Předmět: Vyučovací
technika
PaedDr. Radim Chvála, CSc.
[email protected]
234 244 544, 606 608027
Materiály ke stažení:
http://portal.amu.cz/chvalar/UJAK
Vlastní notebook
http://moodle.ujak.cz/
Společný email ???
1
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Začátek
semestru
2
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Smysl a cíl discipliny
Smysl discipliny:
Optimálně využívat ve výuce technická zařízení, a učební
pomůcky.
Cíl discipliny:
• Zkvalitnění výuky (komunikace, kontrola, řízení, názornost
• Srovnatelné vybavení školy a okolí (zajímavost, autorita)
Technické trendy discipliny:
• Technický vývoj (miniaturizace, spolehlivost, větší optický a
zvukový výkon, zlevnění, …)
• Zjednodušení obsluhy (automatizace, dálkové ovládání, …)
• výpočetní technika – integrace prostředků, redukce nároků
na obsluhu, …)
3
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Základní struktura
1. část: Úvod, teorie
2. část: Technické výukové prostředky
3. část: e-learning
4
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Rozvrh PS 2014/15
1.
5
30. 9.
Didaktická technika - teorie
2. 14. 10.
Didaktická technika – teorie, ukázky
3.
Státní svátek
28.10.
4. 11.11.
elearning – teorie, nové trendy, MOOC
5. 25.11.
elearning - praxe
6. 9.12.
elearning - praxe , závěr semestru
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Rozvrh DS 2013/14
Společný rozvrh
Rozvrh M01A
Rozvrh M01B
6
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Závěr PS
1)závěrečná práce:
a) cca 6 stránek teorie technických prostředků výuky referát
b) teor. práce – 2 stránky + soubor učebních pomůcek
(folie, prezentace, e-learnigová lekce,…)
e-mailem - [email protected]
věc: (subjekt):
ZP14-skupina-Prijmeni-jmeno
Příklad: ZP14-M01A-Svobodova-Helena
2) Vlastní, samostatně vytvořený elearningový kurz
7
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Závěr KS
závěrečná práce:
a) cca 6 stránek teorie technických prostředků výuky referát
b) teor. práce – 2 stránky + soubor učebních pomůcek
(folie, prezentace, e-learnigová lekce,…)
e-mailem - [email protected]
věc: (subjekt):
ZP13-skupina-Prijmeni-jmeno
Příklad: ZP13-K01-Svobodova-Helena
8
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Úvod
Odborná studijní literatura:
•Kouba, L. a kol.: Technické systémy ve výuce. Praha,
Karolinum 1995
•Strach, J.: Využití počítačů ve výuce. In: Kol. autorů: Vybrané
kapitoly z obecné didaktiky. Brno, PeF MU 1996
•Cizinský, D., Mareš, J.: Hypertext, hypermédia – možnosti
využití ve škole. Pedagogika XLVIII, 1998,
č. 3, s. 243 n.
•Skalková Jarmila, Obecná didaktika, GRADA, Praha
2007. ISBN: 978-80-247-1821-7, s. 328.
•Kopecký, Kamil: E-learning nejen pro pedagogy.
HANEX, Olomouc, 2006. ISBN: 80-85783-50-9
•DRLÍK, Martin et al. Moodle: kompletní průvodce tvorbou a
správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press,
2013. 344 s. ISBN 978-80-251-3759-8.
9
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Úvod
Hlavní roli hraje vyučující:
• Musí chtít s technickými prostředky pracovat a být na to
patřičně připraven,
• Příprava didaktická a metodická
• Příprava technická
10
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Činitelé výuky
Výuka
Učitel
Žák
Učivo
Výuka je
řízený proces
činností,
orientovaný
k dosažení předem
stanovených cílů.
Pro svůj řádný
průběh potřebuje
PROSTŘEDKY
11
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Klasifikace didaktických prostředků
Didakt. prostředky
nemateriální
materiální
12
Učební
pomůcky
těsná vazba k
obsahu výuky
Didaktická
technika
prezentace uč.
pomůcek
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Klasifikace didaktických prostředků
Učební
pomůcky
Didaktická
technika
• mají nejtěsnější vazbu k obsahu (učebnice,
modely, záznamy zvuku, obrazu
• Metodické pomůcky učitele pro řízení,
plánování, kontrolu (odborná literatura,
příručky, psychologie,…)
• Zařízení (laboratorní přístroje, nářadí, spec.
nábytek) – pokud to nejsou pomůcky
• prezentace učebních pomůcek, zvláštních
forem, metod, racionální řízení a kontrola
(je to vlastně zařízení, má specifické
funkce, proto samostatně: tabule, projektory, magnetofony, video, počítače,…)
Školní potřeby
Výukové prostory
13
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Klasifikace didaktických prostředků
Didaktická technika
Učební pomůcky
nevyžadují k prezentaci
didaktickou techniku
Učebnice
Modely,
přírodniny,…
vyžadují k prezentaci
didaktickou techniku
vizuální
auditivní
audiovizuální
fixované na
nosičích
vytvářené
vyvíjené
TECHNICKÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY
14
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Druhy učebních pomůcek
Učební pomůcky - mají nejtěsnější vazbu k obsahu
Obsahují obsahové a interpretační informace
(prvky řízení – pokyny, šipky, očíslování,…)
Textové pomůcky (učebnice, pracovní materiály,
doplňková a pomocná literatura)
Originální předměty (přírodniny, výrobky, výtvory,
jevy,děje reálné zvuky, hlasy
Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností
(modely, zobrazení přímá, zobrazení pomocí VT,
zvukové záznamy
Pořady a programy prezentované didaktickou technikou
(rozhlas, TV, programy pro vyučovací stroje, počítače)
Speciální pomůcky (experimentální soupravy, polotovary
apod.)
