ia
oisten
p
i
r
p
é
v
o
uje n
Obsah
)NVEST0LUS
0RODUKTOVÑMANUfLPLATNÑOD1. 7. 2009
6f¼SVETISTOTY
Obsah
Spoľahlivá poistná ochrana ............................................................................................................................................................4
Popis investičného životného poistenia .........................................................................................................................................5
Výhody programu Invest Plus ........................................................................................................................................................5
Zložky programu Invest Plus .........................................................................................................................................................6
Základné technické parametre programu Invest Plus ...................................................................................................................7
Fondy a investovanie .....................................................................................................................................................................9
Popis fondov ..................................................................................................................................................................................9
Kto sa stará o peniaze .................................................................................................................................................................12
Alokačný pomer ...........................................................................................................................................................................12
Cielená investičná stratégia .........................................................................................................................................................12
Stratégia A: Štúdium - Bývanie - Dôchodok ...............................................................................................................................13
Stratégia B: Štúdium - Bývanie - Dôchodok ...............................................................................................................................14
Stratégia C: Štart - Bývanie - Dôchodok .....................................................................................................................................15
Stratégia D: Bývanie - Dôchodok ...............................................................................................................................................16
Stratégia E: Bývanie - Dôchodok ................................................................................................................................................17
Stratégia F: Bývanie - Dôchodok ................................................................................................................................................18
Stratégia G: Dôchodok ...............................................................................................................................................................19
Klientská investičná stratégia ......................................................................................................................................................20
Alokácia poistného a alokačný pomer .........................................................................................................................................20
Hodnota účtu ...............................................................................................................................................................................20
Investičné zmeny .........................................................................................................................................................................21
Zvýšenie / zníženie poistného .....................................................................................................................................................21
Zmena alokačného pomeru .........................................................................................................................................................21
Zrušenie investičnej stratégia ......................................................................................................................................................22
Prevody podielových jednotiek ....................................................................................................................................................22
Čiastočný odkup ..........................................................................................................................................................................22
Poistenie v splatenom stave ........................................................................................................................................................23
Akumulovaný dlh .........................................................................................................................................................................23
Štruktúra poplatkov ......................................................................................................................................................................24
Dynamika .....................................................................................................................................................................................25
Pripoistenia ..................................................................................................................................................................................26
Rizikové životné poistenie ...........................................................................................................................................................26
Pripoistenie smrti následkom úrazu .............................................................................................................................................27
Pripoistenie trvalých následkov úrazu .........................................................................................................................................28
Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu ...................................................................30
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu ................................................................................31
Pripoistenie kritických chorôb ......................................................................................................................................................32
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (poisteného) ......................................................................34
Pripoistenie dočasného dôchodku v invalidite .............................................................................................................................35
Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti .............................................................................................................36
Pripoistenie chirurgického zákroku ..............................................................................................................................................38
Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti .......................................................................................39
Pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity (poistníka) ..........................................................................................41
Pripoistenie smrti následkom úrazu dieťaťa ................................................................................................................................42
Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa .............................................................................................................................42
Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia náledkov úrazu dieťaťa .........................................................43
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa ...................................................................43
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia ......................................................................44
Dopoisťovanie .............................................................................................................................................................................45
Tabuľky so sadzbami za jednotlivé pripoistenia ..........................................................................................................................46
Sadzobníky ...................................................................................................................................................................................50
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Milí obchodníci,
V dnešných časoch si ľudia viac ako kedykoľvek predtým uvedomujú potrebu zabezpečiť seba a svoju rodinu pre
prípad nepredvídateľných a zložitých životných situácií. Jednou z foriem zabezpečenia je i investičné životné poistenie
– program Invest Plus, ktorý poskytuje klientovi kombináciu kvalitnej poistnej ochrany a dlhodobého investovania na
finančných trhoch. Takto si môže klient zabezpečiť dostatok peňazí na:
9
9
9
9
9
9
9
štart do života pre svoje dieťa
štipendium,
štúdium na vysokej škole u nás či v zahraničí
vlastné bývanie,
záľuby, hobby,
prežitie dôstojnej jesene života,
komplexné krytie rizík prostredníctvom širokej ponuky pripoistení
Allianz vo svete
Poisťovacia spoločnosť Allianz má vo svete dlhodobú tradíciu.
Pôvodná nemecká spoločnosť bola založená v Berlíne, v roku
1890 a svoju prvú zahraničnú pobočku otvorila v Londýne už v roku
1893.
Životná poisťovňa Allianz bola založená v roku 1922. Po roku 1960
nasledovala silná expanzia do takmer všetkých krajín západnej
Európy. V súčasnosti Allianz pôsobí vo Vyše 70 krajinách sveta
a je vnímaná, ako globálna poisťovacia spoločnosť.
Sídlo materskej poisťovacej spoločnosti Allianz sa nachádza
v nemeckom Mníchove.
Určite Vás netreba presviedčať o tom, že Allianz patrí medzi
najväčšie poisťovacie spoločnosti na svete.
Allianz na Slovensku
Aj história Allianz na Slovensku je veľmi zaujímavá. Rok 1993 bol
charakterizovaný otvorením prvého obchodného zastupiteľstva
v Bratislave. V počiatkoch pôsobenia na Slovenskom poistnom
trhu prevládala orientácia na havarijné poistenie. V roku 1997 sa
akcionári Allianz rozhodli založiť Allianz poisťovňu, a. s. O expanzii
Allianz svedčia aj výsledky poisťovne. V roku 2001 sa Allianz
prepracovala na tretie miesto v rebríčku poisťovní v SR s rastom
obchodnej produkcie oproti roku 2000 32,5 %, aj napriek tomu, že
celkový poistný trh vzrástol iba o 17%.
Pre Allianz bol však najviac zaujímavý 1. január 2002, kedy po predchádzajúcom tendri na privatizáciu Slovenskej
poisťovne bola podpísaná zmluva o predaji Slovenskej poisťovne, a.s.
Allianz AG Mníchov tak získala 66,79 % akcií od štátu a od drobných akcionárov následne ďalších takmer 33 %.
1. januára 2003 tak vznikla nová zlúčená spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá svoje služby poskytuje
klientom prostredníctvom veľkého počtu pobočiek, poisťovacích agentov a maklérskych spoločností.
3
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Spoľahlivá poistná ochrana
Čo najlepsie sa Vám môže v živote stať?
Dôstojná staroba
Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Čo najhoršie sa Vám môže v živote stať?
Smrť
Rizikové životné poistenie, smrť následkom úrazu
Choroba
Ušlý zárobok, Dočasný dôchodok, Kritické choroby, Operácie
Nezamestnanosť
Pripoistenie v nezamestnanosti
Úraz
Trvalé následky úrazu, denné odškodné liečením v nemocnici
Poistné na
zmluvu
Šetrenie
70 %
Riziká
30 %
NÁŠ TIP
Pri stanovovaní optimálnej poistenej ochrany pre klienta je potrebné vychádzať z dôkladnej finančnej analýzy potrieb
klienta.
Malo by však platiť pravidlo, že poistné za zmluvu by malo byť rozložené v pomere 70: 30, čo znamená, že 70 %
z poistného by malo byť platené za hlavnú zložku, a 30 % z poistného na pripoistenia:
Ako správne rozložiť krytie rizík?
Rozlišujeme 4 základné riziká:
Smrť
Rizikové životné poistenie, smrť následkom úrazu
Choroba
Pripoistenie ušlého zárobku, dočasného dôchodku, kritických chorôb, operácií
Úraz
Pripoistenie trvalých následkov úrazu, denné odškodné liečením, v nemocnici
Nezamestnanosť
Pripoistenie v nezamestnanosti
Optimálna poistná ochrana by mala byť rozložená medzi všetky základné riziká.
4
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
I. Popis investičného životného poistenia
Program Invest Plus predstavuje jedinečný a univerzálny program životného poistenia spojeného s investovaním.
Poistné určené na investovanie je alokované do fondov, ktoré si poistník sám zvolí na základe ním zvolenej, alebo
obchodníkom doporučenej investičnej stratégie.
Podkladové aktíva fondov tvoria rôzne druhy finančných nástrojov, najmä podielové listy podielových fondov.
Hlavná zložka poistného programu poskytuje dlhodobú formu investovania a finančné zabezpečenie klienta pri dožití,
alebo oprávnenej osoby v prípade smrti poisteného.
Pri investičnom životnom poistení sa nedojednáva poistná suma. Klient si iba volí poistné, ktoré bude lehotne platiť
za zmluvu.
Hlavná investičná zložka – Invest Plus neobsahuje rizikovú zložku. To znamená, že poistné, ktoré klient lehotne
uhrádza sa pravidelne a rovnomerne investuje podľa vopred navolenej a dojednanej investičnej stratégie.
Navyše, k produktu je možné dopoistiť krytie rizík prostredníctvom širokej ponuky pripoistení.
Pamätajme si!
•
Investičné životné poistenie predstavuje investíciu dlhodobého charakteru. Odporúčaná doba investície závisí
od samotných fondov, ktoré si klient zvolil. Výška odbytného (odkupnej hodnoty) v prípade predčasného
zániku poistenia preto závisí nielen od vývoja jednotlivých fondov, ale aj od doby trvania poistenia. Čím skôr
dôjde k predčasnému zániku investičného životného poistenia, tým nižšia môže byť výška odbytného! Preto
je dobré klienta na túto skutočnosť vždy upozorniť.
Výhody programu Invest Plus:
Nesporne, produkt Invest Plus prináša klientovi množstvo bezkonkurenčných výhod:
Mimoriadne široká ponuka pripoistení
Samotný produkt Invest Plus sa vyznačuje vysokou flexibilitou. To znamená, že klient sa môže
rozhodnúť dopoistiť si krytie rizík prostredníctvom mimoriadne širokej ponuky pripoistení.
Priam neuveriteľná flexibilita produktu
Mimoriadna flexibilita produktu spočíva predovšetkým v jeho schopnosti aktuálne reagovať na potreby
klienta. Klient môže do investičného životného poistenia kedykoľvek vkladať mimoriadne vklady, o ktoré
sa poistná suma, ktorá bude klientovi vyplatená na konci poistnej doby, automaticky navýši.
V prípade nečakaných finančných ťažkostí môže klient kedykoľvek realizovať čiastočné odkupy,
meniť výšku mesačného poistného, frekvenciu platenia, ako i formu investičnej stratégie.
Dynamika
Dynamika umožňuje zachovať reálnu hodnotu vložených peňazí prostredníctvom navyšovania poistnej
sumy v závislosti od inflácie.
Výber spôsobu investivania
Pri investičnom životnom poistení si sám klient vyberá formu, akou bude investovať finančné
prostriedky vložené do poistenia. Samotný spôsob investovania je veľmi jednoduchý a zároveň
flexibilný - klient si ho sám vyberá na základe svojich individuálnych potrieb a preferencií.
V prípade, že sa klient rozhodne zmeniť spôsob investovania, je to samozrejme možné.
Daňové zvýhodnenie
Klient si môže ročne uplatniť daňový bonus vo výške až 398,32 € (12 000 Sk)!
Výška ďaňovej úľavy závisí od sumy ročného poistného na poistnej zmluve, pričom maximálne možná
úľava je 398,32 €. Aby si klient mohol uplatňovať úľavu na dani, poistná zmluva musí byť uzatvorená
minimálne na 10 rokov, a výplata poistného plnenia najskôr v 55 roku veku klienta.)
5
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Bezpečnosť investovaných prostriedkov
Nad správcovskými spoločnosťami, ktoré sa starajú o zhodnocovanie finančných prostriedkov
dohliada nielen NBS, ale i zákon o kolektívnom investovaní. Preto si klient môže byť istý, že jeho
peniaze sú investované bezpečne.
Odklad platby poistenia
V prípade, že sa klient dostane do nečakaných finančných problémov, je možné dohodnúť odklad
platby poistného, a to až na 1 rok!
Zložky programu Invest Plus:
Hlavná zložka Investičné životné poistenie
Pripoistenia
pre poistenú
dospelú
osobu
Pripoistenia
pre poistené
dieťa
6
3UL
Rizikové životné poistenie
R3
Pripoistenie smrti následkom úrazu
11UP
Pripoistenie trvalých následkov úrazu bez progresívneho plnenia
12UP
Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
13UP
Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
14UP
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
15UP
Pripoistenie kritických chorôb
1ZN
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (poistený)
OP1
Pripoistenie dočasného dôchodku v invalidite
IN1
Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
UZ1
Pripoistenie chirurgického zákroku
B1
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity (poistníka)
OP2
Pripoistenie v nezamestnanosti a smrti následkom pracovného úrazu
UN1
Pripoistenie smrti dieťaťa následkom úrazu
11UM
Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa
12UM
Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa
14UM
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa
15UM
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
OP5
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
II. Základné technické parametre programu Invest Plus
Vstupný vek
Minimálny vstupný vek je 2 týždne, maximálny vstupný vek je 60 rokov.
Poistná doba a doba platenia poistného
Investičné životné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.
Poistenie končí:
• smrťou poisteného
• na základe výpovede poistenia dohodou klienta a Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.
Doba platenia poistného predstavuje časové obdobie, počas ktorého je klient povinný platiť bežné poistné. Poistné
sa však prestáva platiť v deň, ktorý predchádza výročnému dňu v roku, kedy klient dovŕši vek 65 rokov.
Začiatok poistenia
Začiatok poistenia je najskôr deň nasledujúci po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.
Poistné a platenie poistného
V rámci investičného životného poistenia môže klient okrem bežného poistného uhrádzať i mimoriadne vklady.
Bežné poistné
Poistné predstavuje súčet poistného za investičné životné poistenie a jednotlivé pripoistenia. Poistné klient platí
bežne, a to v lehotách:
– mesačne,
– štvrťročne,
– polročne,
– ročne,
pričom lehota platenia poistného za investičné životné poistenie a jednotlivé pripoistenia musí byť zhodná. Minimálne
limity pre bežné poistné (za investičnú zložku):
mesačne
Štvrťročne
Polročne
ročne
Mimoriadne
20 €
60 €
120 €
240 €
100 €
Mimoriane poistné
Mimoriadne poistné sa uhrádza na základe žiadanky, v ktorej poistník uvedie čiastku mimoriadneho poistného.
Pre mimoriadne poistné poistník uvedie alokačný pomer, podľa ktorého sa prostriedky rozdelia medzi fondy; tento
alokačný pomer sa nemusí zhodovať s alokačným pomerom pre bežné poistné. Ak poistník neuvedie alokačný
pomer pre mimoriadne poistné, platí pre umiestnenie mimoriadneho poistného alokačný pomer pre bežné poistné
(ktoré je aktuálne platné).Minimálna výška mimoriadneho poistného je 100 EUR
Poplatok za investovanie mimoriadneho poistného:
Pri vložení mimoriadneho vkladu na investičné životné poistenie sa účtuje poplatok 3,3 €, ktorý je uhradený znížením
počtu APJ na účte poistníka.
Úhrada poistného:
Poistné sa uhrádza:
Poistné
Číslo bankového účtu
Variabilný symbol
Bežné poistné (prvé, následné)
262 174 0430 / 1100
číslo poistnej zmluvy
Mimoriadne poistné
262 874 0433 / 1100
číslo poistnej zmluvy
Zainteresované osoby
Zainteresované osoby v tomto poistení sú:
• poistník - osoba, ktorá platí za poistnú zmluvu(je iba jeden)
• poistený - osoba, ktorá je chránená poistnou ochranou
• oprávnená osoba - osoba, ktorej bude plynúť poistné plnenie v prípade smrti poisteného (môže ich byť viac a môže
byť stanovený pomer poistného plnenia pre viaceré oprávnené osoby)
7
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Poistné plnenie a nároky z poistenia
Poistné plnenie
Poistné plnenie (v prípade
splateného stavu)
Smrť následkom Oprávneným
úrazu poisteného osobám
Aktuálna hodnota zaplateného
poistného alebo účtu (podľa toho čo
je vyššie) + 10 násobok aktuálneho
ročného poistného
Aktuálna hodnota zaplateného
poistného alebo účtu (podľa toho čo
je vyššie) + 10 násobok aktuálneho
ročného poistného
Smrť následkom
úrazu poisteného Oprávneným
v osobnom
osobám
automobile
Aktuálna hodnota zaplateného
poistného alebo účtu (podľa toho čo
je vyššie) + 20 násobok aktuálneho
ročného poistného
Aktuálna hodnota zaplateného
poistného alebo účtu (podľa toho čo
je vyššie) + 20 násobok aktuálneho
ročného poistného
Aktuálna hodnota zaplateného
poistného alebo účtu (podľa toho
čo je vyššie)
Aktuálna hodnota zaplateného
poistného alebo účtu (podľa toho
čo je vyššie)
Poistná udalosť
Akákoľvek smrť
Plnenie
vyplatené
Oprávneným
osobám
Pamätajme si!
•
•
•
•
•
•
Ak si klient dojednáva iba IŽP, nie je potrebné vyplňovať zdravotný dotazník vo formulári poistnej zmluvy.
Začiatkom poistenia je najskôr deň nasledujúci po dni uzavretia poistnej zmluvy.
Lehota platenia voliteľných poistení a pripoistení sa musí zhodovať s lehotou platenia IŽP.
Ak si však klient dojednáva niektoré z pripoistení, je nevyhnutné vyplniť celý zdravotný dotazník.
Plnenia smrti následkom úrazu a smrti následkom úrazu v osobnom automobile nie je možné sčítavať.
V prípade, ak si poistník dojednáva k poisteniu dieťaťa aj tarifu OP5 – pripoistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity a úmrtia, je potrebné, aby poistník odpovedal na otázky v zdravotnom dotazníku
(odpovede v časti „POISTNÍK POISTENÝ OP5“).
• Investičné životné poistenie je možné previesť do splateného stavu. Splatený stav znamená, že klient prestane
platiť bežné poistné za investičnú časť, pričom suma, ktorú doposiaľ do poistenia vložil, sa mu naďalej
zhodnocuje vo fondoch. Klient môže kedykoľvek realizovať mimoriadne vklady a robiť čiastočné odkupy, avšak
už neplatí bežné poistné. Splatený stav sa viaže len na investičné životné poistenie (hlavnú zložku), nie však
na voliteľné pripoistenia!
8
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
III. Fondy a investovanie
V rámci nasledovných interných fondov poisťovateľ v mene poistených investuje poistné do nasledovných podielových
fondov:
Akciový dynamický fond (ADF)
Podielový fond:
Growth Opportunities o.p.f.,
Správca:
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava
Depozitár:
Tatra banka, a.s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
Ide o tzv. zmiešaný fond – kombinácia akcií a dlhopisov
Investuje sa do:
Rozvinutých (Západná Európa, Japonsko, USA) ako i rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa,
Ázia, južná Amerika)
Podstupované riziko:
Vysoké. To znamená, že klient síce postupuje vysoké investičné riziko, ale a druhej strane
očakávaný zisk je vysoký
Vhodný pre klienta:
Agresívny invetor (klient, ktorý sa nebojí rizika)
Stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu
na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní
rizikového profilu podielového fondu.
Akciový fond (AF)
Podielový fond:
Allianz Invest Aktienfonds
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
Akciový - investuje sa výlučne do akcií
Investuje sa do:
Európskych bue chips akcií (akcií najvýznamnejších spoločností predovšetkým z finančného,
energetického a technologického sektora)
Podstupované riziko:
Vysoké. To znamená, že klient síce postupuje vysoké investičné riziko, ale na druhej strane
očakávaný zisk je vysoký.
Vhodný pre klienta:
Agresívny invetor (klient, ktorý sa nebojí rizika)
Stratégia fondu:
Cieľom linvestičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty
podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.
Zmiešaný fond (ZF)
Podielový fond:
Allianz Ivest Klassisch
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
Ide o zmiešaný fond– investuje sa do akcií a dlhopisov v pomere 50:50. Je navrhnutý tak, aby
umožňoval rast i pri poklese akciových trhov.
Investuje sa do:
Európskych, amerických a ázijských akciových fondov a európskych dlhopisových fondov
Podstupované riziko:
Stredné. To znamená, že klient síce podstupuje relatívne nízke riziko, avšak i zisk, ktorý môže
z nvestície dosiahnuť je nižší ako pri akciových fondoch.
Vhodný pre klienta:
Agresívny invetor (klient, ktorý sa nebojí rizika)
Stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty
podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.
9
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Dlhopisový dynamický fond (DDF)
Podielový fond:
Bond Dynamic o.p.f.,
Správca:
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Tatra banka, a.s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
Ide o čisto dlhopisový fond – investuje sa výlučne do dlhopisov
Investuje sa do:
Dlhopisov denominovaných v eurách ako i cudzích menách
Podstupované riziko:
Stredné. To znamená, že klient síce podstupuje relatívne nízke riziko, avšak i zisk, ktorý môže
z investície dosiahnuť je nižší ako pri akciových fondoch.
Vhodný pre klienta:
Neutrálny invetor (rozvážny klient, ktorého postoj voči riziku ne neutrálny)
Stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty
podielového fondu vyjadrenej v EUR v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov.
Strategie fond (SF)
Strategie fond pozostáva z 3 fondov s nízkym stupňom podstupovaného rizika:
– Money Market o. p. f.,
– Protected Equity 1 o. p. f.,
– Protected Equity 2 o. p. f..
Stratégia funguje tak, že zaplatené poistné sa prvý rok investuje do fondu Money Market, a každý párny rok sa všetky
podielové jednotky nazhromaždené vo fonde Money Market presunú do fondu Protected Equity 1, a v každý nepárny
rok do fondu Protected Equity 2.
10
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Podielový fond:
Money Market o.p.f
Správca:
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava
Depozitár:
Tatra banka, a.s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
Peňažný
Investuje sa do:
Fond investuje predovšetkým do konzervatívnych dlhových cenných papierov nástrojov
peňažného trhu a podielových listov iných peňažných a dlhopisových podielových fondov,
vydaných najmä bonitnými spoločnosťami alebo štátmi s investičným ratingom.
Podstupované riziko:
Takmer žiadne. To znamená, že klient nepodstupuje takmer žiadne riziko, avšak i zisk,
ktorý môže dosiahnuť z investície je nižší.
Vhodný pre klienta:
Investor averzný voči riziku (klient, ktorý nemá rád neistotu a riziko)
Stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast
hodnoty podielového fondu vyjadrenej v EUR v horizonte jedného roka.
Podielový fond:
Protected Equity 1 o.p.f, Protected Equity 2 o.p.f.
Správca:
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava
Depozitár:
Tatra banka, a.s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
Zmiešaný
Investuje sa do:
Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových
listov iných podielových fondov.
Podstupované riziko:
Nízke. To znamená, že klient nepodstupuje takmer žiadne riziko, avšak i zisk, ktorý môže
dosiahnuť z investície je nižší.
Vhodný pre klienta:
Investor averzný voči riziku (klient, ktorý nemá rád neistotu a riziko)
Stratégia fondu Protected Equity 1 o.p.f :
Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste
akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1.4.2008 dosahovať, aby hodnota podielu vždy
na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené
obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začne plynúť 1.4. 2008 a uplynie 31.3.2010.
Stratégia fondu Protected Equity 2 o.p.f :
Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste
akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1.4.2009 dosahovať, aby hodnota podielu vždy
na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené
obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začne plynúť 1.4. 2009 a uplynie 31.3.2011.
