SPRAVODAJCA
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
V LADCOCH
Číslo: 4
Obec oslávila svoje výročie a hody
Zvyky a tradície treba zachovávať
ako perly národa. V nich je zakódovaná naša minulosť, to, čo
naši predkovia robili, s čím žili.
Pochopiteľne, že každá generácia posúva minulosť a všetko, čo
s ňou súvisí dopredu, zachovávajúc podstatu tradičných zvyklostí.
V poslednom čase sa na Slovensku veľmi rozšírilo pripomínanie si okrúhlych výročí prvej písomnej zmienky o obci. Tohoročné oslavy 540. výročia (Ladce) a
615. výročia (Tunežice) obecné
zastupiteľstvo šťastne rozhodlo
spojiť s hodovou oslavou.
Viacročné snahy privolať veľké
množstvo Ladčanov pred Dom
kultúry konečne slávili úspech.
V nedeľu 22. júla sa toto krásne
prostredie zaplnilo nevídaným
množstvom ľudí každej vekovej
kategórie. Každý si prišiel na svoj
obľúbený predmet zábavy, či poučenia.
Zásluhu na tom majú členovia
kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva, ostatní organizátori
i sponzori. V programe, počnúc
zlatými deťmi z Mimča, cez vynikajúcu skupinu dievčat z Visolaj,
dychovku Ladčanka a ďalšie hodnotné akcie - bolo sa na čo dívať.
Nechýbali ani vzdelávacie podujatia, medzi ktoré patrila výstava
a premietanie obrazov z histórie
Ladiec a Tunežíc, výstava poľovníckych trofejí zvierat ulovených
v ladčianskych horách a výstava
domácich zvierat.
Punc pravej hodovej pohody
dalo nebývalé množstvo stánkov
a produkcií ľudovej zábavy i jazda na poníkoch. Nechýbal ani
predaj syrových výrobkov z ladčianskeho salaša, pravý poľovnícky
guláš a ostatné občerstvenie.
Radosť z vydareného podujatia
majú nielen organizátori, ale aj
ostatní občania, ktorí sa na oslave určite dobre cítili.
Treba ešte dodať, že k vydarenému ovzdušiu osláv v značnej miere prispela súťaž v hasičskom
športe - III. ročník o Putovný pohár Považskej cementárne, a.s.,
ktorá sa konala na ihrisku TJ
Tatran Ladce v tom istom čase.
(podrobnejšie na 4. strane)
Obec a jej občania
Cesta dopredu je možná len neustálou
každodennou systematickou prácou.
Ak každý deň urobíme čo len malý krôčik na skrášlení a zlepšení čohokoľvek
na území obce, bude to po čase poznať.
Nečakajme, že to niekto urobí za nás.
Obec je naša a je našou vizitkou. Musíme sa všetci pričiniť na jej vzhľade,
či už tým, ako máme upravený dom,
predzáhradku či okolie bytovky.
Osobne si myslím, že Ladce sú dobrým miestom na život. Našim spoločným záujmom musí byť, aby sme si
toto miesto neustále zveľaďovali tak,
že budeme môcť vždy s hrdosťou povedať: My sme Ladčania, my sme Tunežičania.
Z príhovoru starostu obce Ing. arch. Jána
Remu na oslave výročia prvej písomnej
zmienky o obci Ladce 22. júla 2012.
august 2012
Poslanci obecného
zastupiteľstva v júni
Obecné zastupiteľstvo v
Ladcoch zasadalo 26. júna
t.r. a zaoberalo sa okrem
bežnej agendy dôležitými
ekonomickými otázkami.
Takou bolo schválenie Záverečného účtu obce za
rok 2011 a celoročné hospodárenie. Poslanci tento
bod schválili bez výhrad.
Pri tejto príležitosti zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku vo výške 56
866,67 eura takto:
10 % tvorba rezervného
fondu
90 % kapitálový účet obce.
V ďalšom bode rokovania
poslanci schválili členov
obecného zastupiteľstva,
ktorí budú zastupovať obec
v Školskej rade Základnej školy v Ladcoch. Sú to:
Ing. Jaroslav Koyš, Gabriela Melicherová, Dominik
Koštialik a Vladimír Chovanec.
Obecné zastupiteľstvo potom schválilo zmenu zatváracích hodín v prevádzke „Herňa 777“ v súlade
s ostatnými prevádzkami v
obci (pondelok - štvrtok a
nedeľa do 22.30 hod., piatok a sobota do 24.00 hod.).
V ďalšom bode poslanci
schválili plán práce hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2012.
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo zámer dlhodobého prenájmu priestorov
budovy č. 66, ulica Podjavorinskej v Tunežiciach
Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Ladcoch
ako modlitebňu pre účely
bohoslužieb.
Na júnovom zasadaní
obecného zastupiteľstva sa
zúčastnilo šesť poslancov.
