ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
2012 HAZİRAN – 2014 MAYIS DÖNEMİ
ÇALIŞMA RAPORU
2014 Genel Kurulu - Ankara
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
2014 OLAĞAN GENEL KURULU
Toplantı Tarihi
Çoğunluklu
: 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00
Çoğunluk aranmaksızın
: 08 Haziran 2014 Pazar, 12:00
GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Divanın oluşturulması,
3. Saygı duruşu,
4. Gündemin okunması, karara bağlanması,
5. 2012 – 2014 Dönemi Çalışma Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun
okunması ve görüşülmesi,
6. SPK Onaylı Bağımsız Denetim Firması Denetim Raporu’nun sunulması,
7. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,
8. 2014 – 2016 dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 2014 – 2016 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10.Mezun olan öğrencilerin diploma törenlerinde yapılan üyeliklerinin gözden geçirilmesi ve üye durumlarının karara bağlanması,
11.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
12.Dilek ve öneriler.
13.Kapanış.
2
.
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ........................................................................................................................................5
2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ................................................................................................7
A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ....................... 7
B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ............................................... 7
C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ.................................................. 9
D) DANIŞMA KURULU.................................................................................................. 10
E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) ve SORUMLULUKLARIMIZ................... 10
F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ.................................................................... 11
G) KURUMSAL YÖNETİM............................................................................................ 12
H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ................................................... 13
I. Lokal İşletme ................................................................................................. 13
II. Mali Raporlar................................................................................................. 19
III. Konsolide Gelir Gider Analizi....................................................................... 24
3. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ...............................................................33
I) KOMİTELER..................................................................................................................... 33
a) Burs ve Yardımlar Komitesi.................................................................................... 33
b) İşletme Komitesi .................................................................................................... 33
c) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi.......................................................................... 34
d) Örgütlenme Komitesi.............................................................................................. 34
e) Yönetim Politikaları Danışma Komitesi .................................................................. 35
f) Etkinlikler Komitesi................................................................................................... 35
g) Basın ve Yayın Komitesi......................................................................................... 37
II) KOMİSYONLAR............................................................................................................... 37
a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu................................................................. 37
b) Engelsiz Yaşam Komisyonu.................................................................................... 38
c) Enerji Komisyonu.................................................................................................... 38
d) İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu.................................................................... 38
e) Ankara Gönüllü Takımı Komisyonu......................................................................... 39
III) KULÜP VE ATÖLYELER.................................................................................................39
a) Edebiyat Kulübü...................................................................................................... 39
b) Arkeoloji Kulübü...................................................................................................... 39
c) Fotoğraf Atölyesi..................................................................................................... 40
d) Resim Atölyesi........................................................................................................ 40
e) Heykel Atölyesi....................................................................................................... 40
f) Sinema Kulübü........................................................................................................ 40
g) Felsefe Kulübü........................................................................................................ 42
h) OMD Oyuncuları - Tiyatro Kulübü .......................................................................... 42
ı) Opera Kulübü .......................................................................................................... 42
3
i) Koleksiyon Kulübü.......................................................................................... 42
j) Yelken Kulübü................................................................................................ 43
k) Gezi Kulübü................................................................................................... 43
IV) PROJELER......................................................................................................................43
a) 100 TL’ye Okul Projesi.................................................................................. 43
b) ODTÜ Mezunları Derneği – THBT Avrupa Birliği Projesi.............................. 43
c) ODTÜ Mezunları Derneği Kanun Festivali Projesi........................................ 44
d) ODTÜ Mezunları Derneği OMD Athletics Spor Merkezi .............................. 44
e) ODTÜ Mezunları Derneği Tenis Kortları ve Paintball Projesi........................ 44
f) ODTÜ Tarihçesi Projesi.................................................................................. 44
g) ODTÜ Mezunları Derneği Basketbol Sahası ve Spor Salonu Projesi........... 44
h) ODTÜ Mezunları Derneği- Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü..................... 44
4. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ HAZİRAN 2012 - MAYIS 2014 ETKİNLİKLERİ..................45
5. 2014 - 2016 YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI ve TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ ..........60
4
I. 2014- 2016 Yönetim Dönemi Çalışma Planı.................................................. 60
II. 2014-2016 Yönetim Dönemi Tahmini Bütçe Önerisi..................................... 62
1. GİRİŞ
ODTÜ Mezunları Derneği 2012 - 2014 Dönemi Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş, Türkiye, Dernek ve ODTÜ gündemi ile bağlantılı bir yönetim anlayışı ile çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ
vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle, özveri içinde geçtiğimiz dönemde iki yıl boyunca görev
yapmıştır.
Bir mezun derneği olarak ODTÜ Mezunları Derneği’nin üyelerine olduğu kadar üniversitemize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve topluma karşı da sorumlulukları vardır. Dernek olarak duruşumuzun özünü,
üyelerimiz, ODTÜ’lü kimliğini edindiğimiz Üniversitemiz, ODTÜ mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasında
yaratılan dayanışma bilinci ile, ülkenin içinde bulunduğu koşullara yabancılaşmadan çağdaş ve demokratik bir üslupla toplumsal sorunlara çözüm üretebilme çalışmaları oluşturur. ODTÜ Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu’nun üstlendiği sorumlulukları üç temel noktada sınıflandırabiliriz:
3 Birincisi, mezunlarımızın birikimlerini paylaştığı, birlikte eğlenebildiği, yabancılaşmadan arınabildiği bir ortam sağlamak.
3 İkincisi, diğer ODTÜ bileşenlerini (Rektörlük, öğretim kadrosu, öğrenciler ve çalışanlar) bir araya
getirerek sözde değil pratikte birlikteliği sağlamak.
3 Üçüncüsü ise toplumsal sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek, toplumun doğru bilgilenmesini
sağlamak, gerektiğinde tepki ve karşı duruşu sergilemek ki,
her üç konuda geçtiğimiz iki yıllık dönem boyunca dikkat ve azimle bu sorumluluklar başarıyla yerine getirilmiştir. ODTÜ Mezunları Derneği;
◆ Üyeleri ve mezunları ile bilgi paylaşımı, dayanışma ve sosyal ilişkiler,
◆ ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler,
◆ Üniversite ile ilişkiler,
◆ ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkiler (Konsey),
◆ Toplumsal sorunlara duyarlı tavrı ve toplumsal sorumlulukları çerçevesindeki çalışmaları,
◆ Diğer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler,
◆ Derneğin kurumsal bir yapıda yönetilmesi,
◆ Vişnelik Tesisinin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetleri,
kapsamında çeşitli asli görevlere sahiptir ve çalışmalarını, bu görevlerini dikkate alarak sürdürmektedir.
ODTÜ Mezunları Derneğindeki yönetim sürecinde, ODTÜ Bileşenleri (Üniversitemiz - Öğrencilerimiz
– Mezunlarımız – Derneğimiz - Üyelerimiz ve diğer ODTÜ Mezun Derneklerimiz) gözetilerek yürütülen ve sunulan hizmetlerle demokratik bir dayanışma içinde toplumsal sorunlara karşı üretilen projelerle,
ODTÜ kimliği ve duruşu ile geçmişimizden kazandığımız değerlerimize sahip çıkılmıştır. Yönetim Kurulu olarak insan haklarına saygılı, eşitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallarına sadık, ötekileştiren
ve ayırımcı söylemlere ise karşı olan tavır devam ettirilmiştir.
ODTÜ mezunları toplumun yaşamını direk etkileyen bölümlerin mezunlarıdır. Doğal olarak toplumsal sorunlarla da birebir etkileşimde olacaklardır. Derneğimiz de bu duruşu gösterdiği sürece gerçek bir demokratik kitle örgütü olarak toplumda saygı görmeye devam etmektedir. Tavrımız; aldığımız kültürün
ve sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Yönetim Kurulu olarak Derneğimizde yapılan lokal işletmeciliği, üyelerimizin bir arada olmasını pekiştirici bir unsur olarak görülmesinden dolayı devam ettirilmektedir.
Ancak Yönetim Kurulu’nun buradaki varlığını sadece lokal işletmeciğine indirgemek yapılan bir çok diğer
hizmeti gözardı etmek olur. Yönetim Kurulunun görevi yukarıda sıralanan tüm konularda topluma faydalı
olmak için özveri ile çalışmaktır.
ODTÜ MD Yönetim Kurulu olarak geçmiş dönemlerde Üniversitemizle Derneğimiz arasında kurulan
olumlu yapıcı bağın daha da güçlenmesi için çalışmalar sürdürülmüş, Danışma Kurulu ve Konsey toplantıları, YÖNDER projesi gibi çeşitli projelerin kapsamında ODTÜ’lü öğrencilere destek olunmaya devam edilmiştir. Derneğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlanmasında da öncülük etmeyi sürdürmektedir.
2012 - 2014 Yönetim Kurulu olarak “ODTÜ yol olmasın, Eymir bina olmasın” anlayışı içinde çevreci, toplumsal anlayış sergileyen bir yaklaşımla hem üniversitemizle birlikte hareket edilmiş, hem de demokratik
yollardan ağaçlarımıza, Derneğimize ve Üniversitemize sahip çıkılması amacıyla tüm toplum tarafından
takdir gören bir duruş sergilenmiştir.
5
Yönetim Kurulu dönemimizde başlatılan ve çok önemsediğimiz projelerimizden birisi de ODTÜ 4. sınıf
öğrencilerinin şimdiden Dernekle bağlantılarının tesisi amacıyla, tüm son sınıflara Geçici Tesis Kullanım
Kartı verilme projesinin devamının sağlanması olmuştur. Bu proje ile öğrencilerimizin henüz okulla bağları bitmeden, mezun olduktan sonra bir ömür boyunca iş ve sosyal yaşamlarını destekleyici faaliyetlerde
bulunacakları Mezunlar Derneğimiz ile ilk bağları yaratılmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerimizden ve üniversitemizden son derece olumlu tepkiler alınmış ve öğrenciler, aileleri ile birlikte Derneğimizi kullanmaya, etkinliklerimize katılmaya başlamışlardır. ODTÜ 4. sınıf öğrencileri ile şimdiden bu
bağın kurulması, Mezunlar Derneğimizin, geleceğe ve gençlerimize doğru elini uzatmasının en önemli
aşamasıdır.
Bir diğer önemli gelişme ise; 100 TL’ye Okul Projesi meyvesini vermiş, ODTÜ Mezunları Orta Okulu’nun
tamamlanarak açılması olmuştur. ODTÜ Mezunlarının ortak bir amaç etrafında toplanarak yardım ve bağışlarıyla inşa edilen okul hepimize gurur vesilesi olmuştur.
Derneğimizde gönüllü çalışmalara destek verilmiş, söylemle uygulamanın örtüştüğü ve pratikte yaşandığı bir dönem geçirilmiştir. Bu sayede daha çok üyeyi kucaklayan, daha aktif bir yapı ortaya konmuştur.
Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek, farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde,
örgüt içi işleyiş ve toplumsal kontrol mekanizmalarına yönelik olarak her an hesap vermeye hazır şeffaf
bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur.
Üyelerimiz arasındaki gerçek ve kalıcı bir iletişim için üyelerimizin faaliyet göstermek istedikleri alanlar
dedesteklenmiş ve yeni etkileşim ve paylaşımlar için yeni kulüp ve komisyonlar kurulabilmesinin yanında olunmuştur. Çalışma gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin
de en büyük göstergesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve
topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve Derneğin toplumda
görünürlüğünün arttırılması Derneğin temel görevlerinden birisidir. Tüm üyelerimize yaptıkları değerli
katkıları ve gönüllü çalışmaları ile ürettikleri bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Yönetim Kurulu olarak gücümüzü çalışma gruplarında aktif olarak yer alan üyelerimizden almaktayız.
Referans olarak barış, insan hakları, anti- ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik
konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen,
demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen Derneğimiz, her mezununun,
mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı
olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip
ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan
ODTÜ’lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır.
Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile ilişkilerimiz de giderek gelişmiş ve
“Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya istiyoruz?” ortak paydasında dünya görüşümüzün örtüştüğü odalar,
sendikalar ve çeşitli vakıflar ve derneklerle sürekli iletişim halinde olunmuş, ortak etkinlikler yapılmıştır.
Bunların yanı sıra, yardım amaçlı konserler, ortak paneller düzenlenmekte, çeşitli demokratik kitle örgütlerinin bir araya geldiği organizasyonlarla kimsesiz, ekonomik durumu zayıf çocuklarımızla kitap paylaşımı vb gibi tesiste yer alan çeşitli etkinlikler yapılmakta, Van dahil olmak üzere desteğe ihtiyacı olanlara
yardım elimiz uzatılmaktadır.
Tüm bu çalışmalar yapılırken diğer ODTÜ Mezun Dernekleri ile yoğun bir ilişkimiz ve ortak çalışmalarımız da sürdürülmekte ve bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği olarak doğal Konsey Başkanlığı da
yönetimimiz tarafından devam ettirilmektedir.
Yönetim Kurulu olarak 2012 - 2014 yönetim dönemi işletme çalışma planı çerçevesinde üyelerimize
sunulan hizmet ve ürün kalitesinden taviz vermeksizin tasarruf önlemleri altında gelir arttırıcı ve maliyeti
düşürücü çalışmalar yaparak en iyi hizmeti sunma çabalarımız devam etmiştir. Derneğimizin yıkılan ve
yer yer dökülen tüm çatı duvarları alüminyum profil ile kaplanmış ve bundan sonra herhangi bir
akma ve dökülme yaşanmayacak şekilde tamir edilmiştir. Yedi yıldır tamirat görmeyen Vişnelik Salonu
da yeniden elden geçirilerek ses yalıtımı sağlanacak şekilde yeniden dekore edilmiştir. Havuz ve etrafındaki geniş alana ait yer kaplamaları yeniden yapılmıştır. Dernek sınırlarında yer alan duvarlarda
daha düzgün ve temiz bir görüntü sağlanmıştır. Çim Amfi, Kır Düğün Alanı, yeni ODTÜ yolu cephesi
için istinad duvarı ve ses bariyeri yapılması çalışmalarında projelendirme işlemi tamamlanmış uygulama için sponsor bulunmuştur. Bu çalışmadöneminde de üç ayda bir toplantı yaparak ortak projeler
geliştirilmeye çalışılmıştır.
6
Dernekte üye aidatlarına dokuz senedir zam yapılmamış ve artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet
ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında ürün
ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata
maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza
çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır.
Yaptığımız çalışmalarda ve sergilediğimiz ODTÜ duruşunda bizleri yalnız bırakmayan, takdir eden ve
destek olan tüm üyelerimize, mezun derneklerimize, üniversitemize, mezunlarımıza ve diğer sivil toplum
kuruluşlarına çok teşekkürü bir borç biliriz.
2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
3 Mezunlar arasında dayanışmanın sağlanabileceği ortamlar hazırlanmasına katkıda bulunulmaktadır.
3 Dernekte üye aidatlarına dokuz senedir zam yapılmamış ve artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet
ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde yapılan yeni yatırımların dışında
ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama politikası güdülerek üyelerimizin
minimum fiyata maksimum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak,
maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır.
3 Dernek üye sayısının artırılmasına yönelik çeşitli projeler üretilmekte ve uygulanmaktadır. Mezunlara ulaşabilmenin firma ziyaretleri ile mümkün olduğu gözlemlenerek çeşitli firma ziyaretleri
ile mezunlarımıza Derneğimizin tanıtımı ve üyelik bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yeni üye kazanımı sağlanmıştır. Etkinlik, konser, panel, söyleşi, konferans, seminer ve
görsel sunumlarla mezun ve üyeler ile ilişkiler güçlendirilmektedir.
3 Çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları ile üyelerin bilgi üretmelerine ve paylaşmalarına
olanak sağlanmaktadır.
3 Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Tiyatro Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Felsefe Kulübü, Gezi Kulübü, Koleksiyon Kulübü ve Opera Kulübü gibi kurulan çeşitli sosyal kulüplerle mezun ve üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.
3 Mezunların bir araya gelebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri çekim merkezi oluşturulmaktadır.
3 Tercih Danışmanlığı ile üyelerinin ve mezunlarının çocuklarına üniversite konusunda yol gösterilmekte ve danışmanlık yapılmaktadır.
3 Konsey İş Merkezi (KİM) web sitesi aracılığı ile mezun ve üyelerin iş süreçlerinde bağlantı imkanı
yaratmaktadır.
3 İşyeri Temsilciliğine önem verilerek, çalışmalara devam edilmiştir.
3 Yönetim Kurulumuz üyelerimizin talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin
etmek amacıyla her hafta Perşembe günleri “Üye Akşamı” kavramı ile üyelerimizle bir araya gelebilmektedir.
Üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık %80›nini oluşturmaktadır. Mezunlarımızın çalıştığı kurumlar Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek yeni üye yapma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Üyelik Verileri:
• 01 Mayıs 2014 tarihinde üye sayısı: 6.636
• 31 Mayıs 2012 tarihinde üye sayısı: 6.436
• Haziran 2012 – Mayıs 2014 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 419
• Haziran 2012 – Mayıs 2014 döneminde iptal edilen üye sayısı: 219
B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
I. Bursiyerlerimiz;
3 2012–2013 ve 2013–2014 öğretim dönemleri başında Derneğimiz Burs ve Yardım Komitesi tarafından veri tabanında yer alan hesaplamalarla belirli bir puanın üzerindeki öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır.
3 Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı verebilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için etkinlikler düzenlenmiştir.
7
3 Bursiyerlerimizin Dernek’le bağlantılarını pekiştirmek için Dernek bünyesinde faaliyet gösteren
OMD Tiyatro Oyuncularına (Tiyatro Kulübü) katılmaları ve sergilenen oyunlarda yer almaları
sağlanmıştır.
3 Bursiyerlerimizin Derneğimiz bünyesinde yer alan Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü gibi çeşitli
sosyal etkileşim gruplarında yer almaları desteklenmiş, Dernekte yapılan panel ve seminer gibi
faaliyetlerin duyuruları Dernek ile ilişkilerini pekiştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla bursiyerlerimize iletilmiştir.
3 Bursiyer ve burs veren üye sayılarının arttırılması Dernek olarak en önde gelen amaçlarımızdan
birisi olmuştur. 2012-2013 döneminde toplam 510 öğrenci, 2013-2014 döneminde ise toplam
533 öğrenci Derneğimizden burs ve yardım almıştır.
3 Derneğimiz Burs Fonu’na düzenli maddi katkı için projeler üretilmeye çalışılmakta, mezunlarımıza, ODTÜ’lü firma sahiplerine, ODTÜ’lü çalışanlara ve ODTÜ dostlarına Burs Fonu’na katkıda bulunmaları için e-posta ve telefon yoluyla ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu dönemde de bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak birçok üye, mezun ve ODTÜ dostu Burs
Fonu’na destek vermeye devam etmişlerdir.
Burs veren üye ve ODTÜ dostları yaklaşık 850 kişiye ulaşmıştır.
Senelere göre burs geliri ve bursiyer artış grafikleri aşağıda gösterilmektedir:
2006 – 2014 BURS GELİRLERİ
2012-2014 BURS GELİR DAĞILIMI
8
2006 – 2014 BURSİYER ÖĞRENCİ SAYILARI
II. Bursiyer Etkinliklerimiz;
3 2012–2013 ve 2013–2014 öğretim dönemleri etkinlik takvimleri aşağıda sunulmuştur:
2012–2013 Yılı Bursiyer Etkinlikleri;
• 02 Aralık 2012 - Tanışma Toplantısı
• 18 Aralık 2012 - Yılbaşı Kokteyli
• 03 Mart 2013 - Çetin Gül – “Pir Sultan’dan Mozart’a Bahar Müzikle Güzel”
• 16 Mart 2013 - Cengiz Bozkurt – Yücel Çelikler “Söyleşi”
• 31 Mart 2013 - Film Gösterimi
• 14 Nisan 2013 - Tahir Aydoğdu – “Müzik Ve Fizik”
• 28 Nisan 2013 - OMD Spor Merkezi Etkinlikleri
• 12 Mayıs 2013 - Çim Amfi’de Mangal Piknik
2013–2014 Yılı Bursiyer Etkinlikleri;
• 08 Aralık 2013 - Tanışma Toplantısı-“Biz Bize Sohbet”
• 16 Aralık 2013 - Üye Ve Bursiyerler Yılbaşı Kokteyli
• 23 Mart 2014 - Cenk Güray – “Anadolu’daki Tarihsel Müzik Gelenekleri”
• 27 Nisan 2014 - Murat Özsoy –“ Doğudan Batıya Kentler Ve Düşler-Fotoğraflarla Gezi
Günceleri”
• 14 Mayıs 2014 - Eymir Pikniği
3 Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerimizin demokratik, özgür bir üniversite ve parasız
eğitim taleplerinde yanlarında olunmuştur.
