Oznámenie o zadávaní zákazky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov:
Divadlo Aréna
Sídlo:
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
IČO:
30 777 810
Kontaktná osoba:
Ing. Zdenka Bothová
Telefón:
02/67 20 25 52
Elektronická pošta:
[email protected]
Evidenčné číslo obstarávania:
04.VO SVO 4/2014
1. Predmet zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na dodanie služby s názvom:
„Služby verejného obstarávania“
2. Predpokladaná hodnota kompletnej zákazky : do 19.500,00 EUR bez DPH
CPV:
Hlavný predmet: 79418000-7 poradenské služby pre obstarávanie
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb verejného obstarávania a to:
3.1 Komplexné zadávanie jednoduchých zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného
od 1. júla 2013 – prieskum trhu, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, vypracovanie
oznámenia o zadávaní zákazky, jej zverejnenie na webovej stránke vrátane všetkých príloh,
zostavenie komisie na vyhodnotenie ponúk, vypracovanie dekrétov, vedenie komisie na
vyhodnotenie ponúk, samotné vyhodnotenie, oznámenie všetkým uchádzačom, archivovanie
všetkých dokumentov.
3.2 Komplexné zadávanie podlimitiných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného
od 1. júla 2013 – prieskum trhu, , stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, vypracovanie
výzvy o zadávaní zákazky, jej zverejnenie na webovej stránke vrátane všetkých príloh,
zverejnenie vo vestníku, komunikácia s UVO, sledovanie všetkých termínov, zostavenie
komisie na vyhodnotenie ponúk, vypracovanie dekrétov, vedenie komisie na vyhodnotenie
ponúk, samotné vyhodnotenie, oznámenie všetkým uchádzačom, archivovanie všetkých
dokumentov
4. Splnenie podmienok účasti:
Záujemca musí s cenovou ponukou predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete
zákazky – teda poskytovať služby uvedené v bode 3 tejto výzvy.
5. Lehota a miesto plnenia:
12 mesiacov od zadania zákazky
6. Cena a spôsob určenia ceny:
• Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s celým predmetom zákazky.
Zákazka s názvom: Služby verejného obstarávania
1
• Cena musí byť stanovená podľa bou 3.1. paušálne za 1 mesiac a podľa bodu 3.2. za každú
podlimitnú zákazku zvlášť v štruktúre podľa prílohy č. 1 a prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto výzvy
• Dodávateľ služby, ktorý nie je platcom DPH vyznačí túto skutočnosť v cenovej ponuke.
• ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby (adresa, telefón,
fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí
byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho mene.
7. Variantné riešenia
- Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
- Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia/brané do úvahy.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Divadla Aréna.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje
9. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto dodania poskytnutia služieb: Divadlo Aréna, viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
- Trvanie zmluvy 12 mesiacov
- Lehota na dodanie predmetu zákazky: Opakovane každý mesiac paušálne spracovanie
jednoduchých zákaziek a do 20 dní od doručenia objednávky podlimimitnú zákazku
- Splatnosť faktúr: 14 dní
10. Podmienky účasti
- V ponuke je potrebné predložiť:
Doklady:
1. Kópiu oprávnenia na dodanie služby/ tovaru.
Podmienky účasti sú nasledovné:
1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadované služby.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto
bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.
11. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 04.VO SVO 4/2014
12. Ponuku predložte v lehote:
do 31.1.2014 do 10,00 hod.
Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky – príloha č. 1 a príloha č.2. a poslať výlučne na e-mail pre
ponuku, ktorý je uvedený v úvode oznámenia. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky
zaslané na inú e-mailovú adresu alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku
uchádzač zašle spolu s dokladmi, ak sú požadované. Ak požadované doklady nie sú vydávané
v elektronickej podobe, alebo nie je ich možné poslať e-mailom ako skenované, doručia sa verejnému
obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, spisového čísla
s označením „ NEOTVÁRAŤ – 04.VO SVO 4/2014- Služby verejného obstarávania“ na adresu:
Divadlo Aréna
sekretariát
Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava
Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú
predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky
účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia o zadávaní zákazky,
takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
Zákazka s názvom: Služby verejného obstarávania
2
Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 28.1.2014 do 10,00 hod na sekretariát
Divadla Aréna, alebo mailom na adresu [email protected] .
13. Obsah ponuky
Uchádzačom navrhovaná cena na zrealizovanie predmetu zákazky je potrebné spracovať podľa prílohy
č.1 a č.2 tohto oznámenia a predložiť v ponuke verejnému obstarávateľovi. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom alebo českom jazyku. Ponuku uchádzač doručí s požadovanými dokladmi verejnému
obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke podľa bodu 13. Ponuky doručené po termíne,
v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať
požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia o zadávaní zákazky, takéto ponuky nebudú brané do
úvahy a nebudú vyhodnocované. Ďalšie pokyny verejného obstarávateľa na predmet zákazky –
príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky
14. Hodnotenie ponúk:
Kritéria na hodnotenie ponúk sú: 1. Cena . Spôsob hodnotenia kritériá je nasledovný: Úspešným
uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky , splní všetky
požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží požadované certifikáty a potvrdenia.
Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom, resp. poštou.
15. Prijatie ponuky:
a) V prípade zmluvy:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade
s oznámením o zadávaní zákazky a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača
nebude v súlade s oznámením o zadávaní zákazky alebo jeho ponukou alebo bude mať
neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak
úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od
jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač
s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.
b) V prípade objednávky:
U úspešného uchádzača bude uplatnená objednávka.
• Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy alebo uplatnenia objednávky požiadať
úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na poskytnutie
služieb, prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba
skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu.
16. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
a)
zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému uchádzačovi,
b)
neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je výška
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup
zrušený,
c)
nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného
obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
..........................................................
Mgr. art. Juraj Kukura,
riaditeľ Divadla Aréna
Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Tabuľka – Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3: Obchodné podmienky
Zákazka s názvom: Služby verejného obstarávania
3
Download

Oznámenie o zadávaní zákazky 04.VO SVO 4-2014