Vážení spoluobčania!
Zberný dvor separovaného
odpadu má už vo svojom
názve jasne stanovené, že
ide o vyseparovaný odpad,
to znamená, že sú od seba
oddelené jednotlivé zložky
odpadu - papier, sklo, plast,
kov atď. Nemožno si toto
zamieňať s tým, že do plastového vreca nasypem pomiešaný odpad a ten vyhodím do kontajnera na zbernom dvore. Takto separácia
odpadu nebola myslená!
Vrecia s pomiešaným odpadom nebudú prijaté. Vo
vreciach môže byť nanajvýš jeden druh vytriedeného odpadu.
Keďže sa v nepriehľadnom
vreci nedá skontrolovať, že
ide o skutočne vyseparovaný odpad, bude každé vrece kontrolované a pomiešaný odpad bude vrátený.
Na zmesový, nevytriedený odpad má občan smetnú
nádobu.
Vážení občania, verím, že
chápete uvedené skutočnosti a v záujme zachovania
zmyslu a poslania zberného
dvora vytriedeného odpadu, vás žiadam dodržiavať
túto zásadu.
Ing. arch. Ján Remo
Poďakovanie
Predovšetkým kultúrnej komisii
obce (predseda Dominik Koštialik) za celkovú organizáciu.
Poľovnému združeniu Bukovina
Ladce za výborný guláš a výstavu trofejí. Salašu Ladce za zabezpečenie vystavených živých zvierat a poníka pre deti. RNDr. Petrovi Janešíkovi, Petrovi Chovancovi,
Martinovi Adamcovi a Štefanovi
Barnincovi za sponzorovanie skákacieho hradu pre deti.
Pracovníkom Obecného úradu za
pomoc pri organizácii. Michalovi
Fuskovi a jeho speváckej skupine,
Monike Fuskovej a deťom z materského centra Mimčo a dychovej hudbe Ladčanka za pekný kultúrny program. Hasičom za zorganizovanie pretekov na vynikajúcej
úrovni. Predajcom za celkové dotvorenie hodovej atmosféry.
Najbližšia perspektíva stavby
kostola v Ladcoch
Finančná, či ekonomická kríza zasiahla istým spôsobom aj do prípravy a výstavby nového Rímsko-katolíckeho kostola v Ladcoch. Pôvodný architektonický návrh
švajčiarskeho architekta bol síce rozpracovaný do ďalších stupňov projektovej prípravy, no investičný náklad
tohto projektu prekračoval finančné možnosti nadácie
AGAPA, ktorá je hlavným garantom financovania stavby kostola.
Vzhľadom na novovzniknutú situáciu bolo rozhodnuté dať vypracovať nový architektonický návrh, pričom
bude hneď na začiatku stanovený maximálny investičný
náklad. Bude oslovených viacero architektov a z tejto súťaže vyberie porota najlepší návrh, ktorý sa potom rozpracuje do realizačnej projektovej dokumentácie.
Tento návrh „na začiatok“ má aj pozitívnu stránku. Kostol, ktorý bude nanovo navrhnutý, bude určite menší a
teda aj menej náročný na prevádzkové náklady.
Časová postupnosť by mohla byť nasledovná:
Do jari roku 2013 vypracovanie projektovej dokumentácie a následné začatie so stavbou. Vzhľadom na to, že finančné prostriedky na stavbu sú už k dispozícii, samotná výstavba kostola by mohla mať rýchly priebeh.
Zároveň si dovoľujem upozorniť občanov, že bola vyhlásená zbierka na finančnú podporu stavby kostola. Aj keď
finančné prostriedky na samotnú stavbu sú k dispozícii,
každá pomoc je vítaná, pretože aj zariaďovanie interiéru
kostola ako i úprava okolia si budú vyžadovať ďalšie nemalé prostriedky.
Verím, že stavba kostola sa stane vecou každého veriaceho Ladčana.
Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce
Z matriky
obce
Narodené deti:
Artur Martinák
Daniel Gajdošík
Amália Poliaková
Esther Grendelová
Simon Šadlák
Patrik Hanzel
Jakub Staňo
Tešíme sa spolu s rodičmi
a novonarodeným deťom
prajeme zdravie a šťastné
detstvo.
Zomreli:
Jozef Riecky (70)
Mária Ziková (88)
František Kvasnica (67)
Vladimír Cahel (87)
Spolucítime s pozostalými a
vyslovujeme im sústrasť.
Jubileá:
80 rokov
Ľudovít Štefan (08. 08.)
Agnesa Petríková (15. 08.)
Viktor Melicher (15. 09.)
Rozália Habánková (19. 09.)
Marta Mackurová (24. 09.)
Estera Majeríková (20. 09.)
