Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
ZADÁVANIE ZÁKAZKY
(TOVARY)
VEREJNÁ SÚŤAŽ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
ZÁKAZKA - PREDMET OBSTARÁVANIA:
4-farbový ofsetový tlačový stroj B2
V Bratislave, dňa 01.03.2014
...........................................................
Milan Hučko
strana 1 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Obsah
A - Pokyny na vypracovanie ponuky
časť I.
časť II.
časť III.
časť IV.
časť V.
časť VI.
časť VII.
časť VIII.
časť IX.
Všeobecné informácie
Komunikácia a vysvetlenie
Príprava ponuky
Predkladanie ponúk
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Uzavretie zmluvy
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Revízne postupy
Etické podmienky
B - Opis predmetu zákazky
C - Spôsob určenia ceny
D - Obchodné podmienky
E - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
F- Elektronická aukcia
G- Podmienky účasti
strana 2 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
A.
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
Úvod
Časť I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Komplexnosť zákazky
4. Zdroj finančných prostriedkov
5. Typ zmluvy
6. Miesto a termín uskutočnenia prác
7. Oprávnený uchádzač
8. Definovanie ponuky a jej predloženie
9. Variantné riešenie
10. Platnosť ponuky
11. Náklady na ponuku
12. Podmienky zrušenia zadávania zákazky
Časť II. Komunikácia a vysvetlenie
13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
14. Vysvetlenie súťažných podkladov
15. Obhliadka miesta uskutočnenia prác
Časť III. Príprava ponuky
16. Jazyk ponuky
17. Obsah ponuky
18. Zábezpeka
19. Mena a ceny uvádzané v ponuke
20. Vyhotovenie ponuky
Časť IV. Predkladanie ponúk
21. Označenie ponuky
22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
25. Preskúmanie ponúk
26. Vysvetlenie ponúk
27. Vyhodnotenie ponúk – časť Ostatné
28. Vyhodnotenie ponúk – časť Kritéria – elektronická aukcia
Časť VI. Uzavretie zmluvy
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
30. Uzavretie zmluvy
Časť VII. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
31. Zrušenie zadávania zákazky
Časť VIII. Revízne postupy
32. Žiadosť o nápravu
33. Konanie o námietkach
Časť IX. Etické podmienky
34. Etické podmienky
strana 3 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
ÚVOD
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky
vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania zákazky
a zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k
týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie
ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou
osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si
náhradu škody.
Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny a lehoty obsiahnuté v
súťažných podkladoch. Ak uchádzač nedodá všetky požadované doklady, informácie a dokumentáciu alebo ak
ním predložená ponuka nebude zodpovedať podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk pri
zadávaní zákazky a požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v súťažných podkladoch, bude jeho
ponuka vylúčená.
Pojmom „verejný obstarávateľ“ sa v týchto súťažných podkladoch označuje osoba podľa § 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
Pojmom „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“ sa označuje zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Pojmom „obchodný zákonník“ sa označuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
strana 4 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Časť I.
Všeobecné informácie
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Robotnícka 1/D
036 01 Martin
Slovensko
kontaktné miesto pre technickú časť: Robotnícka 1/D, Martin
Tel.: 00421 43 400 1610
Fax: 00421 43 400 1699
Kontaktná osoba: Hučko Milan
Mobil: 00421 905 236 832
e-mail: [email protected]
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie, komunikáciu a revízne postupy
Mgr. Martin Škrabák
ALMONDY s.r.o.
Záhradnícka 46/A
82108 Bratislava
Tel: 00421903214114
e-mail:[email protected]
2.
2.1
2.2
Predmet zákazky
Predmetom je technológia, ktorá je predmetom nákupu, 4-farbový ofsetový tlačový stroj B2, má v sebe
implementované najmodernejšie technológie (v oblasti tlače, vlhčenia, príjmu dát), čo zvyšuje kvalitu
tlače. Technologická úroveň tlač. stroja umožňuje zvýšiť našu výrobnú kapacitu, produktivitu, rentabilitu,
skráti výrobné časy, umožní poskytnúť lepšie cenové podmienky. Všetky uvedené faktory by znamenali
nárast konkurencieschopnosti a pomohli firme posilniť jej postavenie na relevantných trhoch. Uvedené
sa obstarávapre potreby implementácie projektu s názvom: Inovatívna technológia v spoločnosti Alfa
print, s.r.o.
CPV kódy
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42991210-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30120000-6
Hlavný predmet obstarávania:
2.3
3.
3.1
4.
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Komplexnosť zákazky
Verejné obstarávanie nie je rozdelené na časti
Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania
strana 5 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
4.1
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EUa z vlastných zdrojov.
4.2
Verejný obstarávateľ má právo zrušiť súťaž, ak predložené ponuky prekročia jeho finančné limity.
5.
Typ zmluvy
5.1
Kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného
zákonníka) .
5.2
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočneniepožadovanej zákazky na prácetvorí časť B.
Opis predmetu zákazky, časť C. Spôsob určenia ceny a časť D. Obchodné podmienky.
6.
Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6.1
Miesto dodania tovaru: sídlo verejného obstarávateľa
6.2
Termín na ukončenie predmetu zákazky: podľa zmluvy, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov
7.
Oprávnený uchádzač
7.1
Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina uchádzačov (ďalej len skupina). Uchádzačom sa rozumie
aj skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že je záujemcom skupina,
takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní
vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto
zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri
vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania, resp. záväzok vytvorenia právnickej
osoby zabezpečujúcej realizáciu predmetu zákazky.
7.2
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
verejného obstarávania nesmie zúčastniť.
7.3
Ak ponuku predloží osoba uvedená v bode 7.2, bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.
7.4
Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v týchto
súťažných podkladoch.
8.
Definovanie ponuky a jej predloženie
8.1
Ponuka pre účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu
poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným
obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
8.2
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky.
8.3
Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21. osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu uvedenú v bode 22.1 v lehote podľa bodu 22.2.
8.4
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
8.5
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1 verejnýobstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
strana 6 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
9.
Variantné riešenie
9.1
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
9.2
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.
10. Platnosť ponuky
10.1
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.11.2014.
10.2
V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietky proti postupu verejného obstarávateľa, oznámi sa
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
11. Náklady na ponuku
11.1
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme
ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
11.2
Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 22.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.
11.3
Nevybratie uchádzača za dodávateľapri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na uplatnenie náhrady
škody.
12. Podmienky zrušenia zadávania zákazky
12.1
Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si tiež vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z
predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného
obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.
strana 7 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Časť II.
Komunikácia a vysvetlenie
13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
13.1
13.2
13.3
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a
uchádzačmi sa bude uskutočňovať predovšetkým elektronickou formou (e-mailom),resp. písomne.
Komunikácia bude prebiehať v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní.
Za moment doručenia dôležitých písomností, s ktorými súvisí plynutie lehôt sa použijú primerane
ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní
(správny poriadok).
14. Vysvetlenie súťažných podkladov
14.1
V prípade potreby objasniť súťažné podklady môže ktorýkoľvek z uchádzačov spôsobom podľa bodu 13.
požiadať o ich vysvetlenie priamo na adrese:
[email protected]
resp. na adrese uvedenej v bode 1. pre komunikáciu a verejné obstarávanie.
14.2
Verejný obstarávateľ môže doplniť e-mailom informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne súčasne oznámi všetkým záujemcom a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
O vysvetlenie súťažných podkladov je možné požiadať v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zákonom
o verejnom obstarávaní, t.j. poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia
žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie
najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
14.3
15. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky
15.1
Obhliadka miesta nie je potrebná, keďže predmetom zákazky je dodávka tovarov.
strana 8 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Časť III.
Príprava ponuky
16. Jazyk ponuky
16.1
16.2
Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí ju predložiť v súlade
s § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
17. Obsah ponuky
17.1
PRE ČASŤ PONUKY OZNAČENEJ AKO „OSTATNÉ“:
17.1.1
ODPORÚČAME OBSAH PONUKY s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis
dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za člena skupiny.
17.1.2
ODPORÚČAME IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo
miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov)
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo
bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail.
17.1.3
DOKLADY a DOKUMENTY na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26, § 27 a § 28 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
17.1.4
ODPORÚČAME VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že bez výhrady a obmedzení súhlasí s platnými
podmienkami tejto verejnej súťaže, určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v týchto
súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch, poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote
na predkladanie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené
v súťažných podkladoch, ktoré musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
17.1.5
ODPORÚČAME VYHLÁSENIE UCHÁDZAČAo pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
17.1.6
ODPORÚČAME VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tejto verejnej
súťaži členom skupiny dodávateľov inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou /osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny.
17.1.7
NÁVRH ZMLUVYv jednom vyhotovení, v ktorom zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené
v časti Opis predmetu zákazky, a v časti Obchodné podmienkytýchto SP, podpísané štatutárnym
orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Súčasťou
zmluvy musí byť aj príloha č. 1 a č. 2 zmluvy bez uvedenia ceny. Uchádzač do návrhu kúpnej zmluvy
strana 9 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
neuvedie cenu. Ako cena uchádzača v návrhu zmluvy bude považovaná cena v súlade s návrhom na
plnenie kritéria, ktorý bude predložený v časti ponuky označenej ako „Kritériá“.
