SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV
1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Účinnosť: 26.01.2015
Zmeny:
Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových produktoch
z pôvodných 2,5% p.a. na 1,9% p.a..
Poznámka:
Na základe zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. podliehajú dani aj príjmy z kapitálového majetku,
kde patria aj plnenia z poistenia (plnenie pri dožití poistnej zmluvy, odkupná hodnota z poistnej
zmluvy).
1
1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
2
SADZOBNÍK POPLATKOV PRE PRODUKT
DEXIA INVEST
1. Poplatky za správu
Fixný poplatok
Výpis z účtu poistníka – zaslanie raz ročne
1,66 €
bezplatne
2. Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka
bežne platené
jednorazovo
platené
z aktuálnej hodnoty počiatočných podielových jednotiek
z aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek
prvé 3 roky poistenia
nad 3 roky poistenia
0,75% mesačne
0,10% mesačne
0,30% mesačne
0,10% mesačne
3. Presun podielových jednotiek
Prvý presun v poistnom roku
Ďalšie presuny
bezplatne
1,66 €
4. Odkupná hodnota poistenia
Bežne platené:
V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí 100% aktuálnej hodnoty akumulačných podielových
jednotiek.
Poplatky za odkup sa vzťahujú len na počiatočné jednotky a závisia od doby zostávajúcej do konca
platenia poistného:
doba zostávajúca do
konca poistného *
(v rokoch)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
výška
poplatku
9%
18%
24%
30%
36%
42%
48%
52%
56%
60%
doba zostávajúca do
konca poistného *(v
rokoch)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
výška
poplatku
63%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
81%
*neúplný zostávajúci rok do konca platenia poistného sa považuje za celý
3
SADZOBNÍK ODKUPNÝCH POPLATKOV PRE PRODUKT IIŽP IMAGE LIFE
V zmysle Všeobecných poistných podmienok
pre indexované investičné životné poistenie IIŽP Image Life č. 802, čl. 9
Dátum účinnosti: 01.07.20081
Počet uplynutých
poistných rokov
Odkupný poplatok v percentách
0
1
2
3
4
30.11.2013
5
6
7
8
9
26%
21%
15%
9%
3%
0
26%
21%
15%
9%
3%
Odkupný poplatok je stanovený podľa princípov finančnej matematiky na základe diskontného
faktora v závislosti najmä od situácie na finančnom trhu, napr. od výnosu bezrizikových cenných
papierov a pod.
Odkupná hodnota počas prvých piatich rokov poistenia =
= zaplatené poistné * (1 –
odkupný poplatok v percentách
)
100
Odkupná hodnota k dňu 30.11.2013 = zaplatené poistné
Odkupná hodnota po prvých piatich rokov poistenia =
= 1,51 * zaplatené poistné * (1 –
odkupný poplatok v percentách
)
100
1
Sadzobník poplatkov sa môže aktualizovať a poisťovňa si vyhradzuje právo účtovať odkupný poplatok podľa aktuálneho
sadzobníka odkupných poplatkov pre poistenie IIŽP Image Life.
4
SADZOBNÍK ODKUPNÝCH POPLATKOV
PRE PRODUKT INDEXOVANÉ IŽP INVESTIČNÝ GRAND
ODKUPNÉ POPLATKY PLATNÉ PRE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 1.8.2009.
Dátum účinnosti: 01.08.20092
Dátum zániku
poistnej zmluvy
Odkupný koeficient
z predajnej ceny
1.12.2008 - 30.11.2009
0,74
1.12.2009 - 30.11.2010
0,79
1.12.2010 - 30.11.2011
0,85
1.12.2011 - 30.11.2012
0,91
1.12.2012 - 29.11.2013
0,97
30.11.2013
1
1.12.2013 - 30.11.2014
1,1174
1.12.2014 - 30.11.2015
1,1929
1.12.2015 - 30.11.2016
1,2835
1.12.2016 - 30.11.2017
1,3741
1.12.2017 - 30.11.2018
1,4647
Odkupný koeficient je stanovený podľa emisných podmienok podkladového aktíva pre danú poistnú
zmluvu a podľa princípov finančnej matematiky na základe diskontného faktora v závislosti najmä od
situácie na finančnom trhu, napr. od výnosu bezrizikových cenných papierov a pod.
