UniSwitch
Rozvádzač pre vysoké napätie
12 kV, 17.5 kV, 24 kV, 630 A
Návod na používanie
ABB Elektro, s.r.o.
UniSwitch
Návod na používanie
Obsah
1. Všeobecný popis rozvádzača UniSwitch..................................................3
1.1 Úvod..........................................................................................3
1.2 Prevádzkové podmienky................................................................3
1.3 Technické detaily .........................................................................4
1.4 Konštrukcia rozvádzača a jeho hlavných prvkov.................................5
2. Blokovanie proti nesprávnej manipulácii ..................................................7
2.1 Všeobecne .................................................................................7
2.2 Blokovacia jednotka .....................................................................7
2.3 Normálne blokovanie ....................................................................8
2.4 Prídavné blokovanie .....................................................................8
3. Prevádzkové postupy ...........................................................................9
3.1 Ručné ovládanie odpínača SFG .....................................................9
3.1.1 Zapnutie odpínača SFG.......................................................9
3.1.2 Vypnutie odpínača SFG .......................................................9
3.1.3 Prepnutie odpínača SFG do uzemnenej polohy ..................... 10
3.1.4 Prepnutie odpínača SFG z uzemnenej polohy........................ 10
3.2 Otvorenie dverí .......................................................................... 11
4. Systémy pre indikáciu napätia ............................................................. 12
4.1. Všeobecne ............................................................................... 12
4.1. Integrovaný systém indikácie napätia CL-497.................................. 12
4.1. Prenosný systém indikácie napätia CL-498 ......................................3
5. Prevádzka a údržba ........................................................................... 14
6. Riešenie problémov........................................................................... 16
7. Pokyny pre recykláciu ........................................................................ 18
7.1.
Všeobecne...................................................................... 18
7.1.
Baliace materiály .............................................................. 18
7.1. Materiály použité pri výrobe ......................................................... 19
2
UniSwitch
Návod na používanie
1. Všeobecný popis
rozvádzača UniSwitch
1.1 Úvod
1.2. Prevádzkové podmienky
UniSwitch je vzduchom izolovaný skriňový kovový rozvádzač.
Rozvádzačový systém sa skladá z niekoľkých štandardizovaných skríň, ktoré môžu byť dodané buď ako skompletizovaný
rozvádzač alebo po samostatných poliach.
Tento rozvádzač je určený pre použitie v normálnych
podmienkach vo vnútornom prostredí, ako je to definované
v nižšie uvedenej tabuľke 1, podľa príslušných IEC noriem. Ak
sa podmienky, v ktorých má byť rozvádzač prevádzkovaný líšia
od stanovených normálnych podmienok v zmysle IEC noriem,
musia byť tieto podmienky zvlášť dohodnuté s výrobcom.
Rozvádzač UniSwitch obsahuje štandardné prvky, ako sú
odpínače, výkonové vypínače s SF6 alebo s vákuom, uzemňovače, prístrojové transformátory a sekundárne zariadenie.
Kombináciou týchto štandardných prvkov je možné vytvoriť
širokú škálu rôznych zapojení rozvádzača.
Rozvádzač UniSwitch je navrhnutý pre použitie vo všeobecných
alebo priemyselných aplikáciách v sieťach 3,6 – 24 kV.
Tento rozvádzač vyhovuje nasledujúcim IEC normám:
IEC 60298
IEC 60694
Skriňové kovové rozvádzače pre striedavé
napätia nad 1 kV a do 52 kV vrátane (1990),
Dod.1 (1994)
Štandardy pre všeobecné špecifikovanie
rozvádzačov vn (1996)
IEC 60044-1
Prístrojové transformátory – Časť 1: Prístrojové
transformátory prúdu
IEC 60044-2
Prístrojové transformátory – Časť 2: Indukčné
prístrojové transformátory napätia
IEC 60056
Výkonové vypínače vn pre striedavé napätie
(1987)
IEC 60129
Odpojovače a zemniace nože pre striedavý
prúd (1984), Dodatok 1 (1992), Dodatok 2
(1996)
IEC 60265-1
Odpínače vn – Časť 1: Odpínače pre menovité
napätie nad 1 kV a menej než 52 kV (1998)
IEC 60420
Odpínače vn s poistkami pre striedavý prúd
(1990)
IEC 60529
Stupne ochrany podľa triedy krytia (IP kód)
(1989)
Tabuľka 1. Normálne prevádzkové podmienky pre
vnútorné prostredia podľa IEC noriem.
