Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá
podľa§
č . 513/1991 Zb . Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
269 ods . 2 zákona
Čl. l.
Zmluvné strany
1. Objednávate!':
Obchodné meno:
Stredná odborná škola
Adresa:
V zastúpení:
IC O:
OIC :
Bankové spojenie:
Císla účtu :
l BAN:
Tel.:
E-mail :
SNP č.16, 083 01 Sabinov
Ing. Marián ~chvalský, poverený vedením školy
(ďalej
len
"Objednávateľ"
37942514
2021874712
..... ...
~
~
-
.'
'l
(
[email protected]
a/alebo spolu s Poskytovatel'om "zmluvné strany" )
2. Poskytovatel':
Obchodné meno:
Adresa:
V zastúpení:
IC O:
KIKAS s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Ing. Slavomír Leško - konatel'
DIČ:
47646713
2024030151
Bankové spojenie:
Císla účtu :
l BAN :
Tel.:
E-mail:
[email protected]
(ďalej
len
"Poskytovateľ"
l
a/alebo spolu s Objednávatel'om "zmluvné strany")
Čl. ll.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovatel'a dodať služby podl'a tejto zmluvy
a záväzok Objednávatel'a zaplatiť Poskytovatel'ovi cenu za tieto služby.
2. Predmetom tejto zmluvy je dodávka služieb v rámci projektu "Moderná škola požiadavky trhu práce" schváleného Agentúrou Ministerstva školstva , vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, sprostredkovateľským
orgánom pod riad iacim orgánom Ministerstva školstva , vedy , výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ(ďalej "SORO"), ITMS kód projektu 26110130537 v zmysle
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.154/2012/1 . 1 /OPV
v platnom znení.
3. Poskytovatel' sa zaväzuje dodať nasledujúce služby:
Odborná expertíza priebehu implementácie a overovanie inovovaných metód
vzdelávania a využitia nových učebných materiálov, didakt pomôcok a pod .
za účelom skvalitnenia výstupov aktivity - najmä v podobe poskytnutia spätnej
väzby a zvýšenia kvality výstupov odborníkov. Výdavok je vrátane všetkých
nákladov dodávatel'a (cestovné, stravné, licencie, povolenia a pod .).
Čl. 111.
Cena za predmet zmluvy
l. Zmluvné strany určili cenu predmetu zmluvy na základe Cenovej ponuky, ktorá tvorí
neoddelitel'nú časť tejto zmluvy, zo dňa 15.08.2014 na predmet zákazky:
"Overovanie implementácie moderného vyučovania" pre projekt "Moderná škola požiadavky trhu práce" podl'a čl. ll. tejto zmluvy v celkovej výške 5.520,00 EUR.
Slovom : päťtisícpäťstodvadsať EUR Poskytovatel' nie je platcom DPH .
Čl. IV.
Platobné podmienky
plnenia uvedené v čl. 111. budú fakturované zo strany Poskytovatel'a
Objednávatel'ovi priebežne počas dodávky predmetu zákazky . Podkladom pre
vystavenie daňového dokladu budú Objednávatel'om odsúhlasené podpísané
pracovné výkazy vyhotovené Poskytovatel'om.
2. Faktúra vystavená Poskytovatel'om musí obsahovať všetky potrebné náležitosti
daňového dokladu . Vystavenú faktúru je Objednávate!' povinný uhradiť do 14 dní po
jej riadnom doručení , vzájomnom odsúhlasení a prevzatí, pričom faktúra bude
uhradená výhradne prevodným príkazom na účet Poskytovatel'a uvedený v tejto
zmluve .
3. Poskytovatel' zodpovedá za to, že faktúra bude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, v opačnom prípade má
Objednávate!' právo takúto faktúru vrátiť Poskytovatel'ovi s uvedením nedostatkov,
ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou 14 dňovou lehotou splatnosti, pričom
v tomto prípade platí, že Objednávate!' nie je s úhradou chybnej faktúry v omeškaní.
1.
Finančné
Čl. v.
Práva a povinnosti Objednávatel'a
1. Objednávate!' je povinný vytvoriť také podmienky spolupráce, aby Poskytovatel' mohol
riadne , svedomito, na čas, v súlade s odbornou starostlivosťou , v súlade s platnou
2
legislatívou a záujmami Objednávatel'a a v súlade s jeho pokynmi a podl'a podmienok
dohodnutých v tejto zmluve splniť svoj záväzok.