15
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Druhy vyučovací techniky
Vyučovací (didaktická) technika:
prezentace uč. pomůcek, zvl. formy, metody
Zařízení pro nepromítaný záznam (Obrazy, panely,
nástěnky, školní tabule)
Zvuková technika (gramofon, magnetofon, CD, DVD,
mp3, rozhlas, jazykové laboratoře, sluchátka)
Zobrazovací plochy (přední, zadní projekce)
Promítací technika (zpětný projektor, dia, film)
Televizní technika (TV kamera, monitor, videozáznam,
DVD)
Vyučovací systémy a počítače (vyučovací stroje,
počítače, periferie, sítě, prostředky e-learningu, MOOC)
Reprografická technika, vybavování učeben
16
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Didaktické zásady
Zásada vědeckosti - vědecky správný výklad učiva
Zásada uvědomělosti a výchovného působení vytvoření kladného vztahu k učení, k oboru vůbec.
Zásada soustavnosti - výběr a uspořádání učiva. Logická
struktura, nové na základě znalosti staršího učiva
Zásada názornosti - vytvářet představy na základě smyslových vjemů, buď bezprostředním vnímáním jevu, nebo
zobrazením s různou mírou abstrakce. Nepřehánět!
Zásada přiměřenosti - aby obsah a rozsah předkládaného
učiva, formy i metody odpovídaly věkovým zvláštnostem a
stupni rozumového vývoje, předchozím znalostem
Zásada spojení teorie s praxí - nové vědomosti a
dovednosti se zaměřením na praktické využití – pozor na
extrémy
17
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Obecně:
Napomáhat k dosažení cílů
vytvářením vhodných podmínek pro
optimální osvojování stanoveného
učiva zlepšenou realizací
didaktických zásad
18
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Funkce racionalizační:
dělba práce – funkce, ve kterých je učitel zastupitelný,
může převzít technické zařízení – více pozornosti zbývá na
nezastupitelné funkce učitele.
19
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Funkce motivačně stimulační:
působení nejen
na kognitivní procesy, ale i na sféru emocionálně motivační
•Prezentace speciálních motivačních materiálů
•Uvádění do problémových situací, soutěživost, zvídavost
•Zajímavá forma prezentace – novost, neobvyklost
20
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Funkce informačně expoziční:
adekvátní
prezentace učebních pomůcek (vyvíjené nebo prostě
reprodukované).
-Umocní účinek běžné prezentace (např. promítnutí obrazu
z mikroskopu)
- Vizuální a auditivní složka současně
Znázorňování učiva:
Názor daný bezprostřední zkušeností
adekvátní prezentace učebních pomůcek (vyvíjené nebo
prostě reprodukované).
-Umocní účinek běžné prezentace (promítnutí obrazu z
mikroskopu)
- Vizuální a auditivní složka současně
21
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Znázorňování učiva: realizace
zprostředkované názornosti:
Znázornění skutečností nepřístupných:
časově, prostorově, ekonomicky, …
Lidskému vnímání nepřístupné:
moc pomalé, moc rychlé, nebezpečné, objektivně
neexistující (chemické procesy, matematické modely)…
Využívání médií: nové problémy
+ je názorné,
-omezuje přímé zkušenosti, musí být samo vysvětlováno
22
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Znázorňování učiva:
různý odstup od reality
Bezprostřední zkušenost > zprostředkovaný názor >
abstrahovaný názor
věc, jev,
nebo děj
věrný
model
schematický
model
vyvolání názorné představy
23
diagram, graf,
symbol
slovní
obraz
utváření představ a pojmů
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Funkce procvičovací: procvičování a
upevňování učiva
Technické prostředky umožňují samostatnou práci žáka
(např. jazykové laboratoře, specializované učební
programy),…
24
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Funkce diagnostické a kontrolní:
kontrola je
spojena s řídící činností učitele,
- Pedagogická diagnostika – zjišťuje zda a jak bylo dosaženo
cílů – nahrazuje intuitivní představy o postupu učení
- Diagnostika není až na konci výuky – musí poskytovat
průběžné zpětnovazební informace pro kontrolu a
autokontrolu.
Zpětná vazba:
termín pro situaci, kdy
výstup nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup.
Norbert Wiener (1894 – 1964) – Zpětná vazba je jako slepecká hůl,
která dává slepci zpětnou informaci o jeho pohybu a ovlivňuje tak jeho
pohyb následující.
25
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
• Záporná zpětná vazba:
• Kladná zpětná vazba:
Příklady: (wikipedia)
• Elektroakustika – „pískání“,
výstupní zvuk z reproduktorů jde
do mikrofonu, je zesílen…
• Klimatologie – úbytek sněhu
způsobí vyšší ohřívání tmavé půdy
a další úbytek sněhu…
• prodej mobilních telefonů v 90.
letech - lidé, kteří je již měli je
doporučovali ostatním …
• Doprava – malé zpoždění
autobusu – více lidí na stanicích –
pomalejší nástupy – větší
zpoždění
26
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
• Zpětná
vazba:
• Vnější (učitelská)
Učitel potřebuje bezprostřední a hromadnou zpětnou
vazbu, korektura postupu.
