Prešovská univerzita
Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej
univerzity
Mgr. Mária Stachurová
Tel.č.: 051/756 31 10, 756 31 27
Fax: 051/756 31 47
email: maria.stachurova@unipo.sk
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
Slovenská akadémia vied
Kancelária pre transfer technológií
Ing. Katarína Müllerová
tel. č.: 02/ 544 35 058
e-mail: info.ktt@savba.sk
Dúbravská cesta 9
845 13 Bratislava
Slovenská technická univerzita
Kancelária spolupráce s praxou
JUDr. Lucia Rybanská
tel.: 0905 666 677
e-mail: lucia.rybanska@stuba.sk
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Univerzita Komenského
Centrum transferu technológií UK
prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
tel.: 02/59244277
e-mail: gaplovsky@fns.uniba.sk
Šafárikovo námestie 6
818 06 Bratislava
Technická univerzita Košice
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva
JUDr. Peter Čižmár
tel.: 055/602 2250
e-mail: peter.cizmar@tuke.sk
Letná 9
042 00 Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe
RNDr. Peter Stefányi, PhD.
tel: 0911 956 356
e-mail: peter.stefanyi@upjs.sk
Šrobárova 2
041 80 Košice
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Ing. Dušan Metin, PhD.
Tel.:037/6546310
mertin@vuzv.sk
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
zvolen trncin nitra
Žilinská univerzita
Rektorát - oddelenie pre vedu a výskum
Ing. Janka Macurová
Tel.: 041-5135143
janka.macurova@uniza.sk
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská poľnohospodárska univerzita
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
tel.: 037 641 4692
e-mail: danka.moravcikova@uniag.sk
Tr. A. Hlinku 2949 76 Nitra
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Mgr. Mária Rehušová
e-mail: maria.rehusova@tnuni.sk
tel.: 0 32 7400 111
Študentská 2
911 50 Trenčín
Technická univerzita vo Zvolene
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
tel.: 0904 130 325
e-mail: jaroslav.salka@tuzvo.sk
Tomáša Garrigue Masaryka 24
960 01 Zvolen
Download

Prešovská univerzita Centrum pre komercializáciu výstupov