Gymnázium
SOŠ polytechnická
BARDEJOV
Trh práce, prebytok
a nedostatok
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
.
S po je ná š ko la Juraja He s nic ha, S lo ve ns ká 5, Barde jo v - s s jh.s k
ri a di t e ľ Ing. Pe t e r Dul e nči n, PhD.,
☎ 0 54486 1950 , 0 54486 196 0 , fax: 0 54486 196 0
OBSAH
OBSAH
Trh práce, prebytok a nedostatok
2
3
8. apríl
3
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce 3
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre
potreby trhu práce
3
Ďalšie príspevky
5
Stránka č. 2
S po je ná š ko la Juraja He s nic ha, S lo ve ns ká 5, Barde jo v - s s jh.s k
ri a di t e ľ Ing. Pe t e r Dul e nči n, PhD.,
☎ 0 54486 1950 , 0 54486 196 0 , fax: 0 54486 196 0
Trh práce, prebytok a nedostatok
8. apríl
Zoznam št udijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
a Zoznam študijných odborov a učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v
súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o
odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú
nad rozsah potrieb trhu práce
2488
2840
3158
3765
3767
3916
3964
4511
4556
4569
6292
6314
6324
6332
6341
6355
6362
6403
6426
6444
6445
6446
8221
8234
8245
8259
8261
8269
8295
8501
8557
H
M
M
M
M
M
M
L
K
H
N
N
M
Q
M
M
M
L
L
K
K
K
M
M
M
M
M
M
M
L
H
mechanik špecialista automobilovej výroby,
biotechnológia a farmakológia,
styling a marketing,
technika a prevádzka dopravy,
dopravná akadémia,
životné prostredie,
ochrana osôb a majetku pred požiarom,
záhradníctvo,
operátor lesnej techniky,
viazač – aranžér kvetín,
hospodárska informatika,
cestovný ruch,
manažment regionálneho cestovného ruchu,
daňové služby,
škola podnikania,
služby v cestovnom ruchu,
kozmetička a vizážistka,
podnikanie v remeslách a službách,
vlasová kozmetika,
čašník, servírka,
kuchár,
kozmetik,
dizajn,
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu,
konzervátorstvo a reštaurátorstvo,
animovaná tvorba,
propagačná grafika,
tvorba nábytku a interiéru,
tvorba vitrážového skla a smaltu,
umeleckoremeselné práce,
umelecký stolár.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s
nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu
práce
2157
2176
2466
2683
2683
2738
2738
M
H
H
H
H
H
H
geológia, geotechnika a environmentalistika,
mechanik banských prevádzok,
01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia,
12 elektromechanik – automatizačná technika,
15 elektromechanik – úžitková technika,
01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla,
02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov,
Stránka č. 3
S po je ná š ko la Juraja He s nic ha, S lo ve ns ká 5, Barde jo v - s s jh.s k
ri a di t e ľ Ing. Pe t e r Dul e nči n, PhD.,
2738
H 1950
02 operátor
– obsluha
☎
0 54486
, 0 54486 196sklárskej
0 , fax: 0 54486výroby
196 0
2738
2738
2738
2738
2860
2889
2889
2963
2987
2987
H
H
H
H
K
H
H
H
H
H
sklárskych automatov,
03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla,
04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky,
05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov,
06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla,
chemik operátor,
01 chemik – chemickotechnologické procesy,
04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov,
mlynár a cestovinár,
01 biochemik – mliekarská výroba,
02 biochemik – výroba piva a sladu.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov
pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad
rozsah potrieb trhu práce schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
dňa 30 . marca 2015 pod číslom 2015-4442/15270:4-10E0.
https://www.minedu.sk/data/att/8011.pdf
Bardejov, 8. apríla (SŠJH Ing. František Haluška)
Stránka č. 4
S po je ná š ko la Juraja He s nic ha, S lo ve ns ká 5, Barde jo v - s s jh.s k
ri a di t e ľ Ing. Pe t e r Dul e nči n, PhD.,
☎ 0 54486 1950 , 0 54486 196 0 , fax: 0 54486 196 0
Ďalšie príspevky
\
Trh práce, prebyt ok a nedost at ok
2015- 04- 08 19:34:26
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných
odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.
BOZP a PO
2015- 04- 08 19:34:14
Pravidelnosť opakovaného oboznamovania a školenia BOZP treba zabezpečiť
tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky.
Deň pracoviska
2015- 04- 08 19:33:59
Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti,
tolerancie.
Svet ový deň bezpečnost i a ochrany zdravia pri práci
2015- 04- 08 19:33:50
Zdravé oceány, zdravá planéta, oslava jedinečného prírodného fenoménu.
Svet ový deň oceánov
2015- 04- 08 19:32:30
Zdravé oceány, zdravá planéta, oslava jedinečného prírodného fenoménu.
Deň spomienky na holokaust
2015- 04- 06 12:50:02
Povstanie vo varšavskom gette v r. 1943. Najpočetnejšími obeť ami holokaustu
boli Židia.
Deň Európy
2015- 04- 06 12:49:37
Mier a jednota v Európe, Zjednotení v rozmanitosti, výročie historickej
Schumanovej deklarácie.
Deň st romov – Zasaď st rom (FAO)
2015- 04- 06 12:49:03
Uvedomiť si estetickú, psychologickú, tak i hospodársku hodnotu lesa.
Svet ový deň bez t abaku
2015- 04- 06 12:45:23
World No Tobacco Day - WNTD, cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s
užívaním tabaku.
Ut erákový deň
2015- 04- 06 12:39:06
DONT PANIC, Nepodliehajte panike, Stopári - uteráky do školy.
Dokument vytvorený príkaz om wkhtmltopdf v
panoramatickom meste Bardejov.
Stránka č. 5
Download

Trh práce, prebytok a nedostatok