Teplota okolitého vzduchu
Maximálna
Maximálny priemer teplôt za 24 h
Minimálny priemer teplôt za 24 h
Odporúčaná (minimálna)
Nadmorská výška
Maximálna
Vlhkosť vzduchu
Priemerná relatívna vlhkosť (za 24 h)
Priemerná relatívna vlhkosť (za 1 mesiac)
+ 40°C
+ 35°C
- 5°C
+ 5°C
1 000 m
≤ 95 %
≤ 90 %
Znečistenie
Okolitý vzduch nie je zjavne znečistený prachom, dymom,
korozívnymi a/alebo horľavými plynmi, výparmi alebo soľou
3
UniSwitch
Návod na používanie
1.3. Technické detaily
Tabuľka 2. Technické detaily rozvádzača UniSwitch
Menovité napätie UN
kV
12
17,5
24
Menovité skúšobné napätie pri atmosf. impulze
Všeobecná hodnota
Naprieč izoláciou
kV
75
85
95
110
125
145
281)
321)
381)
451)
50
60
50/60
50/60
50/60
Menovité skúšobné napätie pri frekvencii siete
Všeobecná hodnota
Naprieč izoláciou
kV
Menovitá frekvencia
Hz
Menovitý prúd IN
Prípojníc
Vývodu
A
Menovitý krátkodobý prúd
Pre hlavný obvod
Pre uzemňovací obvod
Menovité trvanie skratu
Menovitý dynamický prúd
kA
Tepelný oblúkový skratový prúd, 1 s
630/1250 630/1250
630
630
630
630
s
kA
25
25
2
62,5
20
20
3
50
20
20
3
50
kA
20
20
20
Trieda krytia (IP–kód)
Pre skriňu
Pre prístroje
IP 2XC
IP 2X
IP 2XC
IP 2X
IP 2XC
IP 2X
Mechanická odolnosť odpínača
Cyklus ZAP/VYP
Cyklus VYP/uzemnené
5 000
1 000
5 000
1 000
5 000
1 000
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
Plyn SF6 v odpínači
Menovitý plniaci tlak
Min. prevádzkový tlak
1)
4
bar
Je možné dodať aj rozvádzač s vyššími hodnotami, ak to požadujú iné národné normy.
UniSwitch
Návod na používanie
1.4 Konštrukcia rozvádzača
a jeho hlavných prvkov
Mimoriadna pozornosť pri projektovaní rozvádzača UniSwitch
bola venovaná dosiahnutiu čo najvyššej spoľahlivosti prevádzky
a bezpečnosti obsluhy v prípade vzniku oblúka. Vonkajší plášť
rozvádzača tvoria skrutkami pospájané 2 mm oceľové plechy,
pokovené vrstvou hliníka a zinku.
V záujme bezpečnosti obsluhy a zjednodušenia údržby sú
jednotlivé polia rozvádzača rozdelené do samostatných
priestorov. Jednotlivé priestory sú konštruované tak, aby odolali
prudkým nárastom teploty, ktoré vznikajú pri horení oblúka.
Ventilačné otvory na zadnej strane poľa slúžia na uvoľnenie
rastúceho tlaku a nasmerovanie prúdu plynov do priestoru za
rozvádzač. Takýmto spôsobom sa podarilo znížiť riziko úrazu
obsluhy pri poruche s elektrickým oblúkom. Bezpečnosť je možné
ešte dodatočne zvýšiť pridaním zvláštneho potrubia v priestore za
rozvádzačom pre odvedenie plynov pri horení oblúka.
5
UniSwitch
Návod na používanie
Každý zadný kryt poľa má tri bezpečnostné ventilačné otvory:
A. Horný bezpečnostný otvor pre prípojnicový priestor.
B. Odpínač má svoj vlastný bezpečnostný otvor.
C. Spodný bezpečnostný otvor slúži pre priestor vypínača
a káblový priestor.
