OBSAH
KAPITOLA1Začíname‐Ovládanieprístroja(Kindle)…………………………………………………………………………………………3 Začínáme‐Ovládánípřístroje(KindleTouch).......................................................................................................................................3 LištaMenuanastavení...............................................................................................................................................................................4 Nabíjaniebatérie..................................................................................................................................................................................................6 Indikáciastavu......................................................................................................................................................................................................6 Wi‐Fiindikátory............................................................................................................................................................................................6 Indikáciastavubatérie...............................................................................................................................................................................6 Indikáciaprevádzky(aktivity)...............................................................................................................................................................6 NastavenieKindle................................................................................................................................................................................................6 Špeciálneponuky&Sponzorovanéšetriče.............................................................................................................................................7 Šetričobrazovky............................................................................................................................................................................................7 Hlavná(východzia)obrazovka...............................................................................................................................................................7 Prezobrazenievšetkýchšpeciálnychponúk(Kindle):...............................................................................................................7 Prozobrazenívšechspeciálníchnabídek(KindleTouch):........................................................................................................7 KAPITOLA2Získanie&SprávaKindleKníh……………………………………………………………………………………………………….7 NakupujtevKindlestorekedykoľvekakdekoľvek.............................................................................................................................7 SprávaKindleknihovne....................................................................................................................................................................................8 Vytváraniezbierok.......................................................................................................................................................................................8 Mazanieobsahu....................................................................................................................................................................................................8 KAPITOLA3ČítanieKindledokumentov...............................................................................
8 ZoznámeniesKindlezobrazovacoutechnológiou................................................................................................................................8 Personalizáciatextovéhodispleja................................................................................................................................................................8 Zväčšovanieobrazu.............................................................................................................................................................................................8 InterakciasVašímidokumentami................................................................................................................................................................9 Zobrazovaniečíslovaniastránokapriebehu..........................................................................................................................................9 Keďskončítesčítaním.......................................................................................................................................................................................9 KAPITOLA4DostaňtezvášhoKindlaešteviac..................................................................
10 PersonalizáciaKindlenastavení.................................................................................................................................................................10 PersonalizaceKindlenastavení(KindleTouch).................................................................................................................................10 Nastavenievkontextovejponuke.............................................................................................................................................................11 Posloucháníhudbynapozadí(KindleTouch).....................................................................................................................................11 Prehliadanieostatnýchtypovsúborov...................................................................................................................................................11 ČítanieKindledokumentovnainýchzariadeniach...........................................................................................................................11 Zdieľaniedokumentovcezsociálnesiete..............................................................................................................................................11 PožičiavanieKindlekníh................................................................................................................................................................................12 PoužívanieKindlesvašímpočítačom......................................................................................................................................................12 KAPITOLA5Nájdenieďalšejpomoci......................................................................................
12 PrílohaAInformácieoprístroji...................................................................................................
12 Bezpečnostashoda..........................................................................................................................................................................................12 ÚdržbaaprevádzkovanieKindle...............................................................................................................................................................12 Opravaprístroja.................................................................................................................................................................................................12 Používaniebatérie............................................................................................................................................................................................12 Wi‐fizabezpečenieakompatibilita...........................................................................................................................................................13 VypniteWi‐Fipočasletu...............................................................................................................................................................................13 PoužívanieKindlevblízkostiostatnýchelektronickýchzariadení............................................................................................13 Spôsobyminimalizácierušenia..................................................................................................................................................................13 Sledujteznačky...................................................................................................................................................................................................13 ĎalšieinformáciepreužívateľovKindle................................................................................................................................................13 RecyklujteKindle..............................................................................................................................................................................................13 Špecifikáciaproduktu(Kindle)...................................................................................................................................................................13 Specifikaceproduktu(KindleTouch)......................................................................................................................................................13 Copyright2012Acomps.r.o.
2
Tátokrátkainformatívnapríručka,ktorúprečítatedodesiatichminútVászoznámismnohýmiKindlefunkciami.
Ďalšia nápoveda je dostupná na stránke internetovej podpory (www.kindle.com/support), a to vrátane tlačenej
PDFverzietejtopríručky.
Stlačtetlačidlopreďalšiustránkupostranáchzariadenianačítanie.
PreopustenietejtopríručkystlačtetlačidloDomov.
Pokiaľbudetechcieťčítaťtútopríručkuznovu,hľadajtenahlavnejobrazovkepoložkuKindleUžívateľská
príručka.
KAPITOLA 1 Začíname ‐ Ovládanie prístroja (Kindle) PreovládanieVášhoKindlesapotrebujetenaučiťibaniekoľkojednoduchýchkrokovpreovládanieVášhoKindle,
presťahovanieačítaniekníh,časopisovanovín.
NastranáchpřístrojejsoutlačítkaNextPage(následujícístrana) aPreviousPage(předchozístrana) .Obě
tlačítkajsoudostupnánakaždéstraněpřístroje,takžemůžeteKindledržetběhemčtenílibovolnourukou.
Začínáme‐Ovládánípřístroje(KindleTouch)
3
Copyright2012Acomps.r.o.
UverzeKindleTouchjestránkovánízajištěnopomocídotykovýchzón.
LištaMenuanastavení
Zpět:Umožňujevrátitseokrokzpátkyvesleduvašichkroků.
Kindleobchod:VstupdoKindleobchodupomocíWi‐Fisítě.
Vyhledávacípole:Umožňujevyhledávánízrůznýchzdrojůivknihách
Menu:Zobrazínabídkuaktuálnědostupnýchmožností
Copyright2012Acomps.r.o.
