Franklin Templeton Investment Funds
Skladajúci sa z viacerých
aktív
Franklin Brazil Opportunities Fund
LU0800341058
28. február 2015
Základné údaje o fonde
Výkonnosť
Prehlʼad o fonde
Základná mena fondu
USD
Velʼkosť portfólia (USD)
29 miliónov
Dátum vzniku fondu
27.07.2012
Počet pozícií
53
Benchmark fondu
Custom 40% JP Morgan
EMBI Brazil Plus Index +
40% IRF-M (Brazil Andima
Domestic Fixed Rate
Bond) + 20% MSCI Brazil
Index
Investičný štýl
Výkonnosť za 1 rok vyjadrená v mene triedy podielov (%)
Franklin Brazil Opportunities Fund A(acc) USD
Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40%
IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond) +
20% MSCI Brazil Index
120
100
skladajúci sa z viacerých
aktív
Morningstar Category™
ostatná alokácia
Investičný cielʼ
Fond sa snaží o dosiahnutie celkového výnosu zloženého z
kapitálového zhodnotenia, z výnosov, z hotovostných
príjmov a z menových ziskov, investovaním do širokého
rozsahu dostupných investičných príležitostí spojených s
Brazíliou.
Manažér fondu a sídlo
Guilherme Mendonca Paris, CFA: Brazília
Frederico Sampaio, CFA: Brazília
EUSD - A(acc) USD
spätný odkup: uplatňuje sa
80
02/14
08/14
02/15
Výkonnosť v mene triedy podielov (%)
Kumulatívna
Anualizovaná
A(acc) USD
A(acc) EUR-H1
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Benchmark fondu v
USD
1R
Od vzniku
Od vzniku
0,00
0,29
-0,20
-0,49
0,32
3,00
2,30
1,20
1,70
-6,89
1,15
0,88
0,46
0,65
-2,72
Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)
distribúcia: neuplatňuje sa
A(acc) USD
A(acc) EUR-H1
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Benchmark fondu v
USD
02/14
02/15
02/13
02/14
02/12
02/13
02/11
02/12
02/10
02/11
0,00
0,29
-0,20
-0,49
0,32
-0,67
-1,16
-1,55
-1,16
-8,37
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota akcií vo fonde a výnosy z nich môžu rásť ale aj
klesať a investori nemusia dostať späť celú investovanú čiastku. Všetky údaje o výkonnosti sú v uvedenej mene,
zahŕňajú reinvestovanie dividend a sú bez správcovských poplatkov. Poplatky za predaj a iné provízie, dane a iné náklady
platené investorom nie sú zahrnuté do kalkulácie. Výkonnosť môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Údaje k dnešnému
dňu je možné nájsť na www.franklintempleton.sk. Odkazy na indexy sú len pre porovnanie a reprezentujú investičné prostredie
v uvedenom časovom období.
Charakteristika aktív
Ročná štandardná odchýlka (1
R)
6,07
Informácie o triedach podielov (Pre úplný zoznam dostupných tried podielov navštívte prosím www.franklintempleton.sk)
Poplatky
Triedy podielov
A(acc) USD
A(acc) EUR-H1
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Telefón
+421 903408410
Dátum vzniku
27.07.2012
27.07.2012
27.07.2012
27.07.2012
NAV
USD 10,30
EUR 10,23
EUR 10,12
USD 10,17
Max. poplatok Správcovský
pri predaji (%) poplatok (%)
5,75
1,00
5,75
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
Dividendy
Frekvencia
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Identifikátory fondu
Posledný
dátum
výplaty
N/A
N/A
N/A
N/A
Posl.
vyplatená
čiastka
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0800341058
LU0800341645
LU0800341991
LU0800341215
Web
www.franklintempleton.sk
TA číslo
1398
1401
1403
1399
Franklin Brazil Opportunities Fund
28. február 2015
Zloženie fondu
Franklin Brazil Opportunities Fund
Investičný tím sa domnieva, že dynamická stratégia a vlastníctvo rôznych aktív pomôže potenciálne dosiahnuť dlhodobé, atraktívne celkové výnosy alokovaním do celej škály investičných
príležitostí v Brazílii. Ide o absolútny výnos, ktorý má potenciál dosiahnuť vyššie rizikovo očistené výnosy v porovnaní s tradičnými portfóliami akcií, dlhopisov a peňazí.