Pole rozvádzača má nasledujúce oddelenia:
1. Priestor hlavných prípojníc
Vzduchom izolovaný priestor s hlavnými prípojnicami je
situovaný v hornej časti poľa a obyčajne prechádza celým
rozvádzačom. Pole merania alebo pozdĺžneho delenia
umiestnené v strede rozvádzača potom tento priestor
predeľuje.
2. Priestor odpínača
Trojpolohový odpínač je umiestnený medzi priestorom
hlavných prípojníc a káblovým priestorom. Živé časti odpínača
sa nachádzajú v puzdre z epoxidovej živice, ktoré je vyplnené
plynom SF6.
A
4
B
3. Kábelový priestor
Asi 75 % objemu poľa je rezervovaných pre pripojenia silových
káblov, poistky, zemniace nože a prístrojové transformátory.
5. Priestor vypínača
Výkonový vypínač (či už SF6 alebo vákuový) je umiestnený
naľavo od káblového priestoru.
6
2
3
5
C
4. Priestor ovládacích a sekundárnych zariadení
V tomto priestore sú pohony pre odpínač a zemniace nože
spolu s mechanickými blokádami a indikátormi stavu prvkov.
Do tohto priestoru sa montujú aj ostatné pomocné zariadenia,
ako sú pomocné kontakty, ovládacie cievky, indikátory napätia
a relé. Takisto sa v tomto priestore umiestňujú aj sekundárne
káble, terminálové jednotky a priebežné káble.
1
UniSwitch
Návod na používanie
2. Blokovanie proti nesprávnej
manipulácii
2.1 Všeobecne
2.2 Blokovacia jednotka
Blokovanie proti nesprávnej manipulácii zabezpečujú:
Dovolené manipulácie prístrojov rozvádzača UniSwitch a
trojpolohového odpínača SFG sú dané momentálnou polohou
voliča v blokovacom mechanizme.
1) Normálne blokády, ktoré sa dodávajú ako štandard
v každom poli.
2) Doplnkové blokády, ktoré sa dodávajú na zvláštnu žiadosť
zákazníka.
Účelom blokád je zabrániť nekorektnej manipulácii s odpínačom alebo zemniacimi nožmi a zaistiť bezpečnosť
obsluhy. Blokády fungujú aj pri otvorených dverách káblového
priestoru alebo priestoru sekundárnych zariadení.
Blokády sa vzťahujú aj na zemniace nože EF alebo EM,
ktoré sa využívajú pre uzemnenie spodnej strany poistiek
alebo prístrojových transformátorov prúdu. Zemniace nože
sú mechanicky spojené s pohonom odpínača SFG a sú
ovládané súčasne s SFG pri jeho prepínaní medzi vypnutým
a uzemneným stavom.
Blokovací volič má štyri polohy:
Poloha 1: Prevádzka (OPERATION)
Odpínač SFG je možné ovládať len medzi zapnutým
a vypnutým stavom. Dvere káblového priestoru nie je
možné otvoriť.
Poloha 2: Zaistené (PADLOCK)
Nie je možné ovládať odpínač SFG a nie je ani možné
otvoriť dvere káblového priestoru.
Poloha 3: Test (TEST)
Odpínač SFG je možné ovládať len medzi polohami
vypnuté a uzemnené. Dvere káblového priestoru nie je
možné otvoriť. (Upozornenie: Prečítajte si kapitolu 2.3.)
Poloha 4: Dvere otvorené (DOOR OPEN)
Odpínač SFG je v uzemnenej polohe a nie je možné ho
ovládať. Dvere káblového priestoru je možné otvoriť len
pri odpojovači v uzemnenej polohe a keď je blokovacie
zariadenie v polohe „Dvere otvorené“.
7
UniSwitch
Návod na používanie
Používanie blokovacieho systému a dovolené manipulácie sú znázornené na nasledujúcom obrázku.
