Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce
V tomto čísle:
Práca dodávateľov je kľúčová
Preverili komunikačné väzby
Väčší záujem Rakúšanov o jadro
október 2012
Podelili sa o poznatky, skúsenosti
Z konferencie o dodávke energie
Slovenské atómky sú bezpečné
Deň energetiky bol príležitosťou na ocenenie zaslúžilých zamestnancov Slovenských elektrární (SE), aj odovzdanie ceny riaditeľa SE-EMO Dušanovi Lukáčovi.
Spoločnosť si váži prácu
každého zamestnanca
„Na bloky v Mochovciach
sa dá spoľahnúť...“
Cena za bezpečnosť
Členovia Rakúskej nukleárnej spoločnosti (RNS)
na stavbe 3. a 4. bloku
Tohtoročný sviatok pracovníkov
sektoru energetiky mal podobu
ocenenia vybraných pracovníkov
za ich osobný prínos pri zvyšovaní jadrovej a prevádzkovej
bezpečnosti a za ich príkladné
bezpečné správanie.
Aj týmto spôsobom možno motivovať a neustále podporovať
aktívny prístup k ďalšiemu zvyšovaniu bezpečnosti v prevádzke
jadrových blokov.
Cena riaditeľa Atómových
elektrární Mochovce za
bezpečnosť patrí Vladimírovi
Pajdučákovi, operátorovi sekundárneho okruhu, ktorý upozornil
na optimálnosť vykonávaného
zásahu na pripravenom zariadení na turbíne TG11.
Ocenili aj svedomitý prístup
vykonávania pochôdzkovej
kontroly strojníka jadrových
zariadení Dušana Lukáča, ktorý
pohotovo identifikoval a okamžite zabezpečil odstránenie
skrytého úniku oleja z olejového
systému turbíny v strojovni.
Riaditeľ EMO Jordan Mandalov
vyzdvihol konštruktívny prístup
Miroslava Nilaša a jeho návrh doplniť strojné zariadenie o digitálnu
kameru, čím sa zvýši bezpečnosť
obslužného personálu.
pokračovanie na strane 5
„Reaktory VVER 440/V-213
– ťažné kone jadrovej
energetiky – bezpečné
a spoľahlivé!“
Až do „kuchyne“ budovanej
atómovej elektrárne nazrelo 4.
októbra 17 členov mimovládnej
organizácie nášho juhozápadného
suseda. Prezident RNS profesor
Helmuth Böck nie je na
Slovensku ani našim čitateľom
neznámy (k téme z titulku sa
vyjadroval už pri spúšťaní 1. bloku
do prevádzky v roku 1998). Obhajcom jadrovej energie, vedcom
a technikom sa v ich protijadrovej
domovine darí najmä v ostatnom
čase rozširovať do povedomia
verejnosti objektívne informácie
o pozitívach jadrovej energetiky.
Vo vnútornej, jadrovej časti „nás
zaujala návšteva boxu parogenerátorov, kde sme videli aj samotné
parogenerátory a prehliadka reaktorovej sály ´trojky´ a ´štvorky...´“
uviedla v rozhovore osobnosť,
ktorá „šéfuje“ RNS asi od polovice deväťdesiatych rokov.
„Vždy, aj na kurzoch na
univerzite hovorím, že tieto
reaktory sú veľmi ´mierumilovné
a spoľahlivé stroje´, majú vysokú
pokračovanie na strane 5
01
Práca dodávateľov
je pre Mochovce kľúčová
„Úspech mochovského projektu
závisí od práce dodávateľov.
Vnímame ich preto ako svojich
partnerov, no musíme byť
zároveň na nich veľmi prísni,“
hovorí Giancarlo Aquilanti,
projektový riaditeľ dostavby 3. a 4.
bloku Mochoviec. Dva roky riadil
jadrové projekty spoločnosti
Enel vo svete a pred šiestimi
mesiacmi sa vrátil do SE k výstavbe najväčšej zahraničnej
investície na Slovensku.
Ako vnímate postup prác na
MO34 za uplynulé dva roky?
Dosiahli sme niekoľko dôležitých
míľnikov dostavby, ako napr. inštalácia tlakových nádob reaktorov
v oboch blokoch, dokončenie
jadrovej časti na bloku 3 a postavenie parných turbín i hlavného
dôležitého vybavenia nejadrovej
časti 3. bloku.
Okrem dostavby máte „pod
palcom” aj jadrové aktivity
materskej spoločnosti Enel vo
Flamanville 3 vo Francúzsku
i v španielskej energetickej
spoločnosti Endesa...
Ich pridaná hodnota v skupine
Enel spočíva v prenose skúseností
a know-how medzi rozličnými
projektmi. V našom odvetví sa
objavuje množstvo rovnakých
a opakujúcich sa aktivít; prenášanie najlepších riešení z jedného
projektu do ostatných podstatne
Postup prác
K 30. septembru 2012
Prebiehajúce činnosti na stavbe
Stavebné práce (jadrová časť)
n armovacie práce – výstuž okolo
šachty reaktora (Re) a bazénu
vyhoreného paliva (BVP)
na 4. bloku
n čistenie pracovnej škáry, príprava
na betonáž okolo BVP
na 4. bloku
n realizácia zosilňujúcich prv-
02
zlepšuje bezpečnostnú stránku,
ako aj rýchlosť našich rozhodnutí.
Priblížte nám vaše pracovné
priority.
Tie, na ktorých som pracoval, boli
posilnenie projektovej organizácie
prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a vylepšenia
organizačnej štruktúry, zvýšenie
kontroly a koordinácie zmluvných
dodávateľských spoločností, aby
sme redukovali neefektívnosť
a synchronizovali kroky k dosiahnutiu spoločných projektových cieľov
a zvyšovanie motivácie ľudí, ktorí
na projekte pracujú. Zaviedli sme
tiež veľmi prísny systém kontroly
zmien v pláne projektu, pretože tie
sú v tejto fáze dostavby na škodu.
Aké ciele ste si vytýčili?
Sú veľmi jednoduché, no zároveň aj
veľmi náročné: dosiahnuť splnenie úloh, ktoré pre tento projekt
stanovili akcionári SE v bezpečnosti,
harmonograme aj finančných nákladoch. V dostavbe sme stanovili
prísny program mesačných míľnikov odteraz až do konca projektu,
prostredníctvom monitorovania
ktorých budeme môcť verifikovať
napredovanie v súlade s cieľmi.