• Vnitřní (žákovská) – základní autokontrola,
podmínka úspěšné motivace
27
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
• prezentace učiva !!!
• řízení výuky (až po možnost
provozovat část výuky samostatně)
• získávání zpětnovazebních a
kontrolních informací
vyžadují dokonalejší přípravu
(intenzifikace procesu výuky, všechny
nedostatky se projeví)
28
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Funkce didakt. prostředků ve výuce
Shrnutí:
Konkrétně:
Napomáhat k dosažení cílů
vytvářením vhodných podmínek pro
optimální osvojování stanoveného
učiva zlepšenou realizací
didaktických zásad
učivo vs. informace
Učivo je soubor p o ž a d a v k ů
na žákovo učení
29
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Konec
teorie
30
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Obrazy, nástěnky, panely,
Všechny druhy školních
tabulí
31
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Školní obrazy, nástěnky, panely
• Školní obrazy
32
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Školní obrazy, nástěnky, panely
• Školní obrazy
mohou být denně na
očích jako výzdoba
třídy nebo chodeb
33
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Školní obrazy, nástěnky, panely
• Nástěnky, panely
jedno nebo oboustranné
plochy ve stojanech a
rámech. Pevné nebo
pojízdné.
34
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
•
•
•
•
•
35
Desková
Magnetická
Bloková
Speciální
Elektronická
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Desková – pevná, stojanová, kombinovaná
36
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Pomůcky pro práci s tabulí
37
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Magnetická – pravá, nepravá
38
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Bloková
smaltovaný ocelový plech v rámu s univerzálním
úchytem pro velké bloky papíru, na které je možné
psát fixou, tužkou apod. Tento typ "poznámkového"
bloku může být řešen jako závěsný nebo na stojanu
39
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Speciální
notová osnova
slepá mapa
40
listová
tabule
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
• Speciální, až 3 prvky přes sebe
41
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Elektronická (digiboard)
42
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Z normální - aktivní:
• e-beam
43
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Všechny druhy školních tabulí:
• Elektronická aktivní – Activ Board
44
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Požadavky na povrch:
•čistý,
•matný,
•max. kontrast záznamu
Barva: zelená, malý kontrast
vůči stěně (únava),
bílá barva tabule
(projekce)
45
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Didaktická specifika:
• Pohotovost (nevyžaduje speciální přípravu)
• Umožňují záznam hotový, vyvíjený,
kombinovaný (zakrývání, dokreslování
detailů, dopisování, skládání multiplikátů)
46
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zařízení pro nepromítaný záznam
Práce učitele:
• Postoj, gesta, …
• Směr hovoru (mluví „do tabule“), oddech
• Velikost písma, (poslední lavice)
kompozice, celek, detail
• Úhlednost, estetičnost
47
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Zařízení pro snímání, zpracování,
záznam, přenos a reprodukci zvuku.
•
•
•
•
•
•
48
Gramofon
magnetofon
rozhlas
jazykové laboratoře
sluchátkové soupravy
CD, MD, mp3
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Zvuk: změny tlaku vzduchu, které
vnímáme sluchovým orgánem.
slyšitelné frekvence: 20 Hz – 16kHz
• snímání, zpracování, záznam, přenos a
reprodukci zvuku nelze dělat přímo, zvuk
se musí převést na elektrický signál a ten
pak zpracovávat.
nakonec opět přeměníme
elektrický signál na zvuk
49
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Snímání:
zpracování, záznam, přenos
elektrického signálu
Reprodukce
:
50
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
• fonograf 1877,
• gramofon 1888,
magnetofon 1900,
• rozhlas ČR 1923,
• mg. pásek 1928,
• školní rozhlas 1931,
stereofonie 1960,
• digitální záznam 1971,
• CD 1982
51
1847 - 1931
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
• Zařízení nevznikla pro potřeby školy
• Jazykové laboratoře
• sluchátkové soupravy
52
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Hlavní funkce:
• interpretace tzv. zvukového názoru, například
zvukový projev zvířat, cizojazyčná
konverzaci, zvuky charakterizující hudební
nástroje, zvuky - hluky jednotlivých strojů,
dopravních prostředků apod.;
•
53
přebírá na sebe určitou část učitelovy
aktivity, například umělecký přednes,
poslech rozhlasových zpráv, poslech
hudebního díla apod.
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Využití aktivizačního potenciálu auditivních prostředků:
• Učivo, které lze optimálně zprostředkovat jen
sluchem (hudba, jazyky, archivní záznamy,.. )
• Doba, tempo, obsah reprodukce musí odpovídat
individualitě studentů (< 20 min.)
• Bez rušení jinými podněty
• Specifické org. formy (skupinové vyučování,
jazyková laboratoř, drill, sluch. souprava)
• Diafon - může samostatně realizovat výukovou
akci
54
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Zařízení pro snímání, zpracování,
záznam, přenos a reprodukci zvuku.
