Nepravidelný občasník Základnej organizácie OZ KOVO MOBIS Žilina
MOBISKO ODBORÁRSKY OBČASNÍK č.3 10/2013
Milí odborári a kolegovia.
Právo na informácie je jedno zo základných práv, bez ktorého nie je existencia skutočného demokratického systému predstaviteľná. Informácie
sú často nazývané kyslíkom demokracie a pevne dúfame, že i v našej Mobis family bude prístup zamestnancov k pravdivým, včasným a úplným
informáciám samozrejmosťou. Jednou z foriem je tento odborársky občasník, web stránka www.ozkovo-mobis.wbl.sk a na FB skupina OZ
KOVO MOBIS Žilina s aktualizáciou informácií a možnosťou diskusie(prístup len pre členov). Tento mesiac budú po prísľube zástupcu
zamestnávateľa, zrealizované informačné tabule ZO OZ KOVO MOBIS Žilina na jednotlivých výrobných halách .Samozrejmosťou je možnosť
kontaktovať jednotlivých členov výboru OZ KOVO MOBIS a úsekových dôverníkov.
NESTAČÍ MAŤ PRAVDU, TREBA MAŤ AJ SILU !!!
ODBORY – sú legitímnym zástupcom zamestnancov pri presadzovaní ich potrieb, záujmov a riešení problémov so zamestnávateľom.
ODBORY - sú službou, aby vám bola prostredníctvom kolektívnej zmluvy zabezpečená vyššia mzda, lepšie sociálne podmienky, bezpečnosť pri
práci, ochrana pred neoprávneným prepustením z práce a pod.
ODBORY – sú dobrovoľným združením založeným na princípe solidarity, v ktorom ostatní členovia pomáhajú jednotlivcovi pri riešení jeho
vážnych problémov.
Čo sa nám za posledný kvartál podarilo?
Jednoznačne navýšenie členskej základne cca. o 100%, čo znamená že sme 100-nasobné zvýšili váhu nášho slova. Pomohli sme
i v individuálnych prípadoch - čerpanie dovolenky počas celozávodnej dovolenky pre zamestnanca bez dostatočného počtu dní dovolenky,
korekcia krátenia prémií, kde zo strany nadriadeného došlo k neoprávnenému kráteniu, pomoc zamestnancovi skladu pri škodovej udalosti a to
formou prijateľného splátkového kalendára a výšky škodovej udalosti. Každý zamestnanec aj člen ZO je povinný postupovať podľa prac.
postupu a najprv rieši dané problémy so svojim nadriadeným. V prípade keď je situácia neriešiteľná, požiada o pomoc Výbor ZO.
Zamestnávateľ nám potvrdil že pri krátení prémií je každý supervízor povinný informovať zamestnanca o dôvodoch krátenia a to do
posledného dňa v danom mesiaci.
Čo nás čaká?
Zmena rastu tried(rozdelenie podľa odpracovaných rokov). S vypracovaným postupom rastu tried samozrejme nesúhlasíme. Zamestnávateľ
určil strop tarifných tried pre workera W4. Zamestnanec ktorý nastúpi s W1 sa po 16 odpracovaných rokoch dostane na triedu W4 aj to iba ak
to odobrí manager oddelenia. Pre neustále krátenie prémií bez jasného udania dôvodu sme požiadali zamestnávateľa o predloženie
podmienok krátenia všetkých bonusov. Kritéria vyplácania bonusov sú nastavené nie veľmi šťastne. Veľa vecí by sme chceli zmeniť! To ale bez
vašej podpory nedokážeme!!! Chceme transparentné interné pravidlá ,chceme aby podľa jasne dokázateľných ukazovateľov boli prémie
vyplácané. Čaká nás rokovanie o mzdách a doprave na rok 2014.
MY OČAKÁVAME VAŠU PODPORU!!!
