%%"!%$%# &
&&$&#$$"#&
Bornova Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen 2 No’lu
şube arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı
##"#" ")9>2+HF2'HEJHEHF
+I;BIECJD8FJIDI?CEAIJG>6IFIEIE
@8-F<JG;J?06FH;>H?GJBI-?I>CEAI
>H><DFIDIJ3HDJI=J>II;FIDCECEJ=IEC
?CDIJ((J)[email protected]>[email protected]
7HDGF>H?GJBIDIDFI;@CDCFAC1J$=DC5I
?06FH;>HJBI-?I>[email protected]>J>H><DFIDI
[email protected]>[email protected];[email protected]
53H5B2<-JAIJ=I-CFI5IB1J
#" +I;BIECJF/<E
[email protected]>[email protected],GEJ:[email protected]
,IFC;@CBFIDCJ:[email protected]?8EHFGEJ,8B
AH4HDFGJ8FA<4<E<J:[email protected]
#+HFHAG=H>G6GEJ8FIEIBFIDC
A84D<F@<?<EAIJ>H><DFIDC>C6CEJ:HB2
[email protected];CFI=I5IBJ:[email protected]<
?06FH;>[email protected]=CDFCJ<4<DF<J8F2
?<E"JAHAG1J #!"#
(* &# $!%$
' &$)"*#&$!*
Doğal Afet
Afet Sigortaları
Sigortaları Kurumu
Kurumu Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu
Doğal
Selamet Yazıcı,
Yazıcı, 52
52 şehrin
birinci ve
ve ikinikinBaşkanı Selamet
şehrin birinci
Başkanı
ci
ci derece
derece deprem
deprem bölgesinde
bölgesinde olduğunu
olduğunu belirtebelirterek sigorta
sigorta uyarısında
uyarısında bulundu.
bulundu. Deprem
Deprem merkemerkerek
zinde bile
bile sigorta
sigorta oranının
oranının yüzde
yüzde 50
50 olduğunu
olduğunu
zinde
belirten Yazıcı,
Yazıcı, "Yalova,
"Yalova, Bolu,
Bolu, Düzce
Düzce ve
ve Tekirdağ,
Tekirdağ,
belirten
yüzde 50'nin
50'nin üzerinde
üzerinde bir
bir oranla
oranla Türkiye'de
Türkiye'de en
en
yüzde
yüksek
yüksek sigortalılığa
sigortalılığa sahip
sahip illerimiz."
illerimiz." dedi.
dedi. 16’da
16’da
& &$%#&&# $&!%% $% &$!& $%
"#"$"%$%%%"
# "##!#"#!"0EH>FG
G?G>FHDGEAHEJ8FIEJI/EHD.J>IAHEFHDGEJ8B?G2
[email protected][email protected]>FHDGJB8E<?<EAIJ0EH>FG
I,CBFI>[email protected]@[email protected]*8?<J7H
BI:[email protected][email protected]@C;>IFIDCECE
=I;IEAC4CJ>[email protected][email protected]>GEGJAH
AH4HDFHEAGDHEJI/EHD.J>[email protected]?H7G=H?GEGE
=96AHJ(&GJ/H,>H?GJA<D<><[email protected]>[email protected]
IDI,FIDCJAH7DHJAC;CJ:CDIBI5IBJ:[email protected]>
8F>[email protected]:[email protected][email protected]>J:GD,8B
[email protected]:GDG>AHEJ8F<;@<D<F>IFCJ7HJ:GDJIFIEAI
?8D<EJ=I;[email protected],C?CEAIEJ:<
IFIEJG68FHJHAGFHDHBJ=IE/CEAIJ,CBIEJ/I6FIDJG2
68FHJHAGFH:GF>HFG1JAHAG1JJ #!"
Soma'daki faciadan
hem resmi
kurumların hem de
işletmenin sorumlu
olduğunu söyleyen
Leoben Montan
Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Horst
Wagner, "Sorumluluk
iki tarafa da aittir. İki
taraf da denetlemeli”
şeklinde konuştu
3 ayrı bakanlık tarafından hazırlanan taşeron yasa tasarısı, kamuda çalışan 750
bin taşeronun umutlarını suya düşürdü. Taslak, alt işverenin başka alt işverene
iş vermesinin önünü açıyor, yıllık izin ve kıdem tazminatının önünü kapatıyor
#!#"!!#"##"# "?9DHFHDGEGEJ%
=CFIJ,[email protected]:0=FHFGBFHJG;,GFHDGEJ=CFFCBJG6GE
3IBBCEAIEJ*I=AIFIEI:GFH5HBFHDGJ7HJBCAH>
@I6>[email protected]=0E9EAHJ3I:HDFHD
?C6ACDCFC=8DA<[email protected]?FIBJGE5HFHEAG4GEAH.J%
=CFJ?9DH=FHJ=I-CFI5IBJG3IFH=FHJG;[email protected]
*GD>IECE.JBI><AIEJIFAC4CJG;GJ:I;[email protected];HD8EFIDI
7HD>H?GEGEJ0E9EAHJ3HD3IE/GJ:GDJHE/HF
:<F<E>IAC4CJ/0D9F9=8D1J)I?FIBJ:<J3IFGJGFH
=I?IFI;@C4CEAIJG3IFHJ%J=CFJ?9DH=FHJ:GDJ*GD>I=I
7HD?HJ:GFH.JG3IFH=GJIFIEJ*GD>IJG;GJ(!HDJ=CFFCBJ?9DHF2
HDFHJ:I;BIJ*GD>IFIDIJAH7DH@@[email protected];,GFHD
=GEHJ=CFFCBJG6GEJ7HJBCAH>[email protected]>[email protected]
BI6IEI>I=I5IB1J
### [email protected]=9B2
FHEG5GEGEJ?06FH;>HJB8E<?<JG;FHDAHJ,IFC;@CDAC4C
G;,[email protected]<J-I6IDFCBJ?9DH5G.JI?CF
G;7HDHEGEJ9=HJ8F>[email protected]=9B2
[email protected]>H?GJBI=AC=FIJGF/GFGJBI><
G;[email protected]*CEAIEJ%J?I=CFC
'HEAGBIFIDJ7HJ)8-F<J;J'06FH;>HFHDG!EHJ/0DHJ:H2
[email protected]?8?=IFJ3IBFIDAIEJBI=EIBFIEIEJ:H2
[email protected];[email protected]*IDBCJ0AHEGD1"J>IA2
AH?GEGJAH4HDFHEAGDHEJ<6>[email protected];7HDHEFHDGE
[email protected];7HDHEFHDHJG;J7HDH:GFH5H4GJBI:<FJHAGFGD?H
:<J*GD>[email protected]>HJ8FIEIB?C6
[email protected]"J/0D9;9EHJ=HDJ7HDAG1J
28 Mayıs 2014 Çarşamba
www.sondakikagazetesi.com
Şartlar düzelmeden
madene girilmeyecek
Soma Kaymakamı
Kaymakamı Bahattin
Bahattin Atçı,
Atçı, Çalışma
Çalışma ve
ve Sosyal
Sosyal
Soma
Güvenlik Bakanlığı
Bakanlığı Teftiş
Teftiş Kurulu
Kurulu müfettişlerinin
müfettişlerinin SoSoGüvenlik
ma Kömür
Kömür İşletmeleri
İşletmeleri AŞ'ye
AŞ'ye ait
ait Ata
Ata Bacası
Bacası Maden
Maden
ma
buldukları için
için
Ocağı'nda işçi
işçi sağlığına
sağlığına aykırılıklar
aykırılıklar buldukları
Ocağı'nda
şartlar düzeltinceye
düzeltinceye kadar
kadar faaliyeti
faaliyeti süresiz
süresiz durdurdurdurşartlar
duklarını bildirdi.
bildirdi. devamı
devamı 9’da
9’da
duklarını
##"$!&& $%&$%!%%
Milyonlarca tüketicinin beklediği
Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun bugün yürürlüğe girecek.
Mağdur tatilzedeler, boşa
harcanan tatil zamanı için
tazminat talep edebilecek
Kanuna göre, sözleşmeden cayma hakkını
yeniden düzenlendi. Özellikle tatil dönemlerinde tercih edilen paket turlara ilişkin yeni
düzenlemeler getirilirken, tüketicilerin tatil
yapmak için gittiği otel ve benzeri alanlarda
kötü sürprizlerle karşılaşmasının da önüne
geçilecek. devamı 16’da
*)&([email protected]
@<,A<KBJED=DK0H9H::
JAJFAJ6K?J=KA;AJEBIFK7K>FGJEKBJ>=K5I6HFCI:
$HAAIE7K,J3I9>>B7KA/K/IK0J8IAIGIEK?JGJFKC>G;
1J9IEGIEGIK1JGBDK5E>[email protected]?IK4JGD6ADGJE:K$IB
1ICI,GIEHK/JEK%#K5JEAH?IKCH8K4.BA<[email protected]:K-J69JBJF
A>[email protected]=D2DFCD7K+;EH?IGHK4JGD6JFGJE7
)<B<@IAK.G<GIEHK=JBGD?>[email protected]
.GC<:K
)JF0HKK?JGJFDKC<[email protected]
-J69JBJFCJFKA>BJAK?ICH2HKHCCHJKICHGIFKJCJ@
?JGJFGJCD:K&JAE>FK%#K5JEAHGHKCICHGIE7K-J69JBJFK/I
5JAE>[email protected]=.?GICH:K$+!%K<?I=H
[email protected]=>FK>GC;2;K=.?GIFIFK%G5K<EBJF:K--*(FHF
C;[email protected]?IKAJFDAAD2DKBJCDFGJEK'KJ?D=
[email protected]=HK4DBAD:K$D5BDKI8HK>GJ?GJEDFCJBHKAI=IAA<EG<
[email protected]@<,A<KBJED=DK*)&GHKBJCDFK0H9H:K+>@J
,[email protected]@[email protected][email protected]
H=AI?IFGIECIFK9HEBJ4KBI=HAK:
$HAAIECJFK5>@5JGJFJFK9J6GDBGJEK)<B<@IA
.G<GIEHK=JBGD?>[email protected]?D5K:K-HFGIE3I
5E>/JBJA.E<FK,J3HJCJFK=>FEJK+>@J(?JKJBDFKIAAH2H
BI=HF:[email protected](C7K+>@J(CJK>EAJGD2DKBJED6ADEJFGJEDFK9HEJ"
1JFIGIECIFK=>BJ2JK4DBD5K?JBD5K?DBADBGJEDKBI=HF7
[email protected](CIK>[email protected]<@:KFGIEHFIK0I"
GIFK1IEK6I?HK?JBD57K?DBJFK9HEK0<E;1K/JECD:K&>GH=
9;[email protected]@JFHK>[email protected][email protected];@
[email protected]=.8GIEGIK>EJFAD=D8K0<4K/=:
?J?0JEJK4DBJED?>EGJE:K'K?J6DFCJBHK4>3;BK'
[email protected][email protected]:K
EC>2JF(DFK+>@J(?JK0IGCH2HFCIK5IBK4>[email protected]"
3HK?JBDFDFDFK5>GH=4IKC./<GC<2<KHCCHJKICHGCH:K!CCHJ?D
C>2E;GJ?JFKBH@[email protected]:K
'KCIFK,J8GJK+;EH?IGHK4JGD6D?>EC;:KJGIEH?HKB<GG<
=;KHGIK9IA>FGJ6ADECDGJE:[email protected]
9IA>FJK0.@<GC< KJGJFK=.?GI?IFHF
+>@JK,J3HJ=DK9J1JFIK7KJ=DGKCIEAGIEHK'KJ?D=
B;[email protected];G;=JG3DK?J8JEGJE:K
)[email protected]>[email protected]@[email protected]=JH
[email protected]@D6K9;KA;8;KB;E;K9HEJ1JFIK=>?AJEDGJED7
[email protected]*)&(GHK/IBHGKCI=AI2HFCIF
@J1E;@[email protected]@D6GJECDE:K
--*K@;[email protected],IFCHK7K4JB"
@[email protected]?J5JEBIFKJ8D3DBKCJ
>G=JK;[email protected]?IK=>E;?>E;@:K
.?GIKC<6<F<?>E;@K*)&KC<6<F3I=HFCIK>[email protected]
9JFJK1I5KBGHFHBK9HEK/JBJK0H9HK0IGHE:K%F3JB
C>BA>EGJEDFKH6HK4>B7K8JAIFK>FGJEKCJKBGHFH2IK0HCH5
@<[email protected]?>EGJE:KJ1;[email protected]?HF:
*IFJ8IGIEK<[email protected]?DFKJ?D5ADE:K)J"
GJK>G;[email protected];9H?IAKFICIFGIEHFH8CIFKCIE=
[email protected][email protected]=DFD8K
-;KCIFICH2HFH8K?>GGJEK?>GKCI2HG7KBI4HK?>G;:K+H8I
JFJK3JCCICIKC>=C>2E;K?JGJF=D87KC<E<=A7KHFJF4GD7
@[email protected]/H3CJFGDK9HE
?<E<?<6KAJ/=H?IKICH?>E;@:
-H8K9;K,[email protected]>BK=I?EIAAHB:
-I8CHECHFH8K/JGGJ1H
#JGDFK=J2GD3JBGJ
,GJA;FKK+J?0DGD
&!"$&!&
#"#!#"#!! A<=<DIEJ+<5I&ECEJ:H;JB0=9E2
AHEJ:GDGJ8FIEJ+HFHE:I;C.J(JI6GDIE&AIJ(1J0D9B
[email protected]!E9J)IEC@>IJ7HJ [email protected]
G&EHJH7J?I3G-FG4GJ=I-I5IB1J+<5I
+HFHAG=HJ+I;[email protected];@GEI.
#)9>J6>GDFGFHDGJ+HFHE:I;CJ GDI6JH?@G2
7IFG&EHJ:HBFG=8D<6"JAHAG1H?@G7IF.J:GD2
:GDGEAHEJAH4HDFGJ?IEI@,CJ7HJ;IDBC5CFIDC
B8E<BJHAH5HB1J'IEI@,CFID.J)8F/IJ'I4.
GFAIEJ)<DIEJ7HJ9BDIEJHFGBJ?I3EH
IFI5IB1J #!"#
SAYFA 02
MAVI
KIRMIZI SARI
28 Mayıs 2014 Çarşamba
62 yabancı sanatçı
Soma için çizecek!
KTO-Karatay Üniversitesinin bir etkinliği için Konya'ya gelen 28 ülkeden 62 Denizi olmayan ilde,
gemi maketi üretiyorlar
sanatçı, Soma'daki maden faciasını anlatan ortak bir resim çiziyor. ResimŞırnak'ın simgesi olarak kabul edilen Nuh'un
den elde edilecek gelir, hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlanacak
gemisinin maketleri, Valilik tarafından açılan
K
TO-Karatay Üniversitesinin bir
etkinliği için "Mevlana Kenti"
Konya'ya gelen 28 ülkeden 62
sanatçı, Soma'daki maden faciasını anlatan
ortak bir resim çiziyor. KTO-Karatay
Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat Günleri etkinliği
kapsamında Konya'ya gelen 28 ülkeden 62
ressam, "sevgi" ve "barış" konularında resimler yapıyor. Ressamlar, Çalıştay'ın başladığı
günlerde Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenler için çizmeye
başladıkları ortak bir resim ile de Soma'daki
acıyı paylaşmaya çalışıyor. Küratör Doç. Dr.
Orhan Cebrailoğlu, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri
ressamlar buluşmasına 28 ülkeden 62
sanatçının katıldığını belirtti. Çalıştayın
başladığı günlerde Soma'da maden faciasının
yaşandığını dile getiren Cebrailoğlu, "Biz de
bu facia karşısında ne yapabiliriz diye
düşündük. Soma'da hayatını kaybedenler için
bir resim yapmak gündemimize geldi. Her
sanatçı, kendi disiplininde ve sanat anlayışında büyük bir tuval üzerine bu faciayı, trajediyi çizmeye çalışıyor. İnşallah, bu facianın
içeriğini, dramını anlatacak bir çalışma ortaya çıkar" dedi.
layı duyduğunda çok üzüldüğünü ifade eden
Hadzic, "Bizim de ortak katkımızla ortaya
çıkacak resmi açık artırmaya çıkaracağız. Oradan elde edilen geliri Soma'ya sunacağız"
dedi.
Kosovalı ressam Ethem Baymak ise bu
acı olayın her insanın yüreğini burktuğunu
bildirdi.
"Manevi önemi büyük"
Gelir, hayatını kaybedenlerin
yakınlarına bağışlanacak
Cebrailoğlu, resim tamamlandığında açık
artırma ile satışa sunulacağını, elde edilecek
gelirin de faciada hayatını kaybedenlerin
yakınlarına bağışlanacağını bildirdi.
Etkinliğe Bosna Hersek'ten katılan
ressam Amer Hadzic ise KTO-Karatay
Üniversitesi'nin misafiri olarak Konya'ya
geldiğini söyledi. Soma'da yaşanan trajik o-
Bir sanatçı olarak Soma'da yaşanan faciadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını anlatan Baymak, hayatını kaybedenlere Allah'tan
rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. Soma'da
hayatını kaybedenler için her türlü katkıyı
sunmaya hazır olduklarını dile getiren Baymak, "Bu aslında sanatçıların duyarlı bir girişimi.
Belki maddi anlamda büyük önemi yok
ama manevi önemi büyük.
Burada bulunan 28 ülkeden ressamlar, bu
acı olayı derinden hissetti ve bu duygularını
da tabloya yansıtıyor" diye konuştu.
ABD'den gelen ressam Pamela Toll ise
Soma'da hayatını kaybedenler için üzüldüklerini, bunun bir insanlık trajedisi olduğunu
bildirdi. (AA)
Doğal güzellikleri bünyesinde
barındıran şelale: Oylat
atölyede üretiliyor. Şırnak Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ürek:
"Şırnak'ta denizimiz yok ama gemimiz var.
Atölyede 60 genç, gemi maketlerini yapmayı
öğrendi" dedi
Şırnak'ın simgesi olarak kabul edilen
Nuh'un gemisinin maketleri Valilik tarafından açılan atölyede üretiliyor. Nuh'un
gemisinin Şırnak yakınlarındaki Cudi
Dağı'nda olduğuna yönelik yaygın inanış,
Şırnak Valiliğini harekete geçirdi. Kentin
simgesi haline genel Nuh tufanı ve gemisinin
tanıtımı için çalışma başlatan Valilik, Şırnaklı
gençlere gemi maketi yapmayı öğretmek için
Kalkınma Bakanlığı desteği ile SODES kapsamında Gemi Maketi Atölyesi açtı. Kurslarda gençlerin ürettiği Nuh'un gemisi maketleri, Valilik, Belediye, Şırnak Üniversitesi
gibi kurumları ziyaret eden konuklara hediye
ediliyor.
Valilik Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yaşar Ürek, AA muhabirine, Şırnak'ın tanıtımına önemli katkı sağlayan gemi
maketlerinin daha önce Sinop'tan getirildiğini belirterek, 100 bin lira maliyetli hayata
geçirilen proje sayesinde artık gemilerin Şırnak'ta üretilmeye başlandığını söyledi. "Atölyede 60 genç, gemi maketi yapmayı öğrendi" diyen Ürek, üretilen maketlerin resmi kurumlara ve hediyelik eşya satan mağazalara
satıldığını bildirdi.
Ürek, kursiyerlere satış gelirinin yanında 10
gün için 200 lira ödendiğini kaydederek,
"Kursiyerlerimizi genelde dezavantajlı
gençlerden seçiyoruz. Şırnak'ta denizimiz
yok ama gemimiz var. Gelen konuklarımıza
Şırnak'ı temsil eden bir hediye verebiliyoruz.
Bu tarz projelerin hem sosyal hem de
ekonomik olarak ne kadar verimli olduğunu
görmüş olduk. Kursiyerlerimiz de her fırsatta
bunu dile getiriyor" dedi.
Kurs eğitmeni Kocaeli'den
Kocaeli'den gençlere maket yapımını öğretmek amacıyla Şırnak'a gelen gemi maketi ustası Yusuf Akmeşe de beceri ve tecrübelerini
gençlere aktarmak için heyecanla Şırnak'a
geldiğini anlattı.
Şırnak'ın tanıtılmasına katkı sunmaktan
mutluluk duyduğunu anlatan Akmeşe, "Gemi maketleri daha önce Sinop'tan temin edilerek satışa sunuluyormuş. Artık bu maketlerin üretiminin Şırnak'ta yapılması halka
hem mesleki açıdan hem de ekonomik açıdan fayda sağlayacağını düşünüyorum" diye
konuştu. Kursiyer Mehmet Yardımcı ise kendini geliştirmek ve kente katkıda bulunmak
amacıyla kursa katıldığını, kursun devam
etmesini istediklerini belirtti. Bu türden
kurslarla gençlerin meslek öğrenerek, gelir
elde ettiğini dile getiren Yardımcı, projeyi
hayata geçiren yetkililere teşekkür etti. Kursa
katıldıktan sonra özgüveninin arttığını ifade
eden Ceylan Yumak ise maket yapımının
keyifli olduğunu, bir şeyler üretebildiği için
mutlu olduğunu kaydetti. (AA)
Ahşaba işlenen göz
nuru ilgi çekiyor
Gümüşhane’nin Sarıçiçek
köyünde 150 yıl önce yaptırılan iki köy odası, nakış gibi
işlenen ahşap süslemeleriyle
turistlerin ilgisini çekiyor.
Gümüşhane Valisi Mayda:
"Sarıçiçek köy odaları, tarih
boyunca farklı kültürlerin zengin birikimleriyle yoğrulan, ilimize değer katan en renkli ve
en sanatsal örneklerdendir”
dedi. Sarıçiçek köyünde 150
yıl önce bir usta ve çırağına
yaptırılan iki köy odası, nakış
gibi işlenen ahşap
süslemeleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Gümüşhane
Valisi Yusuf Mayda, yaptığı
açıklamada, Sarıçiçek köy odalarının, tarih boyunca farklı
kültürlerin zengin birikimleriyle yoğrulan
Gümüşhane’ye değer katan en
renkli ve en sanatsal örneklerden olduğunu söyledi.
Sarıçiçek köy odalarının,
ahşap süsleme ve Türk mimarisini günümüze kadar
taşıdığını vurgulayan Mayda,
şöyle konuştu: "Odalar iç ahengi, yapıldığı ilk günün
tazeliğini barındırması, renklerin ve desenlerin uyumu ile
oymacılık sanatının en ince
detaylarını yansıtmakta. Odalar, ahşap kısımları, tavan,
sedir, ocak ve kapakları, yüklük, köşk, kemer, sütun ve
diğer bölmelerde yer alan
işlemeleri, oymaları, yaprak,
bitki ve çiçek motifleri, klasik
değerlerden uzak ve aşırı üsluplaştırılmış biçimleriyle 19.
yüzyılın batılılaşma zevkine
ve mahalli geleneklere uygun
şekilde yapılmış. 150 yıl önce
yaptırılan köy odaları bugün
yerli ve yabancı turistlerin
gözdesi haline geldi."
Mayda, tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan Sarıçiçek
köyünde, 150 yıl önce köy
ağası Hacı Ömer Ağa’nın,
köye gelenleri uzun kış
gecelerinde misafir etmek ve
dinlenmelerine imkan sağlamak amacıyla iki köy odası
yapılmasını istediğini anlattı.
Çırağın usta, ustanın
çırak olduğu odalar
Mayda, Köy odalarını yapması için yaşlı bir usta ve genç
çırağı ile anlaşan Hacı Ömer
Ağa’nın, odaların, namına
yaraşacak şekilde olmasını ve
hiçbir masraftan kaçınılmamasını istediğini belirtti. (AA)
K
ütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında
çam, meşe, ıhlamur, kestane,
gürgen ve çınar ağaçlarıyla bezeli bir
vadide yer alan ''Oylat Şelalesi'', el
değmemiş güzellikleri bünyesinde
barındırıyor. İnegöl'e 26 kilometre
uzaklıktaki kanyon vadide bulunan
şelaleye, derenin kenarından iki saatlik yürüşün ardından ulaşılıyor. İrili
ufaklı birçok çağlayanı görmenin
mümkün olduğu şelale yolunda,
ahşap köprüler ve platformlar bulunuyor. Oylat İşletme Şefi Tarık
Tığlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin Uludağ silsilesi içindeki kayın ormanlarında doğduğunu
söyledi.
Şelalenin özenle korunduğunu
belirten Tığlı, şöyle konuştu: "Şelalenin bulunduğu bölge, koruma
alanı içinde. Bu bölgede orman emvali üretim yapılmıyor. Sadece bakım
çalışması yapılıyor. Oylat'ın ormanları içerisinde bulunan kaplıcalarının
güzelliği de Türkiye'de ender bulu-
Yıl: 3
nan mekanların başında geliyor. Ormanın bitki ve hayvan canlılığı ise
buranın cazibesini iyice artırıyor. Burada, İnegöl Orman İşletmesi, doğaya
saygılı işletmecilik yapıyor. Yerel
halkın haklarına da saygı gösteren
kuruluş, 'Orman Yönetim Konseyi
Koruma Zinciri Sertifikası' aldı. Oylat'ın peyzaj alanının güzelliğiyle de
insanlara hizmet veriyor. Bu kapsamda, Oylat Kaplıca İşletmesi, kaplıca
oteller bölgesinden şelaleye açtığı
patika yolla, Uludağ'dan çıkan şelalenin güzelliğini doğaseverlerle buluşturdu."
Oylat Kaplıca İşletmeleri
Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız da
şelalenin, kaplıcaya gelen turistlerin
ve doğa yürüyüşçülerinin ilgisini
çeken zenginlikler arasında olduğunu
dile getirdi. Şelaleye, 2 kilometre
uzunluğunda açtıkları patika yoldan
ulaşıldığını anlatan Özgür, "15 metre
yüksekliğiyle hayranlık uyandıran
Oylat, dere boyunca çağlayanlar
meydana getirerek döküldüğü vadide
gürgen, meşe, kestane, ıhlamur ve çınar ağaçları ve kuş sesleriyle, cazip
bir doğal güzellik sunuyor" diye
konuştu. (AA)
. Sayı: 930 . 28 Mayıs 2014 Çarşamba
Sahibi
Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına
Eflatun SAYGILI
Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi
Azime MOLLA
Haber Müdürü
Gülseren KUMRU
Sayfa Editörü
Nur Gülmez BEL
Turgut KOÇ
Denizli Temsilcisi
Sedat KAYA
05326601776
sedatkaya20@hotmail.com
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fikret DAĞTEKİN
İdari Merkez
Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat
İş Merkezi 45/803
Gümrük - Konak / İZMİR
Tel: 0232 425 26 10 (Pbx)
0232 425 26 10
Mail:
info@sondakikagazetesi.com
Dağıtım: Hakkı SARIÖZ
Yayın türü:
Yerel
Basıldığı Yer
Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı
Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR
Tel: 0232 251 76 32
SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
3 ASAYiŞ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
28
17Mayıs
Şubat2014
2013Çarşamba
Perşembe
Banka evraklarını kaybeden
TÜKETİCİYE KÖTÜ HABER
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi kullanan tüketicilerin
aldıkları bu hizmetin sonrasında bankalardan bilgi, belge
ve evrak talebinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti
İzmir'de trafik kazası:
Genç kız öldü,
iki arkadaşı
yaralandı
İzmir’in Balçova
ilçesindeki trafik
kazasında, aynı
arabada bulunan bir
genç kız öldü, iki
arkadaşı ise yaralandı
K
aza, saat 02.00 sıralarında
İnciraltı kavşağında meydana geldi. 20 yaşındaki
Müge Çankaya yönetimindeki 35
HD 939 plakalı araba, kontrolden
çıkarak yol kenarındaki direğe
çarptı.
Çankaya ile birlikte arabada bulunan Gökhan Gençtürk
ve Sevgi İnce ağır yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müge
Çankaya hayatını kaybetti. Üç arkadaşın, İzmir'den Manisa'nın
Turgutlu ilçesine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. CİHAN)
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi
kullanan tüketicilerin aldıkları bu hizmetin sonrasında bankalardan bilgi,
belge ve evrak talebinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Gaziantep'te yaşayan Özlen Ünlüçay, kullandığı tüketici kredisi nedeniyle alınan tüm masrafların geri
ödenmesi ve ilgili belgelerin kendisine verilmesi için ilgili bankaya dilekçe verdi.
Banka ise "istenilen evrak ve bilgilerin daha önce verildiği" gerekçesiyle tüketicinin başvurusunu kabul etmedi.
Daha sonra vekalet verdiği avukat
aracılığıyla müracaatını yenileyen
Ünlüçay'ın talebi bu kez de "müşteri
sırrı" diye reddedildi. Bankadan ikinci
kez olumsuz cevap alan Ünlüçay, Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "muarazanın meni davası" (bilgi
edinme talebi) açtı.
Mahkeme, 12 Kasım 2013'te, ban- birine yaptığı açıklamada, bankaların
hesap işletim ücreti, kredi kartı aidakanın Ünlüçay'ın hesaplarına dair
tı, kredi dosya masrafı ve ekspertiz
muarazanın giderilmesi yönünde kaücretleri için tüketiciden
rar verdi.
ciddi miktarda para aldığıKarara rağmen söz
Avukat Acavut: nı söyledi.
konusu belgeleri verme"Yargıtay'ın bu
Söz konusu ücretlerin
yen banka, konuyu Yargıtay'a taşıdı.
kararıyla iadesi amacıyla dava açaDosyayı inceleyen
evraklarını bilmek için öncelikle bu
paraların alındığına dair
Yargıtay 13. Hukuk Daisaklamayan
evrakların
elde olması
resi, "Kredi kullanım
tüketicinin dosya gerektiğine dikkati çeken
aşamasında ilgili evrakmasrafını geri Acavut, tüketicilerin, çeların tüketiciye teslim
edildiği, sonrasında isalma imkanı şitli gerekçelerle saklamadığı bu evrakları daha
tenmesinin hukuka aykıkalmadı" sonra
istediklerinde banrı olduğu ve tüketicinin
kaların zorluk çıkardığını
evrakları saklaması gerektiöne sürdü.
ğine" hükmederek yerel mahkemeTüketicilerin bu engeli aşmak için
nin kararını banka lehine bozdu.
Asliye Hukuk Mahkemelerine bilgi
Avukat Serkan Acavut, AA muha-
Anayasa Mahkemesi 17
bin kişinin "umudu" oldu
Anayasa Mahkemesine, Başbakan Erdoğan'dan şarkıcı Deniz Seki'ye, Aziz Yıldırım'dan Burhan Kuzu'ya,
Fethullah Gülen'den terör örgütü elebaşı Öcalan'a kadar yaklaşık 17 bin kişi bireysel başvuruda bulundu
Türkiye'deki YouTube yasağının
Amerikalı şirket tarafından Anayasa Mahkemesine taşınması,
Balyoz Davası sanıklarının ve
MHP Milletvekili Engin Alan'ın
bireysel başvuruları ile CHP'nin
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın yaptığı bireysel başvuruların,
kamuoyu tarafından bir an önce
sonuçlanması bekleniyor
T
ürkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak
amacıyla hayata geçirdiği Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, başvuruların alınmaya başlandığı 23 Eylül 2012'den
bu yana 17 bin kişinin "umudu" oldu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre,
başvuruların alınmaya başlandığı 23 Eylül
2012'den bu yana bireysel başvuruları görüşen
Anayasa Mahkemesinini Birinci ve İkinci bölümleri önemli kararlara imza attı.
Toplam başvuruların yaklaşık 7 binini karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Ergenekon Davası sanıklarından eski Genelkurmay Başkanı
Orgeneral İlker Başbuğ'un yaptığı bireysel başvuruda, uzun tutukluluk nedeniyle hak ihlaline
karar verdi. Mahkeme, tutuklu CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın
da seçme haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
Mahkemenin son olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Twitter'a erişimi engellenmesinin haberleşme ve ifade özgürlüğünün ihlali saymasına ilişkin kararı kamuoyunda geniş yer aldı.
Yüksek Mahkemenin önünde hala kamuoyunu yakından ilgilendiren başvurular bulunuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan şarkıcı Deniz Seki'ye, futbolcu Emre Belözoğlu'dan Burhan Kuzu'ya, Fethullah Gülen'den
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a kadar
çok sayıda başvuru sonuçlanmayı bekliyor.
-Önce Burhan Kuzu, ardından
Başbakan Erdoğan
Anayasa Mahkemesinin Twitter kararının ar-
dından, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter'da kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kendisi hakkındaki sakıncalı içeriğin kaldırılması ya da sitenin kapatılması talebiyle
bireysel başvuruda bulundu.
Ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, 18 Nisan'da, sosyal medyada Erdoğan'ın kendisi ve ailesine karşı yapılan
hak ihlallerinin kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle bireysel başvuru yaptı.
Hakkında çıkan haberlerden dolayı daha
önce mahkemeye başvuran Fethullah Gülen
de "yerel mahkemenin kendisi hakkında iftira
niteliği taşıyan haberleri yayından kaldırmayarak haklarının ihlal edildiği ve iç hukuk yollarının tükendiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesine son
başvuranlar arasında yer aldı.
-Uluslararası şirketin bireysel başvurusu
Türkiye'deki YouTube yasağı, Amerikalı
şirketin de bireysel başvuruda bulunmasına
neden oldu. YouTube, Türkiye'deki avukatı
aracılığıyla erişim engelinin kaldırılması için
başvuru yaptı. Aynı yöndeki başvuru Türkiye
Barolar Birliğinden de geldi.
-Engin Alan ve Balyoz
sanıklarının başvuruları
Kamuoyunda geniş yer alan Balyoz Davası da
Anayasa Mahkemesinin gündemine taşındı.
Yargıtayca onanarak kesinleşen "Balyoz Planı" davasının sanıkları da bireysel başvuru yoluna gidenler arasında yer aldı.
Dava kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası
onanan MHP Milletvekili Engin Alan da "tutuklu yargılanmasının yasama görevini yerine
getirmesini engellediği" gerekçesiyle "adil
yargılanma hakkının ihlalinin tespiti" için
Anayasa Mahkemesine başvurdu.
-Ankara seçimini kaybeden
Yavaş'ın başvurusu
Yerel seçimde rakibi Melih Gökçek karşısında seçimi kaybeden CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın bireysel
başvurusu da kamuoyunca yakından takip ediliyor. "Seçime hile karıştığını ve seçilme hak-
kının ihlal edildiğini" öne süren Mansur Yavaş'ın başvurusu da sırasını bekliyor.
Bireysel başvuru hakkını kullananlar arasında ünlü isimler de bulunuyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki'nin avukatı aracılığıyla
yaptığı bireysel başvuru sonuçlandırılmayı
bekliyor.