50. výročie sobáša
Ivan Ďurikovič a Margita,
rodená Kalusová (21. júla)
25. výročie sobáša
František Meliš a Helena, rodená Pastieriková (6. júna)
Pavel Nemec a Ľubomíra,
rod. Mikušková (11. júna)
Jozef Hrenák a Miroslava, rodená Hrivňáková (19.
júna)
Jaroslav Ďuriš a Štefánia, rodená Kalusová (12. augusta)
Jubilantom želáme veľa
zdravia, spokojnosti a porozumenia v ďalších rokoch
života.
Nielen ľudia, ale aj budovy majú svoj
„životopis“.
Niekto ich postavil, prispôsoboval, vynakladal prostriedky i námahu, stali sa vysnívaným cieľom celých rodín.
Rodili sa v nich deti, vyrastali, stávali
sa dospelými i zomierali. Domy boli a
sú nemými svedkami mnohých radostných i smutných osudov, prežívajú spolu so svojimi obyvateľmi pokojné i dramatické udalosti. Zväčša platí pravidlo, že čím je dom starší, tým viac so
svojimi obyvateľmi prežil.
Dve budovy, postavené na pozemku dnes určeného na stavbu kostola
a príslušnej fary, dala postaviť Ladecká účastinárska spoločnosť na dorábanie vápna a dreva, konkrétne jej spolumajiteľ a riaditeľ Ander Klár v roku
1925. (Vápenku dala v roku 1910 postaviť barónka Puttkamerová, vtedajšia majiteľka cementárne).
Obyvateľmi domov na konci dvadsiatych a počas tridsiatych a štyridsiatych
rokov boli vedúci pracovníci cementárne - prokuristi, riaditelia, správcovia.
Na konci 20. rokov dvadsiateho storočia vápenku i oba obytné domy prevzala Ladecká cementáreň. Podľa neoverených prameňov stavby domov realizovala trenčianska firma Čevela. Súčasne so stavbou dali vysadiť parčík s
lipami a gaštanmi, tujami a inými drevinami. Neskôr športovo orientovaný
obyvateľ jedného z domov, Július Bergmann, dal postaviť tenisový kurt medzi budovami.
Druhá budova bola v júni t.r. asanovaná a keďže jej „osud“ prebiehal paralelne s dnešnou farou, zaslúži si aj
ona našu pozornosť.
V tridsiatych rokoch až do mája 1945
v nej býval riaditeľ cementárne Július
Bergmann. Na začiatku päťdesiatych
rokov tu bola zriadená materská škola a jasle až do roku 1971 (postavená
nová MŠ). V roku 1974 sa po rekonštrukcii do budovy nasťahoval Miestny
národný výbor a bol v nej, už ako obecný úrad, do roku 2010.
Osudy domov
Od septembra už iba podjazdom!
Storočia Ladčania chodili „Za horu“ po poľnej ceste.
V roku 1883 ju preťala železnica a niekedy - nevieme presne - aj rampy. Tie sa modernizovali, objavili sa svetelné signalizácie, upravoval sa prechod, asfaltovala cesta.
Žiaľ, zaznamenali sme aj zranenia a smrť spôsobené
neopatrnosťou. Prechod cez železnicu si vybral svoju daň.
To všetko bude začiatkom septembra už minulosťou.
Železničné priecestie sa
dňom 5. septembra t.r. uzavrie.
Predtým sa však do prevádzky dá podjazd pod železnicu pre peších i vozidlá. O jeho výstavbe a parametroch vám napíšeme v budúcom čísle.
Renovácia pergolí nad
chodníkmi v ZŠ
Zub času sa podpísal aj na
pergolách, ktoré sú nad
chodníkmi v areáli Základnej školy. Pavilónovité
usporiadanie ZŠ si vyžiadalo komunikačné prepojenie
jednotlivých objektov tak,
aby sa žiaci „suchou nohou“
mohli premiestňovať do telocvične, alebo dielní praktického výcviku.
Ako krytina tohto plochého zastrešenia chodníkov
bola použitá bituménová
krytina, ktorá sa za takmer
40 rokov prevádzky značne
zvetrala a voda začala poškodzovať aj betónové panely zastrešenia. Oprava
krytiny, v skutočnosti výmena, bola už nevyhnutná.
Pracovníčky, školníčka a riaditeľka školy brigádnicky
odstránili zvyšky pôvodnej
lepenky. Odstránené bolo
aj oplechovanie okapov.
Pracovná skupina obecného úradu potom nalievala
novú bituménovú krytinu
značky IPA.
V prvej etape sa opravila asi
polovica prístreškov v rozsahu 72,5 x 2,5 metra.
Po zrekonštruovaní krytiny opravili niektoré strešné panely a spolu s oceľovými nosnými stĺpami nanovo
natreli.
