Vydáva obec Omšenie
ROČNÍK XVIII.
ČÍSLO 2
júl 2012
y
n
i
v
no
Cena 0,10 eur
Vydavateľ periodickej tlače Omšenské noviny (ďalej len PT) týmto v súlade s § 6 ods.3 tlačového zákona oznamuje,
že vlastníkom PT k 31. 12. 2011 bola obec Omšenie.
!"#$%"#&'%()*(
Nadácia EkoPolis Banská
Bystrica vyhlásila na Deň
Zeme už desiaty ročník ankety
"Strom roka." Cieľom ankety je
upozorniť na krásu a hodnotu
stromov a vzbudiť záujem ľudí
o životné prostredie.
Patrónom 10. ročníka ankety
sa stal spevák Peter Lipa, ktorý
sa vyjadril takto:
"Priznám sa, najradšej mám
lipu. Každú lipu, slovanského
typu."
A práve dve lipy prihlásila do
ankety i naša obec. Lipy sa
nachádzajú na začiatku jarku
"Mokrý Bzovik" ( Belákové ),
80 m od prameňa potôčika v
470 m n.m. výške. Približný vek
stromov je 122 rokov a viaže
sa k nim i zaujímavý príbeh z
roku 1890.
Ondrej Václav, brat vtedajšieho
richtára Vincenta Václava, bol
bača a mal na "Veľkých lúkach"
pod skalkou salaš. Ako každý
dobrý bača mal "flintu" na
ochranu ovečiek. Nejaký mních
chodil po lúkach okolo salaša
zbierať bylinky. Bača si myslel,
že je to medveď, preto natiahol
flintu a vystrelil. Mních padol,
ale po chvíľke sa postavil . Keď
bača zistil, že ho nezabil, ako
vďaku za to dal na tom mieste
postaviť kríž a na ochranu
vedľa neho zasadil dve lipy.
Tento príbeh mi porozprával
bačov pravnuk, 80 ročný Emil
Václav.
Z rokovania Obecného zastupite¾stva obce Omšenie
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie dňa 1.3.2012
zobralo na vedomie
- správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Základnej školy v Omšení za 1. polrok školského roku 2011/2012.
- vyhodnotenie činnosti knižnice v Omšení za rok 2011
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2011
schválilo
- Záverečný účet obce Omšenie a celoročné hospodárenie
bez výhrad,
- Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce,
- spojenie Materskej školy v Omšení so Základnou školou v
termíne od 1.9.2012,
- text kroniky obce Omšenie za rok 2011,
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie dňa 1.6.2012
schválilo
- Štatút udeľovania ocenení OBCE Omšenie,
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Omšenie
na 2. polrok 2012,
- súťaž obyvateľov obce Omšenie "O najkrajšiu úpravu okolia
domu v roku 2012",
- poskytnutie finančného príspevku Slovenskému skautingu
1. oddiel skautov a skautiek Baba Omšenie vo výške 100
Eur na medzinárodné Stredoeurópske Jambore, ktoré sa
koná na Slovensku na Liptove v katastri Kráľova Lehota v
dňoch 11. 8. - 18. 8. 2012,
- finančný príspevok vo výške 400 Eur pre Občianske
združenia Poza školu, Omšenie 467, na letný tábor " TRI
GROŠE" v dňoch 1. 8. - 5. 8. 2012 v lokalite Rajecké Teplice,
- bezplatné poskytnutie priestorov spoločenskej miestnosti
nad OD Jednota s.č. 340 pre Občianske združenia Poza
školu, Omšenie 467, na realizáciu projektu "Detská reštaurácia" v čase od 1. 7. do 31. 8. 2012 a bezplatné poskytUrobil
som
nákup
potravín do plného plecniaka.
Doma som všetko povykladal
a skontroloval ceny. Šokovaný som si všimol nápisy na
sáčkoch so sušeným ovocím.
Výrobca, krajina pôvodu.
Fazuľa z Číny, brusnice z
Kalifornie, čučoriedky z
Turecka, slivky z Južnej
Ameriky. Je to možné? Je to
pravda! Kde je miesto pre
Slovákov? Kde sa podeli
sady, sušiarne, konzervárne?
No prosím, zase som si
poplakal, posťažoval sa...
Nedávno prišiel ku mne
kamarát. Práve som bol vystrojený po zálesácky a tak ma
požiadal, či môže ísť so
mnou. Jasné! A tak sme s
2
- usporiadanie osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o
obci na deň 8.9.2012,
- účtovnú závierku Laštek s.r.o. Omšenie za rok 2011,
určilo
- v zmysle § 11, ods. 4, písm i), zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zverejnených údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky o priemernej nominálnej mesačnej
mzde zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2011 s účinnosťou od 1. 1. 2012 plat starostu,
uložilo
- komisii výstavby a územného plánovania predložiť návrh
riešenia na odvodnenie poľnej cesty smerom do Doliniek
okolo domu s.č. 637 a zistiť stav odvodňovacieho rigolu pri
miestnej komunikácii č. 1408. (na starých)
nutie vitríny na námestí na propagáciu,
- zníženie nájmu pre Reich Trade s.r.o. Omšenie č. 676, Jozef
Jantošovič pre prevádzku "Hostinec Krmelec" od. 1. 7. 2012
do 31. 12. 2012 o 150 Eur,
- nájomné za garáž v budove športového areálu s.č. 272, vo
výške 80 Eur (osemdesiat Eur) za mesiac pre Reich Trade
s.r.o. Omšenie č. 676,.
- rozšírenie živnostenského oprávnenia v živnostenskom liste
zo dňa 19. 5. 1993, č.j. ŽO 2171/1993-132, podľa zákona č.
455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších doplnkov o voľnú živnosť "prípravné práce k realizácii
stavby".
Delegovalo
- do Rady školy pri Základnej škole v Omšení členov:
- Petra Bielika, Omšenie č. 631,
- Jaroslava Marčeka, Omšenie č. 621,
- Ing. Dušana Barinku, Omšenie č. 100,
- Jozefa Kyjáca, Omšenie č. 421.
Odroň kopaničársky
jeho autom prešli na vzdialenú samotu na kopaniciach.
Samotu vo venci hôr a rolí.
Chalupa pri brehu potoka,
holubník, mláťačka, traktory,
kopa hnoja... Čomu sa vždy
teším,keď tam prídem, je stará dreveno-hlinená sušiareň
ovocia. Gazda bol doma na
dvore a tak nás hromovým
hlasom počastoval nadávkami, že ho pri robote bavíme.
Bol pracovný deň a tak som
sa i trocha hanbil, keď mi
podával tvrdú medvediu labu,
prepáčte, ale inak sa to ani
nedá povedať. A tak nás tento
boží človek poučoval o
všetkom, hlavne o drine okolo
rolí, lesa, sade, pálení
slivovice a sušení ovocia.
Úžasná prednáška.
Oči sa mu radosťou blýskali,
že môže prezrádzať pravdu o
láske k pôde. Tvár mal
dobrácku a tak
som si
vychutnával tieto minúty s
dojatím.
Keď sme sa s ním rozlúčili,
môj kamarát na jeho adresu
povedal: "Je to Odroň
Kopaničársky!"
A ja som dodal, že áno, ale
so zlatou medailou - za statočnosť pri obrábaní rodnej
zeme, zveľaďovaní gazdovstva.
Kto spočíta zaburinené role,
sady, vydrancované lesy?
Koľko ovocia zhnije? Koľko
musíme preplatiť ovocie z
poza mora, koľko stojí doprava? A že je vraj hospodárska
kríza? Poznáte východisko?
Sebestačnosť vo výrobe
potravín je najdôležitejšia, nie
automobilky!