Anayasa Mahkemesi, terör örgütü elebaşı
Abdullah Öcalan'ın, "Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus
Çözümü" isimli çalışmasına, basım aşamasındayken el konulması nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruyu da karara bağlayacak.
12 Eylül döneminin Genelkurmay Başkanı, Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile
dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 12 Eylül Davası nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru da Anayasa
Mahkemesi önündeki önemli gündem maddelerinden.
-Şike davası sanığı Aziz Yıldırım
Şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına
çarptırılan ve bu cezası Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanan Fenerbahçe Başkanı
Aziz Yıldırım, "Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği", "6222 sayılı Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun
Anayasa'ya aykırı olduğu" gerekçesiyle ve
"hakkındaki infazın durdurulması" talebiyle
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda
bulundu. Yüksek Mahkeme, bu başvuruyla ilgili incelemesini sürdürüyor.
-Yeni Başbakanlık binası da
bireysel başvuru konusu oldu
Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy'un,
"Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle ilgili idare
mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma
kararına rağmen inşaatların devam ettiği ve
çevre hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle
yaptığı başvuru da incelenmeyi bekliyor.
(AA)
edinme davası açtığını belirten Acavut, "Aynı işlemi müvekkilim için de
yapmıştık. Yerel mahkeme kararı lehimize verdi ancak Yargıtay ise bunu
bozdu. Yargıtay'ın bu kararıyla evraklarını saklamayan tüketicinin dosya masrafını geri alma imkanı kalmadı" diye konuştu.
Acavut, tüketicilerin bankalarla
yaptıkları her türlü sözleşme veya
para aktarımı belgelerini saklaması
gerektiğine işaret etti.
Kararın tüketici açısından bir başka olumsuz tarafının daha olduğuna
işaret eden Acavut, "Bankalar, evrakları vermediği için dosya masrafı
ödemekten kurtulduğu gibi dava
masrafları olarak da yaklaşık 750 lirayı tüketiciden geri alabilecek" dedi.
(AA)
Boşanma davası açan
eşini sokakta öldüren
sanık müebbet
hapse çarptırıldı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, boşanma davası
açan eşini sokak ortasında 7 el ateş ederek öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
25 Ekim 2013 günü
akşam saatlerinde Bursa- İstanbul karayolu
Beşyol Kavşağı yakınlarında meydana gelen
olayda, dokumacılık işi
ile uğraşan Erhan Ç.
(33), 5 ay önce kendisinden boşanma davası
açan ve bir otomotiv yedek parça firmasında çalışan eşi Çiğdem Ç. (31)
ile otomobil içerisinde
tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle evden uzaklaşma
kararı bulunan Erhan Ç.,
Çiğdem Ç.’yi tabanca ile
7 el ateş ederek öldürdü.
Olayın ardından Bursa
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince
gözaltına alınan Erhan
Ç., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame sonrası Erhan Ç.
hakkında Bursa 3. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde
‘Kasten yakın akrabayı
öldürmek’ suçundan
ağırlaştırılmış müebbet
hapis istemiyle dava
açıldı. Davanın karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıkan 34
yaşındaki Erhan Ç., eşi
Çiğdem Ç.’nın kendisine
çocuğunu göstermediğini öne sürdü. Son savunmasını yapan Erhan Ç.,
pişman olduğunu söyledi. Erhan Ç., "Eşimle konuşmak istediğimi söyleyerek buluştum. Otomobil içerisinde tartıştık.
Şuurumu kaybettim,
olaydan sonra da bir işyerine giderek polise haber vermesini istedim."
dedi.
Çiğdem Ç.’nin babası
H.B. ve annesi Z.B.’yi de
dinleyen mahkeme heyeti verilen kısa sürenin
ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Erhan Ç.’ı ilk olarak ‘Kasten eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına
çarptırdı, ardından duruşmadaki iyi hali sebebiyle sanığın cezasını
müebbet hapse çevirdi.
Mahkeme, Erhan Ç.’a
"6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 1 yıl 3
ay hapis cezası verdi.
Kararın ardından her iki
tarafın avukatı da Yargıtay’a temyiz müracaatında bulunacaklarını söyledi. Sanık avukatı,
"Tahrik indirimi yapılmalı" diyerek müdahil avukat ise "Evden uzaklaştırma cezası alan sanığın
cinayeti tasarlayarak işlemiştir" gerekçesiyle
temyiz müracaatında
bulunacaklarını dile getirdi.
(CİHAN)
28 Mayıs 2014 Çarşamba
SPYD Başkanı Ünver: "Ülkemizin ekonomik modelinde sermaye piyasalarının rolü artmalı, aksi
takdirde, mevcut ekonomik modelin ülkemizi nihai hedeflerine ulaştırması zora girebilir"dedi
Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği
(SPYD) Başkanı Arif Ünver, Türkiye'nin
ekonomik modelinde sermaye
piyasalarının rolünün artması gerektiğini
belirterek, "Aksi takdirde mevcut ekonomik
modelin ülkemizi nihai hedeflerine
ulaştırması zora girebilir" dedi.AA
muhabirinin sorularını yanıtlayan Ünver, finansal okuryazarlığın Türkiye'de arzu
edilen seviyelerde bulunmadığını kaydetti.Ünver, 20 yılı aşan bir süre sermaye
piyasalarında değişik yatırım
kuruluşlarında geniş bir yelpazede görev
yaptığını, sermaye piyasasının içinde
büyüdüğünü, genç piyasanın yaşadığı
sancılı sürecin olumsuz yansımalarının
sadece yatırımcılara değil sektör çalışanı
olarak kendilerine de yansıdığını
anlattı.Sermaye piyasasının tüm
katılımcılarıyla zor süreçler yaşadığını ancak, Türkiye ekonomisinin, sermaye
piyasasının nimetlerinden mahrum kalarak,
bankacılık odaklı bir modele mahkum
olduğunu dile getiren Ünver, bu tablonun
en önemli iki nedeninin yasal zeminin
yetersizliği ve tüm piyasa aktörleri dahil
toplumun tüm kesimlerinin finansal
piyasalara ilişkin bilinç düzeyinin
yetersizliği olduğunu belirtti.Yasal zemin
sorununun yeni Sermaye Piyasası Kanunu
ile aşılmaya başlandığını, bu anlamda yeni
bir sayfa açıldığını kaydeden SPYD
Başkanı Ünver, finansal okuryazarlık
alanında ise eksiklikler olduğunu
vurguladı."Finansal okuryazarlık konusu
maalesef arzu edilen çıkışı
yakalayamamıştır. Bu noktada bazı çabalar
mevcut olmakla birlikte suistimale açık bir
kavram finansal okuryazarlık... Kar amacı
güden yapıların finansal okuryazarlık
konusunda öne çıkmaları bazı sakıncaları
içerisinde barındırıyor. En nihayetinde
pazarlama faaliyetlerine dönüşebiliyor. Neticede finansal okuryazarlığın başrol
oyuncuları bizler gibi kar amacı gütmeyen
objektif yapılar olmalı. Eğer amaca hizmet
eden, ülke menfaatlerine hizmet eden bir finansal okuryazarlık açılımı isteniyorsa, finansal bilinç düzeyinin artırılması ülkemiz
ekonomisi açısında en önemli gündem
maddelerinden olmalı. Bizlerin yaklaşımı
paralelinde halkın anlayabileceği üslupta
eğitimler verilmeli. Aksi takdirde var olan
tasarrufların verimliliği dahil bir çok
ekonomik hedefimizin realize olması zor.
Tasarruf oranlarının GSYH’ye oranı tarihi
diplerde... Dolayısıyla her konuda olduğu
gibi finansal alemde de amaca hizmet eden
nitelikli açılımlar şart."Öncelikle sivil
toplum kuruluşlarının gereğince aksiyon
alabilmesi için tarafsız olması gerektiğinin
altını çizerek, bunun için kurucu başkanı olarak, sektörde fiilen çalışmayı bıraktığını
anlatan Ünver, diğer taraftan atılan bu
samimi adımların gerek otoriteler, gerekse
özel sektör tarafından destek görmesi
gerektiğini, aksi takdirde tarafsız, objektif
bir enerji oluşumunun zor olduğunu söyledi.SPYD olarak, gerek yurt içinde gerekse
yurtdışında önemli temasları bulunduğunu
belirten Ünver, gelecek süreçlerde bu
temaslarının somut neticelerini ülke menfaatleri paralelinde realize edeceklerini
açıkladı.Arif Ünver, konuya ilişkin bir
çalışma yaptıklarını dile getirerek,
çalışmayı 10 günde 5.000 kişinin ücretsiz
olarak bilgisayarına indirdiğini
kaydetti.Bunun sadece tasarruf sahiplerine
değil, sektör çalışanlarına, yatırım
kuruluşlarına otoritelere birçok mesaj
içeren ve en önemlisi en sade vatandaşın
anlayacağı bir üslupla kaleme alındığını an-
latan Ünver, "Yoğun ilgi de bu noktadan
kaynaklanıyor, arzu edenler
www.spyd.org.tr adresinden bu
çalışmamızı ücretsiz temin edebilir. Hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak. En sade
vatandaşın genel ekonomiden mali analize,
teknik analize, diğer aktörlerin de sermaye
piyasası sorunlarının aşılması için sunulan
çözüm önerilerine kadar birçok bilgi mevcut. Diğer taraftan bizim çok
önemsediğimiz üslup sadeliği ve sohbet
havası çalışmamızın ruhunu oluşturuyor"
diye konuştu.Ünver, bunlara ek olarak, sermaye piyasasının sağlıklı bir yapıda
gelişmeye başladığı takdirde Türkiye’nin
sadece ekonomik açıdan değil, sosyoekonomik açıdan da daha ileriye gideceği
öngörüsünde bulundu.Sermaye
piyasalarının dolayısıyla Türkiye
ekonomisinin nihai hedeflerini realize edebilmesi için önemli projeleri olduğunu dile
getiren Ünver, çok yakında, 30 milyon
kişiye ulaşabilecekleri bir yapıya sahip özel
sektörün dev firmalarından biriyle ortak bir
finansal okuryazarlık işine imza atacakları
ve bunun bir kaç aya kadar hizmete
gireceği bilgisini verdi.Diğer taraftan
Türkiye’nin önemli reel sektör birlik ve
konfederasyonlarıyla prensip anlaşmaları
yaptıklarını anlatan Ünver, sözlerini şöyle
tamamladı:"Eylül ayından itibaren reel sektöre kurumsallaşma ve halka arz olgularını
aktararak, fon ihtiyaçlarını sermaye
piyasalarından karşılama avantajlarını anlatan turlara başlayacağız. En nihayetinde
ülkemizin ekonomik modelinde sermaye
piyasalarının rolü artmalı, aksi takdirde,
mevcut ekonomik modelin ülkemizi nihai
hedeflerine ulaştırması zora girebilir.
Sloganımız net, Türkiye'nin Sigortası Sermaye Piyasası..."(AA)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, inovatif çalışmaların ihracatla buluşması
amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, İzmir’den Anadolu’ya
açılacak. İlk durak İzmir olacak. İzmir etkinliği, 29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı ve İnovasyon Komite Üyesi Sabri Ünlütürk'ün katılımıyla yapılacak
-AKGNEMP2L@<OCE@LP%O.HOCI4LOP"P>NLP?NEOKMH8NLNL
GOHIJIDIP5MFM.JMLNE@K6P);MP13J;MCN4LFMP>BJBLOL
ALN<MKCNHMJMK7P@K;OLN?MPCOLOENP>3J;MJMKN7PHMGL@/OKGJOK7
OK0;MPDMKGM?JMKNP<MPACHPFA?MEP=NKGMHJMKNLP)4JOKI
FO<MHPMFNJFN6P2GNP;ALPCAKM9MGPMHGNLJNGHMP);MP13J;M0
CN4LFMGNPALN<MKCNHMJMKP<MPOK0;MPDMKGM?JMKNPCHOLHJOKILFO
NL@<OHN.P8OJI=DOJOKILIPHOLIHDOP.IKCOHIP>BJBKGMLP)21P<M
MLN?JNP25KO9OH8IJOKP1NKJN:N4LNLPEO/HI:IPHOCOKID
EOKI=DOJOKIP<MPIFOP!K0MPK@'MPO?OKI4LFOP>O=OKIJI
@JOLP/K@'MJMKPFMPHOLIHIJO9OG6P-AKGNEM4FMP.NKDOJOKIL
8@:BLJB:BLBLP5OJMLP/K@'MP>O?JIP<MPNL@<OCE@LP@FOGJI
8OJI=DOPEOGJO=IDILFOLPB?OGP.OOJNEMHPEAKAHHA:ALAP>M0
JNKHMLP(LJAHAKG7P1BPEA?FMLPBJBCJOKOKOCIPOKMLOFOPNC0
HMLMLPFA?MEFMPKMGO>MHP;A9ALMPBJO=ODIE@KJOK6
KLM:NLPOK0;MP<MPNL@<OCE@LOPE3LMJNGP>NK8@GPDM<9BH
5N>MPGOELO:ILIL7P.NKDOJOKPHOKO.ILFOLPGBJJOLIJDOFI:ILI
;3KAE@KB?6P-AKGNEMP2L@<OCE@LP%O.HOCIP2?DNK
MHGNLJN:N7P=M5KNDN?P<MP>3J;MDN?FMGNPNL@<OCE@L
GAJHAKALALP;MJN=DMCNPN8NLP3LMDJNP>NKP.IKCOHP@JO9OGHIK6
1BPMHGNLJNGPGO/CODILFOPFALEO9OPALJAP>NK8@GPNCND
2?DNKMP;MJMKMGP>N?JMKMPFMLMENDJMKNLNPOGHOKO9OG7
>NK8@GPEMLNJNG8NP/K@'MPCMK;NJMLDMP@JOLO:IP>BJO9OG6
=MGJNLFMPG@LB=HB6-AKGNEM4FMP5MKPEIJPN=PFALEOCILO
GOHIJDOP8O:ILOP;MJMLP++P>NLP;ML8P@JFB:BLOPFNGGOH
8MGMLP)21P@@KFNLOH3KP1O=GOLIP(LJAHAKG7P>BLJOKIL
N=P>BJO>NJDMCNPN8NLP-AKGNEM4LNLPEMLNPEOHIKIDJOKO
N5HNEO9IP@JFB:BLBP<BK;BJOFIP2CHN5FODIPOKHHIKO9OG
EMLNPN=PCO5OJOKILILPNL@<OCE@L7POK0;M7PHOCOKIDP<M
DOKGOJO=DOPCO9OEO:IPA?MKNLMPGBKBJDOCIPN8NL
8OJI=DOJOKIDI?IPE@:BLJO=HIKO9O:I?6P-AKGNEM4LNLPML
3LMDJNPFI=PHN9OKMHPGMLHJMKNLNLP>O=ILFOP;MJMLP2?DNK4NL7
>BP8OJI=DOJOKOP3L9AJAGPMHDMCNP;MKMGHN:NLM
NLOLIE@KB?6P*+*&PEIJIPN8NLP-AKGNEM4LNLP>MJNKJMFN:NP#++
DNJEOKPF@JOKPN5KO9OHP5MFM.NLM7P>B;ALGAP@KHOJODO
N5KO8P.NEOHIEJOPBJO=O>NJDMCNPN8NLPDM<9BHPAKMHNDNLN
EOGJO=IGPA8PGOHPOKHHIKDOP?@KBLJBJB:BP>BJBLBE@K6P1B
GOFOKPGICOPCAKMFMP>BLBPCO:JODOLILPDADGAL
@JDOFI:ILIP5M/NDN?P>NJNE@KB?6P1BLBLPN8NL
%OLLN>OJ4ILPFMFN:NP;N>N7POPEMLNP>NKPE@JP>BJO9O:I?7
EOPEMLNP>NKPE@JPEO/O9O:I?6PMLNPE@JPFOPNL@<OCE@L7POK0
;M7PHOCOKIDP<MPDOKGOJO=DOP@JOKOGP3LADA?M
8IGIE@K6$O>KNP(LJAHAKG7P-AKGNEM4LNLPFI=PHN9OKMHPO8I:I
EMKNLMPNL@<OCE@LPO8I:IP@JFB:BP;MK8M:NLNLPGODB@EB
<MPEMHGNJNJMKPLM?FNLFMPOJ;IJOLDOCILIPCO:JOEO9O:ILO
NLOLFIGJOKIP-AKGNEMP2L@<OCE@LP%O.HOCIP*+, P2?DNK
MHGNLJN:NLMP>AEAGP3LMDP<MKFNGJMKNLNPGOEFMHHN6P*+,&
EIJILFOP2CHOL>BJ4FOPFA?MLJMLMLP-AKGNEMP2L@<OCE@L
%O.HOCIPMHGNLJNGJMKNLM7PA8P;ALP>@EBL9OP*"P>NLNPO=GIL
GN=NLNLPGOHIJFI:ILIPOGHOKOLP(LJAHAKG7P)HGNLJNGJMK
GO/CODILFOP PACHPFA?MEPG@LB=DO9IEIPGOHIJID9IJOKJO
>BJB=HBKFBG6P25KO9OH8IP>NKJNGJMKNDN?NLPFA?MLJMFN:N
HOCOKIDPEOKI=DOJOKIP<MPOK0;MP/K@'MP/O?OKJOKILFOL
CM8NJMLP#,"P3FAJJAP/K@'MPCMK;NJMFNG6P##POK0;MPDMKGM?N7
#PALN<MKCNHM7PN=OFODJOKI7P)4JOK7P-AKGNEM4LNLPF3KH
>NKPEOLILFOLP;MJMLPNL@<OCE@LPB?DOLJOKIPMHGNLJNGJMK0
NDN?MPGOHIJFI6P1BP>O=OKIJIP@K;OLN?OCE@LFOLPOJFI:IDI?
;A8JMP>BPEIJP-AKGNEMP2L@<OCE@LP%O.HOCI4LIP2CHOL>BJ
FI=ILOPFOPHO=IDOEOPGOKOKP<MKFNG6P13EJM9MPNL@<OCE@LB
!LOF@JB4EOPEOEDOEIP5MFM.JMFNG6P!LOF@JB4LBLPNL@0
<OCE@LPGI<IJ9IDILI7P*+, PEIJIPN8NLP*0&+POEICPHOKN50
JMKNLFMP2?DNK4FMLPOHM=JMEM9M:N?6PFMFN6);MP13J;M0
CN4LNLPN5KO9OHHOPOKDOKOP13J;MCN4LFMLPC@LKOPNGNL9N
CIKOFOPEMKPOJFI:ILIPFNJMP;MHNKMLP(LJAHAKG7P*+,&PEIJILFO
,7&PDNJEOKPF@JOKJIGPN5KO9OHOPND?OPOHHI:ILI7PNH5OJOHILIL
NCMP,7"PDNJEOKPF@JOKPCM<NEMCNLFMPGOJFI:ILIPGOEFMHHN6
-AKGNEM4LNLPN5KO9OHILILPNH5OJOHILIPGOK=IJODOP@KOLI
EA?FMP"+PCM<NEMJMKNLFMEGMLP);MP13J;MCN4LFMPEA?FM
,+ 4MPBJO=HI:ILIPOGHOKOLP(LJAHAKG7P=BLJOKIPGOEFMHHN
);MP13J;MCN7PFI=PHN9OKMHP.O?JOCIP<MKMLP>3J;MP@JDO
3?MJJN:NLNP*+,&PEIJILFOPFOPCAKFAKFA6P2L@<OCE@L7POK0
;M7PHOCOKIDP<MPDOKGOJO=DOPG@LBCBLFOPEO/IJO9OG
8OJI=DOJOKPDME<MJMKNLNP<MKDMEMP>O=JOFIG8OP);MP13J0
;MCN4LNLPFI=PHN9OKMHHMGNP;A8JAPG@LBDBLB
/MGN=HNKM9M:NLMPNLOLIE@KBD6P2?DNK7PH@/JODPF@GB?
OFMHPALN<MKCNHMP>OKILFIKOLP>NKP=M5NKP@JOKOGP>NJND7
HMGL@J@'NPOJHEO/ICILOP<MP>M=MKNPCMKDOEMEMPCO5N/HNKP<M
-AKGNEM4FMPCOLOENLNLPE@:BLJO=HI:IPNGNL9NP>3J;MFNK6
!JHIPHOLMCNP.OOJP@JDOGPA?MKMPH@/JODP,+POFMHP$1PNJM
-AKGNEM4LNLPMLP.O?JOPCOEIFOP$14EMPCO5N/PNJN
2?DNK4FNK6P2?DNK7P>NJNDP<MPHMGL@J@'NLNLPGOHDOPFM:MKN
EAGCMGPAKALJMKMPF3LA=DMCNPN8NLP;MKMGJNP@JOLOGJOKO
CO5N/HNK6
Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden su ürünlerinin dünya
genelinde tanıtım çalışmalarını
yürüten Su Ürünleri Tanıtım
Grubu (STG) Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na, Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Melih İşliel tekrar seçildi
1O=GOLPEOKFID9ICIPNCMP2CHOL>BJP$BP(KALJMKN
<MP%OE<OLCOJPODBJJMKP25KO9OH8IP1NKJNGJMKN
3LMHNDPBKBJBP(EMCNPOKBGPMDOJP1O>NJO
@JFB6$-7P-AKGPCBPAKALJMKNPCMGH3KALAL
BJBCJOKOKOCIPOKMLOFOPHMGPMJFMLPHOLIHIDIPODO9IEJO
*++PEIJILFOP);M7P!GFMLN?P<MP2CHOL>BJP$BP(KAL0
JMKNP<MP%OE<OLCOJPODBJJMKP25KO9OH8IJOKIP1NKJN:N
NJMP)G@L@DNP1OGOLJI:IPN=>NKJN:NEJMPGBKBJFB6
$-4LNLP5MKPEIJP,"0,PAJGMFMGNP;IFOP.BOKJOKILO
GOHIJOKOGPHOLIHIDPEO/HI:ILIP>MJNKHMLP3LMHNDPB0
KBJBP1O=GOLIP2=JNMJ7P>BPCOEMFMP>O=HOP!1PAJGMJMKN7
BCEOP<MP!1P@JDOGPA?MKMP>NK8@GP/O?OKFO
N5KO9OHHOP9NFFNPOKHI=JOKPGOEFMHHNGJMKNLN7PN5KO9OHI
MLP8@GPOKHHIKOLPCMGH3KJMKNLP>O=ILFOP;MJFN:NLN
C3EJMFN6PLADA?FMGNPF3KHPEIJJIGPCAKM8HMPHOLIHID
8OJI=DOJOKILOPGMCNLHNCN?PFM<ODPMFM9MGJMKNLNP<BK0
;BJOEOLP2=JNMJ7P*+,&PEIJILFOP,P;IFOP.BOKILO
GOHIJFIG7P>NLJMK9MP?NEOKMH8NEMP-AKGPCBPAKAL0
JMKNLNLPJM??MHJMKNLNPHOHHIKFIGP<MPCM<FNKFNG6
25KO9OHIDI?7PEA?FMP*,POKHI=JOP#" PDNJE@LP,
>NLPF@JOKOPBJO=HI6P*+, PEIJILFOP,P.BOKOPGOHIJDO
GOKOKIPOJFIG6P*+*&PEIJIPN8NLPCMGH3KP@JOKOG
>MJNKJMFN:NDN?P,7#PDNJEOKPF@JOKPN5KO9OHPKOGODILO
BJO=DOGPN8NLP8OJI=DOJOKIDI?PGMCNLHNCN?PCAKM9MG6
=MGJNLFMPG@LB=HB6P
!
Mayıs2013
2014 Çarşamba
128ubat
Per embe
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine tarafından hazırlanan
taşeron yasa tasarısı, kamuda çalışan 750 bin taşeronun umutlarını suya düşürdü
Taslak, alt işverenin başka alt işverene iş vermesinin önünü açıyor, yıllık izin ve kıdem
tazminatının önünü kapatıyor. Taşeron
işçilerin dava açmasını güçleştiren tasarı, kamu için külfet olan yargı kararlarını da önlüyor. Konuyla ilgili uzmanların hazırladığı rapora göre taslak, anayasa ve yasalara aykırılık
içeriyor. Taslak bu hali ile işçilerin değil,
hükümetin işine yarıyor. Soma’da yaşanan
maden kazasının ardından 301 kişinin
hayatını kaybetmesi üzerine gözler, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Hazine’nin ortaklaşa
hazırladıkları mevzuatta değişiklik öngören
yasa taslağına çevrildi. İşçi sendikalarının ve
çalışma hayatının büyük umutlarla beklediği
yasa taslağının son şekline Cihan Haber
Ajansı ulaştı. Taslak yasalaştığında, işçinin
alacağını hesap ederek dava açması gerekecek. Alacağını tam olarak hesaplayarak dava
etmesi gereken işçi, daha fazla harç ve
yargılama gideri ödemek zorunda kalacak,
alacağını hesaplamakta zorlanacak. İşçilerin
hak aramaları çok güçleşecek.Tasarıyla,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun işçilerin
hak arama hürriyetini güvence altına alan ve
kısmi dava açılmasını kolaylaştıran
içtihadının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı da
anlaşılıyor. Taslakla ilgili incelemede bulunan
uzmanların hazırladığı rapora göre; bu düzenlemeyle iş davalarının açılması işçiler
bakımından artık güçleşecek.Uzmanların
raporlarına göre; İMK 7’inci maddede yapılan
değişiklikle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen belirli ve belirsiz alacak
davaları, kısmi dava türleri konusunda
öğretide ve yargı kararlarında yaşanan ciddi
tartışmaları netleştirilmeye çalışılıyor. Bu
düzenlemeyle belirsiz alacak davalarının objektif ölçülere göre talep miktarı hesaplanmayan alacaklarla sınırlandığı, bunun dışında
hesaplaşmada güçlük bulunan durumlarda
kısmi dava ve olanaklı ise belirli alacak
davasının açılması zorunluluğu getiriliyor. Uzmanlar, bu maddenin çok uzun tartışmalara
konu olacağını tahmin ediyor. Taslağın ikinci
maddesinde, idarelerce istihdam edilen personelin yeterli olmaması durumunda,
yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye
çıkılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda hizmet
türlerinin belirlenmesi konusunda mevzuatı
belirlemede Çalışma Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü ve Maliye
Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu ifade ediliyor. Düzenlemede hizmet ihalesine çıkılması, ‘ancak
uzmanlık gerektiren konularda yeterli nitelik
ve çok sayıda personel çalıştırılmaması’
kaydına bağlanıyor. Ayrıca idarelere ait iş yerlerinde yürütülen işin tamamına ilişkin
hizmetler için iş yerinde idarenin kendi personelini çalıştırmaması şartı getiriliyor.
Danışmanlık hizmeti alım ihalelerinde ise istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya
sayıda olmaması şartı aranmayacağı ifade
ediliyor.Uzmanlarına göre; bu değişiklikle
KİK’e tabi kurum ve kuruluşlarda halen yasak
olan meslek edinilmiş ödünç iş ilişkisinin de
önünü açan bir düzenleme getiriliyor. Rapora
göre, halen uygulamada muvazaalı olan asıl
işveren alt işveren ilişkileri, binlerce yargı
kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilen işçi
temini uygulaması yasal zenime kavuşuyor.
Bunun gibi, asıl işveren alt işveren ilişkilerine
de sınırlamalar belirsiz hale geliyor. Taslağın
4. maddesinde ise Kamu İhale Sözleşmeler
Kanunu'nun 8’inci maddesine şu fıkranın eklenmesi öngörüldü: “Yüklenicinin veya alt
yüklenicinin sözleşme konusu işlerde
çalıştırdığı işçilerini kapsayan toplu pazarlık
süreci, asıl işverenin üye olması ve yüklenici
veya alt yüklenicinin yetkilendirilmesi
kaydıyla ilgili kamu işveren sendikası
tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmeleri'ne göre belirlenen ücret sosyal
haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.”Bu düzenlemenin
yüklenici gibi olası alt yüklenicilerden de söz
ettiğine dikkat çekilen raporda, “Alt
işverenlerin de alt işverenlere iş verebileceği
kabul edilirse bu firmalarda sendikal
örgütlenme olanaksız hale gelecektir. Böyle
olunca söz konusu firmaların kamu işveren
sendikasına üye olması koşuluyla, yapılacak
toplu sözleşmeden doğacak ücret farklarının
idarece ödeneceğinin sendikal örgütlenmeyi
teşvik edeceğinin düşünülmesi rüya görmek-
DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Kocasert: "Artık sadece ülkemizde değil, dünyanın
önemli pazarlarında Denizlili firmalar kendi markaları ile kendi koleksiyonlarını
pazarlamaya başladılar.Marka tekstil ihracatının kilogramının 20 dolarların üzerinde
olması, kesinlikle gözden kaçırmamamız gereken bir nokta"şeklinde konuştu
CGOSELNNRMSJ@OEROLOS@ON@SIRMKRNRMLORSQ<
HQKFHPNPSIRNCQIQFPS@MQHQOS1QOPCNP?SRMHROSMQKRAQH
BRMHNRML?SCRKJD8G2OGOSEQMNPS@MQHP9PS@CQMPOJQ
DNGBHGMJG8GS5PERHSARFKLFL?SPOD<RFEDOS<QS0M4
(Q2EPS;OS6NRORS:LKRMRMRKSKQOJPSIRMKRNRMLOL
DNGBHGMJG71QOPCNPS#=MR9RH:LNRMS3PMNP8PS1#3
;OQHPIS/GMGNGS3RBKROLS.@NQEIROS/D9RFQMH?
00SIG=RAPMPOQSER6HL8LSR:LKNRIRJR?S1QOPCNP2OPO
BGSROJRSIRMKRNRBIRSF@MQ9POJQS:DKS;OQINPSAPM
RBRIRERS>QNJP8POPSAQNPMHHP7/QOHHQKPSAPM:DK
5RAMPKROLOSJ@OERS:R6LOJRSAPNPOQOSIRMKRNRMSP:PO
HQKFHPNS@M@ONQMPS@MQHHP8POPSP5RJQSQJQOS/D9RFQMH?
-(QM:PSAGOGSRONRIRILCSAPMRCSCRIROSRNJL?SOQ
ERCLKSKPSGCGOSELNNRMS;OQINPSAPMS5RFDOS@MQHPI
IQMKQCPSDNRMRKSKGNNROLNJLS1QOPCNP7S0O9RKSRMHRO
MQKRAQHSBRMHNRMLSCRKJD8G2OGOS@CQMPIPCQ
>QHPMJP8PSARFKL?SPOD<RFEDOS<QS0M4(Q2EPS;OS6NROR
:LKRMJL7S3GSJRSIRMKRNRBIRELSAQMRAQMPOJQS>QHPM4
JP-SJQJP7S1QOPCNP2OPOSIRMKRNRBIRSF@MQ9POJQ
ARIARBKRSAPMSODKHRERS>QNJP8POPSKLFRSF@MQS;O9Q4
FPOQSKRJRMS=QIQOS=P:APMS5PMIROLOSAPNPOPMSERSJR
RN>LNROLMSDNIRJL8LOLSRONRHROS/D9RFMH?SBGONRML
KREJQHHP%-0MHLKSFRJQ9QS@NKQIPCJQSJQ8PN?
J@OEROLOS;OQINPS6RCRMNRMLOJRS1QOPCNPNPS5PMIRNRM
KQOJPSIRMKRNRMLSPNQSKQOJPSKDNQKFPEDONRMLOL
6RCRMNRIRERSARBNRJLNRM7S3GSAPCPISP:POS:DK
A@E@KSAPMSR<ROHR7S@OK@S)*)SELNLOJRS&**SIPN4
ERMSJDNRMNLKSP=MR9RHS=QJQ5NQMPIPCJQS1QOPCNP2OPO
JQSE@CJQS)4)?&SRMRFLOJRSAPMS6RESRNIRS=QJQ5PS<RM7
3GOGOSP:POS:DKSJR=RSOPHQNPKNP?SIRMKRNLS@M@ONQMNQ
;OS6NRORS:LKIRKSCDMGOJRELC7-1QOPCNP2JQS5RRNPEQH
>;FHQMQOS:DKSFRELJRS5PMIROLOSBGSROJRSPOD<RFEDO
<QS0M4(QSJQ6RMHIRONRMLSKGMJG8GORSPBRMQHSQJQO
/D9QFQMH?SB;ENQSJQ<RISQHHP%-#KPSELNJROSAQMP
>QM:QKNQBHPMJP8PIPC?SAGSELNSJRS@:@O9@F@O@
>QM:QKNQBHPMQ9QKSDNJG8GIGCSIDJRSHRFRMLI
ERMLBIRFLSJRSFQKH;M@OS;O@O@SR:RO?SAPCPI
IRMKRNRBIRSF@MQ9PIPCQS:DKSDNGINGSE;OJQ
JQFHQKS<QMQOSAPMSERMLBIR7S3GOGOS;OQIP
ERJFLORIRC7S0O9RKSBGOGSJRSF;ENQIQKSPFHPED4
MGI?S+@MKPEQSP=MR9RHSDMHRNRIRILCS?&SJDNRMKQO?
HQKFHPNSKDO5QKFPEDOSP=MR9RHSDMHRNRIRFLOLOS&
JDNRMNRMLOS@CQMPOJQSDNIRFL?SIRMKRSHQKFHPN
P=MR9RHLOLOSKPND>MRILOLOSJRS)*SJDNRMNRMLOS@C4
QMPOJQSDNIRFL?SKQFPONPKNQS>;CJQOSKR:LMIRIRILC
>QMQKQOSAPMSODKHR7SO@I@CJQKPSELNNRMJR
IRMKRNRBIRSPNQSPN>PNPS:DKSJR=RS5RCNRSERHLMLILO
>@OJQIQS>QNQ9Q8POJQOS=Q6PIPCSQIPOSDNRAPNPMPCJPEQSKDOGBHG7S1QOPCNP2OPOSQ<SHQKFHPNPOJQSRMHLK
FRJQ9QS+@MKPEQ2OPOSJQ8PNSJ@OEROLOS;OQINP
IQMKQCNQMPOJQOSAPMPSDNJG8GOGOSRNHLOLS:PCQOS/D4
9RFQMH?S-3G>@OS6RIGKNGSJDKGIRJRS>QM:QKHQO
F;CSFR=PAPSDNJG8GIGCGSF;ENQEQAPNPMPC7
+@MKPEQ2OPOS>QM:QKNQBHPMJP8PS=R<NGSADMODC
P=MR9RHLOLOSE@CJQS*2POPSHQKSARBLORS1QOPCNP
>QM:QKNQBHPMPEDMSJPEDMFRKS=P:SJQSRARMHLNLSAPMSP5RJQ
KGNNROILEDMGC7S3PMRCS6R=RNLELC?SAPN=RFFRS!LFLM?
