SWISS DENTAL INSTRUMENTS MANUFACTURE
DEPPELER
TM
Précision Tradition Innovation
Qualité Suisse depuis 1934
EN & SK
2010 Paro Brochure
“Seit mehr als einer Generation setzt die Firma Deppeler sehr erfolgreich
einen der höchsten Qualitätsstandards in der Fabrikation dentaler Instrumente durch.”
Dr. Anton Friedmann
obsah
Švajčiarsky výrobca Deppeler SA je rodinným
podnikom, ktorý vyrába špičkové dentálne
ručné nástroje, používajúc vynikajúce materiály
a overené a testované technológie, od roku
1934. Špecializuje sa výlučne na výrobu ručných
nástrojov, vyvinuli sme viac než 500 modelov,
ktoré vyrábame v súlade s najstriktnejšou
švajčiarskou tradíciou.
A Swiss manufacturer in a class of its own,
Deppeler SA has been making top-of-the-range
dental instruments, using outstanding materials
and tried and tested techniques, since 1934.
index
01
02
03
04
05
06
07
08/09
10 11
12 Obsah Introduction
História History
Filozofia Philosophy
Sondy Probes
Paro sondy Paro probes
M23
Scalery Scalers
Graceyho kyrety Gracey
Univerzálne kyrety Universal curettes
Kyrety na implantáty Implant curettes
Enviromntálne povedomie Environmental awareness
Specialising exclusively in the manufacture of hand
instruments, we have developed more than 500
models, which we produce according to the strictest
Swiss tradition.
Diane Bonny
CEO
01
V r. 1934, Arnold Deppeler Senior,
zakladateľ spoločnosti, vyrábal jeho
prvé nástroje vo svojej garáži v meste
Rolle. Čoskoro sa stal známym po
celej krajine, ako známka najvyššej
kvality. V spolupráci s rešpektovanými
stomatológmi, jeho syn, Arnold Deppeler
Junior, navrhol a vyvinul scaler M23™,
ktorý sa stal hitom na dentálnom trhu,
stal sa aj globálne uznávaným nástrojom,
tak ako švajčiarsky vojenský nôž. Od jeho
vytvorenia, spoločnosť, vedená od r.2007
Dianou Bonny, ktorá prakticky ‘vyrástla
’ na podlahe továrne, prešla konštantnou
expanziou. V roku 2008,sa firma
presťahovala do nových priestorov, ktoré
ponúkajú ideálne pracovné prostredie
a vľúdnosť voči životnému prostrediu.
02
história
Deppeler, minulosť a súčasnosť
Deppeler, past and present
In 1934, Arnold Deppeler Senior,
eponymous founder of the company,
produced his first instruments in his
garage in Rolle. They soon became
known throughout the country, as a
benchmark for quality.
In collaboration with respected dentists,
his son, Arnold Deppeler Junior,
designed and developed the M23™
scaler, which proved a hit on the dental
market, becoming a globally recognised
product, just like the Swiss Army Knife.
Since its creation, the company, led,
since 2007, by Diane Bonny, who
practically ‘grew up’ on the factory floor,
has undergone constant expansion. In
2008, the firm moved to new premises,
which offer ideal working conditions
and an environmentally sound setting.
“Dobrá povesť nástrojov, čo sa týka kvality a spoľahlivosti je
zaslúžená vďaka dizajnu
ale aj spôsobu spracovania
a starostlivého dopracovania v oblasti tvrdej
ocele, ktorá zabezpečuje
pevnosť a trvácnosť.”
“Deppeler stellt zweifellos die besten Instrumente für die parodontale
Kürettage her; die halten auch noch nach mehrmaligem Schleifen.”
filozofia
Od kedy bola firma založená, Deppeler SA poskytoval zubným lekárom nástroje nespornej
kvality , plne zodpovedajúce ich požiadavkám. Navyše, my sme nečakali na riešenie otázok
životného prostredia a ustavičný vývoj, aby sme sa stali módnymi ale bolo to prirodzenou
súčasťou našich rozvojových aktivít.
Naša filozofia je založená na 3 princípoch:
1. Načúvanie našim klientom;
2. Nesporná kvalita našich produktov;
3. Enviromentálne povedomie .
Ever since it was founded, Deppeler SA
has provided dental practitioners with
tools of unimpeachable quality, in full
keeping with their requirements.
What is more, we did not wait for
environmental concerns and sustainable
development to become fashionable to
make them part of our growing activity.