Aký je váš prístup k dodávateľom, ktorí taktiež ovplyvňujú
napĺňanie harmonogramu?
Výkony zmluvných sú kľúčové pre
úspech projektu; v súčasnosti ich
kov pre seizmické zodolnenie
stavebných a technologických
konštrukcií
n ukladanie nehrdzavejúcej výstelky – obkladu v reaktorovej sále
n práce zabezpečujúce stavebné
pripravenosti na montáž technologických zariadení
n lokálne tesnostné skúšky hermetickej zóny
n betonáž podláh, dokončovanie
schodísk
(nejadrová časť)
n stavebné, strojné a elektro práce
vo všetkých objektoch
n pitný a požiarny vodovod vrátane
tlakovej skúšky
n dokončovacie práce v objekte
v Mochoviach pracuje 150, k tomu
všetci ich subdodávatelia. Nevýkonnosť hociktorého z nich môže
spôsobiť oneskorenie projektu
a významné škody. Je teda jasné,
že našou hlavou zodpovednosťou
musí byť koordinovanie ich práce
tak, aby bola čo najefektívnejšia.
Je pravda, že výsledný produkt
je výsledkom práce dodávateľov,
a z tohto uhla pohľadu ich vnímame ako našich partnerov. Musíme
však tiež veľmi prísne pokutovať
alebo vylučovať z projektu tých,
ktorí nedodávajú výkony v súlade
so zmluvnými podmienkami a celkovo, v súlade s najvyššími štandardmi dodržiavanými v Skupine.
Koľko dodávateľských pracovníkov na stavbe pochádza
z regiónu?
V súčasnosti tu pracuje asi 3 tisíc
ľudí, z ktorých polovica pochádza
z okolia Nitry. Pokrývajú široké spektrum požadovaných kvalifikácií.
Výstavba elektrárne je úzko
prepojená s jej okolím; podporuje ju deväť z desiatich miestsimulátor/trenažér na výcvik nového prevádzkového personálu
pre 3. a 4. blok
Strojné práce
n montáž potrubných rozvodov
havarijných systémov
n montáž hermetických prechodiek 4. bloku
n montáž potrubia a ventilátorov
v prívodných systémoch
n montáž odsávacieho potrubia
vo ventilačnom komíne
n montáž elektromotorov a potrubia hlavných cirkulačných (HC)
čerpadiel na 3. bloku
n zváranie HC potrubia na 4. bloku
n montáž plošiny vákuovobarbotážneho kondezátora 4. bloku
nych obyvateľov. Ako vnímate
komunikáciu s obyvateľstvom
v regióne?
Naša je otvorená a transparentná.
Pravidelne hovoríme a stretávame sa
so zástupcami sídiel prostredníctvom
ich združenia regiónu Mochovce,
či Občianskej informačnej komisie.
O aktuálnych otázkach informujeme
médiá každý mesiac. Na mnohé
otázky o projekte výstavby MO34
nájdete odpovede aj na našich
webových stránkach www.seas.sk
alebo v mesačníku atóm.sk, ktorý
zdarma distribuujeme v obciach
v okruhu Bohuníc a Mochoviec.
K pozitívnemu vnímaniu jadrovej energetiky v regióne prispeje aj nové informačné centrum,
ktoré by malo byť jedným
z najmodernejších v Európe...
Je súčasťou našej snahy o lepšiu
komunikáciu a hlbšie priblíženie energetiky verejnosti. Nová
expozícia bude veľmi interaktívna
a atraktívna, najmä pre mladých.
Centrum by sme chceli otvoriť už
v druhej polovici budúceho roku.
Števo Švolik
Ukončené činnosti na stavbe
Stavebné práce
n protipožiarne nátery v rozsahu
vydaného projektu
Pracovná štatistika
Pracovníci na stavbe: 2 800 (max.)
Odpracované človekohodiny
celkom: cca 16 320 000
Pracovné úrazy na stavbe:
Index frekvencie (*) = 0,61
Index závažnosti (**) = 0,024
(Enel Engineering & Research ref.
v 2011: 2,37, resp. 0,11)
*(poč. úrazov s práceneschopnosťou x 1 000 000) / celkový počet
odpracovaných hodín
**(poč. stratených dní x 1 000) /
cel. poč. odprac. h) Števo Švolik
Budovaný simulátor pre 3. a 4. blok
so špeciálnym obložením
Novou, titánzinkovou fasádou obložil budovu trenažéra
blokovej dozorne (BD) pre 3.
a 4. blok Mochoviec zhotoviteľ
stavebnej časti. Nosnú podkonštrukciu najprv vyplnil tepelnou
izoláciou Nobasil a uzatvoril
paropriepustnou fóliou. Ako
finálnu vrstvu opláštenia osadil
horizontálne titánzinkové panely RHEINZINK H 25. V auguste
a septembri dokončil stavebné práce v interiéri budovy
a položil asfaltový koberec
pred vstupom do nej. V priebehu októbra ukončil spojovací
chodník k simulátoru pre 1. a 2.
blok, terénne a sadové úpra-
vy a súbežne s tým odstránil
zariadenie staveniska – sklady
materiálu, kancelárie a sociálne
zázemie stavbárov i provizórne
oplotenie.
Voľba tohto obkladu jednoposchodovej budovy zo železobetónovej konštrukcie vyplynula
z požiadavky autora úvodného
projektu. Absolútnou výhodou
je dlhá, 120 ročná životnosť,
najmä však jeho bezúdržbovosť.
Nemenej dôležitým aspektom
výberu materiálu bolo to, že
zvláštna kovová fasáda môže vytvoriť ochranu pred vysokofrekvenčnými elektromagnetickými
Preverili najmä komunikačné väzby
V Atómových elektrárňach
Bohunice sa 17. a 18. októbra
uskutočnilo pod gestorstvom
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (SR) celoareálové cvičenie
HAVRAN 2012. Cieľom bolo
precvičiť a preveriť vzájomné väzby,
pripravenosť a reakcie krízových
štábov na všetkých stupňoch
riadenia, vybraných ministerstvách
a v samosprávach Trnavského,
Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
Zapojené doň boli aj záchranné
zložky Integrovaného záchranného
systému Slovenska.
V lokalite Jaslovské Bohunice
sa v prvý deň zúčastnilo na cvičení
711 pracovníkov atómky a dodávateľských organizácií. Od rána
viedla jeho priebeh z havarijného
riadiaceho strediska „modrá“ slúžiaca zmena, cvičiacu zmenu riadil
vedúci havarijnej komisie (HK) Anton Venhart, manažér prevádzky.