stratégia
expozícia portfólia
durácia
naviazané na infláciu
mena (BRL)
USD úverový spread
lokálne brazílske úrokové sadzby
brazílska inflácia
výmenné kurzy brazílskej meny
brazílske dlhopisy s pevným výnosom
denominované v USD
brazílsky akciový trh
volatilita brazílskych akcií, alebo menových
indexov
Peňažné prostriedky/ich ekvivalenty
akcie
volatilita
peňažné prostiedky
alokácia rizika (%)
42,64
0,14
0,00
16,98
25,34
0,00
14,90
Alokácia rizika nie je to isté ako alokácia aktív portfólia, lebo poskytuje obraz o tom ako je portfólio
vystavené rôznym komponentom, ktoré môžu mať vplyv na výkonnosť. VaR (99%, 1 mesiac), 3,29%.
Predpokladaný schodok: 3,77% Pozri poznámky nižšie v sekcii pod názvom Zloženie fondu a dôležité
informácie.
durácia—dlhopisy
0 až 1 rok
1 až 2 roky
2 až 3 roky
3 až 5 rokov
5 až 7 rokov
7 až 10 rokov
% z dlhopisov
20,48
9,95
21,87
25,18
21,25
1,27
Dôležité informácie
Franklin Templeton Investment Funds ('fond') je v Luxembursku registrovaný SICAV. Zdroj údajov a informácií je poskytnutý Franklin Templeton Investments, k dátumu tohto dokumentu, pokiaľ
nie je uvedené inak. Údaje súvisiace s benchmarkom poskytol FactSet k dátumu tohto dokumentu, pokiaľ nie je uvedené inak. Tento dokument nepredstavuje právne, daňové ani investičné
poradenstvo a ani ponuku podielov fondu. Kúpu podielov fondu je možné uskutočniť len na základe platného prospektu a kde je k dispozícii, aj dokumentu kľúčových informácií pre investorov,
spolu s poslednou auditovanou výročnou a polročnou správou, ktoré sú dostupné na našej web stránke www.franklintempleton.sk. Tieto je možné bezplatne získať od Franklin Templeton
International Services, S.à r.l. - Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 - Tel:+352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Podiely fondu
nesmú byť priamo alebo nepriamo ponúkané alebo predávané občanom USA ani rezidentom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú k dispozícii pre distribúciu vo všetkých
jurisdikciách a potenciálni investori by mali zistiť dostupnosť so svojím miestnym zástupcom Franklin Templeton Investments, pred akoukoľvek plánovanou investíciou. Investícia do fondu nesie
so sebou riziká, ktoré sú popísané v prospekte fondu a kde je k dispozícií, aj v dokumente kľúčové informácie pre investorov. Špeciálne riziká môžu byť spojené s investíciami fondu pri určitých
typoch cenných papierov, tried aktív, sektorov, trhov, mien alebo krajín a možného využitia derivátov. Tieto riziká sú podrobnejšie popísané v prospekte fondu a kde je dispozícií, aj v dokumente
kľúčových informácií pre investorov a mali by byť prečítané pred investovaním. Informácie sú historické a nemusia odrážať aktuálne alebo budúce vlastnosti portfólia. Všetky pozície portfólia sú
predmetom zmeny. Vydané Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Všetky MSCI dáta sú poskytované 'tak ako sú'. Popísaný fond nie je podporovaný alebo schválený spoločnosťou MSCI. V žiadnom prípade MSCI, jeho pobočky ani dodávatelia dát MSCI
nenesú žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu v súvislosti s dátami MSCI alebo v súvislosti s tu popísaným fondom. Kopírovanie alebo rozmnožovanie údajov MSCI je prísne zakázané.
Manažér fondu a sídlo: CFA ® a Chartered Financial Analyst ® sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.
EUSD: Akákoľvek poskytnutá daňová informácia má len všeobecný charakter a nemala by byť považovaná za výpočet individuálnych záväzkov. Informácie neberú do úvahy vaše osobné
okolnosti a môžu byť predmetom zmien v budúcnosti. Ak máte akékoľvek pochybnosti o vplyve dane na svoje investície, mali by ste vyhľadať radu kvalifikovaného daňového poradcu.
