-
Editoriál
Z obsahu
CHEMOSVIT FOLIE, a. s. Kvalita, flexibilita, komplexnosť. TERICHEM Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje. STROJCHEM, a. s. Strojár – to bol vždy pojem
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s. Vlastnosti vlákna si užívajú športovci celého sveta. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s. Špičková technológia v rámci Európy. CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o. Náš zákazník je náš partner
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s. Zvyšujeme kvalitu,
rozširujeme využitie výrobkov. NADÁCIA CHEMOSVIT
pomáha v regióne. SPOLCENTRUM ponúka kvalitné
služby. CHEMOSVIT, a. s. Vo Svite vyrastá PRIEMYSELNÝ PARK.
www.chemosvit.sk
© Newsletter 2014 - Noviny a. s. Chemosvit a Finchem pre partnerov, zákazníkov a spolupracovníkov. Redakčná rada: Ing. M. Ďurča (predseda), Ing. Anna
Diačiková, PhD., Ing. Ladislav Dulovič, Ladislav Mlynarčík, Ing. Katarína Oceľová,
Ing. Martin Pitoňák, Ing. Marián Polák, PhDr. Eva Potočná, Ing. Tomáš Valčák,
Ing. Vladimír Zimány. Zodpovedná redaktorka a dizajn: Eva Potočná, obálka
František Žoldák. Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit.
Keď gazdovia pokosili naposledy trávu
a prvý krompáč sa hladovo zahryzol do
tvrdej podtatranskej zeme, začali sa na pozemkoch Veľkej pri Poprade odvíjať nitky
novej histórie. A to pomyselne i doslova –
vznik prvej výroby nekonečného viskózového vlákna v roku 1934 bol totiž prvým
krokom k založeniu novej fabriky a zároveň
mesta Svit.
Do vienka sa im dostalo všetko, čo má
dobrý rodič dieťaťu dať – strecha nad hlavou, obživa i vzdelanie. Firma Baťa priniesla do tohto kúta mladej povojnovej
republiky úplne nový štýl podnikania, nový
prístup k zamestnancom, novú výrobu. Písal sa rok 1934 a na zelenej lúke vyrástli
nové budovy, infraštruktúra, začali tu žiť
a pracovať ľudia. Vlákna, aké sa dosiaľ v republike nevyrábali, celofánové obalové fólie – prvé v Európe, výrobné stroje odchádzali z malého podtatranského mestečka
doslova do celého sveta.
Ale neúprosné koleso dejín sa točilo
ďalej. Ničivá vojna na čas zbrzdila rozvoj
a bolo treba znova vyhrnúť rukávy. Na
dobrých základoch, ale v úplne nových
podmienkach. Postaviť sa na vlastné nohy.
Po ťažkých povojnových rokoch sa rozbehol ďalší rozvoj. Ľudia sa už ale inak pozerali na svoj kraj – chceli ho chrániť. A tak
pôvodné výroby, nežičlivé vodám, ovzdušiu ani stromom sa utlmovali a rozvoj zamieril do nových ekologických výrob. Bolo
to úžasné obdobie budovania, rastu, nadšenia, prebdených nocí, konštruktívnych
konfliktov a hlavne lásky ľudí k svojej fabrike. Vyrástlo ich tu hodne – odborníkov,
z ktorých mnohí dodnes patria k oporám
slovenského priemyslu... Na ich skúsenostiach, vedomostiach a túžbe prinášať niečo
nové svojej fabrike, svetu sa rozvíjal ďalší
osud dnes už najväčšieho zamestnávateľa
pod Tatrami.
A keď sa na prelome storočí kocky
osudu opäť zamiešali, stála už tu na pevných nohách konkurencieschopná európska spoločnosť s ľuďmi, pripravenými
niesť spoločenskú zodpovednosť za fabriku, za svoj región, voči zákazníkom,
partnerom i zamestnancom. Tak, ako sa
patrí na dospelého.
Osemdesiat rokov života fabriky, ktoré
si v roku 2014 pripomíname, sa poskladalo
z tisícok osudov ľudí, ich túžby niečo dokázať, snov, skúseností, z ich každodennej
práce – z mozaiky ich životných príbehov.
A to jej dáva znásobenú silu ísť ďalej - do
ďalších výziev, dáva jej zrelosť a zároveň
mladosť. Život človeka je príbeh a život
fabriky proces, do ktorého sa tieto príbehy
nezmazateľne zapisujú a vytvárajú originálne miesto pre podnikanie – Chemosvit.
n
Newsletter 2014
80
Nastupuje nová, ambiciózna generácia
Ing. Michal Ľach
predseda
Predstavenstva
Finchem, a. s.
Vážení partneri, klienti!
Žijeme v neskutočne hektickej dobe a svet napreduje
rýchlejšie a rýchlejšie. Dovolím si malý príklad – i vlak,
v ktorom sa vezieme, naberá
obrovskú rýchlosť i napriek
stále prebiehajúcej rekonštrukcii trate. Dá sa doň naskočiť? Nie. Dá sa z neho vystúpiť? Asi ťažko v tejto
rýchlosti. Musíme (a chceme!)
v ňom zotrvať a neustále hľadať schodné cesty a možnosti, ako zostať vo víre neskutočných noviniek, vo víre
rýchlych a ďalekosiahlych
zmien na celej planéte.
Chceme v ňom ísť ďalej.
Čoskoro si v našej spoločnosti pripomenieme 80 rokov
od položenia základného kameňa, 80 rokov nášho pôsobenia v regióne pod Tatrami.
Osemdesiat rokov nie je
až tak veľa, ale je to dĺžka
jedného ľudského života. Tu
ho aktívne prežilo niekoľko
generácií ľudí, ktorí niečo vytvorili, za ktorými stojí kus
práce. Keď začínali, mali určité predstavy, prišla nová
generácia, ktorá veci zmenila
a čo je dôležité, zveľadila.
A nastupuje nová mladá, ambiciózna generácia ľudí, ktorá
musí mať len jeden cieľ: ďalej
zveľaďovať, inovovať, modernizovať a konkurovať.
Konkurencieschopnosť, to
je slovo, ktoré dnes vládne
svetom biznisu. Slovo, ktoré
je pretraktované na všetkých
úrovniach - vládnych, politických, mimovládnych. Čo
vlastne znamenajú? Čo je to
tá konkurencieschopnosť?
Nie je to zisk, nie je to krátkodobé fungovanie. Je to
dlhodobé úspešné fungovanie producentov v silnom
tlaku iných výrobcov, iných
dodávateľov, je to úspešné
fungovanie aj do vnútra
vlastnej firmy v podobe dobrých pracovných podmienok,
pekného príjmu, ktorý garantuje slušný život zamestnancom. Je to ale aj boj s legislatívou, ktorá namiesto
toho, aby podnikateľský sektor podporovala, často ho
ohraničuje, brzdí.
Doba, ktorá je pred nami,
si vyžaduje neskutočnú silu,
uvedomenie, vzťah, ale predovšetkým vzdelanie a nové
myšlienky. Čo je nevyhnutné
robiť, aby toto všetko bolo
realizované? V našich spoločnostiach skupiny Finchem
a Chemosvit sa to už začalo –
od základov prebudovávať
vytváranie vzťahu k firme. Pripravovať budúcich zamestnancov už na základnej škole.
Ukazuje sa, že zmluvy, ktoré
uzatvárame so strednými odbornými školami, už začínajú
prinášať plody dobrej vzájomnej spolupráce. Je potrebné pokračovať v aktívnej
spolupráci s vysokými ško-
lami, univerzitami a nezabúdať pritom ani na kooperáciu, výmenu názorov, vzájomné bádanie s výskumnými
ústavmi a Slovenskou akadémiou vied.
Na jeseň sa vo Svite uskutočnila medzinárodná konferencia o nanotechnológiách.
Tri dni naplnené odbornými
diskusiami ukázali, že sme
v našej spoločnosti v tom
rozbehnutom vlaku zavádzania nových myšlienok, inovácií ďalej ako iní partneri. A to
len potvrdzuje, že spolupráca
s vedeckými odbornými kapacitami má svoj význam
a svoje opodstatnené miesto
v celom procese reprodukcie
v rámci spoločnosti.
Nastupuje nová generácia.
Generácia, ktorá nepozná
hranice - v cestovaní, v možnosti získavania informácií,
v komunikácii. Je to generácia, ktorej sa u nás dostáva
také miesto, že musí vidieť
potrebu zveľaďovať, zvyšovať
kvalitu a zabezpečiť konkurencieschopné aktivity všetkých spoločností skupiny Finchem a Chemosvit. Nová
generácia musí byť lepšia
ako predchádzajúce, lebo aj
tá generácia pred ňou bola
lepšia ako boli predchádzajúce generácie.
Budovať spoločnosť, prinášať nové inovatívne myšlienky, byť lojálni k firme
a byť korektní a zodpovední
voči všetkým našim odberateľom a partnerom. To sú
hlavné motívy, ktoré zaručujú
našim spoločnostiam pevné
miesto v tom rozbehnutom
vlaku, ktorý smeruje stále dopredu. Keď pridáme nadšenie, tak to sú garancie našej
spoľahlivosti aj do blízkej budúcnosti. n
2-3
Príhovor
Tradícia nie sú len roky
od vzniku firmy
Ing. Jaroslav Mervart
predseda Predstavenstva
Chemosvit, a. s.
Vážení obchodní partneri,
Tradícia, to nie sú len roky, ktoré
ubehli od založenia firmy, to je najmä
štýl podnikania, ktorý spoločnosť presadzuje a ktorý sa postupne stane súčasťou podnikovej kultúry. Ale to nielen v rámci firmy, ale aj
v medzifiremných vzťahoch, pri spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi. Je
to vybudovanie štandardu, je to vybudovanie vzťahov, ktoré pomáhajú nielen riešiť problémy, ale najmä efektívne
zvládať nové výzvy s cieľom byť na trhu
úspešní.
V ťažkých rokoch prechádzajú aj
tieto firemné hodnoty a vzťahy skúškou. Niektoré firmy podľahnú naliehavému tlaku trhu, a začnú sa zameriavať
len na krátkodobé a vlastné ciele. To
však zvyčajne nepriaznivo vplýva na
spoluprácu v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, a tiež na perspektívu vo
všeobecnosti.
Medzníky
1934
založenie spoločnosti
firmou Baťa
1944-1948 Baťa, národný
podnik vo Svite
1948-1951
Závody 29. augusta
1951 Rozdelenie podniku
na Chemosvit, n. p., Tatrasvit,
n. p. a Výskumný ústav chemických vlákien
1989
Chemosvit, štátny podnik
1994 Chemosvit, a. s.
Tradícia firiem skupiny Chemosvit je
nepochybne založená práve na korektnej a dlhodobej spolupráci. Na korektnom vzťahu k vám, našim obchodným
partnerom, ako aj k zamestnancom.
Sme presvedčení, že aj napriek zložitej
situácii na trhu je to stále ten správny
prístup, pretože systematicky a vytrvalo buduje firmu, buduje spoluprácu, buduje ľudí. Je to základ reprezentujúci hodnoty, ktoré firma vyznáva,
ktoré jej následne garantujú stabilitu
a dôveryhodnosť. A práve tento nemenný a všeobecne platný základ
umožňuje systematicky rozvíjať firmu
podľa aktuálnych požiadaviek trhu
a zákazníkov. Poskytuje dobré východzie podmienky pre trvalé zefektívňovanie procesov, zlepšovanie kvality, flexibility a inovácie produktov a služieb.