Ing. arch. Ján Remo
Nová školská rada ZŠ
Po skončení štvorročného obdobia od 21. júna sa uskutočňovala voľba novej Školskej rady
pri Základnej škole. Volilo sa 11
zástupcov, z toho 2 z radov učiteľov, 4 z rodičov, 4 zástupcovia
obecného zastupiteľstva a 1 zástupca zo správnych zamestnancov. Členmi rady sa stali: Ing.
Lenka Dideková, Daniela Dolinková, Vladimír Chovanec, Ivana
Klobučníková, Dominik Koštialik, Ing. Jaroslav Koyš, Jarmila Kútna, Gabriela Melicherová,
Jozef Mihálik, Renáta Mikušková a Mgr. Jana Štrbíková.
5. číslo Ladeckých zvestí
5. číslo Ladeckých zvestí je plánované na 5. októbra 2012. Okrem stabilných rubrík sa dozviete,
ako pokračuje (pred dokončením) modernizácia
železnice v našom úseku. Ako si vedú v rôznych
súťažiach naši športovci
i záver hasičských súťaží.
Na 5. strane vás uvedieme do začiatku školského roka na ladčianskych
školách.
Hasičské leto
Z histórie obce
Sezóna hasičského športu sa rozbehla naplno. Ladčiansku organizáciu DHZ najviac zaujímajú domáce podujatia a Slovensko-moravská liga, kde máme prihlásené vlaňajšie víťazky tejto súťaže - ženy.
Výbor DHZ dôraz kládol aj na súťaže, ktoré sa konali v Ladcoch súťaž žiakov a Pohárovú súťaž o cenu Považskej cementárne. Do
uzávierky Ladeckých zvestí absolvovali družstvá žien, mužov a
žiakov viac ako desiatku pretekov.
6. ročník súťaže žiakov o pohár DHZ
Dvanásť družstiev v dvoch kategóriách si zmeralo sily o Pohár
DHZ Ladce. Všetky družstvá podali dobrý výkon. Naši chlapci i
dievčatá skončili zhodne na 5. mieste. Palmu víťazstva si odniesli Nosičanky a chlapci z Púchova.
Okresná súťaž Plameň sa konala v Kolačíne. V kategórii chlapcov i dievčat zvíťazili pretekári z Mikušoviec. Naše dievčatá boli
druhé.
Ženské družstvo v Slovensko-moravskej hasičskej lige po siedmom kole malo tieto výsledky:
Prvé kolo sa konalo v Krásne, kde naše ženy nezostali nič dlžné svojej povesti a skončili na prvom mieste. V ďalších kolách v
Moškovci boli druhé, v Ihrišti štvrté. V 4. kole sa umiestnili na 5.
mieste. V Lednických Rovniach obsadili 4. miesto a v Zbore druhé. Časy na prvých miestach boli tak tesné, že po týchto kolách
sú Ladčanky celkovo stále na 1. mieste so 42 bodmi, pred Moškovcom (36 bodov) a Ihrišťom s 32 bodmi.
Zaujali aj pohárové súťaže. Na niektorých sa zúčastnili aj muži.
Na okresnej súťaži v Červenom Kameni obsadili 4. miesto a v
Podhorí medzi tridsiatimi družstvami sa umiestnili na 9. mieste.
Na okresnej súťaži v Červenom Kameni ženy boli prvé.
Ženské družstvo DHZ Ladce sa zúčastnilo na pretekoch v Bylnici (ČR), kde v silnej konkurencii obsadili štvrté miesto. Rovnako štvrté boli na nočnej súťaži v Nosiciach. Prvenstvo však získali
na pohárovej súťaži v Horovciach a na 27. ročníku o pohár DHZ
Mostište boli druhé. Tretie miesto sa našim ženám ušlo na pohárovej súťaži v Pruskom.
O pohár Považskej cementárne, a.s.
III. ročník pretekov v hasičskom športe v nedeľu 22. júla t.r. bol
výborne organizovaný. Organizovať takéto preteky je veľmi náročné, veď do Ladiec postupne prišlo 43 družstiev mužov a žien.
Súťaž veľmi dobre zapadla do celkovej koncepcie osláv výročia
Zaujímavá železnička
Keď ladčianska píla (založená 1916) dostala po 1. svetovej vojne nového majiteľa „Považskú drevospracujúcu spoločnosť“ v Žiline, dalo jej vedenie postaviť úzkokoľajnú priemyselnú železničku od Váhu do píly. Kolaudácia sa konala 22. októbra 1922 za účasti zástupcov Trenčianskej župy, obcí Ladiec a Tunežíc. Železnička viedla od Váhu poza park až k píle (dnes staré ihrisko a sklad dreva). Vláčik ťahaný koňmi, s ktorými vtedy chodil Jozef Anina, vozil drevo priplavené pltníkmi z
Oravy a Liptova. Keď v roku 1927 pílu zatvorili, 32 zamestnancov prepustili a iba päťročný život železničky sa
skončil. Nik ju už nepotreboval.