4
Aa:Změnapísma,velikostiadalších
GoTo:Navigacevknize
X‐Ray:Prohlíženístrukturyknihy(postavy,kapitolyadalší),fungujejenvknihách,kdejetoimplementováno.
Sync:(místotlačítkaX‐Ray)synchronizaceknihysdalšímiKindlekompatibilnímizařízeními.
Domácístránkaperiodik:Seznamperiodik.
Zobrazeníčlánků:Seznamčlánkůasekcí
ClipThisArticle:Uloženíčlánků
VášKindlemánasledujúcetlačidláamicro‐USBport:
(Kindle)Back(späť)tlačidlo:Použitetototlačidloprenávratspäť.Napríkladsledujeteodkazzknihy,
potomstlačítetlačidlospäťprenávratnavýchodziemiestovknihe.
(Kindle) Keyboard (klávesnica) tlačidlo: Stlačením vyvoláte virtuálnu klávesnicu pre zadávanie
textu. Pomocou 5 smerového ovládača sa pohybujete po klávesnici. Stlačením tlačidla klávesnice
klávesnicu opäť schováte. Pre hľadanie titulu alebo autora stlačte tlačidlo klávesnice, vložte hľadaný
výrazastlačtetlačidloreturnnaklávesniciprepotvrdenievolby.
(Kindle)5‐waycontroller(ovládač):5smerovýovládačVámumožníurobiťmnohobežnýchúkonov.
Skladá sa zcentrálneho tlačidla plus štyroch smerových tlačidiel. Pre posun hore alebo dole vrámci
stránky použite šípky hore alebo dole. Počas čítania kníh skapitolami môžete použiť šípky vpravo a
vľavo pre preskakovanie zkapitoly do kapitoly. Šípky vpravo a vľavo tiež môžete použiť pre pohyb kurzora
vrámci riadku textu. Pre výber položky vponuke použite šípky hore a dole pokým nebude požadovaná položka
podčiarknutá.Prepotvrdenievýberustlačtecentrálnetlačidlo.
(Kindle) Menu button (ponuka): Toto tlačidlo zobrazí ponuku prístroja. Ponuka je kontextová, čo
znamená, že sa mení tak aby mohla ponúknuť odpovedajúce možnosti podľa toho čo práve robíte.
Napríklad keď budete čítať knihu, ponuka Vám umožní prejsť do inej časti knihy, vyhľadávať obsah,
pridávaťzáložky,atď.
Ponuka základnej obrazovky potom umožňuje prehliadať archivované položky a organizovať Vaše materiály do
skupín(zbierok).
(Kindle&KindleTouch)Home(domů):TototlačidloVásprenesienahlavnúobrazovku,kdenájdete
zoznamkníhaďalšiehoobsahuuloženéhonaVašomKindle.
Powerbutton(vypínač):Prezapnutieprístrojastlačtevypínač.Preprepnutieprístrojadorežimuspánkustlačte
a pusťte vypínač – na obrazovke sa objaví šetrič. Pre prebudenie prístroja stlačte opäť vypínač. Pre vypnutie
prístroja stlačte a držte vypínač po dobu siedmich sekúnd pokým sa nevypne obrazovka. Až by sa prístroj
nezapínal,čiprestalpočaspoužívaniareagovaťjemožnéhoreštartovaťstlačenímapodržanímvypínačapodobu
20sekúnd. Micro‐USB/napájací port: Pre pripojenie prístroja kpočítaču, prenášanie súborov do prístroja a nabíjanie
môžetevyužiťdodanýUSBkábel.
5
Copyright2012Acomps.r.o.
Nabíjaniebatérie
Prístroj jednoducho nabijete jeho pripojením pomocou USB kábla knejakému zdroju napáajnia ako sú počítač
alebo Kindle napájací adaptér (predáva sa zvlášť). Na ikone batérie na hornej strane domovskej obrazovky sa
zobrazíobrázokblesku.
Indikačnádiódasapočasnabíjaniazafarbínajantárovo.Poúplnomnabitíbatériejepotomdiódazelená.
Nabíjanie by malo trvať menej než tri hodiny. Počas pripojenia kpočítaču môžete Kindle používať, pokiaľ ho
vsystémepočítačaodoberiete(ukončíte)akoexternýdisk.
Windows Vista a 7: Kliknite na tlačidlo Štart vyberte „počítač“ zmožností kliknite pravým tlačidlom na ikonu
KindleavybertezponukyVysunúť.
Windows XP: Klinkite pravým tlačidlom na ikonu „bezpečne odobrať hardware“ vpravej dolnej lište na panely
nástrojovapostupujtepodľazobrazenejponukypreodobranieKindle.
MacOS:Cmd‐clicknaKindleikonuazvolte"exit".
Kindle Potom ukončí mód USB disku a na displeji sa zobrazí základná obrazovka. Cez ikonu batérie sa zobrazí
symbol blesku ako indikácia nabíjania. Až sa symbol nabíjania nezobrazil, uistite sa či je USB kábel riadne
pripojenýkUSBportuVášhoKindle.
Indikáciastavu
NavrchuKaždejobrazovkyuvidíteindikátory,ktoréVásbudúinformovaťostaverôznychKindleslužieb.
Wi‐Fiindikátory
VášKindlemásilnýwi‐fisignálaWhispernetslužbajeaktívna.Čímviacčiarokjezafarbenýchnačierno,
týmsilnejšíjesignál.