Poznáte ten titul - vraj sprostý
sedliak. Sedliak predsa
nemôže byť sprostý. Musí
poznať tisíce zákonitostí o
pôde, sade, roli, zvieratách,
gazdovstve. A preto sa
takýmto "Odroňom Kopaničárskym" vždy hlboko pokloním. Som šťastný, že ich
spoznávam, ešte žijú!
Alfonz Liška
K prvej písomnej zmienke a rannej histórii Omšenia
Do rúk sa mi dostal
článok o obci, kde autorka
uvádza: "Prvá písomná
zmienka o obci Messan je v
tzv. zoborskej listine z r.
1113."(1) Toto tvrdenie je v
rozpore s odbornou literatúrou(2) zhodne uvádzajúcou prvú písomnú zmienku o
Omšení v pápežskom desiatkovom registri z rokov
1332-1337(3), kde sa spomína "plebanus Misen" (farár
Omšenia). Neviem, aké zdroje autorka pri koncipovaní
článku použila, avšak pri
preštudovaní si prekladu
druhej zoborskej listiny z roku
1113(4) je evidentné, že sa
jedná o omyl: stotožnenie
"Messan" s Omšením neobstojí.
I keby sme do úvahy vzali
čisto teoretické hľadisko zmienka o "plebanus Misen"
vskutku svedčí o jestvovaní
farnosti a kontinuálneho
osídlenia, avšak v žiadnom
prípade nie je možné klásť
existenciu sídla do r. 1113.
Najstaršie časti kostola
Narodenia Panny Márie
pochádzajú z prvej polovice
13. storočia a prvé súvislejšie
osídlenie doliny potoka
Teplička resp. Omšenskej
kotliny s veľkou pravdepodobnosťou spadá taktiež do tohto
obdobia.
Irena
MolecováVagačová vo svojej dizertačnej práci "Pospolitá kultúra
v Omšení a jej funkčný
charakter" (1947) naproti
tomu kládla vznik Omšenia
do neskoršieho obdobia:
usudzuje, že predkovia
dnešných
Omšenčanov
pochádzali z Trenčianskej
Teplej a v Omšenskej kotline
našli útočisko počas husitských vpádov na Považie v
rokoch
1421-1460.(5)
Listinné zmienky o Missyn (r.
1348), Mysun (r. 1349),
Mysen (r. 1365) však dokazujú, že osada jestvovala omnoho skôr. V listine z r. 1396 sa
píše:
"...Ďalšiu
dedinu
Omšenie nachádzajúcu sa v
Trenčianskej župe so všetkými jej úžitkami odkazujú a
zanechávajú Jakubovi, synovi Ladislava, a Dominikovi,
synovi Tomáša z tej istej
Baračky..."(6) Možno usudzovať, že sídlo menšieho typu v
Omšenskej kotline existovalo
už na prelome 13. a 14.
storočia. V priebehu 14. a 15.
storočia sa zrejme už iba
doosídľovávalo ľuďmi z
Trenčianskej Teplej.(7)
Nespochybniteľným faktom zostáva, že naša obec je
prvý raz zmieňovaná v
písomnosti z rokov 13321337.
Ranná história Omšenia
ale zostáva naďalej hmlistá,
útržkovitá, odkázaná na predpoklady, hypotézy a teórie.
Viac svetla do nej môže vniesť
dlhodobejšia detailná práca
historika, schopného odhaliť
tajomstvá starých latinských
listín, uložených v archívoch;
kriticky zhodnotiť pramene,
sformovať patričné vedecké
závery a zverejniť ich v plánovanej odbornej monografii
obce.
(1) ViGi: Obec z nášho
regiónu: Omšenie. In:
Voda a my, podnikový
časopis
Trenčianskej
vodohospodárskej
spoločnosti, 2001, s. 8-9.
(2) Napríklad
"Omšenie"
(heslo), in: kol. autorov:
Vlastivedný slovník obcí
na Slovensku 2. 1.
vydanie, Bratislava: Veda,
1977, s. 346 alebo
"Omšenie" (heslo), in:
kol. autorov: Súpis pamiatok na Slovensku 2. 1.
vydanie,
Bratislava:
Obzor, 1968, s. 423.
(3) K jednému aspektu tohto
desiatkového
registra
pozri napr. RUTTKAY,
Alexander:
Pápežské
desiatky z rokov 13321337
ako
prameň
hospodárskych
a
demografických analýz
(Príspevok k spoločným
interdisciplinárnym postupom v archeologickom
a
numizmatickom
bádaní). In: Slovenská
numizmatika XI (zborník),
1. vydanie, Bratislava:
Veda, 1990, s. 61-81
(4) http://www.zitava.sk/listiny
-a-listy/zoborskaacute
-listina-1113.html:
"...Medzníkom (Svätej)
Chrasti sú vinica v dedine
Nekyjde
(chotár
Vlčkoviec),
oproti
Siladiciam dva stromy,
ktoré označili dvoma
krížikmi,
oproti
Brestovanom
je
medzníkom riečka Blava,
oproti Kostoľanom je
medzníkom
vŕšok.
Medzníkom dediny Krupá
je oproti dedine Sile Orlí
Vrch; do (zaniknutej)
dediny Sibel prechádza
(z Krupej) cesta, ktorá
oddeľuje zem komesa
Kozmu, kde ako medzník
urobili vyvýšeninu (zo
zeme); oproti Malženiciam vyznačili medzník
tromi vyvýšeninami (zo
zeme). Dedina Krakovany
mala ako medzník so
(zaniknutou)
dedinou
Bašovce topoľový lesík,
jej druhým medzníkom
oproti Strážam je riečka
Holeška;
oproti
(zaniknutej)
dedine
Poskoz je hranicou Šípkovský potok a dub;
oproti (zaniknutej) dedine
Messan (Mečany, ležali
asi v časti dnešného
vrbovského alebo šípkovského chotára) je
medzníkom vŕšok a pri
ňom dub. Medzníkom
dediny Ostrov oproti
Orvišťu je vŕba a ešte
jeden strom. Medzníkom
dediny Trebatíc oproti
Piešťanom je hruška,
druhým
medzníkom
oproti Kocuriciam je dub
a posledný medzník je v
(zaniknutej)
dedine
Kunoz (ktorá ležala asi v
chotári
dnešných
Boroviec). Medzníkom
dediny Dubokany (ktorá
ležala
v
chotároch
dnešných
Livinských
Opatoviec a Chudej
Lehoty) boli dub a hruška, ďalším medzníkom
oproti Solčiankam bola
studňa (studňová jama),
oproti Norovciam štyri
hrušky, oproti Šišovu
dub;
oproti
podhradčanom z Borčian
medzníkom bol ostrov a
riečka Livina; oproti
Nadliciam medzníkom
boli duby. ..." Citované
dňa
18.5.2012.
V
zátvorkách sú poznámky
prekladateľa,
ktorého
meno sa na stránke neuvádza.
(5) Citované v: ILAVSKÁ,
Iveta: Dejiny Omšenia v
rokoch
1332-1945.
Seminárna práca, 2012,
s. 9.
(6) HLAVOVÁ,
Viera
a
ŽATKULIAK,
Jozef
(zost.):
Pramene
k
dejinám Slovenska a
Slovákov 5. Prvý cisár na
uhorskom
tróne.
1.
vydanie,
Bratislava:
Národné literárne centrum, 2001, s. 78. Ide o
členov rodu Baracskay
(Baračkai), pôvodom z
Tekovskej župy, ktorý
Omšenie vlastnil ešte
roku 1532.
(7) Susedná Dolná Poruba
(ktorej vznik sa kladie na
začiatok 14. storočia) sa
spomína až r. 1355, i keď
tamojší oltár na počesť
sv. Martina bol vraj
postavený v roku 1321.