VZO OZ KOVO MOBIS Žilina
Richard Király - predseda ZO OZ KOVO MOBIS Žilina
Marián Berzák - podpredseda ZO OZ KOVO MOBIS Žilina
Daniel Šimák - člen prac. komisie na kontrolu čerpania SF
Ján Kerata
- člen komisie pre stravovanie
Tomáš Schroll - špecialista ZO OZ KOVO MOBIS Žilina pre BOZP
0914 347 467
0914 347 466
0914 352 907
0911 723 129
0911 812 104
www.ozkovo-mobis.sk
[email protected]
Prečo sa stať členom odborov?
Odborové hnutie má svoje začiatky v rannom kapitalizme 19. storočia. Vtedajší robotníci veľmi skoro zistili, že v jednote je sila a že za slušné
pracovné podmienky a spravodlivú mzdu treba bojovať. Je historicky preukázané, že ožobračovanie pracovnej sily viedlo, a aj dnes vedie, k
sociálnym konfliktom. Je zrejmé, že jednotlivec ako zamestnanec obyčajne vo vzťahu k zamestnávateľovi nič nezmôže, takmer sa nepresadí.
Viac ako 90% zamestnancov nie je schopných individuálne dojednať pre seba primerané pracovné podmienky a mzdu zodpovedajúcu
vykonávanej práci. PRÍČINY? Strach zamestnanca a neochota zamestnávateľa riešiť jeho oprávnené požiadavky. Členstvo v organizovanom
kolektíve mu zabezpečuje ochranu jeho záujmov a umožňuje mu radiť sa a konzultovať v prípade problémov. Odborová organizácia je tiež
jediná oprávnená uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu v ktorej sú upravené výhodnejšie pracovné podmienky a zamestnanecké
benefity. Odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa je zástupcom všetkých zamestnancov a v ich mene vedie kolektívne vyjednávanie.
Avšak iba svojim členom odborová organizácia poskytuje nadštandardný servis. Svojim členstvom v odborovej organizácii zase zamestnanci
vyjadrujú odborom podporu v ich činnosti a uľahčujú odborovej organizácii jej pozíciu vo vyjednávaní so zamestnávateľom. Cieľom odborových
organizácií je predovšetkým uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré upravujú najmä pracovné a mzdové podmienky všetkých zamestnancov so
zamestnávateľmi. Kolektívne zmluvy nie sú iba významným nástrojom na úpravu pracovných a mzdových podmienok, ale zaručujú
zamestnávateľovi počas ich platnosti sociálny zmier. Sociálny dialóg na všetkých úrovniach slúži na to, aby sa partneri spolu rozprávali, rokovali
a nachádzali riešenia aj cestou kompromisov, pretože zamestnanec a zamestnávateľ sú na sebe závislí a jeden bez druhého nemôže existovať.
Výhody člena ZO OZ KOVO MOBIS Žilina:
Bezplatné právne poradenstvo
Pomoc pri neriešiteľných situáciách v sporoch s nadriadenými
Bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch so zamestnávateľom
Sociálna výpomoc (narodenie dieťaťa, svadba, vianočný bonus, fin.pomoc v ťažkých životných situáciách)
S pozdravom Výbor ZO OZ KOVO MOBIS Žilina
Spravodlivosť a dobro je zákon nad zákony (Aeguum et bonum est lex legum).
NA ZÁVER
Čo bude obsahom tohto občasníku záleží aj na Vás, keďže odborová organizácia je tu pre zamestnancov uvítame
akékoľvek námety alebo podnety, ktoré chcete uverejňovať.
S pozdravom Výbor ZO OZ KOVO MOBIS Žilina
Kontakty: tel. : 0914 347 467 , 0914 347 466
e-mail : [email protected]
internet: www.ozkovo-mobis.sk
osobne ktorémukoľvek členovi Výboru ZO OZ KOVO MOBIS ŽILINA
Download

Občasník MOBISKO č. 3