Pravidlá propagačnej akcie LG Smart TV – VOYO
1.
Tieto pravidlá propagačnej akcie LG Smart TV – VOYO (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky
špeciálnej propagačnej akcie, za ktorých je pri kúpe LG Smart televízora možné získať trojmesačné
predplatné VOYO zdarma (ďalej len „Akcia“).
2.
Organizátormi Akcie sú spoločnosti LG Electronics CZ, s. r. o., Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5 – Smíchov,
IČO 27089762 (ďalej len „LGE“), a MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, Bratislava, PSČ 843 56,
IČO 31444873 (ďalej len „MARKÍZA“, spolu s LGE ďalej len „Organizátori“).
3.
Účastníkom Akcie sa stáva, t. j. nárok na trojmesačné predplatné VOYO zdarma na základe voucheru získa
každá osoba, ktorá k 1. 7. 2013 vlastní LG Smart televízor z modelového radu roku 2013 (označenie Smart
TV2013 obsahuje písmená LA, LN, PH) alebo UHD TV 84LM960V (ďalej len „LG Smart televízor“), alebo si
ho v období od 1. 7. 2013 do 31.12. 2013 v Slovenskej republike zakúpi (ďalej len „Účastník“).
4.
Účastníkom, ktorí sú už predplatiteľmi VOYO a zároveň vlastnia LG Smart televízor, bude ich predplatné
zdarma o tri mesiace predĺžené.
5.
Vlastník LG Smart TV postupuje podľa návodu v čl. 20 nižšie.
6.
Akcia sa začína 1. 7. 2013 a končí nákupmi na konci obchodného dňa 31. 12. 2013 alebo vyčerpaním
„poukážok“ na trojmesačné predplatné VOYO zdarma (registrácií zdarma).
7.
Registrácia a aktivácia predplatného VOYO musí byť urobená najneskôr dňa 15. 1. 2014. Ak sa Účastník
v tejto lehote z akéhokoľvek dôvodu nezaregistruje a predplatné VOYO neaktivuje, jeho nárok na
trojmesačné predplatné VOYO zdarma zaniká.
8.
Na jeden zakúpený televízor LG Smart je možné zaregistrovať sa na VOYO.sk iba raz. Nároky plynúce
z účasti na tejto Akcii nie je možné kombinovať s nárokmi z akýchkoľvek iných obdobných akcií
usporadúvaných ktorýmkoľvek z Organizátorov alebo treťou osobou.
9.
Na Akcii sa smú zúčastniť iba osoby s bydliskom v Slovenskej republike staršie ako 18 rokov. Účastníci
mladší ako 18 rokov musia mať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu s účasťou.
10. Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek overiť platnosť registrácie Účastníka a splnenie podmienok
účasti na Akcii (vrátane totožnosti, veku a miesta bydliska účastníka) a vylúčiť z Akcie akéhokoľvek
Účastníka, ktorý nebude spĺňať podmienky stanovené týmito Pravidlami.
11. Rozhodnutie Organizátorov je konečné a nebude nijako odôvodňované.
12. Organizátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť za registrácie na VOYO.sk, ktoré neboli správne vykonané
do stanoveného dátumu uzávierky Akcie (viď bod 7 pravidiel). Je povinnosťou Účastníka zaistiť, aby v
rámci registrácie na VOYO.sk uviedol všetky nevyhnutné a pravdivé údaje.
13. Plnenia poskytnuté v rámci Akcie Účastníkom nie sú prevoditeľné ani vymeniteľné a nie je možné ich
vyplatiť v hotovosti ani kombinovať s iným plnením.
14. Organizátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť za registrácie na VOYO.sk, ktoré sú nesprávne, stratené,
oneskorené, poškodené alebo zničené pri doručení ktorémukoľvek Organizátorovi z dôvodu akékoľvek
zlyhania počítača, vírusu, poruchy, omeškania alebo akéhokoľvek iného dôvodu.