Pozri
STRÁNSKÁ,
Drahomíra:
Dolná
Poruba. Příspěvky k
národopisné monografii
slovenské vsi. In: Sborník
Matice slovenskej pre
jazykospyt, národopis,
dejepis
a
literárnu
históriu. Martin: Matica
slovenská, 1927, s. 15.
Mgr. Martin Malo
3
Dychová hudba Omšeňanka oslavuje
Pred 10 rokmi, dňa
2.2.2002 sa po prvý krát
stretli členovia mládežníckej
dychovej hudby Omšeňanka.
Vtedy približne 20-člennú
dychovku tvorili 12-15 roční
žiaci základnej školy v
Omšení Pod taktovkou pána
učiteľa Stanislava Vaniaka s
nimi nacvičovali i Jozef
Porubčan a Štefan Kohút.
Veľkú zásluhu na ich vzniku
mal starosta obce Jozef
Marček, ktorý vytvoril podmienky pre ich fungovanie.
I v tomto školskom roku
2011/2012
vyhlásila
Obecná knižnica a Komisia
pre rozvoj vzdelávania a
kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Omšení ďalší
ročník
súťaže
"KráľKráľovná čitateľov". S
najväčším množstvo prečítaných kníh a Kráľovnou
čitateľov sa stala Kristína
Balážová. Na 2.mieste so
107 prečítanými knihami
skončila Želka Strašková a
na 3. mieste so 73 prečítanými knihami Katka
Kijácová.
Najmladším
čitateľom knižnice je už po
Dychová hudba Omšeňanka
od tých čias účinkovala doma
i v zahraničí. Členovia
dychovej hudby boli súčasťou
Trenčianskeho dychového
orchestra, s ktorým sa
zúčastnili vo Francúzsku,
Taliansku, Česku, Maďarsku
či Poľsku.
Dychovú hudbu Omšeňanka
môžete stretnúť takmer pri
všetkých podujatiach v našej
obci. V súčasnosti sa DH
pripravuje spoločne s mladými muzikantmi z Dolnej
Máme novú "kráľovnú" čitateľov
Kráľovná čitateľov
Pieseň Lýdie Fajtovej
Pod týmto názvom v piatok 22.júna 2012 pripravila
ZUŠ Karola Pádivého v
Trenčíne a FS Trenčan
hudobný program venovaný
interpretke Lýdii Fajtovejčestnej občianke Omšenia,
pri príležitosti 60. výročia
aktívnej speváckej činnosti,
4
Poruby a našimi mladými
speváčkami na účinkovanie
pri oslavách prvej písomnej
zbierky. Prajeme im veľa
ktorý sa konal v Posádkovom
klube (ODA).
Tohto podujatia sa zúčastnila
folklórna skupina DOLINA z
Omšenia a starosta Obce
Jozef Marček, ktorý odovzdal
interpretke ľudových piesní
"Ďakovný list za obec
Omšenie". Poďakoval jej za
Najmladší čitateľ
dlhoročnú, intenzívnu a nezištnú prácu za dlhé roky pri
zachovávaní, zbere a šírení
ľudovej piesne a tradícií z
našej obce. Poprial jej pevné
zdravie, spokojnosť v osobnom i pracovnom živote,
Božie požehnanie, veľa
tvorivých síl a radosti z
ďalších dosiahnutých úspechov. Po programe v ktorom
účinkovali takmer všetky
úspechov a elánu v ich
činorodej a záslužnej práci.
(pre mladých ľudí nie veľmi
atraktívnej)
druhý
krát
Samko
Grabczak, ktorý pravidelne
navštevuje knižnicu so svojou mamičkou. Deti sa už
tešia na ďalší ročník súťaže.
Oznamujeme čitateľom,
že v knižnici sa nachádza
veľké množstvo knižných
noviniek, ktoré sme mohli
zakúpiť
z
dotácie
Ministerstva kultúry SR na
základe schváleného projektu "Kniha - najvernejší
priateľ človeka". O novinkách budete informovaní
priamo v knižnici. Tešíme sa
na Vašu návštevu.
Margita Púčeková
trenčiancke súbory, známe
speváčky ako je Slávka Švajdová, Rosinová
a
spevácka skupina z Omšenia,
sa všetci "Lydkini" priatelia a
folkloristi stretli pri čaši vína a
dobrých domácich koláčoch,
ktoré napiekli naše speváčky.
Spoločne si zaspievali a
zaspomínali na uplynulých
šesťdesiat rokov...
H.M.
Štefánikova životná cesta
Štefánik videl vo vojne
príležitosť
pre
utláčaný
slovenský národ vymaniť sa z
nadvlády Rakúsko-Uhorskej
monarchie.
Dúfal,
že
Rakúsko- Uhorsko prehrá
vojnu, a tým sa otvorí
možnosť, aby Slováci spolu s
Čechmi vytvorili vlastný štát,
na čo sa počas existencie
monarchie nedalo ani len
pomyslieť. Tvrdil, že po vojne
bude rozhodujúce, kto prispeje spojencom vojensky. Bez
vlastného vojska bojujúceho
na strane spojencov budú
Česi aj Slováci odkázaní na
milosť a nemilosť víťazných
veľmocí.
V rakúskouhorskom vojsku, je mnoho
Čechov i Slovákov, z ktorých
z oboch národov, by sa
mohla zo zajatcov vytvoriť
armáda bojujúca so spojencami. A preto na začiatku
roku 1915 sa snažil Štefánik
nadviazať vztyky s profesorom Masarykom, ktorý v
zahraničí vystupoval v mene
českého
národa
proti
Rakúsku-Uhorsku,
aby
navrhol spoločný postup. K
stretnutiu nedošlo, Masaryk
nemal čas, ktorý asi nepokladal na stretnutie s
"drotárikom" za dôležitý a
nereagoval na Štefánikovu
žiadosť. Pokiaľ si ho pamätal,
z jeho štúdii v Prahe, ako
chudobného, drobného študentíka, ktorý nemal ani zimník. Masaryk sa nad ním
zľutoval a jeden zo svojich
starších mu daroval. Ten bol
Štefánikovi veľký, tak si ho
nechal u Masarykovho krajčíra zmenšiť a krajčír poslal
účet Masarykovi. Sporivého
Masaryka to muselo poriadne
naštvať, lebo na príhodu nezabudol, ani ako prezident,
keď sa vyslovil, že Štefánik
bol taký chudobný, že mu
musel dať svoj zimník a ešte
mu ho musel dať prešiť.
Štefánik keď videl, že
neuspel
u
Masaryka,
rozhodol sa, že sám sa
- časť II.
pokúsi
o
vybudovanie
zahraničnej armády. Vhodné
podmienky videl na srbskom
fronte, kde by mohlo byť
mnoho zajatých Čechov i
Slovákov, ktorých by získal
do odboja légii a preto sa tam
žiadal preložiť. Na srbskom
fronte
bojovalo
9
francúzskych
lietadiel
obsluhovaných 9 dôstojníkmi
85 mužmi pod vedením majora Vitrata, ktorý premiestnil 4
lietadlá na juh do mesta Ralie
asi 30 km od Belehradu, kde
koncom septembra 1915
nastúpil Štefánik. Podnikal
výzvedné lety nad rakúskouhorským frontom pri Dunaji
a Sáve. Pri jednom výzvednom lete bol jeho stroj zasiahnutý, keď letel asi 600 m
vysoko. Podarilo sa mu pristáť
kĺzavým letom, ale pri prudkom náraze na nerovnom
teréne sa lietadlo poškodilo a
Štefánik utrpel bližšie nedefinované vnútorné zranenie.
Toto sa momentálne nijako
výrazne neprejavovalo a tak
Štefánik pokračoval v službe.