Odkupný poplatok je teda stanovený ako rozdiel medzi aktuálnou cenou podielovej jednotky ku dňu
zrušenia poistenia a súčinom predajnej ceny a príslušného odkupného koeficientu.
Odkupná hodnota = PPJ * PC * OK
kde:
PPJ – počet podielových jednotiek
PC – predajná cena za jednu podielovú jednotku, t.j. 33,193918874062 €
OK – odkupný koeficient, vyberie sa podľa dátumu odkupu z vyššie uvedenej tabuľky.
2
Sadzobník poplatkov sa môže aktualizovať a poisťovňa si vyhradzuje právo účtovať odkupný poplatok podľa aktuálneho
sadzobníka odkupných poplatkov pre poistenie IIŽP Investičný Grand.
5
SADZOBNÍK POPLATKOV PRE PROGRAM VIG PROFIT 150
1. Poistenie VIG Profit
Typ poplatku
Poplatok za odkúpenie
poistnej zmluvy
Poplatok za správu
a rizikové poistné
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
5% z aktuálnej hodnoty účtu
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
1 € mesačne, v prípade
neúplného mesiaca sa počíta
alikvotná časť poplatku
Hradený mesačne znižovaním aktuálnej hodnoty
účtu poisteného
2. Poistenie VIG Profit 150
Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
príslušné percento v závislosti od roku
odkupu z aktuálnej hodnoty účtu
Poistný rok,
Výška
počas ktorého
odkupného
dochádza k
poplatku
odkupu
1
6%
2
5%
Poplatok za odkúpenie
3
4%
poistnej zmluvy
4
3%
5
2%
6
0%
7
0%
8
0%
9
0%
10
0%
Poplatok za krytie
rizika a náklady
12,85 % z jednorazového poistného
Spôsob hradenia poplatku
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej
hodnoty účtu poisteného
6
SADZOBNÍK POPLATKOV PRE PROGRAM VIG PROFIT 142
1. Poistenie VIG Profit
Typ poplatku
Poplatok za odkúpenie
poistnej zmluvy
Poplatok za správu
a rizikové poistné
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
5% z aktuálnej hodnoty účtu
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
1 EUR mesačne, v prípade
neúplného mesiaca sa počíta
alikvotná časť poplatku
Hradený mesačne znižovaním aktuálnej hodnoty
účtu poisteného
2. Poistenie VIG Profit 142
Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
Poplatok za odkúpenie
poistnej zmluvy
príslušné percento, alebo hodnota
poplatku v závislosti od roku odkupu
z aktuálnej hodnoty účtu
Poistný rok,
Výška
počas ktorého
odkupného
dochádza k
poplatku
odkupu
1
6%
2
5%
3
4%
4
3%
5
2%
6
10 EUR
7
10 EUR
8
10 EUR
9
10 EUR
10
10 EUR
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
Poplatok za krytie
rizika a náklady
9,98275 % z jednorazového poistného
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej
hodnoty účtu poisteného
7
SADZOBNÍK POPLATKOV PRE PROGRAM VIG PROFIT 130
1. Poistenie VIG Profit
Typ poplatku
Poplatok za
odkúpenie poistnej
zmluvy
Poplatok za správu
a rizikové poistné
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
6% z aktuálnej hodnoty účtu
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
1 EUR mesačne, v prípade
neúplného mesiaca sa počíta
alikvotná časť poplatku
Hradený mesačne znižovaním aktuálnej hodnoty účtu
poisteného
2. Poistenie VIG Profit 130
Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
Poplatok za odkúpenie
poistnej zmluvy
príslušné percento, alebo hodnota
poplatku v závislosti od roku odkupu
z aktuálnej hodnoty účtu
Poistný rok,
Výška
počas ktorého
odkupného
dochádza k
popla ku
odkupu
1
6%
2
5%
3
4%
4
3%
5
2%
6
10 EUR
7
10 EUR
8
10 EUR
9
10 EUR
10
10 EUR
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
Poplatok za krytie rizika
a náklady
8,07154% z jednorazového poistného
