Nepravidelný občasník Základnej organizácie OZ KOVO MOBIS Žilina
MOBISKO ODBORÁRSKY OBČASNÍK č.2
6/2013
Milí odborári a kolegovia.
Vyjednávanie je úspešne za nami. Po dlhých, únavných kolách vyjednávania je za nami kus dobrej odvedenej práce. Kolá
vyjednávaní neboli vždy ľahké, ale o to viac nám bolo jasné, že tento rok musíme vybojovať, čo najlepšie podmienky, ktoré by
uspokojili všetkých zamestnancov. Otvárala sa otázka spoplatnenia dopravy, ktorá bola kľúčová pre určenie správneho
nastavenia rastu miezd. Nie vždy sme sa vedeli dohodnúť a súhlasiť s návrhmi zamestnávateľa, no vždy sme sa snažili posúvať
malými krôčikmi ďalej. Boli obdobia rušné, ale boli obdobia kedy sme sa zhodli na mnohých dobrých riešeniach. No
najdôležitejšie je že sme sa dohodli k spokojnosti všetkých zamestnancov. Poďakovanie patrí hlavne vyjednávačom Richardovi
Királymu, Mariánovi Berzákovi, Danielovi Šimákovi, Jánovi Keratovi za stranu ZO OZ KOVO MOBIS a Augustínovi Peckovi členovi
predsedníctva Rady OZ KOVO za úsilie ktoré vynaložili.
Výsledok kolektívneho vyjednávania
Navýšenie mzdy o 21 € ( v priemere o 3,6 % ) v platnosti spätne od 1.apríla 2013. Každému zamestnancovi, ktorý bol
v evidenčnom počte k 1. 4. 2013 a je v evidenčnom počte aj 1. 5. 2013 sa zvýši základná mzda (tarifná mzda, resp. fixná časť
platu) o 2,5%, najmenej o 21 € mesačne s účinnosťou od 1. 4. 2013.
Špeciál bonus
500 € (brutto) ktorý bude vyplatený v dvoch splátkach.
1. Splátka vyplatená v mzde za mesiac Júl v hodnote 400 €
2. Splátka vyplatená v mzde za mesiac November v hodnote 100 €
Doprava: Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať podnikovú dopravu zamestnancov do a zo zamestnania na náklady
spoločnosti. Zamestnávateľ nebude požadovať od zamestnancov využívajúcich túto dopravu finančný príspevok na náklady za
absolvované cesty v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
Relax program: Pre rok 2013 sa využijú prostriedky zo sociálneho fondu na takzvaný relaxačný program vo výške 30,- eur na
zamestnanca.
Príspevok na dovolenku: Pre rok 2014 sa využijú prostriedky zo sociálneho fondu vo výške 48 000,- eur na takzvaný
dovolenkový príspevok v maximálnej čiastke 200,- eur na zamestnanca.
30% BONUS: Ďalším pozitívom je aj to, že sa nám podarilo zahrnúť 30% bonus do kolektívnej zmluvy. Čo znamená, že sa
zamestnávateľ zaväzuje vyplatiť ho v dohodnutých termínoch.
Tarifa mzdy je vždy hlavným bodom vyjednávania. Je to zložka mzdy, ktorá Vám patrí a na, ktorú Vám nemôže
siahnuť zamestnávateľ ani váš nadriadený. Našim úspechom je, že tento rok sme vybojovali najvyššie navýšenie miezd
spomedzi našich obchodných partnerov.