Prvý telefonát z Ladiec
Zavedenie telefónneho vedenia úzko súvisí s poštovým
úradom (v Ladcoch založený v roku 1890). V roku 1912
sa obecné zastupiteľstvo uznáša premiestniť poštový
úrad do obce, ktorý bol predtým v cementárni a najmä
na železničnej stanici. Obec súčasne žiada zaopatriť telefónnu ústredňu. To sa aj v roku 1912 stalo a postupne sa
zapájajú cementáreň a iné podniky. V roku 1920 okrem
iných aj novozaložená četnícka stanica. Prvý súkromný
účastník sa prihlásil až v roku 1936 - bol ním Alexander
Lippe, mäsiar a obchodník.
Keď dvíhate svoj mobil, spomeňte si, že prvý telefonický
hovor odznel v Ladcoch pred 100 rokmi.
Elektrifikácia Ladiec
Pred deväťdesiatimi rokmi - 23. novembra 1922 trenčiansky župan povolil kolaudáciu elektrickej siete, ktorej stavbu organizovala Elektráreň Trenčianska Teplá
na trase Košeca - Ladce - Ladce kameňolom. Primárna elektrická sieť bola predĺžená z Košece do vápenky v
Ladcoch a odtiaľ do kameňolomu tejto firmy.
Župan ale nepovolil odbočku do Tunežíc a zdôvodnil to
technickými problémami. Zamietnutie vyvolalo veľké
protesty v obecnom zastupiteľstve a medzi občanmi.
Turisti na horách
prvej písomnej zmienky o Tunežiciach a Ladcoch a do hodovej
atmosféry.
Súťažilo 30 družstiev mužov a 13 žien. U mužov zvíťazil DHZ
Podhorie pred Zborou a MVK Team Staškov.
Zo žien zvíťazili pretekárky DHZ Dežerice pred Setechovom a
Vydrnou. Ladčanky boli štvrté.
Turistický oddiel Slovenského zväzu technických športov Ladce začal turistickú sezónu 26.05.2012 návštevou Súľovských skál.
25 členov sa vlakom doviezlo do Dolného Hričova. Odtiaľ pešo
cez Hričovské Podhradie na Hričovský hrad a po hrebeni na Súľovský hrad a dolu do obce Súľov. Z obce Súľov autobusom do
Bytče a vlakom domov.
Za krásneho počasia turisti prešli 14 km s výškovým prevýšením 435 m.
Dňa 23.06.2012 sa konal výstup na Minčol - 1364 m n. m. (Malá
Fatra). Výstup začal z obce Višňové pri Žiline. Turistiky sa zúčastnilo 35 členov, ktorí za pekného počasia prešli 16 km s výškovým prevýšením 900 m.
Z Minčola sa zostúpilo do obce Strečno s návštevou hradu Strečno a odtiaľ autobusom domov.
Ing. Jozef Remo,
predseda SZTŠ Ladce
Stručná správa
Materská škola v Ladcoch poskytovala v školskom roku
2011/2012 deťom celodennú starostlivosť.
Do MŠ bolo zaradených v štyroch triedach celkom 86 detí vo
veku od 2,5 do 7 rokov. Pre vstup do Základnej školy sa pripravovalo 28 detí, z čoho pre 6 detí rodičia požiadali o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.
Pre školský rok 2012/2013 je prihlásených 20 detí. Všetky žiadosti boli vybavené kladne. Personálne obsadenie učiteľov MŠ
zostalo nezmenené:
riaditeľka MŠ: Táňa Kukuliašová
učiteľky: Irena Gajdošíková, Anna Grmanová, Andrea Kotrasová, Alena Kukučková, Jana Pikálková, Alena Svádová, Mgr. Gabriela Zahradníková.
V školskom roku 2011/2012 pracoval v MŠ krúžok anglického
jazyka, pod vedením Mgr. Bohuslavy Staňovej, krúžok výtvarnej výchovy, ktorý viedla Mgr. Marta Juríčková zo ZUŠ Košeca.
Ďakujem za spoluprácu a pomoc Obecnému úradu v Ladcoch,
Považskej cementárni za sponzorskú pomoc, všetkým zamestnancom MŠ a rodičom.
T. Kukuliašová,
riaditeľka MŠ
Čarovná noc v Materskej škole
Učiteľka Materskej školy pani
Irena Gajdošíková nám poskytla články, v ktorých výstižne opisuje nápaditú, ale neľahkú prácu
učiteliek s deťmi v našej Materskej škole.
V tomto čísle uverejňujeme akúsi rozlúčku najväčších detí s MŠ „Čarovnú noc v MŠ“. V budúcom
čísle vás oboznámime so záslužnou prácou v ekologickej výchove.