3 Üniversitemizde bulunan öğrenci topluluklarının çalışmalarına maddi ve manevi katkılarda bulunulmakta, işbirliği halinde ortak etkinlikler düzenlenmektedir.
C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
3 Üniversitemizde yapılan ve Derneğimizin özel olarak davet edildiği pek çok etkinlik ve toplantılarda Derneğimiz temsil edilmiştir.
3 ODTÜ Yolu ve Eymir Gölü konularında üniversitemizle birlikte hareket edilerek gerekli destek
verilmiştir.
3 ODTÜ’de çalışan tüm öğretim görevlileri ile dayanışma ve iletişimimizin güçlendirilmesi amacıyla
Dernekte toplu bir davet organize edilmiş ve toplantı yoğun bir rağbet görmüştür.
3 Üniversitemizin düzenlediği Tanıtım Günleri, Kariyer Fuarı, Kayıt Günleri vb. organizasyonlarda
yer alınmış, stantlar kurularak tanıtım görevi yerine getirilmiştir.
3 İlk kez Üniversitemizin EÖPGK (Eğitim-Öğretim Komisyonu) Komisyonu’nda Yönetim Kurulu düzeyinde katkı sağlanmış, aktif olarak üç aylık çalışmada yer alınmıştır. Bu suretle yılbaşından itibaren çalışmaları yapılan ODTÜ 2011-2016 Eğitim Öğretim Stratejik Planına destek olunmuştur.
9
3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrenci kaydının artması için çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede
önerilen projelerin uygulanması sonucu öğrenci sayısında artış sağlanmıştır. Böylelikle tam paralı üniversite algısının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulmuştur.
3 Üniversitemizin tanıtımına destek olma, yeni projelerde mezunların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma ve bazı özel projelere katkı ve katılım sağlanması konularında çalışmalara devam edilmiştir.
3 ODTÜ ile iletişim ve destek açısından son derece etkin ve güçlü bir bağ içinde bu dönemde de
çalışmalar sürdürülmüştür.
3 ODTÜ ismini ve duruşunu mezunlarımızla birlikte devam ettirecek ve toplumsal dayanışmayı
sağlayacak etkinliklerde yer alınmıştır. Başarılı öğrencilerin seçilerek geldiği bir yapıyı oluşturan Üniversitemizde, öğrencilerimizin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde
özgürce ifade edebilecekleri bir eğitim ortamının, demokratik ve sosyal hukuk devleti olgusunu
destekleyeceği düşünülmektedir.
3 Son altı yıldır çalışmaları sürdürülen ve tarafımızca projelendirilen “ODTÜ’ye Hoş Geldiniz”
(YÖNDER) programı bu dönemde de başarı ile yürütülmüştür. Üniversitemiz ve diğer illerdeki
Derneklerimiz ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen program çerçevesinde ODTÜ’yü yeni kazanan
öğrenciler; Otobüs Terminali ve Tren Gar’ında karşılanmış, ODTÜ’ye rehber eşliğinde ulaşmaları
sağlanmış, kayıt işlemleri ve yurtlara yerleştirilmeleri gibi konularda hizmetler sunulmuştur.
D) DANIŞMA KURULU
3 Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü’nün mutat bir şekilde bir
araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılma geleneği sürdürülmüş,
tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur.
3 Burs ve Eymir konularında Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması, Derneğin
toplumsal olaylara duyarlı, daha etkin bir demokratik kitle örgütü olması için çalışmalar yapılması, sosyal konularda düşüncelerin ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması, mezunların etkin
katılımlarının özendirilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır.
3 Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.
E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ
Yurtiçinde bulunan ondört Dernek, dört Temsilcilik ve yurtdışında bulunan çok sayıda topluluğumuzla
yakın ilişki içinde bulunulmakta, faaliyetlerine destek verilmektedir.
I. Derneklerimiz:
1. ODTÜ Mezunları Derneği (Konsey Başkanlığı)
2. İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
3. Ege ODTÜ Mezunları Derneği
4. Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği
5. Bursa ODTÜ Mezunları Derneği
6. Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği
7. Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği
8. Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği
9. Denizli ODTÜ Mezunları Derneği
10. Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği
11. Mersin ODTÜ Mezunları Derneği
12. Adana ODTÜ Mezunları Derneği
13. Antalya ODTÜ Mezunları Derneği
14. Samsun ODTÜ Mezunları Derneği
II. Temsilciliklerimiz
1. Batı Karadeniz Temsilciliği
2. Doğu Karadeniz Temsilciliği
10
3. Muğla ve Çevre Temsilciliği
4. Mardin Temsilciliği
5. Yurtdışı Temsilcilikleri
Konsey Toplantılarına Derneklerimizin katılım oranı %95 seviyelerindedir.
III. Konsey Çalışmalarımız:
3 Konsey toplantılarına Üniversitemiz Rektörü ve Mezunlarla İletişim’den Sorumlu Rektör
Danışmanı’nın eksiksiz katılımı Derneklerin çalışmalarını Üniversiteye aktarabilmesine olanak
sağlamakla birlikte ana başlıklarıyla Üniversitemizin yürütmekte olduğu çalışmalardan da Derneklerimizin haberdar olmasını sağlamaktadır.
3 Mezunlar ve Üniversite arasında çift yönlü iletişim kurulması Konsey toplantılarının en önemli
amaçlarından birisidir. Derneklerimizin bulunduğu illerde yapılan Konsey toplantıları bu etkileşimi güçlendirmektedir.
3 Olağan Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun
Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir.
Geçtiğimiz dönem boyunca Ankara, Antalya, Bursa, Derneklerinin ev sahipliğinde Konsey toplantıları yapılmıştır. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey Başkanı
olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri, Şube ve
Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar.
3 Sosyal ve toplumsal sorunlara karşı Üniversitemiz ve Derneklerimizin ortak duruş, dil ve söylem
birliği Konsey’de alınmış ilkesel kararlardandır.
3 Konseyde öğrencilerin okul seçimi sırasında ODTÜ’yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, öğrencilerin Üniversitede okurken mezun Derneklerimiz ile tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını
sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları da ele alınmaktadır. Üniversite ile ilişkilerinin değerlendirilmesi kapsamında, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar ve toplumsal sorunlar görüşülmektedir. Öğrenci sorunları ve çözüm önerileri her Konsey toplantısında ele alınan ana başlık
olarak tanımlanabilir. Bu ana başlık kapsamında üretilen YÖNDER Projesi ve Nitelikli Staj projesi
örnek verilebilir.
3 “ODTÜ’ye Hoş Geldiniz” (YÖNDER) programımızla Üniversitemize kayıt yapmak için diğer illerden gelen öğrencilerimizi AŞTİ ve Tren Garı’ndan karşılanmakta, ODTÜ’ye ulaşmaları, kayıt,
yurt, burs vb. başvurularını yapmaları amacıyla yardımcı olunmaktadır. Altı yıldır sürdürülen proje Üniversitemiz ve diğer Derneklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir.
3 Derneklerimiz ve Üniversitemiz işbirliğinde öğrencilerimize staj olanakları sağlanması amacıyla
yeni bir proje hazırlığı başlatılmıştır. Nitelikli staj imkanı sağlamaya yönelik olarak planlanan projenin önümüzdeki dönem başında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.
F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ
3 Her geçen sene daha da büyütmeyi hedeflediğimiz Bursiyer sayımızı 200’lerden, bu sene 533’e
çıkararak, çok büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Bunun temelinde; Derneğimizi her gün bir adım
ileriye götürme amaç ve azmimizi gören ve takdir eden üyelerimizin katkıları vardır.
3 ODTÜ Mezunları Derneği bir Demokratik Kitle Örgütü olarak üzerine düşen görevleri Dernek
Tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirirken, diğer sivil toplum örgütleri ile bağlar
güçlendirilmiştir. Ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68’liler
Dayanışma Derneği, 78’liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı,
TMMOB, TTB ve Belediyeler gibi çok sayıda kuruluşla çalışmalar yapılmıştır.
3 Derneğimizde yapılan her türlü panel, seminer ve çalıştaylarda üretilen bilginin toplumla paylaşılması yönünde çalışılmaktadır. Bir Dayanışma grubu olarak çalışmalarını sürdüren Derneğimiz,
çeşitli projelerle mezunlarına, üyelerine ve topluma katkıda bulunmaya devam etmektedir.
3 Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve toplumsal sorunların değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Derneğimiz ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte,
yaklaşık seksen ilköğretim öğrencisinin evlerinden alınarak ODTÜ’ye getirilmesi ve ODTÜ öğrencileri tarafından hafta sonlarında eğitim verme çalışmaları 3 yıl boyunca devam ettirilmiştir.
UMAG, LÖSEV ve İLK-YAR ile her yıl yapılan ortak çalışmalar bu kapsamdadır.
11
3 Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusundaki talepleri için
üniversitemiz ile aralarında arabuluculuk, sorun çözme ve iyileştirme çabalarımız sürdürülmektedir.
3 Bir dayanışma örgütlülüğü olarak Derneğimiz bünyesinde kurulan Konsey İş Merkezi (KIM) ile iş
ve personel arayan mezunlarımızın ODTÜ dayanışması ile buluşmalarına yardımcı olunmaktadır.
3 ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı(AGT) kanalıyla eğitime destek verilerek, ders
alma konusunda maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim verilmesinde katkıda bulunulmaktadır. AGT: Derneğimiz bünyesinde oluşan yaklaşık gönüllü çalışan 300 öğrencimizle,
ekonomik zorluk içinde bulunan ailelerin çocuklarına eğitim verilmektedir. Projeye Çankaya ve
Yenimahalle Belediyeleri›nin katkıları da bulunmaktadır.
3 En önemli sosyal yardımlaşma projelerimizden birisi olarak hayata geçen 100 TL’ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla inşaatı sürdürülen ODTÜ Mezunları Orta Okulu bitirilmiştir. Okulumuzda eğitim-öğretim, 2013 - 2014 döneminde başlamıştır.
3 THBT ile bir Avrupa Birliği projesi olarak “Diyalog için Halk Bilimi Projesi” yapılmıştır.
3 İlköğretim Okullarına Yardım Derneği (İlk-Yar) öğrencileri her sene olduğu gibi bu yıl da Derneğimizde ağırlanmıştır.
3 1 Mayıs vb. diğer mitinglerine pankartımız ile katılım sağlanmıştır.
3 2010 yılından bu yana ODTÜ’de yaşanan öğrenci ve eğitim haklarına yönelik konularda ODTÜ
öğrencilerine ve Üniversitemize yardımcı olunması yaklaşımı devam ettirilmiş olup iletişim ve
arabuluculuk sağlanmıştır. Öğrencilerin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde
özgürce ifade edebilecekleri kolluk kuvvetsiz bir üniversitenin mümkün olacağına inançla, öğrencilerimizin ve üniversitemizin yanında olmaya bundan sonra da devam edecektir.
3 ODTÜ yolu ve Eymir konularında ve diğer toplumsal tabanlı isteklerin yanında yer alınmıştır.
3 Her sene yapılan 2 Aralık etkinlikleri ile Üniversitemizdeki 2 Aralık Anıtı önünde yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anma töreni gerçekleştirilmiştir.
3 Her sene yapılan 6 Mayıs Denizleri Anma kapsamında düzenlenen etkinlikler devam etmiş ve
anmaya Dernek pankartı altında üyelerimizle birlikte katılım sağlanmıştır.
3 ODTÜ tarihi içinde yer alan 68’liler’in ODTÜ Mezunları Derneğinde ilk kez düzenlenen 68’liler
Forumu ile seslerini duyurdukları Foruma yurtiçinden ve yurtdışından pek çok 68’li katılmıştır.
Söz konusu proje ODTÜ Mezunları Derneği ve 68’liler Forum Düzenleme Komitesi tarafından
Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 40. yılında çok büyük bir katılımla
gerçekleştirilmiş, Can Dündar’ın Deniz’lerin idamı için hazırladığı belgeselin Türkiye’deki ilk ön
gösterimi yapılmıştır.
3 YÖNDER Projesi kapsamında Üniversitemiz ile birlikte hareket edilerek çeşitli etkinliklerle bu dayanışma güçlendirilmiştir. Altı yıldır çalışmaları sürdürülen “ODTÜ’ye Hoş Geldiniz” (YÖNDER)
programı ile Üniversitemiz ile işbirliği yapılmış ve öğrenciler ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir.
3 Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaptığı etkinlik, panel, çalıştay ve basın açıklamaları
ile Medya’da önemli bir yer bulmuştur. Derneğimizin basında görünürlüğü, tanınırlığı artmıştır.
G) KURUMSAL YÖNETİM
3 Üniversitemiz haberleri günlük Dernek girişindeki TV’den online bağlantı kurularak üyelerimizle
paylaşılmaya devam etmektedir.
3 Derneğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarda önemli yol katedilmiş; Dernek bir kurum olarak kimlik kazanmış; iş akışları, personel, birim amirlerinin görev ve yetkileri
yapılandırılmıştır.
3 Kurumsallaşmanın en önemli sağlayıcılarından birisi olan iş yeri eğitimlerine hız verilmiş, kurum
kültürü yaratılması kapsamında kurumsal firmalardan alınan profesyonel eğitim desteği ile personelin kuruma olan aidiyeti pekiştirilmektedir. Personelin kendi arasında, üyelerle ve işyeri ile
olan ilişkileri artmaktadır.
3 Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, ku-
12
rumsallaşmanın, demokratikleşmenin ve sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden
birisi olan Sendikalı olma hakkını benimsemiştir.
3 ODTÜ Mezunları Derneği Web Sitesi için yaptırılan sanal web gezinti projesi sonuçlanmıştır.
Söz konusu sanal gezinti imkânı ile Dernek Web Sitesi’ne girildiği zaman, Dernek içinde üç boyutlu olarak panoramik sanal gezinti yapmak ve Vişnelik’in tüm mekânlarını canlı olarak görmek
mümkün olmaktadır. Bu uygulama ile diğer çağdaş örneklerinde olduğu gibi Derneğimizin etkin
tanıtımı ve bilinirliliğinin artması hedeflemiştir.
3 Dernek bilgi işlem sistemi içinde Burs Komitesinin ölçme, değerlendirme ve cevaplama veri tabanının yenileştirilmesine yönelik proje tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu proje ile her türlü
istatistiki bilgi tutulabilecek ve ODTÜ ile eşgüdüm halinde çalışılabilecektir.
3 Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe
programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca
yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuştur.
3 Restoran otomasyonunun yenilemesi ile artık üye kartları ile hesap açılabilmekte, hesapların
takibi ve raporlaması alınabilmektedir. Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve
aidat borçları sistemden takip edilebilmekte, tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama
tutarı gibi veriler tutulabilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan güncelleştirmeler ve iyileştirmeler
sonucu Web sitemize etkinlik arşivi eklenmiş, eski etkinlikler içerisinde arama yaparak bilgilerine
ulaşılabilme imkanı yaratılmıştır. Dernek bilgi işlem sistemi içinde Burs Komitesinin ölçme, değerlendirme ve cevaplama veri tabanının yenileştirilmesine yönelik proje tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu proje ile her türlü istatistikî bilgi tutulabilecek ve ODTÜ ile eşgüdüm halinde
çalışılabilecektir.
3 Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe
programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca
yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuştur.
3 Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve aidat borçları sistemden takip edilebilmekte, tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama tutarı gibi veriler tutulabilmektedir.
H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ
I. LOKAL İŞLETME
3 İşletmenin temel amacı gelir kaynaklarının çoğaltılması ve üyelik gelirlerinden farklı yan gelir
kanalları oluşturulmasıdır. Böylece işletmenin sabit giderlerinin karşılanması sağlanmaktadır.
3 Lokal İşletmesi faaliyetlerinin odak noktasını, Dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan
hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde, kar amacı gütmeden sunulması olarak
belirlenmiştir.
3 Artan giderlerle baş edebilmek için uyumlu ve yapıcı bir yönetim anlayışı içinde gelir-gider dengesini mümkün olduğunca dengelemek amacıyla son derece özverili çalışmalar yapılmıştır. Artan maliyetler gelir arttırıcı faaliyet ve yatırımlarla desteklenmiştir. Bu amaçla Dernek bünyesinde
yapılan yeni yatırımların dışında ürün ve hizmet kalitesi arttırılmış, ticari olmayan bir fiyatlama
politikası güdülerek üyelerimizin minimum fiyata maximum hizmeti alması hedeflenmiş ve personel verimliliği ön planda tutularak, maliyetlerin en aza çekilmesi ile Dernek ve işletmenin kendi
içinde kar edebilir hale gelmesi sağlanmıştır.
3 Dernek ve İşletme personelinin yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan ve Derneğimizin kuruluşundan beri
hiçbir karşılık ayrılmamış olan Kıdem Tazminatlarının üçte ikisinin ödenmesi ile ODTÜ Mezunları
Derneğinin gelecekte üstleneceği büyük bir yük peyderpey ödemelerle 8 yıl içinde azaltılmıştır.
Ancak bu durum zaman zaman Derneğimizi ve İşletmemizi zorlamış ve karlılığının düşmesine
neden olmuştur. Fakat sonuçta Dernek ve İşletmenin bu yükten kurtulduğu göz önüne alınırsa,
bu Derneğimiz ve İşletmemiz için çok büyük bir hizmet olmuştur.
3 Piyasada yaşanan para darlığı, gizli mali kriz ve sigara yasağına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekânlarını
daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık veril-
13
miştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler düzenlenmesi, Kış Bahçesi, Kır Bahçesi Düğün Alanı, Spor Merkezi OMD Athletics ve Tenis Kortlarının açılarak hizmete sokulması, Bar’56
da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok üyeye hizmet verilmesi, Havuz Başı
ve Havuz Cafe etkinlikleri, ODTÜ’lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma
imkânı sağlanması, Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik ve konser düzenlenmesi, yeni düğün
ve organizasyon alanı ile Sinema Alanı’nın faal bir şekilde çalıştırılması gibi faaliyetler Tesisin
geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır.
3 Elektrik tüketimi özel şirketle anlaşılarak %30 ekonomi sağlanmıştır.
3 Yıllar içinde Vişnelik tesisinin eskime ve yıpranması nedeniyle ortaya çıkan yenileme ve yeni
mekânlar yaratma ihtiyacı çerçevesinde, artan mali yükler, yeni kullanım alanları oluşturularak
telafi edilmeye çalışılmıştır.
3 Üyelerimizin talepleri yerine getirilerek Spor Merkezinin ODTÜ Mezunları Derneği tarafından
OMD Athletics ismi ile işletilmektedir. Kuruluş aşamasında geniş bir etüt ve fizibilite çalışması ile
piyasa analizleri yapılmış, üye beklentileri araştırılmıştır. Spor Merkezinin modern bir anlayışla
yapılandırılması ve diğer bilinen spor merkezleriyle eşdeğer olmasını sağlayacak şekilde gerekli
yatırımlar yapılmıştır. En çağdaş donanım ve spor konusunda en yetkin bir kadro ile yeniden açılan OMD Athletics, bünyesinde barındırdığı Tenis Kortları, Yüzme Havuzu, Basketbol, Voleybol,
Çim Saha Futbol alanları, masaj, yoga, pilates ve diğer tüm grup egzersizlerini sunacak şekilde
planlanmış ve üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Böylece, OMD Athletics, üyelerimizin talepleri
kapsamında, modern ekipman ve deneyimli hocalarla yeniden yapılandırılan ve çok uygun fiyatlarla birinci sınıf hizmet veren geniş kapsamlı bir spor merkezi haline gelmiş ve kar edebilir bir
noktaya ulaşmıştır.
3 Vişnelik’in ilk kurulduğu günden beri yapılması arzulanan Tenis Kortları hayata geçirilmiş ve biri
kapalı olmak üzere 3 adet modern donanımlı Tenis Kortu üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.
