Oznámenie o ochrane osobných údajov
Vytvorením profilu poskytujete osobné údaje.
1.
Aké údaje sa budú spracovávať a kto bude mať prístup k mojim údajom?
1.1.
Údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom náborového portálu zahŕňajú vaše meno, kontaktné
údaje, kvalifikáciu a informácie o vašom predchádzajúcom zamestnaní. Údaje, ktoré uvediete
a informácie, ktoré PMI spoločnosti a ich poskytovatelia služieb vytvoria ohľadom vás, sú
uvedené v našich postupoch kolektívne ako „údaje o vás“.
1.2.
Keď nahráte svoje údaje do systému, poskytujete ich všetkým PMI spoločnostiam, z ktorých
každá ich môže spracovať pre svoje vlastné účely náboru. Tak to bude aj v prípade, ak budete
reagovať na ponuku práce, ktorá spomína PMI spoločnosť. Tiež môžu predložiť informácie
o vás PMI spoločnostiam, spolu s ich hodnotením. Takéto zdieľanie údajov medzi PMI
spoločnosťami nám umožňuje nájsť pracovné ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať. Všetky
PMI spoločnosti sú prevádzkovateľmi v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných
údajov. Patria medzi ne: (1) Philip Morris International Management SA (adresa: Avenue de
Rhodanie 50, 1007 Lausanne, Švajčiarsko), (2) spoločnosť uvedená v oznámení o voľnej
pracovnej pozícii, na ktorú sa hlásite, a (3) akákoľvek iná spoločnosť PMI, ktorá má prístup do
centrálnej náborovej databázy. Zoznam týchto spoločností môžete vidieť tu. Ak nechcete, aby
údaje o vás boli zdieľané medzi rôznymi PMI spoločnosťami (a ich poskytovateľmi služieb, ako
je opísané v ďalšom odseku), prosím, nehláste sa o prácu u nás.
1.3.
Spoločnosti PMI najímajú na pomoc v rámci náborového procesu poskytovateľov služieb (v
rozsahu povolenom zákonom) na činnosti ako overenie pôvodu, psychometriu profilov a na
podporu technického spracovania údajov. Poskytovateľov služieb, ktoré spoločnosti PMI
využívajú, možno nájsť tu. K dispozícii sú organizačné a technické opatrenia na ochranu vašich
údajov a na monitorovanie činnosti poskytovateľov služieb.
1.4.
Spoločnosti PMI a ich poskytovatelia služieb môžu spracovávať vaše osobné údaje v krajinách
iných, než je vaša krajina pobytu, a ak sa hlásite na určité pracovné miesto, v krajinách iných,
než je krajina, v ktorej sa nachádza toto pracovné miesto. To môže zahŕňať územia mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska (ako sú Austrália, Kanada, Hongkong a
USA), ktoré nemusia mať zákony na ochranu osobných údajov ekvivalentné krajinám na území
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.
1.5.
S vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonmi a predpismi o ochrane
údajov v krajine spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom. Využívame primerané technické a
organizačné opatrenia na ochranu údajov a ich bezpečnosť, aj keď ich spracovávame
medzinárodne, a dodržiavame požiadavky na uchovávanie údajov.
1.6.
Osobné údaje, ktoré poskytnete náborovému portálu, môžu tiež zahŕňať podrobnosti o účtoch,
ktoré máte na niektorých webových stránkach sociálnych médií tretích strán. Môžete ich
poskytnúť, ak chcete zjednodušiť prihlasovací postup na náborový portál (to vám umožní
priamy prístup k portálu, len čo sa prihlásite na svoj účet sociálnych médií tretej strany, ako sú
Gmail alebo Yahoo!) alebo ak chcete importovať informácie z profilu na sociálnych médiách
(napr. z LinkedIn) do náborového portálu.
2.
Ako môžem získať prístup k svojim údajom? Aké sú moje práva?