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej
hodnoty účtu poisteného
8
SADZOBNÍK POPLATKOV PRE PRODUKT GARANT INDEX 110
Typ poplatku
Výška poplatku (v EUR)
Spôsob hradenia poplatku
Poplatok za odkúpenie
poistnej zmluvy
príslušné percento v závislosti od
roku odkupu z aktuálnej hodnoty
účtu
Poistný rok,
Výška
počas ktorého
odkupného
dochádza k
popatku
odkupu
1
5%
2
5%
3
3%
4
3%
5
3%
Odpočítaný z odkupnej hodnoty
Počiatočný poplatok
6,50% z jednorazového poistného
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej hodnoty
účtu poisteného
Z toho:
Poplatok za
0,50% z jednorazového poistného
krytie rizika smrti
Administratívne
1,50% z jednorazového poistného
a správne poplatky
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej hodnoty
účtu poisteného
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej hodnoty
účtu poisteného
Ostatné poplatky 4,50% z jednorazového poistného
Hradený jednorazovo znížením aktuálnej hodnoty
účtu poisteného
9
SADZOBNÍK POPLATKOV PRE PRODUKT DÔSTOJNÝ ŽIVOT
1. Poplatok za správu poistnej zmluvy - hradený mesačne započítaním voči počtu
podielových jednotiek na účte poistníka
Poplatok za správu poistnej zmluvy
2,32 € mesačne
2. Poplatok za správu fondov - hradený mesačne započítaním voči počtu podielových
jednotiek na účte poistníka
Poplatok za správu fondov
0,1 % mesačne z počtu akumulačných podielových jednotiek
3. Poplatok za počiatočné náklady - hradený ročne znižovaním počtu podielových jednotiek
na účte poistníka od tretieho roku trvania poistenia
Poplatok za počiatočné náklady
1 % z ročného poistného
4. Poplatok za nesplatené počiatočné náklady - hradený počas prvých troch rokov trvania
poistenia znižovaním počtu podielových jednotiek. Výška tohto poplatku je vyjadrená ako %
z hodnoty ročného poistného a závisí od doby trvania poistnej zmluvy:
Trvanie poistnej zmluvy Hodnota poplatku
15 až 19 rokov
32%
20 až 24 rokov
52%
25 a viac rokov
60%
5. Poplatok za odkúpenie (aj čiastočné odkúpenie) hodnoty poistnej zmluvy - splatnosť
poplatku je v deň účinnosti zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty (pri čiastočnom
odkupe alebo zániku poistenia)
Počas prvých troch rokov poistenia
Od tretieho roku poistenia
V deň každého piateho výročia poistnej zmluvy
100%
5%
0%
6. Poplatok slúžiaci na vyplácanie bonusu - hradený počas trvania poistenia znižovaním
počtu podielových jednotiek. Výška tohto poplatku je vyjadrená ako % z hodnoty prvého
ročného poistného a závisí od doby trvania poistnej zmluvy:
Trvanie poistnej zmluvy Hodnota poplatku
15 až 19 rokov
5,42%
20 až 24 rokov
7,56%
25 a viac rokov
9,59%
10
7. Iné poplatky
Prevod alebo presun na účte poistníka 1x ročne
Prevod alebo presun na účte poistníka viac ako 1x ročne
Zmena alokačného pomeru 1x ročne
Zmena alokačného pomeru viac ako 1x ročne
Ostatné, poistníkom vyžiadané zmeny na účte poistníka
bez poplatkov
1,60 €
bez poplatkov
1,60 €
1,66 €
11
VŠEOBECNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV PRE BEŽNE PLATENÉ PRODUKTY INVESTIČNÉHO
ŽIVOTNÉHO POISTENIA , KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ VYŠŠIE
1. Poplatky za správu
Fixné náklady
Variabilné náklady
2,32 € mesačne
0,9 % mesačne z hodnoty počiatočných podielových jednotiek
0,1 % mesačne z hodnoty akumulačných podielových jednotiek
2. Poplatky za úplné a čiastočné odkúpenie* hodnoty poistnej zmluvy
Počas prvých dvoch rokov poistenia je výška poplatku za odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy 100 %.
