after cardiovascular invasive procedures solved by
Vascular Surgery. ) – Zavacká M., Pobehová J., Kubíková M., Tomečko M., Smola
A., Sihotský V., Keller J., Staško P., Štefanič P., Žurkovský I., Frankovičová M.
(Košice )
6. Výdute popliteálnej tepny riešené chirurgicky v rokoch 2010 – 2014. ( Surgical
treatment of popliteal aneurysms in years 2010 – 2014. ) – Frankovičová M.,
Pobehová J., Kubíková M., Sihotský V., Tomečko M., Granda T., Štefanič P. (Košice)
7. Endovaskulární léčba aneuryzmatu popliteální tepny stentgraftem.
((Endovascular treatment of popliteal artery aneurysm with stentgraft. ) – Černá
M., Köcher M-. Hrbáček O., Prášil V., Hazinger M., Bachleda P., Utíkal P., Dráč P.
(Olomouc )
8. Aneuryzma podkolenní tepny a její chirurgické řešení – naše zkušenosti.
(Popliteal artery aneuryzm and its surgical solution – our experiences. ) – Šilhart
Z., Kysela P. ( Brno )
15.45-16.15
Prestávka/coffee break
16.15-16.45
Sympózium firmy SERVIER
1. Diagnostika a medikamentózna liečba CHVO – štandardný diagnostický
a terapeutický postup – Štvrtinová V.
2. Kompresívna a chirurgická liečba - štandardný diagnostický a terapeutický postup –
Šefránek V.
3. 1000 endovenóznych ablácií kmeňových varixov – úspechy, komplikácie a... –
Žernovický F., Marton E., Tomka J., Šefránek V.
16.45-17.15
Sympózium firmy ALFA WASSERMANN
1. Management pacienta s CHVO a PAOO na Slovensku – Mondek P.
2. Použitie sulodexidu v praxi – pohľad skeptika – Necpal R.
3. Vred predkolenia – kazuistika – Vincze O.
17.15-18.45
Sekcia G : Chronická venózna insuficiencia.
Predsedníctvo : Šefránek, Kovács
1. Základné princípy chirurgickej liečby pokročilej chronickej venóznej
insuficiencie dolných končatín. ( Basic principles of the surgical treatment of
severe chronic venous insufficiency.) – Mazuch J., Mazuchová J. ( Martin )
2. Ultrazvukem akcelerovaná trombolýza u hluboké žilní trombózy DKK.
Zkušenosti jednoho centra. ( Ultrasound – accelerated thrombolysis for deep
venous thrombosis of lower extremities – single center experience. ) – Kozák J.,
Jetmar V., Válka M., Kučera D., Maděřič D., Vávrová M., Bezecný J. ( Ostrava –
Vítkovice )
3. Prvé výsledky s ELVeS radiálnym vláknom v endovenóznej chirurgii varixov.
(The first result with ELVeS radial fibre in endovenous surgery of varicose veins)
Výrostko V., Vávra M. ( Handlová )
4. Laserová ablace přední akcesorní velké safény (VSMAA). ( Endovenous laser
treatment of the accesory anterior great saphenous vein. ) – Vlachovský R., Staffa
R., Buček J. ( Brno )
5. Rádiofrekvenčná ablácia varixov nielen z medicínskeho aspektu. ( Not only the
medical aspects of radiofrequency ablation of varicose veins.) – Munka Š., Kovács
V. ( Rimavská Sobota )
6. Insuficience vena saphena accesoria anterior v klinické praxi (Anterior accesory
saphenous vein insufficiency in clinical practice) – Šlais M., Horváth V., Honěk T.,
Štádler P. (Praha)
7. Venózny tromboembolizmus seniorov – problém polymorbidity. (Venous
thromboembolism in seniors – problem of polymorbidity.) – Dostálová K.,
Maheľová L., Moricová S., Luha J., Kukučková L. ( Bratislava )
8. Valvuloplastika v. superficialis femoris – kazuistika. (Superficial femoral vein
valvuloplasty. Case report.) – Takács R., Gajdošová M., Švarc P., Lámala R., Slyško
R., Kissová S., Bajčíková B., Papastavrou D., Lévay J. ( Bratislava )
9. Ulcus cruris na angiochirurgickej ambulancii a možnosti liečby. ( Ulcus cruris in
angiosurgical ambulance and possibilities in treatment. ) – Torma N., Kopolovets
G., Lacková V., Frankovičová M. ( Košice )
20.00 hod.
Slávnostný GALA večer
SOBOTA, 28. MAREC 2015
9.00-11.00
Sekcia H : Varia
Predsedníctvo : Rusňák, Kubíková
1. Dôsledky drogovej závislosti v cievnej chirurgii. ( The consequences of drug
addiction in vascular surgery. ) – Kubíková M., Štefanič P., Sihotský V.,Tomečko
M., Smola A., Staško P., Pobehová J., Kopolovets I., Keller J., Granda T., Žurkovský
I., Frankovičová M. ( Košice )
2. Poranění tepenného systému dospělých a dětí. ( Injuries of arteries in adults and
children.) – Šilhart Z., Kysela P. ( Brno )
3. Naše skúsenosti s posttraumatickými pseudoaneuryzmami periférnych tepien:
kazuistika. (Our experience with posttraumatic peripheral arterial
pseudoaneurysms: case reports. ) –Mesárošová S., Mondek P., Galko J., Tóth J.,
Kadlečíková K., Bódiš Ľ. ( Nitra )
4. Endovaskulárna liečba syndrómu hornej dutej žily – kazuistiky. ( Endovascular
treatment of superior vena cava syndrome – case reports. ) – Sivák J., Hadvig S.,
Palkech T., Striežová I., Vozár M. ( Banská Bystrica )
5. Embólie po brušných operáciách klasických a laparoskopických. ( Embolisation
after standard abdominal and laparoscopic surgery.) – Jurková, Ferenčík, Tutka,
Murcko. ( Trebišov )
6. Pozice extraanatomického bypassu v tepenné rekonstrukční chirurgii – cross
over F-F bypass v naší sestavě. ( Place of the extra – anatomic bypass in vascular
surgery – cross over F-F bypass in our series. ) – Šilhart Z., Kysela P. ( Brno )
7. Špecifiká využitia V.A.C. v cievnej chirurgii. ( The use of the V.A.C. in vascular
surgery)– Kissová S., Lámala R., Bajčíková B., Gajdošová M. ( Bratislava )
8. Starostlivosť o komplikácie diabetickej nohy v rámci oddelenia jednodňovej
chirurgie. ( Management of diabetic foot in one day surgery department. ) –
Petrašovič M., Rybár J. ( Bratislava )
9. Kritická končatinová ischémia u 86-ročnej polymorbídnej pacientky. ( Critical
limb ischaemia in an 86-years old polymorbid patient .) – Perina B., Dostálová K.,
Maheľová Ľ., Moricová Š. ( Bratislava )
10. Akútne stavy v intervenčnej radiológii – kazuistiky. (Acute cases in
interventional radiology – case reports. ) – Litvín I., Sirotný E. (Trenčín)
Záver kongresu
Download

Odborný program kongresu