3 Gençlerin Derneğimizi daha yoğun kullanmaları amacıyla izleyici localarının da bulunduğu çok
amaçlı Kapalı Basketbol Salonu yap işlet modeli ile inşaa edilmiş ve 6 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Spor Salonu’ndan her ay kira geliri elde edilmektedir.
3 Yine gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgileneceği spor alanlarından birisi olarak Eskrim Kulübü
kurulmuş ve yoğun bir ilgi görmüştür.
3 Yeni yatırımlarla üyelerimizin Dernek kullanımlarının arttırılması ve mali yüklerin bu şekilde aşılması kapsamında, Derneğimize kazandırılan bir diğer alan da Kış Bahçesi olmuştur. Açık hava
koşullarında yazın bile zor şartlarda kullanılan set üstü teras alanı camla kapatılarak, kapalı bir
mekân haline getirilmiş, böylece, gerektiğinde ana restoran kullanılmaksızın, kış aylarında atıl
kalan bu alanın kullanımı sağlanmıştır.
3 Vişnelik yaz düğünleri için, üyelerimizin fiyat avantajı ve kaliteli hizmet nedeniyle tercih ettikleri düğün mekânlarımızı arttırmak amacıyla, geçtiğimiz yıllarda yaptırılan Havuz Başı Düğün
Alanı’na ilave olarak, yaz aylarında Kır Bahçesi Düğün Alanı da hayata geçirilmiştir.
3 Dernek girişinin çökmesi nedeniyle tamiratı yapılmış, yıllarca dayanacak bir şekilde çelik beton
atılarak yer zemini yenilenmiş ve granitle kaplanarak uzun ömürlü bir hale getirilmiştir.
3 Vişnelik tesisi, yaptırılmasının üzerinden geçen 15 yıl içinde bozulan ve tamirat isteyen alanlarının çoğalması nedeniyle sürekli tamirat harcaması gerektiren bir yer haline gelmiştir. Dar bütçeli
bir kurumun başa çıkamayacağı kadar büyük tamirat harcamalarının her sene ortaya çıkması
nedeniyle, bazı alanlarda eskimeyi durdurmak ve her sene yeniden para harcamayı önlemek
amacıyla önlemler geliştirilmiş ve kalıcı bir takım yatırımlar yapılarak, her sene yapılacak harcamanın en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda havuz alanı, çiçeklikler ve fayans
alanları yeniden ve kalıcı bir şekilde yenilenmiştir.
3 Vişnelik’te yeniden oluşturulan «Balık Mutfağı» leziz pişirme teknikleri ve uygun fiyatları ile üyelerimizden büyük ilgi görmüştür.
3 Derneğimiz depoları yenilenerek hijyen hale getirilmiştir.
3 Bahçe alanı, soyunma odaları ve çiçeklik kısımlar ve Derneğin tüm dış kaplamaları Denizli Taşı
ile döşenmiştir.
14
3 Üyelerimizin ne istediğine, nasıl bir Dernek hayal ettiklerine kulak verilerek, yeni yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Restoranda kullanılan servis malzemelerinin yenilenmesi talepleri, imkânlar
dâhilinde ele alınmış ve eski tip, demode hale gelen yemek tabakları ve servis malzemeleri, sunum ve kullanım açısından çağdaş ve modern çizgiler taşıyan yemek ekipmanı ile değiştirilmiştir.
Böylece yeni ve çağdaş mutfak lezzetlerine uygun olarak hazırlanan menülerimizin sunumunun
göze de hitap etmesi sağlanmıştır.
3 6-14 yaş çocuklarımız için Vişnelik’te Yaz Kampı ve Yaz Okulu ile küçük çocuklara yönelik jimnastik çalışmaları da üyelerimize sunulmuştur.
3 Vişnelik’in yapımdan kaynaklanan akustik sorununun çözümü için ana restoranda bulunan
Sahne’nin yeri değiştirilmiş, böylece müziğin sesi en aza indirilirken, görsel olarak daha fazla
üyeye hitap edebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca ana restorana yukarıdan bakan çember şeklindeki
boşluğa üzeri ODTÜ MD logolu cam monte edilerek sesin azaltması sağlanmıştır.
3 Geçtiğimiz yıllarda Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve Basketbol Sahası yapımı; Açık Hava Sineması Alanı, Sinema Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, Teras iç-dış zemin
kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı gibi
pek çok kalemde çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarımlar yapılmıştır.
Ayrıca tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste
bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş,
tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet
edecek bina inşa edilmiştir.
3 Yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi’den geçiş için ara yol bağlantısı tamamlanmış,
satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın’ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Bunun yanı sıra servis taşımacığı
sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik
yöntemle tesis bünyesine dâhil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır.
3 Önceki dönemde yapılan çeşitli yenileme ve yatırımların kullanımı sağlanmıştır. Bu kapsamda
teknolojik gelişmeler kullanılarak kameralı görüntü sistemleri ile Dernek güvenliği sağlanmış,
restoran ve mutfak otomasyon sistemi kurularak, üye kartları ile mutfak ve muhasebe mutabakatı oluşturulmuş, bilgi işlem alt yapısı sürekli güncellenerek wireless hizmetinin devreye girmesi
sağlanmıştır. Sensörlü tuvalet musluk, havlu ve klozet makineleri ile hijyen ve tasarruf sağlanmıştır. Piknik alanı yapılmış, yeni dikilen pek çok ağaç ve çiçekle Derneğimizin peyzajı zenginleştirilmiştir. Havuz Cafe ile yaratılan yeni yerleşim alanında temalı geceler düzenlenmiştir. Dernek
resepsiyon bankosu granitle yenilenmiştir.
3 Su giderlerinin azaltılması için ASKİ ile yeni bir anlaşma yapılmıştır. Bu kapsamda ASKİ ile tarifeler yönetmeliği konusunda özel bahçe sulaması fiyatlandırması ile yeni bir abonelik tesis edilmiş
ve ATIK SU BEDELSİZ, ekonomik su temini sağlanmıştır.
3 Yukarıda yapılan çalışmalara ilaveten bu dönem Vişnelik Salonu, Salon’56, Lobi Kafe ve Lobi
restoran tamamıyla yenilenmiş ve hizmete sunulmuştur. Havuz ve çevresinde bulunan fayans
tamiratı ve havuz kubbesi yaptırılmıştır. İdari birimlerin dekorasyonu yenilenmiştir. Tesiste faal
bulunan çok sayıda hidrofor, su pompaları, ısıtma soğutma sistemi bakım ve onarımları yaptırılmıştır. Su tesisatı belirli bölgelerde yenilenmiştir. Çeşitli dış alanlara otomatik ve damla sulama
sistemi yaptırılmıştır. Tesis üst otoparkının daha güvenli hale gelebilmesi amacıyla raylı sistem
kapı yaptırılmıştır. Bahçe oturma grupları yenilenmiştir.
3 Alınan tasarruf tedbirleri kapsamında satın alma ve mal kabul süreçlerinin işletilmesi, ürün ve
menü maliyetlerinde maliyet analizi çalışmaları yapılması, tasarruf alanlarının belirlenmesi, satın
almada tedarikçi kaynaklarında ciddi tasarruflara gidilmesi, her ay stok sayımı yapılarak stok
miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinin azaltılması, iletişim giderlerinde tasarruf yapılması, doğal gaz satış fiyatında yaz döneminde yapılan indirimlerden yararlanılması amacıyla
bütçe olanakları dikkate alınarak alımlar yapılması, Dernek personelinin özel servis şirketlerince
taşınmasındaki maliyetler göz önüne alınarak, Derneğe 2 adet büyük tip minibüs alınarak servisin kendi bünyemizden yapılması gibi pek çok tasarruf tedbiri hayata geçirilmiş olup uygulanmaya devam edilmektedir.
15
YATIRIM - BAKIM VE ONARIMLAR (TL)
16
17
Personel Kıdem ve İhbar Tazminat Ödemeleri
Kıdem tazminatı ödemeleri son dönemde artış göstermiştir. Bu duruma personel emeklilikleri ve 10 yılını
dolduran çalışanlarımızın SGK Kanunu çerçevesinde kıdem tazminatını hak ederek ayrılma talepleri
neden olmaktadır. Bu dönemde artan personel tazminat ödemeleri kıdem tazminatı fonu oluşturulmadığı için Dernek ve İşletme bütçelerinden karşılanmıştır. Personele ödenen kıdem tazminatları aşağıdaki
tablolarda yer almaktadır.
PERSONEL KIDEM VE İHBAR ÖDEMELERİ (TL)
18
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014/ MAYIS
TOPLAM
12.680,00
59.782,00
26.755,00
108.475,00
14.134,00
97.236,00
184.578,00
379.319,00
882.959,00
II. MALİ RAPORLAR
19
20
21
22
2013 yılı sonu geçmiş yıllar fazlası 881.846.-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmiş olup 2013 yılı için
574.481.-TL zarar oluşmuştur. 2013 yılı konsolide kar 257.646.- olup 2014 yılında da kar ile dönem
devam etmektedir. Bu kapsamda toplam geçmiş yıl zararları 316.834.-TL’ye gerilemiştir.
23
III. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)
İşletme ve Dernek konsolide olarak incelendiğinde; 2013 yılındaki gelir kalemlerinde bir önceki yıla göre 522.967.TL’lik bir artış görülmektedir. Dernek ve İşletme’de yapılan faaliyetlerin kar amacı güdülmeksizin yapıldığı dikkate
alınırsa, İşletme ve Dernek’te uygulanan tasaarruf tedbirlerinin organizasyon, etkinlik ve gelire dönüşen yatırımların
olumlu sonuç verdiği ortaya çıkmaktadır. 2013 yılında Dernek ve İşletme üzerinde gider yaratan büyük kalemler
şöyle sıralanabilir; Derneğimiz yayın organı bülten zararı 45.862.- TL, SSK mevzuatı sebebiyle 3600 gün yasasına bağlı istifalar ve açılan davalar vb. sebeplerle işte ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminat ödemeleri 2013
yılında 184.577.- TL; 2014 yılında ise 379.320.- TL olup 2007 yılından itibaren toplam ödenen kıdem tazminatı
tutarı 882.954.- TL’ye ulaşmıştır. Derneğimiz binasının eskiyen yerlerinin onarımı için 2013 ve 2014 yılında toplam
90.125.- TL’lik tamir bakım giderleri, demirbaş sayılmayan giderler 28.382.- TL olmak üzere toplamda 728.266.TL’lik bir gider vardır.
Söz konusu bu giderler İşletmede karlılığı etkilemiştir. Bu öngörülemeyen gider kalemlerine rağmen İşletme kendi
faaliyetlerinden kar eder durumda olduğu için yılı karlı bir şekilde kapatmıştır. 2013 yılında personel ücretlerinde
%4 ve 2014 yılında %4,5 oranında yapılan zamma ve sendika ile birlikte gelen sosyal yardım yüklerine rağmen
karlılık devam etmiştir. Bu da gösteriyor ki; Dernek, üye aidatlarının dışında İşletme ayağında başka gelir kaynakları
yaratmıştır.
24
25
26
27
28
29
30
III. OCAK 2013 - MAYIS 2014 KONSOLİDE GELİR GİDER ANALİZİ
Burs ve Yardımlar Fonu’nun gelirleri %117 oranında gerçekleşmiştir. Bağışlar beklenilen gelirin üstünde seyretmiştir. Gelirlerin toplanmasına bağlı olarak Bursiyer sayısı arttırılarak öğrenci ödemelerine ve
öğrenci etkinliklerine ağırlık verilmiştir. Burs ödemeleri %124 oranında gerçekleşmiştir.
31
KONSOLİDE GELİR GERÇEKLEŞME ORANI
Geçen yıllarda bütçede spor merkezi geliri diye anılan kira geliri bünyemizde yeni donanımlarla teknolojik gelişmelere entegre edilmiş spor kompleksi haline dönüştürülmüştür ve kredisi ödenmiştir.
Eylül 2010 tarihinde Spor Merkezi›nin OMD Athletics adı altında Dernek tarafından işletilmesine karar
verilmiş, bütçede Spor Merkezi geliri diye anılan kira geliri bünyemizde yeni donanımlarla teknolojik gelişmelere entegre edilmiş spor kompleksi haline dönüştürülmüştür. Bu yatırım 2013-2014 Mayıs ayı dahil
olmak üzere bütçede 318.495.- TL olumlu etki yaratmıştır.
Spor Merkezi için 295.000.-TL ve tenis kortları için 100.000.- TL banka kredisi alınmıştır. 2013 Mayıs
itibariyle Spor Merkezi›nin 17 aylık giderlerinin toplamı 301.748.- TL›dir. Spor Merkezi›nin 17 aylık gerlir
toplamı ise 620.243.-TL›dir. Bu örnekte göründüğü üzere yapılan yatırımlar zaman içerisinde ve yıllar
itibariyle maliyetini karşılayıp Dernek için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.
Dernek ve İşletme bilançoları incelendiğinde konsolide bazda elde edilen gelirlerin gizli ekonomik baskılar, sigara ve içki kısıtlamalarına rağmen bir önceki yıllara oranla belli bir gelir seviyesine yükselmiş,
herşeye rağmen kar’a geçme başarısını elde edilmiştir. Bu durum Derneğimizin nakit akım akışının
satıcılara olan borçlarda, banka kredilerinde ve borç senetlerindeki tutarların düşüşüne olumlu olarak
yansımıştır.
Tesisimiz tamir bakım ve yatırım harcamalarında 112.000.- TL gider oluşmuş ve karlılığı etkilemiştir.
İşletme›nin yiyecek-içecek giderlerinin bütçenin en yüksek kalemi olmasının nedeni, maliyetlerin ve alış
bedelinin piyasadaki dalgalanmalardan dolayı sürekli artış göstermesidir. Alım koşulları değişkenlik gösterdiği için maliyetlere de olumsuz yansımaktadır. Bununla beraber gelirlerin artışı ile birlikte satışların
maliyeti bir önceki döneme göre farklılık göstermektedir.
Kıdem tazminatı, amortisman, bakım onarım ve elektrik-su-doğalgaz kalemleri kapsayan genel yönetim
giderleri kaleminde yaratılan tasarruf tedbirleri sayesinde bütçe aşımı yaşanmamıştır. Bütçenin yarısını
oluşturan personel giderlerinin azaltılması için iş akışları gözden geçirilmiş, alınan önlemlerle personelin
verimliliği sağlanmış ve kıdem tazminatı ödenmek suretiyle Dernek- İşletme üzerindeki personel gider
yükü azaltılmıştır.
Ayrıca tasarruf tedbirleri arasında şirket sabit telefondan mobil telefona geçilmiş ve %30 kar elde edilmiştir. Bunun dışında yeni yasa ile elktrik alımında özelleştirmeye gidilmiş ve %20 kar elde edilmiştir.
Sulama suyu için ASKİ ile yapılan anlaşma sonucunda %90›a varan inidirim sağlanmıştır.
32
3. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ
2012 - 2014 döneminde 12 çalışma grubu, 12 kulüp ve atölyelerde faaliyet göstermiştir. Söz konusu
çalışmalarda yer alarak, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşan, düzenledikleri etkinliklerin konu seçiminden başlayarak, bültende yazılmasına kadar olan süreçte emek veren, amatör ruhla profesyonel
nitelikte üretim gerçekleştiren tüm gönüllü üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz.
I. KOMİTELER
a) Burs ve Yardımlar Komitesi
ODTÜ Mezunları Derneği, üyelerimizin ve gönüllülerimizin bağışları ile oluşturulan Burs Fonu’ndan
ODTÜ öğrencilerine 23 yıldır burs vermek suretiyle yardım eli uzatmaktadır. Yönetim Kurulu olarak sosyal sorumluluk alanında Derneğimizin en önemli çalışması kabul ettiğimiz Burs Fonu’ndan
- Yararlanan öğrenci sayılarının artırılması,
- Fon hacminin büyütülmesi,
- Fon’un doğru yerde kullanılması,
2012 - 2014 döneminde en önem verdiğimiz amaçlarımız olmuştur.
Maddi desteğe ihtiyaç duyan ODTÜ öğrencilerine burs katkısı sağlanması, barınma ve yardım ihtiyaçlarının giderilmesi Derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Burs ve Yardımlar Komitesi aracılığıyla Burs
ve Yardımlar Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. 2012–2014 Çalışma Dönemi’nde;
• ODTÜ’de kayıt döneminde burs başvuruları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere ODTÜ Mezunları
Derneği masaları açılmıştır.
• Başvurular web sitemiz üzerinden alınmış ve ön değerlendirme sonrasında mülakatlar yapılarak bursu devam eden öğrencilere ek olarak yeni burs verilecek öğrenciler belirlenmiştir.
• Haziran 2012’de mezun olan 63 öğrenci ile 28 Haziran 2012 Perşembe günü “Geleneksel Mezuniyet
Yemeği” gerçekleştirilmiştir.
• Haziran 2013’de mezun olan 76 öğrenci ile 23 Mayıs 2013 Perşembe günü “Geleneksel Mezuniyet
Yemeği” gerçekleştirilmiştir.
• Haziran 2014’de mezun olması beklenen 96 öğrenci için mezuniyet yemeği hazırlıklarına başlanmıştır.
• Her ay Bülten’de Burs Komitesi’nin çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili üyelerimiz bilgilendirilmiştir.
• Bursiyerlerimiz için yenileme başvuruları yaz dönemi boyunca web sitemiz üzerinden alınmıştır.
• Bir önceki seneden burs alan öğrencilerin yenileme formları değerlendirilerek bazı öğrencilerle görüşmeler yapılarak burs durumları değerlendirilmiştir.
• Mayıs 2014 itibari ile mevcut bursiyerlerimizin yenileme başvuruları bu ay içerisinde alınmaya başlanacaktır.
• Burs ve Yardımlar Komitesi tarafından yapılan çalışmalarda burs programı ve programdaki puanlama
sistemi ve burs başvuru alım süreci yeniden düzenlenmiştir.
• Mezunlarımızdan ders kitapları istenerek bursiyer ögrencilere verilmistir.
• Bağış veren birçok üye bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak Burs Fonu’na destek
vermeye devam etmişlerdir.
• Yurtdışı temsilciliklerimiz ve yurtdışında bulunan mezunlarımız ile kurulan iletişim sonucunda İngiltere, Houston, Almanya, Dubai, Dallas başta olmak üzere yurtdışındaki mezunlarımızın çabaları ile
Burs Fonu’na 2012–2014 döneminde toplam 51.941,62 TL bağış sağlanmıştır.
• Burs Fonu yararına düzenlenen konser, tiyatro, yılbaşı etkinlikleri, bilet satışları, Dernek eğitimleri,
pano afis ilanlarından 2012–2014 döneminde toplam elde edilen 35.057,45 TL gelir Burs Fonu’na
aktarılmıştır.
• Kredi kartı talimatları ile aylık düzenli gelir ortalama 49.000,00 TL olmuştur.
Burs ve Yardımlar Fonu’na katkı sağlayan üye, mezun, ODTÜ dostu ve kurumlarımıza teşekkür
ederiz.
b) İşletme Komitesi
İşletme Komitesi faaliyetlerinin odak noktasını, Dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde, kar amacı gütmeden sunmak olarak belirlemiştir.
İşletme Komitesi 2012 - 2014 döneminde de İşletme’de. “gizli mali krize rağmen” hava şartlarının bozuk
olmasına ve sigara yasağına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit
tutarak veyenileme yatırımları ile hizmet mekanlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi
Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler düzenlenmesi, OMD Athletics, Tenis Kortları, Kış Bahçesi ve Kır Bahçesi düğün alanlarının açılarak hizmete
33
sokulması, Bar’56 da canlı ODTÜ’lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkanı
sağlanması, Çim Amfi›de irili ufaklı birçok etkinlik ve konser düzenlenmesi, yeni düğün ve organizasyon
alanı ile Sinema Alanı’nın faal bir şekilde çalıştırılması gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde
daha çok kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır.
Yıllar içinde Vişnelik Tesisi’nin eskime ve yıpranması nedeniyle ortaya çıkan yenileme ve yeni mekanlar yaratma ihtiyacı çerçevesinde, artan mali yükler, yeni kullanım alanları oluşturularak telafi edilmeye
çalışılmıştır.