Navýšenie mzdy
2012
2013
MOBIS SK
4,4 %
3,6 %
KIA
4,5 %
3,2 %
HYUNDAI
3,3 %
3 %
MOBIS CZ
3,2 %
2,85 %
www.ozkovo-mobis.sk
[email protected]
Kolegyne a kolegovia
Hlavnou úlohou našej odborovej organizácie je zastupovať zamestnancov Mobis Slovakia v pracovnoprávnej oblasti a
hájiť Vaše práva, ktoré vyplývajú z Kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, ale aj ostatných zákonov a právnych noriem platných v
Slovenskej republike. Jednou z najväčších prekážok v našej činnosti, hlavne v začiatkoch, bolo nepochopenie alebo skôr nedôvera
zo strany zamestnancov. Toto sa však za posledné roky zmenilo a podporu od zamestnancov cítime a vážime si ju najmä, pri
kolektívnom vyjednávaní, ktoré prebieha každý rok. Najväčšou prekážkou pri našej práci je však slabá informovanosť
zamestnancov a chýbajúca spätná väzba smerom k zástupcom zamestnancov. V najbližších mesiacoch chceme dať do života
viacero možností ako efektívnejšie navzájom komunikovať. Na každej prevádzke chceme po dohode zo zamestnávateľom
umiestnili nástenky, máme internetovú stránku a mailovú adresu. Na internetovej stránke sú zverejnené telefonické kontakty na
členov Výboru ZO OZ KOVO MOBIS, ako aj menní zoznam úsekových dôverníkov. Ďalšou možnosťou ako Vás môžeme
informovať o našich aktivitách je aj tento občasník. Po vydaní prvého čísla občasníka, sa naša odborárska rodina rozrástla.
Potvrdili sa naše predpoklady o tom, že je veľmi dôležitá informovanosť všetkých zamestnancov. Je veľa tých, ktorí sú ochotní
brániť si svoje práva a využívať všetky dostupné prostriedky, čo nás veľmi potešilo. Veríme že využijete niektorú z možností
vyjadriť svoj názor a aktívne prispejete k zlepšovaniu svojich pracovných a mzdových podmienok. Záverom chceme dodať, že pri
kolektívnom vyjednávaní zastupujeme všetkých zamestnancov našej spoločnosti bez ohľadu na to, či je členom odborovej
organizácie, alebo nie. Vieme, že mnohí si kladiete preto otázku, načo byť členom odborovej organizácie, keď aj bez členstva a
osobnej angažovanosti budete požívať tie isté výhody!? To je však len jedna strana mince. Ukončením kolektívneho
vyjednávania, končí aj akákoľvek pomoc a informovanosť pre ne-členov odborovej organizácie. Pritom naše možnosti ďalšej
pomoci, poradenstva a obhajovania práv zamestnancov zďaleka nekončia, skôr naopak. Preto si myslíme, že stojí za to stať sa
členom ZO OZ KOVO MOBIS a tým aj vyjadriť podporu Výboru ZO OZ KOVO Mobis Slovakia. Môžeme všetkým naším členom
sľúbiť, že budeme v maximálnej miere obhajovať vaše záujmy. Týmto Vás srdečne pozývame medzi nás a všetkým členom ZO
OZ KOVO ďakujeme za podporu.
ČLENSKÁ SCHÔDZA
15. júna o 15:00 sa uskutoční členská schôdza ZO OZ KOVO MOBIS Žilina v dome Odborov Žilina, ktorá v súlade zo
stanovami OZ KOVO je najvyšším orgánom odborovej organizácie. Na členskej schôdzi sa prerokuje a schváli správa o činnosti
základnej organizácie, zásady hospodárenia základnej organizácie na nasledujúcich rok, rozpočet a výsledky hospodárenia
základnej organizácie za predchádzajúci kalendárny rok, správa o činnosti revíznej komisie a program a úlohy základnej
organizácie na ďalšie obdobie. Prosíme všetkých členov o účasť.
NA ZÁVER
Čo bude obsahom tohto občasníku záleží aj na Vás, keďže odborová organizácia je tu pre zamestnancov uvítame
akékoľvek námety alebo podnety, ktoré chcete uverejňovať.
S pozdravom Výbor ZO OZ KOVO Mobis Žilina
Kontakty: tel. : 0914 347 467 , 0914 347 466
e-mail : [email protected]
internet: www.ozkovo-mobis.sk
osobne ktorémukoľvek členovi Výboru ZO OZ KOVO MOBIS ŽILINA
Download

Občasník MOBISKO č. 2