RKPFHROS<QSPO2NQSKLERFNROJL8LILCJR7S R=RNL
DNIRILCRSMR8IQOS=RNRSP=MR9RHS=QJQ5NQMPOP
HGHHGMIRELSARBRMLEDMGC-SBQKNPOJQSKDOGBHG
ten öteye geçmez.” denildi. Basına sıklıkla kamuda ihale sürelerinin 3 yıla çıkartılacağı,
böylelikle işçilerin yıllık izin hakkından faydalanabilecekleri ve kıdem tazminatına hak
kazanacakları yönünde haberler
sızdırılıyordu. Ancak, taslak incelendiğinde, 3
yıl süreyle yapılacak ihaleyle işi üstlenen
firmanın, kamudan aldığı işi başka
taşeronlara vermesinin önünde herhangi bir
engel bulunmadığı görülüyor. Taslak bu hali
ile yasalaştığında ihale 3 yıl süreyle bir firmaya verse bile, ihaleyi alan firma işi 1'er
yıllık sürelerle başka firmalara devrettiği
takdirde işçiler yine yıllık izin ve kıdem
tazminatına hak kazanamayacak. Uzmanlara
göre; ihaleyi alan firmaların işi başka firmalara devretmesinin yasaklanması gerekiyor.İş Kanunu'nun 2’inci maddesinin 9’uncu
fıkrasında, alt işveren işçilerinden, alt işvereni
değiştiği halde, iş yerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süresinin, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak
hesaplanacağı belirtiliyor. Tasarıda da idarenin, alt işveren tarafından çalıştırılan
işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin
sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol
etmek ve yıl içinde kullanılmasını sağlamakla,
alt işverenin de 56’ıncı maddeye göre tutmak
zorunda olduğu öngörülüyor. Bugün de asıl
işverenler, iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle alt işverenlerce ödenmesi gereken
yıllık ücretlerden müteselsilen sorumlu.
Anılan düzenleme ile bu konu açıklığa
kavuşturuluyor. Uzmanlara göre, bu düzenleme ile büyük ölçüde kamunun yargı
kararları nedeniyle karşılaştığı mali külfet
önlenmiş olacak.Taslağın 7’inci maddesinde
İş Kanunu'nun 3. maddesinin son fıkrasına,
“Ancak iş sözleşmesi fiilen sona eren
işçilerin ücret alacaklarına ilişkin
uyuşmazlıklarda dava açma süresi iş
sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren
bir yıldır.” maddesi ekleniyor. Bu düzenlemeyle ücret alacaklarına 5 yıllık zaman aşımı
yanında ayrıca fesih tarihinden itibaren
işletilecek bir yıllık bir hak düşümü süresi
öngörülüyor.
Raporda, bu düzenlemenin hukuk tekniğine
aykırı olduğu gibi, Anayasa’ya da aykırı
olduğunu dile getirildi. (CİHAN)
! ! ! !!!!
Denizli Genç İşadamları Derneği
(DEGİAD) Başkanı Melek Sözkesen,
memleketin sakinleşmesi için
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
sakinleşmesi gerektiğini söyledi
1(#01S3RBKROLS.;CKQFQO?S+@MKPEQ2OPO?SRMJLSRMKRFLSKQFPNIQEQO
>;FHQMPNQMNQSIQB>GNSDNJG8GOGSP5RJQSQJQMQK?SRBLMLS>@:SKGNNROROS6DNPFNQ
=RNKSRMRFLOJRSERBROROSDNRENRMJR?S=QIS<RHROJRBLOS=QISJQS6DNPFNQMPO
ERMRNROJL8LOL?SDNRENRMJRSPFHQOIQEQOS9ROSKREL6NRMLSERBROJL8LOLSAQNPMH4
HP7!QEJRORS>QNQOSDNRENRMSKRJRM?S3RBARKROSMJD8RO,LOSDNRENRMS<Q
;N@INQMNQSPN>PNPSJQIQ:NQMPOPOS+@MKPEQ,EPSF@MQKNPSJ@OERS>@OJQIPOQ
HRBLJL8LOLSAQNPMHQOS.;CKQFQO?S'3GSJGMGI?S<RHROJRBSDNRMRKSDOGMGIGCG
CQJQNQMKQO?SJLBRMLJROS@NKQIPCPOSMPFKNPS>;M@NIQFPOQSFQAQ6SDNGEDM7
NKQIPCSAGSE@CJQOSFDOSCRIRONRMJRSMPFKNPS@NKQNQMSRMRFLOJR?SPBSJ@OERFL
PFQSHQJPM>PO7S"QMSR:LKNRIRJRS6DNPFPS<QS=RNKLSFRKPONQBHPMP6SARMLBHLMR9RK
HQKSKG<<QHPOSPKHPJRMSDNJG8GOGS<GM>GNGEDM?SDNRENRMSKRMBLFLOJRSJR=R
EGIGBRK?SJR=RSPOFRO9LNSERKNRBLINRMJRSAGNGOIRFLS>QMQKHP8POPSAQNPMHPE4
DMGC7SQS<RMSKPSAG>@OQSJQKSAGS=DB>;M@N@SAQERORHNRSKRMBLNRBRIRJLK7
1R=RS>Q:HP8PIPCS>@ONQMJQS;NQOS;NI@BH@MS>PHIPBHPM,SF;C@ENQSEPOQSKR4
IGS<P9JROLOLSJQMPOJQOSERMRNROILBHLM7S"RNKLOS;5KQFPOPS<QSOQ5MQHPOP
AQFNQIQK?SR9LNRMLOLS;OQIFPCNQBHPMIQK?S.RELOS3RBARKROLS=P:APMSBQKPNJQ
PEP,SAPMSOQHP9QEQSGNRBHLMIRER9RKHLM7$SJQJP7 DNPFPOS>;FHQMP9PEQSI@JR4
=RNQS>;MQ<POPOSFLOLMNRMLOLSAPNQIQJP8POPS<GM>GNREROS.;CKQFQO?SB;ENQ
JQ<RISQHHP%S'RFH>QNQSR:LNROSRHQBSFDOMRFLSAPMSPARJQH=ROQSAR=:QFPOJQ
9QORCQFPENQSIQB>GNSEGMHHRBLILCLOSERBRILOLSEPHPMIQFPOPSKRAGNNQOIQK?
AGOGSR55QHIQK?SIRCGMS>;MIQKSPIKOS<QSPOFRONLKSJLBLJLM7S3GOG
R:LKNRER9RKSAPMS>;MQ<,SEDKHGM7S DNPFPIPCPOS>;MQ<PSFG:NGERSI@JR4
=RNQJPM?SMRFH>QNQSRHQBSR:IRK?SIRCNGIRSCRMRMS<QMIQKSJQ8PN7S/DNNGK
KG<<QHNQMPOQSAGSR8LMS<P9JROPS<QS=RKFLCS<RCP5QOPOSE@KNQOIQIQFP
>QMQKPM7S"RNKRSR:HL8LSRHQBNQ?SFLKHL8LSFGNRMS<QSRHHL8LS>RCS5PBQKNQMPENQSCRMRM
<QMQOS6DNPFPOSKDNNROIRIRFLS>QMQKPM7SPHQKPIS>Q:SJQSDNFRS.DIR,JR
<RHROJRBSHQKIQNQEQOSJROLBIROLOS>;MQ<POQSFDOS<QMPNIQFPSAGORSPEPSAPM
;MOQKHPM7$S/QOJPNQMP?S'"QIS=RNKS=QIS6DNPFSCRMRMS>;MIQIQNP$SJPEQ4
APNPEDMKQO?S3RBARKRO2LO?SFRJQ9QS6DNPFPSFR<GOG6?SDOGOSIR8JGMPEQHPOP
RONRHIRFLOLOSPOFR5NLS<QSRONRBLNLMSDNIRJL8LOLSRONRHROS.;CKQFQO?SBGONRML
KREJQHHP%S'.RELOS3RBARKROS6DNPFPOSJQ8PN?SP:POJQS6DNPFPSJQSDNROSH@I
=RNKLOSARBARKROLSDNJG8GOGSGOGHIRIRNLJLM7S0ARMHLNLS>@:SKGNNROLILOL
NROQHNQIQNP?S=RNKLSFRKPONQBHPMIQNPJPM7S3G?S.RELOS3RBARKROLILCLSJR=R
>@:N@?SJR=RSFQ<PNPMSKLNR9RKHLM7S!G=RNQ5QHPOSJQS;N@INQMSFQAQAPENQSPKHP4
JRMNRSCLHNRBIRFL?S=RNKLOS>RNQEROLOLSRMHLMIRKHRJLM7S!G=RNQ5QHSQNAQHHQ
E;OQHPIPSQNQBHPMQ9QKHPMSRIRSQNQBHPMPNQMSKPBPFQNNQBHPMPNIQKFPCPO?SJ@CQO4
NQIQNQMSQNQBHPMPNIQNPJPM7S09LNRM?S6RMHPSNPJQMNQMPOPOSAPMAPMNQMPOQSF;ENQO4
IQNQMPOJQSIRNCQIQSQJPNIQIQNPJPM7$S
$
2014Per
Çarşamba
28
17 Mayıs
ubat 2013
embe
%$ #$%"%%$%"%$%!%#$"#%$ %$%#!$%$$ *?!9589.@".5>:@&>;;<4#<7>;>@#<@/,;4,:@#<
$6:>.5@<87>@*?7?=9@):46!:6;@,=?3'@$*&&@*?+7?=;9!9=?@(>=<@$2<:8(
?779=1?7>@82:6@=<:<8>@#<:1>
>VXc_RY`dFcV`c\@XcMd<UZcd:U`[a_L@bdcaXd@<Ia_bd;UD
b^@dc[`]dQbd;S^\aWb@_a_db_dWS\Vb\dWcI]`c^]_[c_dU`[YNY
VJW`b_b_dLJ\[b`b_a_MdaZc^d\Y^c``c^]_cdcW\]^]dU`c^c\
a_Tcdb[a`[aNa_bd[ca^dRcV]_[cdKU\dVcW][cdHcRb^dWb^
c`[]N]_]dHcX]^`cXc_d5S_cWMd@@<UZcd:U`[a_LMdJ_Ob\adHcBXc
S`\bZaPa_db_dRSWS\dZc[b_dBcOacV]_]_dWcTc_[]N]dQb
(77@[b_dBcP`cdWY^XXcT]Z]P]_dOc_]_]dWaXa^[aNad<UZc@[c\a
\JZS^dUOcN]_]_daT`bXZbOaVa[a^GdEYdaT`bXZb_a_Md9_b^)a
Ec\c_`]N]dWbX\a`a`b^a_ObdLb^b\b_da_Ob`bZb`b^
WcI]`Zc[c_dI^U)b`b^a_a_d\cRY`db[a`[aNadQbdWc\]_dXc^aHD
`b^[bdRa^KU\db\Va\`a\dQc^\b_d,c`]TZcdEc\c_`]N]
ZSBbXXaT`b^a_Obd[bd@_U\Vc_dHYVYVdXbVIaXdb[a`ZbZaTXa^*
[b_a`b^b\d\cW]^]`[]N]_cda`aT\a_dRa`LadQbdRb`Lb`b^d\cD
ZYUWY_cdWc_V]Z]TX]^Gd>_TccX`cda`La`adU`c^c\d[cdRb_Pb^
HcRb^`b^a_dWcWL]_`]\d\cPc_ZcV]dSPb^a_bMdc[]dLbKb_
Ta^\bXa_dRcT\cd\cZYdRa^aZ`b^adXc^cB]_[c_d[cd\U^Y_YI
\U``c_[]N]d\U_YVY_[cdHc\`]dRa^d\YT\YdU`YTZYTXY^G@@d[bD
[aGd,bQ^bdQbdbHa^Oa`a\dEc\c_]dXc^cB]_[c_dWcP]`]dU`c^c\
ObQcI`c_[]^]`ZcV]daKa_dTYdVU^Y`c^]dVU^[Y!dd<UZcd:U`[D
a_L@a_dFcV`c\@Xc\ada_TccXdc`c_]_]db[a_[aNadXc^aHXbM
RJ`Lb[b\adaZc^d\UTY``c^]d_b[a^0d<UZcd:U`[a_LdRYdc`c_]
VcHaI`b_[a\Xb_dVU_^cMdaZc^d\UTY``c^]_[cdHc_LadXc^aHD
`b^[bMd\cKd\bPdQbd_bdLaRad[bNaTa\`a\`b^dWcI]`Z]TX]^0
%cI]`c_d[bNaTa\`a\`b^`bd\cZYWcdcK]\dU`ZcV]dLb^b\b_
WbTa`dc`c_dBaa`b_da_TccXdc`c_]_cd\cX]`Z]TMdWbTa`dc`c_dU^c_]
cPc`]^\b_MdR^SXdIc^Vb`dSPb^a_[b_dbZVc`dQb^a`b^b\da_TccX
c`c_]dc^X]^]`Z]TdQbdRJW`bObdU`cNc_daZc^d\UTY``c^]_c
cW\]^]dQbdcRc^X]`]dWcI]`cTZc_]_dJ_SdcK]`Z]TdZ][]^0
%cI]`c^cdQb^a`b_dWS\Vb\`a\daPa_`b^adKbQ^b[b\adc`c_dQbdWD
U`dLb_aT`a\`b^ada`bdU^c_X]`]dU`ZcV]dLb^b\a^\b_MdRYdU^c_`c^
LJPbXa`Zb[b_d<Ia_bd;Ub^@cdV]_]^V]PdWS\Vb\`a\HdaP_a
_cV]`dQb^a`ZaTXa^d>_TccX]_MdaZc^d\Y^c``c^]_cdcW\]^]dUD
`c^c\Mdc^cPa_a_db_dWS\Vb\dWb^a_[b_d\UXdc`[]N]MdRJW`bOb
Wb^dSVXS_[b\ad2$d\cXcdb\dU`c^c\dWb^dc`X]_[cd[cdBcP`c[c_
"d\cXdaZ\c_]dVcN`c_[]N]d[UN^YdZY[Y^0d<Ia_bd;Ub^@]_
a_TccXdc`c_]da`bda`La`adaZc^dI`c_]d[bNaTa\`a\`b^adQbdI^U)b
U_cW`c^]dHc_LadEb`b[aWb`b^ObdLb^Kb\`bTXa^a`ZaTXa^
EcV]_[cdWb^dc`c_dRSXS_dRYd\U_Y`c^dEc\c_`]N]_]POcda_D
Ob`bZbd\U_YVYdWcI]`Z]TdZ][]^0dd" 0
202/2+31*2)34 .,)
3%(3%&0+'4"!!$/3)4./*,
2013’te İzmir Aliağa Şakran Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü ile Antalya L Tipi Cezaevi’nde
çocuk tutukluların yaşadıkları tecavüz, taciz ve işkence iddialarının Adana'da da gündeme
geldiğini ileri süren CHP İzmir Milletvekili Güven, "Hükümet, çocuklarımızı unutmasın" dedi
40+(3$1314).&3%-.1,
.+,#(,+&04.&3%-.1,
-2/3343 314 0/'#('
0/@?:4>(=>=@1:4@<87>@?7?=;?@>;>;>@76:6;?=@2:6+46:5?@/25>832=6(=?@,3<;>7
4<8>4>@>>=@2;6+46:16!6@725>832='
?;9+5?;?:9=9@4?5?5;?19
4:6d6Fd&WbVadQbd>PZa^dFa``bXQb\`ad6^UBGd-^G
:S`Wcd5SQb_MdXYXY\`YdQbdHS\SZ`SdKUOY\`c^cdWJ_b`a\
aVXaVZc^]_dJ_`b_bZb[aNa_bda`aT\a_dVU^YdJ_b^LbVa_a
FbO`aV=bdVY_c^\b_dC[c`bXdEc\c_]dEb\a^dEUP[cN=]
VU^YdWcNZY^Y_cdXYXXYGd87?8=[bdC[c_cd6UPc_X]dFd;aIa
,UOY\d4bPcbQa=_[bMd87?(=Xbdd>PZa^dC`acNcdc\^c_
4bPcdQbd>_BcPdAY^YZ`c^]dAcZISVSda`bdC_Xc`Wcd+d;aIa
4bPcbQa=_[bdKUOY\dXYXY\`Y`c^]_dWcTc[]\`c^]dXbOcQSPM
XcOaPdQbdaT\b_Obda[[ac`c^]_]_dc^[]_[c_dLbKXaNaZaPdLS_D
`b^[bd[bdC[c_cd4bWHc_dFd;aIadAcIc`]d4bPcbQa=_[b
XYXY\`YdRY`Y_c_dRa^dKUOYNcdWJ_b`a\dOa_Vb`daVXaVZc^
a[[acV]_]_dLS_[bZbdLb`[aNa_adHcX]^`cXc_d5SQb_M
/;S^\aWb=[bdXYXY\`YdQbdHS\SZ`SdKUOY\`c^cdWJ_b`a\
aVXaVZc^d_b[b_dH`dJ_`b_bZbZb\Xb[a^MdcOa`dc`]_c_
J_`bZ`b^d_b`b^[a^dQbd_bdXS^dJ_`bZ`b^dc`]_]WU^0.d[aWb
VU^[YG
/>+93+9F9d3C6'3+C3-Cd
>+93+9F9d%'A.
87?8dW]`]dQbd87?(dW]`]dCQ^YIcdEa^`aNadAUZaVWU_Y
>`b^`bZbd3cIU^`c^]=_[cdKUOY\dXYXY\`YdQbdZcH\YZ`c^c
a`aT\a_db`bTXa^a`b^a_dWb^dc`[]N]_]dRb`a^Xb_d5SQb_MdTJW`b
\U_YTXY!d/87?(dW]`]_[cdWcW]_`c_c_da`b^`bZbd^cIU^Y_D
[cdKUOYNY_dWS\Vb\dWc^c^]da`\bVa_a_MdXSZdWcVc`Mda[c^a
Qbdc[`adVS^bK`b^bdQbWcdKUOY\`c^`cda`La`adWcd[cdKUOY\D
`c^cdbX\adb[b_dXSZdIU`aXa\cMdI^UL^cZdQbdI^U)b`b^bdYWD
LY_dTb\a`[bdb_XbL^bdb[a`Zb[aNadWcd[cdXYXc^`]dRa^
Tb\a`[bdYWLY`c_Zc[]N]dQY^LY`c_Z]TX]^GddCW^]OcM
HS\SZbXdXc^cB]_[c_dHcP]^`c_c_dQbd87?8D87?dW]``c^]_]
\cIVcWc_d;S^\aWbd,UOY\d:c\`c^]d<X^cXb)adEb`LbVa=_a_
H`dYWLY`cZcWcd\U_Y`Zc[]N]dEa^`bTZaTdFa``bX`b^
,UOY\d:c\`c^]d<JP`bTZbVa=_a_dYWLY`c_ZcV]dQbdaP`b_D
ZbVa_a_d\UU^[a_cVWU_Yda`bdLJ^bQ`b_[a^a`ZaTdU`c_
,UOY\d:c\`c^]d>P`bZbdQbd-bNb^`b_[a^ZbdAY^Y`Y=_Y_M
^cIU^d[J_bZa_[bdXUI`c_Zc[]N]dQbdKUOY\dHc\`c^]da`b
a`La`adU`c^c\dKc`]Tc_dEc\c_`]\MdRa^aZdQbd\Y^YZ`c^
c^cV]_[c\ad\UU^[a_cVWU_Y_MdY`YVc`MdRJ`LbVb`dQbdWb^b`
[SPbW`b^[bdWbXb^VaPdU`[YNYdRb`a^Xa`ZaTXa^G.
/:C<<C<dA'd
AC3C+A;CdAC+CFC.
6^UBGd-^Gd:S`Wcd5SQb_Md/&`\bZaPa_d[bdXc^cB
U`[YNYdEa^`bTZaTdFa``bX`b^d,UOY\d:c\`c^]
<JP`bTZbVa=_a_d($=_OadZc[[bVa_[bd/:aKRa^dKUOY\
aT\b_ObdQbd[aNb^dPc`aZObMda_Vc_`]\d[]T]dQbdcTcN]`cW]O]
ZYcZb`bdQbdObPcWcdXcRadXYXY`cZcWcOc\X]^G
#PLS^`SNS_[b_dWU\VY_dR]^c\]`c_dHb^dKUOYNcda_Vc_O]`
RaKaZ[bdQbda_Vc_d\aTa`aNa_a_dJPS_[bdRY`Y_c_
VcWL]_`]\dQbd\b_[adWcT]_[c\ad\aTa`b^a_dLb^b\Va_aZ`b^a
LJPdJ_S_[bdXYXY`c^c\d[cQ^c_]`cOc\X]^.d[b_a`Zb\Xb[a^G
'WVcdXYXY\`YdQbdHS\SZ`SdKUOY\`c^cdWJ_b`a\daVXaVZc^
a[[ac`c^]d87?2dW]`]_[cd[cdc^Xc^c\d[bQcZdbXZb\Xb[a^G
EY_YdJ_`b_ZbVadaKa_dHS\SZbXa_d_cV]`dRa^dKcRc
Vc^BbXXaNadHbIaZaPada`La`b_[a^b_dHcVVcVdRa^d\U_Y[Y^G
<U^Y`c^]Z]_d\cZY_Y_dcW[]_`cX]`ZcV]dcK]V]_[c_dEc\c_
EUP[cNdXc^cB]_[c_dVcZaZaWbX`bdObQcI`c_[]^]`ZcV]_]
Rb\`aWU^YZGd%a_bdZbO`aVXbdLJ^STS`bOb\dU`c_dKUOY\D
`c^cdWJ_b`a\dXcOaPdQbdKUOY\dJ`SZ`b^ada`bda`La`ad\c_Y_
XcVc^]V]_[cd[cMd?dWcTdSVXSdQbd?1dWcTdc`X]dc^c`]N]_[c\a
KUOY\dZcN[Y^`c^`cdc^c`c^]_[cdbQ`b_ZbdWcVcN]
RY`Y_ZcV]_cd^cNZb_dOa_Vb`da`aT\aWbdLa^b_d\aTa`b^bdQb^D
a`bOb\dObPc_]_dOcW[]^]O]`]N]_]_dcPc`X]`[]N]dQbdRYdWcT
c^c`]N]_[c\adKUOY\`c^cd\c^T]daT`b_b_dVYK`c^]d?1dWcT
SVXSdZcN[Y^`c^cd\c^T]daT`b_b_dVYK`c^d\c^T]V]_[cdc[bXc
/Xb^OaHdb[a`bRa`a^.d\]`[]N]daP`b_Zb\XbGdEYd[Y^YZ
cV`]_[cdKb`aT\adQbdZcN[Y^aWbXdU`YTXY^Zc\Xc[]^G
*4bPc`c^]dc^X]^]WU^YP*d[aWb_d:S\SZbXMdVc[bObdRY
\U_YWcdWc_ad/KUOYNcdTa[[bXdQbdaVXaVZc^.d\U_YVY_c
bNa`Zb\dWb^a_bMdWa_bdRa^ddXU^Rcd\c_Y_daKa_b
\UWZYTXY^GdCZcO]_dVU^Y_dKJPZb\d[bNa`MddWc^L]dVaVD
XbZa_adXcZcZb_d[bNaTXa^bOb\dZc[[b`b^a_dLbKZbVa_a
VcN`cZc\dU`[YNYdKU\dcK]\X]^G.d[aWbd\U_YTXYGd
!21*2+2%4"2/2*3-24"0#)01'4
.-/,$*0142+4)
-242#3(43&2(
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, köy buluşmaları kapsamında
Gölcükler köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, köy sakinlerinin
sorunlarını çözmek için çalışma yapılacağının sözünü verdi
:b^dVcRcHdRa^d\JW[bdZbVcaVa_bdRcT`cWc_dFb_[b^bV
Eb`b[aWbdEcT\c_]dES`b_Xd<UW`YMdVcRcHdKcW]_]d5J`OS\D
`b^d\JWSdVc\a_`b^aW`bdRa^`a\XbdaKXaGd cXc_[cT`c^]_
VU^Y_`c^]_]d[a_`bWb_d<UW`YMdWcI]`ZcV]
Lb^b\b_dKc`]TZc`c^`cda`La`ad[bdLJ^ST`b^a
c`[]GdAJWdVc\a_`b^a_a_dc`XdWcI]
WbXb^VaP`aNa_[b_dWc\]_[]N]_]daBc[b
b[b_dRcT\c_d<UW`YMd/EcP]dRJ`Lb`D
b^[bdQcXc_[cT`c^]Z]Pdc`XdWcI]da`bda`D
La`adOa[[adVU^Y_`c^dU`[YNY_YdaBc[b
bXXa`b^GdAc_c`aPcVWU_dKc`]TZcV]dWcD
Ic^c\dVU^Y_Y_dU^Xc[c_
\c`[]^cOcN]PGd<c[bObdc`XdWcI]V]W`c
[bNa`dKbQ^bd[SPb_`bZbVaW`bM
]T]\`c_[]^ZcV]W`cd5J`OS\`b^d\JWS_[b
J_bZ`adKc`]TZc`c^cdaZPcdcXcOcN]PG
AJW[bdRY`Y_c_dIc^\d_bdWcP]\d\a
KUOY\`c^]Z]PdQbdca`b`b^a_dPcZc_dLbKa^bRa`bObNa
\UTY``c^[cd[bNa`Gd6c^\dQbdRcHKb`b^dZS[S^`SNSZSPS_
WcIcOcN]dI^U)b`b_[a^ZbdKc`]TZc`c^]da`bdRYdc`c_[c\a
Ic^\]Z]P[cdWb_adLJ^S_SZS_bd\cQYTcOc\.d[aWb
\U_YTXYGFb_[b^bVad\]VcdPcZc_[cdZU[b^_dRa^
LJ^S_SZbd\cQYTXY^Zc\daVXb[a\`b^a_ad\cW[D
b[b_dRcT\c_d<UW`YMd/d,bQ^bZaPdRaPaZ
cW_cZ]PGdFb_[b^bV=[bdWcIcOcN]Z]P
Kc`]TZc`c^da`bda`KbZaPadZU[b^_dRa^
LJ^S_SZbd\cQYTXY^Zc\daVXaWU^YPG
Eb`b[aWbVaW`bMdUXUIc^\`c^]W`cMdKbQ^b
[SPb_`bZb`b^aW`bMdUWY_dc`c_`c^]W`cM
Ra_c`c^]W`cda`KbZaPad[cHc
WcTc_cRa`a^dRa^d\b_XdHc`a_bdLbXa^ZbWa
cZcK`]WU^YPGdEb`b[aWbdU`c^c\
Fb_[b^bVdaKa_dSPb^aZaPbd[STb_dLJ^bQ
_bdaVbdBcP`cV]W`cdWb^a_bdLbXa^bObNaPdc_D
Oc\dVc[bObdRaPaZdKc`]TZcZ]PdWbXb^`a
[bNa`Gd cXc_[cT`c^]Z]Pd[cdRYd\U_Y[cd[YWc^`]
U`Zc`]GdFb_[b^bVdaKa_dHbIdRa^`a\XbdU^Xc\dHc^b\bXdbXD
Zb`aWaP.d[b[aGd 0*)%@&)%/)"
0/@?:4> C_Xc`WcdFa``bXQb\a`ad5J\Ob_
#P[UNc_d9_KMdEU`YdFa``bXQb\a`adC`ad9^OUT\Y_dQb
>VXc_RY`dFa``bXQb\a`addES`b_Xd;Y^c_@[c_dU`YTc_
\UZaVWU_MdZa``bXQb\a``b^a_a_d\U_YW`cda`La`a
FbO`aV@Xb\ad\U_YTZcdQbd`cBdcXZc`c^]MdWcP]`]dQb
LJ^Vb`dRcV]_da`bdVUVWc`dZb[Wc[c\adaBc[b`b^a_a_
AUZaVWU_@cdSWbdU`Zcd\^aXb^a_bdYWYIdYWZc[]N]_]
a_Ob`b[aGd3cIU^[cdKc^I]O]dVU_YK`c^dK]\X]GdAUZaVWD
U_Md^cIU^Y_[cMdZYHc`bBbXdZa``bXQb\a``b^adSPb^a_[b
WUNY_`cTZcV]_cd\c^T]`]\d\U_YW`cda`La`ad$7@bdWc\]_
CAd6c^XadZa``bXQb\a`a_a_d\U_YTZc[]N]M
*\U_YTZYTdU`VcdRa`bdaBc[b`b^a_a_dc[cWdU`Zcd\^aD
Xb^a_bdb_Lb`dU`Zc[]N]*MdRYd_b[b_`bdc[cWdU`cRa`bD
Ob\`b^a_bdWb^dQb^[aGd3cIU^[cMdZYHc`bBbXa_dSWbdUD
`c^c\dRa`[a^[aNad?1daVaZ[b_dVc[bObda\aVa_a_dc[cW`]\
\^aXb^a_bdYW[YNYdXbVIaXdb[a`[aGdEY_`c^]_d4:6
Fb^Va_dFa``bXQb\a`ad>Vcd5J\dQbd:-6dc_`]Y^Bc
Fa``bXQb\a`adaR^cHaZdCWHc_dU`[YNYdJN^b_a`[aGd
-/25>832='@0/@?:4>(3>@<7;>32:
4:6dAUZaVWU_@[cd\b_[aVa_bd[STb_d2dSWb`a\
aKa_dSKd\cX]dU`c_d?8daVZaMdd[cHcdJ_ObdRb`a^`bWb^b\
;EFFdEcT\c_`]N]@_cdVY_ZYTXYGd+aVXb[bMd4:6
C_\c^cdFa``bXQb\a`ad+bQb_Xd5J\Md,U^YZdFa`D
`bXQb\a`ad;YBc_dAJVbMd-b_aP`adFa``bXQb\a`ad>`Hc_
4aHc_b^Md5cPac_XbIdFa``bXQb\a`adC`ad<b^a_[cNMd>VD
Xc_RY`dZa``bXQb\a``b^adCW\YXd9^[UN[YMd4b`c`d-D
a_Kb^dQbdEaH`Y_d;cZcW`]La`Md>PZa^dFa``bXQb\a`a
3]Pcd;S^Zb_MdAU_WcdFa``bXQb\a`adCXa``cdAc^XM
Fb^Va_dZa``bXQb\a``b^ad>Vcd5J\dQbdC`ad3]Pc
#PXS^\MdFYN`cdFa``bXQb\a`ad#Zb^d<SHcdC`[c_@]_
aVaZ`b^adWb^dc`]WU^[YG
F:6d[bd\b_[aVa_bd[STb_dRa^dSWb`a\daKa_dAU_Wc
Za``bXQb\a``b^adc^Y\dEc`dQbdFYVXcBcdAc`cWO]da`b
ASXcHWcdFa``bXQb\a`adC`aZdT]\@]Md:-6daVbddRa^
SWb`a\daKa_dFc^[a_dFa``bXQb\a`ad9^U`d-U^cM
c_`]Y^BcdFa``bXQb\a`ad>R^cHaZdCWHc_MdEcXZc_
Fa``bXQb\a`adEb_Lad%]`[]P@]d;EFFdEcT\c_`]N]@_c
Ra`[a^ZaTXaGd<U^YTXY^ZcdAUZaVWU_YdSWb`b^a_a_
Rb`a^`b_ZbVadaKa_dCAd6c^Xa@_a_dc[cW`c^]_]
Ra`[a^ZbVadRb\`b_aWU^GdCAd6c^XadAUZaVWU_@[cd\D
b_[aVa_bd[STb_d"dSWb`a\daKa_dSKd\cX]dU`c_d8$daVaZ
Ra`[a^bOb\Gdd;SZdIc^Xa`b^a_daVaZ`b^a_adRa`[a^ZbVa_D
[b_dVU_^cMd5b_b`dAY^Y`@[cdHb^dIc^XadaKa_dcW^]dcW^]
U`Zc\dSPb^bd\Y^cdKb\a`b^b\d?daVaZdRb`a^`b_bOb\Gdd
/25>832=6=6=@76:6;6+6=?@
>;>+7>=@1,.<=;<5<
FbO`aVd<U^YTXY^ZcdAUZaVWU_Y@_Y_
\Y^Y`YTY_cda`aT\a_d[SPb_`bZbMd;EFF
>KXSPSNS@_S_d?7"GdZc[[bVa_[bdWb^dc`]WU^GdEY_c
LJ^bMdVU^YTXY^ZcdcK]`ZcV]_cd\c^c^dQb^a`ZbVa
Hc`a_[bMdVU^YTXY^Zc_]_dWS^SXS`ZbVadLJ^bQaM
C_cWcVc_]_d?77GdZc[[bVadHS\SZ`b^a_bdLJ^bM
EcT\c_`]\Kcd5b_b`dAY^Y`@[cdWcI]`cOc\dc[dKb\Zb
VY^bXaW`bd\Y^Y`cOc\d?d\aTa`a\dRa^d\UZaVWU_cdQb^D
a`aWU^GdAUZaVWU_Md\b_[aVa_bdRa^dRcT\c_MdRa^
RcT\c_Qb\a`aMdRa^dVJPOSdQbdRa^d\cXaIdVbKaWU^G
4bPcdFYHc\bZb`b^adVY`SdAc_Y_Y@_cdLJ^b
Hc\aZ`b^a_d[cQcWcdRc\ZcV]_cdQbWcd\c^c^c
\cX]`ZcV]_cdb_Lb`dU`YTXY^cOc\d[Y^YZ`c^[cdRY`YD
_c_MdFbO`aVdVU^YTXY^ZcV]dJ_b^LbVa_adQb^b_dQbWc
[cHcdJ_Obd;S^\aWbdESWS\dFa``bXdFbO`aVa@_[bdWc
[cd[]T]_[cdRYd\U_Y[c\adLJ^STS_SdcK]\`cZ]TdZa`D
`bXQb\a``b^aMdRYd\UZaVWU_cdVbKa`bZaWU^G
AUZaVWU_[cdLJ^bQ`adZbZY^dQbd^cIU^XJ^`b^da`b
VXb_UL^cBdaKa_d[bdcW_]dHS\SZdYWLY`c_]WU^Gd
00
$444-'/*04
"#%
$"%!"!$$ #$%%!