11
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Kto sa stará o investované peniaze?
•
•
•
•
119 ročné skúsenosti v riadení investícií
Každoročný víťaz množstva ocenení v kategórii správy aktív
Jeden z piatich celosveto najväčších správcov aktív
Spravuje takmer 1 trilión EUR!
• 100% dcérska spoločnosť Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.,
• Profesionálne skúsenosti so správou aktív
• Stabilný a spoľahlivý partner
• 100% dcérska spoločnosť Tatra Banky, a. s., ktorá vznikla v roku 1885
• Spravuje až 24 fondov
Spôsob investovania peňazí klienta.
Keďže poistné, ktoré klient uhrádza do investičného životného poistenia sa pravidelne investuje, už na začiatku si
poistník zvolí jednu z nasledovných investičných stratégií:
– alokačný pomer
– cielená investičná stratégia
– klientská investičná stratégia
I. Alokačný pomer
Pri alokačnom pomere si sám klient nadefinuje fondy do ktorých chce investovať, ako i pomer, v ktorom chce do
fondov investovať. To znamená, že klient si môže spomedzi spomenutých 5. fondov vybrať tie, ktoré najviac vyhovujú
jeho potrebám a zámerom, pričom súčet pomerov, v ktorých sa do fondov bude investovať sa musí rovnať 100%.
V prípade, že v priebehu trvania poistnej zmluvy sa klient rozhodne, že daný alokačný pomer by rád zmenil, je
to možné (prostredníctvom Žiadanky). Zmena nadobúda platnosť v najbližší deň splatnosti poistného po doručení
správne vyplnenej žiadanky od poistníka. Tento následný servis zabezpečuje obchodník.
Klient taktiež môže požiadať v každom roku trvania poistenia o prevod podielových jednotiek medzi jednotlivými fondmi.
II. Cielená investičná stratégia
Pri cielenej investičnej stratégii si klient vyberie jednu z už preddefinovaných stratégií podľa cieľa, ktorý chce
dosiahnuť. Investičné stratégie sú navrhnuté tak, že umiestnenie peňazí v jednotlivých fondoch sa mení vo vopred
stanovených časových intervaloch.
Konkrétnu cielenú investičnú stratégiu si klient volí predovšetkým podľa:
– vstupného veku
– cieľa, ktorý chce klient dosiahnuť.
12
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Klient má na výber zo 7 vopred nadefinovaných cielených investičných stratégií, ktoré môžeme rozdeliť na 2 skupiny:
Klient uzatvára poistnú zmluvu
pre dieťa (do 17 rokov)
Klient uzatvára poistnú zmluvu
pre dospelú osobu
Stratégia A
Štúdium – Bývanie – Dôchodok
0 – 5 rokov
Stratégia B
Štúdium – Bývanie – Dôchodok
6 – 10 rokov
Stratégia C
Štart – Bývanie - Dôchodok
11 – 13 rokov
Stratégia D
Bývanie – Dôchodok
14 – 17 rokov
Stratégia E
Bývanie – Dôchodok
18 – 20 rokov
Stratégia F
Bývanie – Dôchodok
21 – 24 rokov
Stratégia G
Dôchodok
25 a viac rokov
Stratégia A: Štúdium – Bývanie - Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 0 – 5 rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na štúdium (20 rokov), vlastné bývanie (31 rokov)
a dôstojný dôchodok (65 rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu A je vek 0 až 5 rokov poisteného (vrátane).
Od začiatku poistenia je 100 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde. Počas trvania
poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 11 rokov poisteného sa alokačný pomer zmení na 50 % Akciový dynamický fond a 50 % Zmiešaný fond.
• Vo veku 17 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 20 rokov poisteného sa 60 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a zvyšných 40 % do Zmiešaného fondu. Alokačný pomer sa zmení na 60 % Akciový
dynamický fond a 40 % Zmiešaný fond.
13
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
• Vo veku 25 rokov poisteného sa alokačný pomer zmení na 20 % Akciový dynamický fond a 80 % Zmiešaný fond.
• Vo veku 28 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 31 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení na 100 % Akciový dynamický fond.
• Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do
Dlhopisového dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový
dynamický fond. Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického
fondu do Dlhopisového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži
podiel poistného alokovaného v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného
v Dlhopisovom dynamickom fonde, až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100 %
Dlhopisový dynamický fond a 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do
Dlhopisového dynamického fondu.
Stratégia B: Štúdium – Bývanie - Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 6 – 10 rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na štúdium (20 rokov), vlastné bývanie (31 rokov)
a dôstojný dôchodok (65 rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu B je vek 6 až 10 rokov poisteného
(vrátane). Od začiatku poistenia je 60 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde a 40 %
v Zmiešanom fonde. Počas trvania poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových
jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 17 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 20 rokov poisteného sa 60 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a zvyšných 40 % do Zmiešaného fondu. Alokačný pomer sa zmení na 60 % Akciový
dynamický fond a 40 % Zmiešaný fond.
• Vo veku 25 rokov poisteného sa alokačný pomer zmení na 20 % Akciový dynamický fond a 80 % Zmiešaný fond.
14
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
• Vo veku 28 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 31 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení na 100 % Akciový dynamický fond.
Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do Dlhopisového
dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový dynamický fond.
Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu do Dlhopisového
dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži podiel poistného alokovaného
v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného v Dlhopisovom dynamickom fonde,
až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100 % Dlhopisový dynamický fond a 100 %
podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do Dlhopisového dynamického fondu.
Stratégia C: Štart – Bývanie - Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 11 – 13 rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na štart do života (24 rokov), vlastné bývanie (35rokov)
a dôstojný dôchodok (65 rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu C je vek 11 až 13 rokov poisteného
(vrátane). Od začiatku poistenia je 60 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde a 40 %
v Zmiešanom fonde. Počas trvania poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových
jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 21 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 24 rokov poisteného sa 60 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a zvyšných 40 % do Zmiešaného fondu. Alokačný pomer sa zmení na 60 % Akciový
dynamický fond a 40 % Zmiešaný fond.
• Vo veku 29 rokov poisteného sa alokačný pomer zmení na 20 % Akciový dynamický fond a 80 % Zmiešaný fond.
• Vo veku 32 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
15
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
• Vo veku 35 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení na 100 % Akciový dynamický fond.
Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do Dlhopisového
dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový dynamický fond.
Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu do Dlhopisového
dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži podiel poistného alokovaného
v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného v Dlhopisovom dynamickom fonde,
až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100 % Dlhopisový dynamický fond a 100 %
podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do Dlhopisového dynamického fondu.
Stratégia D: Bývanie - Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 14 – 17 rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na vlastné bývanie (31rokov) a dôstojný dôchodok
(65 rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu D je vek 14 až 17 rokov poisteného
(vrátane). Od začiatku poistenia je 100 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde. Počas
trvania poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 24 rokov poisteného sa zmení alokačný pomer na 50 % Akciový dynamický fond a 50 % Zmiešaný fond.
• Vo veku 28 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 31 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení na 100 % Akciový dynamický fond.
Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do Dlhopisového
dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový dynamický fond.
Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu do Dlhopisového
dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži podiel poistného alokovaného
v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného v Dlhopisovom dynamickom fonde,
až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100 % Dlhopisový dynamický fond a 100 %
podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do Dlhopisového dynamického fondu.
16
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Stratégia E: Bývanie - Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 18 – 20rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na vlastné bývanie (31rokov) a dôstojný dôchodok (65
rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu E je vek 18 až 20 rokov poisteného
(vrátane). Od začiatku poistenia je 60 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde a 40 %
v Zmiešanom fonde. Počas trvania poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových
jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 28 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 31 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení na 100 % Akciový dynamický fond.
Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do Dlhopisového
dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový dynamický fond.
Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu do Dlhopisového
dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži podiel poistného alokovaného
v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného v Dlhopisovom dynamickom fonde,
až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100 % Dlhopisový dynamický fond a 100 %
podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do Dlhopisového dynamického fondu.
17
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Stratégia F: Bývanie - Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 21 – 24rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na vlastné bývanie (35rokov) a dôstojný dôchodok (65
rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu F je vek 21 až 24 rokov poisteného
(vrátane). Od začiatku poistenia je 60 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde a 40 %
v Zmiešanom fonde. Počas trvania poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových
jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 32 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu a 100 % podielových
jednotiek zo Zmiešaného fondu prevedie do Dlhopisového dynamického fondu. Alokačný pomer sa zmení na
100 % Dlhopisový dynamický fond.
• Vo veku 35 rokov poisteného sa 100 % podielových jednotiek z Dlhopisového dynamického fondu prevedie do
Akciového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení na 100 % Akciový dynamický fond.
• Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do
Dlhopisového dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový
dynamický fond. Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického
fondu do Dlhopisového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži
podiel poistného alokovaného v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného
v Dlhopisovom dynamickom fonde, až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100
% Dlhopisový dynamický fond a 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do
Dlhopisového dynamického fondu.
18
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Stratégia G: Dôchodok
Odporúčaný vstupný vek: 25 a viac rokov
Cieľ stratégie:
Zabezpečenie dostatku peňazí na dôstojný dôchodok (65 rokov)
Odporúčaný vstupný vek poisteného pre cielenú investičnú stratégiu typu G je vek 25 a viac rokov poisteného
(vrátane). Od začiatku poistenia je 100 % poistného alokované (umiestnené) v Akciovom dynamickom fonde. Počas
trvania poistenia sa uskutočnia tieto zmeny alokačného pomeru a prevody podielových jednotiek medzi fondmi:
• Vo veku 56 rokov poisteného sa 10 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu prevedie do
Dlhopisového dynamického fondu, a alokačný pomer sa zmení na 90 % Akciový dynamický fond a 10 % Dlhopisový
dynamický fond. Ďalej sa každoročne prevedie o 10 % viac podielových jednotiek z Akciového dynamického
fondu do Dlhopisového dynamického fondu a alokačný pomer sa zmení takým spôsobom, že sa o 10 % zníži
podiel poistného alokovaného v Akciovom dynamickom fondu a o 10 % sa zvýši podiel poistného alokovaného
v Dlhopisovom dynamickom fonde, až do veku 65 rokov poisteného, kedy sa alokačný pomer zmení na 100 %
Dlhopisový dynamický fond a 100 % podielových jednotiek z Akciového dynamického fondu sa prevedie do
Dlhopisového dynamického fondu.
POZNÁMKA:
Poistník si vyberie jednu z uvedených už preddefinovaných cielených investičných stratégií. Cielená investičná
stratégia je rovnaká pre všetkých klientov a teda zmeny alokačného pomeru a prevody podielových jednotiek medzi
fondmi sa vždy budú uskutočňovať len v stanovený deň a to v závislosti od aktuálneho veku poisteného v priebehu
trvania poistenia.
Stanoveným dňom pre zmenu alokačného pomeru je najbližší deň splatnosti poistného nasledujúci alebo zhodný
s dňom, v ktorom poistený dovŕši príslušný vek.
Stanoveným dňom pre prevod podielových jednotiek je najbližší valuačný deň nasledujúci alebo zhodný s dňom,
v ktorom poistený dovŕši príslušný vek.
19
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
III. Klientska investičná stratégia
V prípade, že sa klient (poistník) rozhodne pre „Klientskú investičnú stratégiu“, sám si nadefinuje pomer fondov, ako
i časové intervaly, v ktorých sa budú prevody podielových jednotiek medzi ním navolenými fondami uskutočňovať.
Intervaly si môže klient nadefinovať buď:
– v závoslosti od aktuálneho veku
– v závislosti od konkrétneho efektívneho dátumu v priebehu poistenia.
Stanoveným dňom pre zmenu alokačného pomeru je najbližší deň splatnosti poistného nasledujúci alebo zhodný
s dňom, v ktorom poistený dovŕši príslušný vek, alebo najbližší deň splatnosti poistného nasledujúci alebo zhodný
s dňom určeným poistníkom.
Stanoveným dňom pre prevod podielových jednotiek je najbližší valuačný deň nasledujúci alebo zhodný s dňom,
v ktorom poistený dovŕši príslušný vek, alebo najbližší valuačný deň nasledujúci alebo zhodný s dňom určeným
poistníkom.
Alokácia poistného a alokačný pomer
Poistné sa umiestňuje do fondov formou nákupu podielových jednotiek jednotlivých fondov. Podielové jednotky sa
rozlišujú na:
Počiatočné podielové jednotky (PPJ)
nakupujú sa za bežné poistné počas prvých dvoch rokov poistenia.
Táto doba sa môže zmeniť, ak dôjde k zmene výšky poistného.
Nakupujú sa za:
Akumulačné podielové jednotky (APJ)
- bežné poistné až po prvých dvoch rokoch platenia poistného (táto
doba sa môže zmeniť, ak dôjde k zmene výšky poistného viď časť –
Investičné zmeny)
- za mimoriadne poistné kedykoľvek počas trvania poistenia
PPJ slúžia z hľadiska poisťovne na umorenie (splatenie) počiatočných nákladov poisťovne spojených s poistením.
Nákup podielových jednotiek jednotlivých fondov sa riadi investičnou stratégiou, ktorá určuje, aká časť poistného sa
umiestni v tom - ktorom fonde. V rámci investičnej stratégie sa určuje alokačný pomer percentuálne pre každý fond
(ADF, AF, ZF, DDF, SF), súčet musí dávať 100%.
Každý týždeň prebieha oceňovanie fondov, na základe ktorého sa pre podielové jednotky stanovuje nákupná
a predajná cena, pričom nákupná a predajná cena PPJ je zhodná s nákupnou a predajnou cenou APJ.
Hodnota účtu poistníka
Hodnota účtu poistníka sa rovná celkovému počtu PPJ a APJ jednotlivých fondov vynásobených predajnou cenou
v závislosti od fondu.
Príklad:
Počiatočné Podielové Jednotky
Fond
Počet
Predajná
cena
Spolu
Akumulačné Podielové Jednotky
Počet
Predajná
cena
Spolu
Hodnota účtu
A
20
30
20 x 30 = 600 30
30
30 x 30 = 900
600 + 900 = 1 500
B
40
20
40 x 20 = 800 45
20
45 x 20 = 900
800 + 900 = 1 700
C
35
50
35 x 50 = 1 750 50
50
50 x 50 = 2 500 1 750 + 2 500 = 4 250
7 450
20
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
IV Investičné zmeny
V rámci IŽP je možné vykonať nasledujúce zmeny:
– zvýšenie /zníženie poistného,
– zmena alokačného pomeru,
– zrušenie cielenej / klientskej investičnej stratégie,
– mimoriadne vklady,
– čiastočné odkupy,
– splatený stav.
Všetky investičné zmeny sú riešené dodatkami k zmluve. Žiadnu zmenu nie je možné vykonať spätne, t.j. pred
dátumom doručenia žiadosti o zmenu poisťovateľovi.
Investičné zmeny je možné realizovať prostredníctvom správne vyplnenej žiadanky pre Invest Plus. (Informácie
o možnosti telefonického nahlasovania zmien žiadajte na tel.č. 0800 122 222)
Zvýšenie/Zníženie bežného poistného
Klient (poistník) môže kedykoľvek požiadať o zvýšenie alebo zníženie poistného. Pri znižovaní poistného je však
potrebné pamätať na limity pre minimálne poistné.
Minimálne je možné poistné zvýšiť, alebo znížiť poistné o:
mesačne
Štvrťročne
Polročne
ročne
4€
7€
10 €
15 €
Zmena poistného nadobúda platnosť v najbližší deň splatnosti poistného nasledujúci po dni, v ktorom poisťovateľ
obdrží správne vyplnenú žiadanku.
V prípade, že poistné bolo:
– znížené v prvých dvoch rokoch rokov trvania poistenia: bežné poistné bude použité na nákup PPJ až do doby, keď
PPJ budú nakúpené za poistné vo výške pôvodne dohodnutého dvojročného poistného.
– zvýšené počas prvých dvoch rokov trvania poistenia a PPJ boli už nakúpené za poistné vo výške pôvodne
dohodnutého dvojročného poistného, bežné poistné bude použité na nákup APJ.
Poplatok za zmenu vo výške poistného:
Za zmenu vo výške poistného sa účtuje poplatok 3,3 €. Poplatok je hradený znížením počtu APJ na účte poistníka.
Zmena alokačného pomeru
Zmenu alokačného pomeru je možné uskutočniť iba ak si klient pri dojednávaní poistnej zmluvy zvolil ako investičnú
stratégiu „Alokačný pomer“.
Zmena alokačného pomeru sa vyjadrí percentuálne za každý fond, ktorý si klient chce zvoliť, pričom súčet musí
dávať 100%.
Zmena alokačného pomeru nemá vplyv na rozmiestnenie doposiaľ zaplateného poistného. Zmena nadobúda platnosť
v najbližší deň splatnosti po doručení správne vyplnenej žiadanky od poistníka.
Poplatok za zrealizovanie alokačného pomeru:
Ak sa zmena alokačného pomeru realizuje raz ročne, zmena alokačného pomeru je bezplatne. Ak však klient požiada
viackrát za rok o znenu alokačného pomeru, táto je spoplatenená 3,3 €. Poplatok je hradený znížením počtu APJ na
účte poistníka.
21
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Zrušenie investičnej stratégie
V prípade, že si klient pri dojednávaní poistnej zmluvy ako investičnú stratégiu zvolil Klientskú alebo Cielenú investičnú
stratégiu, je možné kedykoľvek v priebehu trvania poistenia písomne požiadať o jej zrušenie.
V prípade zrušenia:
– Cielenej investičnej stratégie: si poistník ako novú investičnú stratégiu, môže zvoliť Alokačný pomer alebo
Klientsku investičnú stratégiu,
– Klientskej investičnej stratégie: si poistník ako novú investičnú stratégiu, môže zvoliť Alokačný pomer alebo
novú Cielenú investičnú stratégiu“.
Zrušenie „Cielenej investičnej stratégie“ alebo „Klientskej investičnej stratégie“ nadobudne účinnosť v deň, ktorý
nasleduje po dni doručenia správne vyplnenej žiadosti poisťovateľovi, ak v nej nie je uvedené inak.
Prevody podielových jednotiek
Ak je v poistnej zmluve aktuálna platná stratégia „Alokačný pomer“, poistník môže v každom roku trvania poistenia
požiadať o prevod podielových jednotiek medzi jednotlivými fondmi.
Prevod môže byť vyjadrený:
– ako percento z jedného fondu, ktoré má byť prevedené do druhého fondu,
– alebo sa uvedie peňažná čiastka, aká má byť prevedená. (Alokačný pomer pre ďalšie poistné ostáva pôvodný.)
Pri prevode sa PPJ a APJ jedného fondu prevedú za predajnú cenu PPJ a APJ tohto fondu k predajnej cene PPJ
a APJ druhého fondu. PPJ aj APJ sa prevedú v rovnakom pomere.
V prípade, že poistník požiada o prevod podielových jednotiek:
– zo Strategie fondu do niektorého z fondov ADF, AF, ZF a DDF, prevedú sa podielové jednotky rovnakým pomerom
z Money Market o.p.f., z Protected Equity 1 o.p.f. a z Protected Equity 2 o.p.f. do požadovaných fondov.
– do Strategie fondu z niektorého z fondov ADF, AF, ZF a DDF, podielové jednotky z týchto fondov budú prevedené
do Money Market o.p.f..
Poplatok za prevod podielových jednotiek medzi fondmi
Prevod podielových jednotiek medzi fondami raz ročne sa realizuje bezplatne. Za zrealizovanie prevodu podielových
jednotiek medzi fondmi viac ako 1 krát ročne sa účtuje poplatok vo výške 6,6 €, ktorý je hradený znížením počtu APJ
na účte poistníka.
Odkupný poplatok z Protected Equity fondov (neuplatňuje sa pri splatenom stave) 2 % z hodnoty podielových
jednotiek Protected Equity fondov ktorý je hradený znížením počtu APJ na účte poistníka.
Čiastočný odkup
Čiastočný odkup znamená, že klient si odkúpi z už zainvetovaného poistného časť, ktorá bude prevedená na bankový
účet klienta. Čiže môžeme povedať, že čiastočným odkupom sa klient môže kedykoľvek dostať k „našetreným“
peniazom z poistenia.
22
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Klient môže čiastočný odkup realizovať, len ak:
– hodnota APJ je vyššia ako 370 € (PPJ nie je možné odkúpiť)
Klient môže z hodnoty účtu vybrať:
• minimálne 330 € avšak
• maximálne 90 % aktuálnej hodnoty APJ.
Výšku čiastočného odkupu možno vyjadriť nasledujúcimi spôsobmi, uvedie sa:
• konkrétna celková peňažná čiastka v €
• pre každý fond konkrétna peňažná čiastka v €
• percento z celkovej hodnoty APJ
• pre každý fond percento APJ
Pri čiastočných odkupoch je však dôležité upozorniť klienta, že prostredníctvom čiastočného odkupu sa znižuje
hodnota účtu klienta a aj výška poistnej ochrany!
Poplatok za čiastočný odkup:
– v prvých 6tich rokoch trvania poistenia - 2,5% z hodnoty odkupu APJ. Poplatok je hradený znížením počtu APJ na
účte poistníka
– po 6tich rokoch trvania poistenia - 0,3% z hodnoty odkupu APJ. Poplatok je hradený znížením počtu APJ na účte
poistníka
– ak sú na účte iba PPJ: % z hodnoty PPJ (závisí od vstupného veku a dĺžky trvania zmluvy)
– v prípade čiastočného odkupu z Strategie fondu (Protected Equity fondov) - 2 % z hodnoty podielových jednotiek
Protected Equity fondov. .Poplatok je hradený znížením počtu APJ na účte poistníka
Úplný odkup (Odbytné)
Ak poistník požiada o ukončenie (zrušenie) zmluvy, má právo na odbytné vo výške celkovej hodnoty podielových
jednotiek (t.j. hodnoty účtu poistníka) k najbližšiemu valuačnému dňu (dňu ocenenia fondov) nasledujúcemu po dni
zrušenia poistnej zmluvy zníženej o poplatok za nesplatené počiatočné náklady, o poplatok za zrušenie poistnej,
o prípadný akumulovaný dlh a o prípadné dlžné poistné za voliteľné poistenia a pripoistenia za dobu do ich zániku.
Poistenie v splatenom stave
Poistenie v splatenom stave predstavuje situáciu, kedy klient už neplatí bežné poistné za poistnú zmluvu. Zjednodušene
povedané, splatený stav predstavuje situáciu, kedy už neplatí bežné poistné, a peniaze, ktoré doposiaľ do poistenia
vložil v ňom i ponechá. Tieto sa budú naďalej zhodnocovať prostredníctvom zvolenej investičnej stratégie, a taktiež
klient má stále poistnú ochranu. Do poistenia, ktoré prejde do splateného stavu môže klient vkladať už len mimoriadne
vklady. Klient môže z poistenia vyberať prostredníctvom mimoriadnych odkupov, avšak ak hodnota účtu klienta
klesne pod 663,88 € poistenie zanikne, a klientovi sa vyplatí odbytné.
Poistenie môže byť prevedené na poistenie v splatenom stave:
• na základe žiadosti klienta,
• ak klient meškal s platbou, a dĺžne poistné neuhradil ani na základe výzvy.