17.1.8
V prípade skupiny dodávateľov ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV, podpísané všetkými
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,
v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia
skupiny dodávateľov právne vzťahy potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
17.1.9
V prípade skupiny dodávateľov vystavenú PLNÚ MOCpre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny.
17.2
PRE ČASŤ PONUKY OZNAČENEJ AKO „KRITÉRIÁ“:
17.2.1
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA. Formulár „Návrh na plnenie kritérií“ podľa týchto
súťažných podkladov musí byť podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
17.2.2
Opis a presná špecifikácia ponúknutých tovarov s uvedenými cenami,podľa týchto súťažných
podkladov.
17.3
KOMPLETNÁ PONUKA UCHÁDZAČA v elektronickej forme v strojovo čitateľnom formáte .pdf za účelom
jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie, vrátane návrhu kúpnej zmluvy vo formáte .doc/.docx
a tabuľky položiek tvoriacich predmet zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov) vo formáte .xls/.xlsx na
CD/DVD nosiči.
17.4
Kompletnosť dokladov a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v bode „17. Obsah
ponúk“ bude v procese vyhodnotenia ponúk posudzované komisiou verejného obstarávateľa.
17.5
Nepredloženie dokladov uvedených v bodoch 17.1.1., 17.1.2., 17.1.4., 17.1.5., 17.1.6., 17.1.8. 17.1.9 nie
je dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže.
17.6
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelené a uzavreté časti – jedna obálka označená
slovom „ostatné“ s príslušnými dokumentmi podľa bodu 17. a jedna obálka označená slovom „kritériá“
s príslušnými dokumentmi podľa bodu 17.
18. Zábezpeka:
18.1
Sa nevyžaduje.
19. Mena a ceny uvádzané v ponuke
19.1
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby realizácie dodávok. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch
zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve
desatinné miesta.
19.2
Pokiaľ podľa časti C. Spôsob určenia ceny nepostačuje iné určenie ceny, uvedie uchádzač navrhovanú
zmluvnú cenu v zložení:
a)
Navrhovaný spôsob zostavenia zmluvnej ceny bez DPH.
b)
Sadzba DPH a výška DPH.
c)
Navrhovaný spôsob zmluvnej ceny vrátane DPH.
strana 10 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
20. Vyhotovenie ponuky
20.1
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod. Uchádzač predloží jeden originál. Ponuka musí byť podpísaná
uchádzačom. Každá úplná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Odporúčame, aby boli
strany ponuky očíslované.
20.2
Ponuka bude vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny
súťažných podkladov, ktoré sú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania resp.
v rozpore s týmito súťažnými podkladmi.
20.3
Doklady v ponuke musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii, ak nie
je uvedené inak.
20.4
Odporúčame aby uchádzač predložil ponuku v nerozoberateľnom stave, t.j. tak, aby sa nedali vyberať
jednotlivé listy. Odporúčame tiež očíslovať jednotlivé strany ponuky.
20.5
Uchádzač vloží ponuku (časť Kritéria v samostatnej obálke a časť Ostatné v samostatnej obálke)
do uzavretého obalu, doručí osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa
(kontaktné miesto) a v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov.
strana 11 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
21. Označenie ponuky
21.1
Uchádzač vloží ponuku (časť Kritéria, uzavretá a označená ako „Kritéria“, a časť Ostatné, uzavretá
a označená ako „Ostatné“) do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
21.2
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
a)
adresu uvedenú v bode 22.1,
b)
údaje uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, a IČO),
označenie heslom verejnej súťaže: „4-farbový ofsetový tlačový stroj B2“
c)
22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
22.1
Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
ALMONDY s.r.o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
22.2
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.03.2014do 10.00 hod.
22.3
Ponuka doručená verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej
v bode 22.2 bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
23.2
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky v lehote
na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1.
strana 12 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
24.1
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.03.2014o 11.00 hod. na adrese:
Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
24.2
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overíneporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a
časť ponuky, označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia
označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej
ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti
ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia
podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebovylúčení ponúk uchádzačov.
Otváranie ponúk časti ostatné je neverejné.
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi
odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť
pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk,
označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a
zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú.
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako
časť ponuky, označenú ako "Ostatné",predloženú tým istým uchádzačom.
V zmysle § 100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní pri použití elektronickej aukcie jeotváranie ponúk
neverejné a zápisnica sa neodosiela.
24.3
24.4
24.5
25. Preskúmanie ponúk
25.1
Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk (časť Ostatné a časť Kritéria) pristúpi k vyhodnoteniu ponúk,
preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:
a)
obsahuje všetky náležitosti určené v bode 17. týchto súťažných podkladov
b)
zodpovedá pokynom a dokumentom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch.