Lietadlo bolo odpísané, pre
nové si zašiel do Palanky a
na základni s ním pristál až 4.
októbra
1915. Vtedy už
nepriateľ začal ofenzívu,
umlčal francúzske a britské
delostrelecké
batérie
a
prekročil Dunaj a Sávu.
Víťazný postup rakúskomaďarskej,
nemeckej
armády, donútila srbskú
armádu
podporovanú
Francúzmi ustupovať. Major
Vitrat dal presunúť 5 lietadiel
z rajského letiska na hliadkovanie bulharských hraníc do
blízkosti mesta Nisa, odkiaľ
viedla železnica do Solúna.
Tam sa premiestnil aj Štefánik
a odtiaľ bol vyslaný letieť priamo na Sofiu, aby zistil pohyb
nepriateľských vojsk, vrátil sa
so správou po 3 hodinách.
Keď sa front priblížil 25 km od
letiska,
nišská
skupina
estrády bola ešte na mieste.
Keď 8 nepriateľských bom-
bardovacích lietadiel podnikalo na mesto Niž nálet, Štefánik bol momentálne na
letisku jediným letcom. Pri
prvom poplachu zveril svoju
tašku francúzskemu dôstojníkovi R. Labrímu a bol tak
odvážny, že skočil do svojho
jednoplošníka a sám stúpal
proti
8
nepriateľským
lietadlám obracajúcim sa z
návratu. Až do Sofie ich
znepokojoval
svojimi
guľometmi a tam ešte bombardoval hangáre vzducholodí. Po 2 hodinách sa
vrátil na stroji posiatom strelami.
Nemci
sa
usilovali
definitívne ukončiť vojnu, ich
víťazný postup donútil srbskú
armádu, ktorá bojovala proti
veľkej presile k neusporiadanému ústupu, takže aj
eskadra, ktorej bol pilot
poručík Štefánik, musela
ustúpiť. Mali letieť na mesto
Raška a odtiaľ na juh na
letecký park do Mitrovice.
Medzitým vyrazila aj pozemná kolóna na 90-kilometrovú
cestu do
Mitrovice, cez
pohorie Kopaonik. Pri ústupe
sa Štefánik pre poruchu
lietadla rozhodol pristáť na
kukuričnom poli pri meste
Krušovec a noc strávil v lietadle. Nasledujúci deň ráno sa
Štefánikovi nepodarilo odštartovať z kukuričného pola a
tak mu nič iného neostávalo,
len vydať sa do Rašky alebo
do Mitrovice pešo. Cestou
cez hory za nepriaznivého
počasia, po zlých nezchodných cestách, plných vyhladovaných utečencov a
ustupujúceho vojska, neraz
spali pod holým nebom,
streľbou museli sa brániť proti
banditom. Keď Štefánik
konečne dorazil do Mitrovice,
trpel hroznými žalúdočnými
bolesťami, kašlal krv. V
nedeľu 15. novembra 1915
vysilený ležal bez vlády, doktor radil rýchlu operáciu. Na
operáciu počas ústupu nebo-
lo pomyslenia. Ďalšej cesty
nebol schopný a do rúk nepriateľa padnúť nechcel. Štefánik hovoril s prestávkami
spôsobené
bolesťou
dôvernému
priateľovi
francúzskemu dôstojníkovi R.
Labrimu: "So mnou je koniec,
nepriateľ
tu
bude
čoskoro...Nechcem padnúť
do jeho moci...Ak sa priblíži
môj ....revolver ma zachráni...
V pravom vrecku blúzy mám
svoje listiny...Obsahujú moje
posledné plány, projekty, zoznam
vojsk
zaradených
Čechov... Zober tieto listiny,
odovzdaj ich Masarykovi...
Keby si mal byť zajatý na
ústupe, prisahaj mi že ich
spáliš." Francúzky lekár sa
rozhodol, že musí Štefánika
za každú cenu odsunúť. Štefánikovi kamaráti letci ho
naložili do jedného z posledných 4 lietadiel a odleteli.
Pristali v Prizrene, kde srbský
hlavný stan nariadil ústup k
moru, kde s vojakmi ustupovali aj českí aj slovenskí
zajatci. Štefánikov zdravotný
stav nedovoľoval ústup cez
hory. Jeho kamaráti sa
rozhodli preletieť s ním
Albánsko a Jadranské more a
pristáť v Taliansku. Za pilota
na prelet nebezpečným a
neznámym horským krajom
sa ponúkol kap. Paulhan,
najschopnejší pilot eskadry.
Bolo treba preletieť 200 km
ponad hory podľa kompasu.
Kap. Paulhan štartoval so
Štefánikom 22. novembra
1915 dopoludnia. Zakrátko sa
lietadlo dostalo do takej hustej hmly, že si nevideli ani na
koniec krídiel. Hory boli
vysoké podľa mapy 1500 m,
výškomer ukazoval len okolo
1200 m. Lietadlo len ťažko
naberalo výšku. Naraz sa
mraky roztrhli a po obidvoch
stranách sa rysovali skaliská.
Lietadlo bolo asi 30 m nad
stromami údolia. Vietor sa s
nimi pohrával, takže stúpalo
len pomaly. pokračovanie na str.6
5
pokračovanie zo str.5
Keď sa dostalo vyššie,
rozprestrela sa pred nimi
panoráma albánskych hôr
pokrytých prvým snehom.
Po 3 hodinách letu
uvideli za vrcholkami pruh Jadranské more a potom
uvideli mesto Lješ. Keď
prileteli k Talianskemu
pobrežiu čakalo ich nemilé
prekvapenie. Taliani začali
na cudzie neohlásene
lietadlo
strieľať. Kap.
Paulhan, ktorý sa už chystal pristať, musel opäť
nabrať výšku, aby unikol
strelám a pristál neďaleko
na močiari. Keď Taliani zistili, že šlo o priateľské
lietadlo, privítali dvoch
Francúzov a talianska
admiralita sa postarala o
prevoz
Štefánika a
Paulhana do Ríma.
Pokračovanie v 3. časti.
Martin Galiovský
6
Áno, pre múdreho a
rozhľadeného človeka určite.
Ale, čo ostatní? Sú menšinou? Celý život sa snažím
ľudí prevychovávať, vzdelávať, vodiť ich do lesa. Začal
som v roku 1966. A výsledok? Podľa oznamov na
prezenčných listinách je to
viac ako 30 000 poslucháčov.
Takmer každá vychádzka do
lesa je vlastne
mojou
krížovou cestou s mnohými
ranami a bolesťami. Stále
častejšie sa stretám s vandalizmom od milovníkov prírody.
Ako divne to znie - vraj
milovník... I vtedy ma bolí,
keď niekto nadáva na prísneho lesníka, ktorý zakazuje
páliť pneumatiky pri pálení
haluziny pri úprave porastu.
Máme obrovské množstvo
športovísk. Ich údržba po
vyčíňaní vandalov stojí veľké
peniaze. Žiaľ, zvyšuje sa tlak
na budovanie ďalších areálov
dokonca i v prísne chránených národných parkoch...
Tak, čo s tým? Prísne a
podrobne sledujem, aký efekt
zanecháva snaženie nás
lesníkov, ochranárov prírody,
Les je chrám
na správanie návštevníkov
prírody. Podarí sa nám zabrzdiť devastáciu lesov? Veľa
návštevníkov - milovníkov
prírody si nevie vychádzku do
lesa bez opekačky ani predstaviť. Motorkári - štvorkolkári
si uzurpujú nivočenie najkrajšieho kúta. Vraj relaxujú:
Dokedy budeme trpieť takého
hrozné
adrenalínové
bláznovstvá? Deti učíme
prírodu chrániť, ale dospelí
nemusia?
Motorkári rozmliaždia obrovské množstvá
stromčekov
i
zvierat!