Do cvičenia v elektrárni sa zapojila
i cvičiaca zmena operatívneho
personálu na trenažéri v Školiacom a výcvikovom stredisku VUJE
v Trnave, ZHÚ, lekár a zdravotná
sestra Závodného zdravotného
vlneniami – t. j. pred zariadeniami telefónnej mobilnej, či
internetovej siete, aby neovplyvnila bezpečný chod prístrojov
blokovej a núdzovej dozorne.
Trenažér slúži na výcvik operatívno-technického personálu
BD. Je vernou kópiou „blokovky“
dostavovaného 3. a 4. bloku.
Števo Švolik a Miloslav Macho
strediska EBO, šoféri evakuačných
autobusov, členovia poriadkových,
zdravotných a úkrytových družstiev. Na riaditeľstve SE v Bratislave
cvičenie riadila Havarijná komisia
pod vedením Jaroslava Holubca,
riaditeľa prevádzky jadrových
elektrární. Pre zamestnancov
v areáli JE sa skončilo predpoludním. „Modrí“ pokračovali
v cvičení a popoludní ich vystriedala „červená“ slúžiaca zmena Pavla
Dubovského, manažéra inžinierskej
podpory elektrárne V2. Ich aktivita
sa skončila podvečer. Počas celej
noci informovali dvaja členovia
komisie v pravidelných časových
intervaloch Úrad jadrového dozoru
(ÚJD) SR, rezort vnútra, ako i odbory civilnej ochrany (CO) a krízového
riadenia samosprávy dotknutých
krajov. Všetky komunikačné kanály
– spojenie telefónom, faxom aj
e-mailom – a väzby fungovali
bezchybne, komunikácia bola na
dobrej úrovni.
Vo štvrtok od skorého rána plnili
úlohy cvičenia pod riadením vedúceho HK Ivana Kočalku, manažéra
bezpečnosti, modrí.
Celoareálové cvičenie HAVRAN
2012 sa skončilo na jeho pokyn
v lokalite Bohunice predpoludním.
(vrú)
Cvičenie vychádzalo zo simulácie
udalosti modelovanej na podmienky jadrovej elektrárne (JE) V2 spojenej s únikom rádioaktívnych médií
na územie jadrového zariadenia
v takom rozsahu, že sa vyžadovali
ochranné opatrenia pre pracovníkov atómky aj obyvateľov v jej okolí.
Technicko-organizačne pripravila
cvičenie skupina havarijného plánovania EBO V2 na čele s jej vedúcou
Miroslavou Kúšovou, ktorá bola
dušou celého cvičenia. Scenár, ktorý
vypracoval Miroslav Bernát, vedúci
reaktorového bloku v spolupráci
s Jozefom Závodným, veliteľom Závodného hasičského útvaru (ZHÚ),
bol nepravdepodobný a spracovaný
tak, aby sa podľa možností dosiahli
všetky plánované ciele cvičenia.
03
Záujem Rakúšanov o jadrovú
energiu zvýšila Fukušima
Účastníčkou exkurzie Rakúskej
nukleárnej spoločnosti a spolubesedníčkou v rozhovore s H.
Böckom bola aj Eileen
Radde, ktorá koordinuje činnosť
Mladej generácie (MG) RNS.
Do akej miery vypočuje vláda
Rakúskej republiky (RR), známa protijadrovým postojom,
hlas jadrových odborníkov?
H. Böck: V ostatných rokoch
sme vytvorili silnú sekciu MG
pri našej spoločnosti. Od tohto
dôležitého faktu sa odvíja sila
a rastúca autorita projadrového
občianskeho združenia. A Eileen
predsedá MG v našej nukleárnej
spoločnosti, ktorá má 50 členov,
väčšina z nich pracuje v technickej oblasti, vrátane asi 15 žien.
Až do udalostí v Japonsku vlani
v marci naša RNS nemala zvlášť
veľký vplyv na rozhodujúce
orgány v Rakúsku, no mladí
vytvorili horúcu linku a vzápätí
po tom sa stav začal meniť...
E. Radde: Na špeciálnej linke
sme mali k dispozícii 10 členov,
robili sme 3 týždne, od 7. hodiny
ráno do 10. večer, telefónom či
e-mailom sme vybavili okolo tisíc osobných kontaktov,
poskytli sme asi 150 interview
médiám. Rôzne inštitúcie sme
informovali o najnovšom vývoji
situácie v krajine po zemetrasení
a následkoch obrovských vĺn
tsunami.
HB: Zriadili sme jediné infocen-
04
trum (pri Atóminštitúte), priamo
na tento účel v Rakúsku k udalostiam, ktorými žil takmer celý svet.
Pretože ostatné inštitúcie – napr.
Centrum v Seibersdorfe, kde je
odstavený výskumný reaktor, ktorého experti by sa k nim vedeli
vyjadriť – to mali z oficiálnych
kruhov zakázané. Úlohu prevzala
MG. Oni jediní, ako povedala i Eileen, komunikovali s verejnosťou.
Keď ľudia volali na ministerstvo,
presmerovali ich na nich. I šéfka
rezortu vedy a výskumu vtedy
navštívila ich infocentrum.
Udalosti v Japonsku tak
zvýšili všeobecný záujem
o činnosť RNS... Verejnosť
sa asi začala viac zaujímať
o jadrovú energiu...
ER: Preto sme vydali aj knihu,
určenú širokej verejnosti, so základnými informáciami o jadrovej
energetike. Na budúci rok bude
k dispozícii aj anglická verzia.
Kontaktujúci zrejme v súvislosti s udalosťami vyjadrovali
obavy o zdravotné dôsledky.
Podarilo sa vám ich rozptýliť
a pozdvihnúť význam jadrovej energetiky? Majú menej
protijadrové nálady? Nachádzajú nejakú zhodu, styčné
body s jadrovou platformou?
ER: Na všetky otázky sme im
odpovedali podľa najlepšieho
vedomia. Objektívne. Som
presvedčená, že sa nám podarilo
objasniť im mnohé z toho, na čo
sa pýtali i čo chceli vedieť.