KindlehľadádostupnéWi‐Fisiete
Indikáciastavubatérie
Indikátorstavubatériezobrazujeaktuálnuúroveňnabitiabatérie.
Zoberteprosímnavedomie,žeprihláseniekveľkémumnožstvublogov,ktorésačastoaktualizujúmôževýrazne
zvýšiť napájacie nároky a znížiť tak výdrž batérie. Slabý Wi‐Fi signál môže tiež vyžadovať väčšie nároky na
spotrebuenergie.
Indikáciaprevádzky(aktivity)
Tento indikátor sa zobrazí vľavom hornom rohu obrazovky vprípade, keď je prístroj zaneprázdnený –
sťahuje nový obsah, kontroluje nové položky, vyhľadáva, otvára veľké PDF súbory či nahráva web
stránku.
NastavenieKindle
Ažčítatetútopríručku,pravdepodobnesteúspešnedokončiliprocesnastavenia,ktorýobsahovalpripojeniekWi‐
FisietiaregistrovanieKindlenaAmazonúčte.Pokiaľsteeštenezvládlitietokroky,choďtenahlavnúobrazovku,
vyberteNastavenieKindleanasledujtepokyny.Akonáhlezvládnetecelýprocesnastavenia,voľbaprenastavenie
Kindlesaužnahlavnejobrazovkenezobrazí.
OWi‐Fi pripojení: Knihy, časopisy a iné materiály sú do Kindle nahrávané priamo pomocou vstavaného Wi‐Fi
rozhrania.Môžetesapripojiťkdomácejsieti,alebokWi‐Fihotspotompocelomsvete.Prezobrazeniedostupných
Wi‐FisietístlačtenahlavnejobrazovketlačidloMenuavyberteNastavenie.NastránkenastavenívyberteZobraziť
Wi‐Fisieť.Vybertesieťktorúchcetepoužiťapotvrďte„pripojiť“.Pokiaľvedľa„pripojiť“nájdetesymbolzámku,
sieťjechránenáheslom.
O registrácii: Až ste Váš Kindle zakúpili online pomocou Amazon účtu, či ste už prešli Kinlde nastavovacím
procesom,prístrojjeregistrovanýapripravenýnapoužitie.PreovereniestlačtetlačidloDomovaskontrolujtečije
vľavom hornom rohu Vaše Amazon užívateľské meno. Pokiaľ je tam uvedené „Môj Kindle“ prístroj nie je
registrovaný.
Copyright2012Acomps.r.o.
6
Špeciálneponuky&Sponzorovanéšetriče
Pre Kindle so špeciálnou ponukou, obdržíte špeciálne ponuky a sponzorované šetriče, ktoré sa zobrazia iba na
hlavnej obrazovke a počas spúšťania šetriča obrazovky – nie vknihe. Pozn. Špeciálne ponuky a sponzorované
šetričeniesúkdispozíciivovšetkýchkrajinách.
Šetričobrazovky
Keď Váš prístroj spí, na displeji sa zobrazia špeciálne ponuky a sponzorované šetriče ako šetrič obrazovky. Pre
prebudenieprístrojajednoduchostlačtevypínač,aleboprezobrazenieviacinformáciíošpeciálnejponukestlačte
a držte centrálne tlačidlo. Špeciálne ponuky a sponzorované šetriče sú pravidelne aktualizované, vprípade že je
prístrojpripojenýkWi‐Fi.
Hlavná(východzia)obrazovka
Špeciálne ponuky budú zobrazované vspodnej časti hlavnej obrazovky. Táto funkcia je dostupná iba sKindle,
ktorý špeciálne ponuky obsahuje. Pre zobrazenie ďalších detailov označte banner a stlačte centrálne tlačidlo.
VšetkyšpeciálneponukyasponzorovanéšetričesaukladajúdoVášhoKindle.
Prezobrazenievšetkýchšpeciálnychponúk(Kindle):
StlačtetlačidloDomovapotomtlačidloMenu(ponuka).
Pomocoukurzorachoďtena„Zobraziťšpeciálneponuky“apotvrďtecentrálnymtlačidlom.
Označtekurzorompoložku,ktorúchcetezobraziťapotvrďtecentrálnymtlačidlomprezobrazeniedetailov.
Pozn.:Vprípadežesišpeciálnuponukukúpitevstaveoffline,nebudeVašaobjednávkavybavenáokamžite.
Nákupbudečakaťvofronteatransakciabudeautomatickydokončenáakonáhlesapripojíteksieti.
Prozobrazenívšechspeciálníchnabídek(KindleTouch):
StisknětetlačítkoDomůapotétlačítkoMenu(nabídka).
Ťuknětena"SpecialOffers“
Zvoltedostupnéspeciálnínabídky
KAPITOLA 2 Získanie & Správa Kindle Kníh NakupujtevKindlestorekedykoľvekakdekoľvek
Kindlestoreponúkaširokývýberčítaniavrátanekníh,novínačasopisov.PreprístupdoKindleobchoduvyberte
„nakupovať vKindle store“ zakejkoľvek ponuky (uistite sa že máte zapnuté Wi‐Fi). Pomocou kurzora
prechádzajte obchod. Môžete tiež vyhľadávať konkrétny titul, prechádzať kategórie, posledné bestsellery či
prehliadaťpersonalizovanédoporučeniapriamopreVás.KindlestoreVámzobrazídetailyotituloch,užívateľské
recenzie a dokonca aj stiahnuteľné ukážky zkníh. Pokiaľ sa rozhodnete niečo zakúpiť, Kindle store používa
zabezpečenú Amazon 1‐Click metódu. Pre viac informácií ohľadom platby a správy Kindle stránok choďte na
www.kindle.com/support.