Poloha
blokovacieho
voliča
Dvere otvorené Test
(Door open)
(Test)
Zámok
(Padlock)
Prevádzka
(Operation)
Poloha dverí
(Door position)
Dvere
sú otvorené
Poloha
odpínača
Dvere
sú zatvorené
Odpínač vo vypnutom stave
Odpínač v zapnutom stave
Odpínač v uzemnenom stave
2.3 Normálne blokovanie
2.4 Prídavné blokovanie
Základné blokovacie podmienky sú dané polohou
blokovacieho mechanizmu voliča. Vo zvolenej polohe je
možné volič uzamknúť použitím visiaceho zámku.
• Zámok na kľúč pre ovládanie odpínača SFG. Toto
zaistenie môže byť pri motorickom ovládaní vztiahnuté na
mikrospínač.
• Dvojitý zámok na kľúč pre ovládanie odpínača SFG. Toto
zaistenie môže byť pri motorickom ovládaní vztiahnuté na
mikrospínač.
Uzamknuté v polohe „Prevádzka“:
Odpínač SFG je možné ovládať len medzi zapnutým a vypnutým stavom.
Uzamknuté v polohe „Zaistené“:
Odpínač je vypnutý a nie je ho možné ovládať.
Uzamknuté v polohe „Test“:
Odpínač SFG je možné ovládať len medzi polohami vypnuté
a uzemnené.
Uzamknuté v polohe „Otvorené dvere“:
Odpínač SFG je v uzemnenej polohe a nie je možné ho ovládať.
Upozornenie: Pri otvorených dverách káblového priestoru je
odpínač SFG zablokovaný v uzemnenej polohe. Túto blokádu
je možné zrušiť prepnutím blokovacieho voliča do polohy „Test“.
Takto je možné prepnúť odpínač do vypnutého stavu, aby bolo
možné zmerať izolačný stav káblov. Po meraní musí byť najprv
odpínač opäť uzemnený, a až potom je možné prepnúť blokovací
volič do polohy „Dvere otvorené“, aby bolo možné zavrieť dvere.
8
Je možné dodať aj ďalšie dodatočné typy zámkov, ako sú
Castel alebo Ronis.
UniSwitch
Návod na používanie
3. Prevádzkové postupy
3.1 Ručné ovládanie odpínača SFG
3.1.1 Zapnutie odpínača SFG
Presvedčite sa, či ukazovateľ stavu odpínača je v polohe 0 (1).
Uistite sa, že blokovací volič je v polohe „Prevádzka - Operation“ (2) a že výrez
na konci ovládacieho hriadeľa (3) smeruje dole.
Ak chceme vypnúť odpínač s poistkou po pretavení poistky, alebo s motorovým
pohonom po automatickom vypnutí, je potrebné predtým než je možné odpínač
opäť zapnúť, najprv otočiť ovládací hriadeľ tak, aby jeho výrez smeroval dole.
Zasuňte ovládaciu páku do otvoru, tak aby jej unášač zašiel do výrezu na hriadeli.
Otočte ovládaciu páku v smere hodinových ručičiek asi o 80 stupňov, čím
sa odpínač zapne.
Ak je ručný pohon dvojpružinový (odpínač-poistka), vyžaduje sa na konci otáčania
pred dosiahnutím zapnutia zvýšená sila. Akonáhle začneme ovládacím hriadeľom
otáčať, musí byť pohyb ukončený až do koncovej polohy.
3.1.2
Vypnutie odpínača SFG
Presvedčite sa, či ukazovateľ stavu odpínača je v polohe I (1).
Uistite sa, že blokovací volič je v polohe „Prevádzka - Operation“ (2).
Uistite sa, že výrez na konci ovládacieho hriadeľa (3) smeruje vľavo.
Zasuňte ovládaciu páku do otvoru, tak aby jej unášač zašiel do výrezu na hriadeli.
Otočte ovládaciu páku proti smeru hodinových ručičiek asi o 80 stupňov, čím
sa odpínač vypne.
9
UniSwitch
Návod na používanie
3.1.3
Prepnutie odpínača SFG do uzemnenej polohy
Presvedčite sa, či ukazovateľ stavu odpínača je v polohe 0 (1).
Uistite sa, že blokovací volič je v polohe „Test“ (2).