HB: Dve firmy, ktoré majú
kancelárie i v krajine vychádzajúceho slnka, požiadali našich
mladých z nukleárnej spoločnosti, aby im tam robili radiačný
monitoring v mestách, pretože
Rakúšania, ktorí tam robili,
sa obávali, že by z oficiálnych
miestnych zdrojov nemuseli mať
objektívne informácie. Z hľadiska
akceptácie RNS boli udalosti vo
Fukušime prínosom. Infocentrum v tom urobilo kus roboty.
...z tohto hľadiska bola Fukušima
prínosom pre ľudí a vysvetľovanie problematiky.
Pán profesor, boli ste členom
expertnej skupiny, ktorá
posudzovala projekt 3. a 4.
bloku Mochoviec. Teraz počas
návštevy vo vnútri MO34
ste sa dostali až do “útrob“
blokov, k parogenerátorom,
boli ste v reaktorovej sále, pri
„srdci“ elektrárne – tlakovej
nádobe reaktora. Vaše hodnotenie výstavby z hľadiska
bezpečnosti, prenesenia projektových zlepšení do praxe,
keď ste videli ich priame
zavedenie?
Bezpečnostné vylepšenia, zapracované do úvodného projektu, o ktorých sme diskutovali
v odbornom tíme a vo finále ich
aj odsúhlasili, ste zrealizovali –
napr. zaplavenie tlakovej nádoby
zvonka na núdzové chladenie
a ďalšie dôležité procesy. Ide
o významný krok vpred pri
zvyšovaní bezpečnosti tohto
typu reaktora VVER 440, model
V-213.
Ako vidíte vývoj európskej
energetickej stratégie? Bude
nutná zmena podielu jadra
v energetickom mixe?
Okrem rozhodnutí, ktoré urobili v Nemecku, vo Švajčiarsku
a v Taliansku, jadrová energetika
bude i naďalej hlavným zdrojom
na základné zaťaženie energetických sietí. Aj v Európe sú krajiny,
ktoré plánujú výstavbu nových
JE: Veľká Británia, Poľsko, Litva,
Bulharsko, Česko, Rumunsko
či Fínsko. Okrem toho, keď si
zoberieme ako príklad Francúzsko: má 58 reaktorov v prevádzke, mnohé z nich sú už staré,
spúšťali ich v 70. rokoch. Skôr
či neskôr ich nahradia novými, väčšími blokmi. A pokiaľ
ide o Nemecko, túto stratégiu
prehodnotí kvôli veľkým problémom, ktoré mu to spôsobuje.
Nie je totiž možné, aby sa taká
vysoko technicky vyspelá krajina
´prevádzkovala´ iba na veternej
energii...
Stúpa podiel obnoviteľných
zdrojov, technológií zaťažujúcich životné prostredie, s čím
rastú emisie skleníkových
plynov... Je vôbec možné, aby
klesal podiel jadra v Európe,
keď kvóty CO2 sa inak nedajú
dodržať?
Zvlášť v Nemecku, ktoré je veľmi
citlivé na túto otázku... jadrové
elektrárne chcú nahradiť klasickými a to je definitívne v protiklade s vyhlasovaným bojom
o znižovanie emisií.
Mohla by sa ku krajinám
s jadrovou energetikou
zaradiť v budúcnosti aj vaša
alpská?
Na rovinu – podľa toho, ako
to teraz vyzerá – asi nie, lebo
v Rakúsku je tento protijadrový
postoj náboženstvom. Neoficiálne však RR takisto využíva 5 –
10 % jadrovej energie dovozom
z okolitých krajín...
Nejadrová krajina má
dvakrát viac poslucháčov
jadrovej fyziky ako u nás!
Vyučujete „jadrové“ odbory.
Aký je o ne u vás záujem
z hľadiska uplatnenia ich absolventov, keďže ste “bezjadrová krajina“?
HB: Možnože aj situácia vo
Fukušime zvýšila záujem o ne
– aké boli príčiny, technológie
a bezpečnostné štandardy JE...
Motívom k výberu zamerania
môže byť i to. Pri štúdiu fyziky je
jadrová fyzika povinný predmet.
Prvý ročník sa začína v októbri,
spočiatku má okolo 50 poslucháčov a po semestri klesnú na
25. Asi toľko ich aj absolvuje; na
Slovensku zhruba polovica...
ER: Ročne dvaja – traja jadroví
inžinieri...
HB: ...ide o špecialistov pre danú
problematiku...
Števo Švolik
(Pozri aj článok Obojstranne – s. 5)
dokončenie zo strany 1
„Na bloky...
disponibilitu, nikdy na nich nebola
žiadna havária či porucha, takže
ich nazývam ´ťažné alebo pracovné kone´ jadrovej energetiky,
pretože sa dá na ne spoľahnúť...“
pokračoval. Na našu priamu otázku, ako sa stal predsedom spoločnosti, odvetil: „Keď vtedy najstarší
člen RNS a môj predchodca šiel
do dôchodku, bol som najmladší
a vzal som to za neho...“ A vydržal až dosiaľ. Emeritný profesor
patrí k uznávaným európskym
expertom v bezpečnosti jadrových elektrární, je špecialistom
Technickej univerzity vo Viedni na
bezpečnosť jadrových reaktorov.
„Stále prednášam jadrové inžinier-
stvo a robím aj praktické kurzy
v reaktorovej fyzike. Spolupracujeme aj s bratislavskou Slovenskou
technickou univerzitou (STU)
– dokonca sme robili aj preškoľovanie operátorov (s doc. Jánom
Haščíkom).“
Hoci na to nevyzerá, už tri roky
je v penzii, no „stále som ´v činnosti´, pôsobím ako konzultant
na svojej alma mater na čiastočný úväzok...“
Exkurziu začali hostia v informačnom centre a zavŕšili ju neformálnou výmenou poznatkov. Števo Švolik
Obojstranne výhodná
výmena informácií
Na stretnutí bola i prvá vedúca
reaktorového bloku Viera
Šuvadová, členka sekcie Slovenskej nukleárnej spoločnosti/
SNUS – Ženy v jadre (Women
in Nuclear). „Kolegovia“ z RNS
sa živo sa zaujímali o jej prácu,
čo vyštudovala, robila... „Ide
o ľudský rozmer zodpovednej
práce operatívno-technického
personálu atómky,“ zdôraznil
H. Böck a vyzdvihol, že je málo
žien v takýchto funkciách, ktoré
to dotiahli na takýto vysoký
post – napr. aj medzi nimi boli
zástupcovia z Westinghousu –
zmiešaná „partia“ Österreichische KTG, ako uviedol. Od Vierky
sa dozvedeli, čo pre ňu znamená
ten post profesijne. „Je to náročnejšia práca ako mnohé iné,
pritom v nej ide o odovzdanie
a preberanie vedomostí
a zručností navzájom.“
mochovský plne zodpovedá západoeurópskym bezpečnostným štandardom
napriek tomu, že nemá kupolu,
ale vákuovobarbotážnu vežu
zabezpečujúcu zadržanie prípadného pretlaku a kondenzáciu
uniknutých rádioaktívnych pár.