Oplakávame tieto straty. A
Život ide ďalej. Sme snáď
bezmocní? Keď sa budem
spovedať, či sa nám podarilo
les uchrániť, budeme plakať,
alebo sa chváliť? Koho sa
bude nasledujúca generácia
na
stav
lesov
pýtať?
Spevákov, hercov, športovcov? Nás sa budú pýtať.
Lesníkov, ochranárov prírody,
ministra.
Áno, les je chrám. Je to najdrahší dar matky prírody.
Lesník, ochranca prírody je
povinný
les
chrániť,
zveľaďovať
i
pestovať.
Novodobí gazdovia žiaľ často
nemajú ani najzákladnejšie
vedomosti o pestovaní lesa. S
veľkou nadutosťou ukazujú hento je môj les....Dokedy?
Holorub už nie je ich les!?
A preto chodím po
školách, aby som do detí
naočkoval lásku k prírode. Aj
oni sa raz budú musieť
spovedať. Zo spomienok na
svoje detstvo vyberám osobnosť bubeníka, ktorý dôležité
oznamy vybubnovával po
dedine. Áno veľmi silno nám
treba bubnovať, aby sme
prehlušili MP3 prehrávače i
mobily v ušiach detí, lebo ich
otrávia zbytočné hlúposti pre život bezcenné.
Chcem, aby dojaté slzili nad
veršami veľkého majstra
Hviezdoslava:
"Pozdravujem vás, lesy, hory,
pri odobierke nastokrát, zvú
života ma smutne chóry, zve
starosť tvrdú na postať... Kam
kročíš, myseľ prijme jas a
duša krídla od sokola, z tej
duše pozdravujem vás".
Alfonz Liška
Detská reštaurácia a kaviareň 2012
Júl a august. Dva letné
mesiace, nás všetkých lákajú
na prázdniny, oddýchnuť si.
Občianske združenie Poza
školu v spolupráci s Klubom
seniorov si vybrali práve tieto
mesiace na realizáciu nového
projektu. Projekt s krycím
názvom "Detská reštaurácia
a kaviareň" začne fungovať
už 1.7.2012 a všetci obyvatelia obce a aj jej návštevníci sú srdečne pozvaní...
Myšlienkou projektu je
Detská
reštaurácia
a
kaviareň, v ktorej sú dozormi
seniori a pod ich vedením
deti vybudujú v obecných
priestoroch uprostred obce
spoločnú
reštauráciu
a
kaviareň.
Pomocou
dospelých
a
seniorov si deti prejdú celým
priebehom
budovania
spoločnosti, ktorá predstavuje spoločné dielo komunity
detí. Seniori pripravia pre deti
kurzy varenia a finančnej
gramotnosti, kde sa naučia
ako spoločnosť funguje, ako
si urobiť rozpočet na prípravu
varenia, ako postaviť jedálničiek, vytvoriť finančný
rozpočet na prípravu jednotlivých jedál, ako zorganizovať prácu na prípravách,
dohodnúť si pravidla práce,
deliť si úlohy. Po zvládnutí
kurzu a prípravných cvičení,
vytvorení stratégie spolu
otvoria v pravidelných intervaloch v jeden deň v optimálnom čase svoju reštauráciu.
Jej otvorenie spropagujú, čím
sa naučia deti stratégiu
reklamy a základy marketingu
a na druhej strane zasa
seniorom samotné deti ukážu
možnosti moderných technológii pri tvorbe plagátov,
letákov či pozvánok .
Reštaurácia bude otvorená v
priestoroch
obce
nad
Jednotou, kde je spoločenská miestnosť s kuchynkou.
Deti budú pripravovať v
Detskej reštaurácií a kaviarni
pod dohľadom a vedením
našich dospelých jednoduché
jedlá, ktoré dokážu pripraviť
zo studenej či teplej kuchyne
(ovocné poháre, hranolky,
palacinky, pudingové poháre,
mafiny, bábovku, bublaninu
ale i nápoje ako čaj, kávu na
rôzny spôsob, miešané nápoje, kokteily a pod.)
Reštaurácia bude zároveň
miestom, kde sa všetci môžu
hrať moderné spoločenské
hry strategické, logické,
tradičné i netradičné (Mindok,
Albi). Zároveň budú pre
všetkých pripravené súťaže (
Bingo, a iné).
Príďte a zabavte sa s
nami...
Detská reštaurácia a kaviareň
bude otvorená počas letných
prázdnin, 8 krát vždy v nedeľu
popoludní, v spoločenských
priestoroch obce Omšenie
nad
OD
Jednota.
Pripravujeme
pre
Vás
množstvo sladkých pokušení,
ponúkneme Vám kávu na
viacero spôsobov, nealkoholické nápoje a rôzne iné
vynikajúce maškrty a občerstvenia. Zároveň Vám náš
tím animátorov ponúkne na
zabavenie rôzne spoločenské
hry, pre najmenších bude
pripravený detský kútik.
Neváhajte a príďte si posedieť
v príjemnej, rodinnej atmosfére a vyskúšajte naše
dobroty ponúkané za symbolické ceny...
Pokiaľ sa chcete dozvedieť
niečo viac o realizácii, pozrite
si stránku www.pozaskolu.sk
Po p l ac h v Z Š
Žiaci ZŠ by mali teoreticky i prakticky ovládať vybrané
úlohy z civilnej obrany, zdravotnej prípravy, dopravnej
výchovy i spoznať prírodu a jej zákonitosti.
Dňa 11. júna 2012 sa v blízkosti školy a v priestoroch obce
uskutočnilo účelové cvičenie - praktická časť.
Žiaci boli rozdelení do družstiev, a v 5 minútových intervaloch štartovali spred našej školy k jednotlivým stanovištiam.
Pán učiteľ Koža odštartoval každé družstvo, ktoré malo záznamovú kartu s členmi družstva, do ktorej sa zapísali trestné body a dosiahnutý čas.
Od štartu sa družstva presúvali k stanovištiam:
1.Ochrana pred ZHN - p.u. M. Hálová
2. Poznávaj prírodu - p.u. I. Tomaničková
3. Dopravná výchova - p.u. D. Rybecká
4. Hod granátom na cieľ - p.u. V. Kudlíková
Po úspešnom splnení stanovísk žiakmi V. a VI. ročníka bol
vyhlásený požiarny poplach a následná evakuácia školy.
Pani riaditeľka Ľ. Bieliková vyhlásila cez školský rozhlas
poplach a žiaci s učiteľmi disciplinovane opustili priestory
školy. Hasiči zahasili požiar, policajti zachránili chýbajúce
žiačky a kynológ so svojím psom predviedol svoje zručnosti. Potom účelové cvičenie dokončili žiaci VII. a VIII. ročníka,
deviataci pomáhali na jednotlivých stanovištiach.
Na záver pán učiteľ Koža vyhlásil výsledky a pani riaditeľka
Ľ. Bieliková ukončila účelové cvičenie.
Dôkazom o poučnom cvičení boli úsmevy na našich tvárach
a červené líčka.
ZŠ Omšenie
Dňa 8.júna 2012 sa na štadióne TJ Žihlavník v Omšení konala regionálna súťaž požiarnych družstiev v požiarnom
športe v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Hlavným
rozhodcom súťaže bol kpt. Ing. Juraj Kopúnek. Starosta
Jozef Marček sa zúčastnil pri odovzdávaní cien.