Uistite sa, že výrez na konci ovládacieho hriadeľa (3) smeruje dole.
Zasuňte ovládaciu páku do otvoru, tak aby jej unášač zašiel do výrezu na hriadeli.
Otočte ovládaciu páku proti smeru hodinových ručičiek asi o 80 stupňov,
čím sa odpínač prepne do uzemnenej polohy.
3.1.4 Prepnutie odpínača SFG z uzemnenej polohy
Presvedčite sa, či ukazovateľ stavu odpínača je v polohe uzemnené (1).
Uistite sa, že blokovací volič je v polohe „Test“ (2).
Uistite sa, že výrez na konci ovládacieho hriadeľa (3) smeruje vpravo.
Zasuňte ovládaciu páku do otvoru, tak aby jej unášač zašiel do výrezu na hriadeli.
Otočte ovládaciu páku v smere hodinových ručičiek asi o 80 stupňov,
čím sa odpínač vypne a odzemní.
10
UniSwitch
Návod na používanie
3.2 Otvorenie dverí
Dvere káblového priestoru je možné odobrať len keď je
odpínač SFG v uzemnenej polohe a blokovací volič v polohe
„Dvere otvorené - Doors open“.
1. Nadvihnite dvere použitím rukoväte.
2. Potiahnite dvere k sebe.
Zatvorenie dverí: Najprv založte spodok dverí do prahu a
potom ich zavrite. O správnej polohe dverí sa presvedčite
zatlačením smerom dole.
Dvere priestoru sekundárnych obvodov sa otvárajú otočením
na nich umiestnenej páčky v smere hodinových ručičiek a
zatvárajú sa jej otočením proti smeru hodinových ručičiek.
11
UniSwitch
Návod na používanie
4. Systémy pre indikáciu napätia
4.1. Všeobecne
V prípade požiadavky zákazníka môžu byť jednotlivé polia
rozvádzača UniSwitch vybavené aj napäťovým indikačným
systémom podľa normy IEC 61243-5 na indikáciu, či pole je
alebo nie je pod napätím.
4.2. Integrovaný systém indikácie napätia
CL-497
Integrovaný indikačný systém napätia má pre každú fázu na
prednom paneli LED diódu s označením L1, L2, L3.
V zmysle normy IEC 61243-5 má indikačný systém
signalizovať, že pole je pod napätím, ak je jeho fázové napätie
Uv v rozhraní medzi 0,45 x Un ≤ Uv ≤ 1,2 Un (kde Un je
menovité 3-fázové napätie rozvádzača). Na druhej strane
musí napäťový indikátor signalizovať, že pole nie je pod
napätím v prípade, že fázové napätie Uv < 0,10 x Un.
Napäťový stav poľa musí byť signalizovaný signálkami, ktoré
môžu blikať len frekvenciou vyššou než je 1 Hz.
Tento integrovaný napäťový indikátor spoľahlivo funguje
v teplotnom rozmedzí – 25° ... + 50 °C.
Každá fáza integrovaného indikačného systému napätia má
na prednom paneli aj testovaciu svorku, prostredníctvom
ktorej je možné porovnávať jednotlivé fázy navzájom ako aj
testovať funkčnosť indikačného systému.
12
Ak je rozvádzač s integrovanými indikátormi napätia
prevádzkovaný v priestoroch s nadmerným osvetlením, alebo
ak sú diódy vystavené priamemu slnečnému svetlu, systém je
možné pre zaistenie dobrej viditeľnosti dovybaviť tienidlom.
Ak diódy indikačného systému nesvietia, ale je podozrenie že
pole je pod napätím, je možné funkčnosť diód overiť použitím
testovacieho prístroja CATU CL-1-05. Kontakty testovacieho
prístroja sa pripoja do testovacích svoriek indikátora napätia
medzi fázy L1 – L2 a stlačením tlačidla na testovacom prístroji
sa na diódy privedie prúdový impulz. V prípade že sú diódy
L1 a L2 v poriadku, mali by zasvietiť. Medzi testovacími
bodmi L1 - L3 a L2 - L3 je možné vykonať test rovnakým
spôsobom. Testovací prístroj CATU CL-1-05 sa dodáva na
zvláštnu požiadavku zákazníka.