25.2
Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám uvedeným
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ostatné ponuky
uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky budú zo zadávania zákazky vylúčené.
25.3
O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne upovedomený.
26. Vysvetľovanie ponúk
26.1
Komisia postupuje pri vyhodnotení ponúk v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní.
26.2
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich (konečným) vyhodnotením.
Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila resp.
zmenila.
strana 13 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
26.3
Komisia môže požiadať uchádzača o vysvetlenie návrhuponuky v prípade, ak bude konštatovať, že
ponuka môže obsahovať mimoriadne nízke hodnoty kritérií.
26.4
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom .
26.5
Vo vysvetlení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním navrhnutá cena zahrňuje všetky náklady
súvisiace uskutočnením prác podľa § 2 a 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a uviesť aj informácie podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
26.6
Komisia opraví zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk spôsobom:
a)
v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom bude platiť
suma uvedená slovom,
b)
v prípade, keď bude rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba
vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude
jednotková cena,
c)
v prípade, ak ide o preukázateľne hrubú chybu pri desatinnej čiarke, platiť bude celková cena
položky tak, ako je uvedená a opraví sa len desatinná čiarka.
26.7
O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača, a ak ide opravu v návrhu zmluvy,
požiada ho o nový návrh zmluvy. Ostatné opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá.
26.8
Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu vyhodnocovania:
a)
ak uchádzač neakceptuje opravenú chybu,
b)
ak uchádzač nepredloží nový návrh zmluvy v lehote určenej komisiou.
26.9
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
26.10 Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu vyhodnocovania:
a)
ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny za dostatočné, alebo
b)
ak uchádzač nevysvetlí návrh ceny v lehote určenej komisiou.
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27. Vyhodnotenie ponúk – časť Ostatné
27.1
Komisia po otvorení ponúk časti „ostatné“ pristúpi k ich vyhodnoteniu.
27.2
Pri vyhodnocovaní ponúk – časť Ostatné postupuje komisia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
27.3
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica
obsahuje najmä
a) zoznam členov komisie,
b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,
e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
f) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,
strana 14 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
g) ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou.
Zápisnica spolu s ponukami sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.
28. Vyhodnotenie ponúk – časť Kritéria – elektronická aukcia
28.1
Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky – časť Kritéria podľa bodu 28.,pričom kritériá a spôsoby
výberu najvhodnejšej ponuky sú uvedené v časti E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsoby ich
uplatnenia.
28.2
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložínajnižšiu ponuku z hľadiska kritérií uvedených
v časti E. Kritéria na vyhodnotenie ponúk .
28.3
Podrobnejšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti F. týchto súťažných podkladov.
28.4
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica
obsahuje najmä
a) zoznam členov komisie,
b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,
e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
f) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,
g) ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou.
Zápisnica spolu s ponukami sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.
strana 15 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Časť VI.
Uzavretie zmluvy
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
29.1
Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok
účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve
uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako
10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za
nesplnenie podmienok účasti.
29.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa
odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne
písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo
ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §138 ods. 2 písm. f).
Dátum odoslaniaoznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúkpreukazuje verejný obstarávateľa
obstarávateľ.
30. Uzavretie zmluvy
30.1
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore
so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
30.2
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované,
ak nebola podaná žiadosť o nápravu resp. námietka.
30.3
Ak bola podaná žiadosť o nápravu resp. námietka, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným
uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy.
30.4
V prípade, ak bude uplatnená žiadosť o nápravu resp. námietka proti postupu verejného obstarávateľa,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
30.5
Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
Časť VII.
Zrušenie zadávania zákazky
31. Zrušenie zadávania zákazky
31.1
Verejný obstarávateľ zruší zadávanie zákazky podľa podmienok uvedených § 100 v nádväznosti na § 46
zákona o verejnom obstarávaní.
strana 16 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
31.2
Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení zadávania zákazky s uvedením dôvodu zrušenia
alebo o určení postupu verejného obstarávania, ktorý použije na zadávanie zákazky na pôvodný
predmet obstarávania.
Časť VIII.
Revízne postupy
32. Žiadosť o nápravu
32.1