Tak ide čas
Čas je spravodlivý a meria všetkým rovnako. Z našich maličkých už vyrástli veľkí predškoláci
- budúci prváci. Prišiel čas rozlúčiť
sa so škôlkou. Pre rodičov sme pripravili „Rozlúčkovú hodinu“, na
ktorej deti predviedli aspoň kúsok
z toho, čo všetko sa naučili.
Prekvapením pre deti bolo však
pozvanie na „Čarovnú noc v MŠ“.
Kto mal odvahu spať v noci bez rodičov, mohol prísť a za úlohu mal
priniesť si baterku. A mať svoju
baterku - to už bolo niečo. Mnohé
deti prišli skôr, ako bola stanovená hodina. Už sa nemohli dočkať,
pretože od svojich starších kamarátov vedeli, čo ich čaká. Na začiatok si spoločne prezreli rozprávku o Šmolkoch. Po rozprávke prekvapenie priniesli mamičky Katka
Kollárová a Ivanka Mrvová - voňavú čerstvú pizzu.
Po výdatnej večeri, keď sa už vonku zotmelo, išli sme s deťmi na
nočné ťaženie. Osvecovať baterkami inak známe miesta MŠ malo
zvláštne čaro. Potom ich čakalo
vypúšťanie balónov šťastia s me-
nami všetkých predškolákov. Čas
nám prial a vysvietené balóny odnášali tajné priania až ku hviezdam.
Ďalšou úlohou bolo nájsť tajný poklad. Svietili baterkami na stromy,
cestičky, pod kríčky. Nič. Až naraz počuli hundranie a videli malé
svetielko. Poklad strážila „Mátoha“. Ak ho chceli získať, museli si
ho vykúpiť piesňami a básňami.
Podarilo sa. Poklad však mohli otvoriť až o polnoci.
Tajná baterková cesta pokračovala
cez kuchyňu až ku chladničke, kde
ich čakalo ďalšie prekvapenie v podobe nanukov.
Nasledovala „vankúšová vojna“
v ich triede. To bolo radosti, keď
mohli robiť niečo inak zakázané. Nasledovala baterková šou.
Na strope vytvárali rôzne obrazce a hľadali svetlo svojho kamaráta. Zrazu sa v triede objavili „rozprávkové víly,“ ktoré prečítali deťom rozprávku na dobrú noc. Na
rad prišiel aj poklad od „Mátohy“
- zlaté dukáty.
Po dvanástej hodine sa deti začali ukladať k spánku. Atmosféru
„Čarovnej noci“ znásobovala disko-guľa a tichá relaxačná hudba.
Za spoluprácu pri organizovaní
„Čarovnej noci“ ďakujú organizátorky riaditeľke T. Kukuliašovej a
mamičkám K. Kollárovej a J. Mrvovej.
Deťom v tej „veľkej škole“ prajeme
veľa úspechov, aby mali radosť aj
vaši rodičia. My sa budeme tešiť
spolu s vami.
Irena Gajdošíková a A. Svádová
Záverečné čísla
O školských a mimoškolských aktivitách v Základnej škole v roku
2011/2012 sme priebežne na stránkach Ladeckých zvestí písali.
Teraz vám ponúkam niektoré čísla z výchovného procesu v Základnej škole, ako o nich informovala na záver školského roka riaditeľka ZŠ Mgr. Bronislava Majtánová.
V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 202 žiakov. Z nich
85 prospelo s vyznamenaním, veľmi dobre 37 žiakov. Prospeli 76
žiaci a neprospelo 6 žiakov.
V školskom roku žiaci zameškali 8 360 hodín (priemer na žiaka
41,39 hodiny). Z celkového počtu bolo 70 hodín neospravedlnených. Žiakom sa ušli i pokarhania, ale i pochvaly. Pochvalu triedneho učiteľa dostali 38 žiaci. Mária Váňová z 9. ročníka bola ocenená starostom obce za reprezentáciu školy a výborný prospech
počas celej školskej dochádzky.
Štyri dni poznávali Maďarsko
Po slávnostnom vyhodnotení
školského roka 2011/2012 sa zamestnanci Odborného učilišťa
Ladce vydali za poznávaním historických pamiatok Maďarska.
Cieľom štvordňovej poznávacej
exkurzie boli Ostrihom, Baja a
Budapešť. V Ostrihome sme navštívili najvyššiu baziliku v Maďarsku a sprievodkyňa nás oboznámila s historickým vývojom
katolicizmu v Maďarsku. V Baji,
meste na Dunaji, kde má sídlo naša partnerská škola, sme sa
zoznámili s mestom a jeho okolím. Absolvovali sme prehliadku
učilišťa, navštívili sme historickú knižnicu v židovskej synagóge, prezreli sme si miestne múzeum, v ktorom okrem iného bola
inštalovaná aj výstavka histórie
rybárstva a poprechádzali sme sa
v zákutiach ramena Dunaja. Večer bol spojený s návštevou vínnej pivnice a koštovkou vín. V
Budapešti, v 39 stupňových horúčavách, sme nachodili asi 10 km,
aby sme pod taktovkou sprievodkyne prešli celé historické centrum. Po vydarenej exkurzii sme
sa síce unavení, ale spokojní, vrátili domov.