UniSwitch
Návod na používanie
4.3. Prenosný systém indikácie napätia
CL-498
Prenosný indikačný systém napätia dáva obsluhe možnosť
kontroly napäťového stavu poľa pri použití indikátora napätia
v zmysle normy IEC 61243-5, keď sú pre prístroj CL-498
určené svorky na prednom paneli pre každú fázu zvlášť.
Fázové svorky sú označené L1, L2, L3. Uzemnené svorky sú
označené symbolom uzemnenia.
Prístroj CL-498 patrí v zmysle normy IEC 61243-5 medzi
vysokoodporové zariadenia s prevádzkovými obmedzeniami
podľa nasledujúce tabuľky 3.
Tabuľka 3. Parametre prenosného indikačného systému napätia (všetky údaje sa vzťahujú na 50 Hz)
Označenie
indikačného
systému
HR
Vstupná impedancia
indikátora XC
Kapacita sústavy
prepojov CS
Prahové elektrické podmienky na
rozhraní
XCmin
MΩ
XCmax
ΜΩ
CSmin
pF
CSmax
pF
Itmin
µA
Itmax
µA
Utmin
V
Utmax
V
36
43,2
74
88
1,62
2,5
70
90
Prenosný indikačný systém napätia spolu so štandardným
indikátorom napätia podľa normy IEC 61243-5 má signalizovať,
že je pole pod napätím v prípade ak je fázové napätie Uv
v rozhraní medzi 0,45 x Un ≤ Uv ≤ 1,2 Un (kde Un je menovité
3-fázové napätie rozvádzača). Na druhej strane musí systém
signalizovať, že pole nie je pod napätím v prípade, že fázové
napätie Uv < 0,10 x Un.
Tento prenosný indikačný systém napätia spoľahlivo funguje
v teplotnom rozmedzí – 25° ... + 50 °C.
Pri sieťach s uzlom uzemneným cez tlmivku alebo
s izolovaným uzlom sa nesmú používať skratovacie vidlice !
Napäťový stav poľa musí byť signalizovaný signálkami, ktoré
môžu blikať len frekvenciou vyššou než je 1 Hz.
13
UniSwitch
Návod na používanie
5. Prevádzka a údržba
Tabuľka 4. Odporúčané revízne intervaly a úkony.
Pred začatím akejkoľvek údržby sa uistite, že nie je
možné žiadne diaľkové ovládanie.
Odpojte všetky ovládacie obvody a skontrolujte,
či majú prístrojové transformátory odpojené
sekundárne obvody. Všetky silové káble musia byť
odpojené alebo uzemnené priamo v skriniach, na
ktorých sa má pracovať.
Pre údržbu rozvádzačov UniSwitch v normálnych
prevádzkových podmienkach sa odporúčajú revízne intervaly
podľa tabuľky 4. V náročnejších podmienkach, ako sú
priestory s vysokým znečistením, sa 3-ročný interval odporúča
pre všetky revízne úkony.
Odpínače s jedno-pružinovým aj dvoj-pružinovým pohonom
nevyžadujú žiadnu údržbu ani mazanie.
V prípade výkonových vypínačov Sace alebo Calor Emag
postupujte podľa návodu výrobcu pre údržbu daného
vypínača.
Funkčnosť všetkých ochrán skontrolujte podľa inštrukcií
výrobcu.
Úkon
3 roky
1
o
2
o
3
o
4
o
6 rokov
5
o
Úkon 1:
Utiahnite všetky elektrické spoje (hlavný systém prípojníc,
odpínače, meracie prístroje, káble, atď.) na správny moment
podľa návodu na montáž.
Úkon 2:
Vyčistite všetky časti (odpínače, výkonové vypínače, ovládacie
mechanizmy a motory, atď.) vysávačom a vizuálne ich
skontrolujte.
Úkon 3:
Vykonajte jedno zapnutie a vypnutie všetkých odpínačov a
výkonových vypínačov, vrátane zemniacich nožov.