Alınan tasarruf tedbirleri kapsamında satın alma ve mal kabul süreçlerinin işletilmesi, ürün ve menü maliyetlerinde maliyet analizi çalışmaları yapılması, tasarruf alanlarının belirlenmesi, satın almada tedarikçi
kaynaklarında ciddi tasarruflara gidilmesi, her ay stok sayımı yapılarak stok miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinin azaltılması, gibi pek çok tasarruf tedbiri hayata geçirilmiş ve uygulanmaya
devam edilmiştir.
c) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi
Derneğimiz KİM (Konsey İş Merkezi) Çalışma Grubu, mezunlarımıza ve mezun adayı ODTÜ öğrencilerine yönelik olarak, kariyer odaklı iletişimin sağlanması amacıyla kurulan Kim Sitesi çalışmalarını
sürdürmektedir.
KİM kapsamında mezunlarımızın iş dünyalarındaki başarımlarını artırma ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, uzmanlık alanları özelinde eğitim gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Önümüzdeki
dönemde de bu çalışmaların devam etmesi ve eğitim programları ile mezunlarımıza ulaşılması hedeflenmektedir.
• Konsey İş Merkezi Sitesi
Tüm ODTÜ Mezunlarının kişisel ve firma bilgilerini yükleyebildikleri ve kullanıcıların çeşitli arama ölçütleriyle birbirlerini bulabilecekleri Konsey İş Merkezi Sitesi tüm ODTÜ mezunlarının birbirleriyle doğabilecek
işbirliği olanaklarının sağlanması amaçlanmıştır.
KİM sitesi, tüm ODTÜ Mezunlarının detaylı özgeçmiş oluşturabilecekleri, firmalarını tanıtarak iş birliği
imkânları yakalayabilecekleri, firma ya da kuruluşun iş sahalarını iş birliği yaparak genişletebilecekleri,
yeni yatırım olanakları ya da işlerine katkı sağlayacak yeni insanlarla çalışma fırsatı yakalayabilecekleri
bir ortam sağlamaktadır.
Sistemde Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kullanım seçeneği bulunmaktadır;
Bireysel Kullanım seçeneği ile; • Özgeçmiş oluşturularak güncellenebilmekte,
• Satılık, kiralık, staj ve iş olanakları gibi küçük ilanlar verilebilmekte ve mevcut ilanlara erişim sağlanmakta,
• Sitemize kayıtlı firma bilgileri görüntülenebilmektedir.
Kurumsal Kullanım seçeneği ile;
• Ayrıntılı kurumsal bilgiler veritabanımıza kaydedilerek güncellenebilmekte, • Sitede yayınlanan tüm ilanlara erişilebilmekte,
• Kurumsal olarak sunulan iş ve staj imkânlarına, işbirliği arayışlarına ilişkin ilan verilebilmekte,
• İşbirliği arayışı içerisinde olan diğer ODTÜ’lü firmalara erişilebilmektedir.
KİM Sitesi’nde bireysel ve kurumsal toplanan iş başvurularının Dernek üyelerine e-posta yoluyla her
hafta duyurulmasına devam edilmiştir.
d) Örgütlenme Komitesi
Mezunların bir araya gelebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir çekim merkezi yaratmak önceliklerimiz arasındadır. Mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanacağı bir ortamın üye sayımızı
artıracağı bilinciyle çalışmalar sürdürülmektedir.
34
ODTÜ Mezunu çalışanların yoğun olduğu kurum ve kuruluşlarda pilot çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayi alanında gerçekleştirilen bu çalışma ile kurumsal iletişimin tesisi, üye/mezun iletişiminin
geliştirilmesi, yeni üyeliklerin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Olumlu sonuçları elde edilen bu çalışmaların
devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
Üye ve mezunlarımızın içinde yer aldığı Demokratik Kitle Örgütleri ve Meslek Odaları ile kurumsal iletişimin güçlendirilmesine önem verilmiştir.
Üye veri tabanında yapılan analizler çerçevesinde, yeni üye kazanımı konusunda yapılacak çalışmalar
belirlenmiş ve bu kapsamda öncelikle mezun törenlerinde yapılan üyelikler üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Derneğimize üye olmayan mezunlarımıza ulaşabilmek amacıyla bu dönem de işyeri ziyaretlerine devam edilmiştir. Derneğimizi tanıtmak amacıyla hazırlanan dernek etkinliklerimiz ve tesisimizi anlatan bir
sunum sürekli güncellenmektedir. Bu sunumun da yardımıyla üye olmayan mezunlarımıza ulaşılmaya
çalışılmaktadır.
e) Yönetim Politikaları Danışma Komitesi
Yönetim Politikaları Danışma Komitesi çalışmalarına 2012 Eylül ayında başlamıştır. Komite bu dönem
Yönetim Kurulunun onayı ile öncelikli olarak ‘Kürt Sorunu’, ‘Anayasa Değişikliği Üzerine Tartışmalar’,
‘Basın ve İfade Özgürlüğü’, ‘Ortadoğu ve Yakın Çevremizdeki Siyasi Gelişmeler’ ‘Yerel Seçimler’, ‘Güncel Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler’, ’Hukuk ve Demokrasi Sorunları’, 12 Yıllık Kademeli Eğitim’, ‘Mühendislik Eğitimi’, ‘Yeni Kurulan Teknoloji Fakülteleri’ konularını ele almayı planlamıştır. Ele alınması
planlanan bu konularla ilgili olarak Derneğimizde çok sayıda panel, söyleşi, belgesel gösterimi, sohbet
gibi etkinlikler düzenlenmiştir.
2012 - 2013 döneminde ele aldığımız Kürt sorunu üzerine ‘’Dünden Yarına Kürt Meselesi’’, ‘’Kürtler
Ne İstiyor’’, ’’Kürt Meselesinde Çözüm Umutları’’ ve ‘’Sol Çözüm Sürecini Nasıl Değerlendiriyor’’ ana
başlıklarıyla iki söyleşi, iki panel düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde tartışılan konuların birinci derecede
aktörlerinden siyasetçi ve akademisyenler dinlenmiş ve ileri sürdükleri görüşler tartışılmıştır. 2012 - 2013 döneminde Ortadoğu da yaşanan gelişmelerle ilgili ‘’Suriye’de Neler Oluyor?’’ ve ’’Suriye
Savaşı Ekseninde Ortadoğu’da Saflaşma ve Türkiye’nin Konumu’’konulu bir panel, bir söyleşi düzenlenmiştir.
Yine 2012 - 2013 döneminde ekonomiyle ilgili ‘’Küresel Krizin Neresindeyiz? Dünya ve Türkiye.’’, basın
ve ifade özgürlüğü ile ilgili ‘’İktidar ve Patron Kıskacında Medya’nın Halleri’’, hukuk ve yargı ile ilgili ‘’Hukuk Devleti ve Yargı’nın Durumu’’ konulu paneller ve Türkiye Devrimci Mücadele tarihiyle ilgili ‘’Karık’’
adlı bir belgesel gösterimi düzenlenmiştir.
2013 - 2014 Döneminde yerel seçimlerle ilgili ‘’Geçmişten Günümüze Toplumcu Belediyecilik Örnekleri’’,
Ortadoğu ve dış politikayla ilgili ‘’ Mısır ve Suriye’de Son Gelişmeler’’, ülkede yaşanan çarpıcı gelişmelerle ilgili ‘’17 Aralık Depreminin Ardından Siyaset ve Ekonomi’de Kriz’’ konulu paneller düzenlenmiştir.
2013 - 2014 Döneminde Kantin Sohbetleri adı altında onbeş günde bir yapılan yeni bir etkinlik dizisine başlanmıştır. Bu kapsamda ‘’Dünden Bugüne Ankara’’, ‘’Seçimler Süreci ve Sonrası’’, ‘’Seçimler Sonrası Türkiye’’ ve ‘’Nasıl Bir Demokratik Kitle Örgütü Yaratmayı Hedefliyoruz?’’ konulu beş Kantin Sohbeti
etkinliği düzenlenmiştir. Yönetim Politikaları Danışma Komitesi’nin özellikle fikrine katıldığımız, katılmadığımız ayrımı yapmadan
oluşturduğu tartışma ortamları ODTÜ’lülerin olgun, etkili ve saygılı katılımları ile çok verimli tartışmalara
sahne olmuştur. Çalışma ve tartışma konuları güncel ve tarihi gelişmeleri de kapsayacak şekilde dernek
üyelerinin önerilerine de açık olmuştur.
f) Etkinlikler Komitesi
Üyeler arası etkileşimi artırmak ve ilgi alanlarını Dernek çatısı altında pratiğe dökmelerini sağlamak
amacıyla kurslar, seminerler, film gösterimleri, temalı geceler, geziler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler bu dönemde de düzenlenmiştir. Üyelerimize sanatın çeşitli dallarında çalışma imkânı sunarken,
kurslarımızın eğitmenleri alanlarında uzman kişilerden oluşturulmuştur.
• Dilimizi doğru kullanmanın önemini her geçen gün daha da fark edip, açtığımız Güzel ve Etkili Konuşma Seminerlerimiz 19 kişilik katılımcı sayımızla atölye çalışmalarına devam etmiştir.
• Deniz tutkunu üyelerimize yönelik Amatör Denizcilik eğitimi kapsamında 16 saatlik seminerler düzenlenmiş ve bu seminerlerin birincisine 22 kişi, ikincisine 12 kişi katılım sağlamıştır.
35
• Balık tutma sevdalıları, yanı sıra çalışma hayatının stresinden kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak
isteyenler için Olta Balıkçılığı Kursu açılmış ve 16 saatlik kurs hem Derneğimizde hem avlakta 12
kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir.
• Derneğimizin deneyimli aşçıları Niyazi Yılmazer ve Osman Kocaoğlu’nun ders verdiği “Balık Pişirme”
kursunda 14 kişiye balık pişirme teknikleri, “Çağdaş Mutfak Lezzetleri” kursunda 11 kişiye de belirli
bir mutfak kültürü, pişirme ve sunum teknikleri eğitimleri verilmiştir.
• Resim ve heykel kurslarımız bu dönem de yeterli katılımcı sayısına ulaşarak derneğimizde düzenlenen hobi kursları alanında yerini almıştır. Yetişkinlere yönelik Heykel Kursu yanı sıra Çocuk Atölyesi
de açılmıştır.
• Fotoğrafa Giriş ve İşleme Seminerlerimiz 2 ayrı grupla toplam 25 kişilik katılımla gerçekleşmiştir.
Profesyonel düzeyde Fotoğraf Çekim Eğitimleri 15 kişilik katılımcıya ulaşmıştır. Bu seminerler kapsamında fotoğraf çekimi gezisi düzenlenmiştir.
• Robot teknolojisini öğrenmek, öğrenilen bilgileri yaratıcılık ile birleştirerek kendi robotunu yapmak
isteyen 15 gencimizle, Gençlere Robot Eğitimi açılmıştır. Çocuklara yönelik Robot Atölyesi ise ilkinde
2 ayrı grupla toplam 25 kişilik, ikincisinde ise 7 kişilik katılımla yapılmıştır.
• Halk oyunları, halk müziği ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmasının dışında, çocukların ekip
çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini
geliştirerek özgüven sahibi bireyler yetişmesine destek olmak üzere Çocuklara Halk Oyunları Kursu
açılmıştır.
• Psikodrama Yaşantı Grubu çalışmaları 12 hafta süresince devam etmiştir.
• ODTÜ öğrencilerinin katkısıyla “Oku, Düşün, Paylaş Projesi” üyelerimizin 6. ve 7. sınıf çocuklarının
okuyan, düşünen ve paylaşan gençler olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür.
• Tarihteki yeri, yapımı ve içimiyle özel bir yere sahip şarabın büyüleyici yapım sürecini öğrenmek ve
yaratıcılık alanlarına bir yenisini eklemek isteyen üyelerimiz “Evde Şarap Yapımı Eğitimi”ne büyük ilgi
göstermiştir. Eğitim 22 kişilik katılımla tamamlanmıştır.
• Uygulamalı peynir yapımı eğitimine ilgi yoğun olmuş, 9 saatlik Evde Beyaz Peynir Yapımı Eğitimi 3
ayrı grupla toplam 37 kişilik katılımla gerçekleşmiştir.
• Dünyanın en çok kullanılan görüntü işleme programı olması bakımından düzenlenen Photoshop
Kursu 21 kişilik katılımla tamamlanmıştır.
• Derneğimiz, birbirinden ilginç uygulamalı etkinliklerine Fotografik Hafıza Teknikleri (beyni etkin kullanma) Eğitimi ile devam etmiş ve 20 kişilik maksimum katılımla tamamlanmıştır.
• Bu eğitimin devamı sayılabilecek, hızlı okuma ve anlamaya yönelik Mega Hızlı Okuma Eğitimi açılmış
ve 16 kişilik katılımla tamamlanmıştır.
• Komitemiz bu dönemde de ODTÜ Bileşenleri ile ilişkilerini sürdürmüştür. ODTÜ Satranç Topluluğu
ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “ODTÜ Mezunları Derneği
Satranç Turnuvası’nı” gerçekleştirmiştir.
• Örgütlülüğün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen pilot çalışma ile üye ve mezun
çalışanların yoğun olduğu bir işyerinde Firma Sosyal Faaliyetler Komitesi ile bir araya gelinerek Dernek etkinliklerine katılımcıların arttırılmasıı vb. hedefli çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmanın geliştirilerek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
• Etkinlikler Komitesi altında, Fotoğraf Atölyesi, Resim Atölyesi, Tiyatro Atölyesi ile Edebiyat Kulübü
ve Arkeoloji Kulübü çalışmalarına devam etmiştir. Bunun yanı sıra Felsefe Kulübümüz her ay buluşmalarını gerçekleştirmiştir. Tiyatro Atölyesi öğrencilerinin katılımıyla oynanan “Mockinpot Acılarından
Kurutlacak mı?” ve “Evham” oyunlarıyla sahne almış, Arkeoloji Kulübü ise birbirinden ilgi çekici konularıyla dört ayrı seminer dizisini gerçekleştirmiştir.
• Geçmiş dönem atölye, seminer etkinliklerini ve önümüzdeki dönem etkinliklerini tanıtmak amacıyla, dönem sonunda Etkinlik Komitemizce organize edilen Bahar Şenliği kapsamında resim, heykel,
fotoğraf sergileri ve çocuk halk oyunları gösterilerini içeren; bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan
Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliği yoğun çalışma ile gerçekleştirilmektedir.
36
g) Basın ve Yayın Komitesi
Yayın Komitesi öncelikli olarak, ODTÜ Mezunları Derneği’nin aylık yayın organı olan ve ODTÜ Mezunları Derneği ile üyeleri arasında iletişim aracı ve arşiv niteliğinde olma amacını taşıyan ODTÜ’lüler
Bülteni’nin yayınlanmasında çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Dernek tarafından basımında fayda olacak
diğer yayınlar için Yönetim Kurulu’na öneri geliştirerek, bunların yayınlanmasında yönlendirici olmuştur.
Haftalık olağan toplantılarına aralıksız devam eden Yayın Kurulu, yeni yönetim döneminin başında yapılan çağrıdan sonra, yeni üyelerin katılımıyla, çalışmalarını geniş bir grupla sürdürmüştür. Bilindiği
gibi Bültenimiz Temmuz - Ağustos bir sayı, diğerleri her ay birer sayı olmak üzere yılda toplam 11 sayı
çıkmakta ve her ay 5750 adet basılarak yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla çok geniş bir
okuyucu kitlesine ulaştırılmaktadır.
2014 yılı Haziran ayı itibariyle 240. sayısını çıkarttığımız ODTÜ’lüler Bülteni’nde yer almak üzere iletilen
yazılarda özellikle ODTÜ’lü yazar ve kaynaklara öncelik tanınmaktadır. 2013 - 2014 yıları arasında yayınlanan Bültenlerimizin “Dernekten” bölümlerinde Derneğimiz içerisinde faaliyet gösteren bütün komite,
komisyon ve kulüplere yaptıkları etkinliklerle ilgili olarak yer ayrılarak bütün etkinliklerin içeriklerinin aktarılması sağlanmıştır. Dernekfaaliyetlerinin arşivi niteliğinde olan Bülten’de görsel malzemeye yer verilmesi önemsenmiştir. Bülten de her ay Yayın Kurulu’nun belirlediği bir konu etrafında, ODTÜ’lü veya
alanında uzman kişilerden istenen yazıları içeren ve 10-12 sayfadan oluşan “Dosya” isimli bir bölüm yer
almakta ve ele alınan konu, derinlemesine incelenmektedir. Eylül 2008’den bu yana, şu konular dosya
kapsamında yer almıştır: Ankara, Fırtına Vadisi, Sendikacılık, 80 Öncesi ve Sonrası Toplumsal Değişim,
Kente Yaklaşım, Karikatür, Evrim, İşsizlik ve Kriz, Çocuk ve Gençlik, Çevre ve Biz, Vişnelik 10 Yaşında,
Okullar Açılırken Hatırladıklarımız, Hırsızlık, Şiddet, Gıda Güvenliği, Beslenme, Turizm, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Teknoloji, Teknoloji ve Biz, Toprak Reformu, Dans, Sinema, Unutmak, Dernekçilik,
Medya ve Sinemada Popüler Kültür, Fotoğraf, Engelsiz Hayat, Yaratıcılık, Seçime Giderken, Gençlik,
Müzik, Mahalle, Tüketim, Gülmece, Arkeoloji, Nano Teknoloji, Oyun, Genetik, Bisiklet, Tatil Kuantum,
Kadın Hakları, Deprem, Derneğimizin Çalışma Grupları, Ortadoğu, Tüketim Toplumunda Pazarlama,
Sosyal Medya, Kobi, Öfke, Uzay, Anayasa, Mavi Yolculuk, Yaşam ve Yeşil Alanlar, Aile, İkinci Bahar,
Toplumcu Belediyecilik, Koleksiyon, Otoriterleşme, Sualtı Dünyası dosya konularıdır.
Bu kapsamda, özellikle Evrim, Karikatür, Tüketici Hakları gibi sayılarımızın, sanal ve gazete ortamında haberleri yapılarak başka çevrelerce de yaygınlaştırıldığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Bu anlamda, bültenimiz Türkiye’de liderlik görevini taşıyan ODTÜ’lülük bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.
Bültenimizdeki içerik değişikliği sadece Dosya bölümü ile sınırlı değildir. Dernek bünyesinde faaliyet
gösteren Edebiyat Kulübü’nün çalışmalarını yansıtan “Kitaplar Arasında”, dosya konusu ile bağlantılı
olarak her ay Yayın Kurulumuz tarafından seçilen bir kavramın ODTÜ’lü veya alanında uzman bir kişi
tarafından kaleme alındığı “Kavramlar” köşesi ve son olarak bu yıl yayınlamaya başladığımız, “Opera
Sahnelerinden” sayfası yoğunilgi gören bölümleridir. “Sudoku” ve “Bulmaca” köşeleri de bültenimizin
içeriğine katkıda bulunmaktadır. Yeni köşelerle birlikte, Dernek üyelerimizle bültenimizin ilişkileri geliştirilerek bültenimize katılımın arttırılması amaçlanmaktadır.
Yayıncılık anlayışımız çerçevesinde, Dernek, ODTÜ ve Türkiye sıralamasını takip ederek, Türkiye gündeminden kopuk bir yayıncılık anlayışımız olmamasından da hareketle, çağdaş, çoğulcu ve Atatürk
devrimlerini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile Bülten içeriği oluşturulmakta ve üyelerimize bu
değerlerin var olduğu bir Bülten iletilmektedir.
Tasarım konusunda Bültenimizin görsel kalitesi arttırılmıştır. Tasarımda renk uyumu, kaliteli görsel malzemelerin kullanılması ve yazıya özel tasarım metodu ile Bültenimiz görsel açıdan zenginleştirilerek
rahat okunması sağlanmıştır. Bununla birlikte, tasarım sürecine Yayın Kurulu’nun aktif katılımını sağlamak amacıyla, haftalık toplantılarda tasarımlar değerlendirilerek düzeltmeler tasarımcıya iletilmiştir.
Bültenimizdeki görsel zenginliğin arttırılması için Yayın Kurulu üyelerimiz arşiv taraması ve fotoğraflama
çalışmaları yaparak görsel açıdan da Bültene katkıda bulunmaktadırlar.