Števo Švolik
Ako perličku možno už len
pridať, že jeden člen RNS z krajiny helvetského kríža, ktorý sa
zaujímal o princíp kontajnmentu
(plnotlakovej obálky), si vďaka
exkurzii a debate ujasnil, že
Spoločnosť...
dokončenie zo strany 1
A za aktívny a bezpečný prístup
k riešeniu situácie patrí ocenenie Jozefovi Urbanovskému,
ktorý navrhol vyrobiť podperu na
posúvanie hrebeňovej tyče, čím
sa zjednoduší manipulácia so
zariadením v jadrovej časti elektrárne (primárny okruh) a posilní
sa bezpečnosť na pracovisku.
Bezpečná dodávka energie nadovšetko
Vývoj v jadre napreduje
Jedným z aktívnych účastníkov,
ktorí sa spolupodieľali na úspešnom priebehu tradičného podujatia, ktoré sa konalo 27. septembra v Bratislave, bol aj Vladivoj
Řezník, riaditeľ Inžinieringu SE.
Požiadali sme ho o pohľad na
rokovanie, dôležité pre energetický sektor, i jeho názor na ďalšie
smerovanie v tejto oblasti.
„Konferencie SES (Secury Ener-
gy Supply) som sa zúčastnil po
prvýkrát i vďaka tomu, že ma požiadali o moderovanie diskusného
panelu, venovaného výsledkom
záťažových testov jadrových elektrární SE po udalosti vo Fukušime.
Pozitívne ma prekvapila účasť
ministra hospodárstva SR Tomáša
Malatinského a zástupcov Európskej
komisie i tímu, ktorý riadil stres-testy v Európskej únii. Stretnutie
Deň energetiky, 1. október
je príležitosťou vyzdvihnúť aj prácu
„verných“ energetikov, zamestnancov, ktorí pôsobia v energetike
úctyhodných 25 a 35 rokov.
V hoteloch Astrum v Leviciach,
Barbakan v Trnave a penzióne Lipa
v Tlmačoch si slávnostne prevzalo
z rúk riaditeľov závodov J. Mandalova, Milana Molnára a Giancarla
Aquilantiho viac ako 220 zamestZuzana Andrlová
nancov SE. nadobudlo medzinárodný rozmer
a o slovenskej energetike sa diskutovalo tiež v európskom kontexte.
V oblasti jadrovej energetiky a jej
pokračovania na Slovensku panuje
značná zhoda medzi politikmi aj
zástupcami priemyslu, a tak debata
bola skôr pokojná.“
sku určitý prebytok elektriny
a krajina sa stane exportnou.
Vzhľadom na to, že v Českej
republike sa pripravuje výstavba
ďalších dvoch blokov JE Temelín
s celkovým výkonom 2 400 až
3 200 MW, bude na stredoeurópskom trhu prebytok elektriny,
ktorý bude nutné "niekam"
vyviezť. Už teraz vyváža ČEZ z ČR
17 TWh, čo je fakticky viac, ako
celá výroba dnešných blokov
Temelína. Možno teda polemizovať s tým, ako sa uplatní v tejto
energetickej situácii ďalší jadrový
Za kontroverznú tému možno
považovať podporu vlády SR
výstavbe tzv. 5. bloku v lokalite
Bohunice, ktorú plánuje novozaložená spoločnosť JESS. Po
dokončení dostavby 3. a 4. bloku
v Mochovciach bude na Sloven-
pokračovanie na strane 6
05
dokončenie zo strany 5
Priebeh a výsledky testov v slovenských AE hodnotil generálny
riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností ÚJD
Peter Uhrík, riaditeľ pre stratégiu
Ústavu jadrového výskumu Řež
Jozef Mišák, ktorý bol tiež jedným
z vedúcich pracovných tímov
Bezpečná...
blok na území SR. Ale to je skôr
otázka a starosť pre investora,
t. j. JESS, resp. pre jeho zakladateľov JAVYS a ČEZ.
v rámci celej EÚ. Stres-testy preukázali vysokú úroveň bezpečnosti
našich JE. Pracovné tímy označili JE
typu VVER-440 za najbezpečnejšie
spomedzi JE hodnotených v EÚ.
Navyše, Slovensko malo jednu
z najlepších záverečných správ.
Na záver vystúpil Ján Naňo, jeden
z najlepších a najskúsenejších jadrových expertov na Slovensku.
„Výber a kvalita, erudovanosť
rečníkov zaistila vysokú odbornú
úroveň debaty a rozoberanie
zaujímavých aspektov. Potešilo
ma hodnotenie uskutočnenia
záťažových testov na Slovensku
od J. Mišáka, s tým, že
SE zrealizovali v Európe najlepší systém na zvládanie
tzv. ťažkých havárií a vôbec
jadrové elektrárne SE patria
k tým, ktoré sú hodnotené
ako bezpečné aj z hľadiska
extrémnych prírodných
katastrof.“
Treba však pripomenúť, že aj napriek výborným výsledkom našich
atómiek „je nutné neustále
zvyšovať jadrovú bezpečnosť
a aplikovať nové poznatky
vedy a techniky.“ (šik)
Informácie o vplyve prevádzky AE Mochovce a AE Bohunice V2 na životné prostredie
AE MOCHOVCE
AE Bohunice V2
Príkony priestorového dávkového ekvivalentu (PDE)
namerané ionizačnou komorou (IK) pri dozimetrických staničkách
25. 9. 2012, priemerné príkony PDE za september namerané TL
dozimetrami a priemer IK za päť rokov.
Lokalita
[nanosievert/hodina]
TLD 100
TLD 200
IK
Levice-LRKO
Príkony priestorového dávkového ekvivalentu (PDE)
namerané priemerné hodnoty detektorom RS03 za september,
priemerné príkony PDE namerané TL dozimetrami od 30. 8.
do 28. 9. 2012 a priemer RSO3 za päť rokov.