Potom čo si objednáte, Amazon Whispernet služba Vám doručí nákup priamo do Vášho Kindle pomocou Wi‐Fi
rozhrania. Knihy sa stiahnu do prístroja ihneď, vpodstate za menej než jednu minútu. Noviny a časopisy sú
zaslanéhneďakosúvydané‐častodokoncaskôrakosúdostupnévtlačenejpodobe.AžmáVášKindleaktivovanú
Wi‐Fi sieť pred tým ako sa prepne do spánku, bude prijímať naplánované aktuálne vydania aj keď bude
vspánkovomrežime.PokiaľniejeKindlekWi‐Fipripojenývochvílikedysastanedostupnénejakénovévydanie
zakúpenéhoperiodika,budetotodoručenéakonáhlesaznovupripojíteksieti.
7
Copyright2012Acomps.r.o.
SprávaKindleknihovne
Kindle je schopný ukladať tisíce digitálnych kníh, osobných dokumentov, novín, blogov a časopisov, ktoré sú
vrámci tejto príručky nazývané súborne ako obsah. Pre zobrazenie zoznamu obsahu vo Vašom Kindle, stlačte
tlačidlo Domov. Stlačením tlačidla Menu z hlavnej obrazovky zobrazíte kapacitu voľného miesta pre ukladanie
ďalšiehoobsahu.
Východzímspôsobomjeobsahtriedenýodnajmladšieho,t.z.ženajnovšiepoložkysúvždypridávanénazačiatok
zoznamu. Môžete samozrejeme zmeniť akým spôsobom sa bude obsah triediť stlačením kurzorovej šípky hore,
pokým nebudú vybrané možnosti triedenia. Potom stlačte kurzor vpravo pre zobrazenie možností triedenia
abecedne,podľatitulualeboautora,môžetestlačiťklávesuspísmenomapotomcentrálnetlačidlopreposunna
prvúpoložkuzačínajúcutýmtopísmenom.
Vytváraniezbierok
Pravdepodobneraznastanechvíľa,keďbudetechcieťpoložkyzoskupovaťprejednoduchšiuorientáciuaprístup
knim. Na to je tu funkcia vytvárania zbierok. Pre vytvorenie novej zbierky stlačte na hlavnej obrazovke tlačidlo
menuavyberte„vytvoriťnovúzbierku“apomocouvirtuálnejklávesnicejupomenujte.Dokaždejzbierkymôžete
pridaťtoľkopoložiekkoľkobudetepotrebovaťatiežtakmôžetepridaťnejakúpoložkudoviaczbieroknaraz.
Mazanieobsahu PrevymazanieobsahuzKindleoznačtepožadovanúpoložkunahlavnejstránkeastlačteľavúšípkukurzora.Hneď
akosazobrazíupozorneniestlačtecentrálnetlačidloprepotvrdenievymazania.
KópievšetkýchVašichkníh,poslednýchvydanínovínačasopisovaosobnédokumentysúarchivovanénaAmazon
serveroch.Keďsiichbudetechcieťznovuobnoviť vybertezhlavnejstránky„archivovanépoložky“avybertetú
ktorúchceteobnoviťdoVášhoprístroja.Pomocourovnakejmetódymôžetepreniesťvminulostizakúpenýobsah
donovéhoKindle.
Amazon neuchováva staré vydania periodík. Až si ich chcete zálohovať, musíte tak urobiť manuálne. Viz.
„PoužívanieKindlesVašímpočítačom“.
KAPITOLA 3 Čítanie Kindle dokumentov ZoznámeniesKindlezobrazovacoutechnológiou
Kindle používa High‐resolution zobrazovaciu technológiu nazývanú elektronický papier. Funguje na báze
atramentu rovnako ako knihy a noviny, ale zobrazovanie atramentových znakov prebieha elektronicky. Počas
zobrazenia stránok môžete vidieť tzv. „historickú stopu“. Táto je súčasťou technológie prekreslovania stránok
elektronickýmatramentom,ktorýKindlepoužívaprezobrazovanietextuagrafiky.
Personalizáciatextovéhodispleja
Kindleumožňujejednoduchýspôsobakoupraviťzobrazovaniekníhaperiodík.Preprístupktomutonastaveniu
stlačtetlačidloMenupočasčítaniadokumentuavyberte„zmeniťveľkosťfontu“.Zobrazísadialógovéoknoktoré
Vám umožní zmeniť veľkosť fontu, písmo, riadkovanie, počet slov na riadok a orientáciu na Kindle displeji.
Orientáciu môžete tiež zmeniť počas čítania dokumentu a rovnako tak aj na hlavnej stránke. Jednoducho stlačte
tlačidloMenuavyberte„otočenieobrazovky“.
Zväčšovanieobrazu
Pre jednoduchšie prehliadanie môžete zväčšiť obraz vKindle knihe. Pomocou kurzorového ovládača najprv
umiestnitenaobrázokkurzor.Navrchusazobrazíikonazväčšovacejlupysoznamienkomplus.Pomocoukurzoru
obraz zväčšíte. Pre návrat na obsah stlačte kurzorový ovládač či inú klávesu okrem tlačidla Home. Funkciu
zväčšeniamôžetetiežpoužívaťprizobrazovaníwebovýchstránok.