Bültenimizin görsel kalitesinin arttırılması neticesinde, krize rağmen reklam veren firmalarda bir önceki sayılara göre bir artış olmuştur. Bu kapsamda reklam çalışmalarına ağırlık verilmiş ve her geçen ay daha
da artan bir ivme ile reklam oranı arttırılmıştır. Yayın Kurulunun hedefi üyelerimizin ilgi ve desteği ile Bültenin Derneğimize yük olmadan aldığı reklam gelirleri ile basılıp, dağıtılabilir hale gelmesidir.
II. KOMİSYONLAR
a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu
Bilgi ve İletişim Komisyonu’nun amacı, sektörde ve akademik kuruluşlarda bilgi ve iletişim teknolojileri
alanında söz sahibi deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokrat olarak kendini kabul ettirmiş
37
uzmanların, bilgi, beceri ve düşüncelerinin kamuoyu ile paylaşılarak bir bilgi ve iletişim teknolojileri fikir
platformu oluşturulmasıdır.
Komisyon bilgi ve İletişim politikası, stratejisi, teknolojisi, hizmetleri, hizmetlerine ulaşım, hizmetlerinin
iş hayatında ve günlük hayatta ekonomi, eğitim, sanayi ve ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlanması
konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, alanındaki işletmeciler, donanım ve yazılım üreten firmalar,
ARGE ve danışmanlık firmaları, üniversiteler, kamu kuruluşları, bakanlıklar, sektörel düzenleyici kurumlar, tüketici ve sektörel sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve objektif işbirliği içinde olma kararındadır.
Komisyonda görüşülen ve kamuoyu ile paylaşılması düşünülen konularda, gerekirse komisyon üyelerinin de katıldığı, farklı görüş ve önerilerin dile getirildiği panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu dönem yapılan siber güvenlik ve KEP paneli ile 5 Aralık da gerçekleştirdiğimiz ve ODTÜ Teknokent yönetimi ile ortak olarak Teknokent de düzenlenen: 4G li gelecek panelimize; BTK, Haberleşme Genel
Müdürlüğü, Aselsan, Ericsson, Huawei ile Teknokent katılmış ve yoğun ilgi görmüştür.
Sektörün geleceği ile konular yaklaşık 4 saat süresince en yetkili kişiler tarafından bu panel de paylaşılmıştır. 4 G’li
Türkiye’ye Ne Gelecek adlı Araştırma ve Arama Konferansı önümüzdeki aylarda yine daha geniş
katılım ile düzenlenecektir. Vişnelik te düzenlenecek Konferans da Yerli Üretim ve Arge konuları ele
alınacaktır. Üyelerimiz Teknokent ile işbirliklerini çeşitli vasıtalarla sürdürmektedir.
b) Engelsiz Yaşam Komisyonu
Toplumda engellilere yönelik bilinci arttırma, üyelerimizi bilgilendirme ve ODTÜ Mezunları Derneği’ni
engelli üyelerimizin de kullanabileceği bir tesis haline dönüştürme çalışmalarını yürütmektedir. Engelsiz
Vişnelik ve Engelsiz ODTÜ için öneriler/projeler geliştirerek hayata geçirilmesi için çalışılmaktadır.
c) Enerji Komisyonu
ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu; sürdürülebilir enerji, kaynak çeşitliliği, çevre etkileri, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, enerji piyasası, enerji politikaları ve stratejileri konularında çalışmalarını
yürütmektedir. Komisyonun amacı, ülke ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan enerji ve arz güvenliği konularında ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden sektörde deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat
ve teknokratları bir araya getirerek kamuoyuna ve başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarmaktır. Komisyon, enerji sektöründeki kamu ve özel sektör kuruluşları
yanında enerji ile ilgili sivil toplum örgütleri ile de objektif ve bilimsel bazda her türlü işbirliği olanaklarını
değerlendirmektedir.
ODTÜ MD Enerji Komisyonu’nda üzerinde çalışılan konular; Türkiye ve Dünya’da enerji ile ilgili temel ve yeni gelişen teknolojiler, enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji politikaları açılarından ele alınmaktadır. Komisyon toplantılarında “Chatham House Kuralı” uygulanmaktadır. Enerji komisyonuna katılan üyelerin/ misafirlerin tartışılan konularla ilgili her türlü
görüşü söylemesi serbest olup bu görüşler ve kişiler dışarıda/komisyon dışında açıklanmamaktadır.
Komisyonumuzda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, konusunda önemli birikimlere sahip konuşmacıların katıldığı söyleşiler ve güncel konuların farklı bakış açılarından ele alınarak irdelendiği paneller/
konferanslar söyleşiler düzenlenmektedir.
Yenilenebilir enerjiler, enerji ekipmanlarında yerli imalat, rüzgar enerjisi, güneş projeleri, doğal gazda yaşanan sorunlar ve arz güvenliği, nükleer santraller, Dünya’nın enerji görünümü, temiz kömür teknolojileri ile ilgili
çok sayıda söyleşi ve paneller düzenlenmiştir. Düzenlenen panellerin içeriği her ay “Odtülüler Bülteni”nde
makale olarak yayınlanmaktadır. Düzenlenen ve gelecekte düzenlenmesi planlanan söyleşi ve panellerdeki sunumlara ODTÜ Mezunları Derneği internet sitesinden (http://www.odtumd.org.tr ) ulaşılabilmektedir.
Enerji konusunda pek çok farklı dalda çalışmış ve çalışmakta olan ODTÜ Mezunu üyelerden oluşan
ODTÜ MD Enerji Komisyonu’nun haftalık olağan toplantıları Salı günleri saat 19.00’da Vişnelik Tesisi’nde
yapılmaktadır. ODTÜMD Enerji Komisyonu üyelerinden; panel/ söyleşi / sunum düzenlemelerinde aktif
görev almaları, kendi özel ihtisas/ ilgi konularına uygun panelist/ moderator/ koordinator/ bülten metin
yazarı olarak komisyon çalışmalarına katkıda bulunmaları beklenir
d) İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu
İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu derneğimizin daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha temiz bir
dünya mücadelesinde güçlü bir şekilde yer alması için Nisan 2011’de kurulmuştur. İklim değişikliğinin
etkilerini her gün daha çok hissettirdiği, tatlı su kaynaklarını hızla yok olduğu, genetiği değiştirilmiş organizmalarla hayat sürdürdüğümüz, gereksiz tüketimin zevk olarak tanımlandığı bir dönemde kurulan
İklim Değişikliği ve Ekoloji komisyonu doğadan ve doğaldan yana etkinlikler yapmayı hedeflemektedir.
38
Önümüzdeki süreçte dernek üyelerimizin ekoloji/çevre konusunda bilgi dağarcığını genişletmek ve farkındalığı arttıracak çeşitli çalışmalar yapmak (doğa ve kültür gezileri, temel ekoloji metinlerinden arşiv)
ve ekoloji/çevre konularında çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, iklim değişikliği konusunda
uluslararası süreci takip etmek ve üyelere duyurmak, Türkiye’de iklim için sivil toplum süreçlerinde yer
almak ve dernek binamızın iklim dostu olması için çalışmalar yapmak öngörülmektedir.
e) Ankara Gönüllü Takımı Komisyonu
Ankara Gönüllü Takımı 2009 yılında ODTÜ Mezunları Derneği’nin bir proje kolu olarak uygulamalarına başlamıştır. Temel amaçları üniversite – toplum ve öğrenci – mezun dayanışmasını olup üniversitedeki
kültür birikimini topluma aktarmayı hedeflemiştir. Bunun için Ankara’daki üniversite öğrencileriyle birlikte
iki temel proje ve birçok yan proje uygulamaktadır. “Üniversite- Ev Projesi” kapsamında gönüllüler, cumartesi ve pazar günleri Çankaya’da, Mimar Sinan, Mürsel, Uluç ve Şirindere bölgelerindeki ilköğretim
öğrencilerinin; Yenimahalle’de ise Çeşme, Yakacık ve Pamuklar bölgelerindeki ilköğretim öğrencilerinin
evlerine iki saat konuk olmaktadırlar. Bu iki saatte hem sosyo-kültürel gelişimleri için uygulama taslaklarımızdan faydalanırken hem de birlikte ders çalışmaktadırlar. Toplam 300 gönüllüyle ve 250 kardeşe ulaştığımız üniversite-ev projesinde gönüllüler evlerde geçirdikleri süre içerisinde kardeşlerinin hem
derslerine yardımcı olmakta hem de sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi ve toplumsal konularda farklı
bakış açılarına sahip olması için çeşitli uygulamalar yapmaktadırlar. Eş zamanlı gerçekleştirilen Üniversite-Okul proje odaklı çalışmakta ve bu projeler en az bir öğretim dönemi sürmektedir. Şu an için «İnsan Hakları», «Dergi», «Kültür ve Coğrafya», «Hızlı Okuma», «Tiyatro ve Dünyamızı Anlamak» başlıklı
altı proje uygulamadadır. İnsan Hakları Projesi›nde çocuklara temel insan hakları bilgileri verilmektedir.
Dergi Projesi›nde çocuklar ile dergi çıkartma aşamaları işlenerek bir dergi hazırlanacaktır. Kültür ve Coğrafya Projesi›nde Türkiye ve Dünya’nın coğrafi bilgileri
ve kültürel değerleri üzerinde etkinlikler yapılmaktadır. Hızlı Okuma Projesi›nde çocuklarla hızlı okuma
ve hafıza geliştirme teknikleri üzerine çalışılmaktadır. Dünyamızı Anlamak Projesi ise çevre bilincini çocuklara onların aktif şekilde katılabilecekleri ve tamamen merkezde yer alacakları oyunlarla, etkinliklerle
ve alan çalışmalarıyla uygulanmaya başlayacaktır. Bu proje kapsamında da 4 okulda 45 gönüllü ile 120
kardeşe ulaşmaktadır. Projelerin uygulanmasında, “Gönlümüzce” dergisinin basımında ve yılda iki defa
düzenlenen AGT Yaz Çalışma Kamplarında bazı belediyeler gönüllü olarak desteklerini sunmaktadırlar.
Yapılan her başarılı çalışma sevgi ve güven ortamını arttırırken, takımımız daha da büyüyerek daha
fazla kardeşle daha güzel işler yapacaktır.
III. KULÜP VE ATÖLYELER
a) Edebiyat Kulübü
Edebiyat Kulübü; sekiz yıl önce okudukları kitapları paylaşarak edebi sohbetler yapmak isteyen edebiyatsever üyelerimiz için kültürel bir platform yaratılması, oluşturulan edebi ortamda Dernek-Üye ilişkilerinin
güçlendirilmesi, okunan kitapların yazarlarının zaman zaman Dernek’e davet edilerek, yapılacak olan
edebiyat sohbetleri ile Dernek’in bu tip sosyal etkinlikler içinde tercih edilen bir yer olmasının sağlanması
amacıyla kurulmuş olup 200’e yakın üyesi ile bugüne kadar 70 adet roman okumuş ve değerlendirmiştir.
Sekiz yıldır iki bölüme ayırdığımız toplantılarımızın ilk bölümünde önce incelediğimiz romanın yazarına
dair bilgileri, hayatını ve diğer yapıtlarını aktarıyor, sonra da romanın yazıldığı dönemde yaşanan sosyal,
politik, teknolojik olaylardan, kıtlık, açlık, maddi krizler ve çöküşler, savaşlar, sanayi devrimleri, soğuk
savaş dönemleri veya ülkelere ait hayati değişimler ile yönetimlerin alt üst olması gibi gelişmelerden söz
ediyoruz. Yazarın çağdaşları olan diğer ünlü yazarlar ve romanlarından bahsedip genel olarak yazar ve
dönemini tanıdıktan sonra okuduğumuz romanın hangi ortam ve şartlarda yazıldığını iyice özümsemiş
oluyoruz. İkinci bölümde ise okunan romanın kurgusunu, üslubunu, dilini, güzel cümlelerini inceliyor,
roman hakkında enine boyuna saatlerce konuşuyoruz. Kimi zaman da okuduğumuz romanların yazarlarını toplantımıza davet ediyor, onlarla birlikte sıcacık edebiyat sohbetleri yapıyoruz. Bu kapsamda
Mehmet Eroğlu, Ayfer Tunç, Ayla Kutlu ve Erendiz Atasü bugüne kadar bizlerle birlikte oldular. Psikoloji
izdüşümünde Edebiyat etkileşiminin değerlendirildiği gecemize Şule Şahin konuğumuz oldu. Ayrıca üyelerimizden Fatih Atila ve Halil Genç de kendi kitapları üzerie konuşulduğu edebiyat gecelerinde konuklarımız oldular.
b) Arkeoloji Kulübü
Kasım 2007’den bugüne kadar Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocaları ile ODTÜ ve Bilkent Tarih ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü hocalarının
verdiği başlangıç ve ileri düzeyde Arkeoloji Seminerleri gerçekleştirilmiştir. 2012 - 2103 döneminde
Neolitik ve Kapadokya Mimarisi konulu 2 seminer verilmiştir. 2012 - 2014 Dönemi boyunca Arkeoloji Kulübü gerçekleştirilen Seminer Programı aşağıdaki gibidir.
39
• Bir Mimarlık Tarihi Bilmecesi: Kapadokya’da Bizans Yerleşimleri Seminerleri
• Eğitmen Yrd. Doç. Dr. Fatma Gül ÖZTÜRK
• Arkeolojiye Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bakış Açıları Seminerleri
• Eğitmen Yard. Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN
• Anadolu’da Neolitik Dönem’e Genel Bir Bakış Arkeoloji - Hitit’in Gizemi Seminerleri
• Eğitmen Yrd. Doç. Dr. Özlem SİR GAVAZ
• Arkeoloji - Traklar Semineri
• Eğitmen Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR Traklar kimdir? Trak adı nerden geliyor?
• Yeni Çalışmalar, Kazılar Işığında Klasik Arkeoloji Ve Tarih Seminerleri
• Eğitmen Prof. Dr. Musa Kadıoğlu
• Eğitmen Yard. Doç. Dr. Serdar Hakan ÖZTANER
• Eğitmen Doç. Dr. Erhan ÖZTEPE
• Eğitmen Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın Orbay
• Türkiye’den İtalya’ya Etrüskler Ve İskandinavların Ataları – Tor Destanı
• Eğitmen Dr. Begümşen ERGENEKON
c) Fotoğraf Atölyesi
Derneğimizin Fotoğraf Topluluğu ile yeni fotoğraf kursları, seminerler ve atölyeler açmış, fotoğraf çekimi
gezileri düenlenmiştir. Fotoğrafı seyirlik olmaktan çıkarıp profesyonel bir etkinliğe dönüştürecek şekilde çalışmalarını gerçekleştiren “Fotoğraf Atölyesi”, “Fotoğrafa Giriş” seminerlerinin yanı sıra “Fotoğraf
İşleme” seminerleri düzenlemiştir. Başlangıç ve gelişme düzeyindeki fotoğraf etkinlikleriyle birlikte profesyonel düzeyde “Fotoğraf Çekim Eğitimleri” verilmiştir. Bu seminer ve eğitimler kapsamında fotoğraf
çekimi gezileri düzenlenmiştir. Dönem sonunda etkinliklere ve gezilere katılanların fotoğrafları tesisimizde sergilenmiştir. Ayrıca, fotoğraf yarışmaları düzenlenmiş ve katılımcıların fotoğrafları sergilenmiştir.
d) Resim Atölyesi
Atölyemiz yeni dönem çalışmalarına başlamış, karakalem, suluboya, yağlıboya teknikleri kullanılmıştır.
Bu tekniklerin çalışma süresi içerisinde temel düzeyin üstünde öğretilmesi amaçlanmıştır. Dönem sonunda katılımcıların eserleri tesisimizde sergilenmiştir.
e) Heykel Atölyesi
Heykel Atölyemiz yoğun bir ilgi odağı olmaya devam etmiş ve katılımcılar üretime geçerek sergi yapacak
kadar çok miktarda heykel üretmeyi başarmışlardır. Dönem sonunda katılımcıların heykelleri tesisimizde
sergilenmiştir.
f) Sinema Kulübü
Sinemanın olumlu yanlarının bireysel ve toplumsal anlamda bir zenginlik aracı olması için çaba harcamak” amacıyla 2010 yılında faaliyete geçen Sinema Kulübü toplantılarına Ankara’da sinema sanatıyla
uğraşan çok sayıda yazar, yönetmen, akademisyen katıldı. Bazı programlar ise bizzat Kulübümüz üyeleri tarafından hayata geçirildi. ODTÜ Mezunları Derneği Sinema Kulübümüzün 2013 (Haziran) - 2014
(Nisan) Etkinlikleri:
1. İşçi filmleri ve İşçi Filmleri Festivali üzerine söyleşi yapıldı. Konuklar: İşçi Filmleri Festivali
Düzenleme Komitesi’nden Funda Başaran, sinema yazarı Neşe Ürel, yönetmen Bora Balcı, yönetmen Ahmet Özer idi.
2. “Gördüğümüz Kendi Yüzümüzdür” isimli, Tekel Direnişi’ni anlatan belgesel gösterildi ve
konuk Ahmet Özer ile bu belgesel üzerine sohbet toplantısı yapıldı.
3. “Sovyet Sineması” konulu etkinlik yapıldı. Konuk: Sekans Sinema Grubu’ndan Gökhan
Erkılıç idi.
4. “İran Sineması” üzerine bir etkinlik yapıldı. Konuk: Fatin Kanat idi.
5. İranlı yönetmen Mecit Mecidi’nin filmi “Serçelerin Şarkısı” izlendi ve üzerine konuşuldu.
Konuk: Fatih Kanat idi.
6. “Bir Filmi Sevmek” etkinliği yapıldı: Yönetmen Mahur Özmen
7. Fernando Solanas’ın “Sur” filmi izlendi ve konuk Gökhan Erkılıç ile film üzerine konuşuldu.
40
8. Dziga Vertov’un “Kameralı Adam” filmi izlendi. Konuk: Sekans Sinema Grubundan Ece
Özdemir idi.
9. Yılmaz Güney’in “Umut” filmi izlendi ve konuk Nihat Taydaş ile film üzerine söyleşi gerçekleştirildi.
10. “Sinema ile Yaşama Farklı Bir Bakış Mümkün” etkinliği yapıldı. Konuk: Mahur Özmen idi
11. Gilo Pontecorvo’nin “Cezayir Savaşı” filmi gösterildi ve konuk Gökhan Erkılıç ile
12. Semih Kaplanoğlu’nun “Yumurta” filminin ilenmesi ve Sinema Yazarı Neşe Ürel ile yapılan
söyleşi etkinliği.
13. Seren Yüce’nin “Çouğunluk” filmini izlendi ve Sekans Sinema Grubundan Ece Özdemir ile
söyleşi yapıldı.
14. Taylan Kardeşler’in “Vavien” filmi ve konuk: Prof. Dr. Faruk Gençöz (ODTÜ) ile söyleşi
etkinliği yapıldı.
15. “İskandinav Sineması ve Dogme Akımı” üzerine Nur Canoğlu (ODTÜ MD Sinema Kulübü)
bir sunum yaptı.
16. Dardanne Kardeşler’in “Rosetta” filminin gösterimi ve konuk Fatin Kanat ile söyleşi yapıldı.
17. Mike Nichols’un “Witt” filminin gösterimi ve Seyreylem Sinema Kollektifi’nden Dr. Volkan
Kavas ile Gülnur Güler’in (ODTÜ Öğrencisi ve ODTÜ MD Sinema Kulübü üyesi) sunum ve
söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.
18. David Lynch’in “Kayıp Otoban” filminin gösterimi ve konuk Prof Dr. Ruken Öztürk (AÜ) ile
söyleşi yapıldı.
19. Söyleşi: “Büyük Anadolu Yürüyüşü” Konuk: Yürüyüşçüler idi.
20. Iciar Bollain “Even the Rain” filmini izlendi ve Ebru Vural (ODTÜ MD Sinema Kulübü) bir
sunum yaptı.
21. Gül Muyan’ın katılımı ile kendisinin Sedat Simavi ödüllü “Kaybedenler” isimli TRT programı üzerine söyleşi yapıldı.
22. Ken Loach’ın Route Irish (Tehlikeli Yol) filminin gösterimi ve konuk Kamil Akdoğan’ın
(ODTÜ MD Sinema Kulübü) sunumu yapıldı.
23. Senaryo Yazımı üzerine bir söyleşi yapıldı. Konuk: Senaryo Yazarı ve Eğitmeni Mehmet
Eroğlu idi.
24. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmi izlendi ve konuk, Sinema Yazarı Neşe Ürel ile söyleşi
yapıldı.
25. Ömer Lütfi Akad’ın “Vesikalı Yarim” filminin gösterimi ve konuk, Prof. Dr. Ruken Öztürk
(AÜ) ile söyleşi yapıldı.
26. Özcan Alper’in “Gelecek Uzun Sürer” filmi ve konuk,Sekans Sinema Grubundan Ece Özdemir ile söyleşi yapıldı.
27. Sally Potter ‘ın “Tango Dersi” filminin gösterimi ve konuk: Prof. Dr. Seçil Büker ile söyleşi
yapıldı.
28. Angelopoulos Sineması ve “Sonsuzluk ve Bir Gün” Film çözümlemesi söyleşisi. Konuk:
Neşe Ürel idi
29. “Davutpaşa’nın Külleri” Konuk: Yönetmen Sevgi Türkmen, Nuray Türkmen ile söyleşi
yapıldı.
30. “Toplumcu Gerçekçi Sinema” Konuk: Ahmet Gürata (Bilkent Üniversitesi) söyleşisi yapıldı.
31. Fernando León de Aranoa›nın Amador filminin gösterimi.
32. Murat Özçelik›in yaptığı «Ölücanlar» belgesel sunumu gerçekleşti.
33. Sevgi Türkmen ile Ingmar Bergman›ın «Güz Sonatı» film üzerine söyleşi yapıldı.
34. Cafer Panahi’nin Mücteba Mirtahmasb ile yönettiği “Bu Bir Film Değildir” isimli filminin gösterimi yapıldı.
35. Ece Özdemir’le Ümit Ünal’ın “Nar” isimli filminin gösterimi yapıldı.
36. Sema Alpan Atamer ile Jan Nemec’in “Demanty Noci” (Diamonds of the Night) isimli filminin gösterimi yapıldı.
37. Hafıza Derneği’nin yapımı olan Büka Barane isimli filmin gösterimi yapıldı.
41
38. Tuncel Kurtiz anısına “Mutlu Aile Defteri” filminin gösterimi yapıldı.
39. İki yasaklı film: “Su da Yanar” ve “Düşler, Tutkular, Suçlar” filmlerinin gösterimi yapıldı.
40. İranlı Yönetmen Mahdi Moniri›nin «Tinar» isimli belgesel filminin gösterimi yapıldı.
41. “Karanlığı Taramak” filminin gösterimi yapıldı.
42. “Sen Dünyaya Gelmeden” (Twice Born)filminin gösterimi yapıldı.
43. Incendies”(İçimdeki Yangın) filminin gösterimi yapıldı.
44. Chang-dong Lee’nin “Poetry” (Şiir) filminin gösterimi yapıldı.
45. Abbas Kiarostami, İngiliz Ken Loach ve İtalyan Ermanno Olmi) birlikte yönettiği “Tickets”
(Biletler) filminin gösterimi yapıldı.
46. “The Suspended Step of the Stork” (Leyleğin Geciken Adımı) filminin gösterimi yapıldı.
47. “Mutluluk Veren Ekmek” ( Bread of Happiness) filminin gösterimi yapıldı.
48. “Caché” (Saklı) filminin gösterimi yapıldı.
49. Francesco Bruni’nin “Scialla!”(Sakin ol!) filminin gösterimi yapıldı.
50. Vittorio De Sica “Umberto D.” filminin gösterimi yapıldı.
Kulübün elektronik posta grubunda çoğunluğunu Dernek üyesi mezunlarımızın oluşturduğu yüze yakın
isim bulunmaktadır. ODTÜ öğrencilerine ve çalışanlarına da kapısı açık olan Kulübümüz 24. Uluslararası Ankara Film Festivali’nin destekleyenlerinden biri olmuş ve üyelerimiz bu anlamlı festival kapsamındaki Onat Kutlar’ın bir denemesinden uyarlanmış olan, Selma Köksal’ın yönettiği “Bahar İsyancıdır” filmini
Vişnelik’te izleme fırsatı bulmuşlardır.
g) Felsefe Kulübü
Dernek çatısı altında felsefe alanında temel ve ileri düzeyde bilgi paylaşımı yapılması ve felsefeye ilgi
duyan mezunlarımızın bir çatı altında buluşması amacıyla kurulan “Felsefe Kulübü” Yaman Örs eğitmenliğinde, 10 adet felsefi etkileşim toplantıları düzenlemiştir. Bu felsefi etkileşim toplantılarının temel amacı,
felsefi-bilimsel kuşkuculuğun ve onların kavramsal düzeydeki eleştirel değerlendirme yetilerinin geliştirilmesi olmuştur. Dönem içerisinde katılımcılara temel ve ileri düzeyde bilgilendirme seminerleri, açık
oturumlar ve atölye çalışmaları ile interaktif uygulamalar yapılmıştır. Konuk olarak Doç. Dr. Barış Parkan
ile “Diyalektik” ve “Materyalizm” ve konuk Doç. Dr. H.Haluk Erdem ile “David Harvey’in, Marx Yorumu” ile
katılmışlardır.
h) OMD Oyuncuları ve Tiyatro Kulübü
ODTÜ Tiyatro Topluluğu’nun da kurucuları arasında bulunan Yücel Çelikler’in çalıştırdığı ve bir “Repertuar Tiyatrosu” konseptinde çalışan OMD Oyuncuları 10 Haziran 2011 tarihinde “Keşanlı Ali Destanı” ile
merhaba demiştir. Başlangıçta üyelerimiz ve yakınları ile çalışmalarına başlayan atölyemiz, daha sonra
bursiyer öğrencilerimizi de kadrosuna eklemiştir. Yaşları 10 ile 55 arasında değişen 41 oyuncu ve 12
müzisyenden oluşan kadrosuyla OMD Oyuncularımız «Keşanlı Ali Destanı»nı bugüne kadar yapılmış
prodüksiyonlardan farklı bir yaklaşımla, yeni bir yorum getirmişlerdir. OMD oyuncuları ikinci oyun olarak
da 2012 Nisan ayında ilk kez sergiledikleri «Macinpott Acılarından Nasıl Kurtulur» isimli eseri sahneye
konulmuştur. Sonrasında geçtiğimiz yıl OMD Tiyatro oyuncuları Çavuş Musgrave’in Dansı isimli oyunu
sahneye koymuşlar ve bu sene de ilk kez bir Türk yazarının oyununu sahneleyerek “Evham “ isimli oyunun prömiyerini yapmışlar ve yine ilk kez Turne deneyimi yaşamışlardır.
ı) Opera Kulübü
Derneğimiz bünyesinde Opera sever üyelerimizi buluşturmak adına başlatılan bu Opera Kulübü çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Giacomo Puccini’nin “La Boheme” Operası DVD dinletisi; Gaetano Donizetti’nin
“Anna Bolena” Operası DVD dinletisi; Gaetano Donizetti “Anna Bolena” Operası DVD dinletisi bunlardan
bazılarıdır.
i) Koleksiyon Kulübü
Tüm dünyanın en saygın hobilerden biri olarak sayılan koleksiyonculuğun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için Derneğimizin girişimleriyle ülkemizde ender görülen çalışmalar Dernek çatısı altında başlatılmıştır. Günümüzde koleksiyon kültürünün gelişkinliği, bir ülkenin entelektüel gücünün de bir yansıması
olarak görülür. Koleksiyon Kulübü›nün Dernek bünyesi altında faaliyetlerine başlaması üyelerimiz tarafından takdirle karşılanmış ve büyük bir ilgi görmüştür. Tesis içerisinde kurulan «sergi alanına» konuya
ilgi duyan üyelerimiz tarafından çeşitli koleksiyonlar bağışlanmaktadır. Koleksiyon yapan veya koleksi-
42
yonculuğa ilgi duyanların bu faaliyet alanında, kurumumuz çatısı altında ortak çalışmalar yapabilmesi,
koleksiyon kültürünün gelişmesi, koleksiyonculuğa dair objelerin temini, tasniflenmesi, saklanması, tanıtımı, değer tespiti gibi konularda görüş alışverişinde bulunabilmeleri, koleksiyonların sergilenmesi
amacı ile 11 Kasım 2013’te oluşturulan Kulübümüz kurulduğu tarihten bugüne kadar pek çok etkinliğe
imza atmıştır. Bunlardan bazıları:
• “Dün ve Bugün Saatlerimiz” konulu sergi; (Hikmet Dinçer’in sunumu ile);
• “Ankara’nın Dereleri”(Erman Tamur’un sunumu ile); “Koleksiyon Kültürü” sohbet toplantısı;
• “Pul Koleksiyonculuğu” üzerine söyleşi ve Hakan Yılmaz’ın sunumu; • “Çanakkale Savaşı’nın Unutulan Cephesi Hava Savaşları” konulu Bülent Yılmazer’in konferansı;
• Çanakkale Hava Savaşları Sergisi; Karma Koleksiyon Sergisi ve Toplantısı; “Milli Bayramlarımız”
konulu sergi şeklindedir. Koleksiyon Kulübümüz her 15 günde bir farklı gündemlerle ve etkinliklerle bir
araya gelmeye devam etmektedir.
j) Yelken Kulübü
“Yelken Kulübü”, üyelerimiz arasında deniz ve yelken tutkunlarının bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için oluşturulan bir Kulübümüzdür. Kulüp düzenli aralıklarla çalışmalarını planlamaktadır.
k) Gezi Kulübü
Dünyanın her yerinde gezginler, benzersiz bir tutku ve heyecanla gezip gördüğü yerleri, tanıdığı insanları, edindiği izlenimleri anlatmak, deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya gelmekte, kendilerince
oluşturdukları iletişim platformlarında gezi kültürüne katkıda bulunmaya çalışmaktalar. Derneğimiz bünyesindeki Gezi Kulübü, seyahat etmeyi, seyahat ederken araştırmayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerini paylaşmayı seven üyelerimizi bir araya getirmek amacı ile kurulmuştur. Birlikte yeni yerler görmek, seyahat
fotoğrafları çekmek, bu fotoğrafları ve anılarını paylaşmak, edindiği tecrübeleri diğer seyahat severlere
aktarmak, gezginlik kültürünün yayılması için çaba sarf etmek isteyen üyelerimiz 19 Şubat 2014’den beri
bu kulübümüzde buluşmaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar pek çok çalışmaya imza atan Kulübümüze üye olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarak devam etmektedir.
Kulübümüz 15 günde bir Dernek çatısı altında renkli sunumlarla bir araya gelmektedir.
V) PROJELER
a) 100 TL’ye Okul Projesi
ODTÜ’lülerin İlköğretim Okulu Yaptırma Kampanyası olan “Okula Yüz Verin” Kampanyası, ODTÜ mezun ve öğrencilerinin gönüllü çalışmalarıyla gelişmiş, karşılaşılan zorluklar aşılarak ODTÜ Mezunları
İlköğretim Okulu’nun yaptırılması ve üniversite - ilköğretim okulu kardeşliği hedefine doğru ilerlemesi de
gerçekleştirilmiştir.
Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülerek okulun yapılacağı yer belirlenmiş; mimari proje hazırlanmış ve Ankara Valiliği ile Derneğimizin imzaladığı sözleşme sonrası 23
Ocak 2010›da ODTÜ Rektörü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları ve Derneğimiz Yönetim Kurulu›nun katılımıyla temelimiz atılmıştır. ODTÜ Mezunları Ortaokulu üyelerimizin ve ODTÜ’lülerin
bağışları ile yoğun bir inşaat süreci yaşamış ve 25 Kasım 2012 tarihinde inşaat bitirilerek okul törenle
hizmete açılmıştır.
Projenin asıl amacı olan eğitim faaliyetleri yürütülmesi için Ankara Gönüllü Takımı ve ODTÜ Eğitim
Fakültesi ile ortak projeler başlatılmış, 2012-2013 ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da benzer faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Projeye kaynak yaratmak için çeşitli tanıtım toplantılarına katılınmış, Leman Sam, Yeni Türkü, Erkan
Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu, Arif Sağ, Tolga Çandar, Suavi, İncesaz gibi sanatçılarımız kampanyamız yararına konserler vermiş; Ankara Devlet Tiyatroları, Fosforlu Cevriye oyunu özel gösterimi ile
kampanyamıza maddi katkılarda bulunulmasını sağlamıştır.
b) ODTÜ Mezunları Derneği – THBT Avrupa Birliği Projesi
Avrupa Birliği projelerinden birisi olan Diyalog için Halk Bilimi projesi kapsamında ODTÜ Mezunları Derneği ve THBT ile Bulgaristan arasında yürütülen proje kapsamında karşılıklı olarak her iki tarafın halk
bilimleri incelenerek, belirlenen köylerden özgün örnekler sergilemiştir. 2012 Eylül ayında kapanış etkinliği yapılmıştır.
43
c) ODTÜ Mezunları Derneği Uluslararası Kanun Festivali Projesi
Destekleyicileri arasında Kültür Bakanlığı’nın bulunduğu Kanun Festivali bir ilk olarak Derneğimiz bünyesinde Ekim 2012 yılında gerçekleştirilmiş olup uluslar arası büyük bir festivalin paydaşı olması bakımından bu önemli sanatsal faaliyet farkındalık yaratmıştır.
d) ODTÜ Mezunları Derneği OMD Athletics Spor Merkezi
ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu, Vişnelik’te kurulduğu günden beri farklı işletmeciler tarafından işletilen ve üyelerimizin çok tepki gösterdiği, çeşitli olumsuzluklar yaşadığı Spor Merkezi’ni çeşitli
sıkıntı ve sorunlara rağmen kararlı duruşu ile kendi işletmesine açmıştır. Böylece OMD ATHLETICS
SPOR MERKEZİ büyük bir yatırım gereksinimi ile sıfırdan yeniden kurularak teknolojinin getirdiği son
model ekipman ve aletlerle donatılarak konusunda uzman hocalarla üyelerimizin hizmetine girmiştir. Bu
sayede hem üye memnuniyeti oluşmuş, hem de spor merkezi gelirleri ile spor merkezinin giderlerinin ve
yatırım finansmanının bir kısmı karşılanmaya başlanmıştır. OMD Athletics’te hem fitness, masaj, sauna
hizmetleri, hem çok yankı bulan plates, yoga ve diğer grup egzersizleri, hem de çocuklar için jimnastik
ve Yaz Kampları gerçekleştirilmektedir.
e) ODTÜ Mezunları Derneği Tenis Kortları ve Paintball Projesi
Vişnelik tesisinin projelerinin çizildiği günden beri hep gündemde olan ve üyelerimizin sürekli yapılmasını bekledikleri ancak mali olanaksızlıklar nedeniyle bir türlü yapılamayan OMD TENİS KORTLARI maliyet ve altyapı projelendirimesi ve fizibilitesinin yapılması ve bu doğrultuda proje için gerekli finansman
sağlanması ile hayata geçirilmiştir. Üç adet çağdaş ve modern malzeme kullanılarak yapılan tenis kortunu üyelerinin hizmetine sunan Yönetim Kurulumuz, bu tenis kortlarından bir tanesinin üstünü kapatarak
Kapalı Tenis Kortu haline dönüştürmüş ve yaz kış kullanılmasına olanak sağlamıştır.
Ayrıca geçen ay söz konusu projeye PAİNTBALL projesi de eklenmiş olup, paintball oynamak isteyen üyelerimiz için gerekli, ortam sağlanmıştır.
f) ODTÜ Tarihçesi Projesi
Kurulduğu günden bu yana ODTÜ tarihi her zaman ülkemiz tarihi ile iç içe geçmiştir. ODTÜ tarihi ve
geçmişine ODTÜ’lülerin bilinç ve doğru bilgi ile sahip çıkmaları ve geleceği doğru analiz etmelerini sağlamak amacıyla ilki 2002 yılında yayınlanan ODTÜ Tarihçesi Derneğimiz tarafından yenilenerek 2012 yaz
aylarında yeniden yayınlanmıştır. Geçmişe dair tarihsel not bırakma işlevini yerine getiren ve daha önce
sınırlı sayıda üretilen ODTÜ Tarihçesi’nin yeni baskısı, doğru bilgilendirme adına yapılan eklemelerle
toplumsal geçmişimize ve ODTÜ tarihine ışık tutacaktır.
g) ODTÜ Mezunları Derneği Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu Projesi
15 Haziran 2013 tarihinde Vişnelik’te inşaasına başlanan Basketbol Salonu 3 ay süren çalışmaların
ardından tamamlanmıştır. 500 bin TL civarında bir maliyetle tamamlanan 900 m2’lik Salon’da, 1 ofis, 3
soyunma odası, 1 depo ve 100 kişilik bir seyirci tribünü bulunmaktadır. 22 Aralık 2013 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen Salon›a verilecek ismin, 13 Kasım 2013 tarihindeki
Danışma Kurulu Toplantısı›nda, Derneğimiz Kurucu Üyelerinden Prof. Dr. Rüştü Yüce anısına «ODTÜ
Mezunları Derneği Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu» olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Açıldığı tarihten bugüne kadar yoğun çalışmalarını sürdüren Basketbol Sahası›nda, basketbolun dışında farklı spor dallarına da yer verilmiş, çocuklar için farklı şehirlerde ve Ankara›da kamplar düzenlenmiş,
Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü›ne basketbol branşını da ekleyerek resmi müsabakalarda yer almak
adına ortak çalışmalar planlanmıştır. Basketbol Salonu›ndan kira geliri elde edilmektedir.»
h) ODTÜ Mezunları Derneği - Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü
Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübü’nün Derneğimiz bünyesindeki OMD Athletics Spor Merkezi ile birlikte
yaptıkları çalışmalar, 06-16 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik olmasının yanı sıra yetişkinlere yönelik
başlangıç aşamasında da gerçekleştirilmiştir. Eskrim’in spor ve sanat olarak çocuk ve gençlerin zihinbeden gelişimindeki olumlu etkileri konusunda aileler ve katılımcılar bilgilendirilmeye çalışılmış; çocuk
ve gençlerin zamanında, çabuk karar verme, dikkat, denge, sürat, dayanma gücü gibi kişisel refleks ve
yeteneklerin gelişmesine katkı sağlaması ve daha pek çok yararı nedeni ile eskrime yönelik “yaz okulu”
konsepti ile de çalışmalar yapılmıştır. Bünyesinde ulusal , uluslararası başarılı milli sporcuları barındıran
Kulüp’te ödül alan sporcular spora ilgi duyan çocuklar için model teşkil etmektedir. Tesisimizde teşvik ve
talebi artırmak için alınan ödüllerin sergilendiği bir alan oluşturulmuştur.
44
4. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ HAZİRAN 2012 - MAYIS 2014 ETKİNLİKLERİ
Derneğimizde 2012 - 2014 yılları çalışma döneminde, yaklaşık 20 ayrı alanda aşağıda detay bilgileri
verilen, 333 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etinliklere İşletme ve OMD Athletics bünyesinde rutin
olarak gerçekleştirilen etkinlikler dahil edilmemiştir.
HAZİRAN 2012
• ODTÜ Hour Kokteyl
Üyelerimizin katılımıyla…
• Suların Nazlı Çiçeği Konser ODTÜ Mezunları Türk Müziği Korosu’ndan...
• Görkemli Vietnam-Kamboçya-Tayland Sunum
Konuk: Dr. Nur Canoğlu
• Çim Amfi’de “Duman” Rüzgarı Konser Çim Amfi Konserleri
• Küba Gecesi
Yemekli Gece LATIN CUBA’nın canlı performansı eşliğinde…
• Can Bonomo Konseri
Konser Çim Amfi Konserleri…
• Wine Hour Kokteyl
Üyelerimizin katılımıyla…
• Mezunlar Günü Özel Gecesi Yemekli gece Dünyanın dört bir yanından gelen mezunlarımız Vişnelik’te buluştu…
• Sinema Kulübü • Dörtdivan-Bolu Aladağ Göleti Buluşma
Bisiklet Gezisi Fernando León de Aranoa’nın Amador filmi…
Yaşasın iki teker…
TEMMUZ 2012
• Pink Martini Konser Yeniden Çim Amfide…
• ODTÜ Hour Kokteyl
Havuzbaşı sohbetleri...
• Ruhi Ödev Fotoğraf Sergisi Sergi
Alınteri…
• Delikanlım Belgesel Gösterimi
Can Dündar’dan…
• Devrimden Sonra
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film
Şöleni... • Bisiklet Hırsızları
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni...