• poistenie automaticky spadá do splateného stavu vo výročný deň, ktorý nasleduje alebo sa zhoduje s dňom,
v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov
Akumulovaný dlh
V prípade, že na účte poistníka nie sú APJ, tvorí sa akumulovaný dlh, ktorý sa vypočíta ako súčet všetkých poplatkov
(s výnimkou poplatku za počiatočné náklady, poplatku za nesplatené počiatočné náklady a poplatku za správu
fondu).
V prípade, že na účte poistníka sú APJ, ale ich hodnota nestačí na pokrytie rizikového poistného a na pokrytie
poplatkov, tvorí sa akumulovaný dlh vo výške týchto nesplatených poplatkov.
Akumulovaný dlh sa uhrádza znížením počtu APJ nakúpených za ďalšie bežné alebo mimoriadne poistné pomerne
z jednotlivých fondov. Na splatenie akumulovaného dlhu môže byť použitých mesačne až 100 % APJ. Nesplatené
poplatky, sa navyšujú o úrok vo výške základnej úrokovej sadzby určenej NBS.
23
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
V. ŠTRUKTÚRA POPLATKOV
Legenda:
PPJ – počiatočné podielové jednotky, APJ – akumulačné podielové jednotky,
IŽP – investičné životné poistenie, ADF – Akciový dynamický fond, AF – Akciový fond,
ZF – Zmiešaný fond, DDF – Dlhopisový dynamický fond, SF – Strategie fond, MM – Money Market o.p.f.,
PE1 – Protected Equity 1 o.p.f., PE2 – Protected Equity 2 o.p.f.
Typ poplatku
Správny
poplatok
Výška poplatku
Lehota platenia
Spôsob hradenia poplatku
mesačná
1,7 €
štvrťročná
1,5 €
polročná
1,3 €
ročná
1,2 €
Pre poistenie v splatenom stave
Hradený mesačne
znižovaním počtu APJ na
účte poistníka
1,8 €
Poplatok za
počiatočné
náklady
6 % z hodnoty PPJ
Hradený raz ročne znížením
počtu PPJ na účte poistníka
až kalendárneho roka, v
ktorom poistený dovŕši vek
65 rokov (vrátane)
Poplatok za
krytie rizika
spojeného s IŽP*
Stanovený pre každého poisteného individuálne (v závislosti
od jeho veku, pohlavia, poistnej doby a hodnoty účtu)
Hradený týždenne znížením
počtu APJ na účte poistníka
Poplatok za
2,5% z hodnoty odkupu APJ v prvých 6 rokoch trvania
zrušenie poistnej
poistenia
zmluvy
Poplatok za
nesplatené
počiatočné
náklady
Poplatok za
správu fondu
Hradený znížením počtu
APJ na účte poistníka
Výška tohto poplatku, vyjadrená ako % z hodnoty PPJ,
závisí od vstupného veku poisteného a od roku trvania IŽP,
Uhradený jednorazovo
znížením počtu PPJ na účte
v ktorom dôjde k zániku IŽP s výplatou odbytného, k zániku
IŽP odstúpením od poistnej zmluvy alebo k prevedeniu IŽP do poistníka
splateného stavu.
ADF
1,50% p.a.
AF
0,70% p.a.
ZF
1,05% p.a.
DDF
1,50% p.a.
SF
MM
1,50% p.a.
PE1
1,50% p.a.
PE2
1,50% p.a.
+
Poplatok správcu a
poplatok depozitára
príslušného
podielového fondu
Tento poplatok je
zohľadnený v cene
podielovej jednotky
príslušného fondu
• Poplatok za krytie rizika spojeného s IŽP sa neuplatňuje v prípade, ak je IŽP v splatenom stave.
• Odkupný poplatok z Protected Equity fondov sa uplatňuje pri prevode podielových jednotiek z ktoréhokoľvek
z Protected Equity fondov, pri čiastočnom odkupe akumulačných podielových jednotiek ktoréhokoľvek z Protected
Equity fondov, alebo pri zániku poistenia s výplatou odbytného.
Tento poplatok sa neuplatňuje pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s
výplatou odbytného z Protected Equity 1 o.p.f. k 31. marcu každého párneho kalendárneho roka, počnúc rokom
2010, a pri prevode podielových jednotiek, čiastočnom odkupe alebo zániku poistenia s výplatou odbytného
z Protected Equity 2 o.p.f. k 31. marcu každého nepárneho kalendárneho roka, počnúc rokom 2011.
24
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
VI. DYNAMIKA
Inflácia predstavuje jav, ktorý trápi každú ekonomiku a každú krajinu. Môžeme ju definovať ako „celkový rast cenovej
hladiny“, čo znamená, že všetky ceny rastú, a hodnota peňazí v čase klesá – čiže za daný objem peňazí si kúpime
v konečnom dôsledku menej tovarov a služieb. Pokiaľ je inflácia nízka, človek si ju v každodennom živote ani
nevšimne.
Pri poistení je to však inak. Poistenie predstavuje dlhodobú investíciu, ktorú človek uzatvára na mnoho rokov, a suma,
ktorá v čase dojednania poistenia predstavuje „slušnú kôpku peňazí“, vplyvom inflácie o 30 rokov už nemusí.
Na pochopenie samotného vzťahu medzi investíciou a infláciou použijeme jednoduchý príklad:
Klient investoval v banke v roku 2000 vklad vo výške 10 000 €.
* pri predpoklade 3% ročnej inflácie a 1% ročnom zhodnocovaní vložených peňazí v banke.
Vplyvom času a inflácie reálna hodnota bankovej investície kliesla až o 3 900 €!
Ako je z príkladu vidieť, je veľmi potrebné upravovať poistnú sumu o infláciu. Práve na toto slúži dynamika – čiže
pravidelné každoročné navyšovanie poisnej sumy o mieru inflácie.
Dynamiku si klient môže dojednať priamo v poistnej zmluve. Ak tak spraví, každý rok mu bude zasielaná listom
informácia o dynamizácii jeho poistenej zmluvy – o tom, aký vplyv bude mať dynamika na výšku poisnej sumy ako i
poistného.
V prípade, že klient sa predsa len rozhodne, že nechce prijať dynamiku, musí buď telefonicky kontaktovať Allianz
Direct na telefónnom čísle 0800 122 222, alebo vyplní priloženú návratku a zašle späť na uvedenú adresu.
Ak sa klient pri dojednávaní poistenej zmluvy rozhodne, že nechce dynamiku, a v priebehu poistenia zmení názor,
stačí ak vypíše žiadanku, a dynamika sa mu aktivuje.
25
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
VII. PRIPOISTENIA
Pripoistenie je možné dojednať len spolu s hlavnou zložkou poistenia – čiže investičným životným poistením. Poistné
za pripoistenia sa platí bežne. Nezabúdajme však, že lehota platenia poistného na investičnom životnom poistení
musí byť zhodná s lehotou platenia poistného za pripoistenie.
Rizikové životné poistenie
Tarifa - R3
Pripoistenie kryje riziko akejkoľvek smrti. Znamená to, že v prípade akejkoľvek smrti klienta je vyplatená oprávneným
osobám, dojednaná poistná suma (vrátane dynamiky). V prípade, že poistná udalosť nenastane, plnenie sa
nevypláca.
Klient uzatvorením rizikového životného poistenia predovšetkým chráni svoju rodinu a tých, ktorých má rád pred
stratou resp. znížením kvality života, ak by sa mu niečo stalo. Preto je vhodné pre rodičov, partnerov, jednoducho
pre všetkých. Okrem toho, väčšina finančných inštitúcií vyžaduje pri čerpaní hypotekárneho úveru i Rizikové životné
poistenie ako formu zábezpeky pre prípad smrti klienta.
Pri stanovovaní poistnej sumy je potrebné vychádzať z režijných nákladov (nájom, energie...), alebo z finančných
záväzkov (leasing, úver). Optimálne stanovená poistná suma by mala pokryť režijné náklady rodiny aspoň na 2 roky,
alebo pokryť výšku finančných záväzkov.
Poistná udalosť:
Akákoľvek smrť poisteného (prirodzená, úrazová či smrť chorobou)
Vstupný vek:
15 – 60 rokov.
Poistná doba:
Minimálne 5, maximálne 50 rokov, avšak maximálne do veku 65 rokov klienta. Poistenie sa
končí buď smrťou klienta, alebo dožitím sa konca poistnej doby.
Začiatok poistenia: Najskôr deň nasledujúci po dni dojednania.
Poistná suma:
Minimálna poistná ani maximálna poisná suma nie sú stanovené.
Poistné:
Minimálne lehotné poistné je stanovené na:
mesačne
2€
polročne
12 €
štvrťročne
6€
ročne
20 €
Zľavy :
Pri rizikovom životnom poistení je možné klientovi poskytnúť 2 druhy zliav:
– 10 % za dojednanie spolu s hlavnou zložkou – zľava sa počíta z celého poistného
– 30 % zľava poskytovaná v prípade, že výška ročného poistného presiahne hodnotu 100 €. Výšku zľavy sa určí ako
30 % z časti ročného poistného nad 100 EUR
Postup výpočtu
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), alebo prostredníctvom
matematického výpočtu.
26
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Zľava = Poistné pred zľavou x 0,1
Poistné po zľave = (Poistné pred zľavou – Zľava)
Ak výška ročného poistného pred zľavou je vyššia ako 100 €, poistné vypočítame nasledovne:
Poistné po zľave (30%) = 100 + (ročné poistné pred zľavou – 100) x 0,70
Lehotné poistné = Poistné po zľave (30%) x Koeficient prepočtu
Zľava 10% = Lehotné poistné x 0,1
Lehotné poistné po zľave (10%) = Lehotné poistné – Zľava (10%)
Zaokrúhľovanie:
• vypočítané lehotné poistné pred zľavou sa zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto matematicky
• výška zľavy sa zaokrúhľuje na celé centy nahor
• výsledné lehotné poistné zaokrúhľujeme na 1 desatinné miesto matematicky
Pamätajme si!
• Vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník.
• Pripoistenie sa dynamizuje – to znamená, že jeho hodnota sa každoročne upravuje v závislosti od vývoja
investície.
• Výsledné poistné zaokrúhľujeme na 1 desatinné miesto matematicky
Pripoistenie smrti následkom úrazu
tarifa: 11UP
Pripoistenie kryjúce riziko smrti následom úrazu. Úrazová smrť môže nastať pri akejkoľvek pracovnej, alebo športovej
aktivite.
Úlohou pripoistenia je chrániť rodinu a najbližších klienta ak by počas poistnej doby došlo k úrazovej smrti klienta
(poisteného). Preto, v prípade úrazovej smrti klienta, sa dojednaná poistná suma (vrátane dynamiky) vypláca osobám,
ktoré klient určil. V prípade, že poistná udalosť nenastane, plnenie sa nevypláca.
Pri určovaní poistnej sumy je potrebné vychádzať z fixných mesačných „režijných“ nákladov.
Poistná udalosť:
Smrť klienta následkom úrazu. Za poistnú udalosť sa považuje i smrť klienta do 3 rokov od
samotného úrazu, ak smrť bola spôsobená úrazom.
27
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 15 rokov, maximálne však 60 rokov veku klienta.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 1 rok, maximálne však o veku 65 rokov klienta. (nie dlhšie ako
hlavná zložka – investičné životné poistenie)
Poistná suma:
Minimálne dojednateľná poistná suma je 5 000 €, maximálne však 100 000 €.
Ak je klient dôchodca, študent, učeň, žiak, žena v domácnosti, žena na materskej dovolenke,
alebo nezamestnaný, maximálne možná dojednateľná poistná suma je 20 000 €.
Postup výpočtu:
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), prostredníctvom
matematického výpočtu, alebo opísať zo sadzobníka, ktorý nájdete v prílohách
Pamätajme si!
•
•
•
•
vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
je možné dynamizovať zmluvu – navyšovať poistnú sumu v závislosti od vývoja inflácie
klientov členíme do 2 rizikových skupín podľa zamestnania a záľub.
v prípade, že klient vykonáva rizikovú prácu alebo sa venuje rizikovému športu, pri výpočte poistného sa
uplatňujú prirážky.
Pripoistenie trvalých následkov úrazu
– bez progresívneho plnenia (tarifa 12UP)
– s progresívnym plnením (tarifa 13UP)
Vznik úrazu a jeho liečenie si vyžaduje nielen pokoj na lôžku, ale sú s ním spojené i zvýšené výdavky na lieky, liečbu, či
rehabilitácie, a zníženie príjmu klienta z dôvodu dlhodobej PN či dokonca invalidity (doklad práceneschopnosti nie je na
výplatu poistného plnenia nevyhnutný). Takého neočakávané výdavky často nepriaznivo vplývajú na rodinný rozpočet.
Práve preto je veľmi dôležité myslieť na ťažké situácie skôr ako nastanú, a dostatočne zabezpečiť seba i najbližších.
Je možné dojednať trvalé následky úrazu:
– s progresívnym plnením (až do 500%) (tarifa 13 UP)
– bez progresívneho plnenia (tarifa 12 UP)
Poistná udalosť:
V prípade, že úraz, ktorý klient utrpel, má trvalé následky, je klientovi vyplatené príslušné
poistné plnenie. Poistné plnenie je vyjadrené prostredníctvom stanoveného %, v závislosti od
samotného trvalého následku.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 15 rokov, maximálny 60 rokov veku klienta.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 1 rok, maximálne však o veku 65 rokov klienta.
Poistná suma:
Minimálne dojednateľná poistná suma je 5 000 €, maximálne 100 000 €.
Ak je klient dôchodca, študent, učeň, žiak, žena v domácnosti, žena na materskej dovolenke,
alebo nezamestnaný, maximálne možná dojednateľná poistná suma je 20 000 €.
Pamätajme si!
28
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
•
•
•
•
vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
je možné dynamizovať zmluvu – navyšovať poistnú sumu v závislosti od vývoja inflácie
klientov členíme do 2 rizikových skupín podľa zamestnania a záľub.
v prípade, že klient vykonáva rizikovú prácu alebo sa venuje rizikovému športu, pri výpočte poistného sa
uplatňujú prirážky (iba pri pripoistení trvalých následkov bez progresívneho plnenia)
• Poistné plnenie sa nezakladá na nutnosti dokladovať potvrdenie o „práce neschopnosti“.
Tabuľka pre progresívne plnenie:
Tabuľka progresívneho plnenia pre Pripoistenie trvalých následkov úrazu
% ohodnotenia trvalých následkov podľa oceňovacej tabuľky
príslušné % progresívneho plnenia
1
1
5
5
10
10
15
15
20
20
25
25
30
40
35
55
40
70
45
85
50
100
55
125
60
150
65
175
70
200
75
250
80
300
85
350
90
400
95
450
100
500
Výluky:
Poistený so vstupným vekom 61 rokov, si môže dojednať úrazové pripoistenie ku investičnému životnému poisteniu
za nasledovných podmienok:
Vstupný vek:
Poistná doba:
Poistné:
Maximálna poistná suma:
61 – 64 rokov
do veku 65 rokov
riziková skupina podľa vykonávanej činnosti
10 000,00 EUR
Postup výpočtu:
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), prostredníctvom matematického
výpočtu, alebo opísať zo sadzobníka, ktorý nájdete v prílohách.
29
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného
liečenia následkov úrazu (tarifa 14UP)
Pripoistenie je veľmi podobné pripoisteniu ušlého zárobku. Základný rozdiel je však ten, že klient výšku dennej dávky
nemusí odvádzať zo svojej mzdy, preto si môže dojednať takmer neobmedzenú výšku dennej dávky. Ďalšou výhodou
pripoistenia je fakt, že počas obdobia nevyhnutného liečenia klient nemusí byť na PN. Dené dávky sa vyplácajú od
15teho dňa liečenia, avšak sú preplácané za celé obdobie, to znamená od 1. dňa liečenia – teda spätne.
Príkladom je učiteľ, ktorý si zlomí ruku. Na PN je len pár dní, avšak ruku v sadre má takmer mesiac. Počas celej tejto
doby je učiteľovi vyplácaná dávka denného odškodného počas nevyhnuteného liečenia.
Poistná udalosť:
Ak úraz, ktorý klient utrpel, má za následok nevyhnutné liečenie následkou úrazu dlhšie ako
14 dní, klientovi sa vypláca dojednaná výška denného odškodného.
Poistná suma:
Poistná suma sa stanovuje v podobe denného odškodného. Minimálne dojednateľná výška
denného odškodného je 5 €, maximálna výška je 70 €.
Ak sa klient rozhodne dojednať si iba pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného
liečenia následkov úrazu:
• poistná suma je stanovená minimálne na 5 €, maximálne na 10 €
Ak sa klient rozhodne dojednať si pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného
liečenia následkov úrazu spolu s pripoistením smrti následkom úrazu, trvalých následkov
úrazu:
• minimálna poistná suma je stanovaná na 5 €, maximálne 70 €. Musí bu byť však splnená
podmienka, že výška poistnej sumy za pripoistenie smrti následkom úrazu alebo trvalých
následkov úrazu musí byť stanovená minimálne ako 1 000 násobok poistnej sumy za denné
odškodné liečením.
V prípade, že poistený je dôchodca, študent, učeň, žiak, žena v domácnosti, žena na materskej
dovolenke alebo nezamesnaný, maximálne dojednateľný výška denného odškodného je 20 €.
Dojednaná denná dávka sa vypláca maximálne počas 1 roka odo dňa úrazu.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 15 rokov, maximálne však 60 rokov.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 1 rok, maxinálne však do veku 65 rokov klienta.
Pamätajme si!
•
•
•
•
vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
je možné dynamizovať zmluvu – navyšovať poistnú sumu v závislosti od vývoja inflácie
klientov členíme do 2 rizikových skupín podľa zamestnania a záľub.
v prípade, že klient vykonáva rizikovú prácu alebo sa venuje rizikovému športu, pri výpočte poistného sa
uplatňujú prirážky
• Liečenie úrazu a jeho skutočná dĺžka sú potrebné doložiť zdravotnou dokumentáciou.
30
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Výluky:
Poistený so vstupným vekom 61 rokov, si môže dojednať pripoistenie investičnému životnému poisteniu za
nasledovných podmienok:
Vstupný vek: 61 – 64 rokov
Poistná doba: Do veku 65 rokov
Poistné:
Riziková skupina podľa vykonávanej činnosti
Maximálna poistná suma: 5,00 EUR
Postup výpočtu:
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), prostredníctvom matematického
výpočtu, alebo opísať zo sadzobníka, ktorý nájdete v prílohách
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu
(tarifa 15 UP)
Úlohou pripoistenia je poskytnúť klientovi „odškodné“ v prípade, ak sa z dôvodu úrazu ocitne v nemocnici.
Veľkou výhodou pripoistenia je, že výška denného odškodného, ktoré sa klientovi vypláca, nie je závislá od príjmu
klienta, a nie je potrebné vychádzať z jeho oficiálneho zárobku. Preto je výška dennej dávky, ktorú si klient môže
dojednať, takmer neobmedzená.
Denné odškodné sa vypláca sa za každú polnoc, ktorú klient strávi v nemocnici.
Poistná udalosť:
Hospitalizácia v nemocnici z dôvodu úrazu.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 15 rokov, maximálne však 60 rokov.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 1 rok, maxinálne však do veku 65 rokov klienta.
Poistná suma:
Poistná suma sa stanovuje v podobe denného odškodného. Minimálne dojednateľná výška
denného odškodného je 5 €, maximálna výška je 70 €.
Ak klient sa rozhodne dojednať si iba pripoistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici:
• poistná suma je stanovená minimálne na 5 €, maximálne na 10 €
Ak sa klient rozhodne dojednať si pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
spolu s pripoistením smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu:
• minimálna poistná suma je stanovaná na 5 €, maximálne 70 €. Musí bu byť však splnená
podmienka, že výška poistnej sumy za pripoistenie smrti následkom úrazu alebo trvalých
následkov úrazu musí byť stanovená minimálne ako 1 000 násobok poistnej sumy za denné
odškodné v nemocnici.
V prípade, že poistený je dôchodca, študent, učeň, žiak, žena v domácnosti, žena na materskej
dovolenke alebo nezamesnaný, maximálne dojednateľný výška denného odškodného je 20 €.
Dojednaná denná dávka sa vypláca maximálne počas 1 roka stráveného v nemocnici odo dňa
úrazu.
31
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pamätajme si!
•
•
•
•
vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
je možné dynamizovať zmluvu – navyšovať poistnú sumu v závislosti od vývoja inflácie
klientov členíme do 2 rizikových skupín podľa zamestnania a záľub.
v prípade, že klient vykonáva rizikovú prácu alebo sa venuje rizikovému športu, pri výpočte poistného sa
uplatňujú prirážky
Výluky:
Poistený so vstupným vekom 61 rokov, si môže dojednať pripoistenie investičnému životnému poisteniu za
nasledovných podmienok:
Vstupný vek: 61 – 64 rokov
Poistná doba: Do veku 65 rokov
Poistné:
Riziková skupina podľa vykonávanej činnosti
Maximálna poistná suma: 5,00 EUR
Postup výpočtu:
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), prostredníctvom matematického
výpočtu, alebo opísať zo sadzobníka, ktorý nájdete v prílohách
Pripoistenie kritických chorôb
(Tarifa 1ZN)
Pripoistenie kryjúce riziká civilizačných chorôb, závažných ochorení a operácii. Poistná suma sa vypláca po
diagnostikovaní choroby, alebo podrobení sa operácii.
Úlohou pripoistenia je chrániť klienta a zabezpečiť, aby i v prípade takéhoto závažného ochorenia si vedel zadovážiť
často drahé a cenovo nedostupné lieky, a potrebnú zdravotnú starostlivosť.
Poistná udalosť:
32
Diagnostikovanie kritickej choroby alebo podrobenie sa operácie. Pripoistenie kryje ochorenie,
nie iba diagnózy. Túto skutočnosť môžeme radiť medzi najväčšie konkurenčné výhody
pripoistenia.
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Ochorenia (20 ochorení)
Operácie (6 operácií)
srdcový infarkt
HIV infekcia – získaná počas
výkonu povolania
nevyhnutná transplantácia životne
dôležitých orgánov
cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
konečné štádium pľúcneho
ochorenia
operácia vencovitých tepien
z dôvodu ischemickej choroby srdca
rakovina
kóma
operácia aorty
chronické zlyhanie obličiek
bakteriálna meningitída
operácia srdcových chlopní
Slepota, strata reči
kliešťová encefalitída a encefalitída
strata končatín
úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie
dvoch a viac končatín
kardiomyopatia
iné kritické choroby vopred
dohodnuté v poistnej zmluve
skleróza multiplex
apalický syndróm
kliešťová encefalitída
primárna pľúcna hypertenzia
parkinsonova choroba
anémia následkom postihnutia
kostnej drene (Aplastická anémia)
alzheimerova choroba
hluchota oboch uší (strata sluchu)
Vstupný vek:
Minimálne 15 rokov, maximálne 55 rokov.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 10 rokov, maximálne 40 rokov, avšak len do veku 65 rokov veku
klienta.
Začiatok poistenia: Je totožný so začiatkom hlavného poistenia.