Exkurzia Valaská Belá
Dňa 17.4.2012 sa 46 žiakov a
2 učitelia zúčastnili na
exkurzii vo Valaskej Belej. V
sklárskom
skanzeneSklársky sen nám predviedol
pán Peter rôzne sklárske
techniky pri ručnej výrobe
skla, pri ktorých používal
rôzne drevené a kovové
nástroje, medzi ktoré patria
napríklad rôzne formy, sklárska píšťala, železné kliešte,
nožnice a iné. Pri výrobe skla
je nevyhnutná taviaca pec, v
ktorej je viac ako 1 500 °C a
chladiaca pec. Taviaca pec
obsahovala sklovinu, ktorá je
zložená z kremeňa a vápenca. Počas výroby sa sklo
rôzne tvarovalo ale aj dofarbovalo a fúkalo.
Počas
exkurzie
vzniklo
viacero
originálnych
výrobkov, ktoré sme si potom
mohli zakúpiť. Exkurzia sa
nám páčila, videli sme
precíznu prácu sklára, ktorý
bol vo svojej profesii veľmi
zručný a šikovný.
Žiaci 9. tr.
7
!"#"$%&'()
(*"&+(,
Noví občiankovia
Kristína BEŽÁKOVÁ č. 19
Patrik STRAKA
č. 477
Jakub MARČEK
č. 433
Katarína KROULÍKOVÁč. 331
Samuel MALÝ
č. 417
Matiáš ŠKROVÁNEK č. 403
Lea ČERNICKÁ
č. 139
Tibor GUBKA
č. 6
Martin PÚČEK
č. 60
Jarmila BEŽÁKOVÁ č. 238
Životné jubileum
50. rokov
Anna BELÁKOVÁ
č. 459
Daniela RIEČICKÁ
č. 196
Viliam MARČEK
č. 433
Štefan TINKA
č. 238
Emília MATEJOVIČOVÁ č.117
Milan ČMELKO
č. 486
Tatiana LAŠŠOVÁ
č. 847
60. rokov
Jozef VÁNI
č. 209
Ján HOMOLA
č. 702
Emil DORIČKA
č. 181
Anna GALIOVSKÁ
č. 54
Margita HATNANČÍKOVÁ č.899
Pavol DORUŠINEC č. 168
Anna VATOVÁ
č. 156
Jozef HRBÁČEK
č. 119
Ján DORUŠINEC
č. 73
70. rokov
Anna BAJZÍKOVÁ
č. 312
Pavlína BALÁŽOVÁ č. 527
75. rokov
Jozef BARINKA
Pavlína VLKOVIČOVÁ
Anna BAJZÍKOVÁ
Alojz KYJAC
č. 498
č. 113
č. 337
č. 570
80. rokov
Emília ILAVSKÁ
Anna KIJAČIKOVÁ
Štefan ZAGRAPAN
Emil VÁCLAV
Mária HOMOLOVÁ
č. 186
č. 34
č. 579
č. 125
č. 15
85. rokov
Anna BAJZÍKOVÁ
č. 431
90. rokov
Mária MARČEKOVÁ
č. 104
Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať:
Helena Matuščínová tel.: 659 76 27, [email protected]
92. rokov
Anna MARČEKOVÁ
č. 332
Spomienka na prvú známosť. (I. časť)
o
Navždy nás opustili
Štefan BIELIK
Margita TAŠÁROVÁ
Jozef NUNHARDT
Ondrej MALO
Pavel MARČEK
Lukáš ČERNICKÝ
Agnesa HOLLÁ
Anna KOHÚTOVÁ
Anna HORŇÁKOVÁ
č. 442
č. 369
č. 26
č. 134
č. 104
č. 118
č. 13
č. 429
č. 483
Dotácie na školské potreby a stravné
Oznamujeme všetkým rodičom, ktorých deti navštevujú
ZŠ a MŠ v Omšení, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej
núdzi, alebo ktorí majú príjem vo výške životného minima,
že je možnosť poskytnutia príspevku na stravovanie, školské
potreby od 1.9.2012.
Posúdenie príjmu je založené na dobrovoľnosti rodičov dať si
posúdiť príjem rodiny príslušnému ÚPSVR v Trenčíne.
Tlačivo "vyhlásenie rodičov detí...." si môžu rodičia vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Omšení.
Potom uvedené tlačivo majú rodičia detí doručiť na Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Trenčín, oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi, kancelária číslo B 021 - prízemie, v období od
30.7.2012 do 8.8.2012.
Dotácia na školské potreby v sume > 33,20 Eur na školský
rok sa poskytuje pre dieťa v prípravnej triede MŠ a pre žiaka v
ZŠ.
Dotácia na stravu sa poskytuje > 1 Eur na jeden stravovací
deň a spoluúčasť rodiča je I. stupeň ZŠ > 0,01 Eur a II. stupeň ZŠ > 0,09 Eur pre žiaka ZŠ a > 0,19 Eur pre dieťa v
prípravnej triede MŠ.
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Omšení.
Poďakovanie - Obec Omšenie ďakuje pánovi Rudolfovi
Ilavskému za sponzorskú opravu štartéra do obecného auta.
Inzercia - Predám použitú škridlu 170 m2 . Cena dohodou.
Informácie na č.telefónu 032/6597230
8
Oslavy 680 výročia prvej písomnej zmienky v Omšení
8 september 2012
Vyjadrite svoju hrdosť k rodnej dedine
Obec Omšenie pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej
zmienky o obci pripravuje na sobotu 8. septembra 2012 oslavu,
súčasťou ktorej bude okrem bohatého programu aj výstava
historických fotografií, dobového nábytku, kuchynského riadu z
minulosti a ľudového odevu.
Vážení a milí občania Omšenia!
Ak máte doma zaujímavé fotografie a dobové predmety,
prineste ich, aby sme mohli prezentovať dedičstvo našich predkov. Bude to výnimočný a nezabudnuteľný zážitok pre všetkých
návštevníkov. Zároveň prosíme o pomoc pri výzdobe centra
osláv a výstavných priestorov všetky spoločenské organizácie
na území obce. Tie zároveň dostanú na výstave priestor k
prezentácii svojej činnosti.
V živote človeka nastávajú aj také chvíle, keď sa nevenuje
tomu súčasnému, ale ponorí sa do hlbín minulosti. Aj ja tak
robím, nemôžem zabudnúť na tú, ktorá ako prvá rozčerila
pokojnú hladinu mojich citov. Tou dievčinou bola pred mnohými
rokmi nežná, skromná, krehká blondína, ktorej po narodení
dali meno Zdenka.
Naša známosť bola krátka, iba18 mesiacov. S jej hláskom som
sa zoznámil o tri roky skôr, než som ju mohol vidieť. V roku
1953 spolu s rodičmi prišla navštíviť svojho staručkého dedka,
ktorý vtedy býval pod Kamennými vrátami na Zaláni na
Drážkach v skromnej šopke aj s kravičkou. Bolo teplé nedeľné
popoludnie a tak aj ja som sa túlal po tých miestach, kde v
decembri 1944 padlo americké lietadlo. Odtiaľ som prešiel na
pasienok, ktorý sa menoval Lílová a ten bol na dohodenie
kameňom blízko šopky v ktorej býval dedko slečny Zdenky,
pán Tomáš Dorušinec. Keď návšteva u dedka končila, počul
som hlas Zdenky: " Naschledanou dedo!" a odpoveďou bol
hlas dedka: "Sbohom, Zdenka a dobre sa uč!" Zdenka určitý
čas žila v Čechách v Lounoch pri Prahe.
