Tlačová správa
23. august 2012
Mgr. Daniela Beráková
PR Manager GfK Slovakia
T +421 902 920 948
F +421 2 5249 9613
[email protected]
Mgr. Mária Magerčiaková
Head of Research Consultants
Dpt.
T +421 2 57 371 277
F +421 2 62 413 764
[email protected]
GfK Slovakia bude skúmať pre Európsku komisiu
kvalitu života ľudí na Slovensku z pohľadu
zdravia a sociálnej integrácie
Bratislava, 23. august 2012 – Spoločnosť GfK Slovakia bude
v mesiacoch september až november 2012 realizovať rozsiahly
reprezentatívny prieskum pre Európsku komisiu (Eurostat).
Dopytovanie bude prebiehať na vzorke 5816 respondentov a
monitorovať sa bude zdravotný stav obyvateľstva a kvalita života ľudí
so zdravotnými problémami na Slovensku, ako aj ich miera začlenenia
do spoločnosti. Prieskum bude skúmať rôzne bariéry, obmedzenia a
nevýhody, ktorým títo ľudia v každodennom živote čelia a bránia im v
tom, aby boli plnohodnotnými občanmi Európskej únie. Ide o
Európsky prieskum o zdraví a sociálnej integrácii (European Health
and Social Integration Survey), ktorý má byť smerodatným
podkladom pre bezbariérovú sociálnu politiku každého členského
štátu ako aj Európskej komisie v rámci programu European Disability
Strategy 2010-2020. Prieskum sa realizuje v rovnakom čase
vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj v Nórsku a na Islande.
Prieskum bude mapovať, do akej miery majú ľudia na Slovensku vo svojom
živote možnosti a príležitosti na to, aby žili a realizovali sa v spoločnosti
naplno, tak ako chcú. Prieskum tiež preskúma, do akej miery môžu
obyvatelia Slovenska participovat na rôznych životných aktivitách, a či sú
im na to vytvorené adekvátne podmienky. Štúdia má za cieľ zhodnotiť
celkový zdravotný stav populácie a má tiež identifikovať prípadné bariéry,
limity a nevýhody, s ktorými sa stretávajú ľudia s dlhodobými zdravotnými
ťažkosťami pri bežných činnostiach ako je napríklad možnosť zamestnať
sa, hospodárenie s financiami, mobilita, cestovanie a pobyb na verejnosti,
spoločenský život a trávenie voľného času, prístup do budov a podobne.
GfK Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24/Aupark Tower
851 01 Bratislava
T +421 2 573 71 101
F +421 2 5249 9613
www.gfk.sk
[email protected]
Vedenie spoločnosti:
Ing. Martin Mravec, PhD.
Ing. Dušan Očkaik,
Mgr. Miroslav Žák
Spoločnosť je členom:
ESOMAR, SAVA,
GfK Worldwide, Europanel,
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
Vložka číslo: 366/B
Skúmať sa tiež bude prístupnosť k informáciám, tovarom, službám, ako aj
k službám verejnej správy a zdravotným pomôckam. Monitorovať sa tiež
bude miera diskriminácie ľudí so zdravotnými problémami a postihmi
v spoločnosti, prístup k vzdelávaniu a k zdravotným službám, ako aj ich
celkové životné podmienky na Slovensku.
Zistenia prieskumu bude Európska únia využívať na tvorbu všeobecne
platných politík a taktiež aj na porovnanie situácie naprieč všetkými
členskými štátmi. Výsledky prieskumu budú slúžiť členským štatom pre
tvorbu lokálnej sociálnej politiky a na zlepšovanie existujúcich nežiadúcich
pomerov.
GfK Slovakia bude tento prieskum realizovať telefonicky náhodným
výberom. Aby anketári zabezpečili reprezentatívnosť vzorky na základe
veku, pohlavia, kraja, veľkosti sídla a vzdelania, budú telefonovať na čísla
pevných liniek, ako aj na čísla mobilných operátorov. „Nie je možné, aby sa
do prieskumu zapojil úplne každý občan Slovenska, avšak vzorka je
navrhnutá tak, aby čo najpresnejšie zachytila obraz o tejto problematike na
Slovensku. Je preto dôležité, aby sa do prieskumu zapojili ľudia v rôznom
veku, zo všetkých krajov a z rôznych socio-ekonomických kategórií, aby
sme získali čo najkompletnejšie informácie pri tomto náročnom projekte.V
štatistike celkovo platí, čím je vzorka pri prieskume väčšia, tým máme
presnejšie a spoľahlivejšie výsledky o skúmanej skutočnosti,“ hovorí Mária
Megerčiaková, vedúca tímu špecialistov pre prieskum trhu v spoločnosti
GfK Slovakia.
GfK Slovakia bude so všetkými informáciami, ktoré jej respondenti
poskytnú v prieskume, zaobchádzať ako s prísne dôvernými údajmi a
využije ich jednine na vyhotovonie všeobecných štatistických údajov.
„Anketári budú respondentov kontaktovať na základe počítačom náhodne
vygenerovaných čísel, teda anketár pri telefonickom rozhovore nevie nič o
osobných údajoch daného respondenta. Dotazovanie sa vykonáva podľa
jednotného dotazníka, ktorý má telefonista naprogramovaný v počítači a
teda aj všetky poskytnuté citlivé informácie ohľadom zdravotného stavu
respondenta budú anonymne nahodené do systému a využité jedine pre
všeobecné štatistické vyhodnotenie prieskumu. Súkromie každého
respondenta bude stopercentne chránené,“ hovorí Mária Magerčiaková.
Číslo, z ktorého GfK anketári telefonujú, je jednotné 051 70 89 001 a
spätné hovory sú z logistických dôvodov blokované. Kontaktovaní
respondenti si môžu spätne overiť, že sa zúčastnili Európskeho prieskumu
o zdraví a sociálnej integrácii tak, že zavolajú na zákaznícku linku: 0904
510 502 (Po – Pi: 9.00 h – 17.00 h, So- Ne: 9.00 h – 15.00 h) vyčlenenú
presne pre tento projekt, alebo sa skontaktujú s GfK Data Centrom v
Prešove: 051 70 89 032 (Po – Pi: 8:00 – 16:30).
GfK na Slovensku
GfK Slovakia je lídrom v oblasti prieskumu trhu a marketingového
poradenstva na Slovensku. Svojim klientom už vyše 20 rokov poskytuje
prvotriedne služby a analýzy s vysokou pridanou hodnotou. Pre viac
informácií navštívte www.gfk.sk.
O GfK
GfK je jednou z najväčších prieskumných spoločností na svete. Pracuje pre
ňu 11 000 expertov, ktorí sa snažia každý deň objaviť nové hĺbkové
pohľady na spôsob, akým ľudia žijú, myslia a nakupujú vo viac než 100
krajinách sveta. GfK sa sústavne venuje inovácii a používa najnovšie a
2
najinteligentnejšie technológie a metódy, aby umožnila svojim klientom
zreteľne pochopiť tých najdôležitejších ľudí na svete: ich vlastných
zákazníkov. V roku 2011 tržby spoločnosti GfK dosiahli 1,37 miliardy EUR.
Pre podrobnejšie informácie prosím navštívte náš web www.gfk.com alebo
nás sledujte na Twitteri: www.twitter.com/gfk_group
3
Download

Stiahnuť - askgfk.sk