Poistná suma:
Minimálna, ani maximálna poistná suma nie je stanovená.
Lekárska prehliadka klienta je potrebná v prípade, že:
– vek klienta je do 40 rokov a dojednáva si poistnú sumu viac ako 75 001 €
– vek klienta je 41 a viac rokov a dojednáva si poistnú sumu 50 001 €
V prípade, že si klient dojednáva poistnú sumu nad 85 000 €, hodnotí sa subjektívne riziko.
Čakacia doba:
Čakacia doba je štandardne 6 mesiacov. Začína plynúť dňom uzatvorenia pripoistenia (alebo
zvýšením poistnej sumy). Pri niektorých chorobách sa uplatňuje i doba prežitia.
Ak poistený v priebehu čakacej doby prvý krát navštívi lekára z dôvodu prejavujúcich sa
príznakov kritickej choroby, vznik kritickej choroby nie je poistnou udalosťou, pripoistenie
zaniká a poisťovateľ vráti poistníkovi celé zaplatené poistné.
Poznámka:
− ak dôjde ku smrti klienta po diagnostikovaní ochorenia alebo podrobení sa operácii avšak pri nesplnení podmienok
vzniku poistnej udalosti definovanej vo VPP zaniká pripoistenie bez nároku na poistné plnenie (poisťovňa vyplatí
oprávneným osobám plnenie z hlavného poistenia),
− ak klient zomrie po diagnostikovaní ochorenia alebo podrobení sa operácii a ak sú splnené podmienky vzniku
poistnej udalosti definovanej vo VPP oprávnená osoba má nárok na plnenie z hlavného poistenia a keďže poistné
plnenie z pripoistenia kritických chorôb prináleží poistenému, je predmetom dedičského konania!
33
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Poistné plnenie:
Poistným plnením je dohodnutá poistná suma pre pripoistenie kritických chorôb v prípade vzniku poistnej udalosti.
Poistnou udalosťou je vznik niektorej z kritických chorôb v súlade s podmienkami uvedenými vo Všeobecných
poistných podmienkach (VPP) pre pripoistenie kritických chorôb v priebehu trvania pripoistenia, najskôr však po
uplynutí čakacej doby.
Poistnou udalosťou pripoistenie zaniká. Plnením z pripoistenia nie sú nijako dotknuté nároky z hlavného poistenia.
V prípade smrti poisteného po diagnostikovaní ochorenia alebo podrobení sa operácii avšak pri nesplnení podmienok
vzniku poistnej udalosti definovanej vo VPP zaniká pripoistenie bez nároku na poistné plnenie.
Postup výpočtu:
Poistné je možné vypočítať buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačnyy), alebo prostredníctvom matematického
výpočtu:
Pamätajme si!
• Vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník.
• Pripoistenie sa dynamizuje – to znamená, že jeho hodnota sa každoročne upravuje v závislosti od vývoja
investície.
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade
invalidity (tarifa OP1)
V prípade, že klientovi bol priznaný plný invalidný dôchodok v dôsledku choroby alebo úrazu, ktorý má za následok
stratu práce, klientovi je „odpustené“ platenie poistného za zmluvu.
Poistná udalosť:
Klient je oslobodený od platenia v prípade, že mu bol priznaný plný invalidný dôchodok – čiže
klientovi poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, a to buď:
• následkom úrazu - poistné krytie je hneď od začiatku poistenia,
• chorobou – ak bol invalidný dôchodok priznaný najskôr po 2 rokoch od začiatku pripoistenia
a v dôsledku choroby, ktorá vznikla za trvania pripoistenia.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 15 rokov, maximálny 60 rokov.
Poistná doba:
Minimálne 5 rokov. Pripoistenie sa dojednáva do veku 55, 60 a 65 rokov klienta.
Začiatok poistenia: Je totožný so začiatkom hlavného poistenia
Poistná suma:
34
Poistná suma predstavuje súčet poistných súm za jednotlivé pripoistenia ako i za hlavnú
zložku.
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Výpočet poistného: Poistné vypočítame tak, že spočítame poistné za hlavnú zložku a jednotlivé pripoistenia,
ktoré si klient dojednal (spočítavame iba poistenie a pripoistenia v priloženej tabuľke!) a vynásobíme ich príslušným
koeficientom:
Poistné za Invest Plus
+
Poistné za Rizikové životné poistenie
+
Poistné za Pripoistenie smrti následkom úrazu
+
Poistné za Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
Poistné za Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
+
+
Poistné za Pripoistenie kritických chorôb
=
Poistná suma pre výpočet poistného za Pripoistenie oslobodenia od platenia
Samotnú poistnú sumu získanú sčítaním poistného za jednotlivé poistenia a pripoistenia je potrebné vynásobiť
koeficientom:
Do veku 55 rokov klienta
3 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,03
Do veku 60 rokov klienta
5 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,05
Do veku 65 rokov klienta
7 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,07
Pamätajme si!
• vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
• pripoistenie je možné dojednať ak poistník = poistený!
Pripoistenie dočasného dôchodku (tarifa IN1)
Úlohou pripoistenia je chrániť klienta pred dramatickým znížením príjmu a životného štandardu v prípade, že klientovi
je priznaný plný invalidný dôchodok. Poistná suma je klientovi vyplácaná formou ročného dôchodku,
Ak klient zarába priemernú mzdu (720 €), invalidný dôchodok mu je priznaný vo výške 250 až 300 €. To znamená,
že príjem klienta sa v dôsledku trvalej invalidity zníži o polovicu!
Poistná udalosť:
Priznanie plného invalidného dôchodku podľa predpisov o sociálnom poistení.
• Úrazu - poistné krytie je hneď od začiatku platnosti zmluvy,
• Chorobou - ak bol invalidný dôchodok priznaný najskôr po 2 rokoch od začiatku pripoistenia
a v dôsledku choroby, ktorá vznikla za trvania pripoistenia.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 15 rokov, maximálny vstupný vek je 57 rokov veku klienta.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 5 rokov, maximálne však o veku 65 rokov klienta. Pripoistenie taktiež
končí odchodom poisteného do starobného, prípadne predčasného starobného dôchodku
v prípade, ak nastal skôr ako koniec dohodnutej poistnej doby.
35
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Poistná suma:
Poistná suma sa stanovuje formou ročného dôchodku. Minimálna, ani maximálna výška
ročného dôchodku nie je stanovená.
Zdravotná dokumentácia
V prípade, že si chce klient dojednať ročný dôchodok nad 8 000 € ročne, je potrebné
predložiť záznam z jeho zdravotnej dokumentácie.
Poistné plnenie:
V prípade priznania plného invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou je klientovi vyplácaná
dojednaná dávka ročného dôchodku.
Vyplácanie trvá 1 rok, a v prípade, že invalidita u klienta pretrváva i naďalej, klientovi sa vypláca
ročný dôchodok až do konca poistnej doby.
Riziková skupina
Klientov členíme podľa zamestnania a záľub o 3 rizikových skupín:
Riziková skupina 2
=
Poistné za rizikovú skupinu 1
x
1,5
Riziková skupina 3
=
Poistné za rizikovú skupinu 1
x
2
Postup výpočtu:
Poistné je možné vypočítať buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), alebo prostredníctvom matematického
výpočtu:
Pamätajme si!
• vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník.
• počas doby vyplácania dočasného dôchodku sa poistné za IN1 neplatí
Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
(tafira UZ1)
Ide o pripoistenie kryjúce stratu, resp. zníženie príjmu klienta počas PN.
Ak klient ochorie, zamestnávateľ mu prvé 3 dni uhrádza 25% z denného vymeriavacieho základu, 4 až 10 deň 55%,
a od 11. dňa dávky PN plynú zo Sociálnej poisťovne vo výške55% z vymeriavacieho denného základu.
To znamená, že ak klient ochorie, a ocitne sa na dlhodobejšej PN, jeho mesačný príjem tak klesne až takmer o
polovicu!
Poistná udalosť:
Poistnou udalosťou je strata príjmu v dôsledku choroby alebo úrazu (ak úraz spôsobil pracovnú
neschopnosť).
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 18 rokov, maximálny 55 rokov veku klienta.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 5 rokov, maximálne však do 65. roku veku klienta.
Pripoistenie taktiež končí odchodom poisteného do starobného, prípadne predčasného
starobného dôchodku v prípade, ak nastal skôr ako koniec dohodnutej poistnej doby.
Poistná suma:
Klient si stanovuje poistnú sumu v podobe dennej dávky, ktorú bude dostávať v prípade PN.
Minimálna výška dennej dávky je 5 €, maximálne však 100 €.
Samotná dávka sa vypláca za kalendárne dni PN.
36
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Účelom pripoistenia je vykryť stratu na zárobku klienta, a nie vytvárať dodatočný zisk. Preto je potrebné pri stanovovaní
dennej dávky brať do úvahy nasledovný vzťah:
Denná dávka za pripoistenie
+ denná dávka nemocenského poistenia
+ prípadná ďalšia náhrada mzdy
< čistý denný príjem klienta.
Čistý prijem a spôsoby jeho dokladovania:
Zamestnanci
- potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu,
Podnikatelia
– podľa daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, t.j.:
• príjmy z podnikania znížené o daň z príjmu, daňovo uznateľné výdavky a všetky odvody,
• alebo 25% z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie
Čakacia doba:
Čakacia doba je 2 mesiace od začiatku poistenia. Pri úraze čakacia doba odpadá.
Poistné plnenie:
Pri uzatváraní poistenia si klient vyberá, či mu bude denná dávka vyplácaná:
– od 15. dňa PN
– od 29. dňa PN.
Maximálna dĺžka plnenia z pripoistenia je 500 kalendárnych dní.
Nepoistiteľné osoby:
Študenti, učni, ženy v domácnosti, ženy na materskej dovolenke, nezamestnaní, starobní a invalidní dôchodcovia.
Tieto skupiny ľudí nie je možné poistiť, nakoľko keďže nepracujú, nemôžu mať stratu príjmu v dôsledku PN.
Zdravotná dokumentácia
Je potrebné doložiť výpis zo zdravotnej dokumentácie poistnej sumy 40 €
Postup výpočtu:
Poistné je možné vypočítať buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), alebo prostredníctvom matematického
výpočtu:
Lehotné poistné = Sadzba x Poistná suma x Keoficient prepočtu
Pamätajme si!
•
•
•
•
•
•
pri stanovovaní poistného pre príslušnú poistnú sumu, je potrebné rozlišovať zamestnancov a podnikateľov.
Výška dojednanej dávky je závislá od oficiálneho príjmu klienta.
Maximálna dĺžka plnenia z pripoistenia je 500 kalendárnych dní pre každú poistnú udalosť
Vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník.
Rozlišujeme 2 profesijné skupiny – zamestnancov a podnikateľov.
Predmetom plnenia nie je PN spôsobená z dôvodu ochorenia alebo úrazu, ktoré vznikli pred dojednaním
poistenia a pre ktoré bol poistený v období 5 rokov pred dojednaním poistenia liečený, lekársky sledovaný
alebo sa v uvedenom období prejavili ich príznaky.
• Poistná ochrana platí na území SR. Pri zahraničnom pobyte poisteného v Európe sa vypláca denná dávka
len za akútne ochorenia alebo úrazy vzniknuté v zahraničí za dobu lekársky nevyhnutnej hospitalizácie, ktorej
dobu určí lekár poisťovateľa.
37
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pripoistenie chirurgického zákroku
(Tarifa B1)
Úlohou pripoistenia je chrániť klienta a odškodniť ho v prípade, ak sa v dôsledku úrazu alebo choroby musí
podrobiť operácii. Poistná suma, ktorá je klientovi vyplatená predstavuje akoby „bolestné“ , ktoré klientovi umožňuje
zadováženie si kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a liekov.
V súkromných zdravotníckych zariadeniach klient dostáva vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale musí si za ňu priplatiť,
častokrát nemalé sumy. Preto pripoistenie pomáha klientom zabezpečiť im vysoký štandard zdravotných služieb.
Poistná udalosť:
Poistnou udalosťou je podrobenie sa chirurgickému zákroku z dôvodu choroby alebo úrazu.
Vstupný vek:
Miminálny vstupný vek je 15 rokov, maximálny 55 rokov.
Poistná doba:
Minimálne 10 rokov, maximálne do veku 65 rokov klienta.
Poistná suma:
Minimálne 1 000 €, maximálne 7 000 €.
Čakacia doba:
Čakacia doba pre:
- operácie následkom choroby je 6 mesiacov
- operácie súvisiace s tehotenstvom alebo ukončením tehotenstva je 280 dní.
- na operácie z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje
Poistné plnenie:
V prípade podrobenia sa operácii je klientovi vyplatená percentuálna časť z dojednanej poistnej
sumy. V prípade podrobenia sa viacerých oparácií súčastne, je vyplatené percentuálne plnenie
z operácie s najvyšším plnením, a z ostatných operácií polovičné plnenie.
Súčet percentuálnych plnení v jednom roku nesmie presiahnuť 200 %, a za celú poistnú dobu
500 %.
Riziková skupina
Pri výpočte poistného za pripoistenie rozdeľujeme klientov do 3 rizikových skupín podľa
zamestnania a záľub.
Platí, že:
Riziková skupina 2
=
Poistné za rizikovú skupinu 1
x
1,5
Riziková skupina 3
=
Poistné za rizikovú skupinu 1
x
2
Postup výpočtu:
Poistné je možné vypočítať prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), alebo prostredníctvom matematického výpočtu:
Pamätajme si!
• vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
• Samotný chirurgický zákrok je definovaný ako operácia s lokálnou alebo celkovou anestéziou a incíziou (rezom,
ktorým je narušená integrita), alebo ako iný chirurgický výkon – diagnostická alego terapeutická endoskopia.
Chirurgický zákrok musí byť vykonaný v zdravotníckom zariadení. Chirurgické zákroky sú definované v tabuľke
chirurgických zákrokov (VPP).
• Kozmetické chirurgické zákroky (liposukcia, korektúry poprsia a iné) nespadajú do poistného krytia!
38
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti
(tarifa UN1)
Pripoistenie chráni klienta nielen v prípade straty zamestnania, ale taktiež pre prípad smrti následkom pracovného
úrazu.
V prípade, že klient príde o prácu, znamená to pre neho množstvo starostí a taktiež zníženie príjmu. Dávky na podporu
v nezamestnanosti vyplácané z Úradu práce predstavujú len 50% z denného vymeriavacieho základu, a vyplácajú
sa len po dobu 6 mesiacov. Ak si ale klient prácu do šiestich mesiacov nenájde, nárok na dávky v nezamestnanosti
zo sociálnej poisťovne mu zaniká!
Poistná udalosť:
Poistnou udalosťou je strata zamestnania a následná nezamestnanosť alebo smrť v dôsledku
pracovného úrazu.
Pod stratou zamestnania rozumieme nedobrovoľnú stratu zamestnania, a to z dôvodov:
• výpovede danej zamestnávateľom podľa § 63, ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce
• okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 Zákonníka
práce
• dohody o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63, ods. 1, písm. a) až c)
Zákonníka práce
• prepustením poisteného z obdobného pracovnoprávneho vzťahu, ak v dôsledku zníženia početných
stavov nie je preňho iné služobné zaradenie (systemizácia v štátnej službe), alebo ak podľa
rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať
akúkoľvek funkciu okrem prípadu, že poistenému vznikol nárok na dôchodok za výsluhu rokov
Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že pripoistenie nezamestnanosti kryje nedobrovoľnú
stratu práce z organizačných dôvodov zamestnávateľa, alebo ak zamestnávateľ prepustí
zamestnanca pre jeho zdravotný stav.
Vstupný vek:
Minimálne 18 rokov, maximálne 61 rokov.
Poistná doba:
Minimálna poistná doba je 1 rok, maximálna poistná doba je do veku 62 rokov poisteného.
Poistná suma:
Klient si v pripoistení nezamestnanosti dojednáva mesačnú dávku, ktorej minimálna výška
je 100 €, maximálna výška je 2 000 €. Platí však pravidlo, že dojednaná mesačná dávka
v nezamestnanosti nesmie byť vyššia ako 75% vymeriavacieho základu klienta (priemernej
mesačnej hrubej mzdy klienta).
Klient má pri dojednaní pripoistenia v nezamestnanosti nárok na výplatu až 36 dávok. To
znamená, že ak klient stratil zamestnanie, a začal poberať mesačné dávky z pripoistenia, a
po 5 mesiacoch si prácu našiel, kedykoľvek do konca poisnej doby má nárok na ďalších 31
plnení, ak príde o prácu .
Poistná suma pre prípad smrti spôsobenej pracovným úrazom je poistná suma stanovená
maximálne na 12 násobok dojednanej mesačnej dávky v nezamestnanosti.
Podmienky, ktoré musí klient splniť pri dojednávaní pripoistenia:
• musí nepretržite pracovať v trvalom pracovnom pomere minimálne 12 mesiacov
• pracovný čas je minimálne 30 hodín týždenne
• pracuje
39
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pri pripoistení sa uplatňuje tzv. karenčná a čakacia doba.
Čakacia doba:
Čakacia doba slúži na ochranu poisťovne pred poistnými podvodmi. Znamená, že klient má
nárok na plnenie v prípade straty zamestnania až po 6 mesiacoch od dojednania.
Čakacia doba sa uplatňuje i vtedy, ak klient prišiel o zamestnanie a začali sa mu vyplácať
dávky, a zamestnanie si opäť našiel. I v tomto prípade odo dňa skončenia poberania poistných
dávok plynie 6 mesačná čakacia doba.
Karenčná doba:
Karenčná doba sú 3 mesiace.
To znamená, že keď klient príde o prácu, ide sa nahlásiť na Úrad práce. Plnenie z pripoistenia sa mu začne vyplácať
až od 3. mesiaca, po nahlásení sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Výpočet poistného:
Pri výpočte poistného je dôležité uvedomiť si 2 veci:
- región, v ktorom má klient trvalý pobyt
- a mesačnú dávku, ktorú si klient chce dojednať.
Prešovský
kraj
Žilinský
kraj
Trenčianský
kraj
Bratislavský
kraj
Košický
kraj
Banskobystrický
kraj
Trnavský
kraj
Nitrianský
kraj
Tabuľka pre výpočet mesačného poistného:
Kraj
Sadzba
A
Bratislavský kraj
2,3 % z požadovanej dávky
Î
požadovaná dávka x 0,023
B
Okres Žilina, Košice,
Trnava, Trnavský kraj
3,3 % z požadovanej dávky
Î
požadovaná dávka x 0,033
C
Žilinský kraj (bez okresu
Žilina), Nitriansky kraj
3,8 % z požadovanej dávky
Î
požadovaná dávka x 0,038
4,5 % z požadovanej dávky
Î
požadovaná dávka x 0,045
Prešovský kraj,
Banskobystrický kraj,
D
Trenčiansky kraj, Košický
kraj (bez okresu Košice)
40
Postup výpočtu
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity
poistníka
(tarifa OP2)
V prípade, že klientovi bol priznaný plný invalidný dôchodok v dôsledku choroby alebo úrazu, ktorý má za následok
stratu práce, klientovi je „odpustené“ platenie poistného za zmluvu. Nezabúdajme však že pripoistenie je možné
dojednať iba v prípade, ak poistník ≠ poistený!
Poistná udalosť:
Klient je oslobodený od platenia v prípade, že mu bol priznaný plný invalidný dôchodok – čiže
klientovi poklesla schopnosť osobe s poklesom vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
a to buď:
• následkom úrazu - poistné krytie je hneď od začiatku poistenia,
• chorobou – ak bol invalidný dôchodok priznaný najskôr po 2 rokoch od začiatku pripoistenia
a v dôsledku choroby, ktorá vznikla za trvania pripoistenia.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 18 rokov, maximálny 60 rokov.
Poistná doba:
Minimálne 5 rokov. Pripoistenie sa dojednáva do veku 55, 60 a 65 rokov klienta.
Začiatok poistenia
Je totožný so začiatkom hlavného poistenia
Poistná suma:
Poistná suma predstavuje súčet poistných súm za jednotlivé pripoistenia ako i za hlavnú
zložku.
Výpočet poistného: Poistné vypočítame tak, že spočítame poistné za hlavnú zložku ako i pripoistenia (spočítavame
iba poistenie a pripoistenia v priloženej tabuľke!), ktoré si klient dojednal a vynásobíme ich
príslušným koeficientom:
Poistné za Invest Plus
+
Poistné za Rizikové životné poistenie
+
Poistné za Pripoistenie smrti následkom úrazu
+
Poistné za Pripoistenie trvalých následkov úrazu
+
Poistné za Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
+
Poistné za Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
+
Poistné za Pripoistenie kritických chorôb
Poistné za Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
Poistné za Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
Poistné za Pripoistenie Pripoistenie chirurgického zákroku
+
+
+
=
Poistná suma pre výpočet poistného za Pripoistenie oslobodenia od platenia
Samotnú poistnú sumu získanú sčítaním poistného za jednotlivé poistenia a pripoistenia je potrebné vynásobiť
koeficientom v závislosti od doby, na ktorú si klient chce dojednať pripoistenie oslobodenia od platenia:
41
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Do veku 55 rokov klienta
3 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,03
Do veku 56 – 60 rokov klienta
5 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,05
Do veku 65 rokov klienta
7 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,07
Pamätajme si!
• vždy je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
• pripoistenie je možné dojednať iba ak poistník ≠ poistený
Pripoistenie smrti dieťaťa následkom úrazu (11 UM)
Popis pripoistenia
V prípade smrti dieťaťa následkom úrazu je oprávnenej osobe vyplatená dojednaná poistná
suma.
Vstupný vek
Minimálne 2 týždne, maximálne 15 rokov dieťaťa.
Poistná doba
Pripoistenie sa uzatvára do veku 25 rokov dieťaťa.
Poistná suma
Poistná suma je stanovená na 2 000 €.
Pamätajme si!
• je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
• pripoistenie sa dynamizuje
Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa (12 UM)
Popis pripoistenia
V prípade že úraz zanechá na dieťati trvalé následky, je mu vyplatená dojednaná poistná
suma.
Vstupný vek
Minimálne 2 týždne, maximálne 15 rokov dieťaťa.
Poistná doba
Pripoistenie sa uzatvára do veku 25 rokov dieťaťa.
Poistná suma
Pri poistnej sume je potrebné rozlišovať 2 situácie:
Trvalé následky
Poistná suma
Do 75%
Minimálna poistná suma je 7 000 €, maximálne však 70 000 €.
Nad 75% (vrátane)
Minimálna poistná suma je 700 €, maximálne však 7 000 €
42
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Postup výpočtu:
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), opísať zo sadzobníka, ktorý
nájdete v prílohách, alebo vypočítať prostredníctvom matematického prepočtu:
Lehotné poistné =
Sadzba x Poistná suma / Keoficient prepočtu
1000
Koeficient prepočtu:
Mesačne
12
Štvrťročne
4
Polročne
2
Ročne
1
Pamätajme si!
• je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
• pripoistenie sa dynamizuje
Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného
liečenia následkov úrazu dieťaťa (14 UM)
Popis pripoistenia
V prípade, že dieťa utrpí úraz, ktorý má za následkok nevyhnutné liečenie následkov úrazu
dlhšie ako 14 dní, vypláca sa dohodnutá suma denného odškodného.