Výška poplatkov za odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy začínajúc tretím rokom poistenia:
Doba zostávajúca do konca
výška poplatku
platenia poistného **(v rokoch)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Doba zostávajúca do konca
platenia poistného *(v rokoch)
výška poplatku
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
72%
75%
77%
80%
82%
84%
86%
87%
88%
90%
12%
22%
30%
38%
44%
50%
56%
60%
65%
68%
*čiastočné odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy je možné, len ak to metodika daného produktu
umožňuje
**neúplný rok, zostávajúci do konca platenia poistného, sa považuje za celý
3. Iné poplatky
Prevod alebo presun na účte poistníka 1x ročne
Prevod alebo presun na účte poistníka viac ako 1x ročne
Zmena alokačného pomeru 1x ročne
Zmena alokačného pomeru viac ako 1x ročne
bez poplatkov
1,60 €
bez poplatkov
1,60 €
Ostatné, poistníkom vyžiadané zmeny na účte poistníka
1,66 €
12
VŠEOBECNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV PRE JEDNORAZOVO PLATENÉ PRODUKTY
INVESTIČNÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA , KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ VYŠŠIE
1. Poplatky za správu
Fixné náklady
Variabilné náklady
2,32 € mesačne
0,3 % mesačne z hodnoty podielových jednotiek počas prvých troch rokov
0,1 % mesačne z hodnoty podielových jednotiek po uplynutí troch rokov
2. Poplatky za úplné a čiastočné odkúpenie* hodnoty poistnej zmluvy
Poistný rok počas ktorého
dochádza k odkupu
výška poplatku
1
6%
2
4%
3
3%
4
2%
5
1%
*čiastočné odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy je možné, len ak to metodika daného produktu
umožňuje
3. Iné poplatky
Prevod alebo presun na účte poistníka 1x ročne
Prevod alebo presun na účte poistníka viac ako 1x ročne
Ostatné, poistníkom vyžiadané zmeny na účte poistníka
bez poplatkov
1,60 €
1,66 €
13
VŠEOBECNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV PRE MIMORIADNE PLATENÉ INVESTIČNÉ
PRODUKTY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ VYŠŠIE
1. Poplatky za správu
Fixné náklady
Správcovský poplatok za nákup podielových jednotiek
Variabilné náklady
*okrem poistenia Family Garant-maklér, Global
Kontiinvest-maklér, Aurum plus
2,32 €
0,3 % zo sumy mimoriadneho poistného
0,1 % mesačne z hodnoty podielových jednotiek
0,3% mesačne z hodnoty podielových jednotiek počas
prvých troch rokov
0,1 % mesačne z hodnoty podielových jednotiek po
troch rokoch
2. Poplatky za úplné a čiastočné odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy
Odkup poistnej zmluvy
*okrem poistenia Aurum
0,4 % z odkupovanej hodnoty
bez poplatkov
3. Iné poplatky
Prevod alebo presun na účte poistníka 1x ročne
Prevod alebo presun na účte poistníka viac ako 1x ročne
Ostatné, poistníkom vyžiadané zmeny na účte poistníka
bez poplatkov
1,60 €
1,66 €
14
2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
15
PROJEKT ISTOTA
1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika v produkte Projekt Istota
Poplatky za správu platné od 6.4.2009 pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich
uzatvorenia:
Mesačný poplatok
1,40 €
2. Odkupné poplatky
Odkupné poplatky platné pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia:
Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od predchádzajúceho
vkladu alebo výberu
odkup nie je možný
Odkup v čase <1 mesiac, 6 mesiacov) od predchádzajúceho
vkladu alebo výberu a zmluva má Extra výnos
8€
+ 0,75 % z vyberanej sumy
Odkup v čase <1 mesiac, 6 mesiacov) od predchádzajúceho
vkladu alebo výberu a zmluva nemá Extra výnos
8€
+ 0,5 % z vyberanej sumy
Odkup v čase <6 mesiacov, 12 mesiacov) od
8€
predchádzajúceho vkladu alebo výberu
Odkup po uplynutí 12 a viac mesiacov od predchádzajúceho
5€
vkladu alebo výberu
< hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane),
) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný
deň.
3. Úrokové miery platné od 01.01.2014 pre produkt Projekt Istota
Technická úroková miera
1,9 % p.a.
Dodatková úroková miera
0 % p.a.
Extra výnos*
1 % p.a.