Prvý raz som mal možnosť vidieť Zdenku až na svadbe pani
Agnesy Dorušincovej a Ondreja Tašára. Ona tam bola prvou
družičkou a ja družbom. Bola oblečená v bielom a do plavých
vláskov mala pripevnený venček. Pripadala mi taká tenučká a
krehučká, že som si nedovolil sa jej ani dotknúť. Keď na určitú
dlhšiu dobu hudba prestala hrať, Zdenka si iba tak, akoby pre
seba začala tíško nôtiť pre mňa známu pieseň -Suliko. Keď ju
ukončila pridala ešte ďalšie dve - Kaťušu a pieseň pre
Kristínku. Keď skončila vidiac v mojich očiach vďačnosť, spýtala sa: " Aj vy poznáte tieto piesne? Páčia sa vám?" Pokynul
som hlavou na znak súhlasu a povedal: " Mám doma mandolínu a tieto piesne sa učím hrať." Po týchto slovách opadla z
nás ostýchavosť a rozhovorili sme sa o doterajšom našom
živote. Povedal som Zdenke, že práve pred štyrmi mesiacmi
som ukončil štúdium na strojníckej priemyslovke, ale už o tri
dni musím narukovať a to práve na Všetkých svätých - 1.
novembra 1956. Ona mi prezradila, že veľmi rada kreslí a
maľuje a chcela študovať na umeleckej škole, no mamička jej
plány zmenila a povedala: " Dcérka moja, musíš sa vyučiť
nejaké remeslo, aby si sa uživila." Zdenka poslúchla a osvojila
si sladké remeslo - stala sa cukrárkou. Spolu s ňou sa tomuto
remeslu vyučila aj Mariana Tašárová z Omšenia.
(Pokračovanie nabudúce)
Paľo Kijác, Omšenie č.390
ŠPORTOVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OZVENYYYYYYYYYYYYY
ÉÉÉ
Vážení priatelia futbalu,
futbalová jar
p o s l e d ný m i
zápasmi
ukončila sezónu 2011/2012 a
pred nami je účet a hodnotenie. Naši žiaci s prehľadom
splnili cieľ a udržali pre
Omšenie aj do novej sezóny
Majstrovstvá
oblasti,
v
poslednom zápase doma po
najlepšom výkone roka zmietli Zemianske Podhradie 5:0.
Oporami celej sezóny boli
Tomáš Váni, Dalibor Mráz,
Domino Posluch, Stanko
Tvrdoň, Dávid Váni, herne
povyrástli niektorí mladší
"drobci" -Aďo Škrovánek,
Lukáš Kohút, Marek Kohút a
ďalší, zo všetkých nám rastie
zdravá futbalová budúcnosť.
Dorast -tak povediac achilova
päta nášho futbalu -nebola
tento rok ozdobou, ale skôr
sklamaním. A to napriek
tomu, že futbalové podmienky a možnosti im môžu
závidieť mnohé mužstvá v
širokom okolí. Nízka disciplína, labilná psychika, často
egoistické konanie niektorých
jednotlivcov voči kolektívu,
správanie sa podaktorých
chlapcov na ihrisku i mimo
neho, či časté vylúčenia a
následné oslabenia mužstva
po vulgarizmoch, ktoré volali
po poriadnych otcovských
fackách, núti na zamyslenie
sa nad smerovaním mladej
Dňa 8.4.2012 skončili
dlhodobé súťaže družstiev v
5. a 6. lige. Muži "A" v 5. lige
sa umiestnili na vynikajúcom
2. mieste a muži "B" v 6. lige
na 12. mieste. Dňa 15. 4.2012
sa hral v Chocholnej-Velčice
stolnotenisový turnaj najlepších 12 mužov z 5. stolnotenisovej ligy. Na tomto turnaji
reprezentovali stolnotenisový
klub a obec Omšenie Rudolf
Horský a Vladimír Homola. Po
odohratí všetkých zápasov sa
celkovo umiestnil na 2. mieste
Rudolf Horský a na 10.
mieste Vladimír Homola. Dňa
21.4.2012 sa hral v Trenčianskej Teplej 24. ročník turnaja v stolnom tenise mužov
veteránov o pohár Petra
generácie v tejto vekovej
kategórii. Pritom, ak sa chalani zišli kompletní a venovali
sa len futbalu a hre, dokázali
zahrať
vyrovnané,
ba
výborné zápasy s najlepšími
mužstvami súťaže a naši
diváci im aj napriek prehre pri
odchode z ihriska tlieskali !
Žiaľ, bol to zriedkavý prírodný
úkaz... Nakoľko sa zo súťaže
odhlásili v jej priebehu 2
mužstvá, rovnako aj naši
dorastenci zachránili pre
Omšenie rovnakú súťaž, ako
žiaci., nie však vlastným pričinením ...Naši muži odohrali
bezpochyby najlepšiu sezónu
za posledné roky, aj tento krát
nám však 1.miesto, ktoré
zaručovalo priamy postup,
uniklo o vlások. A tak okrem
striebornej priečky nás zdobí
najlepšia obrana súťaže,
najmenej
inkasovaných
gólov, druhý najlepší útok,
najväčšie divácke návštevy
doma i "vonku", najmenej
inkasovaných kariet, ako jediní sme vyhrali u najväčšieho
konkurenta v Lúke a vo
vzájomnom 2-zápasovom
mikro-súboji sme ho zmietli
4:1 na body a 5:1 na góly.
Treba podotknúť, že obrovskú
zásluhu na všetkých uvedených "naj-prioritách" má aj
trénerský
tandem
Jaro
Dvorský - Jaro Tvrdoň, ktorý
obrazne
povedané
-z
kameňa vysekal umelecké
dielo v podobe krásnej sochy!
STOLNÝ
Gjabela. Turnaj bol súčasne
Slovenským pohárom veteránov. Hralo sa v šiestich
vekových kategóriách. V
kategórii mužov C1 (60 - 60
roční) Vladimír Homola a v
kategórii C2 (65 - 69 roční)
Jozef Váni úspešne reprezentovali obec Omšenie. Vladimír
Homola vo svojej kategórii sa
umiestnil na 3. mieste. Dňa
11.5.2012 bol vyhodnotený
2. ročník Omšenskej stolnotenisovej ligy (OSL) družstiev o
putovný pohár starostu obce.
Putovný pohár a ceny
víťazným družstvám odovzdal
starosta obce pán Jozef
A tak nám chýbala už len tá
povestná čerešnička na torte
- priamy postup z 1.miesta,
ktorú si ale opäť odtrhol niekto iný...V hre je však stále
postup z druhej priečky, no
ani po posledných kolách
nemajú v tejto otázke zatiaľ
jasno ani kompetentní na
ObFZ v Trenčíne...!Aj preto,
že existuje niekoľko variant a
možností, ktoré vyriešia túto
tajničku až pri samotnom
losovaní
nového
ročníka....Všetci však veríme,
že tentoraz budú futbaloví
bohovia,
futbalová
spravodlivosť a možno aj
kúsok potrebného šťastia,
ktoré sa nám 2 roky vysmievalo a otáčalo chrbtom,
stáť konečne aj pri našich
chlapcoch. Futbal, ktorý produkujú, určite patrí najmenej
o jeden level vyššie, než je
naša III. trieda sever, označovaná ako "cestovateľská". Aj
keď mrzia niektoré bodové
straty, patrí chlapcom určite
velikánske poďakovanie i
uznanie, pretože aj oni sú tak ako ostatní občania -len
obyčajní zamestnaní ľudia ,
nie sú to ani stroje, ktoré
musia neomylne a stále fungovať.