To všetko s cieľom prispieť k efektívnemu riadeniu celého dodávateľskoodberateľského reťazca.
Prvou oblasťou - tam, kde je potrebné začať, je teda nepochybne počúvanie a spoznávanie potrieb zákazníka. Za týmto účelom vytvárame
zákaznícke tímy, ktoré na viacerých
úrovniach riadenia spájajú profesionálov oboch partnerov. To umožňuje lepšie pochopenie potrieb zákazníka,
Newsletter 2014
80
jasné stanovenie cieľov a zabezpečenie efektívneho projektového
riadenia pri ich realizácii. Taktiež
v čoraz väčšej miere v našich firmách využívame princípy systému
Supply Chain Management, ktoré
umožňujú nákladovo efektívnejšiu
výrobu, ale zároveň aj zvýšenie
spoľahlivosti dodávok. Efektívnu
podporu medzifiremnej spolupráce ponúka systém výmeny výrobných a obchodných informácii
cez EDI.
Druhou oblasťou, o ktorej
chcem v tejto súvislosti hovoriť, sú
investície. Podobne ako v minulých rokoch, aj na prelome rokov
2013/14 viacero dcérskych spoločností uvádza do prevádzky
nové strojno-technologické zariadenia, ktoré umožnia výrobu kvalitatívne nových produktov, ale aj
navýšia kapacitu výroby pre mimoriadne, sezónne požiadavky zá-
kazníkov. Tými sú napr. nová linka
na výrobu elektrofólií v spoločnosti Terichem v roku 2013, či
nová brúska na guľato v spoločnosti Strojchem, nový veľkokapacitný extrúder v spoločnosti Chemosvit Folie, alebo nová
regranulačná linka v spoločnosti
Chemosvit Environchem. Práve zákazníci tak získavajú istotu, že ich
partner disponuje modernými
a efektívnymi zariadeniami, ktoré
sú zárukou spoľahlivosti a kvality.
V oblasti zlepšovania procesov
sa sústreďujeme na prehodnotenie procesov zabezpečovania kvality, predpisovania technologických parametrov a štandardizáciu
prípravných procesov. Nechceme
povrchne a rýchlo plynúť v rýchlej
dobe, naopak, zamerali sme sa na
dôslednosť a hľadanie skutočných
príčin problémov, čo nám umožňuje ich účinné riešenie. Tu chcem
zároveň aj vyzdvihnúť aktívnu spoluprácu s našimi dodávateľmi,
ktorí prispeli nielen námetmi na
zlepšenie stavu, ale tiež prispeli
k zvyšovaniu odbornej úrovne našich zamestnancov.
To, že toto vynaložené úsilie
prináša svoje výsledky, potvrdzuje
aj získanie Národnej ceny za kvalitu za rok 2013 pre dcérsku spoločnosť Chemosvit Folie, a. s.,
alebo ABB Suplier Day Award
2013 za dlhodobú spoluprácu pre
spoločnosť Terichem, či systémové partnerstvo bluesign®
v spoločnosti Chemosvit Fibrochem.
Ako poslednú, ale veľmi dôležitú oblasť chcem spomenúť prípravu pracovníkov, kde sa snažíme
zodpovedne pristupovať k výberu
zamestnancov, ich odbornej a jazykovej príprave. Príkladom môže
byť pokračovanie kurzov Six-sigma
a metodiky DMAIC, manažérske
vzdelávania, školenia tímovej
práce, spolupráca s univerzitami
a výskumnými ústavmi. Veríme, že
práve táto príprava a angažovanosť pracovníkov je kľúčovým prvkom budovania firiem, ktoré takto
dokážu efektívne plniť požiadavky
zákazníkov.
Vážení partneri, verím, že uvedené princípy a zámery pomôžu
ďalej prehĺbiť a zlepšiť našu vzájomnú spoluprácu. Naším cieľom
je aj v tejto náročnej dobe posunúť latku spoľahlivosti, flexibility
a inovácii znova ďalej.
Teším sa na našu spoluprácu aj
v roku 2014, do ktorého vám prajem veľa úspechov ako v pracovnom, tak aj osobnom živote. n
4-5
Newsletter 2014
80
Národná cena kvality pre Chemosvit Folie
Spoločnosť Chemosvit Folie,
a. s., sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013
v kategórii výrobných firiem s počtom viac ako 251 zamestnancov.
Súťaž vyhlasuje od roku 2000 Úrad
pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR ako koordinátor
štátnej politiky kvality na Slovensku. Najprestížnejšia cena kvality pre organizácie na Slovensku
je vyhlasovaná každoročne v novembri počas Európskeho týždňa
kvality a končí sa po roku slávnostným vyhlásením výsledkov. Chemosvit Folie, a. s., získala ocenenie
spomedzi vyše dvadsiatich firiem.
Tomuto úspechu predchádzal
dlhodobý proces tvorby samohodnotiteľskej správy priamo v spoločnosti Chemosvit Folie a následný,
veľmi prísny audit odborníkov
z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Samohodnotenie podľa kritérií modelu výnimočnosti (EFQM) umožňuje
spoločnosti získať nezávislý pohľad
na svoje fungovanie. Správa audítora z posúdenia stavu na mieste
podčiarkla množstvo silných stránok, ku ktorým patria napr. angažovanosť vrcholových manažérov,
jasne stanovené kvalifikačné požiadavky na výkon práce, vzdelávanie, komplexné hodnotenie dodávateľmi, riadenie procesov
prostredníctvom procesnej mapy,
spätná väzba od zákazníkov, stabilná spokojnosť klientov s výrob-
kami, úrovňou obchodu a servisom, rozsiahle a vyvážené výsledky
voči životnému prostrediu, veľký
počet finančných ukazovateľov vo
väčšine s pozitívnym vývojom, ako
aj aktivity zamerané na spoločenskú firemnú zodpovednosť,
existencia vlastnej nadácie a ďalšie
pozitívne stránky, ktoré svedčia
o tom, že spoločnosť Chemosvit
Folie ide správou cestou, ktorá garantuje istoty do budúcnosti.
„Získanie Národnej ceny kvality
je pre nás veľkým úspechom a povzbudením,“ povedal nám riaditeľ
spoločnosti Ing. Jaroslav Mervart.
„Verím, že toto ocenenie bude
ďalším stimulom pre všetkých pracovníkov vo firme, aby sme latku
náročnosti nielen v oblasti kvality
dokázali posunúť vyššie aj v nasledujúcich rokoch,“ zdôraznil.
14. ročník sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. n
6-7
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.
Kvalita, flexibilita, komplexnosť
Náš rozhovor
s Ing. Jaroslavom Mervartom,
riaditeľom spoločnosti
Chemosvit Folie, a. s.
Spoločnosť stavia na dlhoročných tradíciách. Vplýva táto skutočnosť na činnosť vašej firmy?
Nepochybne áno, pretože je s tým
spojený vzťah ľudí k firme a ich dlhoročné
odborné skúsenosti. Je to možné prirovnať k akejsi databanke znalostí a skúseností, ktorá sa rokmi dopĺňa a buduje
a takto prináša stále novú a lepšiu podporu pre ďalší rozvoj firmy. Samozrejme,
za predpokladu, že sa držíme zásad podnikovej kultúry a cieľov dlhodobého rozvoja firmy.
Tradícia predstavuje zároveň záväzok
k našim obchodným partnerom s cieľom
udržať a rozvíjať to, čo pred nami budovali predchádzajúce generácie. V tomto
zmysle chcem zvýrazniť osobné nasadenie pracovníkov, ktorí aktívne hľadali
nové a inovatívne riešenia, ktoré firmu
posúvali ďalej. A to je, nepochybne,
správne podporovať aj v budúcnosti.
Aké hlavné strategické zásady sa dnes
uplatňujú vo vašej firme?
V každom prípade je potrebné spomenúť princíp systematického a dlhodobého budovania firmy, a to ako dovnútra,
tak aj k našim obchodným partnerom.
Snažíme sa byť korektným partnerom pre
našich zamestnancov, ale aj pre našich
zákazníkov a dodávateľov, kde kladieme
dôraz na dobré poznanie potrieb zákazníka a ich realizáciu v praxi.
Z hľadiska postavenia firmy na trhu sa
snažíme profilovať ako firma, ktorá dodáva kvalitné produkty a od konkurencie
sa odlišuje najmä flexibilitou ponúkaných
služieb. To zahŕňa ako rýchlosť dodávok,
tak aj schopnosť vyjsť v ústrety mimoriadnym požiadavkám zákazníka na súrne zákazky, ktoré sú potrebné pri zmene situácie na trhu. Ďalšou výhodou je
komplexnosť ponúkaných služieb, kde
vieme od poradenstva, vývoja nových
produktov, prípravy dizajnu, výroby fólie,
tlačových foriem, cez potlač a zušľachťovanie, zabezpečiť aj výrobu vreciek a tašiek podľa požiadaviek zákazníka.
Aké novinky môžete ponúknuť vašim
zákazníkom?
Z hľadiska vzťahu k zákazníkom je to
budovanie vzájomných zákazníckych tímov, kde sú zúčastňujú pracovníci firmy
aj zákazník, čo výrazne urýchľuje a zefektívňuje medzifiremnú spoluprácu. To je
potrebné ako na zefektívnenie súčasnej
spolupráce, tak aj na vývoj nových produktov a ich zavádzanie na trh.
Medzi najdôležitejšie nové investície
patrí najmä investícia do nového 5vrstvého extrúdera, ktorý by mal priniesť
vyššiu kapacitu a priestor na výrobu nových výrobkov. Fólie z nového extrúdera
História
1938
Výroba celofánu – prvá spoločnosť v Európe a druhá vo svete
(ukončené v r. 1997)
1959 Vznik prípravy tlače a farieb
1965 Výroba polyetylénových fólií
1966 Začiatky hĺbkotlače
1978 Výroba biaxiálne orientovaných polypropylénových (BOPP) fólií
1991 Začiatok digitalizácie prípravy tlače
1992 Výroba liatych fólií
1998 Začiatok výroby PE fólií v Lucku, Ukrajina
1998 Zvyšovanie potlačových kapacít
2001 Modernizácia prípravy tlače, digitalizácia výroby tlačových foriem pre flexotlač
2004 ISO 9001:2000
2005 vznik spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE
2005 - 2007 Zvyšovanie kapacít flexotlače a hĺbkotlače
2009 Modernizácia flexotlače
2010 - 2011 Nové linky pre laminované fólie
2012 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj
CHEMOSVIT FOLIE
bude možné zhodnocovať na novom vreckovacom stroji, ktorý umožní výrobu nových typov
vreciek. Pokračujeme v investíciách do výroby
tlačových foriem, a to pre hĺbkotlač i flexotlač.
V oblasti potlače sa sústreďujeme na dovybavenie strojov zariadeniami na zvýšenie kvality
tlače, kontroly kvality produkcie a monitorovania výrobného procesu.
Z pohľadu zákazníkov je dôležitá inovačná
schopnosť firmy, kde v spolupráci s výskumnými ústavmi a univerzitami pripravujeme zavedenie nových typov obalov. Ide najmä o tzv.
zelené obaly vyrobené z obnoviteľných zdrojov, o bio-produkty, ktoré nezaťažujú životné
prostredie, a tiež o aseptické obaly, kde kladieme dôraz na ochranu zabaleného tovaru.