Copyright2012Acomps.r.o.
8
InterakciasVašímidokumentami
Váš Kindle umožňuje prístup kfunkciám, ktoré by ste stlačenými materiálmi nemali, ako okamžité zobrazenie
významu slova a vyhľadávanie špecifického obsahu. Rovnako tak ako u klasickej knihy môžete označovať
obľúbenépasáže,pridávaťpoznámkyavytváraťzáložky.
Slovník: Váš Kindle obsahuje dva slovníky: The New Oxford American Dictionary (východzí) a The Oxford Dictionary of English.Jednoduchoumiestnitekurzorpredakékoľvekslovoktoréchcetedefinovať.Prezobrazenie
dlhšej definície stlačte centrálne tlačidlo kurzora a vyberte „úplná definícia“ zo zobrazenej ponuky a potvrďte
centrálnym tlačidlom. Pre zmenu východzieho slovníka použite ponuku na stránke nastavení. Slovníky sa môžu
líšiťvzávislostinavybranomjazyku.
Hľadať:StlačtetlačidloKlávesnicaprezobrazenieklávesniceanapíšteslovo,ktoréhľadáte,potomstlačteopäť
tlačidloklávesnicepreschovanieklávesnice.Stlačtepravýkurzorprevýbermožnosti„hľadať“astlačtecentrálne
tlačidloprezobrazenievýsledkovvyhľadávania. MôžetetiežvyhľadávaťvrámciostatnéhoobsahuVášhoKindle
ako Kindle store, Google, Wikipedia či nahraný slovník pomocou pravého kurzora po vybratí funkcie „hľadať“ a
typehľadanéhoobsahu.
Zvýrazniť: Umiestnite kurzor na začiatok pasáže, ktorú chcete zvýrazniť. Stlačte centrálne tlačidlo kurzora a
vyberte možnosť „začiatok zvýraznenia“. Posuňte kurzor na koniec textu ktorý chcete zvýrazniť a stlačte opäť
centrálnetlačidloavyberte„konieczvýraznenia“.Zvýraznenýtextsapodčiarkne.Súčasnesapridádosúboruna
hlavnejobrzovkepodnázvom„mojevýstrižky“.Pokiaľsivknihektorúčítatezvýrazníurčitúčasťviacužívateľov,
bude táto časť podčiarknutá spoznámkou o počte zvýrazniteľov. Stlačením tlačidla Menu si môžete zobraziť
populárnevýstrižky.Zobrazeniepopulárnychvýstrižkovmôžetetiežskryť.
Poznámky: Je možné vkladať do Kindle obsahu svoje vlastné poznámky. Umiestnite kurzor na požadované
miesto kam chcete poznámku vložiť a stlačte centrálne tlačidlo. Vyberte „vytvoriť poznámku“. Stlačte tlačidlo
klávesniceazačnitepísaťpoznámku.Potomoznačte„uložiťpoznámku“apotvrďtestlačenímkurzorovejklávesy.
Poznámky sú pridané do „vašich výstrižkov“ na hlavnj obrazovke. Poznámky sú zobrazené ako indexové čísla
vrámcitextu.Prezobrazeniepoznámkyoznačtekurzorompožadovanéindexovéčíslo.
Záložky: Amazon Whispersync technológia automaticky ukladá Vašu pozíciu vobsahu, ktorý práve čítate. Pre
pridaniepermanentnejzáložkystlačtetlačidloMenuavyberte„pridaťzáložku“.Pravýhornýrohstránkysabude
javiťakoohnutý.
Pre zobrazenie a vymazanie označenia, poznámok a záložiek stlačte behom čítania požadovanej knihy tlačidlo
Menu a vyberte „poznámy a zvýraznenia“. Okrem iného sú tiež archivované vAmazone, takže ich na
kindle.amazon.comnestratíte.
Zobrazovaniečíslovaniastránokapriebehu
Pre zobrazenie čísiel stránok počas čítania kníh ktoré ich obsahujú stlačte tlačidlo Menu. Nad ukazovateľom
priebehunaspodustránkysazobrazíčísloaktuálnejstránkyacelkovýpočetstrán.Zoberteprosímnavedomie,že
nie všetky Kindle knihy obsahujú čísla stránok. Rad bodiek pod titulom knihy indikuje ako je ktorá kniha dlhá,
spoločne sprázdnymi bodkami, ktoré zase ukazujú ako ste včítaní ďaleko. Až má kniha kapitoly, tak jednotlivé
zaškrtnutiavukazovatelipriebehuzobrazujújednotlivézačiatkykapitol.
Keďskončítesčítaním
Váš Kindle sa automaticky prepne do režimu spánku akonáhle ho po dobu 10 minút nepoužívate. Ďalej potom
môžete predĺžiť nabitie batérie vypnutím bezdrôtovhé pripojenia pokiaľ ho nebudete potrebovať. Pokiaľ je
prístroj vrežime spánku, na obrazovke bude obrázok; tento statický šetrič nespotrebúva energiu batérie. Pre
prebudenieKindlestlačtevypínač.
Keď chcete vypnúť Kindle úplne, napr. počas cestovania vlietadle, stlačte vypínač a podržte ho po dobu
niekoľkých sekúnd pokým sa obrazovka nevypne. Potom tlačidlo pusťte. Až je Kindle vypnutý obrazovka bude
prázdna.
9
Copyright2012Acomps.r.o.