Záverečné skúšky v OUI
Záverečné skúšky absolvovali žiaci OUI v dňoch 18. - 21. júna v
týchto odboroch: stavebná výroba - murárske práce; stavebná výroba - maliarske a natieračské práce; stavebná výroba - stavebné zámočníctvo; spracúvanie
dreva - stolárska výroba; poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník; služby a domáce práce; obchodná prevádzka - príprava jedál.
Ku záverečným učňovským skúškam pristúpilo v tomto školskom
roku 35 úspešných absolventov tretieho ročníka našej školy, z toho 8 murárov, 3 maliari, 2
zámočníci, 6 stolárov, 4 záhradníci, 6 žiakov z odboru služby a
domáce práce a 6 žiakov z odboru obchodná prevádzka a príprava jedál.
Skúšobné komisie skonštatovali, že všetci títo absolventi zvládli úspešne záverečné učňovské
skúšky a mohli tak prevziať svoje
výučné listy z rúk triednych učiteľov na slávnostnom odovzdávaní výučných listov. Slávnostného odovzdávania výučných listov
sa okrem vedenia školy každoročne zúčastňuje aj starosta obce,
ktorý aj tento rok odmenil 6 najlepších absolventov vecným darom. Boli to nasledovní absolventi: Marian Fusko, Tomáš Halabrín, Martin Zváč, Lukáš Mišo,
Petra Mončeková a Martin Gajdoš.
Futbal uplynulej sezóny
Dospelí si zlepšenými výkonmi v závere súťaže, keď 2-krát remizovali a 2-krát zvíťazili, zabezpečili účasť v novom ročníku
5. ligy. Vonku Tuchyňa 2 : 2 a Čachtice 3 : 2, doma Ilava 3 : 0 a
V. Uherce 1 : 1. V konečnej tabuľke obsadili s 34 bodmi a skóre 37 : 53 nie príliš lichotivé 13. miesto. S prípravou na novú
sezónu začali 10. júla pod vedením Alexandra Homéra, ktorému bude vypomáhať p. Jakuš. Počas prípravy je plánovaných
6 zápasov, v ktorých sa stretnú po 2x s Košecou a Horovcami.
Po jednom zápase odohrajú s Lednickými Rovňami a dorastom Dubnice.
Dorastenci Ladiec sa stali víťazom 1. triedy. O ich víťazstve
rozhodlo pri rovnosti bodov lepšie skóre zo vzájomných zápasov s Kolačínom. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu TJ aj obce. Mužstvo bude v budúcej sezóne
štartovať opäť v 1. triede nakoľko 6 chlapcov zavŕšilo dorastenecký vek a prejde do kategórie dospelých. Ďalším 2 končí hosťovanie. Pre nový ročník zostáva 8 hráčov, ktorých doplnia 4 hráči končiaci u žiakov a v oblastnej súťaži môžu hrať
i chlapci ročník 1998, ktorí budú striedavo štartovať za žiakov i dorast.
Žiaci obsadili s 34 bodmi a skóre 44 : 57 pekné 7. miesto. V
tejto vekovej kategórii tiež skončilo 6 chlapcov, no nie všetci
sa pravdepodobne zapoja do dorastu. Káder mužstva sa doplní chlapcami z prípravky, ktorú vedú p. Agafón a p. Martinka.
Svoje pôsobenie pri mládeži ukončili obaja tréneri Lukáč i
Machala. Obom ďakujeme za odvedenú prácu a veríme, že nepovedali svoje posledné slovo a v budúcnosti sa k mužstvám
vrátia.
Ing. F. Gach
Prevádzkový poriadok multifunkčného
ihriska
Základná škola v Ladcoch, kto- ný riadiť sa pokynmi správcu. Za
rá je vlastníkom multifunkčného škody vzniknuté nedodržaním
ihriska v snahe zachovať ho v dob- prevádzkového poriadku a všeorom stave, vydala „Prevádzkový becných bezpečnostných pravidiporiadok multifunkčného ihris- el uvedených na vstupnej tabuli
ka“ platný od 1. júna 2012.
do ihriska zodpovedá osoba poruĎalej uvádzame iba niektoré časti šujúca tieto pravidlá, alebo jej zá- ustanovenia Prevádzkového po- konný zástupca.
riadku. V plnom znení si ho mô- V ďalších bodoch sa hovorí o
žete prečítať na vstupnej tabuli do vhodnej športovej obuvi, o zákaihriska.
ze vstupu s bicyklom, kolieskovýMultifunkčné ihrisko sa bude vy- mi korčuľami. V areáli je prísny
užívať najmä na malý futbal, no- zákaz fajčenia, nosenia zmrzliny,
hejbal, volejbal, tenis, hádzanú a požívania alkoholických nápojov,
vodenia psov.
iné loptové hry.