Taktiež sa chceme venovať vývoju obalov pre
nové segmenty potravinárskeho trhu, a systematicky pracovať na substitúciách surovín
s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností
obalov, resp. zníženia nákladov pri ich výrobe.
Kde vidíte silné stránky vašej spoločnosti
a priestor na ďalšie zlepšovanie sa?
Už som spomenul komplexnosť a flexibilitu
služieb, a tiež kvalitu výrobkov. Tieto silné
stránky firmy chceme systematicky rozvíjať aj
v budúcnosti.
Viac ako doteraz sa chceme v budúcnosti
venovať najmä štandardizácii a stabilite proce-
sov. Cieľom je vytvárať v hlavných a v podporných procesoch také podmienky, aby sme dokázali zabezpečiť vysokú opakovateľnosť produkcie. A to všetko v podmienkach zákazkovej
výroby, kde výrobou denne prechádza množstvo rôznych sortimentov. Tento cieľ je dôležitý
aj preto, že v uplynulých rokoch klesá priemerná zákazka, čo vyvoláva silný tlak najmä na
efektivitu podporných procesov.
Čo považujete za dôležité z hľadiska komunikácie a informačných tokov?
Z pohľadu komunikácie vo vnútri firmy považujeme za kľúčové definovanie stratégie
a z nej vyplývajúce ciele, ktoré sú transparentne komunikované vo firme. Tie určujú smerovanie firmy, a teda aj jednotlivých úsekov
a zamestnancov. Pre takto prijatú stratégiu sú
následne rozpracované systémy školení a prípravy zamestnancov, a tiež nastavené systémy
hodnotenia plnenia stanovených cieľov. Tu
patria aj systémy spätnej väzby, ktoré sú potrebné na presné zhodnotenie stavu a prípadnú korekciu postupov na dosiahnutie stanovených zámerov.
Zvlášť by som chcel zdôrazniť zapojenie sa
a podporu iniciatívy zamestnancov, najmä
tých, ktorí sa aktívne postavili k zlepšovaniu
procesov na svojom pracovisku. Projektové riadenie podporené SW podporou napomáha
zlepšeniu komunikácie medzi pracovníkmi jednotlivých úsekov, a tak podporuje procesný
prístup k riešeniu stanovených úloh. Úlohou
procesného tímu je zjednodušenie systému
riadenia dokumentácie tým, že pripravuje systém procesných listov na každé funkčné
miesto, ktorý obsahuje informácie o interných
8-9
Newsletter 2014
80
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
etický audit, a tiež viacero zákazníckych auditov. Tento rok je však výnimočný tým, že sa
nám podarilo získať Národnú cenu za kvalitu,
čo si vysoko vážime najmä kvôli komplexnosti a náročnosti uvedeného auditu. Je to
potvrdenie skutočnosti, že sme sa tejto téme
zákazníkoch a dodávateľoch, o popise práce
a stanovených cieľoch. Takýto systém je
podstatne jednoduchší, transparentnejší
a adresnejší.
Aj tento rok chceme pokračovať v spoločných stretnutiach manažmentu firmy, ale aj
vybraných pracovníkov z rôznych úsekov –
tzv. infopiatok, kde sa hodnotí stav jednotlivých projektov, a kde je tiež možnosť získať
informácie o nových trendoch na trhu. Samozrejmosťou sú tiež neformálne stretnutia
pracovníkov v mimopracovnom čase, športové podujatia a súťaže.
Ako sa presviedčate o tom, či vaša spoločnosť ide správnym smerom?
Tu je veľmi dôležitá spätná väzba resp.
hodnotenie od našich zákazníkov, audítorov
či zamestnancov. Firma Chemosvit Folie
úspešne absolvovala audity kvality, hygieny,
systematicky venovali,
ale aj povzbudením do
ďalšej práce, aby sme
systém riadenia kvality
dokázali zlepšovať aj
v ďalších rokoch.
Chemosvit Folie je zároveň členom viacerých
profesných organizácií,
ktoré zahŕňajú oblasť kvality, logistiky, polygrafie
a iných. Tieto nám umožňujú výmenu poznatkov
na odbornej úrovni, porovnanie s inými firmami,
čím získavame inšpiráciu
pre ďalší rozvoj. n
www.chemosvitfolie.sk
TRENDY
Naše produkty prispievajú k ochrane
toho najcennejšieho – zdravia
Jednou z veľkých výziev, ktorej dnes čelí
svet, je zabrániť znehodnocovaniu potravín. Denne sa ich kdekoľvek vo svete
v celom reťazci výroby, spracovania a logistiky potravín znehodnotí až 20 – 30%,
čo zodpovedá ekvivalentu neuveriteľných
10 mil. ton. Denne! Kým vo vyspelých
krajinách súvisí prevažná časť potravinového odpadu s úrovňou vyspelosti spotrebiteľa a jeho márnivosťou, tzn., či neskonzumované
potraviny
zo
supermarketu vyhodí, tak v rozvojových
krajinách je situácia úplne iná. K veľkému
podielu znehodnotenia dochádza už na
úrovni poľnohospodárstva, teda po zbere
úrody, keď je úroveň skladovania,
ochrany, vrátane balenia veľmi biedna
a neexistuje adekvátna infraštruktúra distribúcie.
Tu je veľká príležitosť pre obalový priemysel. A to hneď viacnásobná. Svojimi
modernými výrobnými procesmi, technológiami, sofistikovanými bariérovými materiálmi (vrátane znižovania hrúbok) a inteligentnými obalmi obalový priemysel
priamo pozitívne vplýva na životné prostredie. Zároveň však má i nezastupiteľné
miesto v riešení znižovania potravinového
odpadu vo vyspelých krajinách a riešení
hladomoru v rozvojových krajinách a v oblastech postihovaných vojnovými konfliktami, či prírodnými katastrofami. A v konečnom dôsledku prispieva k upevňovaniu
zdravia a k celkovej pohode a kvalite života človeka (well-being). Nižšie hrúbky
obalov zasa znamenajú, že napríklad pri
rovnakom hmotnostnom množstve obalov
sa zabalí väčšie množstvo potravín. Priama
súvislosť je aj v šetrení pohonných hmôt.
Pri veľkých množstvách zabalených a na
veľké vzdialenosti prepravovaných potravín sa ušetrí zaujímavé množstvo pohonných hmôt, pretože sa prepraví väčšie
množstvo potravín na úkor zníženej hmotnosti obalov.
Z celkového množstva vyťaženej ropy
sa dnes použije na výrobu flexibilných
obalov menej ako 1 % ropy. Prinajmenšom
zaujímavým je fakt, že 1 tona ropy použitej
na výrobu obalov ušetrí 9 ton ropy použitej na výrobu pohonných hmôt a zvýši životnosť produktov. Toto číslo sa neustále
zvyšuje a v roku 2020 má dosiahnuť neuveriteľnú hodnotu 20 ton, t. j. 1 tona
ropy pretransformovaná do plastových
obalov ušetrí 20 ton ropy použitej na výrobu pohonných hmôt.
Výsledky výskumu vplyvu výrobných
procesov na kvalitu ovzdušia hovoria, že
20 až 30% skleníkových plynov súvisí
s produkciou potravín. Redukovať odpad
z potravín znamená mať lepšiu a zdravšiu
planétu.
A my v Chemosvite môžeme k tomu
dvojnásobne prispieť - ako dodávatelia
moderných flexibilných obalov a tiež svojím zodpovedným prístupom v osobnom
živote, veď všetci máme rodiny, žijeme
v spoločenstve a máme záujem o budúcnosť nás a našej planéty. Je šťastím výrobcu vyrábať takéto produkty pre trh.
A to je náš príspevok pozitívne ovplyvňovať veci pre trvalo udržateľný rozvoj.n
Newsletter 2014
80
TERICHEM, a. s.
Prestížne ocenenie
zaväzuje
História obchodnej
značky Tervakoski film
sa začala písať už v roku 1920, keď sa
v papierenských závodoch Tervakoski
Paper Mill vo Fínsku začal vyrábať dielektrický papier na výrobu kondenzátorov.
Prvým prelomovým rokom „s novým syntetickým materiálom“ pre skupinu bol rok
1972, keď závod Tervakoski začal vyrábať
BOPP elektrofólie technológiou vyfukovania. Fólia sa používala spolu s papierom na výrobu impregnovaných kondenzátorov. Ďalšie veľké obdobie prišlo
v polovici osemdesiatych rokov, keď
BOPP fólie s drsným povrchom úplne nahradili papier pri výrobe impregnovaných
vysokonapäťových kondenzátorov. Koncom osemdesiatych rokov patrila firma
Rani Plast Tervakoski k najväčším svetovým výrobcom drsných BOPP fólií určených na výrobu kondenzátorov pre vysokonapäťové sústavy. Veľmi dobrou
referenciou použitia našich výrobkov je
vodná elektráreň Itaipu v Brazílii, kde boli
naše elektrofólie použité v kondenzátoroch na 850 km prenosovom vedení jednosmerného prúdu inštalovaného
v roku 1987, ktoré siaha od priehrady
Itaipu až po Sao Paolo.
História metalizovaných materiálov
Tervakoski na výrobu kondenzátorov sa
začala písať už v roku 1955. Začiatkom
deväťdesiatych rokov začal Rani Plast Tervakoski pracovať na projekte posilnenia
svojej trhovej pozície v oblasti metalizovaných BOPP fólií určených na výrobu
nízkonapäťových kondenzátorov. Firma
Tervakoski chcela mať „vlastné“ základné
fólie a cieľom bolo stať sa súčasťou dodávateľského reťazca celej výroby produktu,
od polypropylénových granulátov až po
vysokokvalitné metalizované fólie a kon-
denzátory. Pri hľadaní vhodného výrobného závodu na základné fólie sme našli
firmu Chemosvit vo Svite, v bývalom Československu, ktorá vyrábala BOPP fólie
od roku 1978 a od roku 1989 základné
kondenzátorové fólie. Rokovania o spolupráci vyvrcholili v roku 1995 zmluvou
o založení spoločného podniku Terichem
vo Svite, na Slovensku.
Dnes má Terichem dve dcérske spoločnosti: Terichem Tervakoski vo Fínsku
a Terichem Luck na Ukrajine. Terichem
vyrába dve skupiny výrobkov: BOPP elektrofólie predávané pod značkou „Tervakoski film“ a špeciálne obalové BOPP fólie predávané pod značkou „Terichem“.
Elektrofólie sa vyrábajú vo všetkých
troch závodoch a obalové fólie v závodoch vo Svite a v Lucku. Od roku 2010
má skupina Tervakoski Films Group svoje
obchodné sídlo vo Svite.
História
1978
1989
1995
1997
1999
2003
2010
2013
Výroba biaxiálne orientovaných polypropylénových (BOPP) fólií vo Svite
Výroba BOPP kondenzátorových fólií Svit
Založenie spoločnosti Terichem, a. s.