Vo
všetkých
kategóriách boli ocenení
najlepší jednotlivci -zo žiakov
Dalibor Mráz, z dorastu
Tomáš Gašpar a napokon z
A-mužstva Jožko Jantošovič,
hoci jeho rovnocennými kan-
TENIS
YYY
didátmi na cenu boli aj Teo
Barinka, Marek Ulinec a niektorí ďalší. Na záver chcem
vysloviť slová vďaky na
adresu všetkých hráčov
všetkých našich mužstiev, ich
trénerom, vedúcim, výboru
TJ, "dvornej" fotografke
nášho
futbalu
Helenke
Golianovej, ktorá cez fotoobjektív neúnavne dokumentovala naše celoročné futbalové
dianie,
nášmu
dlhoročnému
športovému
hlásateľovi
Ľudovítovi
Riečickému, Ferkovi Tašárovi,
ktorý v poradí ďalšiu sezónu
"U pokladny stál a vstupné
vyberal",
omšenským
fanúšikom, ktorí celú sezónu
chodili na zápasy v neskutočnom množstve či doma, či
"vonku". Rovnako ďakujem
Obci Omšenie za neodmysliteľnú finančnú podporu futbalu a celej TJ, vedeniu i personálu Reštaurácie Krmelec,
ktoré celú sezónu sponzorsky
poskytovali a starali sa o
pozápasové
občerstvenie
všetkých našich mužstiev,
prepravcom PUKO a JOMI
Car, sponzorom, darcom a
všetkým ľuďom našej obce,
ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní omšenskému futbalu a športu
vôbec.
Igor Malo
predseda TJ Žihlavník
majstrovstvá Slovenska sa
prvý raz v histórii stolného
tenisu v Omšení prebojovali
Terka Matúšková 14. hráčka
a Karolína Ježíková 24. hráčka Slovenského rebríčka.
Marček. Víťazom 2. ročníka
OSL a titul z 1. ročníka obhájilo družstvo "Bobríci" v zložení
Pavol Vlkovič a Rudolf Suchý.
Rudolf HORSKÝ
Na druhom mieste sa umiesttréner stolného tenisu
nili "Kyjacovci" v zložení
Dušan Kyjac st., Peter
Bajzík a Dušan Kyjac
ml.. Na 3. mieste sa
umiestnili "Kopevajo" v
zložení Jozef Váni a
Peter Kopčan.
Dňa 2. júna 2012 vo
Viničnom pri Pezinku sa
hrali
majstrovstvá
Slovenska v stolnom
tenise jednotlivcov najDružstvá, ktoré sa umiestnili na 1.-3.
mieste v OSL spolu so starostom obce
mladších žiačok. Na
9
Zber a preprava triedených zložiek
Čo separujeme?
1. PAPIER - prostredníctvom základnej školy
2 PLASTY - modré vrecia - zber 1 krát za mesiac - po obci
3. NÁDOBY NA SKLO - rozmiestnené po obci
4. TEXTIL - 2 kontajnery pred obchodným domom s.č. 340
5. ELEKTROODPAD - zber sa vyhlasuje v miestnom rozhlase
2 - 3 krát do roka
Rozlúčka predškolákov
Papier
Papier zaviazať povrazom do balíkov.
Balíky nesmú obsahovať kartóny.
Čo tam patrí: kancelársky papier,
noviny a časopisy, zošity, knihy.
Čo tam nepatrí: znečistený a mokrý papier (napr. obalový
papier z mäsa, rýb, mlieka), hygienické vložky, papierové
plienky, iné prímesy.
(Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu).
Plasty
Plasty sa vkladajú do modrých vriec.
Čo tam patrí:
PET Fľaše: fľaše od nealko nápojov, vína,
sirupov
HDPE Fľaše: fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel, destilovanej vody, pleťovej vody a pod.
PP Fľaše: fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP
Fólia: číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj bublinková
neznečistená, fľaše od jedlých olejov
Čo tam nepatrí: fľaše od motorových olejov, chemikáliípostrekov od lepidiel, farieb a riedidiel, linoleum, PVC podlahovina, sáčky od mlieka, kelímky od smotany, jogurtu, masla a
pod. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).
Sklo
Čo tam patrí: fľaše vyprázdnené, vyčistené bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od
vína, alkoholu a iných nápojov, fľaše od
zaváranín a kečupu.
Na tabuľové sklo je upravený kontajner pri obchodnom dome.
Čo tam nepatrí: porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky,
žiarivky, iné prímesy. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).
Žiarivky
Čo tam patrí: kompaktné úsporné žiarivky,
výbojky, LED svetelné zdroje.
Nádoba na žiarivky je umiestnená pri vchode
na poštu.
Na zbernej nádobe sú bližšie pokyny.
Žiadame občanov, aby do nádoby nevkladali žiarovky, ktoré
do zberu ekolamp nepatria a aby si ju nezamieňali za odpadkový kôš a aby tu nevhadzovali papiere a iný odpad.
Textil
Kontajnery sú umiestnené pred obchodným
domom s.č. 340.
Kontajnery sa budú vyvážať priebežne v intervale cca 1 x za tri týždne.
Odpad z cintorína
Za cintorínom sú umiestnené dva kontajnery na odpad z cintorína. Do tohto kontajnera patria len odpady z hrobov a cintorína.
Náhrobné kamene a náhrobné dosky si musí každý zlikvidovať na vlastné náklady, alebo si odvoz dohodnúť s firmou, ktorá
vykonáva kamenárske práce.
V poslednom júnovom
týždni sa 13 predškolákov
rozlúčilo
s
materskou
školou. Pri tejto príležitosti
poriadame
"Rozlúčku
predškolákov" za účasti
rodičov a zástupcov obce.
Deti potešili svojich rodičov
pekným kultúrnym programom, nechýbalo ani
tablo predškolákov a o
občerstvenie sa postarali
To tu ešte nebolo ....
My, skauti z Omšenia a
Dolnej Poruby sme si
zapožičali podobu Šmolkov a
pripravili sme deťom 2. júna
2012 v jazdeckom areáli
Omšenie zábavný deň plný
súťaží a prekvapení.
Na začiatku mali deti za
úlohu vyslobodiť Šmolkov od
zlého Gargamela. Súťažiaci v
skupinkách prechádzali vyznačenou trasou a zastavovali
sa pri Šmolkoch, kde riešili
rôzne úlohy, ako bol spev,
zakladanie ohňa, poznávanie
byliniek a iné. Po splnení jednotlivých
úloh
získali časť obrázku,
ktorý po poskladaní
ukázal,
akého
Šmolku zachránili.
Pán
Mihalovič
poprevážal deti na
voze. Po vyhodnotení nasledovala
voľná zábava spojená s maľbou na
tvár,
ryžovaním
ochotní rodičia. Na našich
predškolákov nezabudla ani
obec, ktorá im zakúpila
pomôcky, ktoré využijú v
základnej škole.
Budúcim prvákom želáme
pekné prázdniny, úspešný
štart v prostredí ZŠ a veľa
úspechov pri plnení školských povinností.
Anna Weberová
riaditeľka MŠ
zlata, kreslením sadrových
odliatkov,
tombolou
a
streľbou zo vzduchovky do
Gargamela. Zasúťažili si aj
rodičia detí v hode podkovou
do vedra, pití piva a karaoke.
Ďakujeme Obecnému
úradu Omšenie za zakúpenie
sladkých
odmien,
p.
Mihalovičovi za spoluprácu a
poskytnutie
priestorov
jazdeckého areálu, deťom a
rodičom za účasť a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník
rozprávkového Dňa detí.
Skauti z Omšenia
a Dolnej Poruby
OMŠENSKÉ NOVINY: Občiansky štvrťročník, vydáva Obec Omšenie. Redakčná rada: Predseda redakčnej rady: Igor Malo,
Šéfredaktor: Margita Púčeková, Členovia: Ľubica Malová, Mária Škrovánková, Helena Matuščinová.
Adresa redakcie: Obec Omšenie, 914 43 Omšenie 330. EV 3209/09
Redakčná uzávierka 01.07. 2012. Náklad 500 ks. Grafická úprava a tlač EXPRESTLAČ - Sedmerovec.
Redakcia nezodpovedá za obsah dodaných príspevkov.
Redakcia uverejňuje články, ktoré nemusia byť totožné s názorom redakcie.
TLAČIARENSKÝ ŠKRIATOK MOŽNÝ.
Download

Omsenie cislo 2-2012.pdf