Tézy štátnej skúšky
Študijný program: 3. 3. 15 manažment
prvý stupeň – bakalársky
AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Predmet štátnej skúšky „Manažment“
1. Manažment a rôzne prístupy jeho definovania. Objasnenie podstaty manažmentu, úloh, funkcií
a hierarchického usporiadania manažmentu.
2. Manažérske roly. Vymedzenie manažérskych rol a manažérskych spôsobilostí. Ich význam
v manažérskej práci.
3. Americký, euro-americký a japonský systém manažmentu. Vzájomné porovnanie zdrojov, funkcií
a odlišností implementácie manažérskych funkcií v týchto systémoch.
4. Rozhodovanie. Definícia a podstata rozhodovania, jeho dôležitosť v práci manažéra, uvedenie krokov,
prvkov a druhov rozhodovania podľa úrovní manažmentu. Princípy rozhodovania, manažér ako
rozhodovateľ.
5. Plánovanie v systéme funkcií manažmentu. Podstata plánovania, pojmy, úlohy, dôvody a spôsoby
plánovania, prvky a a metódy plánovania, Plány organizácie, tvorba plánov.
6. Organizovanie a organizačná štruktúra. Zložky organizovania, vzťah organizovanosti a miery
pôsobenia riadiaceho subjektu, Úlohy, ciele a oblasti organizovania.
7. Vedenie ako funkcia manažmentu a vodcovstvo. Podstata vedenia jednotlivcov a kolektívov, trendy v
oblasti vedenia. Štýly vedenia. Motivácia a stimulácia, motivačné teórie a ich význam pre podnik
a zamestnancov.
8. Kontrolovanie a jeho miesto medzi funkciami manažmentu. Prvky a fázy kontrolného systému,
význam kontroly pre podnik a manažment podniku. Základné typy kontrol, charakterizovanie
jednotlivých typov a ich význam kontroly v práci manažéra.
9. Komunikácia, komunikačné zručnosti. Podstata komunikácie, komunikačný proces. Interná a externá
podniková komunikácia. Formy manažérskej komunikácie.
10. Marketing a jeho úloha v rozvoji organizácie. Podstata, charakteristika a poslanie marketingu. Vývoj
marketingu – marketingové koncepcie. Etika a marketing.
11. Analýza marketingového prostredia organizácie. Mikro, makro prostredie a prispôsobovanie sa
podniku tomuto prostrediu a jeho zmenám. Konkurencia, konkurenčná výhoda.
12. Spotrebiteľské trhy a nákupné správanie zákazníka (jednotlivca, organizácie). Zákazník.
Charakteristiky ovplyvňujúce správanie zákazníka. Proces rozhodovania o nákupe. Proces nákupného
rozhodovania o nových produktoch.
2
13. Marketingový mix. Produkt, úrovne produktu, klasifikácia produktu. Cena a jej tvorba. Vývoj,
zavedenie a určovanie cien nových produktov. Stratégia tvorby cien pre produktový mix. Distribúcia a
spôsoby distribúcie. Propagácia – integrovaný komunikačný mix.
14. Marketing služieb a marketing neziskových organizácií. Zvláštnosti týchto typov organizácií a ich
dopady na marketingový mix.
15. Medzinárodný marketing. Podstata. Skúmanie medzinárodného prostredia. Rozhodovanie o expanzii,
výbere trhov a spôsobe vstupu na zahraničný trh.
16. Navrhovanie operácií. Navrhovanie produktov. Základné typy procesov a odlišnosti pri ich
manažovaní. Faktory pre dobré navrhovanie operácií a dobré projektovanie pracovného miesta
17. Zlepšovanie operácií. Meranie výkonnosti. Výkonové normy. Metódy a techniky zlepšovania operácií.
18. Riadenie zásob. Druhy zásob a dôvody ich potreby. Systém riadenia zásob. Riadenie zásob pri
nezávislom a závislom dopyte. Just-In-Time. Efektívnosť riadenia zásob.
19. Systémy manažérstva kvality. Systémy manažérstva kvality s využitím noriem ISO radu 9000 a kritérií
komplexného manažérstva kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM Riadenie a meranie kvality,
evolúcia názorov na kvalitu.
20. Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Princípy, prvky a zložky hodnotenia a systému
odmeňovania. Príčiny a dôsledky vzniku mobbingu a jeho dopady na personálny manažment. Význam
odmeňovania pre činnosť manažéra.
21. Plánovanie ľudských zdrojov ako proces a jeho význam. Projektovanie pracovného miesta so
zameraním na potreby organizácie. Vyhľadávanie, nábor, získavanie a výber pracovníkov. Súvislosti,
zásady, význam a trendy využívania outsourcingu v personálnom manažmente.
22. Kritériá výberu, validita a reliabilita faktorov používaných na predvídanie úspešného výkonu
práce. Výberový postup metódy získavania informácií a poznávania pracovníkov v procese výberu.
23. Význam plánovania, jeho prednosti a nedostatky pre podnikateľské subjekty. Prednosti a
problematické oblasti plánovania. Zásady vytvárania systému plánovania (napr. kontinuálnosť, pružnosť,
variantnosť, analýza minulosti a budúcnosti, získanie informácií, organizácia a koordinácia plánovacieho
procesu, motivácia, kontrola a reálnosť plánovania).
24. Informačný systém - základná definícia. Definícia podnikového informačného systému. Architektúra
informačného systému. Miesto informačného systému v systéme riadenia. Základné (všeobecné)
podsystémy informačného systému. Rozdelenie informačných systémov podľa stupňa riadenia.
25. Informačný systém (IS/IT) v malom a strednom podniku. Požiadavky, spôsoby zavedenia (výhody
a nevýhody), výber softvérového systému, využitie. Modulárnosť, najdôležitejšie moduly moderného
podnikového informačného systému IS/ERP (Enterprise Resource Planning).
3
Predmet štátnej skúšky „Ekonomika a spoločenské vedy“
1. Úvod do ekonómie, základné problémy ekonómie. Charakteristika a štruktúra ekonómie, zákon
vzácnosti. Základné metodologické postupy v ekonómii. Metodologické úskalia. Vstupy, výstupy, statky
a ich členenie. Produkčné možnosti spoločnosti, zákon alternatívnych nákladov. Zákon klesajúcich
výnosov. Triáda ekonomických otázok.
2. História ekonomického myslenia. Predhistória ekonomickej vedy. Klasická ekonómia. Neoklasická
ekonómia. Keynesovská ekonómia. Neokonzervatívne teórie.
3. Agregátna ponuka a agregátny dopyt. Agregátna ponuka a jej činitele. Krivka agregátnej ponuky.
Modely agregátnej ponuky. Agregátny dopyt a jeho činitele. Krivka agregátneho dopytu.
Makroekonomická rovnováha. Medzera produktu a inflačná medzera. Grafické interpretácie.
4. Rozdeľovanie dôchodkov. Dôchodok a bohatstvo. Zdroje dôchodkov. Nerovnomerné rozdeľovanie
dôchodkov a bohatstva, jeho príčiny a dôsledky. Meranie nerovnosti dôchodkov. Lorenzova krivka.
Kvalita života.
5. Makroekonomické ciele a pojmy. Makroekonómia a jej predmet. Makroekonomické ciele a nástroje.
Činitele ovplyvňujúce dosahovanie makroekonomických cieľov. Magický štvoruholník. Makroekonómia
a hospodárska prax.
6. Trh a trhový mechanizmus. Definícia trhu, úlohy a funkcie trhu, formy a typy trhu. Fungovanie
trhového mechanizmu. Trhové subjekty, trhová konkurencia, efektívnosť a spravodlivosť trhového
mechanizmu. Nedokonalosti trhu a zásahy štátu do trhového mechanizmu.
7. Meranie celkového výstupu (výkonnosti) ekonomiky. Hrubý domáci produkt (HDP), hrubý národný
produkt, metódy merania národohospodárskych agregátov, hrubý a čistý produkt, nominálny a reálny
produkt, osobný a disponibilný dôchodok, čistý ekonomický blahobyt a pravý ekonomický rozvoj, index
ľudského rozvoja.
8. Cyklický vývoj ekonomiky. Ekonomický cyklus a jeho druhy. Príčiny cyklického vývoja ekonomiky,
exogénne a endogénne teórie cyklického vývoja ekonomiky. Anticyklická politika štátu.