0/0%0@-@ @".5>:@&>;;<4#<7>;>@%?5>@0+79=@$,:<;>'@82=@@39;@><:>8>=1<@<8=?@8?3989=1?@3?+?=?=@?.?;5?=9=@=<1<=;<:>=>@82:16@$,:<;>'@,5:,7@#<@$>?:<4
*?7?=9@ ?3?4>@?.99(=9=@3?=94;?5?89@>84<5>3;<@?.9:;?19!9@82:6@=<:<8>=1<'@<8=?@8?3989=1?7>@?.?;5?3?@1>77?4>@<74>
;S^\aWbd9\U_UZad6U`aXa\c`c^]dC^cTX]^Zcd c\B]
;96C dXc^cB]_[c_dWcW]Z`c_c_d>VXaH[cZd>P`bZb
ES`Xb_a=_bdLJ^bMd;S^\aWbdLb_b`a_[bdbV_cB
VcW]V]_]_dVU_dRa^dW]`[cd2dRa_d\aTadcPc`c^c\Md?dZaD
`WU_d12"dRa_dLb^a`b[aNa_a_dLJ^S`[SNS_SdaBc[bdbD
[b_d;S^b`aMdJ_b^LbVa_[bdc^cTX]^Zc[cdWb^dc`c_dTY
Ra`La`b^bdWb^dQb^[a!d*9\aZd87?8=[bdQb^a`b^[bdb_
SVXdVbQaWbWbdY`cTc_dbV_cBdVcW]V]_]_d'Oc\d87?2=b
\c[c^d[STZbdbNa`aZa_adVS^[S^ZSTXS^Gd9\U_UZaWa
VUNYXZcdXb[Ra^`b^adYWLY`c_c_d9\aZd87?8=[b_d'D
Oc\d87?2=bdbV_cBdVcW]V]d??1dRa_dcPc`Z]TX]^Gd>VXaHD
[cZd>P`bZbdES`Xb_a=_bdLJ^bMd1?da`a_d21=a_[b
LbKb_dW]`cdLJ^bdbV_cBdVcW]V]dcPc`Z]TX]^Gd9_dRSWS\
cPc`Zcd>VXc_RY`MdC_\c^cdQbd>PZa^=[b
LJP`b_ZaTXa^Gd9V_cBdVcW]V]d>VXc_RY`=[cd(?dRa_
cPc`c^c\d22?dRa_bMdC_\c^c=[cd1dRa_dcPc`c^c\d??1
Ra_bMd>PZa^=[bd$dRa_dcPc`c^c\d?71dRa_b
Lb^a`bZaTXa^Gd&KdRSWS\d\b_Xa_dWc_]dV]^cdFb^Va_M
EY^VcMd:cXcWMdAcWVb^aMdCW[]_Md9V\aTbHa^MdC_Xc`WcM
-b_aP`aMdC[c_cMdAUOcb`aMd5a^bVY_dQbd,c_c\\c`b
b_dBcP`cdcPc`]TdU`c_da``b^d`aVXbVa_[bdWb^dc`Z]TX]^*
#_b^Lb[bdTYdVU^Y`c^dWb^dc`[]!d&`\b_a_db_dRSWS\
a``b^adU`c_d>VXc_RY`MdC_\c^cdQbd>PZa^=[bdbV_cB
VcW]V]_[c\adcPc`Zc_]_dVbRbI`b^ad_b`b^[a^0d&`\b
b\U_UZaVa_a_dJ_bZ`ad[a_cZaNadU`c_dbV_cB
VcW]V]_[c\adRYd[STSTS_d_b[b_`b^a_a_dRb`a^`b_ZbD
Va_bda`aT\a_dEc\c_`]N]_]POcdRa^dKc`]TZcdWcI]`Zc\Xc
Z][]^0d9V_cB]Z]P]_d\bIb_\d\cIcXX]N]dRYdU^XcZ[c
XaOc^adHcWcX]_dWb_a[b_dOc_`c_[]^]`ZcV]dQb
LSK`b_[a^a`ZbVadaKa_dRa^dcOa`dbW`bZdI`c_]dLS_[bZD
a_aP[bdZa[a^0d9Nb^dRJW`bdRa^dKc`]TZcdWcIZcW]
[STS_SWU^Vc_]Pd[bXcW`c^]d\cZYUWYda`bdIcW`cTcOc\
Z]V]_]P0d 0*)%@&)%/)"
SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
7 SİYASET
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
28
17 Mayıs
Şubat 2014
2013 Çarşamba
Perşembe
BBP: MUHSİN YAZICIOĞLU
dosyasında endişe taşıyoruz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili çıkan takipsizlik kararına tepki gösterdi. Destici, "Skandal ört bas edilmek isteniyor" diye konuştu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili çıkan takipsizlik kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, “Helikopterden sökülen cihazla ilgili 4 -5 iddia vardı. Bunlardan
biri delil karartma, bir tanesi örgüt üyesi olma, hırsızlık
suçunu işlemiş olma. Bunlardan delil karartma ve örgüt
üyesi olmayla ilgili suçlamalarla ilgili takipsizlik kararı
verdiği, ama hırsızlık suçuyla ilgili dava açığı yönünde.
Hadiseyi bize göre biraz basitleştiriyor. Genel olarak bizdeki kanaat böyle bir karar verilince dosyanın diğer konularla ilgili de bu ve buna benzer kararlarla karşı karşıya kalacağımız gibi bir endişe taşıyoruz.” dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal’ı makamında kabul etti. Destici,
gazetecilerin sorularını cevapladı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun dosyasında çıkan takipsizlik kararına ilişkin soru
sorulması üzerine Destici, dosyanın tümüyle ilgili bir karar olmadığını ifade ederek, “Bu karar, sadece helikopterin üzerindeki bazı cihazlar sökülmüştü. CPS aletleri
alınmıştı. Bunları alanlar tespit edildi. O askeri helikopterin askeri personeli tarafından söküldüğü daha sonra
ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı’nın bunu ‘keçiler sökmedi
ya’ söyleminden sonra sorgulama derinleşti.” bilgisini
verdi.
Tutuklu kişilerin yaklaşık 9 ay tutuklu kaldığına dikkat çeken Destici, “Tutuklulukları sürecinde de kesin bir
açıklamada bulunmadılar. Birisi dedi ki merakımdan aldım, birisi dedi ki hatırlamıyorum gibi bizleri ve kamuoyunu tatmin etmeyecek ifadelerle 9 ay tutuklu kaldılar.
3. yargı paketiyle birlikte Özel Yetkili Mahkemelerin
kaldırılmasıyla serbest bırakıldılar.” açıklamasında bulundu.
Destici, 4. yargı paketiyle ÖYM’ler tamamen kaldırılınca bütün dosyalarla beraber gibi Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nun dosyasının da normal mahkemeye gönderildiğini
hatırlattı. Destici şunları ekledi: “Şu an bu dosyaya bakan savcı da bunlarla ilgili helikopterden sökülen cihazla
ilgili 4 -5 bir iddia vardı. Bunlardan biri delil karartma,
bir tanesi örgüt üyesi olma, hırsızlık suçunu işlemiş olma
gibi 4 -5 iddia vardı. Bunlardan delil karartma ve örgüt
üyesi olmayla ilgili suçlamalarla ilgili takipsizlik kararı
verdiği, ama hırsızlık suçuyla ilgili dava açtığı yönünde.
Hadiseyi bize göre biraz basitleştiriyor. Genel olarak bizdeki kanaat böyle bir karar verilince dosyanın diğer konularla ilgili bu ve buna benzer gibi kararlarla karşı karşıya kalacağımız gibi bir endişe taşıyoruz.”
'KONGRE 8 HAZİRAN'DA HERKESE
AÇIK OLARAK YAPILACAK'
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,
önümüzde 2015 seçimleri olduğunu hatırlatarak, "2015
seçimlerini biz hayati olarak görüyoruz. Bizim şimdiden
hazırlanmamız gibi bir mecburiyetimiz olduğunu kanaatini arkadaşlarla istişare ettik. İnşallah Haziran’ın 8’inde
sadece delegemizin katılımı ile bir kurultay gerçekleştireceğiz. Ama bu kurultayda oluşacak yönetim partimizi
ekime hazırlayacak ve ekimde çok daha büyük bir kurultay gerçekleştireceğiz. Herkese açık olan Ankara’nın
en büyük salonunda hem parti programı tekrardan yazılacak hem milletimize bazı çok net cevaplar vereceğiz.
Her şeyi ile orada biz aslında orada genel seçim standardını da vermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.
(CİHAN)
“Avrupalı merkez siyasetçiler
dik bir duruş sergileyemedi”
AB’de Türkiye’nin üyeliği gündeme geldiği zaman hep hazmetme kapasitesinden bahsedildiğini
söyleyen Çavuşoğlu, ‘‘Başbakanımızın son ziyaretinde de gördük ki ciddi bir problem var. Yani
hazımsızlık var. Dolayısıyla Almanya’daki medyanın ya da bazı siyasilerin hazmetmesi gerekiyor.’’ diyerek Recep Tayyip Erdoğan’ın sekiz tane seçimi kazanan bir lider olduğuna dikkat çekti
A
vrupa Birliği (AB) Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Avrupa’da aşırı sağ partilerin oy kazanmasının endişe verici olduğunun altını çizerek
‘‘Maalesef (Avrupa’daki) merkez partilerin, bizim tabirimizle ‘dik duruşu’ gösteremediğini görüyoruz.
Kaybettikleri desteği alabilmek için ırkçı ve radikal
partilerin söylem ve eylemlerine girmeye başladı.
Esas zafiyet burada başlıyor.’’ dedi. Çavuşoğlu, Başbakan Erdoğan’ın Köln konuşmasına da değinerek
verilen mesajların ‘son derece dostane ve yapıcı’ olduğunu savundu. AB Bakanı ve Başmüzakereci
Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu’nu kabulünde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde
aşırı sağ ile AB karşıtı partilerin oylarını artırmaları
hususundaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, ‘‘Çok ilginç
bir AP seçimlerini hep birlikte gözlemledik’’ diyerek
bu sonucun endişe verici olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, ‘‘Irkçı partilere olan desteğin sandığa yansıdığını görüyoruz. Yabancı ve göçmen düşmanı, İslamofobik ve antisemitik partilere Avrupa halklarının desteği
artmış görülüyor. Bu, Avrupa değerlerini kökten tehdit
ediyor. Ve Avrupa kurumlarının kuruluş amaçlarıyla
çelişiyor.’’ şeklinde konuştu.
AB’nin kendisine karşı olan partilerin de halk
nezdinde desteklerini artırdığına dikkat çeken Çavuşoğlu, birliğin iki lokomotif ülkesi olan Fransa ve Almanya’da zafer kazanan partilerin AB’nin geleceğine
dair soru işaretlerinin doğmasına neden olduğunu ifade etti. ‘‘Aşırı partiler her zaman bazen moda akım
olabilir. Yükseliş oluyor sonra tekrar duruluyor’’ diyen Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ‘‘Burada
önemli olan merkez partilerin nasıl duruş sergileyeceği. Maalesef merkez partileri ve liderlerinin Avrupa’nın değerlerini savunacak duruşu bizim tabirimizle
‘dik duruşu’ gösteremediğini görüyoruz’. Kaybettikleri desteği alabilmek için ırkçı ve radikal partilerin söylem ve eylemlerine girmeye başladı. Esas zafiyet burada başlıyor.’’
‘FRANSA’DA LE PEN’İN KAZANMASI
TÜRKİYE’YE TUTUMU DEĞİŞTİRMEZ’
AP seçimlerinin kısa vadede birlik içinde bir değişikliğe neden olmayacağını düşündüğünü ifade eden AB
Bakanı Çavuşoğlu, ‘‘Ama bunlar bir sinyal ve uyarıdır. Önemli olan sağda ve soldaki merkez partilerin
bu uyarıları alıp AB’nin krizi nasıl fırsata dönüştürebileceği konusunda kafa yorarlarsa bana göre bu sürecin geçici olduğunu görebiliriz.
Ama tam tersi, onlar da aynı zafiyet içinde olursa
o zaman işte Avrupa’nın geleceği koskocaman bir soru işaretidir.’’ ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Fransa’da Le Pen’in partisinin birinci
parti olarak seçimden çıkmasının Türkiye’nin AB
üyelik müzakere sürecine olumsuz bir yansımasının
olmayacağına inandığını ifade ederek ‘‘Bana göre bir
(Fransa) cumhurbaşkanı seçimine kadar etkilemez.
Hollande’nin seçilmesiyle Fransa’nın Türkiye’nin
AB’ne olan tutumunun değiştiğini sizler de gördünüz.’’ şeklinde konuştu.
Bakan
Çavuşoğlu:
Her şey
mahkemelerde
çözülemez
A
‘BAŞBAKAN'IN MESAJLARI
SON DERECE DOSTANE İDİ’
Başbakan Erdoğan’ın Köln’de verdiği mesajlara tepkilerin devam ediyor olması hususunda ise AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Erdoğan’ın ‘‘Çok samimi bir şekilde entegre olun dediğini’’ ifade etti. Erdoğan’ın sözlerinin Alman basını tarafından çarpıtıldığını savunan Çavuşoğlu, ‘‘Sayın Başbakanımızın son
Köln konuşmasında da özellikle Almanya’ya yönelik
verdiği mesajlar son derece dostane ve yapıcıdır.’’ değerlendirmesinde bulundu.
‘Cehenneme git Erdoğan’ diyen Alman basınına da
Türk basının tepki gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu,
‘‘Böyle bir saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil.
Başbakan Erdoğan’ın Almanya’ya gelmesini istemeyen bazı siyasi ve basın mensuplarına elbette tepki
vermek lazım. Onların haddine değil, Sayın Başbakan'ın nereye gidip nereye gitmeyeceğine karar vereceğinden.’’ dedi.
‘BAZI ÇEVRELERİN
HAZIMSIZLIĞINI GÖRDÜK’
AB’de Türkiye’nin üyeliği gündeme geldiği zaman
hep hazmetme kapasitesinden bahsedildiğini söyleyen
Çavuşoğlu, ‘‘Başbakanımızın son ziyaretinde de gördük ki ciddi bir problem var. Yani hazımsızlık var.
Dolayısıyla Almanya’daki medyanın ya da bazı siyasilerin hazmetmesi gerekiyor.’’ diyerek Recep Tayyip
Erdoğan’ın sekiz tane seçimi kazanan bir lider olduğuna dikkat çekti. (CİHAN)
vrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, demokrasilerde, ombudsmanlık kurumunun, kamu denetçiliği kurumunun ve insan hakları
kurumlarının önemli görevler yaptığını
vurguladı. Çavuşoğlu, “Her şey mahkemelerde çözülemez. Vatandaşlarımız rahatlıkla, çekinmeden hiçbir ücret ödemeden
haklarını arayabileceği mekanizmaların
daha güçlü olması gerekiyor.” dedi. Avrupa
Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt
Çavuşoğlu, Kamu Baş Denetçisi Nihat
Ömeroğlu’nu makamında kabul etti. 2 Haziran'da Fransa ve İspanya’nın ombudsmanlık kurumlarıyla ortaklaşa hazırladıkları ‘Kamu Denetçiliği Kurumu’ projesinin
açılışına davet edildiğini açıklayan Çavuşoğlu, “Gerek çalışmalarıyla, gerek objektif
görüş ve tutumlarıyla ve en son hazırladıkları objektif raporla da kısa süre içinde
hem saygınlık kazandırdılar kuruma hem
de saygınlık kazanmaya başladı. Demokrasilerde bu tür kurumlar; ombudsmanlık kurumu, kamu denetçiliği kurumu ve insan
hakları kurumu önemli görev yapar. Her
şey mahkemelerde çözülemez. Vatandaşlarımız rahatlıkla, çekinmeden hiçbir ücret
ödemeden haklarını arayabileceği mekanizmaların daha güçlü olması gerekiyor.”
ifadesinde bulundu.
K
amu Baş Denetçisi Nihat Ömeroğlu,
Fransa ve İspanya ombudsmanlık
kurumlarının katılım öncesi mali yardım projesi kapsamında, kamu denetçiliği
kurumunun desteklenmesi projesini yürüttüklerini ifade etti. Ömeroğlu, “Bu proje
kurumun Avrupa standartlarına ve Paris
prensiplerine uygun olarak güçlendirilmesini hedeflemektedir. Proje kapsamında
kurumsal kapasite Avrupa standartlarında
kurumun ulaşabilmesi adına birçok faaliyet
gerçekleştireceğiz.” açıklamasını yaptı.
(CİHAN)
CHP’li Pavey: Hükümet
cinayet ekonomisinden
VAZGEÇMELİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Şafak Pavey, Soma’da yaşanan olayı değerlendirdi. Pavey, “Hükümet
cinayet ekonomisinden vazgeçmek zorundadır.” dedi. TBMM’de basın toplantısı
düzenleyen CHP’li Pavey, gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Soma ile ilgili görüşlerini açıklayan Pavey, “Hükümet, AB’ye uyum sağlamak isteseydi muhalefetin uyarılarını dinleseydi, Soma felaketi yaşanmazdı. Hükümet cinayet ekonomisinden vazgeçmek zorundadır. Vicdanlarınızı ayaklanmaya çağırıyoruz. ‘Biz
uyarmıştık’ cümlesi ne yazık ki çok hazindir. 24. Dönem çalışmaya başladığı andan
itibaren hükümete çeşitli uyarılar yapmış,
ancak kibir ve umursamazlıklarını atlatamadık. Soma kömür havzasında derinliklere inmeye başlayınca metan gazının yoğunlaşacağı konusunda da uyarılarımızı
yapmış bunları belirtmiştik. Muhalefet
2011’den itibaren soru önergesi vermiş
taşeronluk üzerine onlarca konuşma yapmışız.” ifadelerini kullandı.
(CİHAN)
Bahçeli, Kılıçdaroğlu
ile görüşecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cuma günü ziyaret edeceği bildirildi. İki liderin görüşmesi
Cuma günü Kılıçdaroğlu'nun TBMM makamında gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili
ziyaretlerini siyasi partileri ziyaret ederek sürdürecek. Bahçeli bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'yi ziyaret edecek. Bahçeli'nin ziyaretiyle ilgili partiden yapılan açıklama
şöyle; "Bilindiği gibi, cumhurbaşkanlığı seçimi
herhangi bir muhalefet partisinin siyaset anlayışının ötesinde, Türkiye’nin topyekün geleceğini
ilgilendiren önemli bir husustur. O bakımdan bu
konu partimizce her türlü siyasi endişenin, tarafgirliğin, mensubiyetin fevkinde tutulmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın huzuruna
çıkacak bir çatı adayının özellikleri ve partimizin arayışlarına dair gerekçeler, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından evvelce kamuoyuna açıklanmıştır.
Ağustos ayında cumhurbaşkanını halk seçeceğine göre yüzde 43’ün veya bir kişinin istediği
cumhurbaşkanı adayının dayatılması, yüzde
57’ye saygısızlık olacaktır. O hâlde halkın kahir
ekseriyetinin tasvibinin aranması yerinde olacaktır. Cumhurbaşkanının kahir ekseriyetle seçilmesi sayesinde millî mutabakata yakın bir sonuç elde edilmiş olacaktır. Partimizce üzerinde
titizlikle durulan husus da bunun sağlanmasıdır.
Türkiye’de istikrarı, huzur ve sükûnu, barış ve
kardeşliği devamlı kılmanın yolu; yalnız demokrasimizi askerî vesayetten uzak tutmaktan
değil, aynı zamanda AKP iktidarının inşa ettiği
sivil vesayetten de kurtarmaktan geçmektedir.
Bu anlamda cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belirleyici bir rol oynayacaktır. "
Şimdiye kadar hayattaki sivil cumhurbaşkanları
ve TBMM Başkanı ile görüşüldüğü hatırlatılan
açıklamada, Bahçeli’nin temas turları siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam edileceği dile getirildi. Bu kapsamda Bahçeli, yarın
Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. Bahçeli Cuma
günü de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında
ziyaret edecek.
(CİHAN)
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESİ >>
8 GÜNCEL
SAYFA 9
MAVi KIRMIZI SARI
28
17Mayıs
Şubat2014
2013Çarşamba
Perşembe
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
17Mayıs
Şubat2014
2013Çarşamba
Perşembe
9 GÜNCEL 28
VALİ TOPRAK: Biz hazineye
devrettik
top
artık
Ankara'da!
Geleceğin meslekleri
için üç bölüm birden
Gediz Üniversitesi, geleceğin mesleklerine
yönelik bölümler açmaya devam ediyor.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde de Lojistik Yönetimi
bölümleri eğitime
başlıyor. Meslek yüksekokulu da İş Sağlığı
ve Güvenliği Programı’na uzaktan
eğitimle bu yıl ilk kez
öğrenci alacak. Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik, daha önce
kurdukları bölümlerde olduğu gibi
bunlarda da hem iş
dünyasının hem
bilim çevrelerinin
talepleri ve yarınlara dönük tespitleri
doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
Üç bölümün de geleceğin mesleklerine
yönelik mezunlar vereceğine, bu alanlarda
sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada
ihtiyaç olduğuna işaret etti. Rektör Çevik,
“Başta kanser olmak üzere henüz tıbbın tam
olarak çare bulamadığı hastalıklara yönelik
çalışmalarda umutlar, biyomedikal
mühendislerine de bağlanmış durumda. İnsanlığa mal olacak geleceğin buluşlarının bu
mühendisler tarafından yapılacağına kesin
gözüyle bakılıyor. Bu alanda eğitim görenler, araştırmacı olabileceği gibi tıbbi cihazların üretimi, geliştirilmesi, kullanımı ve
bakımında da çalışabiliyor. Bir diğer
bölümümüz Lojistik Yönetimi de sektörün
iyi eğitim almış mezunlara ihtiyaç duyduğu
bir alan. Ekonomiler büyüdükçe, lojistik
sektörü en az beş kat büyüyor. Üniversitemizin bulunduğu İzmir ve yakın çevresi, lojistikte öne çıkan yerlerden. Asırlardır bir
liman şehri olan İzmir, Çandarlı Limanı ve
ikinci havalimanı gibi yatırımlarla adeta lojistik üssü olacak. Hem ülkemizde hem de
üretimin ve ticaretin olduğu her yerde
çalışabilecek donanıma, yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler yetiştireceğiz. Bu iki
bölümde de öğrencilerimizin tamamı, farklı
dilimlerde olmak üzere burslu eğitim görecek.” dedi.
Prof. Dr. Çevik, bu yıl uzaktan eğitimle
ilk defa bir önlisans programına öğrenci alacaklarını da ifade ederek, “Ülkemizde iş
kazalarına bağlı ölümlerin, üzücü kazaların
önüne geçmek için yeni bir dönem başladı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla işyerleri
tehlike derecelerine göre sınıflandırıldı, iş
güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirildi. Bu alanda ciddi ihtiyaç var.
Türkiye’nin dört bir yanından, hattâ yurtdışından gelen taleplere uzaktan eğitimle
cevap vereceğiz.” şeklinde konuştu.
(CİHAN)
Manisa’da antep
fıstığı da yetişecek
Manisa Yuntdağı’da 12 bin
Menengiç ağacına Antep fıstığı
aşılaması yapılacak.
Yuntdağı’ndaki 12 bin
menengiç ağacına Antep fıstığı
aşılaması yapılacak. Yunusemre
Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım
Müdürlüğü, Yunusemre
Belediyesi, Ziraat Odası ile
Ticaret Borsası’nın desteklediği
aşılama projesi başlatıldı.
Yunusemre İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Ramiz
Çoban, 25 mahalle muhtarına
aşılama çalışması hakkında bilgi
verdiklerini ifade etti. Çoban,
proje kapsamında hiçbir şekilde
değerlendirilemeyen verimsiz
12 bin menengiç ağacının
aşılanacağını ve Antep fıstığı
üretiminin fazlalaştırılacağını
kaydetti.
Aşılama işlemini temmuz
ayına kadar tamamlamayı
hedeflediklerini söyleyen Ramiz
Çoban, aşılanan ağaçlardan
ekonomik olarak 3-4 sene
sonra verim alınabileceğini
söyledi. (AA)
Mal paylaşımının bittiğini söyleyen İzmir Valisi Mustafa Toprak, İl Özel İdaresi’nin mallarının
tamamının Maliye Hazinesi’ne devredildiğini açıkladı. Toprak, “Yerelin malı devletin, devletin
malı yerelindir. Maliye uygun gördüğü kuruma tahsisini yapar. Süreç bitmiştir" diye konuştu
T
oprak, Ankara’dan özel bir talimat almadığını da ifade ederken, “İllerde
uygulamalar farklı olabilir. Her şey aynı
olsaydı Trabzon’un adı İzmir, İzmir’in adı
Trabzon olurdu.” diye konuştu. Sağlık Eğitim
Yerel Yönetim Politika Muhabirleri ve Danışmanları Derneği (SEYEPDER)'ni kabul eden
Vali Toprak, gündemdeki konuları değerlendirdi. Özel İdare malları ile ilgili son kararı
aktararak, “En son toplantıyı yaptık. Parça
sayısını bilmiyorum. Köy tüzel kişilikleri ve
kapatılan belde belediyelerinin mallarının
önemli bir kısmını ilçe belediyelerine devrettik. Her bir ilçede karar alındı. Bunların gizliliği yok. Hepsini açıklayabiliriz. Büyükşehir
belediye başkanının istemesi kadar doğal bir
şey de yok. Özel İdare’nin kapatılmasından
sonra yürütülen süreçte ihtiyaç fazlası personel harici konu dışında tüm işlemlerle ilgili
karar verilmiştir. İlgini noktalara duyurulma
ve tebliğ aşamasındadır. İlgili mal paylaşım
komisyonunun toplanma süresi devam ediyor.
Komisyon ana komisyon kararlarını aldı. İlgili
belediyelere bildiriliyor. Açık ve nettir ki paylaşımlar yapılmıştır. Biz Anayasa’ya ve kanunlara inanıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı kuruluş kanununda, devlet
adına her türlü taşınmaz ve taşınırların kullanım hakkı idare etme hükmü var. Bunun da
karşılığı Maliye Hazinesi'dir. Maliye Hazinesi
hem alıcı hem verici noktadadır. İlgili kurumların kullanması için altyapıyı oluşturur ve
gayrimenkulleri üzerinde tutar. Gerektiğinde
ilgili kurumlara tahsis yapar. Bugün bir hizmet
için ayarlanan gayrimenkuller hizmet alanı
bittiği için asıl sahibine döner. Maliye de bunu
yönlendirir. Buna karşı çıkmak sisteme,
hukuka, Anayasa’ya karşı çıkmaktır. Bu
hakkın sonrasında bir hukuksuzluk varsa ona
göre karşı çıkmak gerekir. Peşinen, ‘Bu iş yanlıştır’ demektense Hazine bunu kullanırken
yanlış yapıyorsa onu sorgulamak lazım.
Mesela Balçova Termal Tesisleri Maliye Hazi-
Gözleme satarak 70
öğrenciyi okutuyorlar O
ladı. Sırayla çalışarak, gözlemeleri hem
yaptıklarını hem de servis ettiklerini anlatan
Büyüksaraçoğlu, şunları kaydetti: "Yazın
burada arkadaşlarla beraber çalışıyoruz.
Dernekte yönetim kurulu üyesi olarak 9 kişi
bu işi yapıyoruz. Hepimiz emekli öğretmeniz. Sırayla çalışarak bu işleri yürütüyoruz.
Gözlemenin yanı sıra börek, çeşitli gıdalar,
yöresel yemekler de var. Bunların geliri ile
de üniversite öğrencilerine burs veriyoruz.
Şu an 70 öğrencimiz var burs alan. Öğrencilerin hesaplarına her ay bankadan paralarını
düzenli olarak yatırıyoruz. Burslar eğitim
öğretimin olduğu 8 ay boyunca devam
ediyor." (AA)
'BİR AY PARA GELMESİN,
MAAŞ ÖDEYEMEZLER'
Vali Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’nun, “Malların tapularını bize
verin.” açıklamalarını da yorumladı:
“Büyükşehir Belediyesi’nden geçen bir yerse
oraya verilebilir. İyi niyetle konuşuyoruz. Ben
de olsam, ‘Bana verin’ derim ama bu, eşyanın
tabiatında var. Sayın başkan da, ‘Bunları ben
alsam şöyle planlama yapar ve değerlendiririm.’ diyor. O kendi planını yapmış olabilir, bilemem. Hilton Oteli’nde belediyenin
hissesi var. O hisseyi otele vermekle kaçırma,
aşırma, götürme mi oldu? Bunları bu şekliyle
ifade etmek yanlış olur. Kurumun ihtiyacı
varsa, talep ederse uygun görülür ve Maliye'den alır. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Aylık
büyükşehir ve ilçe belediyelere genel bütçe
giderlerinden pay geliyor. İl Özel İdaresi’ne de
geldi. Ben bunu inceledim. İl Özel İdaresi’nin
payları genel bütçeden geliyor. Paylar yatırımlara dönüştürülüyor. Zenginlik varsa değer de
para da ülkenin maliyesinindir. Belediye malları da devlet malı niteliğindedir, çünkü kaynağını bütçe gelirlerinden alıyor. Vergi de
devletin hukuku çerçevesinde alınıyor. Bir ay
belediyelere pay verilmesin, maaş verilemez.
Bunu iddia ediyorum. Çıkıp, ‘Efendim yerelin
malı.’ diyorlar. Devletin malı yereldir, yerelin
malı devletindir. Olay budur.”
'TRABZON’UN ADI İZMİR OLURDU'
Vali Mustafa Toprak, İzmir’deki sistemin bazı
illerde farklı uygulandığı yönündeki sorulara
da cevap verdi. Malların Trabzon’da
belediyelere, İzmir’de Maliye'ye bırakılmasıyla ilgili olarak, “Bu durum olabilir. Her
yerde aynı olsaydı İzmir’in adı Trabzon, Trabzon’un adı da İzmir olurdu. Bak böyle bir şey
yok. Sizin adınız farklı, benim adım Mustafa.
Örnek gösterilme konusu yanlıştır.” şeklinde
konuştu. Ankara’dan talimat alıp almadığı
yönündeki soruya da, “Olamaz efendim. Nasıl
olur ya? Olayın sistemi açıktır. Komisyonun
nasıl çalıştığı bellidir. Kanun açıktır. Onun
dışında bir işlem yapılmadı. Meseleler çok
Ata Bacası'nda şartlar düzeltinceye
kadar faaliyet süresiz durduruldu
tartışılabilir. Konu benim açımdan tartışılabilecek bir durumda değildir.” diye cevap verdi.
'DEĞERLENDİRİYORUZ'
Başkan Kocaoğlu’nun iade ettiği Özel
İdare’nin üst düzey bürokratlarıyla ilgili de
konuşan Vali Toprak, “Orada kanun belli bir
hüküm getiriyor. Kanun, ‘Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı olan
memurların dışındaki kişileri ilgilisine göre
belediyelere verebilirsiniz.’ diyor, çünkü orada
sınırlı sayıda kişi var. Bunlar mühendis, üst
düzey personel gibi kişilerdir. Aktarma
yapıldıktan sonra belediyeler valiliğe müracaat
edebiliyor. Neye göre müracaat edebiliyor?
İhtiyaç fazlası ise müracaat edebilir. Valilikteki
komisyon, ihtiyaç fazlası olduğunu beyan
eden belediyelerden bütçeyi, personel fazlasını, norm kadroyu isteyebiliyor. Yasa,
‘Oralara bak, ihtiyaç fazlası bildiren
belediyeleri incele.’ diyor. Komisyon bunu
yapmak zorundadır. Eğer ihtiyaç fazlası ise biz
de Devlet Personel Başkanlığı’na göndereceğiz. Gönderene kadar maaşlarını belediyelerden alacaklardır. Personel başkanlığı, sorun
olmayacak şekilde aynı il içinde görevlendirecektir. İhtiyaç fazlası mıdır değil midir, ona
göre bakılır ve değerlendirilir.” açıklamasında
bulundu. (CİHAN)
DTÜ Enformatik Enstitüsü
URAP (University Ranking
by Academic Performance),
125 Türk üniversitesine 5 yıllık
akademik performanslarını elektronik
ortamda grafiklerle karşılaştırma
olanağı sağlayan etkileşimli internet
sitesi hazırladı. Her üniversitenin
makale, atıf, bilimsel doküman, doktora öğrenci sayısı gibi akademik performansını topluca görebildiği sitede,
Türk üniversitelerin dünyadaki yerine
ilişkin değerlendirmelere de yer veriliyor. URAP tarafından, "Türk üniversitelerinin 5 yıllık akademik
performansı raporu" hazırlandı.
URAP'ın Türk üniversitelerine
akademik gelişimlerini takip etmede
yardımcı olmak için hazırladığı raporda, 125 Türk üniversitesinin son 5
yıllık akademik performansı
özetleniyor ve üniversitelerin
akademik performanslarını diğer
üniversitelerle elektronik olarak grafiklerle karşılaştırması sağlanıyor.
Üniversitelerin performans grafikleri,
URAP'ın 2009, 2010, 2011, 2012 ve
2013 yıllarındaki üniversite sıralama
verileri kullanılarak, "http://tr.urapcenter.org/5_yillik_etkilesimli_rapor/internet" sayfasında etkileşimli olarak
yayımlandı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü
URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
üniversite sıralamalarının, gelişmekte
olan ülkeler için önemli bir bilgi kaynağı olduğuna işaret etti.
Sıralamalar sayesinde her üniversitenin, akademik performansının
düzeyi hakkında bilgi edinebildiğini
vurgulayan Akbulut, böylece üniversitelerin, kendilerini diğer üniversitelerle karşılaştırma yaparak
geliştirebileceği alanları belirleyebildiğini söyledi. Akbulut, raporla her
üniversitenin son 5 yıldaki makale, kişi
başı makale, atıf, kişi başı atıf, bilimsel
doküman, kişi başı bilimsel doküman,
doktora öğrenci, doktora öğrenci oranı
ve öğretim üyesi başına öğrenci sayısı
gibi performansını topluca görebildiğini ifade etti.
Rapora göre, bazı üniversitelerin
performansının son 5 yılda hızla artarken bazılarının artış hızının düşük
kaldığını gözlediklerini belirten Akbulut, "Rapor sayesinde, her üniversite,
hangi kriterdeki artış hızının diğer
üniversitelerden yavaş olduğunu belirleyip uygun bulacağı önlemleri alarak
performansını geliştirebilir. Son yıllardaki sıralamalarda bazı üniversitelerin
henüz beklenen yükselme hızına ulaşamamışken, çok sayıda üniversitemizin
ise yükselmeye devam ettiği görüldü"
dedi. Akbulut, URAP Laboratuvarının
son 5 yıldır 125 Türk üniversitesini 9
kritere göre, URAP Dünya Sıralamasını da geliştirilen farklı kriterlere
göre sıraladığını anımsattı.