Vstupný vek
Minimálne 2 týždne, maximálne 15 rokov dieťaťa.
Poistná doba
Pripoistenie sa uzatvára do veku 25 rokov dieťaťa.
Poistná suma
Minimálna poistná suma predstavuje 3 €, maximálne však 20 €.
Postup výpočtu
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), opísať
zo sadzobníka, ktorý nájdete v prílohách, alebo vypočítať prostredníctvom matematického
prepočtu:
Lehotné poistné = Sadzba x Poistná suma / Keoficient prepočtu
Pamätajme si!
•
•
•
•
je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
pripoistenie sa dynamizuje
skutočná dĺžka liečenia úrazu je potrebná doložiť zdravotnou dokumentáciou.
Plnenie z pripoistenia začína plynúť od 15 dňa, maximálne však 1 rok.
43
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa (15 UM)
Popis pripoistenia
Vstupný vek
V prípade, že dieťa utrpí úraz, ktorý má za následok hospitalizáciu dieťaťa z dôvodu liečenia
následkov úrazu, vypláca sa dohodnutá poistná suma denného odškodného za každú polnoc
strávenú v nemocnici.
Minimálne 2 týždne, maximálne 15 rokov dieťaťa.
Poistná doba
Pripoistenie sa uzatvára do veku 25 rokov dieťaťa.
Poistná suma
Minimálna poistná suma predstavuje 3 €, maximálne však 20 €.
Postup výpočtu
Výšku poistného je možné určiť buď prostredníctvom Allegra (software kalkulačky), opísať
zo sadzobníka, ktorý nájdete v prílohách, alebo vypočítať prostredníctvom matematického
prepočtu:
Lehotné poistné = Sadzba x Poistná suma / Keoficient prepočtu
Pamätajme si!
• je potrebné vypĺňať zdravotný dotazník
• pripoistenie sa dynamizuje
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
alebo úmrtia (poistníka)
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného predstavuje pripoistenie, ktoré chráni poistené dieťa a zabezpečuje,
že i v prípade tragických životných situácií je dieťa neustále chránené. To znamená, že ak dôjde k úmrtiu alebo
invalidite poistníka (osoby, ktorá platí za zmluvu), zmluva je „oslobodená“ od platenia poistného.
Každá kvalitne vypracovná zmluva musí obsahovať toto pripoistenie, pretože chráni poistné dieťa i v prípade
tragických životných situácií.
Poistná udalosť:
Klient (poistník) je oslobodený od platenia v prípade úmrtia, alebo v prípade, že mu bol priznaný
plný invalidný dôchodok – čiže klientovi poklesla schopnosť osobe s poklesom vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70%, a to buď:
a) následkom úrazu - poistné krytie je hneď od začiatku poistenia,
b) chorobou – ak bol invalidný dôchodok priznaný najskôr po 2 rokoch od začiatku pripoistenia
a v dôsledku choroby, ktorá vznikla za trvania pripoistenia.
Vstupný vek:
Minimálny vstupný vek je 18 rokov, maximálny 55 rokov. Je dôležité dbať na to, aby súčet
poistnej doby a vstupného veku nepresiahol 65.
Poistná doba:
Poistná doba je zhodná s poistnou dobou na hlavnej zložke:
– Invest Plus: 25 rokov.
Začiatok poistenia
Je totožný so začiatkom hlavného poistenia
44
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Poistná suma:
Poistná suma predstavuje súčet poistných súm za jednotlivé pripoistenia ako i za hlavnú
zložku.
Výpočet poistného: Poistné vypočítame tak, že spočítame poistné za poistenia a pripoistenia, ktoré si klient
dojednal a vynásobíme ich príslušným koeficientom:
Poistné za Invest Plus
+
Poistné za Pripoistenie smrti následkom úrazu dieťaťa
+
Poistné za Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa
+
Poistné za Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia dieťaťa
Poistné za Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici dieťaťa
+
=
Poistná suma pre výpočet poistného za Pripoistenie oslobodenia od platenia
Samotnú poistnú sumu získanú sčítaním poistného za jednotlivé poistenia a pripoistenia je potrebné vynásobiť
koeficientom v závislosti od veku poistníka:
18 – 29 rokov poistníka
4 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,04
30 – 39 rokov poistníka
8 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,08
40 – 44 rokov poistníka
12 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,12
45 – 49 rokov poistníka
16 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,16
50 a viac rokov poistníka
20 % z poistnej sumy
Î
poistná suma x 0,20
Dopoisťovanie voliteľných poistení a pripoistení
O dopoistenie voliteľných poistení a pripoistení sa žiada na tlačive „Žiadanka pre Invest Plus“.
Tarify UN1, 1UM, 1UP a 2UP alebo tarify 11UP, 12UP, 13UP, 14UP, 15UP a 11UM, 12UM, 14UM, 15UM, je možné
dopoistiť ku dňu zhodnému s dňom začiatku poistenia ale len v prípade, ak požadované tarify bolo možné dojednať
už pri uzavieraní predmetnej PZ. Tarifu UN1 je možné dopoistiť ku všetkým PZ, pokiaľ nebola súčasťou PZ pri jej
uzavretí je nevyhnutné klientovi odovzdať priložené VPP k tejto tarife.
Tarify R3, PP1, 1ZN, IN1, UZ1, OP1 a OP5 je možné dopoistiť k výročnému dňu začiatku poistenia.
K PZ so začiatkom poistenia od 01.07.2009 je navyše možné dopoistiť k výročnému dňu aj tarifu OP2, ale len
v prípade, ak požadované tarify bolo možné dojednať už pri uzavieraní predmetnej PZ. Tarifu B1 je možné dopoistiť
ku všetkým PZ, pokiaľ nebola súčasťou PZ pri jej uzavretí je nevyhnutné klientovi odovzdať priložené VPP k tejto
tarife.
45
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Výročný deň PZ v kalendárnom
mesiaci:
Nová lehota platenia
mesačná
1
mesačná
Pôvodná lehota platenia
ročná
46
ročná
1;7
1
2;5;8;11
2;8
2
3
3;6;9;12
3;9
3
4
1;4;7;10
4;10
4
5
2;5;8;11
5;11
5
6
3;6;9;12
6;12
6
7
1;4;7;10
1;7
7
8
2;5;8;11
2;8
8
9
3;6;9;12
3;9
9
10
1;4;7;10
4;10
10
11
2;5;8;11
5;11
11
3;6;9;12
6;12
12
1;7
1
1
polročná
polročná
1;4;7;10
2
12
štvrťročná
štvrťročná
1;4;7;10
2
2;5;8;11
2;8
2
3
3;6;9;12
3;9
3
4
1;4;7;10
4;10
4
5
2;5;8;11
5;11
5
6
3;6;9;12
6;12
6
7
1;4;7;10
1;7
7
8
2;5;8;11
2;8
8
9
3;6;9;12
3;9
9
10
1;4;7;10
4;10
10
11
2;5;8;11
5;11
11
12
3;6;9;12
6;12
12
1
1;7
1;7
1
2
2;8
2;8
2
3
3;9
3;9
3
4
4;10
4;10
4
5
5;11
5;11
5
6
6;12
6;12
6
7
1;7
1;7
7
8
2;8
2;8
8
9
3;9
3;9
9
10
4;10
4;10
10
11
5;11
5;11
11
12
6;12
6;12
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Tabuľka so sadzbami na jednotlivé pripoistenia
Ročné poistné podľa rizikovej skupiny
2. Riziková skupina
0,72 € na 1000 € poistnej sumy
1,44 € na 1000 € poistnej sumy
Trvalé následky úrazu (bez progresie) 3,15 € na 1000 € poistnej sumy
6,3 € na 1000 € poistnej sumy
Trvalé následky úrazu (s progresiou)
3,87 € na 1000 € poistnej sumy
7,74 € na 1000 € poistnej sumy
Denné odškodné v nemocnici
1,08 € na 1 € poistnej sumy
1,8 € na 1 € poistnej sumy
Denné odškodné liečením
3,5145 € na 1 € poistnej sumy
5,9598 € na 1 € poistnej sumy
Do veku 55 rokov
Poistná suma x 0,03
Do veku 60 rokov
Poistná suma x 0,05
Do veku 65 rokov
Poistná suma x 0,07
Región A
Požadovaná dávka x 0,023
Región B
Požadovaná dávka x 0,033
Región C
Požadovaná dávka x 0,038
Región D
Požadovaná dávka x 0,045
Pripoistenie oslobodenia od platenia
(OP1, OP2)
Pripoistenie v nezamestnanosti
Rizikové životné poistenie
Tabuľka sadzieb v závislosti od veku, pohlavia a poisnej doby
Kritické choroby
Tabuľka sadzieb v závislosti od veku, pohlavia a poisnej doby
Pripoistenie dočasného dôchodku
v invalidite
Tabuľka sadzieb v závislosti od veku, pohlavia a poisnej doby
Pripoistenie chirurgického zákroku
Tabuľka sadzieb v závislosti od veku a poisnej sumy
Pripoistenie ušlého zárobku
Tabuľka sadzieb v závislosti od veku, povolania a dňa plnenia
Pripoistenia dojednateľné v prípade, ak klient uzatvára poistnú zmluvu pre dospelú osobu
Smrť následkom úrazu
1. Riziková skupina
Zaokrúhľovanie:
– Vypočítané ročné poistné pred zľavou sa nezaokrúhľuje
– Zľava sa zaokrúhľuje na celé centy nahor.
– Výsledné poistné zaokrúhľujeme na 1 desatinné miesto matematicky
Keoficienty prepoctu:
Mesačne
0,09
Štvrťročne 0,265
Polročne
0,52
Ročne
1,00
47
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Pripoistenie oslobodenia od platenia (OP5)
18 – 29 rokov poistníka
Poistná suma x 0,04
30 – 39 rokov poistníka
Poistná suma x 0,08
40 – 44 rokov poistníka
Poistná suma x 0,12
45 – 49 rokov poistníka
Poistná suma x 0,16
Od 50 rokov poistníka
Poistná suma x 0,20
Sadzobník ročného poistného
Smrť následkom úrazu dieťaťa
1,08 € na 1 000 € poistnej sumy
Trvalé následky úrazu dieťaťa
1,296 € na 1 000 € poistnej sumy
Denné odškodné liečením pre dieťa
2,16 € na 1 € poistnej sumy
Denné odškodné v nemocnici pre dieťa
1,296 € na 1 € poistnej sumy
Pripoistenia dojednateľné v prípade, ak klient
uzatvára poistnú zmluvu pre svoje dieťa (do
veku 15 rokov)
Tabuľka poistného v závislosti od vstupného veku
poistníka:
Prirážky a rizikové skupiny
Riziková skupina sa stanovuje podľa skutočne vykonávanej pracovnej činnosti a vykonávaného športu. V prípade,
že klient vykonáva rôzne pracovné (prípadne športové, či voľnočasové) aktivity, určí sa riziková skupina podľa
najrizikovejšej činnosti.
Napríklad:
Riziková skupina
Zamestnanie
1
Šport
N
Riziková skupina
Zamestnanie
1
Šport
2
Riziková skupina
48
Zamestnanie
2 + 150
Šport
2RS + 200
Výsledná riziková skupina
N
Výsledná riziková skupina
2
Výsledná riziková skupina
2 RS + 200
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
V prípade, že klient vykonáva mimoriadne rizikový šport alebo zamestnanie, pri stanovovaní poistného sa uplatňujú
prirážky i prirážky.
Výpočet prirážky:
Prirážka
Vysvetlenie
Postup výpočtu
2 + 50
Zadadenie klienta do druhej rizikovej skupiny + 50% navýšenie
Poistné za 2. rizikovú skupinu x 1,5
k lehotnému poistnému
2 + 100
Zadadenie klienta do druhej rizikovej skupiny + 100% navýšenie
Poistné za 2. rizikovú skupinu x 2
k lehotnému poistnému
2 + 150
Zadadenie klienta do druhej rizikovej skupiny + 150% navýšenie
Poistné za 2. rizikovú skupinu * 2,5
k lehotnému poistnému
2 + 200
Zadadenie klienta do druhej rizikovej skupiny + 200% navýšenie
Poistné za 2. rizikovú skupinu * 3
k lehotnému poistnému
49
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Sadzobníky
SADZBA 1ZN - Ženy • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR • platný od 1.7.2009
Vek x
poistná doba n
n=10 n=11 n=12 n=13 n=14 n=15 n=16 n=17 n=18 n=19 n=20 n=21 n=22 n=23 n=24 n=25 n=26 n=27 n=28 n=29 n=30 n=31 n=32 n=33 n=34 n=35 n=36 n=37 n=38 n=39 n=40
15-25 2,72 2,80 2,89 2,98 3,08 3,19 3,30 3,42 3,54 3,69 3,85 4,04 4,25 4,48 4,73 5,00 5,27 5,56 5,85 6,14 6,44 6,75 7,06 7,39 7,73 8,08 8,44 8,82 9,22 9,63 10,07
26
2,92 3,01 3,10 3,20 3,31 3,43 3,55 3,67 3,82 3,99 4,19 4,41 4,65 4,91 5,19 5,47 5,77 6,07 6,37 6,68 7,00 7,32 7,66 8,01 8,38 8,75 9,14 9,55 9,98 10,43
27
3,13 3,23 3,33 3,44 3,56 3,68 3,81 3,97 4,14 4,34 4,57 4,82 5,09 5,38 5,68 5,99 6,30 6,61 6,93 7,26 7,60 7,95 8,31 8,69 9,07 9,48 9,90 10,35 10,81
28
3,36 3,46 3,57 3,69 3,82 3,95 4,11 4,29 4,50 4,74 5,00 5,28 5,58 5,89 6,21 6,53 6,86 7,19 7,53 7,88 8,25 8,62 9,01 9,41 9,83 10,27 10,73 11,21
29
3,60 3,71 3,84 3,97 4,10 4,26 4,46 4,67 4,92 5,19 5,49 5,80 6,12 6,45 6,79 7,13 7,47 7,82 8,18 8,56 8,95 9,35 9,76 10,20 10,65 11,13 11,63
30
3,86 3,99 4,12 4,25 4,43 4,62 4,85 5,11 5,39 5,70 6,02 6,36 6,70 7,05 7,40 7,76 8,12 8,50 8,89 9,29 9,71 10,13 10,58 11,06 11,55 12,07
31
4,16 4,29 4,43 4,60 4,81 5,04 5,31 5,61 5,93 6,27 6,61 6,97 7,33 7,70 8,07 8,44 8,83 9,24 9,65 10,08 10,53 10,99 11,48 12,00 12,53
32
4,49 4,62 4,80 5,01 5,26 5,54 5,85 6,18 6,53 6,89 7,27 7,64 8,02 8,40 8,79 9,19 9,61 10,04 10,49 10,95 11,43 11,94 12,47 13,03
33
4,84 5,02 5,24 5,49 5,78 6,10 6,45 6,82 7,19 7,58 7,97 8,36 8,75 9,16 9,58 10,01 10,45 10,92 11,39 11,89 12,42 12,97 13,55
34
5,25 5,47 5,73 6,04 6,37 6,73 7,11 7,50 7,91 8,31 8,72 9,13 9,54 9,97 10,42 10,88 11,36 11,85 12,37 12,92 13,49 14,09
35
5,73 6,00 6,32 6,67 7,04 7,44 7,84 8,27 8,68 9,10 9,52 9,96 10,40 10,87 11,34 11,84 12,35 12,88 13,45 14,04 14,66
36
6,29 6,61 6,98 7,37 7,78 8,20 8,64 9,07 9,51 9,94 10,39 10,85 11,33 11,82 12,34 12,86 13,42 14,01 14,62 15,27
37
6,94 7,32 7,73 8,16 8,60 9,05 9,50 9,95 10,40 10,86 11,33 11,83 12,34 12,87 13,41 13,99 14,60 15,24 15,91
38
7,70 8,12 8,57 9,02 9,49 9,95 10,42 10,88 11,35 11,85 12,36 12,88 13,43 14,00 14,59 15,22 15,89 16,58
39
8,56 9,03 9,49 9,98 10,45 10,93 11,41 11,90 12,40 12,93 13,47 14,04 14,62 15,24 15,89 16,58 17,30
40
9,53 10,00 10,50 10,99 11,48 11,97 12,47 12,99 13,54 14,10 14,68 15,28 15,92 16,60 17,31 18,06
41
10,58 11,09 11,58 12,08 12,58 13,09 13,63 14,19 14,76 15,37 15,99 16,65 17,35 18,09 18,87
42
11,76 12,26 12,76 13,26 13,78 14,33 14,90 15,49 16,11 16,75 17,44 18,16 18,93 19,73
43
13,03 13,53 14,03 14,56 15,11 15,69 16,29 16,93 17,58 18,29 19,03 19,83 20,66
44
14,35 14,84 15,36 15,92 16,50 17,12 17,77 18,44 19,17 19,94 20,77 21,63
45
15,72 16,23 16,78 17,37 17,99 18,66 19,35 20,10 20,89 21,75 22,64
46
17,15 17,69 18,28 18,91 19,58 20,29 21,06 21,88 22,76 23,70
47
18,64 19,22 19,85 20,54 21,26 22,05 22,90 23,81 24,78
48
20,20 20,83 21,52 22,25 23,07 23,94 24,89 25,90
49
21,85 22,55 23,29 24,12 25,02 26,01 27,06
50
23,62 24,36 25,22 26,15 27,17 28,26
51
25,52 26,39 27,34 28,40 29,54
52
27,62 28,60 29,69 30,87
53
29,98 31,11 32,33
54
32,65 33,91
55
35,68
50
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA 1ZN - Muži • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR • platný od 1.7.2009
Vek x
poistná doba n
n=10 n=11 n=12 n=13 n=14 n=15 n=16 n=17 n=18 n=19 n=20 n=21 n=22 n=23 n=24 n=25 n=26 n=27 n=28 n=29 n=30 n=31 n=32 n=33 n=34 n=35 n=36 n=37 n=38 n=39 n=40
15-25 2,92 3,05 3,19 3,33 3,48 3,64 3,81 3,98 4,14 4,33 4,54 4,76 5,01 5,29 5,58 5,88 6,20 6,53 6,86 7,20 7,55 7,91 8,28 8,68 9,08 9,49 9,90 10,32 10,73 11,15 11,56
26
3,19 3,32 3,47 3,62 3,79 3,97 4,14 4,31 4,50 4,72 4,95 5,21 5,50 5,80 6,12 6,45 6,79 7,13 7,48 7,84 8,22 8,61 9,01 9,43 9,85 10,28 10,71 11,14 11,57 12,00
27
3,48 3,63 3,79 3,96 4,15 4,32 4,49 4,70 4,92 5,16 5,43 5,72 6,04 6,37 6,71 7,06 7,42 7,79 8,16 8,55 8,95 9,37 9,80 10,24 10,69 11,13 11,58 12,03 12,47
28
3,80 3,97 4,15 4,33 4,51 4,69 4,90 5,13 5,38 5,66 5,97 6,29 6,64 6,99 7,36 7,73 8,11 8,49 8,90 9,32 9,75 10,20 10,65 11,11 11,58 12,04 12,50 12,96
29
4,16 4,35 4,54 4,72 4,90 5,12 5,35 5,62 5,91 6,22 6,56 6,92 7,29 7,67 8,05 8,45 8,85 9,26 9,70 10,15 10,61 11,09 11,56 12,04 12,52 13,00 13,48
30
4,57 4,77 4,95 5,13 5,35 5,59 5,87 6,17 6,50 6,85 7,22 7,61 8,00 8,40 8,81 9,22 9,65 10,11 10,57 11,05 11,54 12,04 12,54 13,03 13,53 14,02
31
5,02 5,21 5,39 5,61 5,86 6,14 6,45 6,80 7,16 7,55 7,95 8,35 8,77 9,19 9,62 10,07 10,54 11,02 11,52 12,03 12,54 13,06 13,57 14,09 14,60
32
5,49 5,67 5,90 6,15 6,44 6,76 7,12 7,50 7,90 8,31 8,74 9,16 9,60 10,05 10,51 11,00 11,50 12,02 12,55 13,08 13,61 14,15 14,68 15,21
33