2. Objednávate!' sa zaväzuje poskytnúť Poskytovatel'ovi súčinnosť potrebnú na
realizáciu služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy, neodkladne oznámiť všetky
podstatné zmeny , ktoré môžu ovplyvniť poskytnutie služieb ešte pred ich uplatnením .
3. Objednávate!' je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Poskytovatel' si neplní
svoje povinnosti , ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Pred odstúpením od Zmluvy je
Objednávate!' povinný písomne vyzvať Poskytovatel'a, aby si splnil svoje zmluvné
povinnosti. V prípade, ak si Poskytovatel' svoje zmluvné povinnosti nesplní ani
v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy, je Objednávate!' oprávnený za
podmienok uvedených v tejto zmluve od Zmluvy odstúpiť.
Čl. Vl.
Práva a povinnosti Poskytovatel'a
1. Poskytovatel' je povinný realizovať predmet zmluvy riadne, svedomito, na čas ,
v súlade s odbornou starostlivosťou , v súlade s platnou legislatívou a záujmami
Objednávatel'a a v súlade s jeho pokynmi a podl'a podmienok dohodnutých v tejto
zmluve .
2. Poskytovatel' je oprávnený svoje zmluvné povinnosti splniť aj prostredníctvom tretej
osoby. Za splnenie svojho záväzku však zodpovedá vždy Poskytovatel'.
3. Poskytovatel' sa zaväzuje , že nebude vyvíjať činnosť . ktorá by mohla priamo alebo
nepriamo poškodiť záujmy a dobré meno Objednávatel'a a zachová mlčanlivosť o
zverených informáciách. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa Poskytovatel'
zaväzuje uhradiť preukázatel'ne vzniknuté škody.
sa
zaväzuje, že
neposkytne zverené
informácie
tretím
4. Poskytovatel'
(nezainteresovaným) stranám. Poskytovatel' sa zaväzuje , že tieto informácie nezveria
tretím stranám ani jeho zamestnanci . V prípade úniku informácií a spôsobení škody
zo strany Poskytovatel'a sa ten zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu vo výške
stanovenej nezávislým súdnym znalcom, resp. v dohodnutej výške .
Čl. VIl.
Sankcie
1. V prípade omeškania Objednávatel'a so zaplatením faktúry je Poskytovatel'
oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a to až do zaplatenia príslušnej čiastky .
2. V prípade omeškania Poskytovatel'a s poskytnutím služby o viac ako 7 dní je
Objednávate!' oprávnený požadovať od Poskytovatel'a náhradu vzniknutej škody
v preukázatel'nej výške .
3. V prípade omeškania Objednávatel'a so zaplatením faktúry je Poskytovatel'
oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania .
Čl. VIli.
Platnosť
a
ukončenie
zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11 .2014. Zmluvné strany sa dohodli ,
že zmluvu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného
porušenia zmluvy.
2. Ukončenie zmluvy nebude mať vplyv na trvanie iných práv alebo nárokov
ktorejkol'vek zo zmluvných strán , ktoré vznikli počas trvania zmluvy .
3
3. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá
zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne
poruší zmluvu podl'a § 344 Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa ,
v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou
stranou k tomu písomne vyzvaná .
4. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa
použijú ustanovenia§ 344 až§ 351 Obchodného zákonníka.
Čl. IX.
ustanovenia
Záverečné
1. Poskytovatel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu súvisiacich s poskytovanými službami (ďalej len kontrola)
kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č . 154/2012/1.1/0PV v platnom znení (ďalej len "Zmluva o poskytnutí
NFP"), a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôl'u bez omylu , čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych predpisov .
4. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom Objednávate!' obdrží 2
rovnopisy a Poskytovatel' 1 rovnopis.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Ak
táto zmluva bude podpísaná zmluvnými stranami v rôzny deň , zmluva nadobúda
platnosť dňom , počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
8. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná
nasledujúcim dňom po jej zverejnení v zmysle zákona č. 546/201 O Z. z. , ktorým sa
doplňa zákon č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
V Sabinove, dňa :
eJjJ rl. 2 tJf7
Za Objednávatel'a :
~
.... ""
V Sabinove, dňa :
c//.cl. {tJ/ l?
Za Poskytovatel'a:
rc
l
l pove tený vedením školy
Ing. Slavomír Leško
konatel'
4
Download

Zmluva o poskytovaní služieb IC O