10 Türk üniversitesi dünyanın en
iyi 500 üniversitesi arasına girdi
Dünya üniversitelerinin URAP'ın
da aralarında olduğu 8 kurum tarafından sıralandığını dile getiren Akbulut,
buna göre Türk üniversitelerinin yerini
şöyle anlattı: "Dünya genel sıralamalarında akademik performans
açısından ilk 100'e girebilen üniversitemiz olmamakla birlikte üniversitelerimizin bazıları bu sıralamalarda
oldukça başarılı.
Bu başarılardan bir tanesi de Türk
üniversitelerinin 10'unun geçen yıl
dünya genel sıralamalarından en az
birinde ilk 500'e girebilmesi. Bu
üniversitelerden ODTÜ 5 sıralamada,
İstanbul 4 sıralamada, Hacettepe 3
sıralamada, Ankara, İ. D. Bilkent ve
Ege 2 sıralamada, Koç, Gazi, İTÜ ve
Boğaziçi ise 1 sıralama sisteminde ilk
500'e girdi. Dünya genel sıralamalarından birinde ilk 200 içinde Boğaziçi,
ilk 225 içinde ise İTÜ ve ODTÜ yer
aldı. Dünya üniversiteleri arasında
tanınırlık ve saygınlık açısından
ODTÜ ilk 71-80 bandındaki üniversiteler arasına girdi. Dünya sıralamalarında 50 yıldan genç üniversiteler
arasında Koç 31. sırada ve İ.D. Bilkent
39. sırada yer aldı. "
"Bilimsel makale sayısı arttı
ancak atıf yok"
Türk üniversitelerinin son 5 yılda
bilimsel makale sayılarını hızla arttırdığını vurgulayan Akbulut, ancak bu
yayınların önemli bir kısmının uluslararası bilim ortamında ilgi
çekemediğini söyledi.
Üniversitelerin yayımladığı bilimsel makalelerin atıf alma oranının çok
sayıda ülkenin gerisinde olduğunun ortaya çıktığını belirten Akbulut, "Yayın
başına düşen atıf kriterine göre
Türkiye, dünyada son sıralarda yer
alıyor.Türkiye bu kritere göre yalnızca
gelişmiş ülkelerin değil Yunanistan,
Meksika, İspanya, Polonya, Tayvan,
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi
ülkelerin de gerisinde kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
Akbulut, raporun sonuçlarının Türk
üniversitelerinin yayın yaparken, her
bilim alanının en saygın dergilerine
yönelmesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Uluslararası bilim
camiasında henüz yeterince saygınlık
kazanmamış dergilerde yapılan yayınların, çok az atıf aldığını ya da hiç atıf
alamadığını dile getiren Akbulut, şöyle
konuştu: "Bu tür dergilerde çıkan ve
atıf alamayan makale sayısı arttıkça, ilgili üniversitenin ve Türkiye'nin yayın
başına düşen atıf sayısı da düşmeye
devam ediyor. Üniversite yönetimleri,
akademisyenleri saygın dergilere
yönelmeye teşvik ederek bu sorunu
çözebilir. Saygın dergilerde yayınlanan
makalelere teşvik ödülü verilmesi,
atama ve yükselme aşamalarında uluslararası atıf sayılarının mutlaka göz
önüne alınması çok yararlı olur.
Henüz dünya sıralamalarında yer
almamış olan üniversitelerimiz, yayın
sayılarını yükseltirken yayınlarını
saygın dergilere yönlendirerek dünya
sıralamalarında yer alabilir. URAP
dünya sıralaması, 2000 üniversiteyi;
bilimsel üretkenliğe, yayın kalitesine
ve çoklu kritere göre sıralayan tek
sıralama sistemidir. Bu nedenle URAP
dünya sıralamasında ilk 2000'e girebilen üniversitelerimiz, URAP'ın
yayınladığı raporlardan yararlanarak
performanslarını artırıp diğer dünya
sıralamalarında da yer alma şansına
kavuşabilir. URAP ekibi olarak;
kendilerini akademik performans
açısından hızla geliştirebilen üniversitelerimizin, kısa sürede dünya sıralamalarında hak ettikleri sıralara yerleşip
zamanla dünyanın en iyileri arasına
girebileceklerine inanıyoruz. URAP'ın
hazırladığı 5 yıllık performans raporunun, dünya sıralamalarında üniversitelerimizin üst sıralara yükselmesi
için yarar sağlamasını dileriz." (AA)
Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait Ata Bacası Maden
Ocağı'nda işçi sağlığına aykırılıklar buldukları için şartlar düzeltinceye kadar
faaliyeti süresiz durdurduklarını bildirdi
Manisa'nın Soma ilçesinde, 301
maden işçisinin hayatını kaybettiği
maden faciasının ardından çalışma şartlarının düzeltilmesi ve madenlerde iş
güvenliğinin alınması için eylem yapan
işçilere Kaymakamlık binası önünde
seslenen Kaymakam Atçı, "Özellikle dün
cep telefonlarına gelen mesajlardan sonra
kafalarda soru işaretleri oluştu. Ancak
bugün yaptığım görüşmeler sonucunda
her şey netleşti. İlçe olarak biz büyük bir
felaket yaşadık. Artık hiç bir şey eskisi
gibi olmayacak. İnsanca koşullarda çalışmamız gerekiyor. Bugün Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan müfettişler gelip madenleri incelemeye başladılar. İlk olarak Soma
Kömür İşletmeleri'ne bağlı Ata Bacası
Ocağı'nda işçi sağlığına aykırılıklar buldukları için şartlar düzeltinceye kadar
faaliyeti süresiz durdurdular. Yarın aynı
firmaya ait Işıklar Ocağı'nda denetimlerde
bulunacaklar. Yine başka bir firmaya ait
İmbat AŞ. Ocağı'nda da denetimlerde bulunacaklar. Bu madenlerden bir tek İmbat
AŞ'ye ait iki galeriden sadece birisinde
faaliyet yürütülüyor. Yüzde 40'lık bir
çalışma yapılıyor burada. Ben o madenin
yetkilileriyle görüştüm. O tek galeride de
çalışma yapmalarının nedeni metan
gazının açığa çıkması olasılığı gerekçesiyle çalışmanın yürütüldüğü bilgisini
bana verdiler. Ancak o galeri içinde
müfettişler incelemede bulunacak ve son
kararı da müfettişler verecek. Soma'daki
bütün madenler tek tek incelenecek. İşçi
sağlığına aykırılık bulunanlara asla göz
yumulmayacak ve bu madenlerde çalışan
işçiler maaşlarını almaya devam edecekler. Madenci arkadaşlarımızın güvenliklerini ve tüm haklarını almaları için
gerekli çalışmalar yürütülüyor. Ama şu da
unutulmamalı. Soma bir maden şehri. Bu
madenlere sahip çıkmalıyız. Denetimler
en iyi yapılıp onaylar verildikten sonra
çalışılmalı." dedi.
İş müfettişleri tarafından faaliyeti dur-
durulan madenlerde çalışan işçilerin
maaşlarının yatmaya devam edeceğini
aktaran Atçı, “Şimdi iş müfettişlerimizin
faaliyetini durdurduğu ocaklarda çalışan
arkadaşlarımızın maaşları çalışmaya
devam edecek. Ancak Ata Bacası’ndaki
ocak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce
durdurulduğu için orada öyle bir durum
olmuyormuş. Ben müfettişlerden rica
ettim, siz gidin bakın eğer orada olumsuz
şartlar tespit edilmiş siz durdurursanız
orada çalışmalar devam eder. Müfettişlerimiz oraya da girecek. Aynı eksiklikleri
görecekleri için orayı da durduracaklar.
Bu sayede sizin maaşlarınız yatmaya
devam edecek. Bizim önümüzdeki acil
bekleyen sizin çalışmanız durumuydu.
Müfettişler rapor verene kadar çalışmayacaksınız.” şeklinde kaydetti.
İşçilerin kendisine sorduğu soruları da
yanıtlayan Atçı, bilgisi dahilinde olduğu
bütün sorulara yanıt verdiğini söyledi.
Atçı, TBMM'de kurulan Araştırma
Komisyonu Üyesi milletvekilleri Soma'ya
geldiği zaman işçilerin bütün sorunlarını
komisyon üyelerine iletmeye çağırdı.
(CİHAN)
İnmez: Soma'da fotoğrafını çektiğim
kişinin Yerkel olduğunu bilmiyordum
M
Üniversitelere kötü karne
ODTÜ URAP, 125 Türk üniversitesine 5 yıllık akademik performanslarını elektronik ortamda
grafiklerle karşılaştırma olanağı
sağlayan "etkileşimli internet
sitesi" hazırladı. Rapora göre,
Türk üniversitelerinin 10'u geçen
yıl dünya genel sıralamalarından
en az birinde ilk 500'e girebildi
Kırşehir'de 9 emekli öğretmen, Belediye
tarafından kendilerine tahsis edilen işyerinde yaptıkları gözlemeleri satarak,
üniversitede okuyan 70 öğrencinin
eğitimine destek oluyor. Türkiye Yardım
Sevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı
Nurten Büyüksaraçoğlu, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 4 yıldır Ahi Çarşısı
yanındaki Ahi Sokağı'nda yaptıkları gözlemeleri satarak, geliriyle ihtiyaç sahibi
öğrencilere destek olduklarını söyledi. Yazın
çalışarak kazandıklarını kışın öğrencilere
burs olarak vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyüksaraçoğlu, ömürleri
yettiğince bu işi devam edeceklerini vurgu-
nesi’ne kaydedilmiştir. Ülkemizin en önemli
fizik tedavi merkezlerinden biri olan yer,
sağlık konusunda değerlendirilmelidir. Zaman
içerisinde hangi bakanlık iyi kullanacaksa
oraya tahsis edilir. Sümerbank konusu da açıktır. Zaman içerisinde Sümerbank’a oluşum
sağlanmış, orası kapanmış ve Özelleştirme
İdaresi aracılığıyla Hazine'ye geçmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın kontrolündeki bir yerdir.
Demişler ki, ‘Yüksek Planlama Kurulu vasıtasıyla İl Özel İdaresi’ne tahsis edelim.’ Ne
amaçla? Tabii ki eğitim amacıyla. Her bir
kamu taşınmazının mutlaka sahibi kamu hazinesidir. Tahsis yapıldığı yer Milli Eğitim
Bakanlığı’dır. Mesela Bozdağ Kayak Merkezi
ormanlık alandan kapsam dışı olduğu için
kayak merkezi şartıyla İl Özel İdaresi’ne verilmiştir. O zaman kapandıysa esas sahibine
gider. Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel
Müdürlüğü’ne başvurursa, tabii ki uygun
görürse memnuniyetle verir. Özel İdare nasıl
tahsis aldıysa belediye de tahsisi alır. Biz
Hazine’ye güvenmek zorundayız. Önemli
olan bu sistem içerisinde yanlış kullanım varsa
onu tartışmaktır. Tahsisten sonra bir yanlışlık
varsa ona bakılır. Talepler konusunda değerlendirme yapılır. Her gün şehrin gündeminde
‘Özel İdare’nin malları’ deniyor. Bana göre
burada bir problem yok. Sanki sorun varmış
gibi konuşuluyor. Bu sistem içerisinde kanun,
‘Fiilen bakanlıkların kullandığı hizmet alanı
varsa komisyon verecek.’ diyor. Eğer okul
alanı ya da okul varsa komisyon mülkiyeti
kamu hazinesine tahsisini Milli Eğitim Bakanlığı’na verecektir. Bir sağlık ocağı ve toplum
merkezinin de kullanımı yani tahsisi Sağlık
Bakanlığı’na verilir. Bu kadar basittir.” dedi.
Maden kader
olmaktan
çıkacak
Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Erbil Kalmış, Soma'da kurulacak organize
sanayi bölgesi ile madenin artık işçiler için
"kader" olmaktan çıkacağını söyledi. Soma
ilçesi Hatunköyü mevkisindeki bin dönümlük
alanın organize sanayi bölgesi olarak hizmet
vereceğini ifade eden Kalmış, çalışmalara 2013
yılında başladıklarını belirtti. Soma Organize
Sanayi Bölgesi'nin karma sanayi tipinde hizmet
vereceğini belirten Kalmış, 16 firmadan ön
başvuru belgesi alındığını kaydetti. Alanın 13 yıl
boyunca atıl durumda kaldığını dile getiren
Erbil Kalmış, yılbaşından önce yaptıkları çalışmalarla bölgeyi tüzel kişiliğe kavuşturduklarını
bildirdi. Soma OSB'deki firmaların istihdama
katkı sağlayacağını vurgulayan Kalmış,
"Soma’daki maden faciası nedeniyle birçok
aileden erkekler yaşamını yitirdi. Konserve fabrikalarında da çoğunlukla kadınlar istihdam
ediliyor. Soma’da yoğun bir kadın istihdam
potansiyeli oluştu. Bu tür farbirakaların hem
gelir sağlamak hem de istihdam açısından katkı
sağlayacağını düşüyoruz” diye konuştu. Soma
OSB’nin yatırımcılar açısından da değerli olabileceğini belirten Erbil Kalmış, "Bölgeden hızlı
tren hattı geçiyor. İzmir-İstanbul Otobanı da
hemen yanında. OSB elektriğini de Soma Termik Santrali'nden sağlayacak. Böylece enerjide
de bir tasarruf ve maliyet düşüklüğü olacak"
diye konuştu. Kalmış, Soma OSB’nin 1-2 yıl
içinde hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.
(AA)
anisa’nın Soma ilçesindeki maden faciası, ulusal ve uluslararası basında
geniş yer buldu. Türkiye’yi derinden
üzen olayda 10 yıllık madenci Erdal Kocabıyık’ın, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel
tarafından tekmelenmesi acıları daha da arttırdı.
O anın fotoğrafları, ulusal basının yanısıra
dünyanın birçok önemli gazetesinde de yer aldı.
O anları fotoğraflayan muhabirler Mehmet
İnmez ve Mehmet Emin Al, hikayesini anlattı.
İzmir’de yaklaşık 20 yıldır yerel ve ulusal
basında görev yapan Habertürk Gazetesi foto
muhabiri İnmez, Soma’da tarihî fotoğrafları
çektikten sonra ilçeye gelen Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı takip ettiklerini söyledi.
Belediye ziyareti çıkışında, bir grubun Erdoğan'ın arabasını tekmelediğini belirterek,
“Tekmeleyenler arasında fotoğrafta olan kişiyi,
iki tane Özel Harekât polisi etkisiz hale getirip
yere yatırdı. O arada adını sonradan öğrendiğim
Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel gelip 9-10
saniyelik sürede üç dört defa tekmeledikten
sonra ayrıldı. Daha sonra tekmelenen şahsın
gözaltına alındığını öğrendim.” dedi. Çektiği fotoğrafı hem kendisi hem de gazetecilik açısından tarihî olarak gördüğünü söyleyen İnmez,
deklanşöre basarken çektiği kişinin Yerkel
olduğunu bilmediğini, daha sonra öğrendiğini
vurgulayarak, “Ben normalde onun koruma
olduğunu tahmin ediyordum.” şeklinde
konuştu. Gazetecilik hayatında 20’ye yakın fotoğraf ödülü olduğunu, fotoğraflarının bir iki
defa uluslararası basında kullanıldığını ifade ederek, “Daha önce yayınlanan fotoğraflarım oldu
ama bu kadar ses getiren kare olmadı.” dedi.
Uluslararası haber ajanslarının da Soma’da çektiği fotoğrafı talep ettiğini ancak kurumsal bir
gazetede çalıştığı için bunu reddettiğini sözlerine ekledi.
'ÇEKERKEN BU KADAR SES
GETİRECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİM'
Yusuf Yerkel’i çekerken bu kadar gündemde
kalacağını tahmin etmediğini, çünkü çektiği
kişinin koruma olduğunu sandığını belirten
Mehmet İnmez, “Çünkü Özel Harekât polisleri
de sakinleştirmeye çalışıyordu. Çektiğim fotoğrafların bu kadar ses getireceğini beklemiy-
ordum. Zaten yedi sekiz karelik fotoğraf çektim.
Daha sonra Başbakanlık müşaviri olduğunu
öğrendik.” diye konuştu. Benzer bir olayla
karşılaşması durumunda yine çekinmeden
deklanşöre basacağını söyleyerek, “301 kişinin
öldüğü faciaya gittik, belgeledik, çektik. Mülteci teknesi battı, çektik. Birçok acıyı paylaştık.
Kim olursa olsun herkesi fotoğraflarız. Bizim
mesleğimizde çekmemezlik olmaz. Tabii çekerken vicdanımız da üzülebilir, ‘Keşke çekmeseydim’ diyebiliriz ama biz gazeteciliğimizi
yaptığımız için çekmek zorundayız. Mağdur da
olabilir, haklı da olabilir. Kimin haklı kimin
haksız olduğuna karar veremeyiz. Sonuçta bir
olay olmuştur, belgelemişizdir. Haklı haksız, biz
ona yorum yapamayız.” dedi. İnmez, çektiği
tarihî fotoğrafın ardından birçok meslektaşının
tebrik ettiğini, bunun bir gazeteci olarak kendisine onur verdiğini belirtti. Fotoğrafın birçok
gazetede isimsiz kullanıldığını, tarihe geçen bir
fotoğraf olduğu için bunun kendisi için onur
verici olduğunu da kaydeden İnmez, birçok
ulusal ve uluslararası basın organında imzasız,
kimden alındığı sorgulanmadan kullanıldığını
dile getirdi: “Fotoğrafın altına Habertürk ya da
Mehmet İnmez yazsalardı, benim için daha
güzel bir anı olarak kalırdı.”
Olay anını fotoğraflayan 9 Eylül Gazetesi
foto muhabiri Mehmet Emin Al da hikayesini
şu sözlerle anlattı: “Başbakan Erdoğan’ın Soma
Belediyesi önünde bir açıklama yapacağını
biliyordum. Orada olmam gerektiğini
düşündüm. Konuşmak için belediye binasından
çıkınca protestolar başladı. Daha sonra arabalara vurma ve yuhalama sesleri başlayınca
oldukça dikkat etmem gerektiğinin farkındaydım. Sürekli olayın dışına itilip kakılıyorduk
ama olaydan kopmamaya çalıştım özellikle,
çünkü tansiyon gittikçe yükseliyordu.
Başbakan, arabasına ikinci kez binip oradan
ayrılmaya başladığında tam önümde bir vatandaşın, Özel Harekât timleri tarafından geriye
doğru itilmesini farkettim. Tam o sırada Yusuf
Yerkel’in kadraja girdiğini ve yerdeki vatandaşa
iki tekme attığını gördüm. Vizörden izliyorum
ve elim hep deklanşörde. Yusuf Yerkel’in
Başbakan’ın özel kalemi olduğunu, Soma
Belediyesi önünde Başbakan Erdoğan bir vatandaşla konuşurken ve çağırdığı adamın özel
kalemi olduğunu bizzat duydum. Kadraja girip
tekme attığını farkettiğimde önemli bir kare
olduğunu hissettim ama isminin Yusuf Yerkel
olduğunu, sabah kendi gazetem olan 9 Eylül
Gazetesi’nde okudum.” (CİHAN)
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Denizli'de 2 bin yıllık
tarih canlandırılacak
Herakleia Hieronu anıt
mezarının restorasyonu
ve kazı çalışmaları ile 2
bin yıl öncesinin Roma
yaşantısı günümüze
taşınacak
P
amukkale Üniversitesi
(PAÜ) ve Denizli Müzesi'nin, Roma dönemine
ait anıt mezar Herakleia Hieronu, restorasyonun ardında
"insanların gelip görmek isteyecekleri" bir anıt mezar olacak. PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Celal Şimşek, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki ören yeri sırtı mevkinde yer alan Herakleia
Hieronu'nun, Roma dönemine
ait ve üzerinde çeşitli kabartmaların bulunduğu bir anıt
mezar olduğunu hatırlattı. Hieronu'n özellikle o bölgedeki
yöneticiye ait bir mezar olması
gerektiğini belirten Şimşek,
Denizli Müzesi Müdürlüğü ile
bölgede yaptıkları kazıda ortaya çıkan büyük blokların yer
altındakilerinin devamı olduğunu ifade etti. M.S 40'lı yıllara ait olduğunu sanılan tapınak
mezarın üzerinde Armetis,
Apollon, Pan, Dionysos ve
Herakles ile ilgili mitolojik
sahnelerin işlendiğini belirten
Şimşek, dört tarafı kabartmalı
bloklarla çevrelenmiş mezarın
bir tarafında ise gece gündüzün resmedildiğini anlattı. 12
burcun da simgelerle yer aldığı mezarın işçilik kalitesiyle
de dikkati çektiğini kaydeden
Celal Şimşek, işlemelerin
Aphrodisiaslı ustalarca yapıldığınının tahmin edildiğini
söyledi.
- 2 bin yıllık tarihi bilim
dünyası tanımalı
Şimşek, bölgenin anıt mezar geleneği bakımından Herakleia Hieronu'nun ayrı bir
yeri olduğunu belirterek,
''Umuyorum ki proje bittikten
sonra mezarın restorasyonu
yapılarak antik dönemdeki durumu ortaya çıkartılacak. Bu
eserin tamamıyle restorasyonu
yapılıp ayağa kaldırılırsa insanların gelip görmek isteyecekleri bir anıt mezar olarak
karşılarına çıkacak. Bu yönüyle de tarih aydınlanmış olacak.
Hemen hemen 2 bin yıllık mezar'' dedi. Celal Şimşek, mezarın restorasyonun ardından bilim dünyasına tanıtılması gerektiğini belirterek müze müdürlüğü ile birlikte 2 bin yıllık
tarihi canlandıracaklarını söyledi. Denizli Müze Müdürü
Hasan Hüseyin Baysal ise,
1996-97 yıllarında kazı çalışması yaptıklarını hatırlatarak
çıkartılan büyük blokların üzerindeki kabartmaları koruma
altına aldıklarını belirtti. Baysal, "Çalışma doğrultusunda
anıt mezar mevcut malzemeyle restore edilebilecekse etmeye çalışacağız. Fakat edilemezse belli düzen içinde mimarı kabartmalar konumlarına
göre yeniden yapılacak. Kabartmalarda mitolojik betimlemeler var. Yapılacak çalışmalardan sonra anıt mezarın tarihe ışık tutmasını hedefliyoruz"
dedi. Herakleia Hieronu'n batısında Aphrodisias, güneyinde
Apollon ve Tabea, güneydoğusunda Sebastopolis ve Kidrama ile yakın ve çağdaş kentler bulunmaktadır. (AA)
Salihli AK Parti Teşkilatı
Maden Şehitleri İçin Okuttu
S
oma’da meydana gelen
maden faciasında şehit
olan madencilerimiz için Salihli AK Parti Teşkilatı tarafından mevlid okutuldu. Türkeli
Parkı’nda okutulan mevlide
yoğun katılım oldu. Hatim
duaları, Kuranı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Mevlide katılan AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer
Yurttaş bir konuşma yaptı.
Yurttaş konuşmasında ““Öncelikle Manisa ilimizin Soma
ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve
sabır, madenden sağ olarak çıkarılan madencilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kaza anından itibaren
devletimizin tüm imkanları
madencilerimizi kurtarmak
için seferber edildi. Arama ve
kurtarma çalışmalarını en güzel şekilde organize edildi.
Madende bulunan 787 işçinin
486’sı kurtarılmış, 301’i tüm
gayretlere rağmen kurtarılamamıştır.” dedi.
Yurttaş konuşmasında “Yakınlarını kaybeden tüm ailelere
tek tek devlet eliyle ve STK
lar vasıtası ile ulaşılacak, durumları ve ihtiyaçları tespit
edilecek, geride kalan yakınlarına, çocuklarına gerekli yardımlar ve destekler verilecektir. Şehitlerimizin emanetlerine
sahip çıkılacaktır. Onların ve
bugüne kadar madenlerde ölen
tüm kardeşlerimizin sivil şehit
sayılması ile ilgili çalışmaları
başlattık.
Yakınlarından bir kişi kamuda istihdam edilecek. Bu
kardeşlerimizin yakınlarına
maddi ve manevi desteklerimiz olacak. Her birinin ev sa-
hibi olması için çalışacağız.
Aylık bağlanma işlemlerinin
%60’ı tamamlandı. Bir gün
dahi çalışması olanlar ve vefat
edenlerin yakınlarına aylık
bağlanacak” dedi.
Muzaffer Yurttaş “Böyle bir
facia karşısında yargısız infaz
yapmak, peşinen birilerini suçlu veya masum ilan etmek elbette yanlıştır. Olay vahimdir
ve tüm boyutları ile incelenerek aydınlığa kavuşturulacaktır. Hükümetimiz kendine bakan yönüyle, yargı ise adli olarak gereken çalışmaları yapacaktır. Soma maden faciası
üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanları sağduyuya ve
gerçekleri tartışmaya, yapılması gerekenleri el birliği ile
yapmaya davet ediyorum. Manisa Soma’da meydana gelen
kazanın dumanları tüterken,
buradaki acı ciğerleri yakmakta iken, her an başka bir senaryo ile karşımıza çıkan bir takım siyaset teorisyenlerini halkımızın görmesini ve sahnelenmek istenen oyunlara gelmemesini istirham ediyorum.
Böyle zamanlar “eylem zamanı” değil, “destek zamanıdır”
dedi.
Yurttaş “Tabi ki eleştiriler
olacak, bardağın boş tarafına
da bakacağız. Tüm karanlıkta
kaldığını düşündüğümüz noktalara ışık tutacağız, kamu vicdanını tatmin edecek sonuçlar
ortaya çıkana kadar, ucu kime
ve nereye varırsa varsın sonuna kadar gidilecektir. Ülkede 3
günlük milli yas ilan edilmiş,
millet birbirine kenetlenmiş
yas tutuyor, ama birileri kaos
peşinde koşuyor. Önce yaralar
sarılacak, sonra mutlaka hesap
sorulacaktır.
(HABER MERKEZİ)
10 GÜNCEL HABERLER
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
28
17 Mayıs
Şubat2014
2013Çarşamba
Perşembe
7 ilin kalp hastaları
Denizli'de şifa buldu
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Denizli Devlet Hastanesi'nde, geçen yıl kalp damar
cerrahisi kliniğinde ameliyat edilen Burdur, Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Isparta, Uşak ve
Denizli’den 30 hasta biraraya geldi. Opr. Dr. Saçkan, "Hastalarımızın hepsi çok iyi" dedi
D
enizli Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Denizli Devlet Hastanesi'nde, geçen yıl kalp damar
cerrahisi kliniğinde ameliyat edilen Burdur, Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Isparta, Uşak ve Denizli’den 30 hasta yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Denizli Vali
Yardımcısı Ali Sözen, Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri Opr. Dr. Osman Acar, İl Sağlık Müdürü Dr.
Mahmut Tekin, Halk Sağlığı Müdürü Dr. İbrahim Demirciler, Denizli Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr.
Kadir Gökhan Saçkan ve idareciler de katıldı. Yürüyüşten önce konuyla ilgili ilgili bilgi veren Opr. Dr.
Saçkan, bölge hastanesi olma yolunda hızla ilerleyen
hastanelerinde geçen yıl 400 kalp ameliyatı yaptıklarını, bunlardan 38’inin kalbi durdurmadan, 50’sininse
hasta uyutulmadan yapıldığını söyledi. Açık kalp ameliyatında Avrupa’dan bir adım fazlasını yaptıklarını belirten Saçkan, “Denizli Devlet Hastanesi sadece Denizli’ye değil, Burdur, Afyonkarahisar, Uşak, Nazilli ve
Muğla'daki hastalarımıza da 24 saat hizmet vermektedir. Sağlığına kavuşturduğumuz, yaşları 43 ile 93 arası
30 hastamızla sağlıklı yaşam yürüyüşünde biraraya
geldik. Bu, kalp hastalarımıza yönelik ilk etkinliğimizdir. Amacımız, normal yaşantılarına dönebileceklerini
ve evden dışarı çıkabileceklerini göstermekti. Burada
ameliyattan önce yürümekte zorluk çeken hastalarımız
bulunmakta ve bugün çok rahat yürüyüş yapabilmekteler.” dedi.
‘AMELİYAT OLAN HASTALARIMIZA
YÜRÜYÜŞÜ TAVSİYE EDİYORUZ’
Genel Sekreter Acar da Denizli Devlet Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nin, kalp cerrahisinde
çevre illere de hizmet veren bir konumda olduğunu ve
başarılı ameliyatlara imza attığını belirtti. Sağlıklı olabilmek ve hastalıklarla mücadele için hareket etmenin
önemli olduğunu vurgulayarak, herkese yürüyüş yap-
mayı tavsiye etti. Opr. Dr. Acar, “Sağlık Bakanlığımız'ın son dönemde üzerinde çok durduğu bir konu
var, sürekli hareket etmek ve yürümek. Bizler de bu
politikadan yola çıkarak, Denizli Devlet Hastanemiz'de
kalp ameliyatı olan hastalarımızla bu bahar gününde
yürüyüş yapalım dedik. Onların ameliyat öncesine göre ne kadar sağlıklı olduklarını ve kalp hastası olmalarına rağmen yürüyüş yapabileceklerini anlatmak istedik. Tüm kalp ameliyatı olmuş hastalarımıza ve sağlığını korumak isteyen herkese yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Sağlık için hareket etmemiz gerekiyor.”
şeklinde konuştu.
Sarayköy’den katılan 61 yaşındaki Hasan Coşkun
isimli hasta, 1,5 yıl önce adım atamadığını ve iki basamak dahi merdiven çıkamadığını belirterek, ameliyatla
sağlığına kavuştuğunu anlattı: “Ameliyattan önce yü-
rürken nefes alabilmek için sürekli ilaç kullanıyordum.
Dört kez kalp krizi geçirdim, yani yaşayan bir ölü gibiydim. Daha sonra Kadir Gökhan Saçkan doktorumuz, kalbimi durdurmadan beni ameliyat etti ve üç damarımı değiştirdiler. Şu anda 5–6 kilometre hiç duraksamadan yürüyüş yapabilirim. Kendimi çok sağlıklı
hissediyorum ve bugün de hiç zorlanmadan yürüyüş
yapabildim.”
69 yaşındaki Mustafa Taşdemir isimli hasta ise 2011
Kasım ayında kısmi felç geçirdiğini belirterek şunları
kaydetti: “Muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra şah
damarımın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu ve kalpte
tıkalı damarlarımın olduğu ortaya çıktı. Anjiyo ve bir
ay sonra da şah damarı ameliyatı yapılarak sağlığıma
kavuştum. Hiçbir sorunum kalmadı, artık günlük aktivitelerimi yapabiliyorum.” (CİHAN)
JANDARMA KOMUTANI VE ŞUBE BAŞKANIN'DAN
BAŞKAN SELÇUK'A ZİYARET
Demirci Belediye Başkanı
Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen
Bayram Tahanoğlu ve Askerlik Şube Başkanı Muharrem
Dede'yi makamında kabul etti
Demirci Belediye Başkanı
Selami Selçuk'a görevinde başarılar dileyen çiçek takdim
eden İlçe Jandarma Komutanı
Üsteğmen Bayram Tahanoğlu
ve Asker Şube Başkanı Muharrem Dede, Demirci için bugüne kadar taş üstüne
taş koyan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür
ediyoruz. Belediye Başkanlığına seçilen Selami
Selçuk' Başkanımıza'da Demirci için güzel hizmetler etmesini temenni ediyoruz" dediler.
Ziyaretlerden duyduğunu memnuniyeti belirten
Başkan Selami Selçuk, Demircimiz için her daim
kurumlarımız ile istişare içinde çalışmaya devam
edeceğiz. Demirci'ye yapılacak her yatırımda onlarında mutlakata katkısı olacağına inanıyoruz. Her
daim Demirci için çalışmaya devam edeceğiz "
dedi. (HABER MERKEZİ)
Arkeoloji öğrencilerinin
antik kentteki kep töreni
Aydın, Denizli, Muğla ve Isparta'daki
üniversitelerin arkeoloji bölümü mezuniyet töreni, Aydın'daki 2 bin 500 yıllık
Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya
göre, Aydın, Denizli, Muğla ve Isparta'daki üniversitelerin işbirliğiyle başlayan ADIM Üniversiteleri grubundan
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ),
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri 2013 -2014 eğitim öğretim yılı
ortak mezuniyet töreninde, 203 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.
Törene ev sahipliği yapan ADÜ
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu,
Tralleis Antik Kenti'nde bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Kentimizde toplam 22 antik kent bulunuyor. Antik çağdaki ünlü kişiler,
topraklarımızın üstünde yaşamışlar.
Bundan daha büyük bir zenginlik olmaz. Ülkemizde bu konudaki bilincin
gelişmesi yönünde bu gençlerimizin
çok olumlu katkılar yapacağına inanıyorum" dedi.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 2004 yılında
kurulan ve 8 bin 500 öğretim üyesi ile
417 bin öğrenciye sahip ADIM Üniversiteleri işbirliğinin meyvelerini al-
dıklarını söyledi.
Yerin altının yerin üstünden daha
çok araştırılmaya muhtaç olduğunu
vurgulayan Bağcı, "Anadolu için Asya
ile Avrupa'yı birleştiren bir köprü tanımlaması yetersiz. 40 bin yıldan bu
yana birçok medeniyetlerin kurulduğu
bu topraklarda Anadolu bir köprü değil, kültür, tarih, bilim, sanat, arkeoloji
medeniyetler buluşmasının ortak noktası mekanların olduğu kutsal bir coğrafyadır. Bu yönde Laodikya'da Arkeoloji Araştırma Enstitüsü, Aydın'da
Akdeniz Dilleri Enstitüsü, Afyon-Kütahya-Balıkesir bölgelerini kapsayan
bölgede ise Termal Tedavi Araştırma
Enstitüsü'nün kurulması konusunda
çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar
ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatçi
ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende, dört üniversiteden mezun olan 203 arkeoloji bölümü
öğrencisi diploma alarak, tarihi doku
içerisinde kep fırlattı.
Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin
mezuniyet töreninin gelecek yıl Burdur'daki Üç Tümülüsler'in ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi. (AA)
+4 !45##
4"''44
Mayıs
2014
Çarşamba
1728Şubat
2013
Perşembe
416*016-6356*16.651656.(65%2&250/2350/.6(6$
EdSUd[dae@`^VMdae^Tae+MW`eBW`YAWaeUdUdX]eBcF
\d_eBW`YAWeYc_cCVa_ded`dZd`d[eUdSXdM_]M]e^b_c\bSePc
V_dZ]aeYd[bGObXbeV_dIdM]a]eXJZ_c\bSLe1_dZ]
KdY]`_dZd_]\'e+MW`eBW`YNeGc`Sc\UceQTaTeYdRbZcebOba
1[\cZ^da]e0c\cPbAabaedP_WXWa^dZ[caeUb`e[W`SWaWa
bXdUcYecY\cXbeXVaWIWeZd`d_da\]SNeUb`[dOeXddYeXVa`de^d
KdXYdac^ceKdZdY]a]e[dZUcY\bSYbLeBW`SWaWaNeUb`eQ`WG
QJXYc`bIbabae\V_VYVC[V[YcZ_bZ_cedYcScePc`^bMbeGV_bX
d`dI]a^daeO][daeXbPb_eQbZXb_beGV_bX_c`baeXb_dK]a^da
O][Y]M]eb_c`beXT`T_^TLe;dKdeBW`YeKdXYdacZceYdS]a\d^daN
Ic\cPbedP_WXWadeGV_bXeYd`dC]a^daeQdReUV\UdX]e^d
dY]_^]Le7VaeUb`eZ]_^deac`^cZXceYT\TaTaeIcadRc_c`beIcF
\cP_c`ba^cae[d_^]`]_daeOV[eXdZ]^deQcaIbaeJ_T\Ta^ca
Ub`eSc[b_^ceGV_bXNe^V_dZ]X]Z_de^cP_cYeXV`W\_WeYWYW_^W
daId[eEdSUd[daA]aeKbOUb`babaeZd[]a_d`]adeUdSXdM_]M]
^b_c^bMbabe^WZ\d^][Le
<d\eYc`XbacNeGV_bX_c`be[dK`d\daeb_daecYYbNeQcaO_c`ba
UdR]_d`]eKd[[]a^de[WS[WeWZda^]`dId[eXJR_c`eXJZ_c^bN
KdYYdeXcOb\e\bYbaQ_c`ba^ceEc`[bae@_PdaA]aedaacXbaba
ZWKd_da\dX]adeRc\baeKdR]`_d^]LeBW`YAWa
J_^T`T_\cXbabaed`^]a^dae^dNeEc`[baePce^bMc`eQcaO_c`
bObae>9c`eJ_T\eKd^bXcXba^ceUb`eYJ`cae\b
^TRca_cZcIcMbRLe._\TSYT`eQcO\bSYb`:e^bZce[VaWSYWePc
GV_bX_c`baeXdU`]a]eJP^TLe#0daacXA^deD_Y]ae*d_\bZcAZb
[dRdadae2W`beEb_Qce0cZ_daebXcNeJ^T_TaTe>XVaeUb`
Z]_^deKdZdY_d`]a]e[dZUc^cae<T`[bZcAabaeQcaO
baXda_d`]>aded^dZd`d[NeJ_ca_c`baeJ_^T[_c`bZ_c
[d_\d^]M]a]NeKbOUb`eScZbaeQcO\c^bMbabePc
WaWYW_\d^]M]a]eQJXYc`^bL(
BWS[WXWRe@`^VMdaA]ae+MW`eBW`YAWaeUdUdX]a]
d`d\dX]eV_W\_W^W`LeD\deUJZ_ceUb`ed^]\edY\d[YdeacF
^caeUWe[d^d`eQcOe[d_^]M]a]eXV`QW_d\d[e^deSd`YY]`L
.aIc_b[_ceQTPca_b[e[d\c`dX]e[dZ]Y_d`]a^dNe+MW`
BW`YAWaNeUdS[d_d`]Z_deUb`_b[Yce6XYdaUW_e1[\cZ^da]
0c\cPbedP_WXWa^deYdRbZcebObaeUc[_c`[caePW`W_WGeZc`c
^TSYTMTeYd`Y]S\dZdeZc`eU]`d[\dZdId[eSc[b_^c
da_dS]_]ZV`Le5baceUdS[de[dZ]Y_d`^daNed_cPed_daed`dOYda
C]`_dZdaeXbPb_eQbZb\_beGV_bX_c`baedYcSedOY][_d`]eQJ`T_TZF
V`Le2bKdZcYNe+MW`AWaedZa]eIc\cPba^caeXVa
ZV_IW_WMWade3cac`UdKOceCV`\dX]Z_deUb`_b[Yc
WMW`_da\]SeV_\dX]NeKc`eYT`_Te>[J[Te^]Sd`]^deYc`J`bR\>
G`VGdQda^dX]a]eb\[,aX]Re[]_]ZV`L
.YceZda^daNe+MW`AWaeQTa^TReQJRTZ_ceIc\cPb
dP_WXWa^deJ_^T`T_\cXbabaeD_cPb_c`^ceYd\eUb`e>d`Y][
ZcYc`>e^WZQWXWadeZV_edOY]M]NeJaIc[beQTaeBJ_aA^cNe^Ta
^ce6XYdaUW_NeDa[d`dePce6R\b`A^c[beQJXYc`b_c`^ceV`YdZd
O][Y]LeEdSUd[daA]aeJaTa^ce[dUdIdeb[beXcOcac[eUWF
_WaWZV`^W'
(eEb`OV[e\WKd_bCbabaeb_c`beXT`^TMTeQbUbN
IW\KW`UdS[da_]M]eXcOb\_c`bace^VM`WeYVG_W\Xd_
[WYWG_dS\dZ]ebZbIceY]`\da^]`\d[NeUWeUdM_d\^d
\cRKcGeQc`Qba_b[_c`babecaQc__c\cZceOd_]S\d\d[NeKdYF
YdeTXYTeJ`YT_Te^ceV_XdeYcSPb[ecY\c[
$(e9c`eaceXcUcG_ceV_W`XdeV_XWaeD_cPbF7Taab
Qc`Qba_bMbabae<T`[bZcebObaeUb`eCc_d[cYeV_dIdM]a]aNeUWaF
^dae[ca^bXbabaePceGd`YbXbabae^ceKbOUb`eSc[b_^ce[,`_]
O][\debKYb\d_beUW_Wa\d^]M]a]aeUb_baIbZ_ceV`Yd\]eUb`
acURceV_XWaeZW\WSdY\dZdeOd_]S\d[L
BWS[WXWReKc`eQcOcaeQTae^dKde^de^c`ba_cScaeD_cPb
XV`WaWeUb`eYc_cCVa_deOJRT_cUb_cIc[eUb`eV_dZe^cMb_L
9dY]`_dZd_]\'eEdSUd[dae@`^VMdae$eZ]_]eXVa_d`]ad
^VM`WeUb`eD_cPbedO]_]\]eUdS_dY\]SNeZdG]_daeVaId
Od_]S\da]aed`^]a^daeD_cPbeXV`WaWaWaeOJRT\TebObaeZF
V_eKd`bYd_d`]eO][d`]_\]Sed\deUWa_d`]aeKdZdYdeQcOb`b_\cF
XbeUc_b`XbReUb`eRd\dadec`Yc_ca\bSYbLe7da]ZV`W\eUW
XV`WaWaeOJRT\TaTaeZV_WeTRc`bace^TSTa\c[ebOba
@`^VMdaA]eVeYd`bKYceUWedO]_]\deacZbaeXcP[ecYYbMbabePc
XVa`d^daeUWa^daeac^caePdRQcOYbMbabeOV[ebZbeYdK_b_ecYF
\c\bReQc`c[bZV`LeEWQTaebYbUd`bZ_ce@`^VMdaA]aeD_cPb
XV`WaWaWeOJR\ced`dZ]S]ebOba^ceV_^WMWaWeXJZ_c\c[
\T\[Tae^cMb_Le3d[dYeOJR\cXceUb_ceD_cPbeXV`WaWaWa
^dKde^de^c`ba_cS\cXbabaeJaTaTed_\dX]e\T\[TaL
8T\[TaNeOTa[TeXVae^Jac\^ceUWeXV`WaWaWae^dKde^d
^c`ba_cS\cXbabaeJa^ceQc_caeXV`W\_W_d`]a^daeUb`bXbe[F
ca^bXbL
.`acMbaeD_cPb_c`baeKdXXdXbZcY_c`baceXdZQ]eQJXYc`F
\cXceUb_cNeVa_d`]e^dKde^de`caIb^cec^bIbeXJRePc
^dP`da]S_d`^daeQc`be^W`\dX]eD_cPb_c`be[ca^beb`d^c_c`b
V_\dZdaNe>^]SeQTO_c`ba:Ne>Yc`J`eJ`QTY_c`baba:ePUL
GcSbaceYd[]_\]SNe[da^]`]_\]SebaXda_d`eV_d`d[eYd`bCecYF
\c[YcaePdRQcO\cXbeZcYc`_beV_dUb_b`LeD_cPb_c`^c[b
UdX[]aecMb_b\be>^cP_cYeQJ_QcecY\cXbaNeUdS[debKXdaebXF
Yc\cR>e^bZceJRcY_cZcUb_b`bRLeDaId[eKc\caeKcGXbe^cF
P_cYbaeOV[eIb^^beUb`eSc[b_^ceQJ_QcecYYbMba^caeSb[,ZcYObL
!#"#!"
+"5
+.-6/5*65.6&0$
EdSeUde[dae@`e^VeMdae>;TaeZdeace^caeUdeade[d`eS]eYcGe[be_b/:
^beZceSdGe[deX]ea]eJaTeace[VeZWGe^TeSTae\ce_b-e<T`e[beZcebObae^c
UJe_Tae\TSeUb`eYVGe_W\ePd`-e5TRe^ceL&ebaeXdea]e\]ReVad
>ETeZT[eWXeYde:e^beZV`NeXcePbeZV`Le5TRe^ce&L&ebaeXdea]e\]Re^ded`eF
Y][eVaWaeXceXbeabeUbe_ce^WZe\d[ebXeYce\beZV`?e1ec[e`dae^deQJe`T_eF
^TeMTePde[bYNeYce_cePbReZVae_de`]ea]e[deGdeYdaeOV[e[beSbeQJ`e^T\Le)deF
RceYceIbe_b[e\ce`de[]Ze_deace^caeUJZe_ceZdGeY][e_de`]ea]eXV`e^W\Le>1eF
aWaeJCe[ce_beXcXeYVeaWePcedZe`]\eI]eTXe_eUWeUbRe^ceXY`cXeZde`deY]eF
ZV`?:e^ce^be_c`Le6Oce`be^ce^We`W\eUJZe_c-e*ce[bNe^]SeT_e[ce_c`e^c
ace^caeYcGe[be_c`ePd`/
=e=e=e=
6SeYcNeD_e\daeZdeAa]aecaeZT[eXc[eYbe`de_]eEb_^e)deRceYceXbeAabaN
JaeIce[beQTaebaeYc`eacYeXdZeCdeX]ae^de<T`e[beZceEdSeUde[dea]e@`e^VeF
MdeaAedeKbeYdeUcaeZdRe^]eM]e>DeO][e\c[eYWeG:eUWeaWedae_deY]eZV`LeD_eF
\daeIde>74e@e742;e94e@e2409<e4eB18e8@2?:N
<T`[eOce>91e)@e8@e;6e26"NeE+eDe;De67e<@2e86eF
51e7+e2+"?:eUdSe_]eM]ea]edYdaeEb_^e)deRceYceXbNeZdeZ]ae_de^]eM]
dO][e\c[eYWGe_deSWae_de`]e[dZe^cYeYb'e>D_e\daeZdeJReQT`eUb`eT_e[ceF
^b`LeEWe`de^deKc`e[cXeCb[e`beabedO][eOdeXJZe_ceZceUbe_b`LeEWeZTRe^ca
[VeaWSe\dea]eR]eZdeXd[e_deZde\deZ]RePceZdeXd[e_de\d[e^debXeYce\beZVeF
`WRed\deZbeace^ceUbe_bae[b'e9VSeQc_e\ce^beabRNeUWe`de^debXeYcae\beF
ZV`eXWeaWR?:
=e=e=e=
<T`[eOcePceD_e\daeIde\c[eYWGeYdeSWebCde^ce_ce`ce^ceZc`ePce`b_eF
^b'e>EbRNe^ce\V[e`deYb[eJReQT`e_TeMTeXcePcaNeCd`[e_]e_][e_de`]aeUb`
d`de^deZdeSdae^]eM]eUb`eT_e[ceZbRLeEWe`de^deZdeXde_d`NeXbeZdeXcYeObe_c`
bObae^ceQceOc`e_be^b`LeEbRe^ce[de^]ae_d`eXVe[d[eYdeTXYeXTRe^ceZTe`TeF
ZceUbe_b`e_c`LeEbRNeKc`e[ceXbaeCb[e`beabeXJZe_ce\ceXbeacebRbaePce`be`bRL
"]`ePde_deXdeUbe_c-e6XeYce^beMbeabeRbeXJZe_ceZbae7deZ]ae@`e^VeMdaD\deXbeRceKVSeQc_e^bae^ce\beZVe`WRNebXeYcae\beZV`eXWeaWR?:
=e=e=e=
D_e\daeZdeA^de\b_eZVae_de`]aeV[We^WeMWeEb_^e)deRceYceXbeAabaeUW
dO][e\c[eYWeUWNeEdSeUde[dae@`e^VeMdeaAedeZdeUdaeI]e_de`]aeace^ca
YcGe[beQJXeYc`e^beMbeabeacYeUb`eUbeOb\e^cedae_deY]eZV`Le7dea]e`]\e<dZeF
ZbGe@`e^VeMdeaAe]aNebRe_ce^beMbebOePce^]SeGVe_beYbe[de_de`]ea]eUb`e^ceCde^deF
KdNeOV[eIb^e^beUb`eSce[b_e^ceQJRe^caeQceOb`e\ceXbae^ceKc\e[cae^beF
XbNeKc\e^ceT_e[ced^]eadeUTeZT[eZde`d`ePd`?eB]Ue`]XeQbYeYbeQbe^beZV`?
EbRNeZW`YebObae^ceCdeIbed_d`e_dNeJ_T\eV_dZe_de`]Ze_dNeEdSeUde[deaAe]a
KdeSbaNeXc`YePce[]e`]eI]e^ce\cOe_ce`bZe_ceWMe`deS]`e[caeB]Ue`]eXAe]e,^ceYd
WaWYeYW[?e>5dPe`We%deYdea:e^ce^beMbe\bReB]Ue`]XNeQbYeYbeQbe^beZV`eXcPeF
Qbe_beV[W`e_d`?e-%ceUbeRb\eYT\eZcYe[be_be_ce`be\bReWZe[We^d?
'4!4
2,-,3561/035)()-%2&23,3,5
1/)3
Bc\d_e;c`PbSHbaeUTZT[eUb`e[W`Yd`]I]Ne#K,S,(eUb`
8cXbKeQbUbeUc[_ca^bMbeZ]__d`]ae<T`[bZcHXbeOV[ecX[b_F
c`^ce[d_^]Led[baeRd\daeV_d`d[e^cMb_L
"]G]`_d`dNe^c^c_c`b\bRbaeda_dYY]M]eH\WKdIb`_b[
Kb[dZc_c`bHeQbUbeQc_cUb_b`ed\dNeDBe*d`YbH^caeKc\ca
JaIc[be^Jac\^bLeDZ^]ae;VMdae\c^ZdX]eUdSYdeV_F
\d[eTRc`ceQTa_c`eJaIcXba^caeJZ_cXbaceUb`edY\VXF
Cc`eV_WSYW`W_\WSYWe[bNeXda[be^c`XbaeBc\d_e;c`PbS
DYdYT`[e9dPdd_da]Hade^cMb_e^cNeBc\d_eDYdYT`[
7d\XWaHdeO][]ZV`^WLeEb`eCd`[_de[bNe)dRbe*dSd
^TS\da]e[VP\d[ebObae7d\XWaHdeO][\]SY]Ne;c`PbS
*dSdHa]aeb_[ebSbe<T`[eObCYObXbacNe[JZ_TXTace^d`Uc
PW`\d[eV_\WSYWLe8cXc_dNeYTYTaeObCYObXbabeKcGYca
J_^T`\TSYTL
6SObZbe[JZ_TZTeUbYb`caeUWeH;c`PbSe*dSd\]RHeUb`
^ceHXV_IWZ^WHNebZbe\b/e.Z_ceXJZ_TZV`NeJZ_c
XWaW_WZV`^WeXVa`d^dae^de^cMb_eKdNe^VMWSYdae09F
*H_bZ^bLe@IcPbYe9T[T\cYbHabaec[VaV\b[e[`bR
O][]aIdeBc\d_e;c`PbSHbeDE;H^caeOdM]`^]M]ad
bada\d\]RebXYcabZV`^WLe9d_UW[beUbRRdYe@IcPbYeUb_c
UWadebada\]ZV`^WLe9d^bebada\]ZV`^We^c\cZc_b\
^cNeda_d\]ZV`^We^bZc_b\LeEdS[deUb`ebCd^cZ_cN
.Id_daH]ae!!H^deYcX_b\ec^b_\cXbabeace[d^d`
da_d^]ZXdeVe[d^d`eda_]ZV`^WL
H.Id_daH]eDE;eUbRceac^caeYcX_b\ecYYbNeKd_ca
da_d\]Se^cMb_b\He^c\bSYbeKdabLe#@eYdUbbe!!H^de^cMb_
^dKdeXVa`debYb`dCecY\bSYbLe"b`dNe.Id_daH]a
Zd[d_da\dX]Z_deUb`e\T^^cYecX[beQTa_c`^c[beQbUb
HB]U`]XeCdYbKbHeKdPd_d`]adeQb`\bSNeXcOb\b
[dRda\]SY]L(eBdG]X]a^de e\b_Zd`e^V_d`e[`c^bebOba
^b_ca^bMb\bRe483ed^cYdeHGVXY\V^c`aeXJ\T`QcePd_F
bXbHeQJa^c`\bSYbed\deW_WXOdeH[W`Yd`]I]He\Wd\c_cXb
QJ`\TSYTLe)dRcYc_c`Ne[JSceZdRd`_d`]e;TaZd
Eda[dX]eEdS[dae5d`^]\I]X]e;c`PbSHbae[d`bZc`bab
da_dYdeda_dYdeUbYb`c\bZV`_d`^]LeDKeVe^Jac\ba
\daScY_c`babeZdaX]YdaeUb`eXdZCdeKdR]`_daXde^deQJ`XF
cabR?e2dX]_eUb`ed_Q]eZJacYb\bZ^bed[_]a]Re^W`W`LeH1
Qc_bZV`Ne[W`Yd`]I]\]RNecCca^b\bRNePc_bab\cYb\bRLLLH
ZV__We\cYKbZc_c`eQ]`_deQb^bZV`^WLe9d_,X[,`daeRbKF
abZcY_ce\d_W_eRbKba_c`e[W`Yd`]I]X]a]eUc[_bZV`_d`^]L
%cNe;c`PbSeQc_^bLLLeDZ^]ae;VMdaH]aeQdRcYcIb_c`b
UdSYdeV_\d[eTRc`ceda_]eSda_]e\c^Zd\]RNeHUcZdR
d^d\HdeH<da`]He\Wd\c_cXbeZdGdaecX[beRd\daeDC`b[d
Zc`_b_c`beQbUbeBc\d_e;c`PbSHbaecY`dC]a]eOcPb`^b_c`L
.Z_ceXV`W_d`eXV`^W_d`e[bNeBc\d_e;c`PbSeH<da`]
^cMb_b\He^c`IcXbacNeH@_b\^ceXbKb`_beUb`e^cMac[eZV[
d`[d^dS_d`He^c^bLeEb`e^cNeH6aIc_c\ceZdGY][YdaeXVa`d
[d`d`ePc`cIcMb\LLLHe^c\cRe\b/
@ZPdK_d`eV_XWaNeZdebaIc_c\ceXVaWIWa^deT_[c\F
bRbeUcMca\cZbGeOc[bGeQb^c`XceaceZdGd`^][?e2cZXc
[bNeQTRc_eQTRc_eHbaIc_c\cHeZdGX]ae^bZceXTGc`eZcY[b_F
c`_ce9dRbacH^caeXV`W\_We;cP_cYeEd[da_]M]HadeQcF
Yb`b_^bLeETYTaeGd`de\c`[cR_c`beVadeUdM_da^]Le7VaF
`dLLLeH@`[cae[d[Y]NeXdUdKeH^deYVG_daY]eZdGY]He^bZc
QTa_c`Ice\c^Zd^deJPceJPceUbYb`b_c\c^bLeDZa]e\cF
^ZdNe $eZ]_^]`eXdUdK_d`de[d^d`eOd_]SdaeEdSUd[da
@`^VMdaHde\dYbacFXWd`ce[TC`c^bZV`eSb\^bL
483H^caeZT[Xc[eCdbR_ce&e\b_Zd`e^V_d`e[`c^b
O][d`\d[ebObaeUb`eQcIc^ceUb_\c\e[dOeZdXdeZdG]_^]L
;Jac\baeEdSUd[da]e@IcPbYNe483eEdS[da]e9V`XY
BJK_c`H^caeWRWaePcedZ`]aY]_]eUb`e\c[YWGed_\dX]eTRF
c`bacee<c\\WRe$ H^ceZdGY]M]edO][_d\d^dNe48F
3HabaeJac`^bMbeUTYTaeZdXdeJac`b_c`babae<E88HZc
XWaW_^WMWaWePce8cI_bXHbaeQcIceQTa^TR
Od_]S\dX]Z_deUWeZdXd_d`]ae[]XdeXT`c^ceZT`T`_TMc
Qb`^bMbabe^b_ceQcYb`\bSYbLe483e^b`c[YbC_c`b
^VM`W_YWXWa^deZdXdeZdG]_\dX]eT_[c\bRbaeYc_\dSd
^cP`b\Ib_c`babNeHc\Gc`Zd_bXY_c`baeXVXZd_bXY_c`babHN
HW_WXV_IW_d`]HeKbOe`dKdYX]RecY\c^bNePc_KdX]_
[WYWG_dSY]`\d^]L
3d[dYLLL
483HZbe[VPdaNe^cMb_e&e\b_Zd`e^V_d`dedPWOedOda
e\b_Zd`e@W`VHZdeKdPdd_da]ebKd_cXbeZdGda
@`^VMdaeUWe\WKYc`c\_c`bedIdZbGe[WYWG_dSY]`^]L
Bc\d_e;c`PbSecaC_dXZVaeKc^cCbabe&$N&eV_d`d[
dO][_d^]M]a^deUb`eYdG]a\d^][_d`]e[d_\]SY]LeDZa]e\F
c^ZdNeSb\^beT_[c\bRbeZ]__d`IdeYc[eKdac_becaC_dXZVaF
_deZJacYcaeEdSUd[dae@`^VMdaHdeKc`eQTaeKd[d`cY
cY\cZbe\d`bCcYeUb_bZV`Le<T`[bZcHZbe483H^cae[`c^b
^b_cacaeT_[ceKd_ba^caNeDC`b[dH^daeDXZdHZde[d^d`
Zd`^]\ec_beWRdYdaeT_[ceKd_baceQcYb`\cabaeUc^c_bab
J^cY\cZceOd_]S]ZV`_d`L
H5cabe<T`[bZcHabae\b\d`]adeH^b[YdYJ`He^c\c[NeUW
Uc^c_beJ^cY\cabaeXd^cIce_daX\daeCdd_bZcYba^ca
bUd`cYYb`LeB]_]O^d`VM_We^deDE;ePceDP`WGdHa]a
@`^VMdae<T`[bZcXbabeXcP\c^bMbabe^b_ceQcYb`\c[_c
\dYdKeUb`eScZeXJZ_c^bMbabeXda]ZV`LeBc\d_e;c`PbS_b
QTa_c`b\bRbeOV[eXcP\bS_c`^bed\dNeXJ\T`QcePd_bXb
QTa_c`b\bRbLLLeDZ^]ae;VMdae\c^ZdX]e^deUc__be[beV
QTa_c`beOV[eJR_c\bSL
8d^c\eJZ_ceOdM]`]aeQc_XbaNed_dZ]a]R]aeOdY]
d^dZ]eV_XWaLee!#"#!"
=e=e=e=
D\ce`be[deEdSe[dae5d`e^]\eI]eX]eVeceEbe^ceaAebae^We`WGe^We`W`eF
[caeB]Ue`]eXAedeQc_e\ceXbeaceace^ce\ce_b/eDEe;AeabaeUWe^TeRcZe^c
Ub`eZcYe[be_beXbeabaeB]Ue`]eXAe]eRbeZde`cYecYe\ceXbeOV[e\deabe^d`e^]`?e1`eF
Yde^deUb`eScZe_c`e^JeaTeZV`NeB]Ue`]XebObaeUb`eScZe_c`eYcReQ,Ke_dea]eF
ZV`LeEWe[ceXba?eD\ce`be[de>Eb`e_ceSb[eB]Ue`]eX:ebXeYbeZV`LeTae[T
O]e[de`]eJZe_c?eEbeRb\eB]Ue`]Xe_]e<T`[e_ce`bae#KcGeXbe^ceMb_ed\d(eOVeF
MWNeDPe`WeGdeEb`e_beMbeAaceQb`e\ceKcePceXbZe_ceW\e_de`]aeQJ_eQceXbaeF
^ceZdeSde\deZde`deR]?e7Vae`de^daeUWeaWaedI]eX]ea]eOV[eOce[c`e_c`
d\deSWedae^deYcKe_be[ceZbeQJ`e\TeZV`NeJReQT`e_TeMTePceVaWe`We^ceF
Mb_Ne\d^e^beO]e[d`e_de`]e^TeSTeaTeZV`e_d`?
=e=e=e=
D\ce`be[deEdSe[dae5d`e^]\eI]eX]eVeceEbe^caNeB]Ue`]eXAeYde_be^c`eF
_c`e_ceUdSe_dYeY]eM]eYce\dXe_de`]eXbePb_eYc\eXb_eIbe_c`e_ce^cePd\ecYeYbe`b`eF
[cae>OJeRT\e_ceQce_ceIc[eC]`eXdYe_de`]e:edae_dYeY]Le5d_ea]Redae_dYe\d[e_d
[d_e\de^]Ne>XVeGde:eQJXeYc`e\ceZbe^cebKe\d_ecYe\ce^b'e>De`dea]Re^d
dae_deSde\dReXdea]RNe\Te^deKb_eV_deUbe_be`bRLeEWeaWeZdeGdeUbe_be`bRePc
ZdeGdeIdeM]Re^d?:e%dZeIdea]ead?e<cKe^be^ceUde[]aeXbR?e>5deZdeGd`eF
X]ea]RNeZde^deUbReZdGeY]e`]e`]R?:e^beZV`LeEWeadeQTOe_ce`beZceYc`e\bS<d\eRV`eUdeIdeUb`e^dPe`dea]S?
=e=e=e=
*ce[bNe<T`e[beZce0W\eKWe`bZceYbeAabaeYWeYWe\Weac/eEdSeUde[da
@`e^VeMdaNebOce`be^ce[cae^be\ceXce_ce_ce`bZe_ceWMe`dSe\d[eYdaePc
dae[deZdeG_dae_de`]eZdGe\d[eYdaeUdeS]ea]e[d_e^]e`de\]eZV`LedXeF
KbaQeYVeaAede>9deZ]`?:e^beZceIc[eKde_beZV[e[b?e1ZeXdNe[]eXdeUb`eRdeF
\daeJaeIceXbeace[de^d`e^TaeZdeZdeGVXeYde[VeZdaeUb`eYdPe`]ePd`e^]L
>%dae\beaWeY:eCbe_dae^beZV`e^W-e2ceV_e^WeVad/eEdSeUde[daeSb\eF
^be[cae^be^We`We\WeaWe[W`eYd`e\deZdeOde_]eS]eZV`LeB]Ue`]eXAedeUde[deId[
Kde_be[d_e\de^]e\ded_ceXcC?
=e=e=e=
*ce[bNeZde^beMc`eGd`eYbe_ce`bae_be^c`e_ce`beCd`[e_]e\]/eEbeRb\edXe_da
\WeKde_ceCcYeaceZdeG]eZV`eUWe[VeaWe^d/e9bOeUb`eScZeZdGe\]eZV`9cGeXbe\]eS]_e\]eS]_eWZWeZV`?e6[eYbe^d`ePce\WeKde_ceCceYbaec_eUb`e_beMb
b_ceB]Ue`]eXAe]ae^cCeYce`be^Te`Te_ceIc[ePceBB<0e#BWeRcZeB]Ue`]X
<T`[e0W\eKWe`beZceYb(eYde`beKbaeYVRe_We`dCe_de`]eade[d_e^]e`]e_deId[?e5deF
[]aeUb`eQce_ceIc[eYce<T`[ePdeYdae^dSe_de`]eD_e\daeZdeAZdePceZd
3`daeXdeAZdeQbe^c`eQbeUbNeB]Ue`]eXAedeQbe^c`e[cae^cNeDPe`WeGdeEb`e_beMbeF
Aae^cae>7IeKcaeQcaePbeRceXbe:ed_e\d[eRVe`Wae^de[de_deId[?
9deZdYeWZW`NeRde\daeWZWe\dRLe7WeWZW`Ne^TSe\daeWZWe\dR?
!#"#!"
SAYFA 12
SONDAKiKA GAZETESİ >>
28
17Mayıs
Şubat2014
2013Çarşamba
Perşembe
Yalnız yaşayan 91 yaşındaki İzzet Demir,
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
12 GÜNCEL
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast. 293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları 435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi 445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
441 41 70
Karataş
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
HUZUR EVİNE
HAYIR DEDİ
Aydın İl Sosyal Etüt
ve Proje Müdürlüğü
heyetinin, 'Egenin İncesi
Yaşlı Çınarlara Vefa' projesi
kapsamında ziyaret ettiği
91 yaşındaki İzzet Demir,
huzur evi teklifini
kabul etmedi
Y
ıllar önce tanımadığı birine sattığı evinde ölene kadar kalma
hakkının olduğunu belirten 91
yaşındaki yaşlı çınar İzzet Demir, "Ben
huzur evinde yapamam. Kendi evimde
yaşamak istiyorum. Evimi tanımadığım
birisine sattım. Ölene kadar oturma
hakkım var. Ölene kadar da evimde
kalacağım. 5 çocuğum var. Bir kızım
sahip çıkıyor, evlatlar dağıldı. Oğlanlar
evden kovdu. Kendi kendime idare
ediyorum. Bir kızım ara sıra gelip o ihtiyaçlarımız karşılıyor. Evimden ayrılmam. Huzur evinde yapamam. Ölene
kadar evimde kalacağım." dedi.
Aydın Valiliği tarafından sürdürülen
'Aydın'ın İncisi Yaşlı Çınarlara Vefa
Projesi' kapsamında yaşlılara sahip
çıkılmaya devam ediyor. Amaçlarının
yalnız, fakir, bakıma muhtaç yaşlıların
ihtiyaçlarını evde karşılanması, yaşamlarını sürdürmede özgüvenlerini
sürdürmelerinde devletin şefkat elinin
onarlın üzerinde olduğunu hissettirmek
olduğunu belirten Aydın İl Sosyal Etüt
ve Proje Müdürü Necati Doğru,
"Yaşlıları yalnızlıklarını unutturarak
yalnızlık kaygısından uzaklaştırmak
sosyal yardımlaşa ve dayanışmayı
sağlamak istiyoruz. Diğer kurum ve
kuruluşların da yardımlarıyla
yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Yaşlı çınarlarımızın her türlü ihtiyaç ve isteklerini yerinde gidererek onlara sahip
çıkıyoruz." şeklinde konuştu.
Sosyal devlet olma gereği olarak
yaşlılara sahip çıkılması gerektiğini belirten Aydın Vali Yardımcısı Abdullah
Aslan, “Gerek şehir içinde gerek köylerimiz de yaşlılarımızı arayıp buluyoruz. Onları maddi ve manevi olarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Yaşlılarımız, yaşın verdiği özellikler
dolayısıyla ilgiyle muhtaç. İlginin eksikliğini tamamlamaya çalışıyoruz.
Sosyal devlet yaşlı, çocuk, güçsüz,
ekonomik ve sosyal bakımdan zayıf
olan kişileri korumak ve kollamakla
yükümlü ve görevli. Son yıllarda sosyal
konularda kurumlarımız üzerlerine
düşeni yapmaya çalışıyorlar. Yaşlılar
daha yakından görüp ihtiyaçlarını
gideriyorlar. Yaşlılarımızı ziyaret edip
en azından hatırlarını sormalıyız. Bizim
de bu konudaki çalışmalarımız
çeşitlenerek devam edecek.” dedi.
Yapılan görüşmeler sonucunda 91
yaşındaki İzzet Demir’in sağlık sorunlarının çözümü, evdeki bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli
kurumlar çalışma başlattı. Aydın'ın İncisi Yaşlı Çınarlara Vefa Projesi’ne
destek veren Aydın Sanayici ve
İşadamları Derneği de İzzet dedenin yatak ihtiyacını gidereceğini belirtti.
Aydın Sanayici ve İş Adamları
Derneği (ASİAD) Kadın Komitesi
üyeleriyle birlikte ziyarete katılan
Genel Sekreteri Ömercan Berber, İzzet
Demir için üzerlerine düşeni en kısa zamanda yapacaklarını söyledi.(CİHAN)
Atık pillerinizi hazırladınız mı?
İ
zmir Büyükşehir Belediyesi ve TAP işbirliğinde
yapılan Atık Pil Kampanyası bu yıl 17. kez
düzenlenecek. 5, 6 ve 7 Haziran’da gerçekleştirilecek kampanyada en fazla atık pil toplayanlara cep telefonu, notebook, tablet pc, çaykahve makinesi, bisiklet ve fotoğraf makinası
gibi hediyeler verilecek. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, her yıl Çevre Haftası etkinlikleri
kapsamında düzenlediği ‘Atık Pil Kampanyası’ için start verdi. Bu yıl 17’inci kez
düzenlenecek kampanya, 5, 6 ve 7 Haziran
2014 tarihlerinde Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği (TAP) ve ilçe
belediyeleri işbirliğinde
gerçekleşecek. Kampanyaya katılmak isteyen
çevre dostları, yıl
boyunca topladıkları kullanılmış pilleri
etkinlik süresince Belediye’nin giriş kapısında kurulacak stanttaki kumbaralara atabilecek. 7 kategoride yapılacak kampanyada dereceye girenler,
cep telefonu, notebook, tablet pc, bisiklet, fotoğraf
makinası gibi birbirinden güzel hediyeler
kazanacak.