KAPITOLA 4 Dostaňte z vášho Kindla ešte viac PersonalizáciaKindlenastavení
Pre nastavenie zvolte "Settings" z menu na hlavnej obrazovke. Použite tlačítka
volieb.Dostupnévoľbysú:
a
na zobrazenie všetkých
Registration:PrepojenieVášhoKindlasvašímúčtomnaAmazone.Tumôžetezaregistrovaťaleboodregistrovať
VášKindle.
DeviceName:Možnosťzmenynázvuktorýsaobjavujevhornejlištenahlavnejobrazovke.
Wi‐FiNetworks:ZoznamdetekovanýchWi‐Fisietívrátaneaktuálnepripojenej.
DeviceInfo:InformácieoWi‐FiMACadrese,sériovomčísleasieťovejpripojiteľnosti.
DeviceLanguage:Umožňujezmeniťjazykmenu(Angličtina,Němčina,...).
Send‐to‐Kindle E‐mail: Emailová adresa pre posielanie dokumentov do Vášho Kindla. Váš dokument bude tiež
pridanýdoarchívnychpoložiek.Prebližšieinformáciechoďtenawww.kindle.com/support.
Device Password: Umožňuje obmedziť prístup do Vášho Kindla použitím prístupového hesla. Budete vyzvaný
kzadaniuheslaprizapínaníKindla.KeďzabudneteVašehesloskústesapozrieťnanápovedu,ktorústezadalipri
vytvoreníhesla.Ažsistálenevietespomenúť,budetemusieťkontaktovaťKindleCustomerService.
Device Time: Umožňuje nastaviť aktuálny čas, ktorý bude zobrazený na Kindli. Stlačením tlačidla Menu na
ktorejkoľvekstránkesačaszobrazínahornejstrane.
Dictionaries:Umožňujezvoliťjedenzpredinštalovanýchslovníkov.
Social Networks: Umožňuje napojiť Váš Kindle na sociálne siete (Twitter, Facebook), kde môžete zdieľať vaše
poznámkysvašimipriteľmi.
PopularHighlights:Umožňujezapnúťalebovypnúťzobrazeniepasážívdokumentochodvašichpriteľov.
PublicNotes:Umožňujeprepnutiezobrazeniapoznámokapasážíodpriateľov,ktorísúnakindle.amazon.com.
AnnotationsBackup:Umožňujeautomatickézálohovanievašichpoznámok,poslednejpozícievdokumentocha
kolekciáchnaserverochAmazonu.Vypnitetútovoľbuažnechcetetietovecizálohovaťazdieľať.
PersonalInfo:UmožňujezadaťvašeosobnéinformáciepreprípadstratyKindla.
PersonalizaceKindlenastavení(KindleTouch)
Pronastavenízvolte"Settings"zmenunahlavnístránce.Dostupnévolbyjsou:
Registration: Propojení vašeho Kindlu s vaším účtem u Amazonu. Zde můžete zaregistrovat nebo odregistrovat
vášKindle.
Wi‐FiNetworks:SeznamdetekovanýchWiFisítívčetněaktuálněpřipojené.
DeviceOptions:
DevicePasscode:UmožňujeomezitpřístupdovašehoKindlupoužitímpřístupovéhohesla.Budetevyzváni
kzadáníheslapřizapínáníKindlu.Pokudzapomenetevašeheslo,zkustesepodívatnanápovědu,kteroujste
zadali při vytvoření hesla. Jestliže si stále nemůžete vzpomenout, budete muset kontaktovat Kindle
CustomerService.
DeviceTime:Umožňujenastavitaktuálníčas,kterýbudezobrazennaKindlu.StisknutímtlačítkaMenuna
kterékolivstráncezobrazíčasnahornístraně.
DeviceName:Možnostzměnynázvu,kteréseobjevujevhornílištěnadomácístránce.
PersonalInfo:UmožňujezadatvašeosobníinformacepropřípadztrátyKindlu.
Copyright2012Acomps.r.o.
10
Send‐to‐Kindle E‐mail: Emailová adresa pro posílaní dokumentů do vašeho Kindlu. Váš dokument bude
taktéžpřidándoarchivníchpoložek.Probližšíinformacejdětenawww.kindle.com/support.
ReadingOptions:
AnnotationsBackup:Umožňujeautomatickézálohovánívašichpoznámek,poslednípozicevdokumentech
akolekcínaserveryAmazonu.Vypňetetutovolbupokudnechcetetytověcizálohovatasdílet.
PopularHighlights:Umožnujezapnoutnebovypnoutzobrazenípasážívdokumentechodvašichpřátel.
PublicNotes:Umožňujepřepnutízobrazenípoznámekapasážíodpřátel,kteříjsounakindle.amazon.com.
PageRefresh:Umožnujenastavitobnovenídisplejepřikaždémpřetočenístrany
Social Networks: Umožňuje napojit Kindle na sociální sítě (Twitter, Facebook), kde můžete sdílet vaše
poznámkysvašimipřáteli.
Dictionaries:Umožňujezvolitjedenzpředinstalovanýchslovníků.
Nastavenievkontextovejponuke
PokiaľstenastránkeSettings,tlačidloMenuzobrazíďalšievoľby,ktoréniesúdostupnénahlavnejobrazovke.
UpdateYourKindle:Umožňujeručneaktualizovaťfirmware.Pokiaľniejenájdenývhodnýfirmware,budetáto
položkaneprístupná.
Restart:ReštartujeKindle.NeobávajtesazmazaniaVašichdát.PokiaľVášKindlenereaguje,môžeteskúsiťHard
Resetpodržanímzapínaciehotlačidlapodobu20sekúnd.