9. Nezamestnanosť a inflácia. Vymedzenie pojmov. Formy nezamestnanosti. Opatrenia štátu na
zvyšovanie zamestnanosti. Hospodársky cyklus a zamestnanosť. Výpočet miery nezamestnanosti .
Dôsledky nezamestnanosti. Pojem, podstata a druhy inflácie. Meranie inflácie (cenové indexy). Účinky
a dôsledky inflácie. Vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. Výpočet deflátora HDP. Nástroje
antiinflačnej politiky štátu.
10. Bankový systém. Európska centrálna banka a jej hlavná úloha. Eurozóna. Eurosystém. Organizačné
zásady upravujúce plnenie funkcií Eurosystému.
11. Dopyt a ponuka. Individuálny dopyt a ponuka. Trhová rovnováha. Elasticita ponuky a dopytu.
Užitočnosť a správanie sa spotrebiteľa.
12. Podnik, jeho ciele a ich klasifikácia. Vzťah vízie, poslania a cieľov podniku a ich premietnutie do
stratégie podniku. Podstata a postavenie podniku v trhovej ekonomike. Subjekty podnikania,
vymedzenie a charakteristika podniku. Okolie podniku – jeho prvky a väzby.
4
13. Zakladanie a vznik podniku. Podnikateľský zámer a zakladateľský rozpočet – podmienky a
predpoklady úspešnosti podniku. Podnikateľské riziko. Životný cyklus podniku. Vznik, rast, stabilizácia,
kríza a zánik podniku.
14. Klasifikácia podnikov. Podniky podľa vlastníctva, sektorov podnikania a veľkosti. Podniky podľa
právnej formy podnikania. Podnik jednotlivca. Hľadiská členenia a typy podnikov podľa charakteru
konečného výsledku, technicko-organizačnej charakteristiky a hospodárskeho odvetvia. Kvantitatívne
a kvalitatívne veľkostné kritériá podnikov. Majetková účasť na podnikaní iných fyzických a právnických
osôb – tiché spoločenstvo, zmluva o združení a holding.
15. Etapy historického vývoja malého a stredného podnikania na Slovensku (obdobie RakúskoUhorska až po súčasnosť). Živnostenský poriadok a živnostenské spoločenstvo. Organizovanie
a inštitucionálna podpora podnikania v Slovenskej republike v súčasnosti.
16. Formy spolupráce a združovania podnikov. Oblasti a kritériá združovania podnikov. Formy združení
a ich najčastejšie podoby – konzorcium, koncern, kartel a odborný zväz.
17. Neobežný majetok podniku. Klasifikácia, oceňovanie a opotrebovávanie neobežného majetku. Účtovné
a daňové odpisovanie neobežného majetku podniku.
18. Obežný majetok podniku, jeho charakteristika a potreba. Riadenie zásob, pohľadávok a pohotových
peňažných prostriedkov. Cyklus obratu peňazí.
19. Podnikové činnosti – podnikový transformačný proces. Primárne činnosti a ich klasifikácia.
Podporné činnosti, ich klasifikácia a podstata v transformačnom procese podniku.
20. Výroba ako primárna podniková činnosť a výrobný program. Výrobný proces a jeho členenie. Typy
výroby a zákonitosti výrobného procesu. Výrobný program, jeho tvorba a optimalizácia. Výrobná
kapacita podniku a jej využívanie.
21. Náklady podniku. Charakteristika a klasifikácia nákladov. Analýza nákladov s využitím ukazovateľa
nákladovosti hospodárskej činnosti a v členení na variabilné a fixné náklady.
22. Výnosy podniku. Faktory ovplyvňujúce výšku výnosov. Vzťah nákladov a výnosov. Výsledok
hospodárenia. Vzťah nákladov, výnosov a objemu produkcie.
23. Vlastné, cudzie, interné a externé zdroje financovania podniku. Financovanie podniku z cudzích
zdrojov. Úvery a obligácie. Osobitné formy financovania. Získavanie vlastného kapitálu podniku
z interných zdrojov. Zisk a odpisy ako zdroj financovania, ostatné interné zdroje financovania.