Ø IK za roky
2007 - 11
Lokalita
[nanosievert/hodina]
RS03
TLD
Ø RSO3
za roky 2007-11
-
93 ± 15
89 ± 12
-
Bohunice
84 ± 5
86 ± 4
81 ± 3
Levice
82 ± 9
94 ± 15
97 ± 13
83 ± 10
Jaslovce
93 ± 4
117 ± 6
77 ± 2
Kalná nad Hronom
96 ± 8
99 ± 16
92 ± 13
95 ± 12
Kátlovce 1, 2
94 ± 5
109 ± 4
85 ± 3
Nový Tekov
98 ± 10
115 ± 17
110 ± 14
97 ± 14
Malé Kozmálovce
101 ± 10
106 ± 16
107 ± 14
97 ± 11
Krakovany
88 ± 6
104 ± 5
83 ± 3
97 ± 8
106 ± 16
105 ± 14
95 ± 12
Malženice 1, Trakovice
82 ± 4
90 ± 4
79 ± 3
Nižná 1, 2
95 ± 5
108 ± 3
86 ± 12
Pečeňady 1, 2
84 ± 5
89 ± 4
82 ± 2
Piešťany
89 ± 5
91 ± 8
87 ± 3
Radošovce
89 ± 5
94 ± 4
87 ± 4
Šulekovo
78 ± 4
88 ± 6
78 ± 2
Trnava
95 ± 4
93 ± 6
93 ± 3
86 ± 4
94 ± 2
83 ± 2
107 ± 6
141 ± 2
103 ± 3
Veľký Ďur
Čifáre
87 ± 8
98 ± 15
98 ± 13
89 ± 12
Vráble
80 ± 8
119 ± 18
112 ± 14
83 ± 16
Tajná
87 ± 10
115 ± 17
111 ± 14
87 ± 9
Červený Hrádok
87 ± 8
111 ± 17
107 ± 14
87 ± 9
Nemčiňany
92 ± 8
113 ± 17
112 ± 14
91 ± 11
Zlaté Moravce
88 ± 10
104 ± 16
104 ± 14
91 ± 9
Kozárovce
97 ± 10
107 ± 17
100 ± 13
96 ± 12
Veľké Kostoľany 1 – 3
Rybník
93 ± 10
105 ± 16
107 ± 14
94 ± 12
Žlkovce
RÚ RAO
83 ± 18
102 ± 16
97 ± 13
82 ± 11
SE-EMO
97 ± 10
113 ± 17
107 ± 14
96 ± 11
Rozdiely medzi jednotlivými lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.
Namerané hodnoty sa štatisticky nelíšia od hodnôt, nameraných
pred spustením prevádzky. Príspevok JE k celkovým dávkam je zanedbateľný.
Výpuste rádioaktívnych látok z EMO do okolia
Plynné rádioaktívne výpuste
Vzácne
Jód 131I
plyny
[MBq]
[TBq]
Aerosóly
[MBq]
September
Rok 2012
Smerná hodn.
Čerpanie sm. h.
0,181
11,14
1,7.105
0,0066 %
0,016
0,194
6,7.104
0,00029 %
0,117
1,277
4,1.103
0,031 %
Kvapalné ra-výpuste
Ostatné
rádionuklidy
[MBq]
1 624
0,521
9 869
12,9
1,2.104
1,1.103
82,2 %
1,17 %
Priemerné hodnoty príkonu dávky v iných lokalitách SR (za 10 rokov)
Bratislava
94,7 ± 5,4
Dudince
Štrbské Pleso
107,3 ± 9,3
Hurbanovo
160,2 ± 28,0
71,3 ± 1,2
Výpuste rádioaktívnych látok z EBO V2 do okolia
Plynné rádioaktívne výpuste
Vzácne
Jód 131I
plyny
[MBq]
[TBq]
Aerosóly
[MBq]
Trícium
[GBq]
September
Rok 2012
Smerná hodn.
Čerpanie sm. h.
0,457
7,595
8,0.104
0,0095 %
0,028
0,325
6,5.104
0,0005 %
0,469
4,846
2,0.103
0,2423 %
Kvapalné ra-výpuste
Ostatné
rádionuklidy
[MBq]
112,071
2,277
7 931,372
18,286
2,0.104
1,3.104
39,657 %
0,141 %
Trícium
[GBq]
Viac informácií o ostatných parametroch znečistenia životného prostredia – vypúšťané vody do Hrona/Váhu a emisie vypúšťané z plynových
kotolní – nájdete na www.seas.sk v sekcii vplyv na životné prostredie. Žiadne limity stanovené dozornými orgánmi neboli prekročené.
06
Slovenské atómky sú bezpečné,
aj tak ich vylepšujeme
STANOVISKO Úradu jadrového dozoru SR
Komisár EÚ pre energetiku
Günther Öttinger predstavil komunikáciu k priebehu
a výsledkom záťažových
testov, ako i k ďalším aktivitám, ktoré sa týkajú jadrovej
bezpečnosti v EÚ.
V informácii sa konštatuje, že
vo všetkých členských krajinách
EÚ, Švajčiarsku a na Ukrajine
sa uskutočnili záťažové testy
v rozsahu a spôsobom stanoveným skupinou ENSREG (najvyšší
predstavitelia dozorov krajín EÚ
a zástupcovia EK). Uviedli tam aj
odporúčania na ďalšie zlepšenie
jadrovej bezpečnosti a to hlavne
pri udalostiach, ktoré by boli väčšieho rozsahu ako predpokladal
pôvodný projekt elektrárne.
Ako je uvedené v správe, testy
preukázali, že v AE Bohunice
a AE Mochovce neexistujú
žiadne technické dôvody na
bezodkladné zastavenie prevádzky. Technické zariadenia sú
pripravené na zvládnutie všetkých projektom predpokladaných
udalostí až po maximálnu projektovú udalosť, ktorú predstavuje
roztrhnutie potrubia primárneho
okruhu s najväčším priemerom,
ale tiež aj vybrané nadprojektové
udalosti.
