Detská fakultná nemocnica Košice
Príloha č. 2
Register platných právnych predpisov
Všeobecné právne predpisy
číslo
460/1992 Zb.
názov predpisov
Ústava SR v znení neskorších predpisov
575/2001 Z.z.
71/1967 Zb.
ÚPLNÉ ZNENIE
Zákon o organizácii činnosti Vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon o správnom konaní
145/1995 Z.z.
25/2006 Z.z.
275/2006 Z.z.
284/2006 Z.z.
298/2006 Z.z.
Zákon o správnych poplatkoch
Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
Úplné znenie zákona č.564/2001 Z.z o verejnom ochrancovi práv
Nariadenie vlády o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania
Nariadenie vlády, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného
príspevku a ochranného príspevku
Nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
Príloha č.1: Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone
práce vo verejnom záujme
Príloha č.2: Katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo
manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
Príloha č.3: Analytický list
Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný
zákon)
Nariadenie vlády o úprave sumy prídavku na dieťa
Nariadenie vlády, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku
na bývanie
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon o sociálnom poistení
Príloha č. 1: Zoznam chorôb z povolania
Príloha č. 2: Choroba a stavy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť
Príloha č. 3: Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred
rokom 2003
Príloha č. 4: Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu
zdravotného postihnutia orgánov a systémov
Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
a o zmene niektorých zákonov
Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o dani z príjmov
382/2005 Z.z.
204/2005 Z.z.
5/2004 Z.z.
43/2004 Z.z.
ÚPLNÉ ZNENIE
341/2004 Z.z.
365/2004 Z.z.
485/2004 Z.z.
486/2004 Z.z.
523/2004 Z.z.
461/2003 Z.z
ÚPLNÉ ZNENIE
462/2003 Z.z.
514/2003 Z.z.
515/2003 Z.z.
552/2003 Z.z.
553/2003 Z.z.
ÚPLNÉ ZNENIE
595/2003 Z.z.
ÚPLNÉ ZNENIE
599/2003 Z.z.
Zákon o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ÚPLNÉ ZNENIE
F-1-08-P2-Register platných právnych predpisov 20120801
215/2002, 527/2003,
138/2004-úplné
znenie
186/2004, 439/2004,
721/2004,
369/2004, 81/2005,
131/2005
43/2004, 177/2004,
191/2004,
5/2004, 191/2004,
453/2004, 486/2004,
613/2004, 614/2004,
721/2004, 305/2005,
382/2005
1/3
Detská fakultná nemocnica Košice
34/2002 Z.z.
Zákon o nadáciách
283/2002 Z.z.
ÚPLNÉ ZNENIE
Zákon o cestovných náhradách
395/2002 Z.z.
ÚPLNÉ ZNENIE
428/2002 Z.z
ÚPLNÉ ZNENIE
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
431/2002 Z.z.
ÚPLNÉ ZNENIE
Zákon o účtovníctve
223/2001 Z.z.
Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o ochrane osobných údajov
ÚPLNÉ ZNENIE
311/2001 Z.z.
Zákonník práce
ÚPLNÉ ZNENIE
312/2001 Z.z.
Zákon o štátnej službe
Príloha č.1: Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca
Príloha č.2: Platové tarify štátneho zamestnanca
Príloha č.3: Percentuálny podiel príplatku za riadenie
Príloha č.4: Činnosti, pri ktorých vykonávaní patrí príplatok za štátnu službu
v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
Príloha č.5: Zoznam osobných údajov v registri štátnych zamestnancov
122/2002, 570/2002,
173/2003
338/2002, 339/2002,
530/2004, 81/2005,
312/2005
515/2003
602/2003, 576/2004,
90/2005, 363/2005úplné znenie
562/2003
553/2001, 96/2002,
261/2002,393/2002
529/2002,245/2003
525/2003, 24/2004
443/2004,587/2004
733/2004
165/2002,408/2002
413/2002,210/2003
433/2003-úplné
znenie, 5/2004,
365/2004, 82/2005,
131/2005,244/2005
131/2002,143/2002
185/2002,411/2002
667/2002,139/2002
267/2003,453/2003
550/2003,551/2003
307/2004-úplné
znenie, 365/2004,
382/2004,403/2004
612/2004,728/2004
757/2004,
567/200, 184/2002
103/2003,
ÚPLNÉ ZNENIE
416/2001 Z.z.
Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
ÚPLNÉ ZNENIE vyššie územné celky
211/2000 Z.z.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácii)
428/2002 Z.z.
Zákon o ochrane osobných údajov
9/2010 Z.z.
Zákon o sťažnostiach
253/1998 Z.z.
Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
ÚPLNÉ ZNENIE Slovenskej republiky
213/1997 Z.z.
Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
ÚPLNÉ ZNENIE
296/2010 Z.z.
Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
ÚPLNÉ ZNENIE spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
581/1997,229/1997
222/1996 Z.z.
Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
281/1997,288/1997
384/1997,117/1998
195/1998,225/1998
241/1998,185/1999
263/1999,313/1999
83/2000, 183/2000
186/2000,237/2000
223/2001,255/2001
314/2001,416/2001
453/2001, 49/2002,
128/2002,543/2002
103/2003,417/2003
453/2003,519/2003
ÚPLNÉ ZNENIE
770/2004 Z.z.
152/1994 Z.z.
580/2004 Z.z.
581/2004 Z.z.
63/1993 Z.z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení
Zákon o sociálnom fonde
Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o zdravotných poisťovniach , dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o štátnych symboloch a ich používaní
F-1-08-P2-Register platných právnych predpisov 20120801
280/1995,375/1996
240/1994,273/1996
515/2003,
2/3
Detská fakultná nemocnica Košice
ÚPLNÉ ZNENIE
278/1993 Z.z.
Zákon o správe majetku štátu
ÚPLNÉ ZNENIE
460/1992 Zb.
Ústava SR
ÚPLNÉ ZNENIE
23/1991 Zb.
138/1991 Zb.
Listina základných práv a slobôd
Zákon o majetku obci
ÚPLNÉ ZNENIE
577/2004 Z.z.
83/1990 Zb.
ÚPLNÉ ZNENIE
372/1990 Zb.
578/2004 Z.z.
576/2004 Z.z.
36/2005 Z.z
Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti
Zákon o združovaní občanov
Zákon o priestupkoch
374/1996, 72/1999,
121/2001,509/2001
64/2002, 435/2002,
161/2003,512/2003
244/1998, 9/19999
90/2001, 135/2001úplné znenie,
140/2004,323/2004
306/1992, 43/1993,
278/1993,245/1994
147/1995,130/1996
447/2001,522/2003
12/2004, 445/2004,
535/2008,258/2009
507/2010
300/1990,513/1991
62/1993,
524/1990, 95/1992,
266/1992,511/1992
237/1993, 42/1994
248/1994,249/1994
250/1994,202/1995
207/1995,265/1995
285/1995,160/1996
168/1996,143/1998
319/1998,298/1999
313/1999,195/2000
211/2000,367/2000
122/2001,223/2001
253/2001,490/2001
507/2001,441/2001
139/2002,422/2002
190/2003,430/2003
510/2003,515/2003
519/2003,312/2004
Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
F-1-08-P2-Register platných právnych predpisov 20120801
3/3
Download

Register platných právnych predpisov