Kampanya, rekora doymuyor
Çevre bilinciyle Türkiye’nin en önde gelen kentlerinden biri olan İzmir’de ‘Atık Pil Kampanyası’
her yıl yeni bir rekor kırıyor. Her yaştan İzmirli’nin katıldığı kampanya çerçevesinde, 2007
yılında 8 ton, 2008 yılında 8.6 ton, 2009 yılında
13.4 ton, 2010 yılında 21.1 ton, 2011 yılında 25
ton, 2012 yılında 27.6 ton, 2013 yılında ise 29.1
ton atık pil toplanmıştı. Pillerin neden olduğu
çevre kirliliğini en aza indirmek ve doğaya
gelişigüzel atılan pillerin neden olduğu ciddi
tehlikeleri önlemek amacıyla düzenlenen örnek
kampanyanın bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Toplanan atık piller, Taşınabilir Pil Üreticileri
ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından belirlenen lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilecek.
Ödül töreni 10 Haziran’da
Atık Pil Kampanyası, yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları,
anaokulları ile muhtarlıklar olmak üzere toplam 7
kategoride düzenleniyor. Her kategoride dereceye
girenler, cep telefonu, notebook, tablet pc, bisiklet,
fotoğraf makinası, dijital fotoğraf çerçevesi, e-kitap okuyucu, yazıcı, satranç eğitim panosu ve
satranç takımı, dokunmatik akıllı tahta, çay/kahve
makinası gibi teşvik ödüllerine sahip olacak. Ödül
töreni, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 10 Haziran
2014 saat 18.00’de. (HABER MERKEZİ)
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
POLİKLİNİK TELEFONLARI
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
261 48 04
Eşrefpasa
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
Mayıs2013
2014Perşembe
Çarşamba
28Şubat
!! " ""! " Uzmanlar, iyot yetersizliğinin en yaygın hastalık gruplarından biri olan tiroid rahatsızlıklarını
tetiklediğini belirtiyor. Tiroid hastalıkları, kadınlarda erkeklere göre 20 kat daha fazla görülüyor
3>46C5@E!GP=O9NKQPFGPLOFNQ$LIEHKNLEME,N
16M@C@0LIOLQ/E7:Q/K:Q6H9PLQ(?J=JH8QBPB<JL
9PFGPMJHQ<KD5MPKJLIPLQANKNQEMPLQGNKENI
KP9PGFJ?MJHMPKJLJLQ6LOCMNQFOAO5MOKNLIOL
ANKNLNLQNBEGQBOGOKFN?MN>NQEMID>DLDQF6BMOIN:
/E7:Q/K:Q(?J=JH8Q4 Q%PBJFQ/@LBP
-NKENIQPKHJLIPMJHQP3GPFJQ6L2OFNLIOQNBEG
BOGOKFN?MN>NLOQ;OQ3P?MPMJ>JLPQAP>MJQEMPKPH
<OMN=OLQGNKENIQ9PFGPMJHMPKJQ9PHHJLIPQANM<N
;OKIN:Q(?J=JH8QHNMEQHPBAJ8QHNMEQ;OKOCOCO8
9PMFN?MNHQ<NANQ=NHPBOGMOKMOQEKGPBPQ7JHPANMOL
GNKENIQ9EKCELDLIPHNQI@?OLFN?MNHMOKNL8Q?P4
CPLMPQHN=NLNLQBP=PCQHPMNGOFNLN
I@=@KI@>@L@QP7JHMPIJ:Q1DQ9PFGPMJ>JLQIP9PQ7EH
HPIJLMPKIPQ<6K@MI@>@LOQINHHPGQ7OHOLQ(?J=JH8
'-NKENIQ9PFGPMPKJLJLQLOKOIOBFOQB@?IOQ+0N
HPIJLIJK:QPIJLMPKIPQOKHOHMOKOQ<6KOQ +4.
HPGQIP9PQ3P?MPQ<6K@MCOHGOINK:Q-@CQBP=MPKIP
EKGPBPQ7JHGJ>JQF6BMOLFOQIOQ.4+.QBP=
PKPFJLIPQIP9PQFJHMJHMPQEKGPBP
7JHPANMCOHGOINK:Q@2DGQFP>MJ>JQN7NLQA@B@H
6LOCQGP=JBPLQGNKENGQ9EKCELDLIPHNQIOL<OFN4
?MNHMOK8QIN>OKQEK<PLQ;OQFNFGOCMOKNL
7PMJ=CPFJLJQIPQEMDCFD?QOGHNMOBOANMCOHGOINK:*
IOIN:Q%OGPAEMN?CPQN7NLQ9PBPGNQANKQOMOCOLG
EMPLQNBEIDLQ3N?NHFOMQ;OQ?N9NLFOM
3ELHFNBELMPKJLQ7E>DLIPQKEM
EBLPIJ>JLPQINHHPGQ7OHOLQ(?J=JH8
NBEIDLQIE>PIPQOLQ7EHQGE5KPHGP
;OQIOLN?QFDBDLIPQADMDLID>DLD
AOMNKGGN:
""$# $ !#$
$$"!#
"
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türk halkı 2013
yılında kişi başı 24,79 kutu ilaç tüketti, bu ilaçlar
için kişi başı yaklaşık 204 lira harcama yapıldı
Ülkemizde 2002 yılında yılda 699 milyon kutu ilaç
tüketilirken bu rakam geçen yıl 2002 yılına göre yüzde
172 artarak 1 milyar 901 milyon kutuya ulaştı. Aynı
dönemde kamunun ilaç harcaması ise 2013 yılı
fiyatlarıyla 14 milyar 567 milyon TL ’den sadece yüzde 8
artarak 15 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı, 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre 853 hastane, 126 Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi/Hastanesi, 189 semt polikliniği 21 bin 175 Aile
Hekimliği Birimi, 971 Toplum Sağlığı Merkezi, 183 Ana
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, 177 Verem
Savaş Dispanseri, 5 bin 594 Sağlık Evi, 2 bin 72 112 Acil
Yardım İstasyonu, 134 Kanser Erken Teşhis Tarama ve
Eğitim Merkezi (KETEM), 39 Sıtma Laboratuvarı, 10 Hava
Limanı Sağlık Denetleme Merkezi ve 35 Sahil Sağlık
Denetleme Merkezi bulunuyor.
Hekim sayısı 2013 yılı itibariyle 133 bin 775’i bulurken,
toplam sağlık personeli sayısı 735 bine ulaştı. Yüz bin
kişiye düşen hekim sayısı 174, diş hekimi 29, eczacı 35,
ebe ve hemşire 252 olarak belirlendi. 133 bin 775
hekimin 73 bin 886’sini uzman hekimler, 38 bin 572’sini
pratisyen hekimler ve 21 bin 317’sini Asistan hekimler
oluşturuyor. Sağlık personeli sayılarına bakıldığında
diğer sağlık personeli sayıları ise şöyle: “22 bin 295 diş
hekimi, 27 bin 12 eczacı, 139 bin 544 hemşire, 53 bin 427
ebe, 134 bin 448 diğer sağlık personeli ve 224 bin 618
diğer personel ve hizmet alımı.” Yüz bir kişiye Avrupa
Birliği ülkelerinde 326 ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Avrupa Bölgesi Ortalamasına göre 333 hekim düşerken
bu rakam ülkemizde yüz bin kişiye 174 olarak
gerçekleşti. Çocukluk dönemi aşılama takviminde 2002
yılında 7 tane olan aşı sayısını 13’e çıkardığı belirtilen raporda, “Anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 2002
yılında 64 iken 2013 yılında 15,9’a düştü. Anne sütünün
teşviki amacıyla ‘Bebek Dostu Hastane’ uygulaması
başlatıldı. Bebek Dostu Hastane sayısı 2002’de 141 iken
2013 yılında bin 7 oldu. Aile hekimliği öncesinde birinci
basamak sağlık tesislerinde 17 bin 800 hekim görev yaparken 2013 itibarıyla 6 bin 756 aile sağlığı merkezinde
21 bin 175 hekim görev yapmaktadır. Böylece
vatandaşlarımızın hekime daha kolay ulaşabilmesini
sağladık. 2013 sonu itibarıyla 3 bin 621 kişiye bir aile
hekimi hizmet vermektedir.” denildi.
KİŞİ BAŞI HEKİME MÜRACAAT SAYISI 8,2 OLDU
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber hastaların
hekime ulaşması kolaylaştırılırken, bunun en önemli
göstergesi de kişi başı hekime müracaat sayısındaki
artış oldu. 2002 yılında 3,2 olan Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı 2013 yılı itibariyle 8,2 oldu. Birinci, ikinci ve
üçüncü basamaktaki sağlık birimlerinde toplam
muayene sayısı 2002 yılında 209 milyon iken bu rakam
2013 yılında 628 milyona yükseldi. Kamu İlaç Tüketimi
ve Harcamalarındaki Değişim rakamlarına göre 2002’de
699 milyon kutu ilaç tüketilirken bu rakam geçen yıl
yüzde 172 artışla bir milyar 901 milyon kutuya çıktı. Bu
rakam 2012 yılında 1,77 milyar kutu, 2011 yılında 1,72
milyar kutu, 2010 yılında 1,78 milyar kutu, 2009 yılında
1,53 milyar kutu, 2008 yılında 1,48 milyar kutu, 2007
yılında 1,40 milyar kutu, 2006 yılında da 1,29 milyar kutu
düzeyindeydi. Türkiye'de geçen yıl kişi başı ilaç tüketimi
24,79 kutu ve 204 lira olarak belirlendi. 2013 yılında ilaca
15 milyar 753 milyon TL harcama yapıldı.
Son on bir yılda 650’si yeni hastane ve hastane ek
bloğu, bin 593’ü birinci basamak sağlık kuruluşu olmak
üzere 2 bin 243 sağlık tesisinin tamamlanarak halkın
hizmetine sunulduğu vurgulanan raporda, “Hastane yatak sayımıza 41 bini aşkın yeni hasta yatağı ekledik. Bu
dönemde yapılan hasta odalarının yüzde 80’i içinde
banyosu, tuvaleti, televizyonu, buzdolabı, telefonu ve refakatçi koltuğu olan nitelikli hasta yatağıdır. 1993-2002
yılları arasında 311 adet yeni hastane ve hastane ek
bloğu tamamlanmışken 2003-2013 yılları arasında 650
yeni hastane ve hastane ek bloğu tamamlayarak hizmete
sunduk.” ifadelerine yer verildi. (CİHAN)
%/B:/.EA;8<EE
A-<A;D0?
/@LBPQ&P>MJHQ(K<@G@
QGPKP3JLIPLQAOMNKMOLOL
<@LM@HQNBEGQN9GNBP2JQNFOQBP=QID4
KDCDLPQ<6KOQIO>N=NBEK:Q.4+QBP=
PKPFJQHN=NMOKNLQN7NLQ<@LM@HQ.
CNHKE<KPCQNBEGQN9GNBP2J
EMDKHOL8QADQCNHGPKQ4 QBP=
PKPFJLIPHNMOKQN7NLQNFOQ .
CNHKE<KPCPQ7JHJBEK:QOL7
OKN=HNLMOKIOQADQKPHPCQ +.
CNHKE<KPCPQIPBPLJBEK:
PCNMOMOKIOQ;OQOC?NKCO
FJKPFJLIPQNFOQHN=NMOKNLQ<@LM@HQNB4
EGQN9GNBP2JQ..QCNHKE<KPCP
HPIPKQ7JHPANMNBEK:Q
7/<EA;8<E.D;BD!?
/E7:Q/K:Q(?J=JH8QNBEGQN7NL
6LOCMNQANKQHPBLPHQEMPKPHQNFO
F@G@Q<6FGOKIN:Q(?J=JH8Q&@GQIJ=JLIPHNQBNBO2OHMOKQ;O
N7COQFDBDLIPHNQNBEGQCNHGPKJQNLFPLMPKQN7NLQAOFN
9PB;PLMPKJLJLQIE>PMQBOCMOKNLIOHNQNBEGQCNHGPKJQIPQ9PB4
;PLMPKQN7NLQBOGOKFN?INK:Q&@GQ;OQF@GQ@K@LMOKNQOLQ6LOCMN
NBEGQHPBLP>JQAOFNLMOKINK:Q/E>PMQNBEGQN7OKOLMOK
N=MOLCOCN=QIOLN?QGD?DQ;OQHPBPQGD?DIDK:QK<PLNHQF@G
;OQF@GQ@K@LMOKNLIOQNMP;OQBP5JMCPIJ>JQN7NLQNBEGQIP9P
I@=@HQEMPANMCOHGOINK:Q%O;FNCFOMQ;OQ2E>KP3N
3PKHMJMJHMPKQIPQF@GGOHNQNBEGQCNHGPKJQ@?OKNLIOQOGHNMNINK:
OLOMMNHMOQHJ=JLQNHNQHPGQIP9PQ3P?MPIJK:Q!FJMQN=MOCQ;O
5PFG6KN?PFBELQIPQF@GGOHNQNBEGQCNHGPKJLJQB@?IOQ+0O
;PKPLQEKPLMPKIPQI@=@KCOHGOINK:Q=OHMNLIOQHELD=GD:Q
#75E+@>9CE&>E5@9C@C+
,C64CE59,5@ ) )E>@C6,C9CE4@5C@C6#
%OCEKNPMQ!LHPKPQPFGPLOFNQ$LIEHKNLEME,N
16M@C@0LIOLQ/E7:Q/K:Q&NAOMQ$KGOH8QNBEGQOHFNHMN>NLNL
GNKENIQ9PFGPMJHMPKJLPQFOAO5QEMID>DLDQF6BMOIN:Q$KGOH8
'-NKENIQ9PFGPMJHMPKJLIPQFJHMJHMPQ<6K@MOLQAOMNKGNMOK
AEBDLIPQ=N=MNHQ;OBPQOMOQ<OMOLQBDCKD8Q9PMFN?MNH8QB4
EK<DLMDH8QHELFPLGKPFBELQ<@7M@>@8QHPAJ?MJH8Q2NMGGOQHD4
KDMDH8QHPAPMP=CP8QGDKDL2DBPQBPHMP=PLQKOLH
IO>N=NHMNHMOKNQ;OQPKGPLQFP7QI6H@MCOFNINK:*QIOIN:Q
/E7:Q/K:Q&NAOMQ$KGOH8QNBEGQOHFNHMN>NLIOLQHPB4
LPHMPLPLQKP9PGFJ?MJHMPKPQNMN=HNLQANM<NQ;OKIN:Q&NAOMQ$KGOH8
PNMOFNLIOQGNKENIQ9PFGPMJ>JQ6BH@F@QEMPLMPKJLQKNFHQPMGJLIP
EMID>DLDQ;DK<DMPBPKPH8Q'-NKENIQAO?N8Q<6K@L@C@QLEK4
CPMQEMFPQIPQ7PMJ=CPFJQLEKCPMQI@?OBIOQEMCPIJ>JQ?P4
CPLQ;@2DGGPHNQIN>OKQEK<PLMPKJQOGHNMOBOLQAP=HP
9PFGPMJHMPKPQLOIOLQEMPANMCOHGOINK:Q-NKENINLQ7EH
7PMJ=CPFJQEMPKPHQANMNLOLQ09N5OKGNKENIN00Q;OQP?Q7PMJ=CPFJ
EMPKPHQGPLJCMPLPLQ09N5EGNKENIN00QKP9PGFJ?MJHMPKJLJLQOL4
IEHKNLEME,NQCDPBOLOFNQ;OQAPFNGQHPLQGOGHNHMOKNQNMO
PLMP=JMCPFJQFELQIOKO2OQHEMPBIJK:QQ
-NKENIQAO?NLNLQA@B@COFNQNFOQ<DPGKQ9PFGPMJ>JLPQBEM
P7CPHGPIJK:QDPGK8Q'LEI@M*QIOLNMOLQBDCKDMPKJQN7OKO4
ANMCOHGOINK:QEI@M@LQGOF5NGQOINMCOFNQIDKDCDLIP8QDM4
GKPFELE<KP3NQNMOQIO>OKMOLINKNMN5QBP5JFJLJLQ;O
AEBDGMPKJLJLQAOMNKMOLCOFNQ<OKOHCOHGOINK:Q(?OMMNHMO
PNMOFNLIOQGNKENIQHPLFOKNQ6BH@F@QEMPLMPKIP8QKPIBPFBELP
CPKD?QHPMCJ=QHN=NMOKIOQ;OQPBKJ2PQLEI@M@LQA@B@H
EMID>DQ;OBPQ=@59OMNQ6?OMMNHMOKQ<6FGOKIN>NQIDKDCMPKIP
ADQBDCKDMPKJLQHPLFOKQ9@2KOMOKNQN7OKN5QN7OKCOIN>NQCDG4
MPHPQPKP=GJKJMCPMJIJK:*QP7JHMPCPFJLIPQADMDLID:Q
'-NKENIQHPLFOKMOKN8QOKHOLQI6LOCIO
BPHPMPLIJHMPKJLIPQHOCEGOKP5NQ;OQKPIBEGOKP5NBOQ<OKOH
HPMCPIPLQGOIP;NQOINMOANMOLQ9PFGPMJHMPKIJK:*QINBOL
$KGOH8QQ'-NKENIQLEI@MMOKNLNLQHPLFOKQKNFHNLNQAOMNKMOCOIO
DMGKPFELQO=MN>NLIOQHDMMPLJMPLQGNKENIQNL2OQN>LOQPF5NKPFB4
ELQANBE5FNFN0QB6LGOCN8Q9PFGPMJ>JLQGPLJFJLJL
HELDMCPFJLJQ;OQPCOMNBPGPQ<OKOHQHPMCPIPLQGOIP;N
OINMCOFNLNQFP>MPCPHGPIJK:Q1DQLOIOLMOQ6?OMMNHMOQ@MHOC4
N?Q<NANQGNKENIQ9PFGPMJHMPKJLJLQBPB<JLQEMID>DQA6M<OMOKIO
GNKENIQCDPBOLOQ;OQGPKPCPMPKJLQBP5JMCPFJQ9PBPGNQ6LOC
GP=JCPHGPIJK:*QN3PIOMOKNLNQHDMMPLIJ:QOCQI@LBPIPQ9OC
IOQ@MHOIOQFJHMJHMPQ<6K@MOLQGNKENIQ9PFGPMJHMPKJLJLQIE>KD
GPLJQ;OQDB<DLQGOIP;NQB6LGOCMOKNQFPBOFNLIO
6LMOLOANMO2O>NLNQPHGPKPLQ$KGOH8Q=DLMPKJQF6BMOINQ
'-NKENIQ9EKCELMPKJLPQAP>MJQKP9PGFJ?MJHMPKJLQAOMNKGN4
MOKNQFGKOFQ;OBPQIO5KOFBELQ<NANQAP=HPQKP9PGFJ?MJHMPKJL
AOMNKGNMOKNBMOQHPKJ=GJKJMPKPHQ<6?QPKIJQOINMOANMCOHGOINK:
-NKENIQ9PFGPMJHMPKJLIPQFJHMJHMPQ<6K@MOLQAOMNKGNMOK
AEBDLIPQ=N=MNHQ;OBPQOMOQ<OMOLQBDCKD8Q9PMFN?MNH8QB4
EK<DLMDH8QHELFPLGKPFBELQ<@7M@>@8QHPAJ?MJH8Q2NMGGOQHD4
KDMDH8QHPAPMP=CP8QGDKDL2DBPQBPHMP=PLQKOLH
IO>N=NHMNHMOKNQ;OQPKGPLQFP7QI6H@MCOFNINK:Q1DLMPKJLQBPLJ
FJKPQGNKENINLQP?Q7PMJ=GJ>JQ9N5EGNKENINQIDKDCDLIPQ7PADH
@=@COQ;OQFE>D>PQGP9PCC@MF@?M@H8QGNKENINLQ7EH
7PMJ=GJ>JQ9N5OKGNKENINQKP9PGFJ?MJ>JLIPQNFOQP=JKJQGOKMOCOQ;O
FJ2P>PQGP9PCC@MF@?M@HQAOMNKGNMOKNQEKGPBPQ7JHCPHGPIJK:
1DQ9PFGPMJHMPKJLQOLQBPB<JLQAOMNKGNMOKNLIOLQANKQIN>OKNQNFO
<6?Q7JHJHMJ>JIJK:Q1DQAOMNKGNMOKNLQANKQ;OBPQANKIOL
3P?MPFJLJLQHOLINFNLIOQEMID>DLDQI@=@LOLQHN=NMOK8
CDPBOLOQ;OQGOGHNHMOKQN7NLQOLIEHKNLEME,NQ;OQCOGPAEMN?4
CPQ9PFGPMJHMPKJQD?CPLJLPQAP=;DKCPMJIJK:*Q
(0A-DB*
$!$# $""!$
""!$##!##$!$# Bel ağrısının, dünya genelindeki pek çok insanın karşılaşabildiği bir hastalık olduğunu belirten Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Cımbız, bel
ağrısının zamanla fiziksel ve zihinsel travmalara yol açabileceğini söyledi
C6&>E/)C&>69C,>9CEN?BEGOKP5NQ;OQ"O9PANMN4
GPFBELQ16M@CQ1P=HPLJQ;OQN?BEGOKP5NQ;OQ"O9P4
ANMNGPFBELQ
B<DMPCPQ;OQ!KP=GJKCPQ%OKHO?N
%@I@K@Q#KE3:Q/K:Q!MNQ)JCAJ?8QAOMQP>KJMPKJLJL
A@B@HQANKQHJFCJLJL8QGOIP;NBOQ<OKOHQHPMCPHFJ?JL
INLMOLCOBMOQ;OQFJ2PHQAPLBEBMPQHOLINMN>NLIOL
<O7GN>NLNQINMOQ<OGNKIN:Q#KE3:Q)JCAJ?8QAP?J
I6LOCMOKIOQNFOQADQAOMQP>KJMPKJLJL8QBE>DLQGOIP;N
N9GNBP2JQIDBDMID>DLDQ;OQANKOBMOKNQN=Q<6KOCO?
9PMOQANMOQ<OGNKOANMIN>NLNQF6BMOIN:
1DQIDKDCDLQANKOBMOKNQ?N9NLFOMQ;OQ3N?NHFOM
P7JIPLQEMDCFD?QOGHNMOIN>NQ@?OKNLIOQIDKPL
)JCAP?8QAOMQP>KJMPKJLJLQGOCOMQLOIOLNLNLQ3JGJH
EMID>DLDQF6BMOIN:Q)JCAJ?8QJGJHQA@G@LQNLFPL4
MPKIPQADMDLPLQANKQKP9PGFJ?MJHQ;OQ3JGJ>JLQ<OLOM
NGNAPKNBMOQANKQNBNMO=GNKCOQ<6KO;NQ;PKIJK:Q1DQ<6KO;
AOMQP>KJFJLPQFOAO5QEMPLQ3JGJHGPQIPQ<O7OKMNINK
3PHPGQAP?JQP>JKQ;PHPMPKIPQ;@2DIDLQHOLINLNQEL4
PKCPQ<6KO;NQIO;KOQIJ=JQHPMPANMCOHGOINK:QIOIN:Q
13=E78B':D=?BDE%=2E
D32:A;D<E;D$3D.E;DB:?"1
1OMQHJFCJLJLQ;@2DGQCOHPLN?CPFJLJLQ7EH
6LOCMNQANKQLEHGPFJLJQGO=HNMQOGGN>NLNQAOMNKGOLQ#KE3:
)JCAJ?8Q1DQFOAO5MOQBP5JMPLQOLQA@B@H
BPLMJ=MPKIPLQANKNQ%"QFELD2DLDLQPKIJLIPL
PCOMNBPGPQAP=;DKDMCPFJIJK:Q%"0JLQGO=9NF
LEHGPFJLIPHNQIE>KDMDHQEKPLJQB@?IOQ+.0INK:Q1D
FOAO5MOQIEHGEKMPKJLQNMHQOGP5GPQNMP7MJQGOIP;NBN
DB<DMPCPFJQ<OKOHNK:Q!BKJ2P8QAOMQPCOMNBPGJLJ8QGO4
IP;NQF@KO2NLIOQOLQFELQ7PKOQEMPKPH
I@=@LCOMNBN?:QINBOQHELD=GD:Q
18A7ED:?"DB:D=?B?B
8<'=3DE$8A7;8B'
2:ED!=?7?B?E<2<A.:2=1
@L@C@?IOQAOMQP>KJFJLIPLQOLQ7EHQ=NHPBOG
OIOLQ<KDADLQ9N?COGQFJLJ3JLIPQ7PMJ=PLQE3NF
7PMJ=PLMPKJQEMID>DLDQF6BMOBOL
#KE3:Q)JCAJ?8QE3NFQ7PMJ=PLMPKJLJL
IO;PCMJQEGDKCPQ5E?NFBELDLIP
EMIDHMPKJQN7NLQBE>DLQAOMQP>KJFJ
7OHGN>NLNQF6BMOIN:Q#KE3:Q)JCAJ?8
=DLMPKJQHPBIOGGNQ1DLDLQGOCOMQLO4
IOLNQECDK<PIPHNQINFHMOKNL
IO;PCMJQPKHPBPQIE>KDQNGNMCN=QANK
5E?NFBELIPQADMDLCPFJQ;OQFNLNKMOKO
APFHJQBP5CPFJIJK:Q3NF
7PMJ=PLMPKJLJLQEGDKCPQ5E?NFBELD
I@?OMGCOMOKNQ<OKOHCOHGOINK:Q1OM
P>KJFJLJQ6LMOCOLNLQFPLJMPLJLQPH4
FNLOQ7EHQIP9PQHEMPBQEMID>DLD
F6BMOBOLQ#KE3:Q)JCAJ?8QADLDLQN7NL
OLQDB<DLQBEMDLQIPQO<?OKFN?NLQBP54
CPHGPLQ<O7GN>NLOQIO>NLIN:Q#KE3:Q/K:Q!MNQ)JCAJ?8
'@2DIDCD?IPHNQA@G@LQBP5JMPKQANKQ9PKOHOG
COHPLN?CPFJLPQ<6KOQGPFPKMPLCJ=GJK:Q@LIOQOL
P?Q+4QFPPGQ9PKOHOGQOGCOQFP>MJHMJQANKQA@LBOQN7NL
FELQIOKO2OQ6LOCMN:Q1OMQP>KJFJLIPLQHDKGDMCPH
N7NLQBP5JMCPFJQ<OKOHOLQOLQGOCOMQ=OBQB@K@COH8
F5EKQBP5CPH8QPFPLF6KQHDMMPLCPIPLQCOKIN;OL
7JHCPHQ<NANQ;@2DIPQINLPCN?CQHPGPL
3PPMNBOGMOKIOQADMDLCPHQ<OKOH:*QINBOKOH8QAOM
P>KJFJLIPLQHDKGDMCPQBEMMPKJLJQP7JHMPIJ:QQ
(0A-DB*
!"!" !!""" "!!"
=>@>+94@4CED?CPLJQ&OK5NMQ1N9NK8Q QANL
BJMMJHQ<O7CN=NQNMOQOGHNMNQIOFGOHMOBN2NQ;O
GPCPCMPBJ2JQGOIP;NQB6LGOCMOKNLIOLQEMPLQ"O4
3MOHFEME,N0LNLQ&OKOAKPMQ#PMFB0MN
9PFGPMPKJLPQDCDGQEMID>DLDQF6BMOIN:
!BPHMPKJLQ;@2DIDLQPBLPFJQEMID>D
6>KOGNFNLOQIPBPLPLQB6LGOCNLQOL4
<OMMNQ<KD5MPKJLIPQOGHNMNQ;OQFELD7
PMJLPLQANKQDB<DMPCPQEMID>DLP
N=PKOGQOIOLQ&OK5NMQ1N9NK8QGOIP;NBO
NMN=HNLQBP5GJ>JQP7JHMPCPIP8QKO3MOH4
FEME,NQDB<DMPCPFJLJLQFELQBJMMPKIPL
IO;MOGQGPKP3JLIPLQIOFGOHMOLOKOHQPM4
GOKLPGN3QGJ5QEMPKPHQHPADM
<6K@MI@>@L@Q9PGJKMPGGJ:Q"O3MOHFEME,N
DB<DMPCPFJBMPQFOKOAKPMQ5PMFBQ9PFGPMPKJ
BPLJQFJKPQEGN?CN7OQI6L@HM@H8
O5NMO5FNFPKP8QCOLGPM4?N9NLFOMQ<OKNMNH8
COLGPMQCEGEK4?N9NLFOMQ;OQAOIOLFOMQ<OKNMNH8Q3OM78
AOBNLQGKP;CPMPKJ8QIE>DCQ3OM2N8QB@K@COQ;O
HELD=CPQ<OKNMNHMOKN8QIELQFOLIKE4
CD8QF5NLPQAN3NIPQFNLNKQ9PFPKJ
<NANQL6KEME,NHQKP9PGFJ?MJHMPKIP
OL<OMMNMOKOQ3PBIPMJQ;OQFELD7
PMJLIJ>JLPQN=PKOGQOIOLQ1N9NK8
AP=PKJMJQFELD7MPKJQ6KLOH4
MOKMOQPLMPGGJ:Q"O3MOHFEME<
1N9NK8QB6LGOCNLQFOKOAKPM
5PMFBQ9PFGPMPKJLIPHNQOGH4
NFNLNQNFOQ=6BMOQN3PIOQOGGN
'PFPKMJQEMPLQA6M<OMOK
PBPHGPHNQFNLNKQFEL
D7MPKJLIPQ;OKNMOLQAPFJL7
DBPKJMPKJQNMOQ6KLO>NLQFP>
PBPHGPLQHELD=CPQCOKHO?N
FNLNKNLNQDBPKPKPHQAOBNLIOHN
LEHGPBPQNMOGNQ<6LIOKNMCOFNQ;OQ9PFPKMJQFNLNKNLQPH4
GN3Q9PMOQ<O7N5Q;@2DIPQIE>KDQHECDGQ;OKCOFNLN
FP>MPCPHQ<NANQDBPKJMPKQ;OKNMOKOHQFELD2PQDMP=JMJK:
"O3MOHFEME,NQDB<DMPCPFJQNMOQFOKOAKPMQ5PMFB0MNQANK
7E2D>DLQPIJCQPGPANMCOFN8QHELD=PANMCOFN8
PM<JFJLJLQPKGCPFJ8QF5PFG?NGOLNLQP?PMCPFJ8
HPAJ?MJ>JLQI@?OMCOFN8QBOCO4N7COLNL
HEMPBMP=GJKJMCPFJQ;OQ9PBPGJLJQHOLINQHOLINLOQIO4
;PCQOGGNKOANMCOFNQFP>MPLJBEK:*
1N9NK8Q .4 +QFOPLFMJHQKO3MOHFEME,N
DB<DMPCPFJLIPLQFELKPQ9PFGPIPQHPAJ?MJHGPQKP4
9PGMPCP8QF5PFG?NGOQIOQP?PMCP8Q<O;=OCO8QGO5HN4
MOKNLQPKGCPFJ7E>DQ?PCPLQ<6K@M@KQ<NAN
<OMN=COMOKQ<6K@MCOBOQAP=MPIJ>JLJ8Q9PKOHOGMOKNL
7E>PMIJ>J8Q9PFGPLJLQI@?OLMNQFOPLFMPKQF@KOFNLIO
IO;PCQOINMIN>NLIOQB@K@BOANMCO8QHELD=PANMCO
<NANQOGHNMOKNQ<6K@MI@>@L@QHPBIOGGN:Q
(0A-DB*
2014 Çarşamba
28 Mayıs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Soma'daki faciadan hem resmi kurumların hem de işletmenin sorumlu olduğunu söyleyen Leoben
Montan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Horst Wagner, "Sorumluluk iki tarafa da aittir" dedi
Soma'da yaşanan maden faciası hakkında
konuşan Avrupa’nın madencilik alanında söz
sahibi okullarından Leoben Montan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Horst Wagner,
önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür
madenlerde mutlaka yaşam odası olması
gerektiğini söyleyen Wagner, yaşanan faciada sorumluluğun hem firmaya hem de kontrol organına ait olduğunu belirtti. Madencilik
alanında Avrupa’nın önemli isimlerinden
olan Wagner, "Maden işletmelerinde sorumluluk hem firmaya hem de kontrol organı olan
kuruma aittir. Birçok ülkede maden
işletmecileri yıllık işletme planlarını hazırlar
ve ilgili kurumun onayına sunar. Bu planda
güvenlik önlemlerinden hangi tür
çalışmaların yapılacağına detaylar yer alır.
İşletmedeki havanın kritik değerlerin üzerinde tutmak için neler yapılacağı anlatılır. İlgili kurum bu planları inceler ve onay verip
vermeyeceğini bildirir. Sorumluluk iki tarafa
da aittir. Maden işletmelerinde işletme ve resmi kurumlar birlikte sorumluluğu taşırlar." ifadelerini kullandı.25 yıl Güney Afrika’da
madenlerde çalışan 75 yaşındaki Avusturyalı
bilim adamı, "Resmi kurumlar madenleri
büyüklüklerine göre belli zaman aralıklarında
ziyaret ederek, güvenlik önlemlerinin alınıp
alınmadığını kontrol eder. Bununla birlikte
madende kullanılan aletlerin normlara uyup
uymadığı, işletme planında öngörülen
çalışmaların yapılıp yapılmadığını denetler."
tespitinde bulundu.Avusturyalı akademisyen,
"Sistem birçok alt birimden oluşturulmalı ve
bir alanda sorun yaşandığında hava tekniği
açısından bu alan izole edilerek yangında
çıkan gazlar izole edilebilmeli."
değerlendirmesinde bulundu.Soma’daki kaza
sonrasında madencilerin fotoğraflarını
dikkatlice incelediğini belirten Wagner
"Fotoğraflarda ‘ferdi kurtarıcı filtre’ olarak
adlandırılan gaz maskeleri gördüm. Bunlar
havadaki oksijeni filtreleyen maskeler ve oksijenin havadaki yüzde 17’lik kritik oranın
altına düştüğü takdirde devre dışı kalıyor.
Yangın sırasında bilindiği gibi havadaki oksijenin tüketiliyor. Oksijen yüzde 17’nin altına
düştüğünde madenciler boğuluyorlar. Bu
yüzden son yıllarda yeni maskeler
kullanılıyor." dedi. Wagner son yıllarda
üretilen oksijenli ferdi kurtarıcı maskelerin
kullanılmaya başlandığını ve bu maskelerin
karbonmonoksiti filtrelediğini, temiz hava
ihtiyacını sağladığını ve oksijensiz ortamda
da ilerlemeyi mümkün kıldığını
+,%1.).)0+
+.0%#.0,.1,)
Şifa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar
Topluluğu (ŞÜBAT)'nun yürüttüğü "İbni
Sina" projesi kapsamında İzmir’deki 10
liseden toplam 175 öğrenci, bir aylık
eğitim alarak şimdiden üniversiteli
olmanın ayrıcalığını yaşadı
ŞÜBAT'ın bu yıl ilk kez hayata geçirdiği projeyle
lise 2. ve 3. sınıf öğrencileri üniversiteyle erkenden
tanıştı. Şifa Üniversitesi’nde yaklaşık bir ay hafta
sonları öğretim üyelerinden ders alan, laboratuvarlarda uygulamalara katılan liseliler, tıp fakültesiyle
ilgili bilgi sahibi oldu.Bir aylık eğitimin sonunda
öğrencilere İbni Sina Eğitim Programı Başarı
Sertifikası verildi. Bu amaçla düzenlenen törende
konuşan ŞÜBAT Akademik Danışmanı Doç. Dr.
