Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.
Vysoká škola sociálně správní, Havířov
Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce
Bakalářské studium
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře
Předmět EKONOMIE
Akademický rok 2014/2015
1.
Ekonomický systém a jeho základní prvky
Ekonomie jako věda. Ekonomický systém. Výrobní faktory, jejich koloběh. Peníze.
2.
Analýza poptávkové a nabídkové strany
Vymezení tržního mechanismu. Předpoklady dokonalé konkurence. Průběh nabídkové a poptávkové
funkce. Rovnováha na trhu.
3.
Základy chování spotřebitele
Kardinalistické a ordinalistické teorie. Rozpočtové omezení a individuální poptávková křivka. Elasticita.
4.
Teorie firmy
Problematika produkce statků (náklady, výnosy, produkční funkce). Firma v dokonalé konkurenci.
5.
Typy tržních situací
Nedokonalá konkurence. Monopol. Oligopol. Monopolistická konkurence.
6.
Trhy výrobních faktorů
Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. Kapitál a trh kapitálu. Trh přírodních zdrojů.
7.
Problematika fungování tržního mechanismu
Tržní selhání. Externality a nedokonalé informace. Role státu a tržní mechanismus.
8.
Národohospodářské veličiny a mechanismy
Základní národohospodářské veličiny zásob a toku, problematika měření. Národohospodářské modely
(model vícesektorové ekonomiky, model AS-AD).
9.
Peníze v národním hospodářství
Vznik a funkce peněz v ekonomice. Soudobá bankovní soustava. Trh peněz – nabídka, poptávka,
rovnováha
10.
Inflace a národní hospodářství
Podstata inflace. Měření, příčiny inflace, typologie inflace.
11.
Trh práce a nezaměstnanost
Obyvatelstvo jako ekonomická kategorie. Makroekonomické pojetí trhu práce. Příčiny a formy
nezaměstnanosti.
12.
Ekonomický růst a cyklus
Příčiny a formy ekonomického cyklu. Popis cyklického vývoje. Ekonomický rozvoj a růst. Modely
ekonomického růstu. Ekonomický růst v ČR.
13.
Teoretická východiska a cíle hospodářské politiky
Úloha státu v ekonomickém systému a systém společenského rozhodování. Možnosti a meze
hospodářské politiky. Tržní selhání. Institucionální prostředí a hospodářská politika. Nositelé a nástroje
hospodářské politiky. Hierarchie cílů hospodářské politiky. Ekonomické cíle hospodářské politiky. Vztahy
mezi cíli hospodářské politiky.
14.
Makroekonomické hospodářské politiky
Stabilizační a prorůstová hospodářská politika. Poptávkově orientovaná hospodářská politika. Nabídkově
orientovaná hospodářská politika. Očekávání ekonomických subjektů a účinnost hospodářské politiky.
15.
Fiskální politika
Podstata, cíle a nositelé fiskální politiky. Nástroje fiskální politiky. Fiskální politika v ČR. Fiskální politika
v zemích EU.
16.
Monetární politika a vnější hospodářská politika
Podstata a cíle monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Monetární politika v ČR. Monetární
politika v eurozóně. Cíle a nástroje vnější hospodářské politiky.
17.
Další typy hospodářské politiky
Strukturální politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Sociální politika. Politika rozdělování
důchodů. Politika zaměstnanosti. Regionální politika. Politika ochrany životního prostředí.
18.
Základní typy národohospodářských politik
Diskuse o pojetí hospodářské politiky v základních ekonomických školách. Liberální a
intervencionalistické názory na aplikaci hospodářských politik.
19.
Mezinárodní ekonomické vztahy v oblasti reálné ekonomiky
Vnější ekonomické vztahy. Mezinárodní obchod – teoretická vysvětlení. Mezinárodní pohyb pracovních
sil.
20.
Mezinárodní ekonomické vztahy v oblasti monetární ekonomiky
Platební bilance. Mezinárodní peněžní trhy (mezinárodní měnová soustava a devizové trhy). Základy
pojetí měnových kurzů.
21.
Podstata ekonomické integrace a vývoj integrace v Evropě
Motivy vedoucí k evropské integraci. Počátky evropské integrace a její další vývoj v 60. letech. Směřování
evropské integrace v 70. a 80. letech. Příprava hospodářské a měnové unie. Vývoj Evropské unie po roce
2000.
22.
Stupně ekonomické integrace
Vymezení stupňů ekonomické integrace. Porovnání zóny volného obchodu a celní unie. Charakteristika
společného trhu. Formování hospodářská a měnová unie. Optimální měnová oblast. Výhody a nevýhody
společné měny.
23.
Struktura a fungování Evropské unie
Cíle ES a EU. Tři pilíře EU. Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament. Další instituce. Primární a
sekundární legislativa.
24.
Charakteristika politik EU
Společné politiky. Sdílené politiky. Doplňkové politiky. Politiky druhého a třetího pilíře.
25.
Rozpočet Evropské unie
Charakteristika rozpočtu EU. Zdroje příjmů. Struktura výdajů. Finanční perspektivy. Rozpočtové bilance.
26.
Vztah ČR a EU
Proces konvergence. Dopady členství ČR v EU. Nominální a reálná společná měna a ČR.
27.
Právo Evropské unie
Primární, externí a subsidiární právo. Smlouva o založení evropského společenství (Evropská smlouva).
Maastrichtská smlouva (Smlouva EU). Přístupové smlouvy. Účinky pravidel Smlouvy ES. Nařízení EU.
Směrnice EU.
28.
Právo EU pro sociální oblast
Tvorba práva EU. Orgány legislativního procesu práva EU. Spolurozhodování při tvorbě práva EU. Tvorba
externího práva EU.
29.
Společná obchodní politika EU
Celní unie a společná obchodní politika. Cla a uplatňování jednotného celního sazebníku. Rozdělování
výnosů z cel. Antidumpingová politika v Unii. Soutěžní politika na jednotném trhu Unie. Kontrola fúzí.
Vztah k subvenční politice členských států.
30.
Společná zemědělská politika EU
Společná zemědělská politika jako nástroj vytváření a rozvíjení společného agrárního trhu Unie. Reformy
společné zemědělské politiky. Cíle, principy a mechanismus fungování agrárního trhu. Cenový systém a
subvenční politika. Financování společné zemědělské politiky. Proces rozšíření EU z hlediska
dosavadního pojetí a nákladů společné zemědělské politiky.
31.
Měnová unie a měnová politika EU
Institucionální rámec hospodářské a měnové unie. ESCB, ECB, eurosystém. Strategie měnové politiky.
Cíle měnové politiky ECB. Využívání nástrojů měnové politiky ECB. Pakt stability a růstu. Konvergenční
kritéria a perspektivy rozšíření měnové unie.
32.
Strukturální a regionální politika EU
Příčiny uplatňování strukturální politiky. Soudobé pojetí strukturální politiky, cíle, kritéria a nástroje její
realizace. Úloha strukturálních fondů. Výbor regionů. Fond soudržnosti a jeho využívání. Proces
rozšiřování EU a problém financování strukturální politiky.
33.
Sociální politika EU
Sociální politika Unie jako produkt prohlubování integrace. Evropský sociální fond a jeho omezená úloha.
Vývoj vedoucí k přijetí Charty sociálních práv pracujících. Charakteristika deklarovaných základních
sociálních práv, problémy jejich uvádění do praxe Unie a členských států. Posun v pojetí a kritériích
sociální dimenze integrace v 90. letech.
V Havířově dne 8. prosince 2014
Download

Ekonomie - Vysoká škola sociálně