Vznik spoločnosti Terichem Luck na Ukrajine
Výroba BOPP kondenzátorových fólií v Lucku
Rozšíenie portfólia o výrobu BOPP obalových fólií
Tervakoski Films Group so sídlom vo Svite
Nová linka Brückner na výrobu kondenzátorových fólií vo Svite
10-11
TERICHEM
Rok 2013
možno chápať ako ďalší prelomový rok
v histórii firmy, kedy spoločnosť začala
s výrobou nových druhov kondenzátorových fólií na výrobu elektrickej energie
z obnoviteľných zdrojov, tzv. inteligentné
sieťové aplikácie. Začiatkom roku 2013
bola do výroby spustená nová linka Brückner na výrobu kondenzátorových fólií. Ide
o najmodernejšiu technológiu na výrobu
ultratenkých BOPP elektrofólií. „Tak ako
rastie počet našich zákazníkov a požiadavky trhu, tak sa musíme rozvíjať, musíme
rásť aj my,“ povedal nám riaditeľ Tervakoski Films Group, Ilkka Penttilä. „Samozrejme, naši zamestnanci neustále pracujú
na zlepšovaní parametrov našich výrobkov,
a zároveň na vývoji nových.“
Spoločnosť má vo Svite kvalitnú modernú výskumnú a vývojovú základňu, vybavenú najnovšími technológiami a meracími prístrojmi, ktoré patria
k najspoľahlivejším na trhu, aby mohla zaručiť čo najvyššiu spoľahlivosť svojich výrobkov aj do budúcnosti. Tu sa realizuje
výskum a vývojové úlohy zamerané na metalizované fólie určené pre jednosmerné
(DC) a striedavé (AC) prúdové aplikácie
a na drsné fólie určené na výrobu impregnovaných vysokonapäťových AC a DC
kondenzátorov.
Výrobky vyrobené na novej linke od
ultratenkých elektrofólií určených na hybridné aplikácie až po vyššie hrúbky elektrofólií pre AC a DC aplikácie boli testované v priebehu roka 2013 s rôznymi
typmi polymérov a v rôznych hrúbkach,
a odozva od zákazníkov na kvalitu fólie je
veľmi dobrá. „Čo sa týka vývoja nového
typu polyméru na výrobu ultratenkej fólie
s hrúbkou 2,5 mikrometra, dosahujeme výrazne vyššiu výkonnosť: kondenzátory
majú potenciál zvýšenia napätia o 10-15 %
s okolitou teplotou vyššou o 15°C, “
upresňuje I. Penttilä. „A keďže podnikanie
v oblasti elektrofólií je ako maratónsky beh
– veľmi dlhé obdobie tvrdej práce - veríme, že rok 2014 bude začiatkom ďalšej
série maratónskych behov, teda ďalších
úspešných štyridsiatich rokov s našimi obchodnými partnermi.“
Lídrom v Európe
Spoločnosť v súčasnosti vlastní 3 najmodernejšie linky na výrobu kondenzátorových fólií v Európe. Prvá bola inštalovaná
začiatkom roka 1987 v Tervakoski, druhá
v roku 1989 vo Svite a posledná, najnovšia, vo Svite. Spolu má skupina 5 liniek na
Newsletter 2014
80
výrobu BOPP elektrofólií. „Vzhľadom na
rozsah projektov našich zákazníkov musíme mať aj my dostatočnú veľkosť, aby
sme mohli byť dobrým a spoľahlivým
dodávateľom,“ zdôrazňuje riaditeľ predaja elektrofólií, Jari Nurminen. Nová
linka znamená pre Terichem veľký krok
vpred v oblasti objemov, inteligentných
sietí a hybridných aplikácií. V oblasti výroby drsných BOPP fólií na výrobu impregnovaných vysokonapäťových aplikácií sme najväčším výrobcom na svete.
A v Európe aj jedinou skupinou, ktorá
má v oblasti elektrofólií také ďalekosiahle plány do budúcnosti. Okrem novej linky Brückner sme v tomto období
investovali aj do novej linky na výrobu
metalizovaných fólií. Veľa pozornosti venujeme životnému prostrediu a zlepšovaniu pracovných a technologických
podmienok výroby.
Silnou stránkou spoločnosti Tervakoski Films Group je tradícia mnohoročnej spolupráce s partnermi, dlhodobé
výrobné programy, flexibilita, rýchle reagovanie na potreby našich zákazníkov
a stála zamestnanecká základňa
schopná spolupracovať a podieľať sa na
riešení trhových otázok a na vývoji nových výrobkov. Terichem je firma mladých ambicióznych ľudí, ktorí preberajú
skúsenosti a zručnosti starších zamestnancov so spoločným cieľom – realizovať nové projekty a posilňovať reputáciu
značky Tervakoski film.
www.terichem.sk
Prestížne ocenenie
Začiatkom októbra 2013 bola skupina
ocenená prestížnou cenou „Dodávateľ
najkvalitnejších výrobkov“ (Supplying
Excellent Quality) pri príležitosti dňa
ocenenia dodávateľov firmy ABB, „ABB
Supplier Day Award 2013“. Toto ocenenie dlhotrvajúceho technického a obchodného partnerstva medzi Tervakoski
Films Group a ABB, poprednej globálnej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti
energetiky a automatizácie, je výsledkom dlhoročnej, nepretržitej, dobrej
a otvorenej spolupráce medzi partnermi. Odovzdanie sa uskutočnilo na
spoločnom stretnutí vedenia ABB s obchodnými partnermi v meste Ludvika,
Švédsko, ktoré je sídlom ABB Power
Products. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 35 kľúčových dodávateľov,
z ktorých iba traja získali toto prestížne
ocenenie.
„Naša spolupráca trvá už desiatky rokov. Metalizovaná PP fólia pre inteligentné sieťové aplikácie, je našou poslednou novinkou, ktorú sme vyvinuli
spolu s ABB,“ uviedol Ilkka Penttilä.
„Hlavným cieľom skupiny ABB je zlepšovať celý dodávateľský reťazec, všetky
výrobky, ich presnosť a parametre. Čo
sa týka tohto ocenenia kvality, veľmi si
ho vážime, lebo potvrdzuje vysokú kvalitu zdrojov aj v našom dodávateľskom
reťazci. A pre nás ako skupinu je to samozrejme výzva, aby sme si udržali túto
pozíciu, a tiež je to garancia, že naši zákazníci budú mať záujem kupovať naše
kvalitné výrobky aj v budúcnosti.“n
12-13
Newsletter 2014
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s.
80
Vlastnosti vlákna si užívajú športovci
celého sveta
Výroba vlákien má v spoločnosti dlhú
tradíciu, veď viskózový hodváb bol vôbec prvým výrobkom, ktorý sa v roku
1934 odskúšal v Pokusnej stanici budúcej fabriky. Vyrábal sa až do roku
1980. Medzičasom tu na tradíciách
dlhoročnej vláknarenskej výroby uzrelo
svetlo sveta vlákno na Slovensku úplne
nové – polypropylénový textilný hodváb. Overovacia výroba bola uvedená
do prevádzky v roku 1973. Dodnes
prešlo toto unikátne vlákno vynikajúcich úžitkových vlastností zásadným
vývojom, počas ktorého sa dosiahli zaujímavé aplikácie a ďalšie vlastnosti
v prospech spotrebiteľa.
„Výroba polypropylénového vlákna
Prolen® je výsledkom výskumnej činnosti
našich partnerov z Výskumného ústavu
chemických vlákien, a. s., vo Svite a kolektívu pracovníkov z Chemosvitu,“ povedal nám Ing. Jozef Kochan, riaditeľ spoločnosti, „ktorí v 70. rokoch začali
poloprevádzkovým spôsobom overovať
a realizovať výsledky vlastných vedeckých
úspechov.“ Ďalšie generácie špecialistov
tento základ rozvíjali a zdokonaľovali.
Skĺbenie vlastných skúseností z výroby
s najnovšími poznatkami v oblasti vedeckého pokroku je príznačné pre celú viac
ako 40-ročnú históriu výroby polypropylénových vlákien.
Rôzne etapy rozvoja spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s., boli ovplyvňované situáciou na trhoch a determinované skutočnou potrebou našich
zákazníkov. S ich meniacimi sa požiadavkami sa profilovala sortimentná skladba
produkcie. Po rozpade trhov východnej
Európy v 90-tych rokoch a s nástupom
reálnej konkurencie sa výrobkové portfólio nielen prispôsobovalo novej situácii,
ale bolo jasné, že produkcia komoditných
výrobkov je skôr alebo neskôr odsúdená
na neúspech. Stratégia firmy sa preto
jednoznačne preorientovala na produkciu
špeciálnych typov.
V úzkej spolupráci s partnermi
z VÚCHV boli vyvinuté a úspešne zrealizované kompaktné zvlákňovacie linky,
umožňujúce efektívnu výrobu malých partií. „Skutočnosť, že sme aj vlastníkmi patentu na predmetné ojedinelé zariadenia,
len posilnila naše dominantné postavenie
medzi producentmi,“ zdôrazňuje Ing. Jozef Kochan.
Po roku 2000 boli do rutinnej výroby
postupne zavádzané nové výrobky so
špeciálnymi vlastnosťami, ako
• mikrovláknitý textilný hodváb Prolen
Micro,
• antibakteriálne aditivovaný Prolen®
Siltex a Bodyfresh,
Krátko z histórie
1936
1951
1965
1973
1974
1980
1996
1997
1997
2002
2004
2011
2009
2013
Výroba viskózového hodvábu (ukončené v r. 1980)
Výroba polyamidovej striže (ukončené v r. 1993)
Výroba polypropylénovej striže (ukončené v r. 1971)
Poloprevádzková výroba polypropylénových textilných vlákien
Výroba polyamidového káblika (ukončené v r. 1993)
Spustenie výroby PP txh
Certifikácia systému riadenia kvality a životného prostredia
Vznik spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s.
Výroba ponožiek, podkolienok
Otvorenie prvej predajne Fibrochemu
Výroba polypropylénových mikrovlákien
Systémovým partnerom bluesign®
Multiaditivované typy PP vlákien - projekt Fibrovys
Polyfunkčná modifikácia vlastností PP vlákien - projekt Novlatex
14-15
• vlákno so zníženou horľavosťou
Prolen® X-Sting,
• duté vlákno Prolen® Freee,
• profilované vlákno Prolen® Profile
s možnosťou aplikácie v pletiarskom
priemysle so špeciálnymi úžitkovými
parametrami,
• aditivované vlákno Prolen® Sunprotect s ochranou proti UV žiareniu,
• vlákno zvyšujúce transport vlhkosti
a proces schnutia Prolen® Dry Fast,
• vlákno odrážajúce infračervené žiarenie Prolen® Invisible,
• vlákno pre využitie v automobilovom priemysle Prolen® Carwear.
Špecifické vlastnosti PP vlákien sa
využívajú aj vo vlastnej výrobe športových i klasických ponožiek, ktorá bola
zavedená v roku 1997.
V spolupráci s Výskumným ústavom
textilnej chémie Žilina a Výskumným
ústavom chemických vlákien Svit sa
realizovali dva projekty (Biovlatex,
Provlatex) s podporou Agentúry na
podporu výskumu a vývoja, výsledkom
ktorých boli nové typy aditivovaných
a modifikovaných Prolen® vlákien.
Táto úspešná spolupráca pokračuje
od októbra 2013 projektom Novlatex,
ktorý je zameraný na polyfunkčnú modifikáciu vlastností vlákien Prolen®.
V roku 2013 sa končí realizácia pro-
jektu Fibrovys s podporou zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zameraného na vývoj technológie multiaditivovaných typov PP vlákien a strojného
zariadenia, ktoré na tento účel bolo navrhnuté, skonštruované a vyrobené
v spolupráci s VÚCHV.