V zmysle tzv. Atómového
zákona sa podrobili slovenské elektrárne už v roku 2009
(EBO V2) a v roku 2011 (EMO)
komplexnému hodnoteniu
úrovne jadrovej bezpečnosti. Po
vyhodnotení previerky a porovnaní dosiahnutého stavu
s najnovšími požiadavkami ÚJD
rozhodol o podmienkach ďalšej
prevádzky blokov. V povoleniach na ňu sme stanovili okrem
iného požiadavky na doplnenie
prostriedkov potrebných na
zvládnutie aj ďalších udalostí,
tzv. ťažkých havárií, napr. nové
nezávislé systémy chladenia
a doplňovania vody, špeciálny
dieselgenerátor, unikátny systém
chladenia tlakovej nádoby reaktora zvonku, pasívne systémy
eliminácie vodíka vznikajúceho
počas udalosti a pod. Program
implementácie týchto prostriedkov je vo vysokom stupni rozpracovanosti, inštalácia niektorých
systémov je už ukončená (napr.
systém chladenia nádoby reaktora zvonku) alebo sa ukončenie
predpokladá v krátkom čase.
Pokiaľ ide o technický systém na
riadené zníženie tlaku v hermetických priestoroch vybavených filtrom, koncept riešenia
ťažkých havárií s inštaláciou
takéhoto systému neuvažuje.
Technické riešenie v slovenských elektrárňach predpokladá
chladenie nádoby zvonka. K jej
pretaveniu nepríde, je vytvorená
dostatočná časová rezerva, aby
sa uviedol do činnosti systém
odvodu tepla z hermozóny. Ale
aj napriek tomu, po dôkladnej
analýze dôvodov, bude inštalácia systému s filtrom zvážená.
Program modernizácie AE,
odsúhlasený ÚJD, ktorým sa
naplnia požiadavky stanovené
v povolení, je vo veľkom súlade
s odporúčaniami prezentovanými v správe z testov zverejnenej
v apríli 2012 skupinou ENSREG
a potvrdzuje správnosť prístupu
SR v oblasti jadrovej bezpečnosti. Na základe výsledkov testov
a záverov mimoriadneho zasadnutia k Dohovoru o jadrovej
bezpečnosti bude do konca roku
pripravený akčný plán, ktorým
bude ustanovený spôsob a harmonogram adresovania všetkých
odporúčaní relevantných pre
elektrárne v SR. Akčný plán bude
rozhodnutím ÚJD pre prevádzkovateľa záväzný.
Jadrová bezpečnosť nie je
stav, ale dlhodobý systematický proces. I keď
považujeme atómové
elektrárne za bezpečné,
vždy je tu priestor na ich
vylepšovanie a implementáciu najnovších vedeckých
poznatkov.
Miroslava Česanková,
hovorkyňa ÚJD SR
Stretnutie i k stres-testom
Na pravidelnom zasadaní
s predstaviteľmi jadrových zariadení (JZ) v lokalite J. Bohunice sa
zišli 28. septembra vo Veľkých
Kostoľanoch členovia Občianskej informačnej komisie Bohunice – zástupcovia verejnosti
nominovaní Združením miest
a obcí regiónu Bohunice.
OIK Bohunice je vytvorená kvôli
zlepšeniu informovanosti verejnosti
regiónu tvoreného 21-km ochranným pásmom JZ v lokalite, kde
pôsobia: Slovenské elektrárne,
člen skupiny ENEL (SE-Enel), Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
(JAVYS) a Jadrová energetická
spoločnosť Slovenska (JESS). OIK
je nezávislým orgánom, ktorého
hlavnou úlohou je prenos informá-
cií medzi JZ v lokalite J. Bohunice
a obyvateľmi žijúcimi v ich okolí.
Na pravidelnom stretnutí OIK oboznámili zástupcovia JZ starostov obcí
o prevádzkových a bezpečnostných
aspektoch JZ i najnovších projektoch. Dagmar Zemanová z ÚJD
informovala o procese záťažových
testov, ktorými v EÚ prešli veľmi
úspešne aj slovenské atómky. OIK
v tomto roku ešte plánuje zúčastniť
sa semináru o stres-testoch v AE
Dukovany (ČR) a diskusnú reláciu
v regionálnej televízii o aktuálnych
otázkach jadrovej energetiky.
Ďalšie informácie o ZMO regiónu
a OIK Bohunice nájdete na
www.zmo.sk a www.oik.sk.
Robert Holý,
tajomník OIK Bohunice
Druhý blok kanadskej atómky Bruce A
pripájajú k sieti po sedemnástich rokoch
Prvú elektrinu dodal opäť 18. októbra, čo je podľa prevádzkovateľa
„veľký míľnik“ v programe revitalizácie elektrárne. Blok bol na úrovni asi
25 % nominálneho výkonu. „Jednotku“ pripojili 19. 9. a je na 75 %
Nnom. Výkon obidvoch blokov sa
bude zvyšovať až do dosiahnutia
100 % v rutinnej prevádzke.
veň ôsmich blokov a zdvojnásobuje počet prevádzkovaných blokov
oproti stavu spred desiatich rokov,
keď sa začal mnohoročný program
revitalizácie, ktorý má urobiť
z Bruce najväčšie JEZ na svete.
Pred spustením tohto programu
polovicu blokov v lokalite vyradili
z prevádzky.
Elektráreň má štyri tlakovodné
reaktory Candu používajúce ťažkú
vodu (PHWR). Podľa MAAE je čistý
elektrický výkon prvých dvoch blokov 772 MW a 3. i 4. bloku 730.
Vrátenie 1. a 2. bloku do prevádzky zvyšuje výkon JE Bruce na úro-
Program modernizácie blokov
1 a 2 na Bruce A začali v roku 2003
po dlhodobej dohode spoločnosti
Bruce Power a provincie Ontário.
Vynaložili naň niekoľko miliárd
dolárov a je jedným z najväčších
v infraštruktúre krajiny. NucNet
Vďaka finančnej pomoci od Elektrární vynovili v obci Tajná okná a dvere na budove materskej školy, keď dosluhujúce staré nahradili modernými
plastovými. Tešia sa i škôlkári. Radosť majú z nových hojdačiek, šmýkačky
a pieskoviska. Veľmi pomohli aj rodičia, ktorí dielo zhotovili brigádnicky. (š)
07
Veľtrh o tom najlepšom
v elektrotechnike
Rastúci záujem odborných inštitúcií, odbornej i širokej verejnosti
o najnovšie trendy a inovácie
v oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií
odzrkadľoval medzinárodný
trická formula či malý elektrický
skúter. Veľtrh priniesol aj novinky
z oblasti produktov i komplexných
riešení, vrátane systémov pre
Smart Metering, elektrické ochrany
a riadiace systémy.