• Wine Hour Kokteyl
• Çığlıklar ve Fısıltılar Film Gösterimi Havuzbaşı sohbetleri... Yıldızların Altında Film
Şöleni... • Gündüz Güzeli
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film
Şöleni... • Tercih Rehberliği
Rehberlik
• Sineklerin Tanrısı
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... • Burjuvazinin Gizli Çekiciliği Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni...
• Grönland Tükeniyor Bilgilendirme
Biz Tehlikenin Farkındayız!
• Fanny ve Alexander Film Gösterimi Eğitimci yöneticilerimiz
katkılarıyla…
Yıldızların Altında Film Şöleni... 45
AĞUSTOS 2012
• Kırmızı Balon’un Yolculuğu Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni...
• ODTÜ Hour Kokteyl
Havuzbaşı sohbetleri... Korur Turizm işbirliğiyle…
• Ayvalık-Cunda-Bozcaada-Kazdağları Gezi
• Carancho
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... • Vahşetin Çocukları Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... • Büyük Sessizlik
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... • Bombon
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni ...
• Yaz Tatili / About Elly
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni...
• Wine Hour Kokteyl
Havuzbaşı sohbetleri...
• Hayatın Lezzeti/Tapas
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... • Keman / The Voiolin Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni..
• Ajami
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni... Kokteyl
Havuzbaşı sohbetleri devam...
• Güney Afrika Sunumu
Fotoğraf Sunumu
Konuk Şirin Çankaya
• Rüzgar Bizi Sürükleyecek
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni...
• Goran Bregovic
Konser Çim Amfi Konserleri…
• Cennet
Film Gösterimi • Zamanın Tozu/The Dust of Time
EYLÜL 2012
• ODTÜ Hour Yıldızların Altında Film Şölen...
• Umut Limanı
Film Gösterimi Yıldızların Altında Film Şöleni sezona veda...
• Wine Hour Kokteyl
Havuzbaşı sohbetleri sezona veda ediyor…
• Vişnelik Spor Şenliği
Spor Şenliği
Haydi Eğlence, Haydi Hareket
• Sinema Kulübü Buluşma Murat Özçelik “Ölücanlar” belgeseli…
• Diyalog için Halk Bilimi Projesi Konser Kapanış Töreni - Sivil Toplum Diyaloğu II
• 1. Uluslararası Kanun Festivali Sempozyum Kültür Bakanlığı Tanıtma Fonu katkılarıyla...
• Oku Düşün Paylaş Çocuklarımıza özel
6. ve 7. sınıf öğrencilerimizle…
• Gökçe ve Zakkum
Konser Çim Amfi Konserleri…
Kokteyl
Yenilenen Lobi Restoranımızda…
• Side-Kızılağaç Gezisi
Gezi
Gömü Tur katkılarıyla…
EKİM 2012
• ODTÜ Hour • Tiyatro Atölyesi
Atölye Çalışmaları
Tiyatro Kulübümüz yeni dönem çalışmaları... 46
• Balık Pişirme ve
Çağdaş Mutfak Lezzetleri Mutfak Kursu
Vişnelik aşçıları katkılarıyla…
• Arkeolojiye Yeni Yaklaşımlar,
Yeni Bakış Açıları
Arkeoloji Seminerleri Prof. Dr. Numan Tuna ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Atakuman katkılarıyla…
• Fotoğraf Atölyesi
Atölye Çalışmaları
Fotoğraf Kulübümüz çalışmalarına başlıyor…
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Yaşar
Konser Çim Amfi Sonbahar Konserleri…
• Cumhuriyet Bayramı Özel Gecesi
Özel Gece
Cumhuriyetin 89. Yıldönümü…
• Felsefe Kulübü
Atölye Çalışmaları
Felsefe Kulübü çalışmaları başlıyor…
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları
Fakir Baykurt’un “Onuncu Köy” isimli romanı…
KASIM 2012
• Anıtkabir Resmi Töreni
Tören Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı vurgulayarak bu yolda mücadele edenleri bir kez daha saygıyla andık…
• Hocam Forum Var! Buluşma
YÖK Yasa Tasarısı…
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Güzel Konuşma Seminerleri Seminer
Eğitmen Aylin Özmenek...
• Şehnaz Sam
Yemekli Gece Özel menü eşliğinde...
• Dünden Yarına Kürt Meselesi
Söyleşi
ODTÜ’lüler Gündemi Tartışıyor..
• Sinema Kulübü
Buluşma
Sevgi Türkmen ile Ingmar Bergman’ın “Güz Sonatı” filmi…
• ODTÜ Mezunları Ortaokulu Açılış Töreni
Okulumuz açılıyor…
• Fotoğrafa Giriş ve İşleme
Seminer
Feryal Uludağ ve Yavuz Ildız eğitmenliğinde...
• Wine Hour Kokteyl
Hocalarımızla bir aradayız…
• Andreas Varady Trio
Dinleti Vişnelik Salonu’nda sevenleri ile buluştu…
• Pratik Matematik
Çocuklarımız için
Bu Pazar Çocuklara...
• Öğretmenler Günü Özel Gece
Öğretmenlerimize müzik ve eğlence ziyafeti…
• Amatör Denizcilik Semineri Seminer
Derin Mavi Denizcilik Eğitim Merkezi işbirliği ile...
47
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları
Latife Tekin’in “Sevgili Arsız Ölüm” isimli romanı…
• Zekai Tunca
Yemekli Gece Özel menü eşliğinde…
• Hindistan Sunumu
Fotoğraf Sunumu
Konuk Nuri Halil Uğur…
• Fotoğraf Yarışması Yarışma
Mekanlarımız…
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Anma Töreni
ODTÜ’lüler 2 Aralık Anıtı başındaydı…
ARALIK 2012
• 02 Aralık 1977’yi Anma Töreni
• Sinema Kulübü
Buluşma
Cafer Panahi’nin Mücteba Mirtahmasb ile yönettiği “Bu Bir Film Değildir” isimli filmi…
• Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul
10 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan karar gereği…
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Hocam Forum Var! Buluşma Araştırma Görevlilerinin Sorunları ve Talepleri…
• Kriptografi: Şifreleri Çözüyoruz...
Çocuklarımız için
Bu Pazar Çocuklara...
• Türkiye Güneşten Panel Konuklar Ateş Uğurel, Şenol
Elektrik Alabilecek mi?
Tunç, Burak Kartal Moderatör Haluk Gedik...
• Kürtler Ne İstiyor? Söyleşi
ODTÜ’lüler Gündemi Tartışıyor, Konuk Ertuğrul Kürkçü
• DNA Nedir? Meyvelerden Çocuklarımız için
Bu Pazar Çocuklara
DNA İzole Ediyoruz
• Bilişim Güvenliği ve Şifre Yönetimi Seminer
Ücretsiz etkinlik…
• Yılbaşı Kokteyli
Kokteyl
Üyeler ve Bursiyerlerimiz ile
bir aradayız…
• Yılbaşı Kokteyli
Kokteyl
Demokratik Kitle Örgütleri ile…
• İncesaz
Konser ODTÜ KKM’de Okula Yüz Verin Yararına…
• Felsefe Kulübü
Buluşma
Diyalektik ve Materyalizm – Konuk: Doç. Dr. Barış Parkan
• 2013’e Vişnelik’te Merhaba! Özel Gece
Her zamanki gibi nefis bir gece yaşandı…
OCAK 2013
• Photoshop Kursu Başlıyor... Seminer Eğitmen: Gözde Sarıkamış…
• Komer Olayı
Forum “ODTÜ Tarihinde Bir Kilometre Taşı”
48
• Suriye’de neler oluyor? Söyleşi
ODTÜ’lüler Gündemi Tartışıyor, Fehim Taştekin, Utku Çakırözer, Cüneyt Ünal, Refik Eryılmaz L. Doğan Tılıç
• Vişnelik’te Balkan Rüzgarı Yemekli Gece Balkan müzikleri eşliğinde…
Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Panel Dr. Aydın Kolat, Prof. Dr.
Safa Bolat ile Şenlik Bandosu
• Wine Hour • Bilgi Güvenliği ve Kayıtlı Elektronik PostaMustafa Alkan, Demet Kabasakal, Ayhan Şehrin, Şükran Gültekin
• “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Çocuklarımız için
Bu Pazar Çocuklara…
Nasıl Tespit Edilir?”
• Asya ve Kuzey Amerika Sunum Konuk: Ali Eriç
• “Enerji Verimliliği ve Panel Vedad Gürgen, Arif Künar, N. Kentsel Dönüşüm”Kubilay Büyüklü Moderatör Prof. Dr. Semra Siber Uluatam
• Hayal Deryası
Konser ODTÜ Mezunları Türk Müziği Korosu
• Dersim’in Kayıp Kızları Belgesel Gösterimi
20. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında…
• 68’liler Anlatıyor
Belgesel Gösterimi
20. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında…
• Adalet ve Demokrasi
Söyleşi
20. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında…
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları E. M. Remarque’ın “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” isimli romanı
• Felsefe Kulübü Toplantıları Toplantı
Yaman Örs öncülüğünde ayda bir, 5 aylık konulu ve konuklu toplantılar...
• Güney Amerika, Afrika, Avrupa Fotoğraf Sunumu
Konuk: Ali Eriç
Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Çocuklarımız için Eğitmen: Güher Hatın Yörük
• Çocuk Halk Oyunları Kursu Çocuklarımız için
Eğitmen: Esen Aççı Aydın
ŞUBAT 2013
• ODTÜ Hour • Yaratıcı Drama Atölyesi • “Kürt Meselesinde Çözüm Umutları” Panel ODTÜ’lüler Gündemi Tartışıyor Konuklar Atilla Kart, Galip Ensarioğlu...
• Vedat Sakman
Yemekli Gece Özel menü eşliğinde…
• Sevgililer Günü
Özel Gece
Şehnaz Sam eşliğinde…
• Roman Gecesi
Yemekli Gece Özel menü ve sunum eşliğinde...
49
• “Küresel Krizin neresindeyiz? Panel Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dünya
ve Türkiye”Dr. Aziz Konukman,
Mustafa Sönmez
• Rüya Gibi Konser Feruzan Esmergül Türk Müziği Konseri
• Robot Eğitimi
Çocuklarımız için
Eğitmen Azer Mert
• “Kömür Santralleri ve
Panel Muzaffer Başaran, Nevzat Yatırım Modelleri”Şahin, Oğuz Bal Moderatör
Ali E. Göçmen
• Katmandu, Nepal Ve Hindistan
Fotoğraf Sunumu
Konuk Necmettin Külahçı
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları Psikoloji izdüşümünde Edebiyat, Konuk Şule Şahin
• Sinema Kulübü Buluşma
Konuk Ece Özdemir’le Ümit Ünal’ın “Nar” isimli filmi…
• “İktidar ve Patron Kıskacında Panel ODTÜ’lüler Gündemi
MART 2013
Medyanın Halleri”
Tartışıyor, L. Doğan Tılıç, Ertuğrul Mavioğlu, Ahmet Abakay
• Doğa ve Makro Atölyesi
Atölye Çalışmaları
Eğitmen Atilla Ünlüevcek…
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Sunum Fulya Doğan, Mehmet Özer, Esin Karagülmez
• Hocam Forum Var! Buluşma
Muhalefet ve Sanat
• Fotoğrafa Giriş Ve İşleme Eğitimi
Seminer
Eğitmen Feryal Uludağ, Yavuz Ildız
• Şiirden Besteye, Gönülden Gönüle Şiir Gecesi
Şule Şahin, Aylin Özmenek ve ODTÜ Mezunları TM Koro katkılarıyla…
• Kurabiye Yapımı ve Çocuklarımız için
Bu Pazar Çocuklara
Çocuklarımıza özel
6. ve 7. sınıf öğrencilerimizle…
• Amatör Denizcilik Semineri Seminer
Derin Mavi denizcilik katkılarıyla…
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Bahar İsyancıdır Film Gösterimi 24. Uluslararası Ankara Film Festivali kapsamında…
• Grup Ahenk Yemekli Gece Özel Menü eşliğinde…
Süsleme Atölyesi
• Oku Düşün Paylaş 50
• Suriye Savaşı Ekseninde Ortadoğu da Saflaşma ve
Türkiye’nin Konumu
Söyleşi Konuk Banu Avar
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları Elias Canetti’nin unutulmaz eseri “Körleşme” romanı...
• Çavuş Musgrave’in Dansı
Tiyatro OMD Oyuncuları...
• Türkiye Enerji Görünümü Mart 2013 Panel Oğuz Türkyılmaz, Moderatör Budak Dilli
• Müzik ve Fizik Konser Tahir Aydoğdu
NİSAN 2013
• Özel Günler Mutfağı Seminer
Konuk Yasemin Özkan Türedi
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Karık
Belgesel Gösterimi
ODTÜ’lüler Gündemi Tartışıyor...
• Hocam Forum Var! Buluşma
Muhalefet ve Sanat, Konuk Nedim Saban...
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Evde Şarap Yapımı Sunumu Sunum Seminer tanıtımı amacıyla…
• Çavuş Musgrave’in Dansı
Tiyatro OMD Oyuncuları...
• “Hukuk Devleti ve Panel ODTÜ’lüler Gündemi Yargı’nın Durumu”
Tartışıyor, Konuklar Av. Metin Feyzioğlu, Av. Sema Pekdaş...
• Kapadokya’da Bizans Yerleşimleri Seminer
Arkeoloji seminerleri kapsamında Eğitmen Yrd. Doç. Dr. Fatma Gül Öztürk
• Sinema Kulübü Buluşma
Jan Nemec’in “Demanty Noci” (Diamonds of the Night) isimli filmi, Sema Alpan Atamer
• Burçin Büyükpamukçu’yu Anma
Anma Gecesi Üyelerimiz ve THBT’nin katkılarıyla…
• Shale Gas Panel Ali Arif Aktürk, Mehmet Kul, İsmail Bahtiyar Moderatör Erdinç Özen
• Edebiyat Kulübü
Söyleşi John Fowles’un unutulmaz eseri “Fransız Teğmenin Kadını” romanı
• Hıdrellez Şenliği!
Şenlik Çim Amfi etkinlikleri başladı…
• 4. Çocuk Şenliği
Şenlik Devrim Stadyumu’nda onlarca çocuk ve aileleri ile...
• Roman Gecesi
Özel Gece
Özel sunum ve ikramlar ile..
51
MAYIS 2013
• “Barış Sürecini Sol Nasıl Panel ODTÜ’lüler Gündemi
Değerlendiriyor?Tartışıyor...Konuk: Oğuzhan Müftüoğlu
• Düzce Fotoğraf Gezisi
Fotoğraf Gezisi Fotoğraf Kulübümüz…
• Çocuk Robot Atölyesi
Çocuklarımız için
Bu Pazar Çocuklara…
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Ezgi’nin Günlüğü
Konser Çim Amfi Konserleri, İLK-YAR Yararına…
• Çim Amfi’de Mangal Piknik Piknik Bursiyerlerimizle birleteyiz...
• Toplumcu Belediyecilik
Ulusal Forumu
Forum 12 Demokratik Kitle Örgütü ile birarada…
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Karma Sergi
ODTÜ KKM’de Burs Fonu yararına…
• Özgürlük Kanatlarında II
• Felsefe Kulübü
Buluşma David Harvey’in, Marx Yorumu Konuk Doç. Dr. H.Haluk Erdem
• Kilim-Köklere Yolculuk
Sunum Konuk: Engin Ayça
• Yüksel Dural Konser Piyano Resitali…
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Evde Şarap Yapımı Eğitimi Seminer
Eğitmenler: Prof.Dr. Ersan Akyıldız, Bülent Yılmaz Yaltaöz, Dr. Haluk Hamamcı
• Elektrik Sektöründe Yatırımların Panel Esin Eren, Engin Göksu,
FinansmanıErcan Muti, Cengiz Güneş
Moderatör Esat Serhat Güney
• Kapadokya Gezisine Gidiyoruz!
Gezi
Arkeoloji Seminerleri kapsamında…
• Vişnelik’te Şenlik Var!
Şenlik Geleneksel Şenliğimiz 5. Yılında…
• Duman
Konser Çim Amfi konserleri..
• ODTÜ Hour Kokteyl
Havuzbaşı buluşmaları devam ediyor…
• Wine Hour Kokteyl
Havuzbaşı buluşmaları devam ediyor…
• Vişnelik
Kutlama
Mezunlar Yemeği
HAZİRAN 2013
52
TEMMUZ 2013
• ODTÜ Hour Kokteyl
Havuzbaşı buluşmaları devam ediyor…
• Wine Hour Kokteyl
Havuzbaşı buluşmaları devam ediyor…
• Film Şöleni Gösteri
Victor Kossakovsky’nin “Yaşasın Dünya” belgesel gösterimi.
• Film Şöleni Gösteri Benjamin Avila’nın “Kayıp Çocuk” Filmi
• Film Şöleni Gösteri Aki Kaurismaki’nin “Umut Limanı” Filmi
• Film Şöleni Gösteri Kim Young-ro’nun “Mucize” filmi
• Film Şöleni Gösteri Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami, Ken Loach’ın “Biletler” filmi
• Film Şöleni Gösteri Marie-jaoul De Poncheville’in “Mavi Cennet” Filmi
AĞUSTOS 2013
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Wine Hour Kokteyl
Havuzbaşı buluşmaları devam ediyor…
• Film Şöleni Gösteri So Yong Kim’in “Ağaçsız Dağ” filmi
• Film Şöleni Gösteri Tassos Boulmetis’in “Bir Tutam Baharat” filmi
• Film Şöleni Gösteri Giulio Manfredonia’nın “Yapabiliriz” filmi
• Film Şöleni Gösteri Paresh Mokashi’nin “Cennet Sineması Hindistan” filmi
• Film Şöleni Gösteri Kim Tae-gyun’un “Geçiş” filmi
• Goran Bregoviç Konser Çim Amfi konserleri...
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Hayko Cepkin
Konser Çim amfi konserleri...
• Wine Hour Kokteyl
Havuzbaşı sohbetleri sezona veda ediyor…
• Amatör Denizcilik Semineri Seminer
Derin Mavi denizcilik katkılarıyla…
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
EYLÜL 2013
EKİM 2013
53
• Hitit’in Gizemi Seminer
Eğitmen Yrd. Doç. Dr. Özlem SİR
• Arkeoloji Semineri
GAVAZ
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Felsefe Kulübü Toplantıları Toplantı
Yaman Örs öncülüğünde ayda bir,4 aylık konulu ve konuklu toplantılar
• Edebiyat Kulübü
Söyleşi
Edebiyat Tartışmaları Margurite Yourcenar’ın “Hadrianus’un Anıları” eseri ve Edebiyatta Mitoloji ve Tarih Ekseninde Roma Dönemi üzerine sohbet.
• Resim Kursu
Kurs
Eğitmen: Şule Balan
• Psikodrama Yaşantı Grubu Eğitim Eğitmen:Şule Şahin
• Tiyatro Atölyesi
Eğitmen Yücel Çeliker
Özel menü ve sunum ile...
Kurs
• Cumhuriyet Balosu Özel Gece
- Mısır ve Suriye’de Son Gelişmeler Panel
Katılımcılar: Faruk Loğoğlu, Refik Eryılmaz, Onurkan Avcı
• Fotoğraf Gezisi
Özel Gezi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Yedigöller Milli Parkı..
• Koleksiyon Kulübü Söyleşi
Tanışma toplantısı
KASIM 2013
• Anıtkabir Resmi Töreni
Tören Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı vurgulayarak bu yolda mücadele edenleri bir kez daha saygıyla andık…
• Balık Pişirme Kursu Eğitim Eğitmen Niyazi Yılmazer
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Evde Beyaz Peynir Yapımı Eğitim Eğitmen Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel
• Etkili ve Güzel Konuşma Semineri
Seminer
Eğitmen Aylin Özmenek
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Edebiyat Kulübü
rine sohbet
Edebiyat Tartışmaları
Fatih Atalı ile “Ölü Canlar” eseri üze-
• Heykel Kursu
Kurs
Eğitmen Ece Afacan
• Vedat Sakman Özel Gece
Özel menü ve sunum ile...
• Alpay
Özel Gece
Özel menü ve sunum ile...
Özel Gece
Özel menü ve sunumlar ile...