24. Pomerové ukazovatele finančno-ekonomickej analýzy. Ukazovatele likvidity, aktivity, zadlženosti
a rentability.
25. Ekonomické a sociálne ciele EÚ. Jednotný vnútorný trh EÚ. Spoločná obchodná politika EÚ.
Postavenie Slovenskej republiky v EÚ. Formy ekonomickej integrácie. Globalizácia, interdependencia
a integrácia.
5
Zoznam odporúčanej literatúry k tézam:
SEDLÁK, Mikuláš 2007. Manažment. Bratislava : Iura Edition, 2007. 364 s. ISBN: 80-8078-133-0.
MIHALČOVÁ, Bohuslava – PRUŽINSKÝ, Michal: O manažmente a manažovaní. Monografia.
Ružomberok, Pedagogická fakulta KU, 2006. 241 s. ISBN 80-8084-122-5, ISSN 1336-2232.
MIHALČOVÁ, Bohuslava – PRUŽINSKÝ, Michal 2006. Manažérske teórie. Skriptá. Ružomberok,
Pedagogická fakulta KU, 2006. 107 s. ISBN 80-8084-076-8.
MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P. 2006. Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad
: Katolícka univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 188 s. ISBN 80-8084-077-6
MIHALČOVÁ, B. – PRUŽINSKÝ, M. – HVASTOVÁ, J. – ZACH, R. 2011. Podnikové plánovanie.
Učebnica. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. 229 s. ISBN 978-80-553-0719-0.
PRUŽINSKÝ, M. – LAJOŠ, B. 2011. Podnikový controlling. Učebnica. Košice : Vydavateľstvo Technickej
univerzity v Košiciach, 2011. 182 s. ISBN 978-80-553-0648-3.
MIKUŠ, P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo Katolíckej
univerzity, 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0.
SEDLÁK, M. 2003. Japonská ekonomika včera a dnes. Bratislava : Iura Editin, 2003. 264 s. ISBN 8089047-72-6.
RUDY, J. – PIŠKANIN, A. 1998. Manažment. Bratislava : FM UK, 1998
HIRSCHEY, M. – PAPPAS, J.L.: Fundamentals of managerial economics, The DRYEN PRESS
A Harrcourt Brace Jovanovich College Publisher, 1992
ROBBINSON, S. P. – DECENZO, D: A. 2004. Fundamentals of management : essential concepts and
applications, Pearson Education, Inc. Upper Sadle River, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004, ISBN 013-101964-3.
KOONTZ, H. – O´DONNELL, C. 1994. Management. – Praha : VP, 1994
DONNELLY, J. et al.: Management. – Praha : Grada, 1999
VEBER, J. a kol.: Management, základy, prosperita, globalizácia. Praha : Management Press, 2000, ISBN
80-7261-029-5
DONNELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M.: Management. Praha : Grada Publishing, 1997,
ISBN 80-71694-22-3
ROSTÁŠOVÁ, M. - KREMEŇOVÁ, I. 2005. Marketing v službách, Žilina: EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2005,
149 s. ISBN 80-8070-355-8.
PORVAZNÍK, J. 1999. Celostný manažment. Piliere kompetentnosti v riadení. Bratislava : SPRINT 1999,
ISBN 80-88848-36-9
MIHALČOVÁ, B. – PRUŽINSKÝ, M. a kol. 2007. Riadenie ľudských zdrojov. Učebnica. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 225 s. ISBN 978-80-225-2448-3
ĎAĎO, J. a kol.: Marketing služieb. Bratislava: EPOS 2006, 302 s.
ISBN 8080576629
FERJENČÍK, J. – BOSÁKOVÁ, M.: Riadenie ľudských zdrojov. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2001. s. 204. ISBN 80-225-1413-6
KACHAŇÁKOVÁ: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999.
ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha : Grada Publishing, 1999.
MIHALČOVÁ a kol.: Vybrané kapitoly z firemného plánovania, Bratislava : Ekonóm 2004
SEDLÁK, M. – CIBÁK, Ľ. – KACHAŇÁKOVÁ, A. – MIŠÍK, V. – OLÁH, M. – RÓZSA, Z. –
VLACHYNSKÝ, K. 2010. Podnikové hospodárstvo. Vydanie:1. Edícia: ekonómia. Bratislava : Iura Edition,
2010. 352 s. ISBN:978-80-8078-317-4.
