31. máj 2013 Svetový deň bez tabaku
Svetový deň bez tabaku (WHO) - Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou
organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je
zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a
podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.
Tohtoročným heslom dňa bez tabaku je „Zákaz reklamy na tabakové výrobky“.
Tabak je najčastejšou príčinou mnohých úmrtí. Tabak je ročne zodpovedný za 6 miliónov
úmrtí na svete. Ak bude súčasný nepriaznivý trend fajčenia pokračovať, do roku 2030 bude
tabak zodpovedať za smrť 8 miliónov ľudí ročne Na Slovensku vplyvom fajčenia zomiera
okolo 11 000 ľudí ročne. Všeobecne sa akceptuje fakt, že fajčenie sa podieľa na 3 300
úmrtiach na nádorové ochorenia, čo zodpovedá 30% až 40% úmrtí na nádorové ochorenia
vplyvom fajčenia. Rakovina pľúc je choroba, ktorá je s fajčením spájaná najčastejšie. Zabíja
viac ľudí než akýkoľvek iný druh rakoviny, a najmenej 80 % týchto úmrtí je spôsobených
fajčením.
Zdravotno – výchovná kampaň sa realizovala 31. mája 2013 na Železničnej stanici
VRÚTKY, v čase od 8.00 - 12.00 hod. Hlavnými organizátormi boli:
1.
2.
3.
4.
5.
Exfajčiari sú nezastaviteľní
Liga proti rakovine
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
JLF UK a MKM Martin
Klinika PaF UNM a JLF UK
MUDr. Kavcová, Klinika PaF Univerzitnej nemocnice a Jesseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenského poskytovala odborné poradenstvo odvykania od fajčenia
a škodlivých účinkov fajčenia na organizmus. Klientom, ktorí prejavili záujem poskytla
onkologické poradenstvo v súvislosti s nikotínovou závislosťou, keďže fajčenie cigariet je
hlavným prediktorom vzniku rakoviny pľúc, chronických zápalov pľúc, chronickej
obštrukčnej choroby pľúc, ale aj rakoviny tráviaceho a močovo-pohlavného traktu.
Centrum pomoci LIGY PROTI RAKOVINE Martin ktoré je svojimi aktivitami určené pre
onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov zabezpečilo a poskytovalo odborné
informačno – edukačné materiály. Študenti JLF UK Martin z Martinského klubu medikov
prezentovali následky fajčenia na modely pľúc a poukazovali na rozdiely v anatómii pľúc
fajčiara a nefajčiara. V spolupráci s Regionálny úradom verejného zdravotníctva Martin sme
merali CO a COHb vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov a tiež krvný tlak.
Každému klientovi ŽSR, ktorý sa zúčastnil vyšetrenia a poradenstva sme poskytli
z neziskovej organizácie „EXFAJČIARI SÚ NEZASTAVITEĽNÍ“ propagačný materiál –
„antistresové“ loptičky, fľaše na vodu, šatky prezentujúce kampaň. K spoluorganizátorom
a šíriteľom myšlienky života bez cigarety sa pridali i Železnice Slovenskej republiky
umožnením konania informačno-edukačnej kampane v ich priestoroch. V rámci tejto
kampane bol už piatykrát vypravený vlak na trase Bratislava – Vrútky s odchodom 7.53 hod.
z Bratislavy a príchodom 10.55 hod. do Vrútok.
Kampane sa zúčastnilo 50 klientov, 21 klientom sme zmerali krvný tlak, 14 klientom sme
zistili hladinu CO vo vydychovanom vzduchu a 18 klientom sme zistili výšku BMI a percenta
podkožného tuku. Každému klientovi, ktorý sa zúčastnil kampane sme poskytli odborné
poradenstvo o zdravom životnom štýle.
Download

31. máj 2013 Svetový deň bez tabaku