Uchádzač, ktorý sa domnieva, že postupom verejného obstarávateľa boli alebo mohli byť jeho práva
alebo právom chránené záujmy dotknuté, môže podľa § 136 resp. podľa § 138 zákona o verejnom
obstarávaní podať žiadosť o nápravu resp. námietku.
32.2
Žiadosť o nápravu doručí uchádzač na adresu:
ALMONDY s.r.o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
32.3
Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť o nápravu doručiť, obsah
písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty na doručenie oznámenia o výsledku vybavenie
žiadosti upravuje zákon o verejnom obstarávaní.
32.4
Ak uchádzač neuplatní žiadosť o nápravu v zákonom ustanovenej lehote, žiadosť o nápravu sa zamietne.
Časť IX.
Etické podmienky
33.
Etické podmienky
33.1
Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými
uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo zamestnanca
verejného obstarávateľa pred alebo počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude viesť
k vylúčeniu uchádzača.
strana 17 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
B.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Podrobný opis predmetu zákazky
Cieľom zákazky je obstaranie a zavedenie novej inovatívnej výrobnej technológie, t.j. 4-farbového ofsetového
tlačového stroja B2. Zapojením novej technológie do procesu výroby bude v spoločnosti zavedený 1 inovovaný
výrobný postup, vďaka ktorému sa technicky významne zlepší súčasný výrobný proces po kvalitatívnej i
kvantitatívnej stránke. Zníži sa energetická náročnosť výroby a zvýši sa jej kvalita a kapacita. To prinesie
zefektívnenie výroby a optimalizáciu prevádzkových nákladov.
Technická špecifikácia stroja
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:
- max. rýchlosť tlače do 16 000 hárkov/h
- max. formát hárku B2
- potláčané materiály – min. 0,04 mm
- 4-farbový
PRÍSLUŠENSTVO A INÉ POŽIADAVKY:
- tlakové a prenášacie valce dvojnásobných priemerov
Kontrolná a riadiaca technika:
- riadiaci systém tlačového stroja s decentralizovaným riadením
Obslužné miesta:
- na tlačových jednotkách a na vykladači
- informačný systém na nakladači
Vysoký vykladač:
- obrazovka
- vysoký vykladač
- ovládací pult na obsluhu tlačového stroja
- počítadlo hárkov
- poprašovacie zariadenie
Software:
- prednastavenie novej zákazky pred tlačou alebo počas tlače predchádzajúcej zákazky
- interná pamäť
Nakladač:
- savková nakladacia hlava
- korektúra predných náložiek
- kontrola dvojitých hárkov
- elektromechanická kontrola dvojitých hárkov
Tlačový agregát:
- minimálne poloautomatický systém výmeny tlačových platní
- umývacie zariadenie ofsetovej gumy a protitlakového valca
strana 18 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Farebník:
- diaľkovo riadená farebnica
Vlhčiace zariadenie:
- príprava vlhčiaceho roztoku zariadením
- privlhčenie možné z tlačovej jednotky
- nastaviteľné predvlhčenie a vlhčenie po tlači na rýchle dosiahnutie rovnováhy voda/farba
- pristavovanie a odstavovanie vlhčiacich valcov
Ďalšie vybavenie:
- centrálne mazanie stroja
- zariadenie na odstránenie antistatického náboja na nakladači a vykladači
- sušenie
- dezitometrické, prípadne spektrofotometrické meranie kvality tlače
- on-line prenos dát
Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu je 36 mesiacov s nasledovnou dokumentáciou:
 návod na obsluhu s bezpečnostnými predpismi – 1x v slovenskom, resp. českom jazyku (v elektronickej
a tlačenej forme)
 elektrické schémy a základový plán – 1x v slovenskom resp. českom jazyku ( v tlačenej, prípadne
elektronickej podobe)
 katalóg náhradných dielov – 1x v slovenskom resp. českom jazyku, formou katalógu, prípadne
v elektronickej verzii na CD
Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj montáž a inštruktáž k dodanému strojovému vybaveniu.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické
riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
strana 19 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
C.
SPÔSOB URČENIA CENY
SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY
1) Ponuková cena, v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta, musí byť špecifikovaná ako maximálna
a pevne daná. Cena sa počas doby realizácie projektu nesmie meniť. Akékoľvek zmeny si zmluvné strany
musia písomné odsúhlasiť.
Ceny je potrebné uviesť v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta celkom vrátane DPH, z toho DPH a bez
DPH, požadovanom rozdelení.
strana 20 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
D.
1.
OBCHODNÉ PODMIENKY
Rozsah obchodných podmienok:
1.1. Uchádzač predloží podpísaný návrhKúpnej zmluvy, ktoráje súčasťou časti D. týchto Súťažných
podkladov,
1.2. Pre stanovenie obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky sa v Kúpnej zmluveprimerane
použijú ustanovenia podľa príslušných ustanoveníObchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov.
2.
Znenie zmluvy – návrh kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom
Kúpna zmluva číslo 01/2014/SZ
uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísané v:
Obch. reg. Okr. súdu .......oddiel Sro, vložka č.: ............
IČO:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
zastúpená:
Tel.kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísané v:
IČO:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
zastúpená:
Tel.kontakt:
Alfaprint, s.r.o.
Robotnícka 1/D
036 01 Martin
s.r.o.
Obch.reg. Okr. súdu Žilina oddiel Sro, vložka č.: 13346/L
36403229
SK2020122698
TATRA BANKA
2626371507/1100
Milan Hučko, konateľ
+421 43 400 16 16, +421 905 236 832
strana 21 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
Preambula
Predávajúci a kupujúci uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania s názvom:
„Inovatívna technológia spoločnosti Alfa print, s.r.o.“, vyhláseného dňa ..................
I. Predmet plnenia zmluvy
1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje v zmysle podmienok ustanovených v tejto zmluve. Predmet zmluvy
je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. V hodnote zmluvy sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta vykládky, vrátane naloženia a poistenia počas