Úkon 4:
Pripojte pomocné ovládacie napätie, no presvedčite sa, že
nie sú privedené žiadne impulzy diaľkového ovládania, ktoré
by mohli aktivovať niektorý prístroj. Na všetkých motoricky
ovládaných prístrojoch a ovládacích mechanizmoch vykonajte
jeden spínací cyklus.
Úkon 5:
Vyčistenie prípojnicového a káblového priestoru.
Odstráňte vrchný kryt skrine a očistite izolačné plochy na
odpínači SFG a prípojnicový systém suchou a čistou handrou
z jemnej látky. Mastné alebo lepkavé škvrny odstráňte handrou
navlhčenou v alkalickom čistiacom prostriedku. Potom pretrite
handrou navlhčenou vo vode a povrch dôkladne vysušte.
Rovnakým spôsobom postupujte aj v káblovom priestore
(spodok odpínača SFG, prístrojové transformátory, vodiče a
výkonový vypínač).
Upozornenie. Nepoužívajte trichlóretán, karbotetrachlorid
ani žiaden druh alkoholu, a pod.
14
UniSwitch
Návod na používanie
Na očistené a osušené plochy sa odporúča naniesť tenkú
vrstvu silikonového roztoku DC200/100CS alebo iného
podobného prostriedku.
Potrebné pracovné prostriedky:
Skrutkovač, nástroje pre 10 mm skrutky, momentový
kľúč M10 (M8), vysávač, čistiace handry, jemný
alkalický čistiaci prostriedok, čistá voda, silikonový
roztok, manuály ochrán a používaných testovacích
prístrojov.
Skontrolujte, či nie sú viditeľné príznaky čiastkových
výbojov alebo nimi spôsobené poškodenia.
Nesmú byť viditeľné ani znaky prehrievania prúdových
spojov.
Všetky diely musia byť v perfektnom stave a
akákoľvek chybná súčiastka sa musí vymeniť.
15
UniSwitch
Návod na používanie
6. Riešenie problémov
Problém
Opatrenie
Všetky druhy polí
Nie je možné zapnúť odpínač
Skontrolujte, či je odpínač vo vypnutej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe
„Prevádzka - Operation“.
Otočte ovládacou pákou v smere hodinových ručičiek.
Nie je možné vypnúť odpínač
Skontrolujte, či je odpínač v zapnutej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe
„Prevádzka - Operation“.
Otočte ovládacou pákou proti smeru hodinových ručičiek.
Odpínač nie je možné prepnúť do uzemnenej polohy
Skontrolujte, či je odpínač vo vypnutej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe „Test“.
Otočte ovládacou pákou v smere hodinových ručičiek.
Odpínač nie je možné prepnúť z uzemnenej polohy
Skontrolujte, či je odpínač v uzemnenej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe „Test“.
Otočte ovládacou pákou v smere hodinových ručičiek.
Nedajú sa otvoriť dvere káblového priestoru.
Skontrolujte, či je odpínač v uzemnenej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe
„Dvere otvorené - Door open“.
Odpínač s motorovým pohonom
Odpínač sa nedá zapnúť alebo vypnúť.
Skontrolujte, či je odpínač v uzemnenej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe
„Prevádzka - Operation“.
Skontrolujte, či je pripojené pomocné napájacie napätie.
Pole odpínača s poistkou
Odpínač s poistkou sa nedá zapnúť.
Ak je odpínač vo vypnutom stave spôsobenom
pretavením poistky alebo automatickým vypnutím,
má byť výstupok na ovládacom hriadeli otočený
smerom dole. Až potom je možné odpínač zapnúť.
Vizuálne sa presvedčite, či nie je pretavená
niektorá z poistiek.
Odpínač s poistkou sa nevypol napriek tomu,
že sa pretavila poistka.
Skontrolujte, či je poistka založená správne,
t.j. že piestik pre indikáciu pretavenia smeruje hore.
16
UniSwitch
Návod na používanie
Problém
Opatrenie
Pole s výkonovým vypínačom
Nedajú sa otvoriť dvere káblového priestoru.
Skontrolujte, či je odpínač v uzemnenej polohe.