Our philosophy is based on three
principles:
1. Listening to our clients;
2. The unimpeachable quality of our
products;
3. Environmental awareness.
03
Sondy
Probes
Sondy Deppeler majú perfektné hroty a vynikajúce rukoväte,
čo z nich robia nástroje s výnimočne jednoduchým použitím
Deppeler probes are perfectly pointed with fine shafts, making
them exceptionally easy to use.
DH2
Obojstranná sonda určená na detekciu subgingiválneho zubného kameňa.
Double-end probe for the detection of subgingival tartar.
SG5
Obojstranná diagnostická sonda.
Double-end diagnostic probe.
S3C
Univerzálna obojstranná sonda Nabers.
Universal Nabers double-end probe.
S23
04
Jednostranná sonda s tenkou rukoväťou pre lepšiu citlivosť
Single-end probe with a slim handle for greater sensitivity.
Periodontické sondy Deppeler sú kombináciou pružnosti a
spoľahlivosti. Špeciálna technika použitá na farebné označovanie
zabezpečuje vynikajúcu trvácnosť
Paro sondy
Pocket Probes
Deppeler periodontal probes combine flexibility and resilience.
The special technique used for colour marking ensures
outstanding durability.
H125
Obojstranná sonda je kombináciou univerzálnej diagnostickej sondy
a Periodontickej sondy.
Double-end probe combining a universal diagnostic probe and a
periodontal probe.
HH12
Periodontická sonda, veľkosti: 3-6-9-12 mm, s perfektne zaobleným
koncom. Priemer: 0.48 mm. Najviac používaná sonda.
Periodontal probe, graduation: 3-6-9-12 mm, with a perfectly rounded
tip. Diameter: 0.48 mm. The most widely-used probe.
Objednajte si s alebo bez DMS
rukoväte (pozrite obr..11).
Order with or without DMS
handle (see p.11).
05
M23TM
Univerzálny scaler
M23™ to je originál.
M23™ to je originál. Vďaka revolučnému zakriveniu nástroja,
M23, vyvinutý firmou Deppeler SA, vám umožňuje pracovať
okoo celého zuba.
ORIGINAL M23™.
Thanks to its revolutionary angulation, the M23, developed
by Deppeler SA, enables you to work all around the tooth.
M23™ Das allernotwendigste Instrument für Ihre Praxis
M23
Univerzálny scaler, teraz je k dispozícii aj jeho lepšia/fine/ verzia (M23F).
Universal scaler, finer version available (M23F).
“Ich výnimočné, ručne docibrené nástroje, majú,
vďaka ich najvyššej kvalite spracovania zriedkavo dlhú
životnosť a prinášajú mi každodenné potešenie v mojej
špecializovanej praxi.”
Dr. Jean-Pierre Ebner
06
Naše poznanie ocele, nám umožňuje vyrábať nástroje
s pozoruhodnými mechanickými vlastosťami, kombinujúc
pružnosť a pevnosť, garantujúc bezkonkurenčnú životnosť.
Scalery
Scalers
Our knowledge of the steel, enables us to produce
instruments with remarkable mechanical properties,
combining flexibility and hardness and guaranteeing an
unrivalled durability.
H6H7
Výborný klasický scaler určený na rezáky a očné zuby .
Great classic scaler for incisors and canines.
PY51Z
Rovný scaler na rezáky.
Straight scaler for incisors.
07
Graceyho kyrety
Gracey
Klasické Graceyho kyrety, kvalita od Deppeleru.
The classic Gracey curettes of Deppeler quality.
5GE6+ADEP
Incisors/canines
Klasická kyreta Gracey 5/6 so silikónovým poťahom ADEP
Classic Gracey 5/6 with silicone grips ADEP.
7GE8+ADEP
Buccal/Palatal
Klasická kyreta Gracey 7/8 so silikónovým poťahom ADEP.
Classic Gracey 7/8 with silicone grips ADEP.
11GE12+ADEP
Klasická kyreta Gracey 5/6 so silikónovým poťahom ADEP.
Classic Gracey 5/6 with silicone grips ADEP.
08
Mesial
Naša rodina Gracey taktiež obsahuje Atraumatické, Mini
Profil, Nano Profil a Rigidné Graceyho kyrety. Vyskúšajte ich
a obľúbite si ich.
Graceyho kyrety
Gracey
Our Gracey family also includes Atraumatic, Mini Profil,
Nano Profil and Rigid Graceys.Try them and adopt them.