• Urfa Sıra Gecesi
54
ARALIK 2013
• Çocuk Halk Oyunları Kursu Eğitim Eğitmen Esen Aşcı Aydın
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Eğitim Eğitmen Atilla Ünlüevcek
• Çocuk Robot Atölyesi
Eğitim Eğitmen Azer Mert
• Alpay
Özel Gece
Özel menü ve sunumlar...
• Doğayı Yaşamak ve Doğa
Fotoğrafçılığı Atölyesi
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları Fyodor Dostoyevski’nin “Budala” romanı
• Bay Mockinpott
Tiyatro OMD Oyuncuları...
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Geçmişten Günümüze Toplumcu Panel Belediyecilik Örnekleri Konuşmacılar: Bülent Tanık, İkbal
Polat, Sedat Göçmen
• 4G’li Gelecek Panel BTK, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Aselsan, Ericsson, Huawei ile Teknokent...
• 02 Aralık 1977’yi Anma Töreni
ODTÜ’lüler 2 Aralık Anıtı başındaydı…
• Geleneksel STK Buluşması Kokteyl
Ankara’daki tüm STK’lar biraradaydı...
• Yılbaşı Kokteyli
• Nepal, Hindistan ve Doğu
Anma Töreni
Kokteyl
Üyeler ve Bursiyerlerimiz ile
bir aradaydık…
Söyleşi
Konuk: Mesut Kümbetlioğlu
Karadeniz
• Safranbolu’ya fotoğraf gezisi Fotoğraf Gezisi Fotoğraf Kulübümüz...
• Kızıcahamam’a fotoğraf gezisi
Fotoğraf Gezisi Fotoğraf Kulübümüz...
• Evde Beyaz Peynir Atölye Yapımı Atölyesi
• Yılbaşı Kokteyli
Kokteyl
Bursiyer öğrencilerimizle...
• 2,3,4G’li Gelecek Panel Bilgi Teknolojileri Komitesi tarafından düzenlendi.
OCAK 2014
• Arkeoloji Traklar Semineri Eğitim Eğitmen Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR
• ODTÜ Hour Kokteyl
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Dino Buzatti’nin
“Tatar Çölü” romanı
• Evde Beyaz Peynir Yapımı Eğitim Eğitmen Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel
• Evde Şarap Yapımı Eğitim Eğitmenler: Bülent Yılmaz Yaltaöz Prof.Dr. Ersan Akyıldız Prof. Dr.Haluk Hamamcı
55
• Yılbaşı Kokteyli
Kokteyl
Bursiyer öğrencilerle üyelerin buluşması...
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Fotoğrafa Giriş ve İşleme Eğitimleri Eğitim Eğitmenler Yavuz Ildız, Feryal Uludağ
• Çağdaş Mutfak Lezzetleri
Kurs
• Şehnaz Sam
• Yenilenebilir Enerji’nin
Eğitmen Osman Kocaoğlu
Özel gece
Özel menü ve ikramlar...
Panel Enerji Komisyonu tarafından...
Dünü Bugünü
• ODTÜ Öğretim Görevlileri Kokteyl
ODTÜ Öğretim Görevlilerine ile buluşmayönelik gerçekleştirilen bir dayanışma kokteyli...
• Geleneksel Personel Gecesi Özel Gece
Özel ikramlar ve hediye çekilişi eşliğinde çalışanlarla birlikte güzel bir gece geçirildi.
ŞUBAT 2014
• Photoshop Kursu
Eğitim Eğitmen Serhat Celep
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Fotografik Hafıza Teknikleri Eğitim Eğitmen Öznur Çiçekdağ
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları Selim İleri’nin “Bu Yalan Tango” romanı
• Çocuk Heykel Kursu
Eğitim Eğitmen Ece Afacan
• Çocuk Robot Atölyesi
Eğitim Eğitmen Can Koyuncu
Seminer
Arkeoloji Seminerleri
Arkeoloji ve Tarih Seminerler eğitmenler akademik
• Yeni Çalışmalar, Kazılar Işığında
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Felsefe Kulübü Toplantıları Toplantı
Yaman Örs öncülüğünde ayda bir, 4 aylık konulu ve konuklu toplantılar
• Alpay
Özel Gece
Özel menü ve ikramlar...
• Koleksiyon Kulübü Söyleşi\Sergi
Ankara dereleri sergi ve söyleşisi
• Sevgililer günü programı
Özel Gece
Özel ikramlar ve sunumlar...
• 17 Aralık Depremi’nin Ardından
Panel YPDK tarafından düzenlenen Siyaset
ve Ekonomide Kriz panelde panelist Mustafa Sönmez ile gerçekleştirildi.
• Kantin Sohbetleri Söyleşi
YPDK tarafından 15 günde bir Kantin Sohbetleri etkinlik dizisi...
• Koleksiyon Kulübü Söyleşi
Koleksiyon Kültürü
• Sentetik Biyoloji
Sunum ODTÜ İgem Takımı ile farklı bir sunum gerçekleştirildi.
• Enerji Komisyonu Konuşmacı: Haluk Direskeneli
56
Panel “Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi”
MART 2014
• Evde Beyaz Peynir Yapımı Eğitim Eğitmen Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor..
• Kantin Sohbetleri
Söyleşi
“Dünden Bugüne Ankara’’
• Olta Balıkçılığı Kursu
Eğitim Rastgele-Derneği işbiriliği ve
eğitmenleriyle
• Gençlere Robot Eğitimi
Eğitim Eğitmenler: S. Yiğit Sızlayan ve Başer Kandehir
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları Yasunari Kawabata’nın
“Dağın Sesi” romanı...
• Amatör Denizcilik Semineri Seminer
Derin Mavi denizcilik katkılarıyla…
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Sinema Kulübü Gösteri
Yukiko Mishima’nın
“Mutluluk veren Ekmek” filmi
• Çingene Gecesi
Özel Gece
Özel ikramlar ve sunumlar...
• Alpay
Özel Gece
Özel menü ve ikramlar..
• Felsefe Kulübü
Kardeşler: Marx ve Nietzsche
Söyleşi
Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz: “Düşman
• Gezi Kulübü
Söyleşi
Etkinlik program üzerine sohbet
• Gezi Kulübü Söyleşi
Kültür rotaları, gezi kitapları, İspanya’da Ortaçağ mekanları, gezi sohbetleri.
• Enerji Komisyonu Panel Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Geleceği Mart 2014
• Koleksiyon Kulübü Söyleşi
Hakan Yılmaz’ın “Pul koleksiyonu” üzerine sunumu
• Kantin Sohbetleri
Söyleşi
“Seçimler Süreci ve Sonrası’’
Söyleşi
Konuk: Cenk Güray
• Türkiye’nin Enerji Görünümü Panel Enerji Komisyonu...
• ODTÜ MD Panel Neden Bağımsız Sol Aday?
Konferans/SergiKoleksiyon
• “Anadolu’daki Tarihsel Müzik Gelenekleri”
• “1914’ten 1918’e Çanakkale’de Ezber Bozan: Hava Savaşları”
Kulübümüz etkinliği...
NİSAN 2014
• Mega Hızlı Okuma Eğitimi
Eğitim Eğitmen Öznur Çiçekdağ
• ODTÜ Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Kantin Sohbetleri Söyleşi
Seçimler Sonrası Türkiye
57
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları
Amin Maalouf’un
“Doğu’nun Limanları” romanı
• Çocuk Robot Atölyesi
• Türkiye’den İtalya’ya Etrüskler ve Eğitim Eğitmen Can Koyuncu
Seminer
Arkeoloji Seminerleri
İskandinavların Ataları-TorEğitmen Dr. Begümşen Ergenekon Destanı Seminerleri...
• Zor Işık Koşullarında Fotoğraf Fotoğraf Gezisi Eğitmen Atilla Ünlüevcek
Çekim Eğitimleri
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Sinema Kulübü
Gösteri Michael Haneke’nin “Saklı” filmi
• Sinema Kulübü Gösteri
Francesco Bruni’nin “Sakin Ol” filmi
• Sinema Kulübü
Gösteri
Vittorio De Sica’nın “Umberto D.” filmi
Turnuva
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
• ODTÜ Mezunları Derneği Santraç TurnuvasıÇocuk Bayramı kapsamında...
• Nallıhan-Karacasu-Sarıçalı toğraf Gezisi
Gezi
Fotoğraf Çekim Eğitimleri Dağı Fo-
• Kantin Sohbetleri Söyleşi
Nasıl Bir Demokratik Kitle Örgütü Yaratmayı Hedefliyoruz?’’
• Gezi Kulübü
Söyleşi
Fulya Doğan’ın “Küba” seyahati sunumu
• “Cumhuriyet’in 90 Yıllık Demokrasi Söyleşi
Prof. Dr. İlhan Tekeli
Mücadelesi ve Gezi Notları”
• Bay Mockinpott
• YPDK Kantin Sohbetleri
Tiyatro OMD Oyuncuları...
Söyleşi
Seçimler sonrası Türkiye
• Felsefe Kulübü
Söyleşi
Arzu Aydoğan:Marx’ın ilk Varsayımı:”’İnsan Doğuştan İyi ve Rasyoneldir.”
Gerçekten Öyle midir?
• Evham
Tiyatro OMD Oyuncuları...
• Koleksiyon Kulübü Sergi\Söyleşi Karma koleksiyon sergisi ve sohbet toplantısı
• Koleksiyon Kulübü Söyleşi
Kulüp sohbet toplantısı
• Enerji Komisyonu Panel “Enerji Tasarrufu Sağlayan Yeni Teknolojiler”
• “Doğudan Batıya Kentler ve Söyleşi
Bursiyer öğrencilerime yönelik...
Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
Konser Çim Amfi etkinlikleri...
Düşler-Fotoğraflarla
Gezi Günceleri”
MAYIS 2014
• ODTÜ Hour • Suat Ateşdağlı, Hakan Hepcan,
Bedük
58
• Babylon - Saundgarden
Konser Çim Amfi etkinlikleri...
• Wine Hour Kokteyl
Lobi restoran buluşmaları devam ediyor…
• Edebiyat Kulübü
Edebiyat Tartışmaları Yaşar Kemal’in
“İnce Memed” romanı
• Duman
Konser Çim Amfi etkinlikleri...
• Eymir Pikniği
Pinik
Bursiyer öğrencilerimizle...
• Sinema Kulübü
Gösteri
Metin Erksan’ın “Susuz Yaz” filmi
• Felsefe Kulübü
Söyleşi
Marksizm konusunda son çıkan kaynaklardan”, daha önceki toplantılarda seçilen ve seçilecek metinlerin tartışılması
• Gezi Kulübü
Söyleşi
Emine Sönmez’in “Güney Afrika” seyahati sunumu.
• Enerji Komisyonu Panel “Elektrik Piyasası Dinamikleri ve
Enerji Ticareti”
• “Koleksiyonerlik Açısından Sergi\Söyleşi Koleksiyon Kulübü Milli Bayramlar”
Rutin organizasyonlar
• Açık Büfe Balık Günleri
• Sınırsız Hamsi Günleri
• Barbekü Günleri
• Özhan Özgün ve Grubu
• Beyoğlu Rapsodi
• Yılbaşı Hindisi
• Vişnelik’te İftar Yemeği, Ramazan ayı süresince her akşam
OMD. Athletics Etkinlikleri
• 6 - 14 Yaş Çocuklara Özel Vişnelik’te Yaz Kampı...
• Yüzme Kursu
• Yoga
• Latin Dansları ve Tango
• Tenis Okulu
• Aero-Oryantal
• Çocuklara Özel Cimnastik Kursu
• Oryantal Dans Kursu
• TaiI Chi Ch’uan Dersleri
• Eskrim Okulu
Dönem Boyunca Devam Eden Kurslarımız:
Bağlama Kursu, Gitar Kursu, UD Kursu, Resim Kursu, Heykel Kursu, Tiyatro Atölyesi, çocuklarımız için
Drama, Halkoyunları, “Bu Pazar Çocuklara” etkinlikleri, Robot Eğitimi...
59
5. 2014 - 2016 YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI ve TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ
2014 – 2016 Yönetim Dönemine ilişkin olarak çalışma planı Dernek ve İşletme olarak 2 temel kategoride
hazırlanmıştır.
I. 2014 – 2016 YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI
a) 2014 – 2016 Yönetim Dönemi Dernek Çalışma Planı
Derneğimiz faaliyetlerinin odak noktası, ilgili tüzük ve yönetmeliklerde tanımlanmış olan amaçlara ulaşılmasını sağlamak bakımından, gelirleri arttırmak ve giderleri azalmak olarak belirlenmiştir. Gelirlerimiz,
toplam içerisindeki payları itibariyle sırasıyla; Üye aidat gelirleri kurs ve etkinlik gelirleri, bülten gelirleri,
sosyal tesis gelirleri ile diğer gelirlerden oluşmaktadır.
Üye aidat gelirlerini arttırmak amacıyla sistematik olarak telefon ve/ veya e-posta ile iletişim kurulmakta,
adres güncellemeleri yapılmakta ve üye Dernek bağlantısı aktif tutulmaya çalışılmaktadır. Yıllar itibariyle
bakıldığında üye aidat tahsil oranı artış eğimi göstermektedir. 2014- 2016 Yönetim Dönemi içerisinde de
üye aidat tahsil oranının bir önceki yıla göre arttırılması planlanmıştır.
Kurs ve etkinlik gelirlerinin arttırılması amacıyla üyelerimizin ilgi alanları ve tesis kapasitesi dikkate alınarak sürekli bir şekilde yeni yaklaşımlar geliştirilmeye devam edilecektir. Bir önceki yıla göre bu gelir
kaleminde artış planlanmıştır.
Bülten gelirleri, esas olarak reklamlardan oluşmaktadır. Reklam miktarı ise bültenimize reklam verenlere
yapılacak düzenli ve sistematik tanıtım faaliyetlerinin etkinliğine bağlıdır. Bülten reklam gelirlerimizin
bülten giderleri karşısındaki oranı bir önceki yıla göre artış olacak şekilde hedeflenmiştir. Bir sonraki
dönem için, bülten gelirleri, bülten sorumlusu dâhil bülten giderlerini karşılayacak şekilde planlanmıştır.
Dernek giderlerinin azaltılmasına yönelik olarak belirlenen stratejiler ise şunlardır;
-
Bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı ile iletişim ve kırtasiye giderlerinde azalma sağlanması
-
Dernek çalışanlarının sorumlusu oldukları süreçlerdeki gelişime açık alanları belirleyerek iyileştirme çalışmalarını sürdürmeleri
-
Tesis genelinde aydınlatma, ısıtma ve su tüketiminde tasarruf önlemlerinin alınmasına devam
edilmesiİletişim ve ulaşım giderlerinde tasarrufa özen gösterilmesi
b) 2014 - 2016 Yönetim Dönemi İşletme Çalışma Planı
İşletme faaliyetlerinin odak noktası üyelerimize sunulan hizmet ve ürün kalitesinden taviz vermeksizin tasarruf önlemlerine dikkat ederek uygun maliyet düzeyinde en iyi hizmeti sunmak ve gelirleri arttırmaktır.
İşletme gelirleri, toplam içerisindeki payları itibariyle sırasıyla; yiyecek- içecek gelirleri, etkinlik gelirleri ve
havuz gelirlerinden oluşmaktadır.
İşletme gelirlerinin arttırılması amacıyla yapılacak olan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
o Ürün kalitesini arttırmak
o Çalışanlarımızın işlerini verimli bir şekilde yürütebilmeleri bakımından eksikliği hissedilen konularda eğitilerek hizmet kalitesini arttırmak
o İdame yatırımları sürdürerek tesisin üyelerimiz ve misafirleri açısından albenisini
arttırmak
o Temalı geceleri sürdürmek
o Ürün / hizmet tasarruflarını üye memnuniyetini ön plana alarak gerçekleştirmek
60
o Çim Amfi’nin etkinlik açısından doluluk oranını arttıracak şekilde etkinlikler düzenlemek ve / veya kişi / kuruluşlara kiralamak
o Toplantı salonlarının doluluk oranlarını arttırmak amacıyla (gerektiğinde) fiziksel düzenlemeler yapmak, tanıtım pazarlama ve satış faaliyetlerini arttırmak
o Düğün, nişan özel yemek vb. organizasyonlar açısından sezonluk doluluk oranını
arttırmak amacıyla tanıtım pazarlama ve satış faaliyetleri arttırmak.
o Başta ODTÜ olmak üzere mezuniyet yemeklerinin tesisimizde gerçekleştirilmesine
yönelik olarak tanıtım pazarlama ve satış faaliyetleri arttırmak.
o Tesis alanımızda farklı etkinlik imkânlarını projelendirmek (basketbol, tenis, mini
futbol vb.)
o Üye çocuklarına yönelik etkinliklerimizi çeşitlendirerek arttırmak
o Yiyecek – İçecekleri görsel ve nitelik açısından zenginleştirmek
İşletme giderlerini, toplam içerisindeki payları itibariyle personel giderleri, yiyecek içecek giderleri,
etkinlik giderleri, bina giderleri, bakım onarım giderleri ve diğer giderler oluşturmaktadır. İşletme giderlerinin azaltılmasına yönelik olarak belirlenen stratejiler ise şunlardan oluşmaktadır:
o İhtiyaçlar dikkate alınarak optimum personel sayısını belirlemek
o Daha etkin bir personel planlaması yaparak personel verimliliğini arttırmak
o Fazla mesai giderlerini azaltmak
o Tedarikçileri ve tedarik kaynaklarını sürekli tarayarak yiyecek ve içecek giderlerinde
tasarruf yapmak
o Yiyecek – İçecek stok seviyelerini en aza indirerek, stok maliyetini ve stoklamanın
getireceği fire giderlerini azaltmak
o Ürün reçetelerini güncellemek ve etkili bir şekilde kontrolünü sağlamak
o Alkollü – Alkolsüz satıcıları ile yapılacak sözleşmelerde işletme lehine yararları arttırmak
o Düzenli olarak maliyet kontrolleri yapmak
o Satış fiyatları maliyet oranlarını sürekli kontrol etmek ve olumsuz durumlarda gerekli
önemleri almak
o Ürün hazırlama ve servis süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapmak
o Satın alma giriş kontrol ve depolama süreçlerini gözden geçirerek sürekli olarak
iyileştirme olanaklarını aramak
o Doğalgaz, elektrik, su tüketimlerinde tasarruf ilkesine riayet etmek
o Bakım onarım faaliyetlerini düzenli olarak sürdürerek ekipman verimliliğini arttırmak.
61
II. 2014 - 2016 YÖNETİM DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ
Dernekler mevzuatına göre derneklerde hesap dönemi 1 Ocak›ta başlar ve 31 Aralık›ta sona erer. Bu
sebeple 2014 yılına ait mali yıl bütçesi, Ocak 2015 - Aralık 2015 dönemi bütçesi olmak üzere iki bütçe
hazırlanmış olup onaya sunulacaktır. Bütçe önerileri dernek ve işletmenin gelişimini sağlamak, verimliliğini arttırmak çeşitli yatırımlar ile üyelerimize daha kaliteli ve çeşitli hizmetler verebilmek amacı ile
yapılmıştır.
62
63
2012 - 2014 DÖNEMİ KURULLARI
Yönetim Kurulu Üyeleri
Himmet ŞAHİN (ED.S’83) Başkan
Erdem TÜZÜN (ADM’82) Başkan Yard.
Baki ARSLAN (CE’89) Başkan Yard.
Taylan Ulaş EVCİMEN (CE’02) Yazman
(10.06.2012-17.01.2013)
Melih ŞAHİN (ME’85) Yazman
(17.01.2013)
Kamil KANCOĞLU (ME’87) Sayman
Melda TANRIKULU (CP’06) Üye
Emre GÜNER (CE’98) Üye
Denetim Kurulu Üyeleri
Özcan ERDOĞAN (MAN’79) Başkan
Hasan ÖZASLAN (GEOE›73) Üye
Nadir AVŞAROĞLU (MINE›86) Üye
Disiplin Kurulu Üyeleri
Mustafa Ümit ATALAY (MINE’76) Başkan
Engin KARAESMEN (CE’66) Üye
Nebi SÜMER (PSY’85) Üye
Ümit ÖZDEMİR (PHYS’74) Üye
Mustafa ŞEN (SOC›92) Üye
64
Download

2012 HAZİRAN – 2014 MAYIS DÖNEMİ