• Gramofon – bohatý archiv pomůcek,
zranitelné médium
• magnetofon – okamžitý vlastní záznam,
obtížná dostupnost konkrétního úseku
• rozhlas – bohatý archiv, profesionalita,
vysílací čas
55
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Zařízení pro snímání, zpracování,
záznam, přenos a reprodukci zvuku.
• jazykové laboratoře, sluchátkové
soupravy
• CD, MD, mp3
56
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Přenosný digitální přehrávač:
57
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
58
přenosná laboratoř
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
Stabilní laboratoř: (speciální nábytek)
řídící pult
59
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika - jazyková laboratoř
60
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
61
učitel
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
62
Laboratoř pracující v počítačové síti
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
63
Obrazovka studenta
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
64
Dovednosti praktické konverzace
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
65
Textová cvičení
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
66
Učitel – příprava materiálů
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
67
Učitel – tvorba skupin studentů
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
•
68
Student – výběr materiálů
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Hlavní funkce jazykové laboratoře:
Odposlechem libovolného žáka, (neví že je odposloucháván) se
vytváří předpoklad pro max. soustředění.
Žáci mají výborný poslech ve sluchátkách i pokud jsou ve větší
vzdálenosti od vyučujícího.
Komunikace učitele s jedním žákem neruší ostatní žáky
Autoposlech žáků znemožňuje aby se žáci mezi sebou bavili a
dovoluje vlastní kontrolu výslovnosti.
Odstíněním žáků sluchátky od okolí nedochází k působení
rušivých vnějších vlivů a špatným návykům výslovnosti.
Archivace projevů žáků na páskách s možností jejich pozdějšího
hodnocení.
Učitel může třídu rozdělit do skupin s různými úkoly.
69
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Zařízení pro snímání, zpracování,
záznam, přenos a reprodukci zvuku.
DIGITÁLNÍ ZÁZNAM
(záznam digitalizovaného zvukového signálu)
zvuk rozdělen na vzorky - frekvence, hlasitost
• CD, DVD - lisování, vypalování
• mp3 – komprimovaný záznam
70
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
CD: (Compact Disc) 1982 Sony/Philips
Délka „drážky“:
???
71
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
CD: (Compact Disc) 1982 Sony/Philips
Délka „drážky“:
cca 5 km
72
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
CD: (Compact Disc) 1982
73
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
CD: (Compact Disc) 1977 - 1982
Přehrávání CD
Proměnné otáčky
74
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zvuková technika
Formát MP3:
MPEG (Motion Picture Experts Group) – skupina odborníků
pro tvorbu standardů pro digitální kompresi videa a
audiodat
MP3 – část formátu MPEG pro zvuková data
Datový tok CD je cca 600 MB/hod
KOMPRESE
(využívá se nekonalosti sluchu – setrvačnost,
frekvence)
Zvuk se rozděluje na malé vzorky (frame), kde se zjišťují a
dále používají dominantní složky.
ZTRÁTOVÁ
KOMPRESE
Výsledek:
soubor MP3 kvalitou poslechu srovnatelný s Audio CD, ale
zabírající přibližně 10x méně místa na harddisku.
75
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Optické zobrazení filmu, diafilmu, diapozitivu,
transparentu, apod. na promítací ploše.
KZ – kulové zrcadlo
Ž – lampa
TF – tepelný filtr
D – dráha pro
promítaný objekt
(film, diapozitiv,..
K – kondenzor
O - objektiv
76
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Optické zobrazení filmu, diafilmu, diapozitivu,
transparentu, apod. na promítací ploše.
Projekce = projektor + zobrazovací plocha
Statická (dia, zpětná, epiprojekce)
Dynamická – zde pouze kinematografická –
promítání filmů
77
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Světelný zdroj:
hlavně halogenová žárovka, výbojka
– pozor na dotek, otřesy, přepětí
(snížení napětí o 5% = 50% životnost)
78
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
objektiv: (2,8/80) clonové číslo / ohnisk. vzdálenost
clonové číslo: čím menší hodnota, tím lepší
průchod světla (platí i pro fotoaparáty)
f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
při stejném clonovém čísle f
bude dopadat na film vždy
stejné množství světla,
nezávisle na typu objektivu.
Zvětšíme-li clonové číslo o
stupeň (např. z 5.6 na 8),
snížíme světlo dopadající na
políčko filmu na polovinu
79
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Proč clonit? (zmenšovat množství světla)
Zvětšíme-li clonové číslo o stupeň (např. z 5.6 na 8), snížíme světlo
dopadající na políčko filmu na polovinu.