Firma Chemosvit Fibrochem je od
roku 1996 certifikovaná podľa noriem EN ISO 9001:2000 a 14 001
spoločnosťou SGS a je držiteľom certifikátu Oeko Tex Standard100. V záujme prieniku na americké trhy a trhy
juhovýchodnej Ázie sa stala systémovým bluesign® partnerom a usiluje
sa o získanie tohto certifikátu v závere roka, čo bude vstupenkou do
klubu TOP svetových producentov.
CHEMOSVIT
FIBROCHEM
Normu bluesign®, ktorá garantuje súlad s najnovšími normami v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, uznávajú svetové športové
značky.
V roku 2013 sa končí projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a adaptability
zamestnancov spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s.“, realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, cieľom ktorého je rozšíriť
a zdokonaliť vedomosti od jazykových,
cez manažérske, obchodné, až po zdokonalenie systémov riadenia a zvyšovanie
bezpečnosti vo výrobe.
„Naša spoločnosť je stabilným obchodným partnerom mnohých renomovaných
nadnárodných značiek s pôsobnosťou na
celosvetových trhoch.,“ dodáva Ing. Jozef
Kochan. „Sortiment, ktorý je ponúkaný
spracovateľom, je na vysokej technickej
úrovni, v rovnomernej kvalite, orientovaný
do špeciálnych a špecifických aplikácií
tak, aby potvrdzoval stratégiu zameranú
na zákazníka hľadajúceho výnimočné výrobky.“
Zákazníci majú možnosť zakúpiť si výrobky i na e-shope: www.prolen.sk. n
www.fibrochem.sk
Newsletter 2014
80
STROJCHEM, a. s.
Strojár – to bol vždy pojem
Strojárska výroba a údržba sa začala
rozvíjať prakticky už pri budovaní prvých objektov v rokoch 1934-1938. Už
vtedy sa vyrábali prvé vane, sušiarenské zariadenia a strojné celky pre
nové výrobne viskózových vlákien a fólií. Prvá budova strojárne bola postavená v roku 1939 a v tom istom roku
sa uskutočnila aj prvá tavba sivej liatiny.
Počas 2. svetovej vojny a hlavne po nej
požiadavky na strojársku produkciu vysoko prekračovali možnosti kapacít strojárne.
V ďalších rokoch po rozšírení kapacít
sa strojáreň zásadne zaslúžila o rozvoj
slovenského priemyslu – nielen vo vlastnom závode – v Chemosvite, ale aj pri
budovaní nových chemických závodov.
Strojáreň v Chemosvite sa tak čoskoro
stala pojmom nielen v krajine ale aj v zahraničí – najmä v rámci bývalej RVHP.
V rámci závodu pokračoval rozvoj vybudovaním kotlársko-zámočníckych
dielní, posilnením obrábacích dielní,
ktoré zohrali zásadnú úlohu v rozvoji obalovej i vláknarenskej výroby v Chemosvite. V 60-tych rokoch sa výroba rozšírila
o baliace automaty, ktoré dodnes tvoria
časť portfólia spoločnosti, podobne ako
presne opracované dielce, či odliatky zo
sivej, tvárnej liatiny a oceľoliatiny.
Spoločnosť Strojchem, a. s., tvorí z najväčšej časti výroba strojných celkov, ktorá
sa zaoberá hlavne opracovaním a montážou výrobkov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, a zlievareň s výrobou
odliatkov z rôznych druhov materiálov
spolu s pridruženými činnosťami, ako je
výroba modelových zariadení, tepelné
spracovanie a pod. Do spoločnosti ďalej
patrí divízia Chempack, ktorá neustále vyvíja a vylepšuje svoje baliace automaty.
Divízia Servis poskytuje široké spektrum
služieb podnikom v oblasti návrhu dodávky a servisu systémov priemyselnej
automatizácie, rôzne druhy opráv, metrologických činností a iné. Každá z nich pôsobí so špecifickými výrobkami na vlastných trhoch. „Chceme vytvoriť fungujúci
systém autonómnych divízií so zákazníckym princípom, nielen čo sa týka externých ale aj interných zákazníkov,“ povedal nám Ing. Marek Kyseľ, riaditeľ
spoločnosti. „Znamená to uvedomiť si ich
možnosti a potenciál, samostatne ich rozvíjať, zároveň však zintenzívňovať a optimalizovať aj ich vzájomnú spoluprácu.“
Výsledkom musí byť celok silnejší ako súčet síl jednotlivých častí - ide teda o to,
dosiahnuť stav, kedy jednotlivé divízie využívajú maximálne svoj potenciál a zároveň sa vhodne dopĺňajú a spolupracujú
tak, aby rástla sila a produktivita celej
spoločnosti.
„Ústredným motívom našej práce je
spokojný zákazník spolupracujúci so silnou a úspešnou spoločnosťou. Našou prioritou je preto optimalizovať všetky procesy rovnako ako úroveň komunikácie
tak, aby v nás klient našiel v budúcnosti
spoľahlivého partnera, ktorý drží svoje
slovo,“ zdôrazňuje riaditeľ spoločnosti.
Zákazníkom pritom nie je len firma z externého prostredia, ktorá si objednala
produkty, ale aj každý zo zamestnancov,
Krátko z histórie
1934
1939
1941
1949
1952
1959
1964
1991
1996
1998
2001
2008
2012
Strojárske a údržbárske práce
Výstavba prvej budovy strojárne
Prvá tavba sivej liatiny
Nový objekt Strojáreň II
Rozšírenie montážnej dielne
Zlievareň sivej liatiny
Zlievareň oceľoliatiny
Výroba horizontálnych baliacich automatov
Výroba vertikálnych baliacich automatov
Založenie spoločnosti Strojchem, a. s.
ISO 9001:1994
Modernizácia výroby strojných celkov - CNC stroje
Výroba tvárnej liatiny
Modernizácia výroby točivých dielcov
16-17
STROJCHEM
ktorého práca je závislá od akýchkoľvek výstupov
práce jeho kolegov. To kladie, samozrejme, vysoké
nároky aj na manažment spoločnosti. „Úlohou manažéra spoločnosti je využiť silné stránky a schopnosti jednotlivých pracovníkov, viesť ich, tzn., dobré
myšlienky podporiť, rozvinúť ich do realizačnej časti
a ukázať ľuďom, že majú priestor, stanoviť rozpočet
a dať posvätenie, že môžu ísť do toho,“ uvažuje riaditeľ spoločnosti. „Ľudia sú vo všeobecnosti aktívni
pri zmenách, potrebujú však dostať impulz a pocit,
že dostali nielen zodpovednosť úlohu vyriešiť, ale
rovnako, že majú dôveru svojho nadriadeného.“
V Strojcheme si uvedomujú, že žiadna firma, ktorá
si váži dôveru svojich zákazníkov a zároveň sa snaží
rozvíjať vzájomné partnerstvo, nemôže pripustiť akúkoľvek stagnáciu. Tak ako hovoril podnikateľ Tomáš
Baťa, ktorého meno je spojené s históriou Chemosvitu: „Kto chvíľu stojí, už stojí vedľa".
Zlepšovanie je nikdy nekončiaci sa proces,
a preto spoločnosť pripravuje stále nové vylepšenia
svojej ponuky. Už dlhší čas - vzhľadom na technickú
náročnosť niektorých atribútov pracuje na rozšírení
ponuky materiálov pre odliatky, ktoré by chceli liať
vo Svite. Na trhu sa ukazuje dopyt po odliatkoch liatych z legovaných materiálov, ktoré majú nové zaujímavé vlastnosti. V blízkej budúcnosti bude zlievareň
schopná rozšíriť svoje materiálové portfólio predovšetkým o vysokolegovanú austenitickú oceľ odolnú
voči oteru - tzv. Hadfieldovu oceľ, ďalej nízkolegované chróm-niklové a chróm molybdénové a mangánové a kremíkové nízkolegované ocele (napr. GS25 CrMo4, GS-34CrMo4, GS-42 CrMo4
a GS-25CrNiMo4).
V divízii Chempack pripravili zasa novinku v podobe nového baliaceho stroja BH-10. Je postavený
na princípe modulárnosti (viď. obrázok), čo umožňuje veľkú variabilitu stroja podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Tento stroj už predstavili na veľtrhoch v Moskve aj v Poznani. Na výstave
v Norimbergu prezentovali baliaci automat ako súčasť baliacej linky v spolupráci s nemeckou firmou
Hugo Beck, s ktorou sa rozvíja spolupráca aj v smere
obchodného zastúpenia na západných trhoch.
V oblasti obrábania bol v roku 2013 realizovaný
vo výrobe nový layout dielní s cieľom zlepšiť materiálové toky a zvýšiť tak produktivitu celej dielne ako
celku. Strojný park bol obohatený o novú brúsku na
guľato, ktorá umožní rozšíriť portfólio točivých dielcov (foto) a zapadá do politiky modernizácie strojného parku.
Medzi silné stránky spoločnosti určite patrí stabilné portfólio zákazníkov a dlhodobé partnerstvá
s renomovanými spoločnosťami, ktoré vo svojich
segmentoch náležia k svetovým špičkám. „Tento rok
sme už obslúžili viac ako 400 zákazníkov, pričom
85 % je pravidelne sa opakujúcich a viac ako 75 %
našej produkcie smeruje do zahraničia,“ vyratúva
Ing. M. Kyseľ. „Vďaka našim zákazníkom, ktorí sa zaraďujú ku globálnym hráčom, je možné povedať, že
naše výroby nachádzajú uplatnenie naozaj po celom
svete.“
K hlavným výhodám spoločnosti patrí stabilne široké produktové portfólio. Zároveň strojári môžu
vďaka ucelenému technologickému procesu výroby
ponúknuť svojim klientom na jednom mieste komplexné riešenie ich požiadaviek a potrieb. Vo vzájomnej interakcii vedia divízie spoločne ponúknuť
zákazníkom služby od základnej výroby jednotlivých
Newsletter 2014
80
viditeľných miestach boli zavedené tabule
s grafikou spolu s informačnou kampaňou pre
všetkých zamestnancov, ktorí môžu prispieť svojím návrhom k akémukoľvek zlepšeniu v nákladovej oblasti, oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce a pod. Na tabuli majú zamestnanci
priamo k dispozícii formuláre, ktoré stačí vyplniť
a ich nápad bude posúdený a v prípade realizácie samozrejme odmenený.
„Náš klient musí byť v prvom rade náš partner a partneri musia vedieť komunikovať medzi
sebou otvorene,“ odpovedel M. Kyseľ na našu
otázku, ako sa vo firme presviedčajú, že ide
správnym smerom. „S úrovňou spokojnosti našich klientov sa tak máme možnosť konfrontovať
pri našej každodennej práci. Pre správne fungostrojných častí, cez montáž až po inštaláciu
a oživenie technológie na mieste v zákazníkovej
prevádzke. „Našim partnerom ponúkame komplexné riešenia, nielen výrobu jednotlivých
komponentov,“ zdôrazňuje M. Kyseľ. To sa darí
aj vďaka optimalizácii výrobných procesov.
Vysoká technická náročnosť jednotlivých výrob a nároky na kvalitu výrobkov a služby si vyžadujú aj kvalifikovanú a stabilnú pracovnú silu
ako aj dobrú komunikáciu v rámci firmy. Jednoznačný a prehľadný informačný tok je pre
správnu činnosť akejkoľvek organizácie nutnosťou. Informácie sa šíria na pravidelnej báze
v horizontálnej i vertikálnej línii, podrobne sa
analyzujú a komunikujú až k zamestnancom tak,
aby z nich boli vyvodené konkrétne úlohy
a zodpovednosti a návrhy na potrebné opatrenia.