ResettoFactoryDefaults:Resetdotovárenskýchhodnôtareštart.Predtýmnežtotouskutočnítezazálohujtesi
Vaše dokumenty a časopisy. Po reštarte Kindla budete musieť stiahnuť obsah z Archived Items na Amazon
serveroch.PokiaľznovuchceteobmedziťprístupdoKindla,jepotrebnéznovuzadaťheslo.
Legal::Ochrannéznámky,patenty,...
Posloucháníhudbynapozadí(KindleTouch)
Pokudchceteposlouchathudbypřičteníknih,použijtevášpočítačknahráníhudbydoadresářemusicvKindlu.
ZvolteExperimentalzmenunahlavnístránce,následněvyberteMP3player.Panelsovládánímseobjevívdolní
částiobrazovky.HudbabudehrátvpořadívjakémjstenahrálihudbudoKindlu.
Prehliadanieostatnýchtypovsúborov
KindleumožňujezobrazenieniekoľkýchtypovdokumentovakosúPDFaTXT.PriPDFsúborochmôžetepridávať
poznámkyazvýrazňovaťtextrovnakoakouKindledokumentov.PrepridaniedokumentovdoVášhoKindlaich
stačí pretiahnuť do zložky „documents“ vo Vašom Kindli po pripojení kPC pomocou USB. Ďalšou možnosťou je
poslať dokumenty na Vašu dedikovanú Kindle email adresu. Konvertované dokumenty sa objavia na hlavnej
obrazovkeVášhoKindla.
AmazonumožňujekonvertovaťniekoľkotypovVašichdokumentovdoformátupodporovanéhoVašímKindlom.
ČítanieKindledokumentovnainýchzariadeniach
Môžete synchronizovať vaše Kindle dokumenty sinými podporovanými zariadeniami. Amazon's Whispersync
technológia umožňuje ukladať pozície rozčítaných dokumentov. Napríklad môžete mať rozčítaný dokument v
Kindle aplikácii na iPhone, iPad nebo Androide a pokračovať včítaní na vašom Kindli. Pre bližšie informácie o
podporovanýchzariadeniachchoďtenastránkuwww.kindle.com/support.
Zdieľaniedokumentovcezsociálnesiete
Môžete zdieľať vaše poznámky a zvýraznenia textu spriateľmi použitím sociálnych sietí ako je Twitter alebo
Facebook.PrepojenievášhoKindlasúčtomsociálnejsietemôžeteurobiťnahlavnejobrazovkestlačenímtlačidla
Menu a následne Settings. V nastavení zvoľte "manage" a potom Social Networks. (Táto funkcia nemusí byť
dostupnávovšetkýchkrajinách)
11
Copyright2012Acomps.r.o.
PožičiavanieKindlekníh
Vašu obľúbenú knihu môžete zdieľať spriateľom, ktorý vlastní Kindle alebo používa Kindle aplikáciu na
podporovanýchzariadeniach.KaždáKindlekniha,ktorámáktomutosúhlasvydavateľa,môžebyťpožičanáažna
14dní.VtejtodobenemôžeteVašuknihučítať.Preďalšieinformácienavštívtewww.kindle.com/support.
PoužívanieKindlesvašímpočítačom
KindlemôžeteprepojiťsVašímpočítačompomocouUSBanahrávaťobsahbezpoužitiaWi‐Fipripojenia.
Po prvom pripojení sa Kindle bude hlásiť ako Mass Storage Device a bude mu pridelené písmeno jednotky.
Obsahuje adresár "documents", do ktorého môžete začať nahrávať/presúvať/mazať svoje dokumenty. Pre
výpočetpodporovanýchtypovdokumentovnavštívtewww.kindle.com/support.PripripojeníkUSBniejemožné
pracovaťsKindlom(jevrežimeUSB).PrepoužívanieKindlaprinabíjaníjepotrebnébezpečneodpojiťzariadenie
vsystéme,aleponechaťkábelzapojený.
KAPITOLA 5 Nájdenie ďalšej pomoci Webovástránkaužívateľskejpodporynawww.kindle.com/supportobsahujeužitočnéinformácievrátanečastých
otázokainštruktážnychvideí.
Príloha A Informácie o prístroji Bezpečnostashoda
Používajteproduktvsúladesinštrukciamiabezpečnostnýmizásadami.
POKIAĽPRIPOUŽÍVANÍNEBUDETEDODRŽIAVAŤNIŽŠIEUVEDENÉBEZPEČNOSTNÉINŠTRUKCIE,
MÔŽEDÔJSŤKVZNIKUOHŇA,ELEKTRICKÉMUŠOKU,ZRANENIUČIPOŠKODENIU.
ÚdržbaaprevádzkovanieKindle
NepoužívajteKindleajehopríslušenstvovdaždi,vblízkostidrezovčiinýchpredmetovstekutinami.Dbajtenato
aby sa do prístroja nedostalo jedlo či tekutiny. Pokiaľ sa prístroj namočí, odpojte všetky káble, vypnite Wi‐Fi
(vybetevMenu„vypnúťWi‐Fi“)anechajteprístrojprejsťdorežimuspánku.Predprebudenímprístrojavyčkajte
ažúplnevyschne.NepokúšajtesavysúšaťKindlepomocoutepelnýchzariadeníakonapr.mikrovlnnárúraalebo
fén. Displej čistite za pomoci jemnej utierky; nepoužívajte žiadne rozpúšťadla či chemické čističe. Počas
prenášaniazabráňtevznikumechanickýchodrenínaškrabancov.