Změníme však HLOUBKU OSTROSTI
80
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
objektiv: (2,8/80)
clonové číslo, ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost projektoru pro danou plochu
Šířka
obrazu
F=80
F=100
F=140
81
1m
2m
3m
2
3
4
5
6
8
7
9
12
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zobrazovací plochy (přední, zadní projekce)
Stejná velikost obrazu:
f=140
mm
f=100
mm
f=80
mm
Čím větší ohnisková vzdálenost, tím větší
vzdálenost projektoru od promítací plochy
82
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zobrazovací plochy (přední, zadní projekce)
Přední projekce: (reflexní plochy)
Plochy rozptylné (menší jas), směrové
Vzdálenost diváků: 1,5 – 4 (6) šířky obrazu
83
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zobrazovací plochy (přední, zadní projekce)
Zadní projekce: (průsvitné plochy,
matnice)
84
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Zobrazovací plochy (přední, zadní projekce)
Zadní projekce: otočení obrazu
Nižší jas, odolnější proti parazitnímu osvětlení,
směrovost, nevyrovnaný jas obrazu
Výpočty ploch
85
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Statická projekce:
Zpětná projekce
diaprojekce
epiprojekce
Výhody obrazů získaných projekcí:
•prostorově nenáročné uložení fólií, diafilmů,
•přehledné skladování a evidence
•přizpůsobení velikosti obrazu
•dostupnost samostatného zhotovení předlohy
•možnost přizpůsobení ilustracím a jiným
pomůckám
•nízká pořizovací cena pomůcek i techniky
86
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Statická projekce:
Zpětná projekce
diaprojekce
epiprojekce
Nevýhody obrazů získaných projekcí:
•komplikovanější zařízení (poruchy, obsluha)
•potřeba el. proudu
•potřeba přitemnění
•dočasnost promítnutého obrazu
87
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce: průhledné předlohy
Nevýhody obrazů
získaných projekcí:
•KZ – kulové zrcadlo
•L – lampa
•PK – převíjecí kotouč
•F – fólie
•K – kondenzor (Fresnelova čočka)
•Z – zrcadlo
•O - objektiv
88
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Běžná čočka
5
4
3
2
1
F
1) Fresnelova čočka se skládá z prizmatických mezikruží, jejichž
vrcholový úhel a se volí tak, aby paprsek vycházející z ohniska F
se pak šířil rovnoběžně s optickou osou.
2) Tloušťka bývá menší asi 1 mm , šířka mezikruží 1mm.
89
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Fresnelova čočka (1882)
5
4
3
2
1
F
1) Fresnelova čočka se skládá z prizmatických mezikruží, jejichž
vrcholový úhel a se volí tak, aby paprsek vycházející z ohniska F
se pak šířil rovnoběžně s optickou osou.
2) Tloušťka bývá menší asi 1 mm , šířka mezikruží 1mm.
90
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Fresnelova čočka (1882)
5
4
3
2
1
F
1) Fresnelova čočka se skládá z prizmatických mezikruží, jejichž
vrcholový úhel a se volí tak, aby paprsek vycházející z ohniska F
se pak šířil rovnoběžně s optickou osou.
2) Tloušťka bývá menší asi 1 mm , šířka mezikruží 1mm.
91
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce - nejrozšířenější stolní:
92
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce:
Přenosný zpětný
projektor:
•Menší světelný tok
•na ploše nelze
pracovat
93
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce - pomůcky:
Překrývání fólií
94
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce - pomůcky:
stínová projekce, pohyblivé modely
95
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce:
Příprava k promítání:
• umístit na vhodné místo, připojit kabel 220 V
• zapnout, zkontrolovat rozsvícením, poslechem (hlučnost),
vyzkoušet plný a poloviční výkon
• položit na pracovní plochu fólii, zaostřit (minimální obraz 120 x 120
cm)
• seřídit pravoúhlost projekce (naklonit plátno)
96
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Zpětná projekce:
Tvorba transparentů, fólií, slides,.. :
• vlastní kresba speciálními fixy
• kopírování z papírové předlohy
• kopírováním z počítačového souboru (Word,
PowerPoint, …)
• kontrola tiskárny, typ fólií (teplota!!!, pro laser,
pro inkoust )
97
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Diaprojekce - projekce diapozitivů:
KZ – kulové zrcadlo
Ž – lampa
TF – tepelný filtr
D – dráha pro
promítaný objekt
(film, diapozitiv,..
K – kondenzor
O - objektiv
98
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Diaprojekce: projekce diapozitivů
99
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Diaprojekce: projekce diapozitivů
100
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Diaprojekce: projekce diapozitivů
101
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Diaprojekce: projekce diapozitivů
102
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Filmová projekce: projekce střídajících se
statických obrázků
103
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Filmová projekce:
•24.8.1891 Edison –
Kinematoskop
•13.2.1894 Lumiérové –
kinematograf
•28.12.1895 v Grand Café
na bulváru Kapucínů
provedli bratři Lumierové
promítání pro platící diváky
104
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Filmová projekce:
•první filmy – 1 minuta
•1905 – 10 10 minut (celý
příběh, Hamlet …)
•1912 – první celovečerní filmy
•Filmy 8, 16, 35, 70 mm šíře
•frekvence: 16 Hz – 24 (25) Hz
105
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Filmová projekce: zvukový film
•1923 – zvukový film
•1927 –projekce prvního zvukového filmu
Sněhurka - RCA 1937
106
Stereofonní zvuk ve filmu
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Filmová projekce:
rozsáhlé
archivy
výukových,
instruktážních
a ilustračních
filmů pro školy
i mimoškolní
vzdělávání
107
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Promítací technika
Filmová projekce:
Jednopojmové filmové smyčky – kazety (5 minut), zastavení
108
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Ve škole nahradila film
Princip televize spočívá v přeměně optického obrazu v
elektrický obrazový signál, v přenosu elektrického signálu
a zpětné přeměně opět na optický obraz. Využívá
vlastnost lidského oka, které vnímá dílčí podněty jako
celek, probíhají-li dostatečně rychle za sebou.
