Sylabus k jazykovej skúške pre získanie osvedčenia z talianskeho jazyka
Meno vyučujúceho: Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
Pracovisko (adresa): Ústav talianskeho jazyka a kultúry PFKU v Ružomberku
Kontakt: [email protected], 0917 939 051
Obsah jazykovej skúšky1
A) písomná časť
Uchádzač musí na skúške preukázať jazykové kompetencie z talianskeho jazyka v časti
gramaticko-lexikálnych cvičení a v časti, ktorá bude obsahovať niektoré z nasledovných
zadaní:
• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,
• jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť,
• napísať obsahovo a jazykovo jednoduchý úradný list: žiadosť, inzerát a odpoveď naň,
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.
- gramatika vychádza z rámca spôsobilostí a funkcií komunikácie podľa Štátneho
vzdelávacieho programu pre Taliansky jazyk (vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácie),
úroveň B1, vypracovaného Štátnym pedagogickým ústavom, s. 12 - 38:
Interiezioni; Pronomi indefiniti: qualsiasi, qualunque; Grazie per/di; Posizione dei pronomi
con i verbi; Condizionale semplice; Formazione degli avverbi con – mente; Periodo ipotetico
della realtà; Formazione dei diminutivi e aumentativi; Pronomi relativi chi, che, cui;
Congiuntivo passato; Verbi che reggono il congiuntivo; Futuro per ipotesi: futuro con stare +
gerundio; Negazione: elementi per sottolineare il contrasto; Pronomi accopiati; Farcela
Riuscire a; Futuro per ipotesi; Futuro anteriore; Preposizioni e espressioni di luogo; Appena,
non appena (futuro ant.); Lasciare, far fare; Ripasso e ampliamento dei tempi verbali; Essere
+ aggettivo+congiuntivo; Plurale delle parti del corpo; Alcuni indefiniti: qualche, alcuni,
niente, nulla, nessuno, ognuno, poco, qualcuno, qualcosa; Uso di ci, vi, ne; Pronomi relativi;
Alterazione dell’aggettivo Superlativo per buonissimo – molto buono; Che esclamativo;
Intonazione per esprimere stati d’animo: rabbia; Congiuntivo presente con occorre e bisogna;
Uso di ne e ci; Ripasso e ampliamento del passato prossimo con accordi; Diversi valori delle
esclamazioni; Cambio della vocale tematica nel condizionale
semplice dei verbi in –are; Periodo ipotetico della possibilità; Coniugazione del verbo
proporre nel presente; Congiuntivo con proposizioni finali rette da affiche e perche; Magari
(ripasso con il significato di forse) e nuovi usi; Dai! un’esclamazione per incoraggiare;
Imperativo pronominale; Ripasso e ampliamento: posizione dei pronomi; Gerundio con valore
modale: passo il tempo leggendo; Congiuntivo imperfetto; Ripasso e ampliamento: pronomi
atoni e tonici; Ripasso dell’imperfetto indicativo e del condizionale semplice; Forma
implicita; Ripasso dell’imperfetto; Proposizioni subordinate oggettive e relative;
Coniugazione del verbo tradurre; Trapassato prossimo; Comparativi e superlativi di aggettivi
1
Minimálna odporúčaná úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (učenie sa, vyučovanie,
hodnotenie) – B1
e avverbi; Stare per + infinitivo; Ripasso delle forme impersonali con verbi transitivi e
intransitivi; Passato remoto; Dittonghi/trittonghi; Pronomi combinati con ne
- lexika vychádza z tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre
Taliansky jazyk (vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácie), úroveň B1, vypracovaného
Štátnym pedagogickým ústavom, s. 39 – 55:
Rodina a spoločnosť; Domov a bývanie, Ľudské telo, starostlivosť o zdravie; Doprava
a cestovanie; Vzdelávanie a práca; Človek a príroda; Voľný čas a záľuby; Stravovanie;
Multikultúrna spoločnosť; Obliekanie a móda; Šport; Obchod a služby; Krajiny, mestá a miesta;
Kultúra a umenie; Človek a spoločnosť; komunikácia; Mládež a jej svet; Zamestnanie; Veda a
technika v službách ľudstva; Vzory a ideály; Slovensko; Krajina, ktorej jazyk sa učím
B) ústna časť skúšky
V ústnej časti skúšky sa kladie zreteľ na jazykové kompetencie i na fonetický aspekt prejavu.
Ústna skúška pozostáva z dvoch častí:
1. samostatná prezentácia témy dizertačnej práce v talianskom jazyku (doktorand) alebo
súvislý monológ v talianskom jazyku na zadanú tému (nedoktorand) - opis osoby, predmetu
činnosti, udalosti, interpretácia správy
2. dialóg v talianskom jazyku na zvolenú tému
Celkové hodnotenie uchádzača:
prospel (a) – neprospel (a)
Odporúčaná literatúra:
Katerinov, K. – Boriosi Katerinov, M. C.: Italiamania, Livello intermedio. Milano:
Mondadori 2009
Katerinov, K. – Boriosi Katerinov, M. C.: La lingua italiana per Stranieri. Perugia: Edizioni
Guerra, 2008
Mazzetti, A. – Manili, P. – Bagianti, M. R.: Qui Italia più, livello medio. Firenze: Casa
Editrice Felice Le Monnier, 2004
Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha: Leda 2001
Butašová, A. a kol.: Pedagogická dokumentácia z talianskeho jazyka, úroveň B1, ŠPÚ,
Bratislava 2009
Download

Taliansky jazyk