nakládky, dopravy, vykládky a inštalácie ofsetového stroja s príslušenstvom, podľa prílohy č. 1
špecifikované strojné zariadenie, príslušenstvo, zariadenia a materiály (ďalej len „tovar“ resp. „predmet
zmluvy“.
3. Celková hodnota zmluvy obsahuje inštaláciu a osadenie, aj uvedenie do prevádzky, cenu obalu, cenu
transportu a poistenia počas transportu, nakládku a vykládku, manipuláciu a zaškolenie obsluhy, manuál
v tlačovej aj elektronickej verzii.
II. Ceny a celková hodnota zmluvy
1. Cena za tovar celkom: .................... EUR bez DPH (slovom: ................................. EUR bez DPH).
Uvedená suma neobsahuje DPH vo výške 20 %, t.j. ....................... EUR.
Celková hodnota zmluvy s DPH je ............................ EUR
2. Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu na CD nosiči (vo formáte MS Excel) podrobného rozpisu
ako aj povinnosť predkladať v tlačovej a taktiež elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpisu,
ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu (ako príloha 2 tejto zmluvy).
III. Platobné podmienky strojného zariadenia
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dodaný tovar a súvisiace služby na základe preberacieho protokolu a faktúry
vystavenej predávajúci spolu s dodacím listom. Predávajúci vystaví faktúru so splatnosťou 60 dní.
2. Všetky platby je potrebné vykonať v prospech predávajúceho na jeho účet č. 2626371507/1100, vedený
v Tatrabanke, a.s.
3. Bankové náklady spojené s platbou celkovej hodnoty zmluvy znáša kupujúci.
4. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi.
IV. Záruka
1. Na nedostatky dodávky poskytuje predávajúci záruku predovšetkým tým spôsobom, že bezodplatne opraví
alebo vymení všetky diely, ktoré sa počas záručnej doby stali kvôli chybnej konštrukcii, zlému materiálu
alebo kvôli nedostatočnému vyhotoveniu sa stali nepoužiteľnými alebo sa poškodili. K vykonaniu všetkých
potrebných opráv a náhradných dodávok poskytne kupujúci predávajúcemu bezplatne k tomu potrebný čas
a možnosť.
2. Záručná doba je 36 mesiacov na dodaný tlačiarenský stroj spolu s kompletným bezplatným záručným
servisom (počítané odo dňa kedy bol tovar uvedený do prevádzky, čo musí byť potvrdené protokolárne
obidvoma stranami).
3. Záruka predávajúceho na nedostatky zaniká, keby bol tovar nainštalovaný bez spolupôsobenia montéra
predávajúceho alebo boli vykonané zmeny alebo opravárenské práce treťou osobou bez povolenia
predávajúceho.
4. Pri neprodukovaní stroja garantuje predávajúci nástup technika max. do 12 hodín od nahlásenia poruchy
v pracovných dňoch a vykoná opravu v najkratšom možnom čase. Po nahlásení poruchy stroja je nástup
servisného pracovníka do 24 hodín a následne je strojné zariadenie opravené. Pokiaľ nebude opravené
strojné zariadenie do troch kalendárnych dní /pričom sa počíta aj začatý deň/ kupujúcemu vzniká náhrada
strana 22 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
škody vo výške 500.-€ bez DPH za každý aj začatý oneskorený deň, počas ktorého strojné zariadenie nebolo
opravené. Náklady spojené s dodaním náhradných dodávok a náhradných dielov počas záručnej doby znáša
predávajúci.
V. Balenie
Tovar bude zabalený v ochrannej fólii, v drevenom obale a na drevených paletách. Drevený obal má poskytnúť
tovaru ochranu proti každému druhu poškodenia a proti korózii. Predávajúci priloží k tovaru balný list
v slovenskom jazyku, v ktorom sú uvedené zabalené predmety s uvedeným katalógovým číslom a počtom
kusov, sád.
VI. Technická dokumentácia
Predávajúci dodá strojné zariadenie s nasledovnou technickou dokumentáciou:
 návod na obsluhu s bezpečnostnými predpismi – 1x v slovenskom, resp. českom jazyku (v elektronickej
a tlačenej forme)
 elektrické schémy a základový plán – 1x v slovenskom resp. českom jazyku ( v tlačenej, prípadne
elektronickej podobe)
 katalóg náhradných dielov – 1x v slovenskom resp. českom jazyku, formou katalógu, prípadne
v elektronickej verzii na CD
VII. Doba dodávky
1. Dodávka tovaru sa uskutoční najneskôr do 90 dní odo dňa podpísania zmluvy a protokolárne odovzdanie
2.
3.
4.
5.
tovaru následne do 120 dní odo dňa podpísania zmluvy
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo jeho odovzdaním je stanovená zmluvná
pokuta vo výške 0,02 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
Doba dodávky sa predlžuje pri pôsobení vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované len vojna, prírodné
katastrofy, požiar.
Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru o viac ako 20 dní má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
Tovar nesmie vykazovať žiadne chyby a poškodenia, ktoré by výrazne obmedzili hodnotu zmluvného
predmetu a použiteľnosť.
VIII. Montáž a inštruktáž
1. Náklady na montáž, zaškolenie a inštruktáž sú obsiahnuté v celkovej hodnote zmluvy. Predpokladaná max.
dĺžka montáže a inštruktáže:
 2 mechanici a 1 elektrikár predávajúceho – 2 týždne montáž strojného
zariadenia v priestoroch kupujúceho
 1 inštruktor predávajúceho – 2 týždne v priestoroch kupujúceho školí
obsluhu kupujúceho
 1 elektrotechnik predávajúceho – 1 týždeň na nastavenie a školenie
v priestoroch kupujúceho.
1 týždeň znamená 40 pracovných hodín v pondelok až piatok, bez nadčasov. Táto montáž a inštruktáž bude
ukončená a potvrdená kupujúcim najneskôr do 120 dní odo dňa podpísania zmluvy.
2. Kupujúci musí bezodkladne oznámiť predávajúcemu montážnu pripravenosť, aby sa mohlo začať
s montážou. Následne si predávajúci dohodne písomne termín vyloženia a časový harmonogram inštalácie.
Montáž a inštruktáž sa končí preberacím protokolom.
3. Predávajúci na vlastné náklady zabezpečuje technickému personálu vhodné ubytovanie a stravu.
4. Kupujúci sa zaväzuje k technickej pomoci na vlastné náklady, najmä k poskytnutiu nutného vhodného
podporného personálu (napr. kvalifikovaných robotníkov, elektrikárov a pomocný personál) v nutnom
strana 23 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
počte, kvalifikácii a požadovanom časovom priestore. Podporný personál sa musí riadiť pokynmi