6,00 6,22 6,48 6,77 7,10 7,47 7,86 8,28 8,71 9,15 9,59 10,05 10,51 10,99 11,49 12,01 12,55 13,10 13,65 14,20 14,75 15,31 15,86
34
6,55 6,81 7,12 7,46 7,84 8,24 8,68 9,12 9,57 10,03 10,50 10,98 11,48 12,00 12,54 13,10 13,67 14,24 14,81 15,39 15,96 16,54
35
7,16 7,47 7,82 8,22 8,64 9,09 9,55 10,02 10,49 10,98 11,48 12,00 12,54 13,10 13,67 14,26 14,86 15,45 16,05 16,65 17,24
36
7,84 8,20 8,61 9,04 9,51 9,99 10,48 10,97 11,48 11,99 12,53 13,09 13,67 14,27 14,88 15,50 16,12 16,74 17,36 17,97
37
8,62 9,04 9,49 9,98 10,48 10,98 11,49 12,02 12,55 13,10 13,68 14,29 14,91 15,54 16,18 16,83 17,47 18,11 18,75
38
9,51 9,98 10,48 10,99 11,52 12,04 12,59 13,14 13,71 14,31 14,94 15,58 16,24 16,91 17,58 18,24 18,91 19,57
39
10,51 11,03 11,56 12,10 12,64 13,20 13,77 14,36 14,98 15,64 16,30 16,99 17,68 18,37 19,06 19,75 20,44
40
11,61 12,15 12,71 13,27 13,85 14,43 15,04 15,69 16,36 17,06 17,77 18,48 19,20 19,92 20,64 21,35
41
12,81 13,38 13,95 14,54 15,15 15,78 16,44 17,14 17,86 18,60 19,34 20,09 20,83 21,58 22,32
42
14,16 14,74 15,34 15,95 16,60 17,28 18,00 18,74 19,51 20,28 21,05 21,82 22,59 23,36
43
15,64 16,24 16,86 17,51 18,21 18,95 19,72 20,50 21,30 22,10 22,89 23,69 24,49
44
17,20 17,82 18,48 19,20 19,95 20,74 21,55 22,37 23,19 24,01 24,84 25,67
45
18,86 19,52 20,24 21,02 21,82 22,66 23,50 24,35 25,20 26,06 26,91
46
20,63 21,35 22,14 22,96 23,81 24,68 25,56 26,43 27,32 28,20
47
22,53 23,32 24,15 25,03 25,92 26,82 27,72 28,63 29,55
48
24,56 25,40 26,29 27,20 28,13 29,05 30,00 30,94
49
26,73 27,63 28,55 29,50 30,45 31,42 32,40
50
29,03 29,96 30,93 31,90 32,90 33,90
51
31,49 32,46 33,45 34,47 35,50
52
34,12 35,11 36,15 37,20
53
36,93 37,97 39,04
54
39,95 41,01
55
43,17
51
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA IN1 Muži, Ženy - 1. RIZIKOVÁ SKUPINA • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE ROČNÝ DOČASNÝ DÔCHODOK 600 EUR • platný od 1.7.2009
Vek x
poistná doba n
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
n=10
n=11
n=12
n=13
n=14
n=15
n=16
n=17
n=18
n=19
n=20
n=21
n=22
n=23
n=24
n=25
n=26
n=27
15
1,72
2,00
2,27
2,56
2,83
3,12
3,41
3,71
4,02
4,33
4,66
5,00
5,34
5,70
6,07
6,47
6,83
7,21
7,59
8,00
8,42
8,85
9,30
16
1,72
2,00
2,27
2,56
2,83
3,12
3,41
3,71
4,02
4,33
4,66
5,00
5,34
5,70
6,07
6,47
6,83
7,21
7,59
8,00
8,42
8,85
9,30
17
1,89
2,20
2,50
2,81
3,11
3,42
3,74
4,05
4,39
4,73
5,09
5,46
5,83
6,22
6,61
7,05
7,44
7,84
8,26
8,69
9,14
9,61
10,10
18
2,06
2,40
2,72
3,06
3,38
3,72
4,07
4,42
4,78
5,15
5,53
5,93
6,33
6,75
7,18
7,65
8,07
8,50
8,95
9,42
9,91
10,42
10,95
19
2,24
2,62
2,97
3,33
3,68
4,05
4,43
4,80
5,20
5,59
6,01
6,44
6,88
7,33
7,79
8,30
8,75
9,22
9,70
10,21
10,73
11,29
11,88
20
2,43
2,84
3,21
3,61
3,99
4,39
4,80
5,20
5,63
6,06
6,51
6,98
7,44
7,93
8,43
8,98
9,46
9,97
10,49
11,04
11,61
12,23
12,89
21
2,64
3,07
3,48
3,90
4,32
4,75
5,19
5,63
6,09
6,55
7,04
7,54
8,05
8,58
9,11
9,70
10,22
10,77
11,34
11,93
12,57
13,25
13,99
22
2,83
3,30
3,74
4,20
4,65
5,12
5,59
6,06
6,56
7,06
7,59
8,13
8,67
9,24
9,82
10,45
11,02
11,61
12,23
12,89
13,60
14,37
15,20
23
3,04
3,54
4,02
4,52
5,00
5,51
6,02
6,53
7,07
7,60
8,17
8,75
9,34
9,95
10,57
11,26
11,87
12,52
13,21
13,94
14,74
15,60
16,53
24
3,24
3,79
4,30
4,84
5,36
5,90
6,45
7,00
7,58
8,16
8,77
9,40
10,03
10,69
11,36
12,11
12,78
13,49
14,26
15,09
15,99
16,95
17,98
25
3,46
4,05
4,60
5,18
5,74
6,33
6,91
7,51
8,13
8,75
9,41
10,08
10,76
11,48
12,21
13,02
13,77
14,56
15,43
16,36
17,37
18,44
19,60
26
3,70
4,33
4,92
5,53
6,14
6,77
7,40
8,04
8,71
9,37
10,08
10,81
11,54
12,31
13,12
14,01
14,85
15,75
16,72
17,77
18,89
20,09
21,38
27
3,94
4,62
5,25
5,91
6,55
7,23
7,91
8,59
9,31
10,03
10,79
11,58
12,37
13,22
14,11
15,10
16,04
17,06
18,15
19,32
20,57
21,91
23,36
28
4,19
4,91
5,59
6,29
6,98
7,71
8,43
9,17
9,94
10,71
11,53
12,39
13,26
14,19
15,19
16,31
17,37
18,50
19,72
21,03
22,43
23,94
25,57
29
4,43
5,20
5,92
6,67
7,42
8,19
8,97
9,76
10,59
11,43
12,32
13,25
14,22
15,26
16,38
17,64
18,83
20,10
21,46
22,93
24,50
26,20
28,04
30
4,69
5,50
6,28
7,08
7,88
8,71
9,54
10,39
11,29
12,20
13,17
14,21
15,29
16,46
17,72
19,13
20,46
21,88
23,41
25,06
26,83
28,75
30,81
31
4,96
5,83
6,66
7,52
8,37
9,26
10,16
11,08
12,05
13,04
14,12
15,28
16,49
17,82
19,23
20,80
22,29
23,89
25,61
27,46
29,46
31,62
33,94
32
5,23
6,16
7,04
7,96
8,87
9,83
10,80
11,79
12,86
13,96
15,17
16,48
17,85
19,33
20,91
22,66
24,34
26,13
28,07
30,16
32,42
34,84
37,48
33
5,53
6,52
7,46
8,44
9,42
10,46
11,51
12,60
13,79
15,02
16,38
17,85
19,39
21,05
22,81
24,78
26,66
28,69
30,88
33,24
35,77
38,53
41,53
34
5,86
6,91
7,92
8,98
10,03
11,15
12,31
13,52
14,85
16,24
17,78
19,43
21,15
23,01
24,98
27,19
29,31
31,61
34,07
36,73
39,61
42,75
46,19
35
6,21
7,34
8,42
9,56
10,71
11,94
13,22
14,58
16,08
17,66
19,38
21,23
23,15
25,24
27,45
29,94
32,34
34,93
37,71
40,73
44,02
47,62
51,55
36
6,60
7,81
8,98
10,21
11,47
12,84
14,29
15,82
17,52
19,29
21,22
23,29
25,45
27,79
30,29
33,10
35,81
38,72
41,89
45,34
49,11
53,23
57,73
37
7,00
8,30
9,57
10,93
12,33
13,88
15,52
17,26
19,16
21,15
23,31
25,62
28,05
30,69
33,52
36,69
39,75
43,06
46,69
50,64
54,97
59,69
64,83
38
7,47
8,88
10,27
11,79
13,38
15,13
16,99
18,95
21,08
23,30
25,73
28,33
31,07
34,06
37,25
40,82
44,31
48,11
52,26
56,81
61,77
67,17
73,02
39
8,03
9,59
11,15
12,87
14,68
16,66
18,75
20,94
23,33
25,82
28,55
31,48
34,59
37,97
41,56
45,63
49,63
53,99
58,77
63,99
69,67
75,83
40
8,68
10,43
12,20
14,16
16,21
18,44
20,78
23,24
25,91
28,71
31,80
35,12
38,63
42,44
46,54
51,20
55,80
60,82
66,31
72,30
78,79
81,94
41
9,49
11,47
13,50
15,72
18,02
20,52
23,14
25,89
28,90
32,07
35,56
39,32
43,28
47,62
52,33
57,70
62,99
68,78
75,09
42
10,49
12,76
15,06
17,56
20,14
22,93
25,87
28,96
32,37
35,97
39,91
44,15
48,67
53,67
59,09
65,28
71,38
78,04
85,27
43
11,80
14,37
16,96
19,75
22,63
25,76
29,06
32,56
36,43
40,49
44,95
49,80
55,00
60,76
67,02
74,16
81,19
88,84
44
13,41
16,30
19,17
22,29
25,52
29,03
32,76
36,74
41,11
45,70
50,80
56,39
62,40
69,06
76,30
84,54
92,64
45
15,24
18,44
21,66
25,14
28,76
32,74
36,98
41,48
46,42
51,68
57,56
64,02
70,98
78,70
87,07
96,58
46
17,17
20,75
24,33
28,24
32,35
36,87
41,67
46,76
52,42
58,50
65,31
72,81
80,88
89,82
99,50
47
19,21
23,20
27,23
31,67
36,33
41,45
46,89
52,74
59,29
66,34
74,26
82,97
92,34
102,69
48
21,35
25,83
30,41
35,47
40,75
46,56
52,82
59,60
67,22
75,43
84,64
94,77
105,64
49
23,69
28,79
34,03
39,76
45,77
52,46
59,72
67,62
76,51
86,09
96,82
108,60
50
26,56
32,40
38,33
44,85
51,78
59,57
68,05
77,29
87,67
98,85
111,37
51
30,08
36,70
43,45
50,98
59,06
68,17
78,10
88,92
101,07 114,13
52
34,10
41,63
49,44
58,25
67,72
78,42
90,07
102,75 116,97
53
38,85
47,58
56,74
67,07
78,23
90,79
104,48 119,36
54
44,53
54,78
65,56
77,75
90,88
105,68 121,79
55
51,12
63,22
75,96
90,34
105,84 123,29
56
59,17
73,50
88,57
105,58 123,89
57
69,64
86,61
104,46 124,61
52
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA IN1 Muži, Ženy - 1. RIZIKOVÁ SKUPINA • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE ROČNÝ DOČASNÝ DÔCHODOK 600 EUR • platný od 1.7.2009
Vek x
poistná doba n
n=28
n=29
n=30
n=31
n=32
n=33
n=34
n=35
n=36
n=37
n=38
n=39
n=40
n=41
n=42
n=43
n=44
n=45
n=46
n=47
n=48
n=49
n=50
9,78
10,28
10,81
11,38
12,00
12,66
13,38
14,14
14,97
15,85
16,80
17,83
18,94
20,14
21,43
22,83
24,35
26,01
27,82
29,78
31,91
34,21
36,33
16
9,78
10,28
10,81
11,38
12,00
12,66
13,38
14,14
14,97
15,85
16,80
17,83
18,94
20,14
21,43
22,83
24,35
26,01
27,82
29,78
31,91
34,21
17
10,62
11,17
11,76
12,40
13,09
13,83
14,62
15,48
16,39
17,38
18,44
19,60
20,84
22,17
23,62
25,20
26,92
28,80
30,83
33,04
35,43
18
11,53
12,14
12,80
13,51
14,28
15,10
15,99
16,94
17,96
19,06
20,26
21,54
22,93
24,43
26,07
27,85
29,80
31,91
34,21
36,69
19
12,52
13,20
13,94
14,74
15,59
16,51
17,49
18,55
19,70
20,94
22,27
23,71
25,27
26,97
28,82
30,84
33,03
35,41
37,98
20
13,60
14,37
15,19
16,08
17,03
18,05
19,15
20,34
21,62
23,01
24,50
26,12
27,88
29,80
31,90
34,18
36,65
39,32
21
14,79
15,65
16,57
17,56
18,62
19,76
20,99
22,33
23,76
25,31
26,99
28,82
30,82
32,99
35,36
37,93
40,71
22
16,09
17,05
18,07
19,17
20,36
21,64
23,03
24,52
26,13
27,87
29,77
31,85
34,11
36,57
39,24
42,13
23
17,52
18,59
19,74
20,97
22,30
23,74
25,29
26,96
28,77
30,75
32,91
35,26
37,82
40,60
43,60
24
19,09
20,29
21,57
22,95
24,45
26,06
27,80
29,68
31,74
33,98
36,43
39,09
41,98
45,11
25
20,84
22,17
23,61
25,17
26,84
28,65
30,61
32,75
35,09
37,63
40,40
43,41
46,67
26
22,77
24,27
25,89
27,63
29,52
31,56
33,78
36,21
38,87
41,75
44,89
48,28
27
24,92
26,61
28,43
30,39
32,52
34,84
37,37
40,13
43,14
46,40
49,94
28
27,33
29,23
31,27
33,48
35,90
38,54
41,42
44,56
47,96
51,65
29
30,01
32,14
34,46
36,98
39,73
42,73
46,01
49,56
53,41
30
33,03
35,45
38,08
40,95
44,09
47,50
51,22
55,24
31
36,46
39,21
42,21
45,49
49,06
52,94
57,14
32
40,35
43,49
46,91
50,64
54,70
59,10
33
44,81
48,40
52,30
56,55
61,15
34
49,94
54,03
58,48
63,30
35
55,84
60,50
65,55
36
62,62
67,92
37
70,39
15
53
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA R3 - Muži • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR • platný od 1.7.2009
Vek x
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
54
poistná doba n
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
2,70
2,81
2,93
3,06
3,18
3,27
3,33
3,35
3,36
3,40
3,47
3,56
3,65
3,76
3,88
3,98
4,11
4,25
4,43
4,65
4,92
5,29
5,75
6,20
6,69
7,26
7,87
8,56
9,45
10,45
11,47
12,63
13,90
15,04
16,17
17,38
18,68
19,84
21,25
22,92
25,03
27,21
29,64
32,19
34,94
37,56
40,24
43,28
46,58
49,99
53,67
57,84
62,56
67,52
73,09
78,69
84,62
90,67
97,37
104,10
111,82
120,01
128,88
138,64
149,40
161,10
2,55
2,67
2,79
2,91
3,00
3,08
3,12
3,15
3,19
3,25
3,31
3,38
3,49
3,61
3,74
3,84
3,96
4,13
4,35
4,61
4,93
5,32
5,75
6,23
6,78
7,38
8,03
8,82
9,75
10,74
11,84
13,03
14,21
15,34
16,51
17,85
19,05
20,32
21,88
23,85
26,00
28,11
30,53
33,22
36,04
38,66
41,44
44,56
47,98
51,58
55,44
59,89
64,57
69,85
75,27
81,00
87,07
93,29
100,15
107,18
115,00
123,45
132,68
142,78
153,87
2,46
2,58
2,69
2,80
2,88
2,93
2,98
3,03
3,09
3,15
3,20
3,28
3,40
3,53
3,66
3,75
3,90
4,11
4,36
4,66
5,00
5,37
5,83
6,36
6,95
7,59
8,32
9,15
10,09
11,15
12,28
13,41
14,57
15,73
17,01
18,26
19,55
20,97
22,80
24,82
26,90
29,04
31,59
34,34
37,14
39,85
42,72
45,96
49,53
53,28
57,41
61,85
66,81
71,99
77,53
83,37
89,57
95,96
103,02
110,19
118,23
126,98
136,50
146,87
2,41
2,52
2,62
2,71
2,77
2,84
2,90
2,97
3,02
3,07
3,13
3,23
3,36
3,48
3,60
3,72
3,90
4,14
4,43
4,75
5,08
5,49
5,99
6,55
7,17
7,89
8,66
9,51
10,51
11,61
12,69
13,81
14,99
16,25
17,46
18,78
20,19
21,85
23,73
25,71
27,83
30,10
32,72
35,45
38,30
41,10
44,09
47,47
51,17
55,15
59,29
63,98
68,88
74,17
79,81
85,77
92,10
98,68
105,83
113,20
121,50
130,48
140,23
2,38
2,48
2,56
2,64
2,71
2,78
2,86
2,91
2,96
3,02
3,10
3,21
3,33
3,45
3,59
3,75
3,95
4,23
4,53
4,85
5,21
5,66
6,20
6,79
7,47
8,23
9,03
9,94
10,97
12,03
13,10
14,25
15,51
16,71
17,98
19,41
21,03
22,75
24,61
26,62
28,86
31,21
33,82
36,61
39,51
42,42
45,55
49,06
52,95
56,95
61,32
65,97
70,98
76,36
82,10
88,17
94,65
101,32
108,63
116,23
124,72
133,89
n=10
n=15
n=16
n=17
n=18
n=19
n=20
n=21
n=22
n=23
n=24
n=25
n=26
n=27
2,35
2,32
2,30
2,29
2,28
2,29
2,44
2,40
2,38
2,37
2,38
2,38
2,51
2,48
2,46
2,46
2,46
2,46
2,59
2,56
2,55
2,55
2,54
2,54
2,66
2,65
2,63
2,62
2,62
2,63
2,75
2,73
2,71
2,70
2,71
2,72
2,82
2,79
2,78
2,78
2,80
2,81
2,87
2,85
2,85
2,86
2,88
2,89
2,93
2,92
2,93
2,94
2,95
2,98
3,01
3,01
3,01
3,02
3,05
3,10
3,10
3,10
3,10
3,13
3,17
3,24
3,20
3,20
3,22
3,26
3,33
3,42
3,32
3,33
3,38
3,44
3,53
3,64
3,46
3,49
3,56
3,65
3,76
3,87
3,62
3,68
3,78
3,88
3,99
4,12
3,80
3,90
4,01
4,12
4,25
4,42
4,05
4,16
4,27
4,41
4,57
4,76
4,33
4,45
4,58
4,75
4,95
5,16
4,64
4,78
4,95
5,15
5,37
5,64
4,98
5,16
5,37
5,59
5,87
6,16
5,39
5,60
5,83
6,12
6,42
6,74
5,87
6,11
6,40
6,72
7,05
7,41
6,44
6,73
7,06
7,40
7,77
8,17
7,09
7,42
7,77
8,16
8,57
8,95
7,81
8,17
8,56
8,99
9,38
9,78
8,59
9,00
9,43
9,84 10,25 10,67
9,45
9,89 10,31 10,73 11,16 11,64
10,40 10,82 11,24 11,69 12,18 12,63
11,40 11,82 12,27 12,77 13,24 13,73
12,45 12,90 13,41 13,88 14,39 14,94
13,55 14,07 14,55 15,06 15,63 16,30
14,77 15,24 15,76 16,35 17,04 17,76
15,98 16,50 17,10 17,82 18,56 19,28
17,24 17,84 18,59 19,36 20,10 20,85
18,61 19,38 20,18 20,94 21,72 22,55
20,21 21,04 21,83 22,63 23,49 24,38
21,89 22,71 23,54 24,44 25,36 26,27
23,60 24,47 25,40 26,37 27,31 28,28
25,50 26,47 27,47 28,46 29,46 30,47
27,63 28,67 29,69 30,72 31,77 32,85
29,93 30,98 32,06 33,15 34,27 35,42
32,30 33,41 34,54 35,70 36,91 38,14
34,96 36,12 37,32 38,58 39,86 41,20
37,80 39,03 40,33 41,66 43,06 44,42
40,79 42,13 43,51 44,98 46,40 47,88
43,82 45,27 46,80 48,29 49,85 51,33
47,07 48,69 50,25 51,90 53,46 55,00
50,75 52,39 54,12 55,76 57,39 58,99
54,66 56,48 58,20 59,91 61,60 63,27
58,87 60,67 62,47 64,26 66,02 67,73
63,22 65,12 67,00 68,86 70,68 72,47
67,97 69,95 71,92 73,84 75,74 77,56
73,06 75,14 77,17 79,19 81,12 82,99
78,54 80,69 82,83 84,88 86,88 88,83
84,37 86,64 88,82 90,96 93,04 95,04
90,57 92,90 95,17 97,41 99,56 101,61
97,12 99,55 101,95 104,28 106,49
103,93 106,52 109,04 111,44
111,42 114,14 116,76
119,20 122,06
127,84
n=11
n=12
n=13
n=14
2,30
2,38
2,47
2,56
2,65
2,74
2,83
2,92
3,03
3,16
3,33
3,52
3,75
3,99
4,28
4,60
4,97
5,42
5,92
6,47
7,09
7,79
8,54
9,34
10,19
11,13
12,08
13,12
14,28
15,60
17,00
18,45
20,00
21,65
23,40
25,26
27,20
29,25
31,51
33,96
36,60
39,43
42,50
45,84
49,29
52,80
56,53
60,57
64,89
69,42
74,18
79,32
84,81
90,69
96,94
2,31
2,39
2,49
2,58
2,67
2,76
2,86
2,97
3,10
3,25
3,43
3,63
3,87
4,14
4,46
4,80
5,21
5,69
6,22
6,81
7,46
8,16
8,92
9,74
10,64
11,57
12,55
13,65
14,91
16,26
17,67
19,15
20,77
22,47
24,25
26,15
28,13
30,25
32,57
35,09
37,83
40,68
43,85
47,18
50,68
54,25
58,03
62,11
66,48
71,03
75,83
81,02
86,55
92,45
2,32
2,41
2,51
2,60
2,69
2,79
2,91
3,03
3,18
3,35
3,53
3,75
4,01
4,31
4,65
5,03
5,48
5,98
6,54
7,16
7,81
8,53
9,31
10,18
11,07
12,02
13,07
14,25
15,55
16,91
18,35
19,90
21,56
23,28
25,10
27,05
29,09
31,27
33,66
36,27
39,02
41,97
45,14
48,51
52,05
55,67
59,48
63,61
67,99
72,58
77,42
82,64
88,18
2,34
2,44
2,53
2,63
2,73
2,84
2,97
3,11
3,27
3,44
3,65
3,89
4,18
4,50
4,87
5,29
5,75
6,29
6,88
7,50
8,17
8,90
9,73
10,59
11,51
12,52
13,65
14,88
16,18
17,57
19,06
20,66
22,35
24,11
25,97
27,96
30,07
32,31
34,78
37,41
40,25
43,20
46,41
49,82
53,40
57,04
60,90
65,04
69,45
74,07
78,94
84,16
2,37
2,46
2,56
2,66
2,77
2,90
3,05
3,20
3,37
3,55
3,78
4,05
4,36
4,71
5,12
5,55
6,05
6,62
7,21
7,85
8,54
9,31
10,13
11,02
11,99
13,09
14,26
15,49
16,82
18,26
19,80
21,42
23,14
24,94
26,85
28,90
31,07
33,39
35,88
38,58
41,43
44,41
47,66
51,10
54,70
58,38
62,25
66,41
70,85
75,48