Skontrolujte, či je volič blokovania v polohe
„Dvere otvorené - Door open“.
Pred otváraním alebo zatváraním dverí vyberte kľúč
výkonového vypínača.
Výkonový vypínač sa nedá zapnúť.
Skontrolujte, či je zapínacia pružina úplne natiahnutá
a či blokovacia cievka nie je nabudená.
Skontrolujte, či je kľúč výkonového vypínača na mieste,
a či je otočený do správnej manipulačnej polohy.
Skontrolujte, či sú konektory pomocného napätia
vypínača riadne zasunuté.
Skontrolujte, či je ovládací kontakt na svojom
mieste (HAD-US).
Prístrojové transformátory
Sekundárne merania z prístrojového
transformátora prúdu nie sú dostupné.
Skontrolujte, či boli všetky skratovacie prepoje
na sekundárnych svorkách prístrojových transformátorov
prúdu odstránené.
Skontrolujte elektrické obvody.
17
UniSwitch
Návod na používanie
7. Pokyny pre recykláciu
7.1 Všeobecne
7.2 Baliace materiály
Rozvádzač UniSwitch je navrhnutý tak, aby bolo riziko
ekologického ohrozenia počas všetkých štádií jeho výroby,
skladovania, dopravy a prevádzky minimálne. Pozornosť
bola venovaná aj otázke recyklácie použitých surovín
a minimálnemu využitiu nových nerecyklovaných materiálov.
Vplyv tohto produktu na životné prostredie bol stanovovaný
pomocou analýzy cyklu životnosti výrobku.
Účelom baliacich materiálov je chrániť výrobok pred
mechanickým poškodením a vlhkosťou počas prepravy
a skladovania.
Baliacimi materiálmi používanými pre tento rozvádzač je
preglejka, nehobľované drevené kusy, antistatický polyténový
povlak, polyténový zmršťovací obal, ochranný povlak z VCI,
pásky, zosilnenia a rohové spevnenia zo skladanej lepenky
a polystyrénu.
Z týchto baliacich materiálov je možné recyklovať lepenku,
polytén a polystyrén. Ostatné je možné použiť ako palivo pri
výrobe energie alebo spáliť.
Environmentálne predpisy sa v jednotlivých krajinách líšia
a zároveň sa aj rýchlo vyvíjajú. Z tohto dôvodu sa odporúča
informovať sa o predpísaných postupoch likvidácie odpadu
u miestnych úradov. Nasledujúce informácie sú príkladom
inštrukcií pre likvidáciu odpadu.
18
UniSwitch
Návod na používanie
7.3 Materiály použité pri výrobe
Skrine rozvádzača určené na vyradenie z prevádzky je
najvhodnejšie likvidovať ručným rozobratím jeho častí. Pri
výrobe skrine boli použité nasledujúce materiály:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
Meď
Bronz
Hliník
Epoxid
EPDM guma
Rôzne plasty
Plyn SF6
Odpínač SFG obsahuje napr. meď a plyn SF6, čo sú cenné
materiály vhodné na recykláciu. Recykláciu resp. likvidáciu je
možné si objednať u ABB, alebo niektorej zo špecializovaných
firiem.
Podrobnejšie informácie:
http://www.sf6.abb.com
Technická správa IEC 1634 (1995): „Rozvádzače
vn – Použitie fluoridu sírového (SF6) vo vn rozvádzačoch
a zaobchádzanie s ním“, kapitola 6.5: „Zaobchádzanie so
zariadeniami naplnenými SF6 po skončení ich životnosti“.
Kovy, plasty a EPDM guma môžu byť recyklované. Pre
získanie medených častí z prístrojových transformátorov
a senzorov, ktoré sú izolované epoxidom je potrebné epoxid
rozbiť.
19
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: 02 / 59 41 88 01
fax: 02 / 59 41 87 66
Informácie obsiahnuté v tejto publikácii sa
vzťahujú na popisované zariadenie všeobecne.
V budúcnosti môže dôjsť k zmenám bez
povinnosti upovedomenia.
UNIS 6 SK JÚN 2001
ABB Elektro, s.r.o.
Download

Slovensky - pdf - Manuál