zodpovedného vedúceho montáže zo strany predávajúceho. Montéri predávajúceho v potrebnej miere
poučia podporný personál o bezpečnosti pri práci a požiarnych predpisoch. Za podporný personál a jeho
činnosť preberá predávajúci odbornú zodpovednosť. Predávajúci v prípade potreby podporného
rozšíreného personálu písomne požiada o túto možnosť kupujúceho.
5. Predávajúci zabezpečí v dostatočnom predstihu, aspoň 50 dní po podpise zmluvy, technické údaje potrebné
k príprave miesta inštalácie pre kupujúceho.
6. Miesto inštalácie: prevádzka Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1,036 01 Martin
IX. Vlastnícke právo
Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci dňom podpísania Protokolu o odovzdaní oboma
zmluvnými stranami.
X. Záverečné ustanovenia
1. Predkladaná zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch v slovenskom jazyku. Šesť rovnopisov obdrží
kupujúci a jeden rovnopis predávajúci.
2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa
riadia Obchodným zákonníkom a všeobecne právnymi predpismi.
3. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou ako vzostupne číslovaný
dodatok k tejto zmluve.
4. Podpis zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim nastane až po kladnom výsledku administratívnej kontroly
vykonanej Poskytovateľom.
5. Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom jej Poskytovateľom – t.j.
Ministerstvo hospodárstva SR v zatúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra resp. ním poverené
osoby.
6. Pri dodaní strojného zariadenia bude predávajúci postupovať v dobrej viere, s náležitou odbornou
starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami Kupujúceho, o ktorých predávajúci
vie.
7. Kupujúci je oprávnený počas platnosti zmluvy dávať predávajúcemu pokyny súvisiace s dodaním tovarov a
súvisiacich služieb podľa zmluvy. Predávajúci nie je povinný postupovať podľa pokynov Kupujúceho, ak by
tieto pokyny boli v rozpore s právnym poriadkom alebo záujmami Kupujúceho. Predávajúci sa o pokynoch
uvedených v predchádzajúcej vete zaväzuje včas informovať Kupujúceho a zmluvné strany budú v dobrej
viere rokovať o vyriešení takejto otázky. Predávajúci sa zaväzuje včas informovať Kupujúceho, ak dospeje k
záveru, že ktorýkoľvek pokyn Kupujúceho je nesprávny, nevhodný alebo má iné vady.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných
informáciách, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť tieto
dôverné informácie výhradne na účely dodania tovarov, ak táto zmluva neustanovuje inak. Predávajúci je
oprávnený sprístupniť dôverné informácie, ak to bude v súlade s príslušným právnym predpisom požadovať
orgán štátnej moci alebo verejnej správy.
9. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Obchodný zákonník alebo
uzatvorená zmluva.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
a) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz,
b) bola povolená reštrukturalizácia predávajúceho,
c) bol voči predávajúcemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) predávajúci vstúpil do likvidácie.
e) riadiaci orgán ministerstva neodobril výsledok verejného obstarávania
10. Obe zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri realizácii jej predmetu
plnenia. K tomuto účelu sa zmluvné strany zaväzujú určiť osoby zodpovedné za riešenie a vybavovanie
bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Určenie bude v preberacom protokole.
11. Predávajúci bude musieť strpieť výkon kontroly/audit/overenia súvisiaceho s dodávaným služieb
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu sú najmä:
strana 24 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
11. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu zmluvných strán formou
písomných vzostupne číslovaných dodatkov k zmluve. Doplnky, dodatky a zmeny zmluvy (vrátane príloh) sú
platné len v písomnom prevedení s podpismi oboch zmluvných strán.
Obe zmluvné strany sa vynasnažia všetky sporné otázky vznikajúce zo zmluvy, vrátane takých, ktoré sa
týkajú jej platnosti, riešiť najskôr obojstrannou dohodou. V prípade, že napriek tomu jedna zmluvná strana
neplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, platia príslušné ustanovenia zodpovedajúcich zákonov a
vykonávacích predpisov.
Zmluvné vzťahy výslovne neupravené zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa budú riadiť výlučne
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi predpismi platnými v
Slovenskej republike.
12. Kupujúci požaduje, aby v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy predávajúci preukázal, že
subdodávateľ, ktorý sa zmenil musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Predávajúci o zmene subdodávateľa je povinný informovať kupujúceho najneskôr do piatich pracovných
dní pred vykonaním tejto zmeny. Pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby
vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite
a cene.
13. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako
keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú
starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na
základe zmluvy o subdodávke.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
V Martine dňa............
V ...................... dňa...................
Za kupujúceho:
Za predávajúceho:
_______________
Milan Hučko
_______________
(podpis)
Príloha č. 1: Technická špecifikácia, príslušenstvo, zariadenia
Príloha č. 2: Ponuka uchádzača na CD/DVD v pdf.
strana 25 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
E.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré boli uznané ako skutočne
zodpovedajúce požiadavkám súťažných podkladov v súlade s časťou „A - Pokyny na vypracovanie ponuky“ .
1.
Kritériami hodnotenia ponúk sú:
Najnižšia cena s DPH
2.
3.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii predložil najnižšiu
ponukuv danej časti a nebol vylúčený.
Uchádzač vyplní Prílohu 2 – Návrh na plnenie kritérií. Komisia na vyhodnotenie ponúk pred začatím
elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel na ich
uplatnenia.
strana 26 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
F.
Elektronická aukcia