Hüseyin Sarıbaşak, öğrencilerin sağlık alanındaki
meslekleri daha iyi tanımasını ve üniversite tercihi
yaparken daha bilinçli hareket etmesini
amaçladıklarını kaydetti. ŞÜBAT Başkanı, Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Talha Özüdoğru ise
topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Öğrencilere bilimsel bir bakış açısı kazandırmak
amacıyla faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar
birçok projeye imza attığını belirterek,
“Arkadaşlarımıza bilim insanı ruhu kazandırmaya
çalışıyoruz. İbni Sina, bugüne kadarki en büyük
projemiz oldu. Bu projeyle üniversite öğrencilerinin
dışına çıkıp İzmir’in önemli liselerinde okuyan
başarılı öğrenci arkadaşlarımızı hedefledik.” diye
konuştu.Törende lise öğrencilerine ve velilerine hitap eden Şifa Sağlık Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Ateş de sağlık eğitiminde usta çırak ilişkisinin önemine dikkat çekti. Sağlık eğitiminin yüzde 80
oranında deneyime dayalı olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Ateş, “İbni Sina projesini, bu anlamda çok
önemsiyorum. Bunu aynı zamanda bir danışmanlık
hizmeti olarak da düşünebiliriz, çünkü bu dönemde
yapılacak tercihler çok önemlidir. Öğrencinin, tercihlerinde hata yapmaması için doğru yönlendirilmesi gerekir.” dedi.(HABER MERKEZİ)
kaydetti.Madencilerin bir kısmında bu tür
maskeler de gördüğünü kaydeden Wagner
"Madeni incelemediğim için net bir
değerlendirme yapmam zor. İki maske türünü
de fiziki görünüşlerinden ayırt etmek
mümkün. Basit olanlarda metal bir dış yüzey
ve belde taşınan küçük bir kutucuk var. Yeni
olanlar ise siyah plastik örtü ile resimlerde
tanınabiliyor. Ama hangi kritere göre bu
maskelerin dağıtımının yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Oksijenli ferdi
kurtarıcı maskelerdeki oksijen miktarını
arabadaki benzine ve insanı da motora benzeten Wagner "Daha yapılı ve kilolu madenciler daha fazla oksijen ihtiyacı duyarlar. Hele
bir de fazla hareket ediyorlarsa oksijen tüketimi artar. Zayıf bir madenci daha uzun süre bu
maske ile hayatta kalabilir." dedi.Büyük
madenlerde daha büyük oksijen verecek aletlerin merkezi olarak bulundurulması ve
küçük oksijen ferdi kurtarıcıların madencilerin yanında taşınması gerektiğini belirten
Profesör Wagner "Bu şekilde bir patlama
anında daha uzun süreli oksijen ihtiyacı
karşılanabilir. Büyük yüksek standartlı
mekanizmaya sahip madenlerde oksijen
tedariki sağlayacak hareketli aletler tercih
edilir. Ayrıca büyük madenlerde belli
aralıklarla borular aracılığıyla verilen basınçlı
hava ile beslenen, içerisinde su ve bozulmayan gıda yer alan yaşam odaları bulunmak
zorunda." şeklinde konuştu.Elektrik trafosu
ve kabloların yetersizliği tartışmalarının
yaşandığı madenin elektrik sistemini de
değerlendiren Wagner, metan seviyesinin
yüzde 1’i geçmesi durumunda tüm elektrikli
araçları devre dışı bırakacak bir sistem
olması gerektiğini belirterek "Sistem birçok
alt birimden oluşturulmalı ve bir alanda
sorun yaşandığında hava tekniği açısından
bu alan izole edilerek yangında çıkan gazlar izole edilebilmeli." dedi.Wagner,
Avusturya’nın da dâhil olduğu birçok ülkenin
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 176
numaralı "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi"ni imzaladığını ve bunun
bahsettiği standartları sağladığını
belirtti.Avusturya en son 1998 yılında bir
maden kazası yaşamış, kayıp bir madenciyi
kurtarma çalışmalarına katılan 10 madenci
göçük sonucu hayatını kaybetmişti. Horst
Wagner, geçtiğimiz yıl Avusturya
Cumhurbaşkanı Heinz Fischer tarafından
madencilik alanında en yüksek ünvanla
ödüllendirilmişti.(CİHAN)
/$'/&"*1-$-&! .0+10,0#.10%.,00
İzmir’de pazaryerlerinin daha hijyen koşullarda tüketiciye hizmet
vereceğini kaydeden İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen,
eğitimlerini tamamlayan pazarcılara sertifikalarının verildiğini söyledi
0IQGPTQKVNTLTLPTJTRVUPOVOIQGUJSQPSQVU;UR
MFHSRPSRSRVGSQNU6UOTVN5QSRURMSVOERIDTRV.TLMUR
7QUDSR<V& KMT<VNIQUHLV?SV>UHLSNVAUCUV3SOV;EOVGSO:
N5QMSV;TPKDTRPTQKVJTOKRMTRVUPAUPSRMUQSRV.U%JSR
7BUNULUV'5RSNLSPUBUVOT3GTLKRTVFJSPSQULUHVMS
AUQUJEQ@V'5RSNLSPUOVASQSBU<V"V-SLLIH=TVOTMTQV>U:
%JSRVSBUNULURUV?SVGSQNU6UOTGKRKVTPLTJTRV3THTQ8K
SGRT6KVTBKQV8SHTUVLFSJJUMSPSQPSVOTQDKVOTQDKJT
OTPT8TO@=VMSMU@VJSPSQURVLTBMIQVMIQILMT
OTPLTGKVU;URV4THTQNSGUVAFRPSQUVSBUNULV?SQMUOPSQURU
>TNKQPTNTRV7QUDSR<V&/HLUQ=MSVGTMS8SV3THTQNSGUVAFR:
PSQUV4THTQVOIQIPLTLTONT@V2UHVMSV3THTQNSGUVAFRPSQU
$+VOUDUPUOVF;VTJQKVGKRK6VUPSVAFRMSV#+VOUDUJSV>U%JSR
SBUNULUV?SQUJEQIH@V)MTLKHTVOTJKNPKV!VCURVFJSLUH
?TQ@V2IRPTQKRVU;URMSVHUQTTNPTVIBQTDTRV?SVAKMTVGTNTR
CURV++=SVJTOKRVFJSLUHVJ5RSNLSPUOVOT3GTLKRT
AUQUJEQ@V-SLLIHVTJKRTVOTMTQVNFLVCI
TQOTMTDPTQKLKHKRVSBUNULPSQURUVNTLTLPTLTJK
3PTRPKJEQIH=VDSOPURMSVOERIDNI@7BUNULPSQUV0ERTO
.TPOV7BUNULV(SQOSHUVUPSVUDCUQPUBUVU;URMS
ASQ;SOPSDNUQMUOPSQURUVU6TMSVSMSRV7QUDSR<V&-FL
FJSPSQULUHUVCUPAUVGT>UCUVJT3TQTOVSBUNULPSQSVJ5R:
PSRMUQUJEQIH@V7BUNULPSQVMSV0ERTOV.TPOV7BUNUL
(SQOSHUV5BQSNLSRPSQUVNTQT6KRMTRV?SQUPUJEQ@V2SRV?S
EMTVJ5RSNU8UVTQOTMTDPTQKLKHVMTV>SQVSBUNULVGKRK6KRT
OTNKPTQTOVSBUNULPSQUVUHPUJEQV?SVASQSONUBURMSVOERI:
PTQV>TOOKRMTVASQSOSRVTJQKRNKPKVT;KOPTLTPTQKVMT
JT3KJEQIH@VJSPSQULUHURVUPSQUMSVLTBMIQVMIQILMT
OTPLTPTQKRKV5RPFJEQIH=VMSMU@
)MTRKRV>U%JSRVSBUNULPSQURURVAFRMSVVGTTNVFH:
SQURMSRVMFHSRPSRMUBURUVU6TMSVSMSRV0ERTOV.TPO
7BUNULV(SQOSHUV?SV9ODTLV,TRTNV)OIPIVLFMFQF
'TGURVHNFQOVUGS<V&7BUNULV 5RFPPFPSQUVTO6K=RMT
MFHSRPSRSRVSBUNULVGERIRMTVOTNKPKL8KPTQTVS:
JTJAKRVGUGNSLUVFHSQURMSRVOIQGVCUNUQLSVCSPASGU
?SQUPUJEQ@V0UDUV>UHLSNV?SQMUBUVGFQS8SVAS;SQPUVEPTR
CSPASPSQUV3THTQ8KPTQV?SVJTRPTQKRMTV;TPKDTRPTQKRV"
-SLLIH=TVOTMTQVSMURLSPSQUVHEQIRPI@V,SQNU6UOTVTP:
LTJTRPTQV#"+VPUQTMTRVCURVPUQTJTVOTMTQV3TQTV8SHTGK
UPSVOTQDKVOTQDKJTVOTPTCUPS8SO@=VMUJSVOERIDNI@V
-5QSRMSV+VOIQGUJSQSVGSQNU6UOTPTQKV/HLUQ
4THTQ8KPTQV)MTGKV2TDOTRKV.TLMURV7QUDSR<
2TDOTR?SOUPUV7QMEBTRVTH8TR<VASRSPVGSOQSNSQ
UOQUJSV9PTRCTJ<V0ERTOV.TPOV7BUNULV(SQOSHUV?S
9ODTLV,TRTNV)OIPIVLFMFQFV'TGURVHNFQOVUPSVEMT
J5RSNU8UPSQUVNTQT6KRMTRV?SQUPMU@
/$'/&1/'-( (-1*/(!*1/1"*//
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Pakistan Deniz Ataşesi Rehman, İzmir’e ilişkin ilk izlenimlerini “3’er gün konaklama yaptığımız her limana girişimizde, bir an önce denize açılmak isteriz.
Ancak İzmir Limanı’na girince, ‘bu üç gün hiç bitmesin’ diye düşündük” cümleleriyle anlattı
4TOUGNTRV1SRUHV9NTDSGUV9PCTJVTOTVQ
*S>LTR<V4TOUGNTRV1SRUHV0I??SNPSQU=RSVTUNV4,
*T>RTTQMV9:#$VUGULPUVJSPOSRPUVASLURUR
OELINTRKV'TQCTJV9H6TQV.ILTJIRVUPSVCUQ:
PUONSV/HLUQV2FJFODS>UQV2SPSMUJSGU
2TDOTRVSOUPUV1Q@V,KQQKV9JMEBTR=K
LTOTLKRMTVHUJTQSNVSNNU@V4TOUGNTRPK
OERIOPTQKRVHUJTQSNURMSRVLSLRIRUJSN
MIJMIOPTQKRKVCSPUQNSRV9JMEBTR<V1EGN
?SVOTQMSDVFPOSV4TOUGNTRVUPSVNTQU>VCEJIR8T
UJUVUPUDOUPSQULUHVEPMI@V7OERELUOV?SVGEGJTP
UPUDOUPSQULUHURVJTRKGKQTVNIQUHLVJTNKQKLPTQKV?SVNIQUGN
TPKD?SQUDURURVMTVTQNLTGKRKVMUPUJEQIHVMSMU@4TOUGNTR
1SRUHV0I??SNPSQU=RSVTUNVASLURURV/HLUQVULTRKVHU:
JTQSNUVOT3GTLKRMTVOSRNSVASPMUOPSQURUVCSPUQNSR
4TOUGNTRV1SRUHV9NTDSGUV9PCTJVTOTVQ
*S>LTR<VOSRNNSVCIPIRLTONTRVCFJFO
LINPIPIOVMIJMIOPTQKRKVU6TMSVSNNU@
*S>LTR<V(TJKGVCTDKRMTRVCSQUV7ASV1:
SRUHU=RMSRV/GNTRCIP=T<VEQTMTRVMTV0TQTM:
SRUH=SVAS;SQSOVEPMIO;TVIHIRVCUQVJEP
OTNSNNUO@V!=SQVAFRPFOVOERTOPTLTVJT3NKBKLKH
>SQVPULTRTVAUQMUBULUHMS<VCUQVTRV5R8SVNSOQTQVM:
SRUHSVT;KPLTOVUGNSQUH@V9R8TOV/HLUQVULTRK=RTVAUQ:
UR8S<V&CIV!VAFRPFOVGFQSV>U;VAS;LSGUR=VMSMUO@
-FQOUJS=RURVNTQU>URSVCFJFOVMTLATV?IQTR
TRTOOTPS<V SPUCEPIV?SV/GNTRCIP=MTRVMTV;EOVSNO:
UPSRMUO@V2UHVMSV-FQOVNTQU>UJPSVAIQIQVMIJMIOVMUJS
OERIDNI@/HLUQV2FJFODS>UQV2SPSMUJSGUV2TDOTR
SOUPUV1Q@V,KQQKV9JMEBTR<VOERIOPTQKRTVAFRFR
TRKGKRTVJSPOSRPUV6UAFQFJPSVGFGPSRLUDVOQUGNTPVOTPSL
GSNUVTQLTBTRVSNNU@V4TOUGNTRV1SRUHV9NTDSGUV9PCTJ
*S>LTRVUGSV9JMEBTR=T<V4TOUGNTRVUPSV-FQOUJS=RUR
$VJKPKRMTRVCIVJTRTVUPUDOUPSQURUVCSPASPSJSRVCUQ
TPLTRTOVUPSV4,V*T>RTTQMV9:#$VJSPOSRPU
ASLUGURURVCUQVNTCPEGIRIV>SMUJSVSNNU@
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
28
17Mayıs
Şubat2014
2013Çarşamba
Perşembe
Fener’den Sivas’a destek
Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın şikeyle ilgili gündeme
getirmiş olduğu açıklamalar üzerine kulübün resmi sitesinden bir bildiri yayınladı
S
arı-lacivertli kulübün resmi sitesinden
yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Odyakmaz'ın, futbolun gerçekleri adına yaptığı
açıklama ve haklı isyan, tarafımızdan sonsuz destek ve takdirle takip edilmektedir.
Bu açıklamaların ortaya koyduğu gerçek,
yeniden ve adil yargılama hakkından, kimlerin neden ve nasıl bu kadar rahatsızlık
duyduğunun anlaşılmasıdır ki artık açıkça
görüldüğü üzere bu, sıradan bir rahatsızlık
değil bir "Korku"dur.
Bu korku;
Hasıraltı edilen Bucaspor maçlarında
yaşananların ve buna dair kulübümüze itiraflarda bulunanların,
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçından
sonra "Trabzonspor için oynadık" diyen
Gençlerbirliği futbolcularının,
Fenerbahçe-Ankaragücü maçında alınacak
puanlara karşılık 'Gabric'i Ankaragücü'ne
bonservissiz verecek' olanların,
Karabükspor maçında uzun pantolonlu
adamla kurulan kirli tezgahların,
Karabükspor'da forma giyen Bülent Ataman'ın teşvik itiraflarının ve bu itirafları
duyan gazetecilerin savcılığa yaptığı başvuruların,
Antalya'dan gelen 'demir profillerin',
Eskişehirspor Teknik Direktörü'ne ulaşanların,
300 milyarlık kuvvetli üfürüğü olan hocaların,
Sivasspor Fenerbahçe maçında, Sivas'ın
attığı golü müteakiben Sivas'a yollanmak
üzere teklif edilen balıkların ortaya çıkma
korkusudur.
Trabzonspor taraftarının dikkatinin;
'kaynağı ve nereye harcandığı açıklanamayan milyon dolarlara rağmen ortaya çıkan
sportif ve yönetsel başarısızlığa' yönelmesinin, Kulüp tarafından ödendiği ileri sürülen milyon dolarlık avukatlık ücret makbuzlarının akıbetinin sorgulanmasının,
Ve Trabzonspor ikinci başkanının, istifa sebeplerini anlattığı açıklamalardaki cevaplanamayan gerçeklerin, korkularıdır.
2009'da yapılması planlanan, şampiyonluğu kaybettiğimiz son maç ile ertelenerek
2011'de hayata geçirilen operasyona dair
tüm gerçeklerin ortaya çıkacağının korkusudur. Bu korkuları haklı ve yerindedir.
Zira gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi
bir huyu vardır.
Ve bir gün gerçekler mutlaka yargılanacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, bu konuda her türlü hukuki girişimi
yapmaya hazır ve kararlıdır." (CİHAN)
Antalyaspor’a BAŞKAN
olmak isteyen aday yok
S
por Toto Süper Lig'e
veda eden Antalyaspor’da henüz başkan
olmak isteyen aday çıkmadı. Antalyaspor'da 29
Mayıs Perşembe günü Genel Kurul yapılacak.
Ancak yapılacak genel
kurulda henüz kimse resmi olarak başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıklamadı.
Spor Toto Süper Lig’i 6
galibiyet 13 beraberlik ve
15 mağlubiyetle 17’nci sırada tamamlayan ve PTT
1. Lig’e düşen Antalyaspor
Genel Kurul’a gidiyor. Antalyaspor’un küme düşmesinin ardından Gültekin
Gencer yönetiminin aldığı
karar ile 29 Mayıs Perşembe günü Genel Kurul yapılacak. Kararın açıklanmasının ardından geçen süre
içerisinde resmi olarak
başkanlık koltuğuna aday
olan hiç kimse çıkmadı.
Antalyaspor’un vergi borçları hariç 26 milyon TL civarında borcu bulunmasından dolayı Kırmızı-Beyazlı takıma kimse başkan
olmak istemiyor.
Antalyaspor kulislerinde Antalya Müteahhitler
Derneği Başkanı Deniz Karataş’ın adı geçse de henüz bir resmi başvurunun
ise gerçekleşmediği aktarıldı.
Antalyaspor’da başkanlık
koltuğuna kimsenin aday
olmaması durumunda ise
mevcut Başkan Gültekin
Gencer’in yeni bir liste ile
seçime girmeye hazırlandığı ve delegelerden oy isteyeceği iddia edildi.
MEDİCAL PARK
DÖNEMİ BİTTİ
Antalyaspor 4 yıl önce
Hasan Akıncıoğlu yönetimi
ile birlikte Medical Park ile
sponsorluk anlaşması düzenlemiş ve yaklaşık kulüp
bu sponsorluktan 10 milyon dolar civarında gelir
elde etmişti.
Sponsorluk sözleşmesinin sona ermesiyle Akdeniz Üniversitesi Stadı ve
Hasan Subaşı Tesisleri’nde
bulunan reklam tabelaları
söküldü.
Kulübün aynı zamanda
sağlık sponsoru da olan
Medical Park, Antalyaspor’un kullanımı için tahsis ettiği araçları da geri
çekti.
Kırmızı-Beyazlı takımın
maddi yapısını düzeltmek
için yeni isimler aradığını
iyi teklifler gelmesi durumunda masaya oturacağı
öğrenildi. (CİHAN)
4 KALEM BOYA MALZEMESİ ALIMI
İZMİR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY
BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
4 KALEM BOYA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/55556
1-İdarenin
a) Adresi
: GAZİLER CD./ 1420 SOKAK 1/3 35128 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2324330076 - 2324332709
c) Elektronik Posta Adresi
: izmir_tedarikplan@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İhale konusu malların tamamı 44'üncü Bakım Merkezi Komutanlığına (Yenişehir/İZMİR)
teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini (imzalanmasını) müteakip 30 gün
içerisinde 44'üncü Bakım Merkezi Komutanlığına teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MSB. İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı Yenişehir/İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 05.06.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB. İzmir Ted. Blg. Bşk.lığı İlan Memurluğu
(0232-433 00 66/2404) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tedarik Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Şartname Dağıtım ve İlan Uzmanlığı
Yenişehir/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((DOKSAN)) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Sondakika 28/5
Basın: 6138
Altınordu'nun hazırlık
programı belli oldu
P
TT 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altınordu'nun 20142015 sezonu hazırlıklarına 7
Temmuz'da başlayacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada,
7 Temmuz’da Selçuk-Efes Tesisleri’nde topbaşı yapacak kırmızılacivertli ekibin, 15’ine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği, daha sonra Bolu'ya geçeceği belirtil-
di. Bolu’da 10
günlük kampa
girecek olan
ve hazırlık
maçları yapacak Altınordu, 3 günlük
bayram izninin
ardından üçüncü etap çalışma-
Mesut tarih
yazmak istiyor
Alman Milli Takımı'nın Türk yıldızı Mesut Özil, Güney Amerika'da düzenlenen bir Dünya Kupası'nı kazanan ilk Avrupa ülkesi
olarak tarihe geçmek istediklerini, şampiyon olacak güç ve potansiyele de sahip olduklarını
söyledi. Bild gazetesine açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu,
“2010'daki şampiyonada takım
olarak çok gençtik ve herkes bu
kadar iyi oynamamıza şaşırmıştı.
Ancak bu turnuvada da tecrübeli olsak
da üzerimizde büyük bir baskı var, tabii bunun üstesinden gelebiliriz. Şimdi işler değişti çünkü uzun yıllardır çok kaliteli futbol oynuyoruz." diye konuştu.
Almanya'nın bir Dünya Kupası'nı daha kazanmayı hak ettiğini, herkesin beklentisinin de bu yönde olduğunu belirten
Mesut Özil,
"Dünya Kupası'nı kazanmak oldukça
zor olacak.
Brezilya turnuvanın favorisi. Bununla birlikte Güney Amerika'da düzenlenen
bir Dünya Kupası'nı kazanan ilk Avrupa ülkesi olarak tarih
yazacak gücümüz ve potansiyelimiz var. Dünya Kupası'na
katılmaya hak kazandığınızda, haliyle turnuvayı da kazanmak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
PANZERLER İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Panzerler, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Almanya şampiyon olduğu 1990'da İtalya'da yapılan şampiyona ve
üçüncülük aldığı dört yıl önce Güney Afrika organize edilen turnuva öncesi kamp için yine aynı bölgeyi tercih etmişti. 31 Mayıs'a kadar sürecek
olan kampın ardından Almanya Milli Takımı, 1 Haziran'da Kamerun ile
Mönchengladbach'da bir hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Joachim Löw, 2 Haziran'a kadar Brezilya'daki turnuvaya katılacak 23 kişilik
nihai kadroyu belirleyecek.
6 Haziran'da Ermenistan ile yapılacak yardım maçının ardından Alman
milliler, 7 Haziran'da Brezilya'ya uçacak. Almanya'nın grubunda Portekiz,
Gana ve ABD gibi güçlü ekipler bulunuyor. (CİHAN)
larını yine Selçuk-Efes’te sürdürecek. Öte yandan teknik ekibin kampa kadar olan sürede
futbolculara uygulamaları gereken antrenman programlarını futbolculara göndereceği
ayrıca hazırlık maçları için
kısa süreli ayrı bir kamp daha yapılabileceği kaydedildi.
(AA)
SAYFA 16
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, 52 şehrin
birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde
olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu anda 6
milyon 350 bin konutun deprem sigortası
bulunuyor” dedi.
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
28 Mayıs 2014 Çarşamba
www.sondakikagazetesi.com
6 milyon 350 bin konutun
zorunlu deprem sigortası var
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı,
52 şehrin birinci ve ikinci derece deprem
bölgesinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu anda 6 milyon 350 bin konutun
deprem sigortası bulunuyor. Bu oran, sigorta yaptırması gerekenin yaklaşık yüzde 36'sına karşılık geliyor. 2000 yılında
yüzde 4 olan sigortalılık oranı, geçen 14
yıl içinde yüzde 36'ya çıktı. Yeterli değil
ancak önemli bir mesafe kaydettik. Yalova, Bolu, Düzce ve Tekirdağ, yüzde
50'nin üzerinde bir oranla Türkiye'de en
yüksek sigortalılığa sahip illerimiz." dedi.
Deprem bilincinin arttırılması için düzenlenen DASK Anadolu Buluşmaları,
Balıkesir'den başladı. Salih Tozan Kültür
Merkezi'ndeki toplantıya Vali Ahmet Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Edip Uğur, Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan, İTÜ Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Fahri Ermişler, DASK yöneticileri ve diğer vatandaşlar katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Vali Turhan, deprem gerçeğinin Anadolu'da yaşamın bir parçası
olduğunu belirterek, bununla
yaşamayı öğrenmek ve bu
doğrultuda tedbir almak zorunda olduklarını bildirdi.
Hafta sonu Balıkesir'in de
çok ciddi şekilde deprem
gerçeğini yaşadığını vur-
Paket turda sürpriz
dönemi sona erecek
Paket tur düzenleyicileri, sözleşme
şartlarını yerine getirmedikleri takdirde
tüketicinin uğradığı her türlü zarardan
sorumlu olacak ve "mağdur tatilzedeler" boşa harcanan tatil zamanı için tazminat talep edebilecek. Milyonlarca tüketicinin beklediği Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yarın yürürlüğe
girecek. Kanun ile tüketicilere birçok
yeni haklar tanınırken mevcut haklarında da iyileştirmelere gidildi. Kanuna
göre, sözleşmeden cayma hakkını yeniden düzenlenerek bu konuda tüketicilere yeni haklar getirildi. Özellikle tatil
dönemlerinde tercih edilen paket turlara
ilişkin yeni düzenlemeler getirilirken,
tüketicilerin tatil yapmak için gittiği otel
ve benzeri alanlarda kötü sürprizlerle
karşılaşmasının da önüne geçilecek.
Buna göre, paket tur düzenleyicisi, sözleşme şartlarını yerine getirmediği takdirde tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olacak ve mağdur tüketiciler boşa harcanan tatil zamanı için
de tazminat talep edebilecek. Yeni kanun, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin açılacak davalar konusunda da
bir takım düzenlemeler getiriyor. (AA)
Bornova Belediyesi’nde memurların
TOPLU SÖZLEŞME sevinci
Memura aylık 1140
TL denge tazminatı
B
guladı. Başkan Uğur ise Anadolu Buluşmaları'nı Balıkesir'den başlattığı için
DASK'a teşekkür etti. Geçen cumartesi
günü yaşanan depremin ardından toplantının öneminin arttığına dikkat çekerek,
"Balıkesir, birinci dereceden deprem bölgesi. Zorunlu deprem sigortasını gönüllü
yaptırmamız lazım. Sonradan pişman olmayalım. Balıkesirlileri duyarlı olmaya
davet ediyorum. Bunları yaptırmak, vatandaşlarımızın kendi menfaatlerine." diye konuştu.
Afetlerin dünyanın her tarafında görüldüğünü ifade eden Yazıcı da, "Aslında
afeti biz yapıyoruz. Doğa olayını, afet diye nitelendiriyoruz. Afete, ancak can ve
mal kaybına neden olduğu zaman afet diyoruz. Dünyanın her tarafında afetlerin
sayısı ve hasar potansiyeli artıyor. Afete
maruz kalan yerlerde çok bariz bir yapılaşma oluyor. Gelişmiş ülkelerde yaşanan
afetlerde daha az can kaybı oluyor. Ayrıca
ekonomik kayıpların büyük bir kısmı sigortayla telafi ediliyor. Geçen yıl 190 milyar dolar afetler nedeniyle kayıp meydana gelmiş. 10 yıllık ortalamada, 140 milyar dolar her sene dünyada afet kaybı
meydana gelmiş. Bunun yüzde 32'si sigortayla karşılanmış. Üç yıl önce Yeni Zelanda'da meydana gelen depremde, 20
milyar dolarlık ekonomik bir kayıp oldu.
Bunun yüzde 80'ini sigorta mekanizması
telafi etti." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de toplam 52 şehrin birinci ve
ikinci derece deprem bölgesinde olduğuna dikkat çeken Selamet Yazıcı, zorunlu
deprem sigortası uygulamasının 2000 yılında başladığını hatırlatarak, "Toplumun
yüzde 90'ı, zorunlu deprem sigortasını biliyor. DASK'ın şu anda bir depremde, tamamen bütçeden bağımsız 12 milyar lira
ödeme kapasitesi var. Bu dünyaya model
olmuş bir sistem." dedi. Balıkesir'in sigortalılık oranlarını da değerlendirerek, "Haf-
ta sonu Gökçeada açıklarında meydana
gelen depremle ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu yeniden hatırladık. AFAD
verilerine göre 6,5 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede hissedildi. Depremin önemli bir hasara ve can kaybına neden olmaması en büyük tesellimiz. Balıkesir'de zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 38,4. Bu oran, ülke ortalaması
olan yüzde 36'nın biraz üzerinde ancak
birinci derecede deprem bölgesinde yer
alan ve Gökçeada'daki depremden bile etkilenen Balıkesir için bu yeterli değil." diye konuştu.
DASK Anadolu Buluşmaları kapsamında, deprem paneli de düzenlendi.
DASK Koordinatörü İsmet Güngör, Prof.
Dr. Kadıoğlu, BTO Başkanı Ermişler,
Rektör Alkan ile Tapu ve Kadastro Müdürü Atilla Eren, panelde yaptıkları konuşmalarda depreme hazırlıklı olmanın
önemine dikkat çekti. (CİHAN)
1 Haziran’da Belenbaşı
Köyü’nde BULUŞALIM
Organik tarımla adını duyuran
Buca’nın beş köyünden biri olan
Belenbaşı, 1 Haziran’da 10. Yörük Kültürü'nü Tanıtma ve Kiraz
Festivali’ne ev sahipliği yapacak.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Tüm İzmirlileri Belenbaşı Kiraz Festivali’ne bekliyoruz”
dedi.
Belenbaşı Muhtarı
Hüseyin Altıparmak,
bu yılki festival için
hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Binlerce kişiyi ağırlamayı bekleyen
festival bu yıl 1 Haziran Pazar Günü
sabah 11.00’dd
başlayacak ve gece
geç saatlere kadar
devam edecek.
Buca Belediyesi,
Buca Kaymakamlığı ile Belenbaşı Köy
Muhtarlığı'nın düzenlediği Yörük Kül-
türü'nü Tanıtma ve Kiraz Festivali'nde ziyaretçiler konserlerle coşarken Belenbaşı'nın en iyi kirazı
seçilecek ve üreticiler ilk 3'e girmek için yarışacak.
Festival, birbirinden değerli
sanatçı ve şarkıcıları konuk edecek. Sanatçılar, Tolga Sağ, Vildan
Turan ve Şükran Çelik sahne alacak. D.E.Ü. Müzik Bölümü öğrencileri ve Mikrop Hikmet de festivalde şarkılarını seslendirecek.
Ayrıca folklor gösterileri de sunulacak. Festival boyunca Belenbaşı Köyü’nde kurulan Organik Pazar da ise bölge halkının yetiştirdiği organik ürünler de satışa sunulacak. Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina, keyifli bir gün
geçirmek isteyen tüm İzmirlileri Belenbaşı’nda gerçekleşecek festivale davet etti.
(HABER MERKEZİ)
KARŞIYAKA’NIN 50 YILINI PLANLIYORUZ
Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ilçenin 50 yılını planlayacaklarını, bunu yaparken de katılımcı
bir anlayış sergileyeceklerini söyledi. Akpınar “Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için
birlikte çalışacağız. Doğru planlama ile
çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakacağız”
dedi.
İYİ BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ
Her iki oda yönetimini de makamında
ağırlayan Başkan Akpınar, görev yaptığı
süreçte, sivil toplum örgütleri ve meslek
odaları ile ortak çalışma yapacaklarını dile
getirdi. Kentin her bölgesini yeniden planlayacaklarını söyleyen Akpınar “Belediye
başkanı seçilirken, katılımcı bir anlayışla
hizmet edeceğimizi söylemiştim. Bu anlamda, sivil toplum örgütleri ve meslek
odaları ile işbirliği içinde olacağız. Karşıyaka’yı daha yaşanabilir bir kent haline
getirebilmek için doğru planlama yapacağız. Kısa vadede günü kurtarmak için değil, gelecekteki 50 yılı planlamak için çalışacağız. Gelecek kuşakları düşünmek
zorundayız. Bu konuda sizlere de büyük
iş düşüyor” diye konuştu.
GÖREVE HAZIRIZ
Şehir Plancılar Odası İzmir Şube Başkanı
Özlem Şenyol Kocaer ise Karşıyaka için
yapılacak tüm planlarda belediyeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Kocaaer “Yapılan tüm planların takipçisi olacağız. Yapabileceğimiz bir şey olduğunda, birlikte çalışmak da isteriz” dedi.
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube
Başkanı Ayhan Emekli de kentin daha yaşanabilir hale getirilebilmesi için üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getireceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)
ornova Belediyesi ile Tüm-BelSen 2 No’lu şube arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila ile TümBel-Sen Genel Başkanı Salih Erol arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi
kapsamında belediyede görev yapan
memurlara her ay maaşlarının yanı sıra
1140 TL sosyal denge tazminatı verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sözleşme
kapsamında tüm memurlara her yıl
tam teşekküllü hastanede check-up da
yapılacak
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,
toplu iş sözleşmesini Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Salih Erol ile imzaladı. İmza töreninde Tüm-Bel-Sen İzmir 2
No’lu Şube Başkanı Zülfü Palut ve sendika temsilcileri ile belediye bürokratları da hazır bulundu. Bornova Belediyesi ve Tüm-Bel-Sen arasında imzalanan ve 302 memur ile 9 sözleşmeli memuru kapsayan Toplu İş Sözleşmesi,
15 Mayıs 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olacak.
Bornova Belediyesi’nde görev yapan
memur ve sözleşmeli memurlara maaşlarına ek olarak aylık 1140 TL sosyal
denge tazminatı verilmesi kararlaştırıldı. Çocukların da yüzde 60 ve üzerinde
engel durumu olanlara aylık 166.95 TL
ilave sosyal denge tazminatı verilecek.
Ayrıca sözleşme kapsamındaki personele her yıl tam teşekküllü olarak
check-up yapılacak.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,
halka hizmet için birlikte çalıştıkları bütün personelin çok değerli olduğunu
belirterek, “Belediyemizin olanakları
doğrultusunda memurlarımızın beklentilerini karşılayacak bir toplu sözleşme
yaptık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Salih Erol
da olumlu yaklaşımı nedeniyle Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila’ya teşekkür ederek, tüm memurların en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarına inandığını söyledi. (HABER MERKEZİ)
Download

Belediye memuruna maaş artı 1140 lira!