Film – promítá vždy celý
obrázek (políčko)
najednou. To při přenosu
na dálku nejde.
Musíme obraz rozkládat
109
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Ve snímacím zařízení (televizní kameře) se obraz rychle
rozloží na velký počet bodů různého jasu a barvy. Tomu
odpovídá určitý elektrický signál, který se přenese do
přijímacího zařízení (televizního přijímače). Tam se
elektrický signál synchronně složí opět v původní obraz.
Tento proces se neustále opakuje.
zrakem
pozorovatelný
obraz
odpovídající
elektrický
signál
zrakem
pozorovatelný
obraz
záznam,
zpracování, přenos
110
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
využíváme nedokonalosti lidského oka rozklad
TV principy
Projektory:
obrázek je 640 x 480 pixels, ?? rozlišení monitorů
640 x 480
111
800 x 600
1024 x 768
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DLP projektory (digital Light Processing)
Základní
prvek:
DMD chip - 1,3
milionu pohyblivých
DMD
Přidání barev rotační barevný filtr
Digital Micro Mirror
(DMD device) 1/5 šíře
vlasu - 1987
B&W provedení 1024 stupňů šedé
1024 x 768
112
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DLP
projektory
(digital Light
Processing)
113
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DLP
projektory
(digital Light
Processing)
114
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Širokoúhlý projektor
115
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Širokoúhlý projektor HITACHI
116
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Širokoúhlý projektor HITACHI
117
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Širokoúhlý projektor HITACHI
118
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Širokoúhlý projektor HITACHI
119
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DLP projektory (digital Light Processing) - jak to pracuje?
http://www.youtube.com/watch?v=CI0cwk25CAs
Dlp.swf
Porovnání principu DLP a LED
120
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
1929 – první přenosy USA
121
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Ve škole nahradila film
Tesla 4001A - 1953-57
122
Tesla 4002A - 1954-57
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
TV řetězec = kamera, záznam, monitor
(projektor)
Kamery: spojené se záznamovým zařízením, střihy, triky,
dabing, …
digitální – kopírování, střih, přepis na DVD
vizualizer
Zobrazovací jednotky:
•monitory (obrazovka, LCD panel), 70 cm (5 – 10 úhlopříček)
•projektory (zdroj: kamera, DVD, video, počítač), výkon, hluk
123
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Vizualizér
124
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Vizualizér
Součástí je digitalizační
adaptér pro přímé
připojení k počítači.
Obraz může být
v libovolném okamžiku
"zmrazen" a následně
zaznamenán jako
statický sní-mek.
125
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Skládací vizualizér
126
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DVD – data v prohlubních ve spirál.
stopách
127
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Zvýšení kapacity DVD – více vrstev
128
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DVD regiony – ochrana aut. práv
Region 1 USA a Kanada
Region 2 Japonsko, Evropa, J Afrika a blízký východ.
Region 3 JV a V Asie (vč. Hong Kong)
Region 4 Oblast Austrálie, Střední a Jižní Amerika a
Karibik
Region 5 V Evropa, Indie, Afrika, S. Korea a Mongolsko
Region 6 Čína
Region 7 Rezervováno
Region 8 Speciální pro paluby letadel, lodí atd.
Různé standardy: DVD audio,
DVD-R (pouze čtení),
DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW (přepisy)
nejnovější – blue disc – možný standard, až 50 GB dat
129
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
Didaktická specifika TV
•
videopořady všech typů, včetně bývalého televizního
vysílání pro školy; (do 20 minut!)
• video jako systém přenosu informací; vizualizér, krátké
ukázky,
• video v systému kontroly; hospitalizace, analýzy,
kontrola, střežení – informace jinak nedostupné
• snímání, přenos a záznam experimentů. (děje časově,
rychlostně, prostorově nebo ekonomicky vzdálené)
+ televizi lidé věří, simultánní sledování, vtažení do děje
- negativní divácké návyky, ne práce!
130
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Televizní technika
DVD regiony – ochrana aut. práv
Region 1 USA a Kanada
Region 2 Japonsko, Evropa, J Afrika a blízký východ.
Region 3 JV a V Asie (vč. Hong Kong)
Region 4 Oblast Austrálie, Střední a Jižní Amerika a
Karibik
Region 5 V Evropa, Indie, Afrika, S. Korea a Mongolsko
Region 6 Čína
Region 7 Rezervováno
Region 8 Speciální pro paluby letadel, lodí atd.
Různé standardy: DVD audio,
DVD-R (pouze čtení),
DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW (přepisy)
nejnovější – blue disc – možný standard, až 50 GB dat
131
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Konec 2.
části
132
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Co je e-learning?
Zpracováno s využitím zejména publikace: Kopecký, Kamil:
E-learning nejen pro pedagogy, HANEX, Olomouc 2006
Prezenční vzdělávání:
student musí být ve stanovenou dobu osobně přítomen
na studijních aktivitách.
Distanční vzdělávání:
je založeno na využití všech technických i didaktických opor a
tutorského vedení, které umožní studujícímu studovat samostatně, v
jeho volném čase a tempem, které odpovídá jeho aktuálním časovým
možnostem. Komunikace s učitelem je nyní převážně elektronická.