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových
cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so
zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť
v elektronickej aukcii.

Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena za celý
predmet zákazky. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávaťceny s DPH.

Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený v súťažných
podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný:
1. položka: 4-farbový ofsetový tlačový stroj B2

V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom upravovať
ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného
kroku nie je.

V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia
zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov budú
zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky
(Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka).
Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý
zostáva do skončenia e-aukcie podľa serverového času.

Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 30 minút (slovom: tridsať minút), pričom pre
všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.

Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j.časový limit, ktorý bude
nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj
„Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej
aukcie.

Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov k zaevidovaniu nižšej
ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia predĺžená o 2
minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej
ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet
minút. Ak počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho
poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky
neboli vylúčené.

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny
uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.

Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk administrátorom.
Kontaktná e-mailová adresa administrátora je: [email protected]

Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia
uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii.
Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej
aukcii.

Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený
„pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej
aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa
strana 27 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním
času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie.

Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej
aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež
upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia.

Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na adrese:
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne
preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom
inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.

Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú
uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať
pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické
podmienky:
-
počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
10.x, Chrome 7.x a vyššie,
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
serverom,
-
ver.3.x, Opera
komunikácie so
povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentmi.

V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku
siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel.
O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.

Podrobnejšie informácie budú zaslané relevantným uchádzačom pred uskutočnením elektronickej aukcie.
strana 28 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Prílohy súťažných podkladov:
Príloha 1 – Návrh zmluvy – je uvedená v časti D. – obchodné podmienky
Príloha 2 – Návrh na plnenie kritérií
Názov alebo obchodné meno uchádzača:
.......................................................................................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača:
.......................................................................................................................................................
Kritérium a
Cena bez DPH (EUR)
DPH (EUR)
Cena (celková zmluvná cena stanovená
v EUR s DPH za predmet obstarávania) za
predmet zákazky
Vypracoval: ..........................................
...................................
Podpis uchádzača
V ...................................... dňa ..........................................................
strana 29 z 31
Celková cena s DPH
(EUR)
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
Príloha 3- Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
Názov alebo obchodné meno uchádzača:
.......................................................................................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača:
.......................................................................................................................................................
Vyhlásenie uchádzača
Ja dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že:
- súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom
a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch,
ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky,
- všetky údaje vo všetkých dokladochv ponuke sú pravdivé a úplné
- predkladám iba jednu ponuku
- že splníme požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú definované v opise predmetu zákazky.
Vypracoval: ..........................................
...................................
Podpis uchádzača
V ...................................... dňa ..........................................................
strana 30 z 31
Spoločnosť Alfa print, s.r.o.
G.
Podmienky účasti
Podmienky účasti boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č . 2924 – WYT
zverejnenej vo vestníku č. 45/2014 – zo dňa 05.03.2014.
strana 31 z 31
Download

b. opis predmetu zákazky