Dôležitou hybnou silou pozitívnych zmien je
činnosť jednotlivých riešiteľných tímov, ktoré
majú na starosti konkrétne projekty so stanovenými úlohami i zodpovednosťami. Ich výsledky
sú komunikované ako súčasť porád manažmentu. Významným katalyzátorom pozitívnych
zmien v strojárskych prevádzkach sa stal pokus
o každodenné zlepšovanie jednotlivých činností, ktoré musia zamestnanci vykonávať. Na
vania akejkoľvek organizácie je dôležitá aj spokojnosť jednotlivých členov jej tímu, lebo len
spokojný a motivovaný zamestnanec dokáže
podať výkon, aký naozaj potrebujeme. n
www.strojchem.sk
18-19
Newsletter 2014
80
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.
Špičková technológia v rámci Európy
Náš rozhovor
s riaditeľom spoločnosti
Ing. Petrom Ferjančekom
Osemdesiate výročie Chemosvitu je aj
80-tym výročím položenia základného
kameňa závodnej teplárne...
Na túto skutočnosť sme všetci, ako manažment tak aj zamestnanci patrične hrdí.
Začiatky energetickej výroby na teritóriu
súčasného priemyselného parku Chemosvit siahajú až do roku 1934, teda obdobia, kedy bolo rodinou Baťa prijaté strategické rozhodnutie o výstavbe nového
závodu práve v podtatranskej lokalite.
Ešte predtým, ako sa do zeme po prvýkrát
zahryzli stavebné mechanizmy, bolo nutné
vybudovať prvý lokálny zdroj energií, boli
to parná lokomobila a dieslový agregát.
S postupným rozširovaním závodu
o nové výrobne sa ruka v ruke rozvíjala,
samozrejme, aj energetická základňa.
Aké sú vaše hlavné strategické zásady?
Hlavným krédom spoločnosti je vyrábať
a dodávať našim zákazníkom všetky druhy
energií maximálne efektívne, ekologicky,
za ekonomicky prijateľných podmienok.
Svet sa aj v oblasti energetiky, s ohľadom
na postupné vyčerpávanie prírodných
energetických zdrojov a rast ich cien,
uberá cestou využívania najlepšie dostupných technológií (BAT – Best Available
Technologies), čo je pri rozvoji našej spoločnosti taktiež strategickou zásadou. Najlepším dôkazom, že sa tejto zásady pridržiavame, je nedávne uvedenie úplne
novej, vysoko účinnej trigeneračnej (trigenerácia - kombinovaná výroba tepla, elektriny a chladu) teplárne do prevádzky.
Technickými parametrami sa vo svojej kategórii radí medzi to najlepšie, čo je
možné v Európe v súčasnosti vidieť.
Riadenie prevádzky vybavenej najlepšie
dostupnými technológiami si, samozrejme, vyžaduje vysoko kvalifikovaný, odborne zdatný personál, preto nemenej
dôležitou strategickou prioritou je vyhľadávať pre firmu vzdelaných ľudí, ochotných na sebe neustále pracovať, so vzťahom k firme takpovediac, ako k svojej
druhej rodine.
Čo je nového v spoločnosti Chemosvit
Energochem?
Spoločne s novoinštalovanými technologickými zariadeniami firma v nedávnom
období rozšírila portfólio dodávaných
energií o chlad vo forme tzv. ľadovej vody
pre technologické účely a klimatizovanie
výrobných priestorov. Zákazníkom je dodávaný prostredníctvom centrálneho rozvodu v dĺžke takmer 6 km priamo k miestu
spotreby cez 12 kompaktných odovzdávacích staníc. Inštalovaným výkonom centrálneho absorbčného zdroja chladu 6
MW sa naša výroba chladu radí medzi najväčšie v Európe.
Spoločnosť svoje služby ponúka aj na
energetickom trhu Slovenskej republiky.
Medzi hlavné aktivity patrí poskytovanie
podporných služieb pre riadenie elektroenergetickej sústavy SR prostredníctvom
primárnej a sekundárnej regulácie výkonu,
ako aj dodávka elektriny na krytie strát
v regionálnej distribučnej sústave.
Odborníci z radov našej spoločnosti
tiež kedykoľvek ochotne poradia našim
zákazníkom najmä v oblasti racionálneho
využívania energií, resp. poskytnú konzultácie pri realizácii ich investičných projektov. Tesná spolupráca funguje aj s miestnou samosprávou a jej bytovým
podnikom pri dodávkach tepla pre komunálnu a bytovú sféru mesta, i pri opravách
a rekonštrukciách tepelných rozvodov.
Krátko z histórie
1934
1935
1964
1982
1991
1995
1996
2000
2011
Prvý dieselagregát s výkonom 50 kW
Začatie budovania teplárne
Vykurovanie ťažkým vykurovacím olejom ako náhrada za hnedouhoľný prach
Nová etapa v histórii energetiky – prechod na spaľovanie zemného plynu naftového
Vznik divízie energetiky – počítačový systém kontinuálneho sledovania výroby,
odberov a spotreby elektrickej energie
Zavŕšenie etapy úplnej plynofikácie teplárne
Vznik spoločnosti Chemosvit Energochem, a. s.
Zásadný obrat vplyvu na životné prostredie znížením emisií a znečistenia vôd
Nové energocentrum
20-21
CHEMOSVIT
ENERGOCHEM
stále zlepšovanie sa tu bude vždy. Teší ma, že firma
si najmä v posledných rokoch vybudovala pevné
a rešpektované postavenie v rámci celej slovenskej
energetiky. Svoje predstavy o budovaní transparentného a vyváženého slovenského energetického
trhu presadzuje prostredníctvom členstva v prestížnom združení AVTES (Asociácia výrobcov tepla,
elektriny a poskytovateľov podporných služieb),
ako aj cestou aktívneho spolupodieľania sa na
tvorbe legislatívy so štátnymi orgánmi a profesijnými združeniami.
Možno takou perličkou, avšak absolútne zapadajúcou do „baťovskej“ filozofie byť v maximálne
možnej miere sebestačný vo všetkom, čo si dokážeme vyrobiť sami, je aj v nedávnej minulosti zrekonštruovaná studňa pitnej vody, ktorá je s porovnateľnými parametrami známych minerálnych vôd.
V čom sú vaše silné stránky?
Silnú stránku našej spoločnosti, a tým aj záruku
jej ďalšieho napredovania, okrem špičkového technologického vybavenia, vidím najmä v jej zamestnancoch. Ich vzťah k firme, ochota vzdelávať sa,
spolupodieľať sa na realizácii najrozmanitejších projektov, hľadať, nachádzať a odstraňovať vnútorné
rezervy, či už v prípade strojno-technologických zariadení, alebo v spôsobe ich prevádzky, je pre mňa
obrovským prísľubom do budúcnosti.
Spoločnosť má pripravený dlhodobý plán obnovy a modernizácie najmä miestnej elektroenergetickej distribučnej sústavy, tepelných rozvodov, rozvodného systému technologickej a pitnej vody,
kanalizácií a neutralizačnej stanice odpadových
vôd, ako aj opatrení na zvyšovanie energetickej
efektívnosti výroby popri súčasnom znižovaní miestnych enviromentálnych záťaží. Priestor na zlepšovanie sa a ďalšie napredovanie tu teda je.
Ako sa presviedčate o tom, či vaša spoločnosť
ide správnym smerom?
Myslím si, že naša spoločnosť kráča správnym
smerom, avšak môžem ubezpečiť všetkých, ako našich akcionárov, tak aj našich zákazníkov, že s týmto
vedomím denne nezaspávame. Priestor pre neu-
Pri pojme energetika sa hneď vynára pojem – životné prostredie...
S ohľadom na hlavný predmet podnikania si plne
uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť,
ako voči svojim zamestnancom, tak aj voči širšiemu
okoliu. V oblasti ochrany životného prostredia,
najmä cestou zavádzania najprogresívnejších technológií, sme dosiahli za uplynulé roky približne 7násobné zníženie produkcie CO2, významne obmedzili vypúšťanie kysličníkov dusíka do ovzdušia a od
roku 2005 úplne zamedzili znečisťovaniu ovzdušia
kysličníkmi síry a tuhých znečisťujúcich látok, a tiež
vodných tokov chemickými látkami.
Chcem ubezpečiť všetkých, ktorých sa akýmkoľvek spôsobom dotýka existencia našej firmy Chemosvit Energochem, a. s., že riadiace orgány, manažment a aj zamestnanci spoločnosti sú pripravení
aj naďalej vytvárať len tie najpriaznivejšie podmienky pre poskytovanie svojich služieb podľa potrieb svojich partnerov a hľadať cesty rastu zamestnanosti a ekonomickej prosperity vždy s ohľadom
na životné prostredie. n
www.energochem.sk
Newsletter 2014
CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o.
80
Náš zákazník je náš partner
Chemosvit Chedos, s r.o., je dopravno-zasielateľská spoločnosť s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom ku zákazníkom v oblasti
dopravy, logistiky a špedície. Veľkosťou
a kvalitou vozového parku patrí medzi najväčšie dopravné a zasielateľské spoločnosti na Slovensku.
Značka CHEDOS prišla na dopravný trh
v roku 1993. Od tohto roku sa vyvíjala ako
spoločnosť tak samotná značka, v súčasnosti známa nielen na Slovensku ale aj
v krajinách Európskej únie. Je zaujímavá
pre výrobné firmy a zasielateľské spoločnosti, ktoré potrebujú dopraviť svoj výrobok, materiál, náklad svojim náročným zákazníkom a obchodným partnerom.
„Spoločnosť počas svojej existencie prešla obdobím úspešným, ale aj zložitým,“
hovorí riaditeľ spoločnosti Ing. Michal
Dida, „no jediným cieľom vždy bolo uspokojiť potreby našich zákazníkov.
Medzi hlavné zásady, ktoré
uplatňujeme, patrí schopnosť
pružne reagovať na požiadavky
zákazníka, presnosť dodania,
spoľahlivosť a čistotu vozového
praku, komunikatívnosť skúsených zamestnancov spoločnosti, korektnosť voči klientom.“ Spoločnosť sa riadi
sloganom: „Náš zákazník je náš
partner“. Cieľom je budovať
dlhodobú, vzájomne korektnú
spoluprácu s partnermi. „Preto
je našou každodennou snahou
počúvať ich potreby, poradiť
im, navrhnúť a zabezpečiť logistiku tovaru, materiálu do požadovaného miesta. Všetky naše
investície podporujú zabezpečenie spoľahlivej služby pre zákazníka,“ pokračuje
Ing. M. Dida.
Chedos má pre zákazníkov k dispozícii
široký automobilový park kamiónov, ťahače
značky Volvo a Scania, ku ktorým pribudlo
nedávno 10 nových ťahačov značky Scania
Streamline EUR5 EEV. Cieľom je zníženie
spotreby pohonných hmôt, zvýšenie spoľahlivosti vozového parku, rast flexibility
voči zákazníkom a v neposlednom rade
zvýšenie bezpečnosti a komfortu vodičov.
Návesové súpravy pri počte 55 prekonajú
pri plnení želaní zákazníkov po cestách celej Európy ročne okolo 7,5 milióna kilometrov.