(e-mail, video, web,…)
Podmínka úspěšného dist. vzdělávání:
vysoká motivace ke studiu a schopnost organizovat si
svůj volný čas.
133
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
Typy výuky: (z didaktiky)
Informativní - předávání informací učitelem
Heuristická - heuzéka, vhled , náhlé pochopení
Produkční - produkce, pracovní činnost, motorika
Regulativní - řízení aktivity žáků prostřednictvím
programů
Program: detailně rozpracovaný projekt, tj. podrobný
rozpis učiva do dílčích operací, tvořících logicky
návaznou soustavu úkolů, vedoucích žáka k cíli.
134
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
Edward L.
Thorndike
(1874-1949)
Pokud by, zázrakem
mechanické vynalézavosti, mohla být
kniha uspořádána tak,
že pouze tomu, kdo
udělal, co mu bylo
uloženo na první
straně, by se stala
viditelná stránka druhá,
a tak dále, vznikl by
prostředek, umožňující
řízení osobní výuky
tiskem.
135
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
1920 testovací stroj
–
Sidney Pressey,
profesor
psychologie na Ohio
State University
136
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
Problém regulativní výuky
Jak upořádat vyučování, aby žák mohl pracovat samostatně.
Podmínkou je žákova aktivita a samostatnost.
Hlavní rysy programovaného vyučování:
• Objektivizovaná výuka - interakce žák - učitel
nahrazena programem
• Výuka vycházející z analýzy cílů - cesta k analýze a
strukturování učiva
• aktivizace žáka - program zajišťuje podmínky aby se
mohl učit sám
• řízené učení - průchod zajišťuje pouze zpětná vazba
• individualizovaná výuka - obsah, tempo, metoda
137
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
TRIÁDA
Podnět1
Základní výkladová
jednotka zakončená
požadavkem na reakci
138
reakce1
Obvykle odpověď
odezva1
Reakce systému,
Zpevnění
Zpětná vazba
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
struktura lineární - jako skriptum (s častějšími kontrolními dotazy)
1
Výklad 1
Otázka 1
2
3
4
139
1
Výklad 2
Otázka 2
2
3
4
1
Výklad 3
Otázka 3
2
3
4
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
struktura větvená - individuální cesta a tempo
1
Výklad 1
Otázka 1
1
2
2
Výklad 2
Otázka 2
3
1
Výklad 3
Otázka 3
3
4
Doplněk
otázka
3
4
1
1
Doplněk
otázka
3
1
2
2
140
2
2
Doplněk
otázka
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
Principy programovaného vyučování:
• Princip malých kroků - (krok: výklad, otázka, odpověď)
• Princip aktivní odpovědi - (tvorba odpovědi nebo výběr
odpovědi)
• Princip bezprostředního upevňování - zpětná vazba,
průběžná informovanost o správnosti postupu
• Princip vlastního tempa - žák postupuje podle vlastního
uvážení
• Princip hodnocení výkonu - po probrání určité části
programu je žákův výkon hodnocen
141
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Co je e-learning?
to learn
učit se
to teach
vyučovat
to educate
vzdělávat
Značná terminologická nejednostnost
142
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Co je e-learning?
E-learning: aplikace nových multimediálních
technologií a internetu do vzdělávání za účelem
zvýšení jeho kvality posílením přístupu ke
zdrojům, službám, k výměně informací a ke
spolupráci *)
*) Kopecký Kamil, E-learning nejen pro pedagogy, Hanex, Olomouc, 2006
Např. i využívání multimed. materiálů (např. CD)
i v normální prezenční výuce
143
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Co je e-learning?
Pedagogický pohled:
e-learning
je multimediální podpora vzdělávacího
procesu, využívající informační a komunikační
technologie, zpravidla s využitím počítačových sítí.
Základním úkolem je v čase i prostoru svobodný a
neomezený přístup ke vzdělávání.
Multimédia (text, obraz, zvuk) pro obohacení obsahu a
zlepšení metodiky.
Internet pro lepší přístup ke studijním materiálům a
službám, k výměně informací a ke spolupráci studentů
144
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Co je e-learning?
Technologický pohled:
e-learning je spektrum aplikací a procesů Web-based Training (WBT), Computer-based Training,
virtuální třídy či digitální spolupráce.
Obsah kurzů je přenášen elektronickými médii, jako
jsou Internet, Intranet, TV vysílání, CD ROM. Může být
podporován učitelem.
E-reading
distribuce elektronických výukových materiálů
počítačovou sítí. Proces není řízen. (jednoduché kurzy bez důkladného
metodického zpracování
145
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Základní formy e-learningu
E-LEARNING
ONLINE
OFFLINE (CD, DVD,…)
Potřebuje počítačovou síť
(internet, intranet)
•Domácí příprava
•podpora prezenční výuky
Přístup k libovolným materiálům
(smíšená výuka – blended learning)
SYNCHRONNÍ
Trvale na síti
• AV konference
• Chat
• Sdílený Whiteboard
146
ASYNCHRONNÍ
Bez sítě
Komunikace probíhá:
• e-mailem
• diskuzní fóra
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Proč e-learning?
Stálé vzdělávání je nutné!
• Snížení nákladů na vzdělávání (lektoři, prostory, doprava,
stravování,...