15. Účasťou na Akcii dáva Účastník Organizátorom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných
údajov (ďalej len „ZOÚ“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne ďalších údajov, ktoré Organizátorom v súvislosti so
svojou účasťou na Akcii poskytne, s cieľom preverenia jeho platnej účasti a s cieľom ďalšieho ponúkania
výrobkov a služieb Organizátorov prostredníctvom obchodných oznamov, a to aj prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Súhlas sa udeľuje na obdobie 5 rokov od skončenia Akcie. Účastník zároveň
vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v rozsahu a na uvedený účel spracovávané aj
prostredníctvom tretích osôb poverených ktorýmkoľvek z Organizátorov. Účastník má právo svoj súhlas
s poskytnutím údajov odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla LGE, a ďalej má práva podľa § 28
ZOÚ, t. j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo
požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na informácie, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie
alebo peňažnú náhradu, ak bolo konaním správcu porušené právo súťažiaceho na ľudskú dôstojnosť,
osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia
LGE. Poskytnutie osobných údajov v rámci registrácie na stránkach VOYO.sk prevádzkovaných MARKÍZASLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s aktiváciou predplatného VOYO sa riadi registračnými podmienkami
umiestnenými na http://voyo.markiza.sk/stranka/podmienky-registracie/.
16. Ak bude táto Akcia akokoľvek zmarená alebo nebude možné ju vykonať z akéhokoľvek dôvodu, nad
ktorým Organizátori nemajú primeranú kontrolu, vyhradzujú si Organizátori právo, podľa svojho uváženia,
v maximálnom rozsahu povolenom zákonom buď vylúčiť ktoréhokoľvek Účastníka, alebo zmeniť,
pozastaviť, ukončiť alebo zrušiť Akciu podľa potreby Organizátorov.
17. Organizátori si vyhradzujú právo Akciu zrušiť, kedykoľvek zmeniť jej podmienky alebo zmeniť tieto Pravidlá
bez toho, aby im tým vznikla akákoľvek ďalšia povinnosť, s výnimkou povinností stanovených platnou
legislatívou.
18. Tieto Pravidlá sú publikované počas trvania Akcie na internetových stránkach www.lg.com/sk/promotions.
19. Táto Akcia a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z nej alebo v súvislosti s ňou sa riadia a vykladajú v
súlade so slovenským právom.
20. Postup registrácie
I. Pripojte SMART TV LG k internetu, minimálna odporúčaná rýchlosť je 2Mb/s.
II. Stlačením tlačidla (SMART HOME) na diaľkovom ovládači spustíte úvodnú obrazovku.
III. Vyberte a spusťte aplikáciu VOYO.
IV. Prihláste sa do aplikácie VOYO.
a) Ak už ste užívateľom VOYO, zadajte v sekcií „Užívateľský profil“ svoje prihlasovacie údaje do služby
VOYO a po kontrole správnosti zadaných údajov sa vám automaticky predlží doba predplatného o 3
mesiace.
b) Pokiaľ ale nemáte vytvorený účet na VOYO, zadajte vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám následne
budú zaslané informácie ako registráciu na stránkach VOYO.SK dokončiť. Registrácia je zadarmo a
netrvá viac než 2 minúty.
V. Po ukončení registrácie len zadajte v sekcií „Užívateľský profil“ svoje prihlasovacie údaje a po kontrole
správnosti zadaných údajov sa vám automaticky predlží doba predplatného o 3 mesiace.
VI. Posaďte sa do svojho TV kresla a vychutnajte si VOYO na vašom novom LG SMART TV.
VII. Kompletný návod nájdete na www.voyo.sk
VIII. V prípade problému s aktiváciou benefitu alebo službou Voyo účastník kontaktuje technickú podporu
služby Voyo, kontakt je dostupný na http://voyo.markiza.sk/stranka/pomoc/
LG Electronics CZ, s. r. o.
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.
Download

VOYO 1. Tieto pravidlá propagačnej akcie LG Smart