Začiatkom druhého polroku 2013 investoval Chedos do nového polohového informačného systému s cieľom zvýšiť úroveň
sledovania vozového parku počas zabezpečovania dopravy nákladu pre zákazníka. Súčasťou výbavy desiatich nových ťahačov
Krátko z histórie
1936
1938
1993
1998
2012
Stavba priemyselnej železničnej vlečky
Vznik podnikovej dopravy
Vznik dopravno-zasieľateľskej spoločnosti Chedos, s. r. o.
Certifikácia kvality ISO 9002 ako prvej slovenskej dopravno-zasielateľskej firme
Chemosvit Chedos, s. r. o.
22-23
www.chedos.sk
SCANIA zakúpených v druhom polroku 2013 je informačný systém FLEET MANAGMENT, ktorý
umožňuje kontrolu nákladov na pohonné hmoty
a náklady na servis a opravy vozidla.
Nakoľko neoddeliteľnou súčasťou činnosti Chedosu ako medzinárodnej dopravno-zasieľateľskej
spoločnosti je aj špedičná činnosť, spoločnosť
koncom roku 2012 investovala do pracovného
prostredia pracovníkov cestnej dopravy a špedície. Príjemné prostredie a erudovaní pracovníci
určite tak prispejú k zlepšeniu vzájomnej komunikácie pri poskytovaní dopravných a logistických
služieb zákazníkom.
„Na otázku, či spoločnosť ide správnym smerom, nám odpovedajú naši spokojní zákazníci,“
uvádza Ing. Michal Dida. „Dôvera a záujem zákazníkov o naše dopravné a špedičné služby, ktoré im
poskytujeme, je najlepšia reklama pre našu spoločnosť. Má zmysel túto službu poskytovať, ísť
týmto smerom rozširovania a zdokonaľovania spolupráce so zákazníkom.“ Do portfólia zákazníkov
spoločnosti patria nadnárodné firmy ako Montanwerke Brixlegg AG, CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Terichem, a.s., GEFCO, WHIRLPOOL Slovakia, s.r.o.,
a ďalšie firmy.
Pre našu spoločnosť je dôležitá ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci. Pri výbere
novej investície kladie spoločnosť dôraz na to, aby
investícia spĺňala vyššie uvedené kritéria. Samotná
legislatíva v doprave prísne stanovuje a podporuje ochranu životného prostredia v Európskej
únii. Plnenie týchto kritérií zvyšuje konkurencieschopnosť, zaujímavosť spoločnosti pre silných
odberateľov, ktorí kladú dôraz na plnenie týchto
kritérií.
Spoločnosť je vlastníkom certifikátu systému
riadenia kvality podľa ISO 9001:2008, ktorý získala
po opakovanej certifikácii v decembri roku 2011
pre nákladnú cestnú dopravu, zasielateľstvo, auto-
rizovaný servis vozidiel Fiat a autorizovaný predaj
náhradných dielov a doplnkov Fiat. Hlavnou činnosťou spoločnosti je medzinárodná cestná doprava, ktorú poskytuje už dvadsať rokov na európskom dopravnom trhu, čo potvrdzuje a zaručuje
kvalitu poskytovanej služby značky Chedos.
Značky, ktorá sa do podvedomí klientov na dopravnom trhu zapisuje svojou kvalitou už dvadsať
rokov. n
Newsletter 2014
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.
80
Zvyšujeme kvalitu, rozširujeme
využitie výrobkov
Začiatky činnosti Chemosvit Environchem, a. s., siahajú hlbšie do minulosti.
Chemosvit ako veľký výrobca fólií, vlákien a strojov produkoval pri svojej výrobe aj množstvo odpadov, ktoré bolo
potrebné riešiť. V súlade s environmentálnou politikou firmy teda vznikla divízia, ktorej hlavnou úlohou bolo zhodnocovať, resp. zneškodňovať ostatné,
i nebezpečné odpady. Divízia sa postupne vybavovala po strojnej, technologickej i personálnej stránke tak, aby
bola schopná zabezpečovať materiálové
a energetické zhodnocovanie odpadov,
skládkovanie odpadov a čistenie odpadových vôd.
Tak ako sa postupne menil charakter
výroby v Chemosvite, menilo sa aj zameranie divízie spracovania odpadov, ktorá
sa v roku 1997 pretransformovala na akciovú spoločnosť Chemosvit Environchem s cieľom komplexného riešenia odpadového hospodárstva pre materskú
spoločnosť.
Po ukončení základnej výroby celofánu
vo Svite a odstavení pyrolýznej spaľovne
odpadov došlo k odčleneniu čistiacej stanice odpadových vôd do a. s. Chemosvit
Energochem, čím táto sesterská spoločnosť prevzala komplexnú starostlivosť
o vodné hospodárstvo. Po týchto zásadných zmenách sa hlavnou činnosťou Chemosvit Environchem, a. s., stáva materiálové zhodnocovanie plastových odpadov.
Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie
odpadov, na ktoré nie je spoločnosť technologicky vybavená, zabezpečuje
zmluvne u externých spracovateľov.
Hlavnému zameraniu sa prispôsobuje
aj ďalší investičný rozvoj, ktorý smeruje
do oblasti recyklácie plastov a výroby
technických výliskov vstrekovaním. V lete
2005 bol upravený vstrekolis CS-4700 na
výrobu technických výliskov s hmotnosťou do 13 kg, následne v apríli 2007 bola
uvedená do prevádzky nová regranulačná
linka rakúskej firmy Starlinger. Týmito investíciami sa naštartoval proces zvyšovania objemov recyklovaných plastov nielen
z podnikov skupiny Chemosvit, ale aj od
externých firiem. Zároveň sa výrazne zvýšila kvalita vyrábaných recyklátov, a tým aj
oblasť ich využitia. Sortiment vyrábaných
recyklátov je dnes pomerne široký a zahŕňa rôzne typy polyetylénových a polypropylénových regranulátov. Okrem nich
sa spoločnosť na trhu etablovala aj so
vstrekovanými technickými výliskami, ako
sú rôzne baliace prvky, dutinky, súčasti
oceľových a hliníkových výrobkov a podobne.
V roku 2005 sa začalo s budovaním
doskového programu na báze PP z vlastných recyklátov, ktorý prináša vyššie
zhodnotenie surovín. Ide o štruktúrne ľahčené vstrekované polypropylénové dosky
na výrobu rôznych nádrží, septikov, vodomerných šácht. Vzhľadom na vysoký dopyt po týchto doskách vo viacerých hrúbkach i farebných odtieňoch už kapacita
vstrekolisu, upraveného na tento účel,
nepostačovala a tak spoločnosť koncom
roka 2007 uviedla do prevádzky ďalší
vstrekolis.
„V investičnej činnosti pokračujeme
ďalej a koncom roku 2012 sme inštalovali
ďalšiu regranulačnú linku,“ povedal nám
riaditeľ spoločnosti Ing. Július Frkáň,
„ktorá umožňuje prípravu plnených plastov a dofarbovanie regranulátov automatickým dávkovačom farebných koncentrá-
Krátko z histórie
1962
1976
1991
1992
1997
2005
2012
2014
Čistiareň odpadových vôd
Výroba regranulátu z odpadov výroby PE fólií
Výroba aglomerátov z plastových odpadov
Spaľovňa plastových a nebezpečných odpadov Hoval Schiestel
(odstavená 2007)
Linka na výrobu heteroregranulátov z plastových odpadov
Vznik spoločnosti Chemosvit Environchem, a. s.
Výroba štruktúrne ľahčených vstrekovaných plastových dosiek
Nová regranulačná linka na spracovanie plastových odpadov
Nový vstrekolis
24-25
tov. Oproti stávajúcej má nová linka širšie možnosti spracovania odpadov. Jej koncipovanie
umožňuje spracovávať rôzne typy zmesí, dokonca
aj vlhké materiály až do vlhkosti 8-10 %. Uvedením tejto linky do prevádzky sme si pripravili
podmienky pre ďalší rast výroby recyklátov čo do
objemu i sortimentov.“
V I. štvrťroku 2014 bude nainštalovaný ďalší
veľký vstrekolis (spolufinancovaný z fondov EÚ),
ktorý umožní rozširovanie doskového programu
a riešenie prenosných protipovodňových stien.
„Na vývoji protipovodňových stien úzko spolupracujeme so Strojníckou fakultou STU v Bratislave.
Po úspešnom ukončení vývoja to môže byť ďalší
výrobný program pre našu firmu,“ hovorí riaditeľ
spoločnosti a zdôrazňuje: „Pri rozširovaní sorti-
mentnej skladby našich výrobkov a ich úžitkových
vlastností predovšetkým zohľadňujeme požiadavky, pripomienky a návrhy našich hlavných odberateľov, s ktorými je náš úsek predaja v neustálom kontakte.“
Skupina podnikov Chemosvit sa dlhodobo
snaží vykonávať všetky výrobné činnosti tak, aby
sa minimalizoval vplyv na životné prostredie. Či už
je to zavádzaním moderných zariadení a technológií, riešením starých záťaží, znižovaním produkcie odpadov, ich materiálovým a energetickým
zhodnocovaním. Chemosvit Environchem, a. s.,
svojou činnosťou, tiež prispieva k tomuto zámeru
a významne sa podieľa na výraznom znižovaní
množstva odpadov ukladaných na skládku. Svojimi skúsenosťami a technologickým vybavením
tiež pomáha externým firmám k zhodnoteniu ich
odpadov.
Chemosvit Environchem, a. s., sa v roku 2009
stal členom vznikajúceho Slovenského plastikárskeho klastra, ktorého cieľom je združovať plastikárske firmy, výrobcov vstrekovacích foriem, dodávateľov vstrekolisov, školy, samosprávy, a tak
účinnejšie ovplyvňovať zákony ešte v štádiu ich
prípravy, zabezpečovať vzdelávanie obsluhy vstrekolisov, nastavovačov a technológov, zabezpečovať pre svojich členov lacnejšiu dodávku elektrickej energie a pod.
„Patríme medzi stabilných zamestnávateľov,
ponúkame svojim zamestnancom okrem pravidelných príjmov aj množstvo benefitov, ako sú rekreácie, rehabilitačné pobyty, šport, vzdelávanie
a pod.,“ uzatvára riaditeľ spoločnosti. „Nezabúdame ani na región, v ktorom pôsobíme a podieľame sa na podpore kultúry, športu, školstva
i zdravotníctva.“n
www.environchem.sk
Služby
Hotel Spolcentrum ponúka
kvalitné služby
Spoločenský dom vo Svite bol už v čase
svojho vzniku jedným z najkrajších a najmodernejších hotelov na Slovensku. Trojpodlažný hotel, občanmi nazývaný skrátene „Spoldom“, sa čoskoro po svojom
otvorení v roku 1945 stal spoločenskokultúrnym, ale aj obchodným centrom
mesta. V spomienkach Sviťanov dodnes
zostáva ako jedna z najdôležitejších budov mesta.