Kindle nevystavujte extrémnym teplotám alebo chladu. Napríklad prístroj nenechávajte v kufri automobilu za
tropickýchteplôtalebomrazov.
Opravaprístroja
Pokiaľ prístroj potrebuje opravu, kontaktujte Amazon zákaznícke centrum. Kontaktné údaje nájdete
nawww.kindle.com/support.
Neautorizovanýservismôževiesťkstratezáruky.
Používaniebatérie
NabíjaciabatériavoVašomprístrojimôžebyťvymenenáibavautorizovanomservise.Previacinformáciíohľadom
batérií navštívtewww.kindle.com/support. Batérie nabíjajte vrozsahu teplôt od 0° do 35° Celsia.Kindle nie je
dodávanýsnapájacímadaptérom.PrístrojnabíjajtepomocouUSBkábla,ktorýjesúčasťoudodávky,aleboiného
USB kábla kompatibilného sKindle, USB nabíjačky či USB portu, ktorý vyhovuje pre daný účel: USB‐IF Battery
ChargingSpec,Rev1.2.
Copyright2012Acomps.r.o.
12
Wi‐fizabezpečenieakompatibilita
Na miestach na ktorých je používanie Wi‐Fi zakázané alebo môže spôsobovať rušenie, vypnite Wi‐Fi sieť
zariadenia. Niektoré špecifické situácie sú popísané nižšie. Obecne môžete Wi‐Fi používať na miestach kde je
možnépoužívaťmobilnételefóny.
VypniteWi‐Fipočasletu
Pre predchádzanie možných rušení aviatických systémov si pre využívanie Wi‐Fi počas letu vyžiadajte súhlas
členaposádky.
PoužívanieKindlevblízkostiostatnýchelektronickýchzariadení
Kindle vytvára, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie (RF) a to, keď nie je používaný vsúlade
sinštrukciami,môžespôsobiťrušenierádiovejkomunikácieaelektronickýchzariadení.ExternéRFsignálymôžu
ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo zle odtienené elektronické operačné systémy, zábavné zariadenia
alebolekárskeprístroje.Väčšinamodernýchelektronickýchzariadeníjednesužprotirušeniuodtienená,napriek
tomu vprípade pochybností kontaktujte výrobcu. Pri osobných lekárskych prístrojoch (napríklad
kardiostimulátoryanačúvacieprístroje)konzultujteodrušenietýchtozariadenísosvojímlekárom.
Spôsobyminimalizácierušenia
PokiaľVášKindlespôsobujerušeniepríjmurozhlasualebotelevízie(čomôžeteľahkooveriťvypnutímazapnutím
Vášho Kindle), môžete rušenie minimalizovať nasledujúcimi spôsobmi: zväčšte vzdialenosť medzi Kindle a
rušeným prístrojom, pripojte zariadenie na odlišné elektrické okruhy alebo konzultujte problém sodborným
technikom.
Sledujteznačky
Na niektorých miestach môže používanie RF signálu znamenať nebezpečie, napríklad zdravotnícke zariadenia,
staveniskáainé.Pokiaľsiniesteistý,rozhliadnitesapoprípadnýchvýstražnýchznačkáchsosymbolmiakonapr.
preškrtnutérádioalebomobilnýtelefón.
ĎalšieinformáciepreužívateľovKindle
Ďalšie
informácie
http://www.kindle.com/support
nájdete
na
nižšie
uvedenej
adrese:
RecyklujteKindle
Vniektorých krajinách existujú regulácie pre odstraňovanie a recykláciu elektronických zariadení.
Uistite sa že vtakom prípade likvidujete Váš Kindle vsúlade smiestnymi normami a predpismi pre
odstraňovanie elektronického odpadu a zariadenia. Viac informácií nájdete na:
www.kindle.com/support.
Špecifikáciaproduktu(Kindle)
Specifikaceproduktu(KindleTouch)
Model—_D01100
Displej—6"E‐Inkdisplay,rozlíšenie600x800,16odtieňov
sivej.
Veľkosť—165.75mmx114.5mmx8.7mm
Hmotnosť—170g
Úložisko—2GBinternápamäť,ztoho1GBdostupnápre
užívateľa.
Napájanie—ACnapájacíadaptér(predávanýsamostatne)a
nabíjaciaLi‐Polbatéria.
Konektivita—USB2.0(micro‐Bkonektor).802.11b/g/n
bezdrôtovásieť.
Pracovnýrozsahteplôt—0°Cto35°C.
Skladovacírozsahteplôt—‐10°Cto45°C.
Wi‐Fi—802.11b/g/n
Displej—6"E‐Inkdisplay,rozlišení600x800,16odstínů
šedi.
Velikost—172mmx120mmx10.1mm
Váha—216g
Úložiště—4GBinternípaměť,ztoho3GBdostupnápro
uživatele.
Audio–3.5mmstereojackprosluchátka,integrované
reproduktory
Napájení—ACnapájecíadaptér(prodávánýsamostatně)a
nabíjecíLi‐Polbaterie.
Konektivita—USB2.0(micro‐Bkonektor).802.11b/g/n
bezdrátovásíť.
Pracovnírozsahteplot—0°Cto35°C.
Skladovacírozsahteplot—‐10°Cto45°C.
Wi‐Fi—802.11b/g/n
13
Copyright2012Acomps.r.o.
Download

Amazon_Kindle_Touch