Zhrnutie workshopu č. 3
Odstraňovanie nedostatkov – výhody systému odborného
vzdelávania
Partner: Swiss Re
Sarah Daepp, Úrad pre odborné vzdelávanie Ministerstva hospodárstva,
Švajčiarsko
Sarah Daepp otvorila workshop predstavením kľúčových faktorov švajčiarskeho systému
odborného a profesionálneho školstva (VET/PET). Tento prístup spája teoretickú
prípravu s nadobúdaním praktických zručností, kde každý diplom alebo osvedčenie VET
prináša príležitosti na ďalšie vzdelávanie, čo následne vytvára podmienky potrebné
na celoživotné vzdelávanie.
Fungovanie tohto systému zabezpečujú traja partneri: konfederácia, ktorá zodpovedá
za strategické riadenie a rozvoj; 26 kantónov, ktoré zodpovedajú za implementáciu
systému dohľad nad programami VET v regionálnom kontexte; a odborné organizácie,
ktoré majú na starosti prípravu mladých ľudí, čím zabezpečia aby mladým talentom bol
poskytnutý dostatok všeobecného vzdelania a praktickej prípravy.
Pre hosťovské firmy je proces náboru žiakov dlhodobou investíciou. Financovanie, ktoré
je potrebné na pokrytie nákladov takéhoto systému odbornej prípravy dosahuje objem
zhruba 4,7 miliárd švajčiarskych frankov ale príspevok mladých ľudí do firiem, ktoré
poskytujú prípravu dosahuje objem asi 5,2 miliardy švajčiarskych frankov.
Až dve tretiny všetkých mladých ľudí si zvolia duálny prístup. Zmyslom systému VET vo
Švajčiarsku je predovšetkým vzdelať a pripraviť zamestnancov na miesta na všetkých
odborných úrovniach a aby bolo atraktívnym a inovatívnym miestom pre hospodárske
i vzdelávacie činnosti. Avšak čo je ešte stále potrebné vylepšiť je mobilita a uznávanie
takejto kvalifikácie za hranicami Švajčiarska.
Stephan Thüring, generálny riaditeľ, Swiss Re Bratislava
Stephan Thüring predstavil švajčiarsku spoločnosť Swiss Re (Švajčiarsku zaisťovaciu
spoločnosť). Swiss Re bola založená v roku 1863 a predstavuje popredného
poskytovateľa zaistenia, poistenia a iných poisťovacích foriem prevodu rizika. Swiss Re
slúži svojim klientom z celosvetovej siete viac ako 60 prevádzok.
Bratislavská pobočka spoločnosti Swiss Re bola založená pred šiestimi rokmi ako
zdieľané pracovisko a počas uplynulých 3 rokov sa výrazne rozrástla. Bratislavskí
zamestnanci majú možnosť pracovať a získať skúsenosti v medzinárodnom prostredí
s viacerými príležitosťami na vzdelávanie a rozvoj, vrátane učebne a virtuálneho školenia
ako i príprav počas pracovného procesu a stáží.
Switzerland – Slovakia
Growing through innovations
Crowne Plaza Bratislava, 9. 10. 2012
www.swissness.sk
Aktuálne portfólio služieb, ktoré poskytuje Swiss Re Bratislava, má dobré hodnotenie
a skúsenosti materskej spoločnosti Swiss Re Group. Do budúcnosti plánuje Swiss Re
zdokonaľovať svoje prevádzky pre ďalšie riešenia a ďalej rozširovať poskytovanie
služieb firmám a zákazníkom spoločnosti Swiss Re.
Bratislavská pobočka spoločnosti Swiss Re je úspešná aj vďaka svojmu prístupu k
individualite a talentu každého zamestnanca. Profesionálne odborné vzdelanie umožňuje
mladým ľuďom prístup ku kariérnym príležitostiam v rámci Swiss Re.
Skúsenosti z práce so slovenskými zamestnancami ako aj poznatky z podobných
programov Zürichu a Mníchove, dávajú spoločnosti Swiss Re predpoklad podporovať
rozvoj odborných vzdelávacích programov v Bratislave, aby mladé slovenské talenty
dostali príležitosť.
Margarita Briner, koordinátorka rozvojových programov, Swiss Re Zürich
Margarita Briner zodpovedá za rozvoj poslucháčov v rámci programov Junior Power.
Moto jej tímu znie: “Dnešná mládež je zajtrajšou pracovnou silou.”