Máte prístup k údajom, ktoré ste odoslali na portál, sami ich môžete aktualizovať a opravovať,
alebo deaktivovať svoj účet online. Tiež môžete požiadať o opravu akýchkoľvek neaktuálnych
osobných údajov, alebo deaktiváciu vášho účtu kontaktovaním [email protected] Máte tiež
právo podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov alebo požiadať o súdne
preskúmanie.
3.
Na aké účely sa budú využívať moje údaje a kde budú uložené?
3.1.
Údaje, ktoré ste zadali na portál, budú použité na posúdenie kvalifikácie a osobných
skúseností, či spĺňajú špecifické požiadavky pracovných miest v akejkoľvek zo spoločností
PMI. V každom prípade bude hodnotenie vykonané zamestnancami zodpovednými za
informácie súvisiace s náborom. Údaje môžu byť tiež použité príslušnými pracovníkmi
technickej podpory za účelom poskytnutia podpory a zlepšenia služieb. Údaje, ktoré
poskytnete, budú prístupné iba pre týchto zamestnancov.
3.2.
Vami poskytnuté osobné údaje budú uložené do databázy u spracujúcej spoločnosti tak, ako
je uvedené v tomto paragrafe, kde budú uchované max. 12 mesiacov od dátumu, kedy ste sa
naposledy prihlásili na portál. Ak bude vaša prihláška úspešná a budete zamestnaný
v spoločnosti PMI, vaše údaje budú uchovávané dlhšie, za účelom administratívneho
spravovania vášho pracovnoprávneho vzťahu a
ponúkania zaujímavých pracovných
príležitostí. Podobne, údaje o vás môžeme uchovať dlhšiu dobu, ak sa hlásite na určité
pracovné miesto a je to povolené v krajine, kde sa pracovné miesto nachádza.
4.
Vaše vyhlásenie o súhlase
Ak zadáte údaje o vás na portál, beriete na vedomie, že PMI spoločnosti budú pracovať s
údajmi o vás, ako je stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, vrátane:
-
poskytnutia vašich údajov všetkým PMI spoločnostiam, z ktorých každá môže
spracovať údaje o vás za účelom posúdenia vašej kvalifikácie a osobných skúseností
s cieľom určiť, či spĺňate špecifické požiadavky pracovného miesta (a tiež na iné účely
opísané v odseku 3 vyššie);
-
PMI spoločnosti môžu preniesť údaje o vás do iných spoločností PMI a poskytovateľom
služieb na účely opísané v odseku 3 vyššie;
-
PMI spoločnosti a ich poskytovatelia služieb môžu byť v akejkoľvek časti sveta (vrátane
krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska aj mimo nich, ako sú
Austrália, Kanada, Hongkong a USA).
Zoznam poskytovateľov služieb
Medzi spoločnosti zabezpečujúce spracovanie údajov na tieto účely patria:
(i)
Spoločnosť Oracle Corporation a jej pridružené spoločnosti zo skupiny. Sídlo spoločnosti
je na adrese 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA.
(ii)
Spoločnosť HireRight, Inc. a jej pridružené spoločnosti zo skupiny. Sídlo spoločnosti je na
adrese 5151 California Avenue, Irvine, CA 92617, USA;
(iii)
Spoločnosť SHL Group Limited a jej pridružené spoločnosti zo skupiny. Sídlo spoločnosti
je na adrese The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, United
Kingdom;
(iv)
Spoločnosť Sonru Limited a jej pridružené spoločnosti zo skupiny. Sídlo spoločnosti je na
adrese Enniscorthy Enterprise & Technology Centre, Milehouse Road, Enniscorthy, Co.
Wexford, Ireland; a
(v)
Všetky personálne agentúry, ktoré PMI spoločnosti môžu čas od času zazmluvniť za
účelom podpory náboru (napríklad spôsobilých kandidátov)
Download

Oznámenie o ochrane osobných údajov