Toto poslanie si zachoval i dnes. Po
pestrej, vyše polstoročnej histórii, kedy sa
menili jeho majitelia, ale aj úroveň a poslanie služieb, sa vrátil k pôvodnému majiteľovi – spoločnosti Chemosvit. Tak mohlo
dôjsť k zásadnej modernizácii Spoločenského domu, ktorý už nespĺňal moderné
požiadavky na služby. Autormi architektonického stvárnenia novej podoby hotela
boli architekti M. Dulík a B. Rzyman, ktorí
zachovali funkcionalistické prvky architektúry pôvodnej stavby. Pri rekonštrukcii sa
budova zvýšila o jedno poschodie s tenisovým kurtom a športovo-relaxačným zázemím. Celková plocha hotela po modernizácii prevyšuje 8200 m2. Spoločenský
dom, z ktorého je jeden z najkrajších pohľadov zo Svitu na Vysoké Tatry, zároveň
zmenil svoj názov na Spolcentrum.
Vybavením a úrovňou služieb, ktoré
poskytuje dnes, patrí k vyhľadávaným zariadeniam hlavne na organizovanie odborných i spoločenských udalostí.
Priestory Spolcentra, vybavené audiovizuálnou technikou, radi využívajú na medzinárodné i národné sympóziá a konferencie slovenské vedecké ústavy,
vysokoškolské pracoviská, odborné zväzy.
K takým patrila napr. na jeseň 2013 konferencia o nanotechnológiách so zahraničnou účasťou. Prednášal tu aj ekonóm svetového mena prof. M. Zelený, či
Dr. Gerhardt Jaschek z Viedne. Spolcentrum ponúka svoju kapacitu v menších salónikoch i vo veľkej sále na akékoľvek školenia, kurzy, či iné podujatia
vzdelávacieho charakteru. Problémom nie
je ani ubytovanie v apartmánových bytoch a poskytnutie stravy. V sále kaviarne
sa pravidelne odohrávajú všetky slávnostné udalosti v živote našej spoločnosti.
Newsletter 2014
80
www.spolcentrum.sk
Spolcentrum žije naozaj pestrým
životom. Nie tak dávno tu pokrstil
slovenský prezident monografiu
o Svite. V kinoreštaurácii s ponukou
chutných jedál a pestrou škálou nápojov sa stretávajú cestovatelia na
pravidelných prezentáciách. Zavítal
sem už aj známy cestovateľ, spisovateľ Boris Filan. Plesy, rodinné slávnosti, svadby, stužkové či koncerty je
nutné kvôli veľkému záujmu verejnosti pravidelne objednávať s predstihom. Moderné športovo-relaxačné
centrum s tenisovou halou, bowlingovou dráhou, wellness a fitness
centrom slúži hosťom hotela, mládeži
a občanom regiónu, ale radi si tu zatrénujú aj športovci takého formátu
ako je tenisová legenda Dominik
Hrbatý, či extraligoví basketbalisti
Svitu.
V zime k športovým možnostiam
pre hostí hotela pribúda ďalšia – lyžovanie v neďalekej Lopušnej doline,
kde má spoločnosť vlastné lyžiarske
stredisko Ski Chem. Výborné snehové podmienky na svahoch viacerých náročností zabezpečuje umelé
zasnežovanie, ktoré obohacuje podtatranský sneh. K dispozícii sú 4 lyžiarske vleky s kapacitou 2000
os./hod. a s celkovou dĺžkou lyžiar-
skych tratí 6,4 km. Snowboardisti si
prídu na svoje na U-rampe a dobré
terény tu nájdu aj vyznávači bežeckého lyžovania. Samozrejmosťou je
dobrý servis, požičovňa lyžiarskych
potrieb, strážené parkovisko a ponuka občerstvenia. n
26-27
Spoločenská
zodpovednosť
Nadácia Chemosvit pomáha v regióne
Pridanou hodnotou k trvalo udržateľnému rozvoju skupiny
firiem Chemosvit je spoločensky zodpovedné podnikanie,
postavené na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom
pilieri. Najväčší zamestnávateľ v regióne si je vedomý svojej
zodpovednosti vo všetkých týchto smeroch.
Jedným z výrazov vzťahu k regiónu je existencia
vlastnej Nadácie Chemosvit, založenej v roku 2003.
Za desať rokov pôsobenia si našla svoje pevné
miesto v oblasti podpory zdravotníckych a sociálnych zariadení, športu, kultúry a školstva vo Svite,
v regióne i v spoločnostiach skupiny Chemosvit
a Finchem, kde pomáha zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. „To aj bolo ústredné motto, keď
Nadácia pred desiatimi rokmi vznikala – pomáhať
najmä v našom podtatranskom regióne,“ povedal
nám predseda Nadácie Ing. Jaroslav Lučivjanský.
V sociálnej oblasti podporuje Nadácia hlavne
opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup
sa tešili deti v detských domovoch a v ústavoch v regióne. V športe Nadácia podporuje tradične hlavne
deti a mládež. Príspevky do kultúrnej činnosti smerujú pre regionálne umelecké súbory ale aj pre záujmové organizácie na rozvoj činnosti. Nespočetnekrát pomohla jednotlivcom v ťažkých životných
situáciách, ako sú choroby, prírodné katastrofy a iné
mimoriadne udalosti či potreby.
Sú to len fragmenty činnosti Nadácie, jej pomoci.
„Od začiatku existencie Nadácie prišlo na jej adresu
takmer 800 žiadostí,“ povedala nám správkyňa
Ing. Darina Hudáková. Veľká časť bola z mesta Svit,
kde sídli zriaďovateľ Nadácie. Za desať rokov tak prispela na rôzne aktivity v meste sumou takmer 74 tis.
eur. Z toho na sociálnu oblasť smerovalo takmer 23
tisíc, na školstvo 11,3 tisíc eur, športové aktivity
hlavne mládeže takmer 29 tisíc eur a na kultúru 11
tisíc eur.
Nadácia Chemosvit sa už pevne zapísala do povedomia regiónu aj do sŕdc tých, ktorým pomohla.
Nebolo by to samozrejme možné bez príspevkov
darcov, ktorými sú nielen vlastní zamestnanci skupiny firiem Chemosvit a Finchem, ale aj príjmy z 2
%, dary rôznych sponzorov či cielené akcie – ako je
napr. každoročný Memoriál Dušana Budzáka v tenise.
Za svoju činnosť a za podporu mládeže, sociálnych a školských zariadení Svitu bola pri príležitosti
desiateho výročia Nadácia Chemosvit ocenená
v roku 2013 Cenou primátora mesta Svit. n
www.nadaciachemosvit.sk
zdravotníckych pomôcok, špeciálneho nábytku, ako
napr. polohovateľná postel, na zariadenie pre imobilných pacientov. Z príspevku na rehabilitáciu sa tešili aj seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska. Podpora pre školstvo smeruje hlavne do materských
škôl vo Svite a Pod Skalkou. Pre ZUŠ pomohla na
nákup technického vybavenia pre budované nahrávacie štúdio a na vystúpenia súborov, pre základné
školy na renováciu sociálnych zariadení. Z darčekov
Newsletter 2014
80
CHEMOSVIT, a. s.
Priemyselný park pripravený pre vaše
podnikateľské zámery
O výhodách priemyselných parkov netreba diskutovať.
Koncentrácia priemyslu do lokality vybavenej základnou
technickou infraštruktúrou s množstvom subdodávateľov vytvára v regióne priestor pre rast zamestnanosti,
životnej úrovne i rozvoj regiónu. Na Slovensku je viacero takýchto úspešne sa rozvíjajúcich lokalít. Jednou
z možností pre firmy je aj vznikajúci priemyselný park
vo Svite. Na podrobnosti sme sa opýtali riaditeľa spoločnosti Chemosvit, a. s., Ing. Jána Olekšáka.
• O aké priestory vo Svite ide?
Priestory východne od priemyselného areálu našej
spoločnosti, ktoré ponúkame na podnikateľské využitie,
majú spolu rozlohu 30 500 m2. Tieto priestory sú zabezpečené všetkými energiami – elektrickou energiou, plynom, teplom, resp. aj chladom, vodou a, samozrejme,
aj kanalizačnou sieťou. Priestory môžeme ponúknuť ako
stavebný pozemok na prenájom alebo na odkúpenie
podnikateľom, ktorí tu prakticky na „zelenej“ lúke môžu
realizovať svoje podnikateľské predstavy. Na pozemku
ešte zostal bývalý murovaný objekt pre administratívu,
ktorý je možno po rekonštrukcii využiť.
• V čom sú výhody tejto lokality pre podnikateľov?
Okrem toho, že sú tu vytvorené výborné podmienky
na postavenie výrobných hál, sú tu ďalšie výhody pozemku oproti iným priemyselným parkom, a to je komplexnosť služieb, ktoré môže poskytnúť Chemosvit. Ide
o tzv. prvotné náklady na personálne a odborné vybavenie firiem, ktoré vieme prekryť. Sú to služby, ktoré
dnes ponúkame v rámci skupiny Chemosvit a Finchem či to už je dodávka energií, strážna služba, protipožiarna
ochrana, spracovanie odpadov, starostlivosť o majetok,
IT servis, účtovníctvo, personálne služby, vzdelávanie,
stravovanie a ďalšie služby, ktoré vieme určite ponúknuť
lacnejšie, ako keby si ich podnikateľ musel zabezpečovať sám vo vlastnej réžii.
Ďalšou výhodou je aj výborná poloha z hľadiska dopravného – vzdialenosť od železničnej stanice je 0,8 km,
v areáli firmy je železničná priemyselná vlečka, v blízkosti je diaľnica a letisko.
• Pre aký typ podnikania sú ponúkané priestory
vhodné?
Tieto priestory sú vhodné pre všetky výroby, ktoré
budú brať ohľad na životné prostredie a ktoré neohrozia
život v meste. Samozrejme, sú tu aj isté obmedzenia,
ktoré vyplývajú zo špecifika územia, ako aj súčasnej výroby v rámci Chemosvitu: nakoľko v dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., produkujeme obalové fólie
určené prioritne na balenie potravín a hygienických výrobkov, nesmie tu byť umiestnená výroba s negatívnym
vplyvom na potravinársku výrobu. Podmienkou teda je,
že sa nesmie zvýšiť prašnosť prostredia, hlučnosť, otrasy,
znečistenie vôd, podzemných vôd, pôdy, emisie, nesmie sa manipulovať s nebezpečnými látkami. K výrobe
sa, samozrejme, musia vyjadriť aj orgány mesta Svit.
• Kedy budú tieto priestory k dispozícii?
Už v súčasnosti sme pripravení rokovať s potenciálnymi investormi, ktorí budú mať o prenájom pozemku
alebo o odkúpenie záujem. Okrem pozemkov máme
k dispozícii na prenájom aj voľné kancelárske priestory
v našej administratívnej budove a v jej nízkej časti, ktorá
sa postupne premieňa na biznis centrum.
• Priemyselný park vyrastá aj v areáli našej dcérskej
spoločnosti Luckplastmas v ukrajinskom Lucku. Aké
tam sú podmienky?
Ide skôr o vybudovanú infraštruktúru v existujúcom
areáli našich dcérskych spoločností, ktoré máme v ukrajinskom meste Luck, vzdialenom od hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom zhruba 450 km. Luck leží
asi 160 km severovýchodne od Ľvova a je to mesto, kde
podnikajú aj iné zahraničné firmy, nielen naše dcérske
spoločnosti. V areáli z hľadiska infraštruktúry sú priemyselné haly, vhodné na využitie nových výrobných technológií, je tu aj možnosť postaviť nové haly. Celý areál
na podnikanie je prakticky v centre mesta. Potenciálnemu investorovi radi poskytneme ďalšie informácie.n
29-30
Download

80 - Chemosvit