80,36
2,39
2,49
2,59
2,71
2,83
2,98
3,13
3,29
3,47
3,69
3,93
4,22
4,56
4,95
5,37
5,84
6,37
6,93
7,54
8,20
8,93
9,70
10,55
11,49
12,54
13,67
14,84
16,10
17,49
18,98
20,53
22,19
23,94
25,79
27,75
29,86
32,09
34,43
37,00
39,71
42,58
45,60
48,87
52,34
55,97
59,66
63,54
67,73
72,17
76,81
2,42
2,52
2,64
2,76
2,91
3,06
3,22
3,40
3,60
3,83
4,10
4,42
4,79
5,19
5,65
6,14
6,67
7,25
7,88
8,58
9,31
10,11
11,00
12,01
13,10
14,24
15,44
16,75
18,17
19,68
21,27
22,96
24,76
26,66
28,67
30,84
33,09
35,51
38,07
40,81
43,72
46,76
50,05
53,54
57,17
60,88
64,78
68,97
73,41
2,45
2,57
2,69
2,83
2,99
3,14
3,32
3,52
3,74
3,99
4,29
4,63
5,02
5,46
5,94
6,44
6,98
7,58
8,25
8,95
9,70
10,55
11,51
12,56
13,65
14,81
16,06
17,41
18,86
20,39
22,02
23,74
25,59
27,54
29,61
31,80
34,12
36,53
39,13
41,89
44,82
47,88
51,19
54,68
58,33
62,04
65,95
70,13
2,50
2,62
2,76
2,91
3,07
3,24
3,44
3,65
3,89
4,18
4,50
4,86
5,28
5,74
6,22
6,74
7,30
7,94
8,61
9,33
10,12
11,04
12,04
13,09
14,20
15,41
16,70
18,07
19,54
21,11
22,77
24,55
26,44
28,44
30,53
32,78
35,10
37,54
40,16
42,94
45,89
48,96
52,28
55,77
59,42
63,14
67,03
2,55
2,69
2,84
2,99
3,16
3,35
3,57
3,80
4,07
4,37
4,72
5,11
5,55
6,01
6,51
7,04
7,65
8,28
8,97
9,74
10,60
11,54
12,55
13,62
14,78
16,03
17,34
18,74
20,24
21,84
23,55
25,36
27,30
29,32
31,47
33,72
36,06
38,52
41,16
43,96
46,92
49,99
53,31
56,81
60,46
64,16
2,62
2,76
2,92
3,08
3,27
3,48
3,71
3,97
4,26
4,58
4,95
5,37
5,81
6,29
6,81
7,38
7,98
8,64
9,37
10,19
11,09
12,04
13,07
14,18
15,38
16,64
17,98
19,40
20,94
22,59
24,33
26,19
28,15
30,22
32,37
34,64
37,00
39,48
42,13
44,94
47,90
50,97
54,29
57,78
61,42
2,69
2,84
3,00
3,19
3,39
3,62
3,87
4,15
4,46
4,81
5,20
5,62
6,08
6,58
7,13
7,70
8,32
9,02
9,81
10,66
11,57
12,54
13,61
14,76
15,97
17,26
18,62
20,08
21,66
23,34
25,13
27,01
29,01
31,08
33,25
35,54
37,92
40,40
43,06
45,87
48,83
51,90
55,21
58,69
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA R3 - Muži • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR • platný od 1.7.2009
poistná doba n
n=28
n=29
n=30
n=31
n=32
n=33
n=34
n=35
n=36
n=37
n=38
n=39
n=40
n=41
n=42
n=43
n=44
n=45
n=46
n=47
n=48
n=49
n=50
2,76
2,93
3,11
3,30
3,52
3,77
4,05
4,35
4,68
5,05
5,45
5,88
6,36
6,89
7,44
8,03
8,69
9,45
10,27
11,13
12,05
13,06
14,17
15,33
16,57
17,88
19,28
20,78
22,38
24,11
25,91
27,83
29,84
31,92
34,11
36,41
38,80
41,29
43,95
46,75
49,71
52,78
56,07
2,85
3,02
3,22
3,43
3,68
3,94
4,24
4,56
4,91
5,29
5,70
6,15
6,66
7,18
7,76
8,38
9,10
9,88
10,71
11,59
12,56
13,60
14,72
15,91
17,17
18,52
19,95
21,47
23,12
24,86
26,70
28,62
30,65
32,75
34,94
37,25
39,65
42,14
44,79
47,59
50,53
53,58
2,94
3,13
3,34
3,58
3,84
4,12
4,44
4,78
5,14
5,53
5,96
6,44
6,94
7,50
8,10
8,78
9,52
10,32
11,16
12,08
13,08
14,13
15,28
16,49
17,78
19,16
20,62
22,19
23,85
25,62
27,46
29,40
31,43
33,54
35,75
38,06
40,45
42,94
45,58
48,37
51,30
3,05
3,25
3,48
3,74
4,01
4,32
4,65
5,00
5,38
5,78
6,24
6,72
7,25
7,83
8,48
9,19
9,94
10,75
11,64
12,58
13,59
14,67
15,84
17,08
18,40
19,81
21,30
22,88
24,58
26,35
28,21
30,16
32,20
34,31
36,52
38,82
41,21
43,69
46,32
49,09
3,17
3,39
3,64
3,90
4,20
4,53
4,87
5,23
5,62
6,05
6,50
7,01
7,57
8,20
8,88
9,59
10,36
11,21
12,12
13,08
14,11
15,21
16,40
17,67
19,02
20,47
21,97
23,59
25,28
27,07
28,93
30,89
32,93
35,05
37,25
39,55
41,93
44,39
47,01
3,30
3,54
3,80
4,09
4,40
4,73
5,08
5,46
5,88
6,31
6,79
7,32
7,92
8,58
9,27
10,00
10,80
11,67
12,60
13,58
14,63
15,76
16,98
18,28
19,66
21,11
22,65
24,26
25,97
27,76
29,64
31,59
33,64
35,75
37,94
40,23
42,59
45,04
3,44
3,69
3,97
4,28
4,60
4,94
5,31
5,71
6,13
6,58
7,08
7,66
8,29
8,95
9,66
10,42
11,25
12,14
13,08
14,09
15,16
16,32
17,56
18,89
20,28
21,76
23,30
24,92
26,64
28,44
30,31
32,27
34,31
36,41
38,59
40,87
43,21
3,59
3,86
4,16
4,47
4,80
5,16
5,55
5,95
6,39
6,87
7,42
8,02
8,65
9,33
10,07
10,86
11,70
12,61
13,57
14,60
15,70
16,88
18,15
19,49
20,91
22,39
23,94
25,56
27,28
29,08
30,96
32,91
34,93
37,03
39,20
41,45
3,76
4,05
4,35
4,67
5,01
5,39
5,78
6,21
6,67
7,19
7,76
8,37
9,02
9,73
10,49
11,29
12,15
13,08
14,06
15,11
16,24
17,45
18,73
20,09
21,51
23,00
24,55
26,19
27,90
29,71
31,57
33,51
35,53
37,61
39,75
3,93
4,23
4,54
4,87
5,24
5,62
6,03
6,48
6,98
7,52
8,10
8,72
9,40
10,14
10,91
11,73
12,61
13,55
14,56
15,64
16,79
18,00
19,31
20,67
22,10
23,59
25,15
26,78
28,50
30,29
32,14
34,07
36,08
38,14
4,11
4,41
4,73
5,09
5,46
5,86
6,29
6,78
7,30
7,85
8,44
9,09
9,80
10,54
11,33
12,17
13,07
14,03
15,07
16,17
17,32
18,57
19,87
21,24
22,67
24,17
25,72
27,35
29,06
30,84
32,69
34,60
36,58
4,28
4,60
4,94
5,30
5,69
6,11
6,58
7,08
7,61
8,18
8,80
9,47
10,19
10,95
11,75
12,61
13,53
14,52
15,58
16,68
17,87
19,10
20,41
21,79
23,22
24,72
26,27
27,89
29,59
31,36
33,19
35,08
4,47
4,80
5,15
5,52
5,93
6,39
6,88
7,39
7,93
8,53
9,17
9,85
10,58
11,36
12,18
13,06
14,00
15,01
16,08
17,21
18,38
19,63
20,94
22,32
23,75
25,24
26,79
28,40
30,08
31,84
33,65
4,66
5,00
5,36
5,76
6,20
6,68
7,17
7,70
8,27
8,88
9,53
10,23
10,98
11,77
12,62
13,52
14,48
15,50
16,58
17,71
18,89
20,14
21,45
22,83
24,26
25,74
27,27
28,87
30,55
32,28
4,86
5,21
5,59
6,02
6,48
6,96
7,47
8,02
8,61
9,23
9,90
10,61
11,38
12,19
13,06
13,98
14,94
15,98
17,06
18,19
19,38
20,63
21,94
23,31
24,73
26,20
27,73
29,31
30,97
5,06
5,43
5,85
6,29
6,76
7,25
7,79
8,35
8,95
9,59
10,27
11,00
11,78
12,61
13,50
14,42
15,41
16,45
17,53
18,67
19,86
21,10
22,41
23,77
25,18
26,64
28,15
29,72
5,27
5,68
6,11
6,56
7,04
7,56
8,11
8,68
9,30
9,95
10,65
11,39
12,19
13,04
13,93
14,88
15,86
16,90
17,99
19,12
20,31
21,55
22,85
24,20
25,60
27,05
28,54
5,51
5,93
6,37
6,83
7,33
7,87
8,43
9,02
9,64
10,31
11,03
11,79
12,61
13,46
14,37
15,31
16,30
17,34
18,43
19,56
20,74
21,98
23,27
24,60
25,99
27,42
5,76
6,18
6,63
7,12
7,63
8,18
8,75
9,35
9,99
10,68
11,41
12,19
13,01
13,88
14,79
15,73
16,73
17,77
18,85
19,98
21,15
22,37
23,65
24,98
26,34
6,00
6,44
6,91
7,41
7,93
8,49
9,07
9,69
10,35
11,05
11,79
12,58
13,42
14,29
15,20
16,14
17,13
18,17
19,25
20,37
21,53
22,75
24,01
25,32
6,25
6,70
7,19
7,70
8,23
8,80
9,40
10,04
10,71
11,42
12,17
12,97
13,81
14,68
15,59
16,54
17,53
18,56
19,63
20,74
21,89
23,09
24,34
6,50
6,97
7,47
7,99
8,54
9,12
9,73
10,38
11,07
11,79
12,55
13,35
14,19
15,06
15,97
16,92
17,90
18,92
19,99
21,09
22,22
23,41
6,77
7,25
7,75
8,28
8,85
9,44
10,07
10,73
11,42
12,16
12,92
13,72
14,56
15,43
16,34
17,28
18,25
19,27
20,32
21,40
22,53
55
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA R3 - Ženy • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR • platný od 1.7.2009
Vek x
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
56
poistná doba n
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
2,32
2,33
2,34
2,36
2,38
2,40
2,42
2,44
2,45
2,47
2,51
2,56
2,60
2,66
2,72
2,78
2,85
2,93
3,03
3,15
3,30
3,50
3,75
4,00
4,27
4,58
4,92
5,30
5,79
6,34
6,90
7,54
8,24
8,87
9,49
10,16
10,87
11,51
12,29
13,21
14,38
15,58
16,92
18,32
19,84
21,29
40,24
43,28
46,58
49,99
53,67
57,84
62,56
67,52
73,09
78,69
84,62
90,67
97,37
104,10
111,82
120,01
128,88
138,64
149,40
161,10
2,12
2,13
2,15
2,17
2,19
2,20
2,22
2,24
2,26
2,30
2,33
2,37
2,42
2,49
2,56
2,61
2,68
2,77
2,89
3,03
3,21
3,42
3,66
3,93
4,23
4,56
4,92
5,35
5,86
6,41
7,02
7,68
8,32
8,94
9,59
10,33
10,99
11,69
12,55
13,64
14,83
16,00
17,33
18,81
20,37
21,82
41,44
44,56
47,98
51,58
55,44
59,89
64,57
69,85
75,27
81,00
87,07
93,29
100,15
107,18
115,00
123,45
132,68
142,78
153,87
1,98
2,00
2,02
2,03
2,05
2,06
2,08
2,11
2,14
2,17
2,20
2,25
2,30
2,38
2,44
2,50
2,58
2,69
2,83
3,00
3,18
3,39
3,64
3,93
4,26
4,61
5,01
5,47
5,99
6,57
7,20
7,82
8,46
9,10
9,80
10,49
11,20
11,99
13,00
14,12
15,28
16,46
17,87
19,39
20,94
22,44
42,72
45,96
49,53
53,28
57,41
61,85
66,81
71,99
77,53
83,37
89,57
95,96
103,02
110,19
118,23
126,98
136,50
146,87
1,88
1,90
1,92
1,93
1,94
1,96
1,98
2,02
2,05
2,08
2,11
2,17
2,23
2,30
2,36
2,43
2,53
2,66
2,82
3,00
3,18
3,40
3,68
3,99
4,33
4,72
5,15
5,62
6,17
6,78
7,38
7,99
8,64
9,34
10,01
10,73
11,51
12,44
13,48
14,58
15,75
17,02
18,47
19,98
21,56
23,11
44,09
47,47
51,17
55,15
59,29
63,98
68,88
74,17
79,81
85,77
92,10
98,68
105,83
113,20
121,50
130,48
140,23
1,80
1,82
1,84
1,85
1,87
1,89
1,92
1,95
1,98
2,01
2,06
2,12
2,18
2,24
2,32
2,41
2,52
2,67
2,84
3,01
3,21
3,46
3,76
4,08
4,46
4,88
5,32
5,82
6,39
6,98
7,57
8,20
8,90
9,56
10,26
11,05
11,95
12,91
13,95
15,06
16,31
17,62
19,07
20,61
22,23
23,85
45,55
49,06
52,95
56,95
61,32
65,97
70,98
76,36
82,10
88,17
94,65
101,32
108,63
116,23
124,72
133,89
n=10
n=15
n=16
n=17
n=18
n=19
n=20
n=21
n=22
n=23
n=24
n=25
n=26
n=27
1,74
1,69
1,66
1,62
1,60
1,59
1,76
1,71
1,67
1,64
1,62
1,61
1,77
1,73
1,69
1,67
1,65
1,63
1,79
1,74
1,72
1,69
1,67
1,66
1,81
1,77
1,74
1,72
1,70
1,69
1,84
1,80
1,77
1,75
1,73
1,73
1,87
1,83
1,80
1,78
1,78
1,77
1,90
1,86
1,84
1,83
1,82
1,82
1,93
1,90
1,88
1,87
1,86
1,87
1,97
1,95
1,93
1,92
1,92
1,93
2,02
2,00
1,98
1,97
1,99
2,01
2,08
2,05
2,04
2,05
2,07
2,11
2,14
2,12
2,12
2,14
2,18
2,23
2,21
2,21
2,23
2,26
2,30
2,35
2,31
2,31
2,35
2,39
2,43
2,49
2,41
2,43
2,47
2,52
2,58
2,66
2,54
2,58
2,62
2,68
2,75
2,85
2,70
2,74
2,79
2,87
2,96
3,07
2,87
2,92
2,99
3,09
3,20
3,33
3,06
3,13
3,22
3,33
3,47
3,62
3,28
3,37
3,48
3,62
3,78
3,94
3,55
3,66
3,80
3,96
4,13
4,32
3,86
4,00
4,16
4,33
4,53
4,74
4,22
4,38
4,55
4,75
4,97
5,17
4,62
4,79
4,99
5,21
5,42
5,63
5,05
5,25
5,47
5,68
5,90
6,13
5,52
5,75
5,96
6,18
6,41
6,67
6,05
6,26
6,48
6,71
6,97
7,22
6,60
6,82
7,05
7,31
7,56
7,83
7,18
7,41
7,68
7,93
8,20
8,51
7,79
8,06
8,31
8,58
8,89
9,27
8,46
8,71
8,98
9,30
9,68 10,08
9,13
9,40
9,72 10,12 10,53 10,93
9,83 10,15 10,55 10,98 11,39 11,82
10,59 11,00 11,44 11,86 12,30 12,77
11,48 11,93 12,36 12,81 13,30 13,81
12,41 12,86 13,32 13,82 14,35 14,88
13,37 13,84 14,36 14,91 15,45 16,02
14,43 14,96 15,52 16,09 16,66 17,26
15,61 16,19 16,76 17,36 17,97 18,61
16,90 17,48 18,09 18,72 19,38 20,08
18,22 18,84 19,49 20,17 20,89 21,63
19,70 20,36 21,05 21,79 22,56 23,38
21,28 21,98 22,74 23,54 24,39 25,24
22,94 23,72 24,54 25,42 26,30 27,26
24,64 25,49 26,41 27,32 28,33 29,44
47,07 48,69 50,25 51,90 53,46 55,00
50,75 52,39 54,12 55,76 57,39 58,99
54,66 56,48 58,20 59,91 61,60 63,27
58,87 60,67 62,47 64,26 66,02 67,73
63,22 65,12 67,00 68,86 70,68 72,47
67,97 69,95 71,92 73,84 75,74 77,56
73,06 75,14 77,17 79,19 81,12 82,99
78,54 80,69 82,83 84,88 86,88 88,83
84,37 86,64 88,82 90,96 93,04 95,04
90,57 92,90 95,17 97,41 99,56 101,61
97,12 99,55 101,95 104,28 106,49
103,93 106,52 109,04 111,44
111,42 114,14 116,76
119,20 122,06
127,84
n=11
n=12
n=13
n=14
1,57
1,60
1,62
1,65
1,69
1,73
1,77
1,82
1,88
1,96
2,05
2,16
2,27
2,41
2,57
2,75
2,95
3,20
3,48
3,78
4,13
4,52
4,94
5,38
5,86
6,38
6,91
7,49
8,13
8,87
9,66
10,48
11,35
12,27
13,27
14,32
15,42
16,59
17,88
19,28
20,80
22,43
24,21
26,16
28,32
30,65
56,53
60,57
64,89
69,42
74,18
79,32
84,81
90,69
96,94
1,56
1,59
1,62
1,65
1,69
1,73
1,78
1,84
1,91
1,99
2,09
2,20
2,33
2,48
2,66
2,85
3,08
3,34
3,63
3,96
4,33
4,72
5,14
5,60
6,10
6,62
7,17
7,78
8,49
9,25
10,04
10,88
11,79
12,75
13,76
14,84
15,98
17,19
18,53
19,98
21,56
23,22
25,10
27,18
29,47
31,95
58,03
62,11
66,48
71,03
75,83
81,02
86,55
92,45
1,56
1,59
1,62
1,66
1,69
1,74
1,80
1,86
1,95
2,04
2,14
2,26
2,40
2,57
2,76
2,97
3,22
3,49
3,81
4,15
4,52
4,92
5,35
5,84
6,33
6,87
7,46
8,12
8,86
9,62
10,43
11,31
12,25
13,23
14,27
15,38
16,56
17,82
19,20
20,72
22,33
24,08
26,07
28,28
30,71
33,34
59,48
63,61
67,99
72,58
77,42
82,64
88,18
1,56
1,59
1,62
1,66
1,70
1,76
1,82
1,90
1,99
2,08
2,20
2,33
2,49
2,67
2,87
3,10
3,36
3,66
3,99
4,34
4,71
5,12
5,59
6,07
6,58
7,15
7,79
8,48
9,22
10,00
10,85
11,76
12,72
13,73
14,79
15,94
17,16
18,47
19,91
21,46
23,15
25,02
27,12
29,46
32,03
34,80
60,90
65,04
69,45
74,07
78,94
84,16
1,56
1,59
1,63
1,67
1,72
1,78
1,86
1,94
2,03
2,14
2,26
2,41
2,58
2,78
3,00
3,24
3,52
3,84
4,17
4,53
4,91
5,35
5,81
6,31
6,85
7,47
8,13
8,83
9,59
10,41
11,29
12,21
13,20
14,23
15,34
16,53
17,79
19,15
20,63
22,25
24,05
26,02
28,25
30,72
33,42
36,33
62,25
66,41
70,85
75,48
80,36
1,57
1,60
1,64
1,69
1,75
1,82
1,90
1,99
2,09
2,21
2,34
2,50
2,69
2,90
3,14
3,40
3,70
4,01
4,36
4,72
5,14
5,57
6,05
6,57
7,17
7,81
8,47
9,19
9,98
10,83
11,72
12,67
13,68
14,75
15,90
17,13
18,45
19,84
21,39
23,11
25,01
27,10
29,45
32,04
34,86
37,90
63,54
67,73
72,17
76,81
1,57
1,61
1,66
1,71
1,78
1,86
1,94
2,04
2,15
2,28
2,43
2,61
2,81
3,04
3,29
3,57
3,87
4,19
4,55
4,94
5,35
5,80
6,30
6,87
7,49
8,14
8,82
9,57
10,39
11,25
12,17
13,15
14,19
15,30
16,48
17,77
19,11
20,57
22,21
24,03
26,05
28,25
30,71
33,41
36,35
39,49
64,78
68,97
73,41
1,58
1,63
1,68
1,75
1,82
1,90
1,99
2,10
2,23
2,37
2,53
2,72
2,94
3,18
3,45
3,73
4,04
4,37
4,75
5,14
5,57
6,05
6,60
7,19
7,81
8,47
9,19
9,97
10,80
11,69
12,63
13,64
14,72
15,86
17,10
18,40
19,82
21,37
23,10
25,02
27,14
29,45
32,02
34,83
37,87
41,10
65,95
70,13
1,60
1,65
1,71
1,78
1,86
1,95
2,05
2,17
2,31
2,46
2,64
2,85
3,08
3,34
3,61
3,90
4,22
4,57
4,95
5,36
5,81
6,33
6,90
7,50
8,14
8,83
9,58
10,37
11,22
12,13
13,10
14,15
15,26
16,45
17,71
19,08
20,58
22,22
24,04
26,06
28,28
30,69
33,36
36,26
39,38
42,68
67,03
1,62
1,68
1,75
1,82
1,91
2,01
2,12
2,25
2,40
2,57
2,76
2,98
3,23
3,49
3,77
4,07
4,41
4,77
5,16
5,59
6,09
6,62
7,20
7,82
8,48
9,20
9,96
10,78
11,65
12,59
13,60
14,67
15,83
17,04
18,36
19,81
21,39
23,12
25,04
27,15
29,47
31,97
34,73
37,70
40,88
44,23
1,66
1,72
1,79
1,87
1,96
2,07
2,20
2,34
2,50
2,69
2,89
3,13
3,37
3,64
3,93
4,26
4,60
4,97
5,39
5,86
6,37
6,92
7,51
8,15
8,84
9,58
10,36
11,19
12,10
13,07
14,10
15,22
16,40
17,68
19,07
20,59
22,26
24,07
26,08
28,29
30,69
33,27
36,09
39,12
42,34
1,69
1,76
1,83
1,92
2,03
2,14
2,28
2,44
2,61
2,81
3,03
3,27
3,52
3,80
4,12
4,44
4,79
5,19
5,64
6,13
6,65
7,21
7,83
8,50
9,21
9,96
10,76
11,62
12,56
13,56
14,64
15,77
17,01
18,35
19,82
21,42
23,17
25,07
27,17
29,45
31,92
34,57
37,44
40,51
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZBA R3 - Ženy • SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO V EUR PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR • platný od 1.7.2009
poistná doba n
n=28
n=29
n=30
n=31
n=32
n=33
n=34
n=35
n=36
n=37
n=38
n=39
n=40
n=41
n=42
n=43
n=44
n=45
n=46
n=47
n=48
n=49
n=50
1,73
1,80
1,89
1,99
2,10
2,23
2,38
2,55
2,74
2,95
3,17
3,41
3,68
3,98
4,29
4,63
5,01
5,44
5,91
6,41
6,94
7,53
8,17
8,85
9,58
10,35
11,18
12,07
13,03
14,07
15,17
16,36
17,66
19,07
20,61
22,30
24,12
26,11
28,27
30,63
33,16
35,85
38,76
1,77
1,85
1,95
2,05
2,18
2,32
2,48
2,66
2,86
3,08
3,31
3,56
3,85
4,15
4,48
4,83
5,25
5,70
6,17
6,69
7,25
7,86
8,51
9,21
9,96
10,76
11,61
12,53
13,53
14,59
15,73
16,99
18,35
19,84
21,45
23,21
25,11
27,16
29,40
31,81
34,38
37,10
1,82
1,91
2,01
2,13
2,27
2,42
2,60
2,79