Zloženie fondu:
Poznámka o derivátoch a nominálnej expozícii: Fond môže používať finančné derivátové nástroje pre investičné a zaisťovacie účely. Deriváty zahŕňajú náklady a môžu vytvoriť ekonomické páky
v portfóliu, ktoré môžu mať za následok citeľnú volatilitu. Tá môže spôsobiť vo fonde stratu presahujúcu jeho počiatočnú investíciu. Použitie týchto nástrojov môže viesť k negatívnej expozícii v
určitej triede aktív, výnosovej krivky/durácie, alebo meny. Fond môže tiež investovať do cenných papierov naviazaných na úvery, alebo do iných štrukturovaných produktov, ktoré majú svoju
hodnotu odvodenú od iných brazílskych indexov, cenných papierov, alebo mien. Pri OTC derivátoch existuje riziko, že si druhá strana transakcie nesplní svoju povinnosť. Typ cenného papiera,
alokácia rizika a durácia - pri dlhopisoch, ak sú súčasťou fondu, odrážajú nominálnu expozíciu derivátov a trhovú hodnotu. Nominálna expozícia je získaná prostredníctvom derivátov a môže
presiahnuť 100%. Pre viac informácií pozri správu o držbe jednotlivých pozícií.
Alokácia rizika: Alokácia rizika je vypočítaná tak, že v každej kategórii sa zmeria expozícia na riziko na základe ex-ante hodnoty v riziku (VaR), a takto získané číslo sa vydelí sumou
vypočítanou pre všetky kategórie tak, aby sa suma alokácie pre všetky riziká rovnala 100%.
Value at Risk (VaR) - hodnota v riziku: VaR je predpokladaná mesačná strata založená na historickej volatilite súčasných pozícií portfólia, ktorá môže nastať v 99% času. Za predpokladu
normálnych trhových podmienok a bez obchodovania, možno očakávať aktuálnu stratu počas nasledujúceho mesiaca, ktorá bude nižšia ako VaR v 99% času. 1% z času v priebehu mesiaca
môže byť strata vyššia ako stanovuje VaR. Je dôležité si uvedomiť, že na nervóznych finančných trhoch môžu byť straty väčšie a častejšie ako predpokladá VaR.
Predpokladaný schodok (PS): PS predstavuje očakávanú priemernú stratu, ktorú možno v portfóliu očakávať počas jedného mesiaca, keď strata prekročí 99% VaR. Je dôležité si uvedomiť, že
PS predstavuje priemernú stratu počas 1% v mesiaci a nie je to “najhorší scenár” straty. Aktuálne mesačné straty môžu byť na veľmi nervóznych finančných trhoch väčšie ako PS.
Kreditný spread: Riziková prirážka, alebo rozdiel vo výnosoch medzi dvomi rôznymi, ale porovnateľnými dlhopismi, ktorú možno pripísať riziku zlyhania, alebo úverovej kvalite.
Durácia: Tiež známa ako “efektívna”, alebo “Macaulayho” durácia, je miera citlivosti ceny (hodnota istiny) dlhopisu s fixným výnosom na zmenu úrokovej sadzby. Durácia sa vyjadruje v rokoch.
Je to indikácia o vydanom kupóne relatívne k splatnosti. Rastúce úrokové sadzby znamenajú klesajúce ceny dlhopisov, klesajúce úrokové sadzby znamenajú rastúce ceny dlhopisov. Čím vyššia
je durácia, tým vyššie je riziko úrokovej miery (alebo odmena za ceny dlhopisov).
Volatilita: Meria výkyvov v cene finančného nástroja, alebo cenného papiera. Zmeny v očakávanej volatilite môžu mať vplyv na ceny určitých nástrojov. Manažér sa môže usilovať o dosiahnutie
zisku, ak sa domnieva, že trh buď preceňuje, alebo podceňuje volatilitu, a môže podľa toho nakupovať a predávať finančné nástroje. Neexistuje žiadna záruka, že predpovede manažéra, v
súvislosti s budúcou volatilitou, alebo vplyvom na cenu, budú správne.
Naviazané na infláciu: Dlhové cenné papiere, alebo finančné nástroje, ktoré sú indexované na infláciu sú určené na zachovanie kúpnej sily v čase, napriek zmenám v celkovej cenovej hladine.
© 2015 Franklin Templeton Investments. Všetky práva vyhradené.
www.franklintempleton.sk
Download

RBC Fact Sheet DBCS Appr