Každý užívateľ ihriska je povinPrevádzkové hodiny MI:
pondelok - piatok (mimo prázdnin a sviatkov):
08:00 hod. - 16:00 hod. - ZŠ, individuálne rezer. pre záujemcov
16:00 hod. - 18:00 hod. - verejnosť - deti do 15 rokov
18:00 hod. - 19:00 hod. - deti a mládež do 18 rokov
19:00 hod. - 21:00 hod. - rezervovanie pre záujemcov nad 18 r.
pondelok - piatok (počas prázdnin a sviatkov):
13:00 hod. - 14:00 hod. - deti a mládež do 18 rokov
14:00 hod. - 16:00 hod. - rezervované pre záujemcov
16:00 hod. - 19:00 hod. - verejnosť - deti a mládež do 18 rokov
19:00 hod. - 21:00 hod. - rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18
rokov)
sobota - nedeľa:
11:00 hod. - 13:00 hod. - rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18
rokov)
13:00 hod. - 17:00 hod. - deti a mládež do 18 rokov
17:00 hod. - 21:00 hod. - rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18
rokov)
V ďalšej časti Prevádzkového poriadku sa hovorí o spoplatnení užívania ihriska (niektorými užívateľmi). V časti „Osobitné ustanovenia“ sa
upozorňuje na pokuty za nedodržiavanie niektorých bodov poriadku.
Rozpis majstrovských futbalových zápasov
Tunežičania prví, ale zatiaľ nepostúpili
Za TJ Tatran Tunežice v súťažnom ročníku 2011/2012 nastúpili: Hofstädter Radovan, Grečný
Róbert, Mosorjak Vladimír, Patka Peter, Mikuška Jozef, Machala
Anton, Hriadel Rudolf, Hajduch
Martin, Kandráč Alexander, Kandráč Emil, Habánek Jakub, Suran
Jakub, Habánek Milan, Hromka Tomáš, Mosorjak Martin, Brunovský Anton, Janco Lukáš, Letko
Boris, Hudec Peter, Podmaninec
Ján, Rafko Martin, Filiač Roman,
Šedík Dušan, Koňuch Roman.
Tunežice súťaž III. triedy vyhrali
so ziskom 42 bodov z 18 zápasov
za 13 víťazstiev, 2 remízy a len 2
prehry so skóre 34 : 12. Na jar ani
raz neprehrali a skóre mali 19 : 4.
O góly sa podelili: 10 gólov Hriadel Rudolf, 4 Podmaninec Ján,
3 Hudec Peter, Hofstädter Radovan, 2 góly Mosorjak Vladimír,
Kandráč Emil, Janco Lukáš, Šedík
Dušan, 1 gól Hromka Tomáš, Patka Peter, Brunovský Anton, Habánek Jakub, Suran Jakub, Habánek
Milan.
Napriek tomu, že Tunežice vyhrali súťaž pred druhou Lednicou a náskokom štyroch bodov,
do 2. triedy po neoprávnenom
zásahu ObFZ dve kolá pred koncom súťaže, postúpila druhá Lednica. Doteraz kompetentní páni z
ObFZ nevysvetlili, prečo je tomu
tak. My sa ale nevzdávame, podali sme sťažnosť na ZsFZ a pripravujeme žiadosť o vykonanie auditu v danej veci na SFZ. Za prevedené výkony a vzornú reprezentáciu obce patrí vďaka všetkým aktérom a sponzorom, ktorí nám to
umožnili.
Hrať futbal súťažnou formou, aj
keď na nižšej úrovni, je v dnešnej ekonomicky zlej dobe veľmi
náročné, preto naše poďakovanie
patrí hlavne sponzorom, vďaka
ktorým futbal v Tunežiciach zatiaľ nezanikol. Poďakovanie patrí:
Obecnému úradu Ladce, Autodoprava - Radovan Hofstädter, Jamp
- Brunovský Anton, Drogéria Zábojník, Tempo - Rafaj Ján, Peter
Chovanec, Emil Kandráč.
Ing. A. Machala, R. Hofstädter
LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej
samosprávy v Ladcoch
XXIV. ročník
číslo 4 – august 2012
Redaktor: Branislav Lipták st.
Grafika: Matej Lipták
Vychádza vo firme
BeeL s.r.o. , Púchov
Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov
Download

Obec oslávila svoje výročie a hody