2,99
3,21
3,45
3,73
4,01
4,33
4,67
5,07
5,49
5,95
6,44
6,98
7,56
8,18
8,86
9,58
10,35
11,17
12,06
13,01
14,03
15,13
16,34
17,65
19,09
20,64
22,33
24,16
26,12
28,24
30,52
32,97
35,56
1,87
1,97
2,09
2,22
2,36
2,53
2,72
2,91
3,12
3,35
3,61
3,89
4,19
4,52
4,90
5,31
5,74
6,21
6,73
7,29
7,88
8,52
9,21
9,96
10,75
11,60
12,52
13,49
14,55
15,72
16,98
18,36
19,86
21,48
23,23
25,13
27,15
29,31
31,63
34,09
1,93
2,05
2,17
2,31
2,47
2,65
2,83
3,04
3,26
3,51
3,77
4,05
4,37
4,74
5,13
5,55
6,00
6,49
7,03
7,60
8,21
8,87
9,58
10,35
11,17
12,05
12,98
14,00
15,12
16,34
17,66
19,10
20,67
22,35
24,16
26,10
28,17
30,36
32,70
2,00
2,13
2,26
2,41
2,58
2,76
2,96
3,17
3,41
3,66
3,93
4,23
4,58
4,96
5,36
5,79
6,26
6,78
7,33
7,91
8,54
9,22
9,96
10,75
11,60
12,50
13,48
14,54
15,71
16,99
18,38
19,88
21,50
23,24
25,10
27,08
29,18
31,39
2,08
2,21
2,36
2,52
2,69
2,88
3,08
3,31
3,55
3,81
4,10
4,44
4,80
5,19
5,60
6,05
6,54
7,07
7,63
8,23
8,88
9,59
10,35
11,17
12,04
12,98
14,00
15,12
16,34
17,68
19,12
20,68
22,35
24,13
26,03
28,04
30,15
2,17
2,31
2,46
2,63
2,81
3,00
3,22
3,45
3,70
3,98
4,30
4,65
5,02
5,42
5,85
6,32
6,82
7,36
7,94
8,57
9,24
9,96
10,75
11,59
12,49
13,48
14,55
15,73
17,01
18,39
19,89
21,49
23,21
25,03
26,95
28,98
2,26
2,41
2,57
2,74
2,93
3,14
3,36
3,60
3,87
4,17
4,50
4,86
5,24
5,66
6,11
6,59
7,11
7,67
8,27
8,91
9,60
10,36
11,16
12,03
12,98
14,02
15,14
16,36
17,69
19,13
20,67
22,32
24,07
25,91
27,84
2,35
2,51
2,67
2,85
3,06
3,27
3,50
3,76
4,05
4,37
4,71
5,07
5,47
5,91
6,37
6,87
7,40
7,98
8,60
9,26
9,98
10,75
11,59
12,50
13,50
14,58
15,75
17,02
18,40
19,88
21,46
23,14
24,91
26,76
2,45
2,61
2,78
2,98
3,18
3,41
3,65
3,94
4,24
4,57
4,92
5,30
5,72
6,16
6,64
7,15
7,70
8,30
8,94
9,63
10,37
11,17
12,05
13,00
14,04
15,17
16,39
17,71
19,13
20,64
22,25
23,95
25,73
2,55
2,72
2,91
3,10
3,32
3,55
3,83
4,12
4,43
4,77
5,14
5,54
5,96
6,43
6,92
7,44
8,01
8,63
9,30
10,00
10,77
11,61
12,53
13,53
14,61
15,79
17,05
18,40
19,86
21,40
23,02
24,73
2,66
2,84
3,02
3,23
3,46
3,72
4,00
4,31
4,63
4,98
5,36
5,78
6,22
6,69
7,20
7,75
8,34
8,97
9,65
10,39
11,19
12,07
13,03
14,08
15,21
16,42
17,72
19,10
20,58
22,14
23,77
2,77
2,95
3,15
3,37
3,62
3,89
4,18
4,49
4,83
5,20
5,60
6,02
6,47
6,97
7,49
8,06
8,67
9,32
10,03
10,80
11,64
12,56
13,56
14,65
15,81
17,06
18,39
19,80
21,30
22,86
2,88
3,07
3,28
3,53
3,79
4,07
4,37
4,69
5,05
5,43
5,83
6,27
6,74
7,25
7,79
8,38
9,00
9,68
10,43
11,23
12,11
13,07
14,11
15,24
16,44
17,71
19,06
20,49
21,98
3,00
3,20
3,44
3,69
3,96
4,24
4,56
4,90
5,27
5,66
6,07
6,53
7,01
7,54
8,11
8,70
9,35
10,07
10,85
11,69
12,61
13,60
14,68
15,83
17,06
18,36
19,72
21,15
3,12
3,35
3,59
3,85
4,13
4,43
4,76
5,11
5,49
5,89
6,32
6,79
7,30
7,84
8,42
9,04
9,73
10,47
11,29
12,17
13,12
14,15
15,26
16,44
17,68
18,99
20,36
3,27
3,50
3,75
4,02
4,31
4,63
4,96
5,33
5,71
6,13
6,58
7,07
7,59
8,15
8,75
9,40
10,12
10,90
11,75
12,66
13,65
14,71
15,84
17,03
18,29
19,60
3,41
3,65
3,91
4,19
4,50
4,82
5,17
5,55
5,95
6,38
6,85
7,35
7,88
8,46
9,10
9,78
10,53
11,35
12,23
13,17
14,18
15,26
16,41
17,62
18,88
3,56
3,81
4,08
4,38
4,69
5,02
5,39
5,77
6,19
6,64
7,12
7,63
8,19
8,80
9,46
10,18
10,96
11,81
12,72
13,69
14,72
15,82
16,98
18,19
3,71
3,98
4,26
4,56
4,88
5,23
5,61
6,01
6,44
6,90
7,40
7,93
8,52
9,16
9,85
10,60
11,41
12,28
13,22
14,21
15,26
16,36
17,52
3,87
4,15
4,44
4,75
5,09
5,44
5,83
6,25
6,70
7,17
7,69
8,25
8,86
9,53
10,25
11,03
11,87
12,76
13,72
14,72
15,78
16,89
4,04
4,32
4,62
4,95
5,29
5,66
6,07
6,50
6,96
7,45
7,99
8,58
9,22
9,92
10,67
11,47
12,33
13,25
14,22
15,23
16,29
57
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
TARIFA UZ1 Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
Profesijná skupina: zamestnanci
Plnenie od 15. dňa pracovnej neschopnosti
Sadzobník bežného poistného pre dennú dávku 1,- EUR
platný od 1.7.2009
58
MUŽI
UZ1-M
ŽENY
UZ1-M
Vstupný vek
ročné poistné
Vstupný vek
ročné poistné
18
12,25
18
12,29
19
12,28
19
12,53
20
12,30
20
12,77
21
12,32
21
13,01
22
12,35
22
13,26
23
12,37
23
13,51
24
12,40
24
13,77
25
12,43
25
14,04
26
12,48
26
14,33
27
12,54
27
14,63
28
12,63
28
14,95
29
12,74
29
15,29
30
12,86
30
15,65
31
13,00
31
16,02
32
13,16
32
16,41
33
13,33
33
16,81
34
13,52
34
17,22
35
13,72
35
17,64
36
13,93
36
18,07
37
14,16
37
18,50
38
14,40
38
18,94
39
14,66
39
19,39
40
14,93
40
19,83
41
15,22
41
20,28
42
15,53
42
20,73
43
15,86
43
21,18
44
16,20
44
21,63
45
16,57
45
22,08
46
16,97
46
22,53
47
17,38
47
22,98
48
17,83
48
23,43
49
18,30
49
23,87
50
18,80
50
24,32
51
19,34
51
24,76
52
19,91
52
25,19
53
20,52
53
25,62
54
21,17
54
26,04
55
21,85
55
26,45
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
TARIFA UZ1 Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
Profesijná skupina: zamestnanci
Plnenie od 29. dňa pracovnej neschopnosti
Sadzobník bežného poistného pre dennú dávku 1,- EUR
platný od 1.7.2009
MUŽI
UZ1-M
ŽENY
UZ1-M
Vstupný vek
ročné poistné
Vstupný vek
ročné poistné
18
5,10
18
5,02
19
5,11
19
5,11
20
5,13
20
5,21
21
5,15
21
5,32
22
5,17
22
5,43
23
5,19
23
5,56
24
5,21
24
5,70
25
5,23
25
5,86
26
5,25
26
6,02
27
5,26
27
6,21
28
5,29
28
6,40
29
5,34
29
6,61
30
5,40
30
6,83
31
5,48
31
7,06
32
5,58
32
7,29
33
5,69
33
7,54
34
5,81
34
7,79
35
5,94
35
8,04
36
6,09
36
8,29
37
6,25
37
8,55
38
6,42
38
8,81
39
6,60
39
9,06
40
6,79
40
9,32
41
6,99
41
9,57
42
7,21
42
9,83
43
7,43
43
10,08
44
7,67
44
10,33
45
7,92
45
10,58
46
8,18
46
10,83
47
8,46
47
11,07
48
8,75
48
11,32
49
9,05
49
11,56
50
9,37
50
11,80
51
9,71
51
12,04
52
10,06
52
12,27
53
10,42
53
12,50
54
10,81
54
12,73
55
11,21
55
12,95
59
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
TARIFA UZ1 Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
Profesijná skupina: podnikatelia
Plnenie od 15. dňa pracovnej neschopnosti
Sadzobník bežného poistného pre dennú dávku 1,- EUR
platný od 1.7.2009
60
MUŽI
UZ1-M
ŽENY
UZ1-M
Vstupný vek
ročné poistné
Vstupný vek
ročné poistné
18
17,42
18
17,22
19
17,46
19
17,58
20
17,49
20
17,96
21
17,55
21
18,36
22
17,66
22
18,78
23
17,82
23
19,24
24
18,03
24
19,72
25
18,28
25
20,25
26
18,57
26
20,81
27
18,90
27
21,41
28
19,25
28
22,04
29
19,64
29
22,71
30
20,05
30
23,42
31
20,47
31
24,16
32
20,91
32
24,92
33
21,36
33
25,71
34
21,82
34
26,52
35
22,29
35
27,35
36
22,76
36
28,19
37
23,24
37
29,04
38
23,73
38
29,90
39
24,22
39
30,76
40
24,72
40
31,61
41
25,23
41
32,47
42
25,74
42
33,32
43
26,28
43
34,16
44
26,82
44
34,99
45
27,39
45
35,82
46
27,97
46
36,63
47
28,58
47
37,43
48
29,22
48
38,22
49
29,88
49
39,00
50
30,58
50
39,75
51
31,31
51
40,50
52
32,08
52
41,22
53
32,90
53
41,93
54
33,76
54
42,62
55
34,67
55
43,28
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
TARIFA UZ1 Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
Profesijná skupina: podnikatelia
Plnenie od 29. dňa pracovnej neschopnosti
Sadzobník bežného poistného pre dennú dávku 1,- EUR
platný od 1.7.2009
MUŽI
UZ1-M
ŽENY
UZ1-M
Vstupný vek
ročné poistné
Vstupný vek
ročné poistné
18
7,05
18
8,02
19
7,07
19
8,17
20
7,08
20
8,32
21
7,10
21
8,47
22
7,11
22
8,62
23
7,13
23
8,78
24
7,15
24
8,95
25
7,17
25
9,12
26
7,19
26
9,32
27
7,23
27
9,52
28
7,28
28
9,74
29
7,36
29
9,98
30
7,45
30
10,23
31
7,57
31
10,50
32
7,70
32
10,79
33
7,85
33
11,08
34
8,01
34
11,39
35
8,19
35
11,72
36
8,38
36
12,05
37
8,59
37
12,39
38
8,81
38
12,73
39
9,04
39
13,09
40
9,28
40
13,44
41
9,53
41
13,80
42
9,80
42
14,16
43
10,08
43
14,52
44
10,37
44
14,88
45
10,67
45
15,24
46
10,99
46
15,60
47
11,31
47
15,95
48
11,66
48
16,30
49
12,02
49
16,64
50
12,39
50
16,98
51
12,78
51
17,31
52
13,19
52
17,64
53
13,61
53
17,96
54
14,06
54
18,27
55
14,52
55
18,57
61
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
SADZOBNÍK ROČNÉHO POISTNÉHO PRE POISTNÚ SUMU 1 000 EUR
SADZBA B1
platný od 1.7.2009
62
„Vek
x“
„ročné
poistné“
15
34,39
16
34,98
17
35,56
18
36,13
19
36,68
20
37,22
21
37,75
22
38,26
23
38,75
24
39,23
25
39,69
26
40,14
27
40,56
28
41,01
29
41,48
30
41,99
31
44,42
32
47,00
33
49,73
34
52,63
35
55,72
36
59,00
37
62,49
38
66,22
39
70,19
40
74,43
41
78,81
42
83,48
43
88,47
44
93,75
45
99,33
46
104,99
47
110,92
48
117,24
49
123,98
50
131,19
51
138,04
52
145,24
53
152,81
54
160,78
55
169,36
56
177,83
57
186,91
58
196,73
59
207,50
60
219,57
61
231,49
62
245,35
63
263,63
64
300,25
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Smrť úrazom
Tarifa 11UM
Poistná suma
Mesačné poistné
Ročné poistné
Jednorazové poistné
2 000 EUR
0,18 EUR
2,16 EUR
88,56 EUR
Trvalé následky úrazom
Poistná suma
Poistná suma (Ročný dôchodok)
Tarifa 12UM
mesačné poistné
ročné poistné
7 000 EUR
(700 EUR)
0,76 EUR
9,07 EUR
8 000 EUR
(800 EUR)
0,86 EUR
10,37 EUR
9 000 EUR
(900 EUR)
0,97 EUR
11,66 EUR
10 000 EUR
(1 000 EUR)
1,08 EUR
12,96 EUR
12 000 EUR
(1 200 EUR)
1,30 EUR
15,55 EUR
14 000 EUR
(1 400 EUR)
1,51 EUR
18,14 EUR
16 000 EUR
(1 600 EUR)
1,73 EUR
20,74 EUR
18 000 EUR
(1 800 EUR)
1,94 EUR
23,33 EUR
20 000 EUR
(2 000 EUR)
2,16 EUR
25,92 EUR
25 000 EUR
(2 500 EUR)
2,70 EUR
32,40 EUR
30 000 EUR
(3 000 EUR)
3,24 EUR
38,88 EUR
50 000 EUR
(5 000 EUR)
5,40 EUR
64,80 EUR
70 000 EUR
(7 000 EUR)
7,56 EUR
90,72 EUR
Tarifa 14UM
Tarifa 15UM
Denné odškodné (liečenie)
Denné odškodné (pobyt v nemocnici)
mesačné poistné
ročné poistné
mesačné poistné
ročné poistné
3 EUR
0,54 EUR
6,48 EUR
0,32 EUR
3,89 EUR
4 EUR
0,72 EUR
8,64 EUR
0,43 EUR
5,18 EUR
5 EUR
0,90 EUR
10,80 EUR
0,54 EUR
6,48 EUR
6 EUR
1,08 EUR
12,96 EUR
0,65 EUR
7,78 EUR
7 EUR
1,26 EUR
15,12 EUR
0,76 EUR
9,07 EUR
8 EUR
1,44 EUR
17,28 EUR
0,86 EUR
10,37 EUR
9 EUR
1,62 EUR
19,44 EUR
0,97 EUR
11,66 EUR
10 EUR
1,80 EUR
21,60 EUR
1,08 EUR
12,96 EUR
12 EUR
2,16 EUR
25,92 EUR
1,30 EUR
15,55 EUR
14 EUR
2,52 EUR
30,24 EUR
1,51 EUR
18,14 EUR
16 EUR
2,88 EUR
34,56 EUR
1,73 EUR
20,74 EUR
18 EUR
3,24 EUR
38,88 EUR
1,94 EUR
23,33 EUR
20 EUR
3,60 EUR
43,20 EUR
2,16 EUR
25,92 EUR
63
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Poistná suma
Sadzobník poistného pre 1. rizikovú skupinu
Poistná suma
Tarifa 12UP
Tarifa 13UP
Smrť úrazom
Trvalé následky úrazom
Trvalé následky (progresia)
mesačné
poistné
ročné poistné
mesačné
poistné
ročné poistné
mesačné
poistné
ročné poistné
5 000 EUR
0,32 EUR
3,60 EUR
1,42 EUR
15,75 EUR
1,74 EUR
19,35 EUR
6 000 EUR
0,39 EUR
4,32 EUR
1,70 EUR
18,90 EUR
2,09 EUR
23,22 EUR
7 000 EUR
0,45 EUR
5,04 EUR
1,98 EUR
22,05 EUR
2,44 EUR
27,09 EUR
8 000 EUR
0,52 EUR
5,76 EUR
2,27 EUR
25,20 EUR
2,79 EUR
30,96 EUR
9 000 EUR
0,58 EUR
6,48 EUR
2,55 EUR
28,35 EUR
3,13 EUR
34,83 EUR
10 000 EUR
0,65 EUR
7,20 EUR
2,84 EUR
31,50 EUR
3,48 EUR
38,70 EUR
12 000 EUR
0,78 EUR
8,64 EUR
3,40 EUR
37,80 EUR
4,18 EUR
46,44 EUR
14 000 EUR
0,91 EUR
10,08 EUR
3,97 EUR
44,10 EUR
4,88 EUR
54,18 EUR
16 000 EUR
1,04 EUR
11,52 EUR
4,54 EUR
50,40 EUR
5,57 EUR
61,92 EUR
18 000 EUR
1,17 EUR
12,96 EUR
5,10 EUR
56,70 EUR
6,27 EUR
69,66 EUR
20 000 EUR
1,30 EUR
14,40 EUR
5,67 EUR
63,00 EUR
6,97 EUR
77,40 EUR
25 000 EUR
1,62 EUR
18,00 EUR
7,09 EUR
78,75 EUR
8,71 EUR
96,75 EUR
30 000 EUR
1,94 EUR
21,60 EUR
8,51 EUR
94,50 EUR
10,45 EUR
116,10 EUR
50 000 EUR
3,24 EUR
36,00 EUR
14,18 EUR
157,50 EUR
17,42 EUR
193,50 EUR
75 000 EUR
4,86 EUR
54,00 EUR
21,26 EUR
236,25 EUR
26,12 EUR
290,25 EUR
100 000 EUR
6,48 EUR
72,00 EUR
28,35 EUR
315,00 EUR
34,83 EUR
387,00 EUR
5 EUR
64
Tarifa 11UP
Tarifa 14UP
Tarifa 15UP
Denné odškodné (liečenie)
Denné odškodné (pobyt v nemocnici)
mesačné poistné
ročné poistné
mesačné poistné
ročné poistné
1,58 EUR
17,58 EUR
0,49 EUR
5,40 EUR
7 EUR
2,21 EUR
24,61 EUR
0,68 EUR
7,56 EUR
10 EUR
3,16 EUR
35,15 EUR
0,97 EUR
10,80 EUR
12 EUR
3,80 EUR
42,17 EUR
1,17 EUR
12,96 EUR
15 EUR
4,74 EUR
52,72 EUR
1,46 EUR
16,20 EUR
17 EUR
5,38 EUR
59,75 EUR
1,65 EUR
18,36 EUR
20 EUR
6,33 EUR
70,29 EUR
1,94 EUR
21,60 EUR
22 EUR
6,96 EUR
77,32 EUR
2,14 EUR
23,76 EUR
25 EUR
7,91 EUR
87,87 EUR
2,43 EUR
27,00 EUR
27 EUR
8,54 EUR
94,90 EUR
2,62 EUR
29,16 EUR
30 EUR
9,49 EUR
105,44 EUR
2,92 EUR
32,40 EUR
35 EUR
11,07 EUR
123,01 EUR
3,40 EUR
37,80 EUR
40 EUR
12,65 EUR
140,58 EUR
3,89 EUR
43,20 EUR
50 EUR
15,82 EUR
175,73 EUR
4,86 EUR
54,00 EUR
60 EUR
18,98 EUR
210,87 EUR
5,83 EUR
64,80 EUR
70 EUR
22,14 EUR
246,02 EUR
6,80 EUR
75,60 EUR
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
Poistná suma
Sadzobník poistného pre 2. rizikovú skupinu
Tarifa 12UP
Tarifa 13UP
Smrť úrazom
Trvalé následky úrazom
Trvalé následky (progresia)
mesačné
poistné
ročné poistné
mesačné
poistné
ročné poistné
mesačné
poistné
ročné poistné
5 000 EUR
0,65 EUR
7,20 EUR
2,84 EUR
31,50 EUR
3,48 EUR
38,70 EUR
6 000 EUR
0,78 EUR
8,64 EUR
3,40 EUR
37,80 EUR
4,18 EUR
46,44 EUR
7 000 EUR
0,91 EUR
10,08 EUR
3,97 EUR
44,10 EUR
4,88 EUR
54,18 EUR
8 000 EUR
1,04 EUR
11,52 EUR
4,54 EUR
50,40 EUR
5,57 EUR
61,92 EUR
9 000 EUR
1,17 EUR
12,96 EUR
5,10 EUR
56,70 EUR
6,27 EUR
69,66 EUR
10 000 EUR
1,30 EUR
14,40 EUR
5,67 EUR
63,00 EUR
6,97 EUR
77,40 EUR
12 000 EUR
1,56 EUR
17,28 EUR
6,80 EUR
75,60 EUR
8,36 EUR
92,88 EUR
14 000 EUR
1,81 EUR
20,16 EUR
7,94 EUR
88,20 EUR
9,75 EUR
108,36 EUR
16 000 EUR
2,07 EUR
23,04 EUR
9,07 EUR
100,80 EUR
11,15 EUR
123,84 EUR
18 000 EUR
2,33 EUR
25,92 EUR
10,21 EUR
113,40 EUR
12,54 EUR
139,32 EUR
20 000 EUR
2,59 EUR
28,80 EUR
11,34 EUR
126,00 EUR
13,93 EUR
154,80 EUR
25 000 EUR
3,24 EUR
36,00 EUR
14,18 EUR
157,50 EUR
17,42 EUR
193,50 EUR
30 000 EUR
3,89 EUR
43,20 EUR
17,01 EUR
189,00 EUR
20,90 EUR
232,20 EUR
50 000 EUR
6,48 EUR
72,00 EUR
28,35 EUR
315,00 EUR
34,83 EUR
387,00 EUR
75 000 EUR
9,72 EUR
108,00 EUR
42,53 EUR
472,50 EUR
52,25 EUR
580,50 EUR
100 000 EUR
12,96 EUR
144,00 EUR
56,70 EUR
630,00 EUR
69,66 EUR
774,00 EUR
5 EUR
Poistná suma
Tarifa 11UP
Tarifa 14UP
Tarifa 15UP
Denné odškodné (liečenie)
Denné odškodné (pobyt v nemocnici)
mesačné poistné
ročné poistné
mesačné poistné
ročné poistné
2,68 EUR
29,80 EUR
0,81 EUR
9,00 EUR
7 EUR
3,75 EUR
41,72 EUR
1,13 EUR
12,60 EUR
10 EUR
5,36 EUR
59,60 EUR
1,62 EUR
18,00 EUR
12 EUR
6,44 EUR
71,51 EUR
1,94 EUR
21,60 EUR
15 EUR
8,05 EUR
89,40 EUR
2,43 EUR
27,00 EUR
17 EUR
9,12 EUR
101,31 EUR
2,75 EUR
30,60 EUR
20 EUR
10,73 EUR
119,20 EUR
3,24 EUR
36,00 EUR
22 EUR
11,80 EUR
131,11 EUR
3,56 EUR
39,60 EUR
25 EUR
13,41 EUR
149,00 EUR
4,05 EUR
45,00 EUR
27 EUR
14,48 EUR
160,91 EUR
4,37 EUR
48,60 EUR
30 EUR
16,09 EUR
178,79 EUR
4,86 EUR
54,00 EUR
35 EUR
18,77 EUR
208,59 EUR
5,67 EUR
63,00 EUR
40 EUR
21,46 EUR
238,39 EUR
6,48 EUR
72,00 EUR
50 EUR
26,82 EUR
297,99 EUR
8,10 EUR
90,00 EUR
60 EUR
32,18 EUR
357,59 EUR
9,72 EUR
108,00 EUR
70 EUR
37,55 EUR
417,19 EUR
11,34 EUR
126,00 EUR
65
Produktový manuál Invest Plus platný od 1.7.2009
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
66
Download

)NVEST - CK