Medzi 251 vystavovateľmi boli
zastúpené krajiny: SR, ČR, Poľsko,
Maďarsko, Rakúsko, Nemecko,
Chorvátsko, Bosna a Hercegovina,
Švajčiarsko, India. Výstavná plocha
mala 12 630 m2. Oproti minulému
ročníku predstavoval nárast počtu
prezentujúcich vyše 2,52 % (+ 6),
výstavnej plochy: 1,34 % (+ 130
m2) a zahraničných vystavovateľov
o 15 % (+ 12).
Sprievodné podujatia boli
počas celej výstavy v Programovom
centre, Protokole a Seminárnej
miestnosti.
ELO SYS 2012 navštívilo podľa
manažérky výstavy Drahomíry
Chrenkovej 8 570 ľudí, z toho bezmála 4 tisíc platiacich. Obchodnícke
pozvánky dostalo 4 575 odborníkov. Števo Švolik
Na bicykloch za hranice a späť
kontraktačno-prezentačný veľtrh
ELO SYS – najväčší svojho druhu
na Slovensku. Osemnásty ročník sa
konal pod záštitou MH SR a za odbornej garancie viacerých inštitúcií
(medzi nimi aj SE) 9. – 12. októbra
na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne. V ôsmich pavilónoch (vrátane
troch poschodí) a na voľnej ploche
sa pozornosti tešili exponáty elek-
V prvý deň veľtrhu na ňom
privítali aj prezidenta SR. Vlastnou expozíciou v pavilóne P1 sa
stánkom na prízemí zúčastnili
na podujatí už tradične aj SE.
Zraky návštevníkov priťahovali aj
filmy o elektrárňach a jadrovej
energetike. Najväčší záujem bol
o makety palivových tabliet oxidu
uraničitého.
Jódová profylaxia
Tabletky treba podávať okamžite,
najneskoršie do dvoch hodín od
začiatku vdychovania rá- jódu. Pri
jeho dlhodobom alebo vysokom
príjme sa podávanie tabliet opakuje
a to spravidla po 48 hodinách.
Podľa zákonov Národnej rady SR
o ochrane zdravia ľudí a CO obyvateľstva vymieňajú obce a mestá
v okolí jadrových elektrární bezplatne tabletky jodidu draselného.
Profylaxia spočíva v použití
preparátov obsahujúcich stabilný
(nerádioaktívny) jód, napr. jodid
draselný (KI), ktoré blokujú absorbciu rádioaktívneho jódu štítnou
žľazou. Nechráni proti vnútornému
ožiareniu inými rádionuklidmi. Je doplnkom k ostatným protiradiačným
opatreniam, ktoré sa robia pri
udalosti III. stupňa – núdzovom
stave v okolí JE a v žiadnom prípade ich nenahradzuje. Účinnosť
profylaxie závisí na včasnom podaní
preparátov.
08
Cyklotúry Vysoké Tatry – Zakopané sa zúčastnilo 6 členov občianskeho združenia Babuvala
Cyklo fancy pri OaBSE a SE.
architektúrou zrubových domov.
Pokračovali sme na Chocholów
a znovu sme sa ocitli na Slovensku,
v Suchej Hore.
Vlakom sme pricestovali do
Podbrezovej, odkiaľ sa začal náš
výšľap cez Čertovicu na Východnú,
Tatranskú Štrbu, ďalej po ceste
Slobody smer Štrbské Pleso – Starý
Smokovec, s cieľom v T. Lomnici,
ATC Tatranec. V kempe sme sa zoznámili s mladým párikom Nemcov,
ktorí podnikli jazdu karavanom
cez Škandináviu, Litvu a Poľsko, ale
nikde nezažili zábavu ako s nami.
Druhú noc sme stanovali
v Oravickom kempe, kde sme stretli
mladú rodinku z Moravy s deťmi,
s ktorou sme predebatovali večer.
Nasledoval kúpeľ v jazere s termálnou vodou a zábava na terase
u bufetárky.
Na druhý deň sme pokračovali
na Belianske Tatry – dedinu Ždiar. Je
to nádherný kraj – samé drevenice,
pričom dvaja sme sa okúpali aj
v plese. Nasledoval prechod hranice
v Lysej Poľane, kde sme pokračovali
do mesta Zakopané. Má asi 15 tisíc
obyvateľov, ale v čase našej návštevy tam bolo okolo 100 tis. ľudí. Niet
sa čo čudovať, je to turistické centrum krajiny s takmer 40 miliónmi
občanov. V centre sme sa cítili ako
v malej Číne (hlava na hlave), ale
inak je to krásne sídlo s nádhernou
V posledný deň ráno sme vyrazili
do Národného parku Malá Fatra,
so vstupom do Vrátnej doliny, cez
tiesňavu – dolomitové skaly; je to
nádherná scenéria. Potom už pokračovala cesta na Strečno, pozreli
sme si nový hrad a pokračovali do
Vrútok, odkiaľ sme sa po železnici
presunuli domov cez Kremnické
vrchy.
Tretí deň sme pokračovali na
Oravský Podzámok a Terchovú-Belú, kde sme zaparkovali na noc.
Najazdili sme zhruba 400 km,
našťastie, počasie nám prialo. Milan Baník
Výmenu tabliet pre obyvateľstvo
urobia zamestnanci obce/mesta.
Napr. v Leviciach osobne v mieste
trvalého bydliska od 8.00 do 16.00
hodiny 2. – 30. novembra v pracovných dňoch okrem sviatkov. Tabletky
môže vymeniť aj člen rodiny starší
ako 15 rokov pre celú rodinu bývajúcu na uvedenej adrese. Obyvatelia,
ktorých nezastihnú, si vymenia
jódové tabletky 3. až 14. 12. do
14.30 h na Mestskom úrade v Leviciach v priestoroch daní a poplatkov
(vchod zboku MsÚ). Miroslav Stanek,
referent CO a KR MsÚ
– mesačník: Vydávajú: Slovenské elektrárne. Šéfredaktor: Števo Švolik. Adresa: Redakcia atóm.sk, Atómové elektrárne, 935 39 Mochovce. Tel.: 036/63 78
341, e-mail: [email protected], web: www.seas-atom.sk Grafická úprava a tlač: Effectivity, s.r.o., Bratislava. Reg. č. EV 4055/10. ISSN 1337-8287.
Download

Spoločnosť si váži prácu každého zamestnanca