13GE14+ADEP
Distal
Klasická kyreta Gracey 13/14 so silikónovým poťahom ADEP.
Classic Gracey 13/14 with silicone grips ADEP.
Ručné ukončenie výroby
Výrobky tak presné a rôznorodé ako tie naše musia byť dokončené
manuálne. Puntičkárstvo, zručnosť, invencia a expertíza sú základnými
kameňmi nášho majstrovstva.
A hand-finish
Articles as precise and varied as ours must
be finished by hand. Meticulousness,
dexterity, inventiveness and expertise are
essential qualities in our craftsmen.
Inteligentné formy
Zakrivenie produktu hrá pri dentálnej práci významnú úlohu. Výrobca musí vyskúšať všetky
stupne zakrivenia, aby zabezpečil vyváženosť nástroja, aby bola oblasť ošetrenia dostupná a práca
mohla byť vykonaná komfortne.
Intelligent forms
The angulation of a product plays a crucial
part in dental work. The manufacturer
must examine all the degrees of angulation
to ensure that the instrument is balanced,
the treatment area is accessible and the
work can be performed comfortably.
09
Univerzálne kyrety
Universal curettes
Vyžiadajte si našu verziu„ fine“ určenú na extrémne jemnú
prácu
Ask for our fine versions for an extremely delicate work.
M23A™
Univerzálna kyreta s rovnakým zakrivením ako M23TM.
Universal curette with the same angulation as the M23TM .
GX4
Komfortná univerzálna kyreta . Vhodná najmä na rezáky a očné zuby.
Confortable universal curette. Particularly suited to incisors and canines.
Zubehör
Všetky naše nástroje sú k dispozícii s ergonomickým silikónovým
poťahom ADEP.
All our instruments are available with
the ergonomical ADEP silicone grips.
10
Titánové kyrety zabezpečujú najlepšie možné čistenie
Implantátu bez rizika poškriabania povrchu .
Implantologické kyrety
Implant curettes
Titanium curettes ensure the best possible cleaning of the
implant without the risk of scratching its surface.
AD23L
Ľavá titánová univerzálna kyreta na ošetrenie titánových implantátov
Left titan universal curette for the treatment of titan implants.
AD23R
Pravá titánová univerzálna kyreta na ošetrenie titánových implantátov.
Right titan universal curette for the treatment of titan implants.
DMS-V oder DMS-N
Je možné objednať s alebo bez rukoväte DMS ,zelená alebo čierna,
prosím upresnite farbu
Available with or without DMS handle , green or black, please precise the color.
11
Enviromntálne povedomie
Ochrana životného prostredia nie je marketingový nástroj alebo
prostriedok zanechávania odkazu, ale je to budúcnosť nás všetkých.
Environmental protection is not a selling point or a means of conveying a
message, but the future of every one of us.
V Deppeleri SA, sme zodpovední za celý
výrobný proces nástrojov, ktoré predávame,
čo znamená, že máme pod kontrolou všetky
výrobné operácie, od surovín až po finálny
výrobok používaný stomatológmi a následnú
recykláciu výrobkov.
Redukcia, znovupoužitie a recyklácia, od
zámeru po realitu:
továreň, oceľ a balenie.
Der Bekanntheitsgrad der Deppeler
SA beruht auf der Perfektion ihrer
Erzeugnisse und nicht zuletzt
auf deren Langlebigkeit. Unsere
Herausforderung besteht seit jeher
darin, auf ökologische und ethisch
verantwortungsvolle Art und Weise
zu produzieren, ohne die Qualität des
Endprodukts auch nur im Geringsten
zu vernachlässigen.
12
Náš výrobný proces v sebe zahŕňa materiály,
ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie
Keďže neprepravujeme polotovary nevznikajú
žiadne ‘manufaktúrne míle’
Oceľ je perfektný bezodpadový materiál.
Nič sa nestratí a všetko sa može recyklovať
natrvalo.
At Deppeler SA, we are responsible
for the entire manufacturing process
for the instruments we sell, which
means that we are in control of all
operations, from the raw material to
the article used by dentists and the
subsequent recycling of products.
Reducing, re-using and recycling,
from intention to reality:
premises, steel and packaging.
Our manufacturing processes involve
everyday substances that cause no
harm to the environment.
As we do not transport half-finished
products there are no ‘manufacturing
miles’
Steel is the perfect no-waste material.
Nothing is lost and everything
can be recycled indefinitely.
Download

Deppeler2 - KK dent sro