• integrovat vzdělávání do každodenního života
• zaměstnanci i v době školení mají plnit své povinnosti
• individualizace vzdělávání
• vstupní znalosti
• potřebný čas
• metody
• libovolné opakování
• správa všech informací tvořících intelektuální kapitál podniku,
změny předpisů,
• poutavější výuka – multimediální forma (motivace)
• zpětná vazba na tvůrce
147
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Výhody a nevýhody e-learningu
+
• Neomezený přístup k informacím (čas a prostor)
• Efektivita výuky (efekt lepší přípravy a organizace)
• Aktuálnost informací + možnost jejich okamžité inovace
• Vnímání více smysly (AV)
• Interaktivita – obousměrná komunikace
• Verifikace účinnosti (testy)
• Ekonomika
• Individuální tempo
• Závislost na technologickém zabezpečení
• dosud slabá standardizace, knihovny výukových objektů
• Náročnost tvorby výukových materiálů
• Není vhodné pro všechny oblasti a pro každého člověka
148
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Etapy vývoje e-learningu
•
•
•
•
•
149
Computer Based Training CBT 1990 – 1999 (obvykle offline,
nevýhoda – obtížná aktualizace a inovace)
Course Management Systém CMS - distribuce CBT přes síť (bez
komunikačních nástrojů)
Web Based Training WBT – vzdělávání využívající web, je online,
má komunikační nástroje, není standardizované, nemá admin.
nástroje
Learning Management Systems LMS obsahují:
Nástroje pro tvorbu a správu kurzů
Nástroje pro verifikaci a zpětnou vazbu (testy,…)
Nástroje pro administraci kurzů (evidence činností, výsledků,…)
Nástroje pro standardizaci
Nástroje pro komunikaci (chat, diskuzní fóra)
Nástroje pro evaluaci – umožňují studujícím ohodnotit kurz
(evaluační dotazníky)
Learning Content Management System LCMS – umožnují
uživatelům vytvářet vlastní kurzy
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Hlavní funkce LMS
• Správa informací o znalostech studujících, vyhodnocování efektivity
vzdělávání, hledání vnitřních rezerv pro nové úkoly, poskytování
informací o vzdělávání, ...
• Plánování a zveřejňování vzdělávací nabídky, vytvořené na základě
podnikových záměrů a cílů a jejich promítnutí do personalizovaných
plánů osobního rozvoje.
• Vznášení požadavků, schvalovací proces, registrace studentů,
automatické potvrzování registrace, připomínání vzdělávacích aktivit,
objednávky externích školení a lektorů, fakturace za školení, ...
• Správa informací o vybavení pro vzdělávání, technice a učebnách, o
lektorech, o školicích materiálech, ...
• Personalizované dodávky vzdělávacích služeb (klasická i elektronická
školení, diskusní fóra s experty, literatura, ...).
• Hodnocení - systém v kurzu kontroluje, jestli má student potřebné
vstupní znalosti a monitoruje studentův výkon, testuje a vyhodnocuje
testy, na základě dosaženého stupně znalosti uděluje a spravuje
certifikace.
150
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Kdo se podílí na e-learningu
• Autor – vytváří obsah, musí respektovat didaktické zásady
• Tutor – dohlíží na činnost studujích, usměrňuje, řídí, hodnotí, vede
konzultace. Tutor přímo neučí, ale podporuje.
• hodnotí samostatné práce a sděluje výsledky
• zodpovídá dotazy (i elektronické), moderuje diskuse
• vede tutoriály (setkání se studujícími – problémy, organizace,..)
• pomáhá studujícím překonávat studijní potíže a problémy
Dříve nejschopnější žák, který ovládal látku a pomáhal ostatním.
• Studující – nemá „nad sebou“ učitele/instruktora!
• musí být vysoce motivovaný
• zodpovědný za své studium
• schopen organizovat svůj čas
• Počítačově kompetentní
• Manažer studia/vzdělávání – řídí a koordinuje celé studium
• vstupní výstupní analýzu vzdělávacích potřeb
• řídí a koordinuje tutory
• kontroluje dodržení časového rámce kurzu
151
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
152
VYUČOVACÍ TECHNIKA
•Nejrozšířenější LMS v ČR i na světe: MOODLE
www.moodle.cz , www.moodle.org
• open source, autor Martin Dougiamas - Austrálie
• 46 000 registrovaných serverů, z toho 380 v ČR
http://moodle.org/sites/
•Velmi rozšířený LMS, hlavně v USA. Je drahý.
• 3700 vzdělávacích institucí v 60 zemích
• mnohdy je ztotožňován pojem „Blackboard“ s elearningem http://www.blackboard.com/
Další LMS:
•
•
•
•
•
•
•
153
Class Server (Microsoft)
EDEN (Rentel)
eDoceo (Trask solutions)
iTutor (Kontis)
EduBase (DOSLI)
UNIFOR (NET University)
WebCT (nyní Blackboard Inc.)
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Ukázka obrazovky Moodle
154
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Ukázka obrazovky Moodle
155
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Programované vyučování, e-learning
Příklady zajímavých odkazů:
Moodle ČR
MOODLE
156
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Děkuji za
pozornost
157
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Konec
158
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Normální rozdělení – Gaussova křivka
∆λ
λ
λ
o
159
VYUČOVACÍ TECHNIKA
Download

Vyučovací technika