* ak poistník súčasne s týmto poistením uzatvoril aj poistenie s bežne plateným poistným vo
výške minimálne 19,92 € mesačne a poistnou dobou najmenej 10 rokov.
4. Limity platné od 01.01.2009 pre produkt Projekt Istota
Minimálne prvé jednorazové poistné
Maximálna hodnota účtu
500 €
70 000 €
16
MPI – MIMORIADNE JEDNORAZOVÉ POISTNÉ
1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika v MPI
Jednorazový vstupný poplatok3
Mesačný poplatok za správu MPI
0,5 % z mimoriadneho
jednorazového poistného
0
2. Odkupné poplatky
Odkupné poplatky platné pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia:
Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od predchádzajúceho
vkladu alebo výberu
odkup nie je možný
Odkup v čase <1 mesiac, 12 mesiacov) od predchádzajúceho
vkladu alebo výberu a zmluva má Extra výnos
8€
Odkup po uplynutí 12 a viac mesiacov od predchádzajúceho
5€
vkladu alebo výberu
< hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane),
) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný
deň.
3. Úrokové miery platné od 01.07.2009 pre MPI
Technická úroková miera
1,50 % p.a.
Dodatková úroková miera
0 % p.a.
4. Limity platné od 01.01.2009 pre MPI
Minimálne mimoriadne poistné
Maximálne mimoriadne poistné
Minimálny zostatok na účte
3
150 €
Nie je ohraničené
150 €
Platí pre pripoistenia MPI uzatvorené od 6.4.2009 (vrátane) a pre vklady do existujúceho pripoistenia MPI
pripísané na účet poisťovateľa od 6.4.2009 (vrátane).
17
MPI 12– MIMORIADNE JEDNORAZOVÉ POISTNÉ
1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika
Jednorazový vstupný poplatok
Mesačný poplatok
0€
5€
2. Možnosti odkupu, resp. odkupné poplatky
Odkup v čase
<0 mesiacov, 1 mesiac) od začiatku
odkup nie je možný
pripoistenia
Odkup v čase <1 mesiac, a viac) od začiatku pripoistenia
0€
< hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane),
) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný
deň.
3. Efektívne úrokové miery podľa dátumu storna platné od 1.7.2009
Odkup v čase <1 mesiac, 3 mesiace) od začiatku pripoistenia
Odkup v čase
<3 mesiace, 9 mesiacov) od začiatku
pripoistenia
Odkup v čase <9 mesiacov, 12 mesiacov) od začiatku
pripoistenia
Odkup v čase <12 mesiacov, a viac) od začiatku pripoistenia
0 % p.a.
1,40 % p.a.
1,60 % p.a.
1,70 % p.a.
< hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane),
) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný
deň.
4. Limity platné od 1.7.2009
Minimálne mimoriadne poistné *
Maximálne mimoriadne poistné *
Následné mimoriadne poistné
Čiastočný odkup
* Klient môže mať ľubovoľný počet poistných zmlúv MPI 12
10 000 €
1 000 000 €
Nie je možné vkladať
Nie je možný
18
ŽPJ Z – JEDNORAZOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNANECKÉ
1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika platné od 18.12.2009
Jednorazový vstupný poplatok
0€
Mesačný poplatok
1€
Mesačný poplatok bude odčítaný na začiatku poistenia v závislosti od dohodnutej poistnej
doby.
2. Možnosti úplného odkupu a čiastočného odkupu, resp. odkupné poplatky platné od
18.12.2009
Odkup v čase
<0 mesiacov, 1 mesiac) od začiatku
odkup nie je možný
pripoistenia
Odkup v čase <1 mesiac, a viac) od začiatku pripoistenia
0€
< hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane),
) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný
deň.
3. Aktuálna úroková sadzba platná od 18.12.2009:
Aktuálna úroková sadzba:
2,50 %
4. Limity platné od 18.12.2009
Minimálne poistné *
Maximálne poistné *
Následné poistné
Čiastočný odkup
Minimálna výška zostatku po čiastočnom odkupe
*Klient môže mať ľubovoľný počet poistných zmlúv ŽPJ Z
1 000 €
2 500 €
Nie je možné vkladať
Je možný
16,50 €
19
Download

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