Junior Power je profesionálny rozvojový program pre absolventov učilíšť a stredných
škôl, ktorý mladým ľuďom ponúka úspešný začiatok ich pracovnej kariéry a radí
spoločnosť Swiss Re medzi progresívnych zamestnávateľov.
Metodológiu, ktorá stojí za školiacom programom, má na starosti tím Junior Power,
tvorený technickými koordinátormi pre rôzne odbornosti a praktickými školiteľmi
pôsobiacimi priamo na pracovisku. Všetci sú zodpovední za odborné a účinné školenie.
Tím Junior Power celkovo zodpovedá za učňov a poslucháčov. Technickí koordinátori sa
zameriavajú na vybrané oblasti, v ktorých majú znalosti a skúsenosti. Na druhej strane
školitelia pôsobiaci na pracovisku koordinujú a spolupracujú s mladými zamestnancami
na ich pracovisku.
Celá koncepcia vzdelávania je tým postavená na troch pilieroch – externej príprave,
internej príprave a odbornom vzdelávaní na pracovisku. Mladí ľudia čelia v súčasnosti
vysokým nárokom a očakávaniam týkajúcich sa ich znalostí a zručností. A taktiež sa od
nich očakáva, že nadobudnú skúsenosti potrebné na zabezpečenie budúcnosti pre
ďalšiu generáciu.
Ján Rusňák, poradca vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Vo svojej prezentácii Ján Rusňák charakterizoval odborné vzdelávanie a prípravu
na Slovensku ako i rôzne pripravované zmeny a implementačné nástroje. Najväčší
problém, ktorý vidí, sa týka slabého prepojenia medzi vzdelávaním na školách
a praktickými požiadavkami keďže školy nemajú celkovo realistický obraz
Switzerland – Slovakia
Growing through innovations
Crowne Plaza Bratislava, 9. 10. 2012
www.swissness.sk
o špecializáciách, o ktoré je momentálne záujem na trhu práce na Slovensku. Medzi
ďalšie problémy patrí nedostatok informácií o profesiách, nedostatočný prístup
zamestnávateľov k odbornému školstvu, nízke počty absolventov odborných stredných
škôl a nízky záujem žiakov základných škôl o štúdium na odborných stredných školách.
Vláda Slovenskej republiky prijala záväzok uľahčiť plynulý tok aktuálnych informácií
medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a podnikateľskými subjektmi.
Ján Rusňák taktiež skonštatoval, že mládež stráca záujem o získanie manuálnych
zručností, čo je dôvodom prečo vláda chce podporovať študijné smery, ktoré sú
vyžadované a málo obsadené, akokoľvek môžu byť nepopulárne medzi mládežou.
Ďalší problém v oblasti odborného vzdelávania, ktorý sa bude riešiť v období rokov 2012
až 2016 je podpora a testovanie duálneho vzdelania. Bude však potrebné prijať zásadné
zmeny v terajšej legislatíve a vo vzťahoch medzi jednotlivými spoločnosťami.
Ministerstvo školstva plánuje zaviesť niekoľko projektov zameraných na transformáciu
terajšieho systému odborného školstva a prípravy na Slovensku - Národný systém
kvalifikácií, Rozvoj odborného stredného školstva a Podporu technického vzdelávania
na základných školách.
Zhrnutie diskusie
V diskusii účastníci vyjadrili podporu tomu, že mobilita má veľký význam, pretože práve
prostredníctvom nej je šanca na zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí. Mnohí
diskutujúci zastávajú názor, že na Slovensku máme kvalitných vysokoškolsky
vzdelaných ľudí, ktorí však nemajú uplatnenie v pracovnej sfére, pretože im chýbajú
potrebné vedomosti a praktické zručnosti. Konštatovalo sa taktiež, že sa pomaly vytráca
stredné odborné vzdelanie, pretože oň nemajú študenti záujem. Podľa diskutujúcich nám
chýba odvaha, pretože za 20 rokov sa nenašla vláda, ktorá by zrealizovala systémové
opatrenia v školstve.
Myšlienku “vzdelanej spoločnosti” presadzuje takmer každý ale zatiaľ sme nenašli silu,
ktorá by ju bola schopná uviesť do praxe.
Preto väčšina účastníkov workshopu ocenila panelové diskusie.
Switzerland – Slovakia
Growing through innovations
Crowne Plaza Bratislava, 9. 10. 2012
www.swissness.sk
Download

Zhrnutie workshopu č. 3 - Switzerland