KOTLER, Ph. - KELLER, K. L. 2007. Marketing management. Praha : GRADA, 2007, 788 s.
ISBN 978-80-247-1359-5.
GRZNÁR, M.: Firemné plánovanie. Bratislava : Ekonóm 1998.
LEŠČIŠIN, M. - STERN, J. - DUPAĽ, A.: Manažment výroby 1, 2. Bratislava : Ekonóm 1998.
TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. Praha : Grada Publishing 1999.
6
ČARNICKÝ, Š. – VAVRINČÍK, P.: Informačné systémy a reinžiniering v podnikovom manažmente.
Bratislava : Ekonóm, 2003.
BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, 2002.
KITA, J. a kol.: Marketing. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2002. 412 s.
ISBN 80-89047-23-8
KOTLER, P.: Marketing - management. 11. vyd. Praha: Grada, 2004. 855 s.
ISBN 80-247-0016-6
VIESTOVÁ, K. - ŠTOFILOVÁ,. J.: Distribučné systémy a logistika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm,
2004. 300 s. ISBN 80-225-1821-2
GAJDOŠ, J.- URBLÍKOVÁ, D.: Logistika – teoretické základy a prípadové štúdie. Bratislava: Ekonóm,
2004
M.:
Podnikové
hospodárstvo.
Bratislava
:
Sprint
vfra,
2001,
KUPKOVIČ,
ISBN 80-88848-77-6
JANOK, M. a kol.: Ukazovatele finančnej analýzy podniku. – Bratislava : Mika-Conzult, 2000. 110 s.
ISBN: 80-967295-8-6
KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. Praha : Grada Publishing, 2002. 424 s. ISBN: 80-247-0199-5
FENDEKOVÁ, E. – STRIEŠKA, Ľ.: Mikroekonómia. Bratislava : Ekonóm, 1997
ZALAI
a kol.:
Finančno-ekonomická
analýza
podniku.
Bratislava
:
SPRINT,
1998.
ISBN 80-88848-18-0
VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. 4.vyd, Bratislava : SÚVAHA, 2002, ISBN80-88727-48-0
MAJDÚCHOVÁ, Helena – NEUMANNOVÁ, Anna: Podnik a podnikanie. – Bratislava . Sprint vfra, 2006.
232 s. ISBN 80-89085-69-5
ŠLOSÁROVÁ, A. 2009. Účtovnítvo B. Bratilava : IURA Edition, 2009. ISBN 978-8078-244-3
CHOVANCOVÁ, B. a kol.: Finančný trh. Bratislava : Eurounion, 2002
VARCHOLOVÁ, T. – KORZENIOWSKI, L.: Podnikateľské riziko. Bratislava : Ekonóm, 2002. ISBN
80-225-1609-0.
KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha : Grada 2004, ISBN 80-247-0513-3
DUDINSKÁ, E. a kol.: Základy marketingu. Bratislava : Ekonóm 2000. ISBN 80-225-1222-2
BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint, 2001. ISBN 80-88848-68-7
MICHNÍK, Ľ. a kol.: Ekonomika zahraničného obchodu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000.
ISBN 80-225-1118-8
KOLLÁR,
V.:
Systém
a špecifiká
produktovej
politiky.
Bratislava
:
Sprint,
1999,
ISBN 80-888848-05-9
BUDAJ, P., FIĽO, M.: Manažment operácií. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. ISBN 978-807165-710-1
KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5
LEŠČIŠIN, M., STERN, J., DUPAĽ, A.: Manažment výroby. Bratislava: Sprint, 2002. ISBN 80-8935-500-6
MATEIDES, A. a kol.: Manažérstvo kvality. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko – Epos, 2006, ISBN 80-805765-64
Poprad 31. januára 2014
Podpis: vedúci Katedry manažmentu:
Podpis: dekan fakulty:
.....................................................
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
..............................................................................................
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. mimoriadny profesor
Download

1. Manažment a rôzne prístupy jeho definovania